Kommunstyrelsens arbetsutskott (25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (25) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 mars 2005 klockan Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), vice ordförande Erling Andersson (kd) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s) Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Utses att justera Erling Andersson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 29 mars 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Erling Andersson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering av dagordning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 45 Ordförande Bengt Dahlqvist (m) anmäler följande ärende: - Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Dagordningen godkänns efter att ha kompletterats med: 20. Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delgivningar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2005:3, Arbetsmarknadspolitiska insatsen Prova På Platser 2. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2005:13, Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL gällande fr o m Krisberedskapsmyndigheten m.fl., skriften Medvind i säkerhetsarbetet 4. Fastighetsägarna Sverige AB, skrivelse Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag Bilaga 5. Sveriges Kommuner och Landsting, En ökad tillväxtorientering av transportpolitiken ett positionspapper inför en ny transportpolitisk proposition 6. Barn- och utbildningsnämndens beslut , anslagna medel till en miljöstation vid Fågelforsskolans centralkök återförs till kommunstyrelsen Kurser och konferenser mm 7. Livsmedelsverket, inbjudan till informationsdag om Den nya livsmedelslagstiftningen, 21 april i Lund, 25 april i Göteborg, 3 maj i Stockholn/Arlanda, 12 maj i Linköping, 18 maj i Umeå 8. Pluskompetens, inbjudan till konferensen om mångfald och ledarskap, 25 maj 2005 i Stockholm 9. Jönköpings kommun m.fl., inbjudan till seminarium angående Götalandsbanan, 18 april 2005 på Elmia i Jönköping 10. SmåKom, inbjudan till rikskonferensen på Smögen i Sotenäs kommun, april Länsstyrelsen, möte om kommunernas djurskyddstillsyn, 11 april 2005 forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott NUTEK m.fl., inbjudan till konferensen Social ekonomi som kraft och verktyg för demokrati, utveckling och tillväxt en konferens om människors förmåga att samverka och göra saker annorlunda, 15 april 2005 i Stockholm 13. Länsstyrelsen, inbjudan till en redovisning av projekt Naturvärdesbedömning Väst, 20 april 2005, Naturum, Store Mosse Nationalpark. 14. Livsmedelsverket, inbjudan till seminariet Dricksvattnets sårbarhet och krishantering, 23 april i Växjö 15. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till seminariet Förtroendevald och arbetsgivare i avtalsrörelsen öppet seminarium för förtroendevalda, 28 april 2005 i Stockholm 16. Sveriges kommuner och landsting m.fl., inbjudan till konferensen EU-25 På väg i ett nytt Europa, 29 april 2005 i Malmö Vidare delges: - Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till konferensen 24-timmarsmyndigheten dagsläget i kommuner och landsting, 27 april 2005 i Stockholm Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar att Bengt Dahlqvist (m) och Berry Lilja (s) anmäls till seminariet angående Götalandsbanan den 18 april 2005 på Elmia i Jönköping, punkt nr 9. - I övrigt lägger arbetsutskottet delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2004 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 47 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2004 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Kommunens ekonomiska utfall för år 2004 blev negativt med 2,9 mkr. Det är första gången sedan år 1991 som Vaggeryds kommun redovisar ekonomiskt underskott. Driftsredovisningen för nämnderna visar en negativ avvikelse med 11,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på 16,7 mkr. För kommunens ekonomiska utveckling utgör nämndens stora underskott ett allvarligt problem. Elverket redovisar däremot en positiv avvikelse med 2,7 mkr. Övriga nämnder har i stort sett balans mellan budget och nettokostnader. För att upprätthålla den långsiktigt goda ekonomiska hushållningen har kommunfullmäktige antagit ett mål för soliditeten exklusive pensionsåtagande på 80 %. Soliditeten har minskat från 76 % år 2003 till 72 % år Årets nettoinvesteringar uppgick till 56 mkr. Det största enskilda investeringsobjektet var nybyggnationen av Sörgårdsskolan i Skillingaryd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen enligt bokslut för verksamhetsåret 2004, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. - Kommunfullmäktige beslutar att tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2004 får täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. forts.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2004 års bokslut 700 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat resultat ska tkr avsättas till framtida underhåll av kommunens fastigheter. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att återställa justerat underskott tkr i 2004 års bokslut i budget för 2006.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Direktiv till ombudet inför bolagsstämma med VSBo AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 48 Kommunstyrelsen har att lämna ägardirektiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB. Arbetsutskottet diskuterade inriktningen på direktivet till bolagsstämman på sammanträdet och gav kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ägardirektiv utifrån diskussionen. Föreligger kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv innebärande bl.a. att kommunstyrelsen finner det ytterst angeläget att det produceras nya bostäder i både Skillingaryd och Vaggeryd under 2005 men med högre prioritet för Skillingaryd. Kommundirektören föredrar förslaget till ägardirektiv. Arbetsutskottet diskuterar förslaget ingående och enas om att direktivet ska vara mer långsiktigt och gälla för åren 2005 och Vidare enas man om att ändra i näst sista stycket så innebörden blir att det ska produceras nya bostäder i Skillingaryd och Vaggeryd under innevarande mandatperiod men med högre prioritet för Skillingaryd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för VSBo med följande ändring: - Ägardirektivet för VSBo AB gäller för åren 2005 och Näst sista stycket ändras så innebörden blir att det ska produceras nya bostäder i Skillingaryd och Vaggeryd under innevarande mandatperiod men med högre prioritet för Skillingaryd.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Direktiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryds Energi AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 49 Kommunstyrelsen har att lämna ägardirektiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryds Energi AB. Arbetsutskottet diskuterade inriktningen på direktivet till bolagsstämman på sammanträdet och gav kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ägardirektiv. Kommunledningskontoret har inte upprättat något förslag till ägardirektiv vid dagens sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att man i ägardirektivet ska ha med något om bredbands- och fjärrvärmeutbyggnaden samt vedråvaran. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 april redovisa ett förslag till ägardirektiv utifrån den diskussion som förts.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ungdomsrådet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 50 Ungdomsrådet presenterade sitt arbete samt förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott Följande förslag presenterades: o o o o o Undgdomsrådet ska ligga under kommunstyrelsens arbetsutskott som förvaltar rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsätter en kontaktperson eller kontaktgrupp som stöttar ungdomsrådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hur ekonomiskt oberoende rådet skall vara. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmuntrar och stöttar ungdomsrådet och kontaktmannaskapet i det dagliga arbetet samt i svårare frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser till att ungdomsrådet får ge remissvar på frågor som rör ungdomar. Arbetsutskottet uttalade att man var positiva till inriktningen i ungdomsrådets förslag och att ärendet skulle tas upp i SAMS-gruppen för diskussion. Ärendet har nu behandlats i SAMS-gruppen, där man är eniga om att det är viktigt att en smal och informell kontaktyta ska finnas mot rådet. Den nödvändiga ekonomiska insatsen är liten. Ungdomsrådets uppgifter ska handla om visioner och långsiktiga planeringsfrågor. First Class konferens för kommunstyrelsens arbetsutskott och Ungdomsrådets medlemmar samt ett par kontaktpolitiker är en väg att starta med. Kommundirektören föredrar ärendet. Ärendet diskuteras ingående och man enas om att godkänna ungdomsrådets förslag till organisation och inriktning samt att kommunstyrelsens arbetsutskott är den kontaktgrupp som ska stötta ungdomsrådet. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ungdomsrådet, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet godkänner ungdomsrådets organisation och inriktning. - Kommunstyrelsens arbetsutskottet är den kontaktgrupp som ska stötta ungdomsrådet. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ungdomsrådet, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Vaggeryds kommuns villaägarförening en av kommunens remissinstanser Kommunstyrelsens arbetsutskott , 51 Vaggeryds kommuns villaägareförening anhåller i skrivelse om att få bli kommunens remissinstans i ärenden som rör villaägarnas intressefrågor, såsom detaljplaneärenden, ärenden av allmän karaktär som ingår i byggnadsnämndens och trafiknämndens ansvarsområden, lokala föreskrifter som angår fastighetsägare, avfallshantering samt kommunala taxor och avgifter inom den tekniska sektorn. Ärendet har remitterats till tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden för synpunkter. Tekniska utskottet ser positivt på invånarnas intressen för kommunala frågor, men anser att det är endast i detaljplaneärenden som allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter. Tekniska utskottet föreslår därför, i beslut , att kommunstyrelsen avslår begäran från Vaggeryds kommuns villaägareförening om att få bli remissinstans. Miljö- och byggnämnden föreslår, i beslut , att kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommuns villaägareförening blir kommunens remissinstans när det gäller övergripande kommunala planer, men däremot inte när det gäller detaljplaner. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag att Vaggeryds kommuns villaägareförening blir kommunens remissinstans när det gäller övergripande kommunala planer, men däremot inte när det gäller detaljplaner.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utvärdering av arvodesregler och den politiska organisationen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 52 Kommunfullmäktige beslutade , 63 att en utvärdering av arvodesbestämmelserna ska göras efter två år. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför, , 252, kommunledningskontoret i uppdrag att efterhöra hos nämnder och styrelser samt de politiska partierna om synpunkter på arvodesreglerna och den politiska organisationen. Arbetsutskottet beslutade också att de politiska partierna ska utse en ledamot som ska företräda partiet i en kommande arbetsgrupp. Föreligger en sammanställning över inkomna synpunkter samt förslag till representanter i arbetsgruppen, separat handling. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar vilket tidsdirektiv man ska ge arbetsgruppen och enas om att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i september samt slutrapporten ska vara klar senast Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen godkänner föreslagna representanter i arbetsgruppen. - Arbetsgruppen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda nämndsorganisationen och arvodesreglerna samt beakta inkomna synpunkter. - En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i september. - Slutrapporten ska vara klar senast

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen verksamhetsåret 2004 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen avseende räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för samma räkenskapsår.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Köpekontrakt Förvärv av ca m 2 av Götafors 1:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 54 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av mark på del av fastigheten Götafors 1:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun förvärvar ca m 2 av fastigheten Götafors 1:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna m 2, skall priset korrigeras efter 18 kr/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av mark på del av fastigheten Götafors 1:1 i Vaggeryd.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Avtal Fastighetsreglering avseende fastigheterna Klevshult 1:121 och Klevshult 1:95 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 55 Förslag till avtal har upprättats om fastighetsreglering mellan Vaggeryds kommun och Hordab Mekaniska Verkstad AB, Klevshult, Skillingaryd för fastigheten Klevshult 1:121 och fastigheten Klevshult 1:95. Enligt avtalet överlåter kommunen ett markområde från fastigheten Klevshult 1:121 till fastigheten Klevshult 1:95. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Vaggeryds kommun och Hordab Mekaniska Verkstad AB, Klevshult, Skillingaryd för fastigheten Klevshult 1:121 och fastigheten Klevshult 1:95. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Ändring av detaljplan utmed Hjortsjöns södra strand Kommunstyrelsens arbetsutskott , 56 En medborgarmotion har inlämnats den 21 september 2004 med förslag att ändra detaljplanen utmed Hjortsjöns södra strand, så att park och planteringsområdet samt den planerade strandpromenaden tas bort helt och hållet från detaljplanen där kommunen inte är ägare till marken. Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Föreligger miljö- och byggnämndens yttrande, där nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till det allemansrättsliga intresset av strandområdet i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar, enligt miljö- och byggnämndens förslag, att motionen avslås med hänsyn till det allemansrättsliga intresset av strandområdet i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Iordningställande av platser där unga kan spela streethockey/ landhockey Kommunstyrelsens arbetsutskott , 57 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun har genom Dan Damberg och Roger Ödebrink inlämnat en motion, daterad , med förslag att kommunen iordningställer platser där unga kan spela streethockey/landhockey. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, tekniska utskottet och Ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden svarar att de redan avgivit ett positivt svar på motionen genom att i investeringsbudgeten för 2006 ta med ett belopp på 100 tkr för ny asfalterad allaktivitetsyta. Nämnden svarar vidare att det säkerligen redan nu finns lämpliga ytor, som efter vissa kompletterande arbeten skulle kunna användas för ändamålet. Nämnden är villig att medverka till att dessa ytor ställs i ordning för att kunna användas som allaktivitetsytor för bl.a. streethockey/landhockey. Tekniska utskottet anser att det finns hårdgjorda ytor både i Skillingaryd och Vaggeryd som är lämpliga för ändamålet och föreslår - att det utrymme som skapas i samband med att Ödestuguvägen stängs för trafik och parkeringsplatser anläggs på västra sidan om sporthallen, kan användas för streethockey/landhockey, - att bollplanen med sarg i anslutning till Sörgårdsskolans matsal borde vara lämplig för ändamålet. Ungdomsrådet anser att behovet av streethockeyplaner är stort i kommunen. Rådet har gått igenom var eventuella streethockeyplaner skulle kunna placeras runt om i kommunen. Kommundirektören föredrar ärendet. Berry Lilja (s) tackar för beredningen av motionen. forts.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige ger tekniska utskottet i uppdrag att ställa i ordning platser enligt deras förslag, där unga kan spela streethockey/landhockey. - Motionen är därmed bifallen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bondstorps skola och förskola slutredovisning av ombyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 58 Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat slutredovisning avseende ombyggnad av Bondstorps skola och förskola till kommunstyrelsen för vidare hantering anslog kommunstyrelsen 200 tkr för en omfattande ändring av Bondstorps skola och förskola. Åtgärder vidtogs så att de två verksamheterna kunde byta våningsplan. I samband med åtgärderna sågs även brandskyddet över. Följande kostnadsfördelningar redovisas: Budget Utfall 1. Byggkostnader skola enligt VSBo AB Byggnadsarbeten hösten 2004 spiraltrappa, dörrblad m m Oförutsett Total kostnad: Differens: Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lägger med godkännande redovisningen till handlingarna.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fritidshem vid Åkers skola slutredovisning Kommunstyrelsen arbetsutskott , 59 Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat slutredovisning avseende start av fritidshem vid Åkers skola till kommunstyrelsen för vidare hantering. För att inrätta och utrusta ett fritidshem vid Åkers skola anslogs 250 tkr i investeringsbudgeten för år Följande kostnadsfördelningar redovisas: Budget Utfall 1. Byggkostnader :80 2. Lek- och fritidsmaterial, inredning o utrustning :44 Summa: :24 Differens: 8 113:76 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lägger med godkännande redovisningen till handlingarna.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss- Ansökan om nätkoncession för Sydkraft Nät AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 60 Energimyndigheten har till Vaggeryds kommun överlämnat ansökan om nätkoncession för område inom delar av Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner i Jönköpings län samt Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs län, som är inlämnad av Sydkraft Nät AB. Ärendet har remitterats till Vaggeryds Elverk för yttrande. Kommundirektören föredrar ärendet och redovisar de tankegångar man diskuterat i presidiet om att i yttrandet begära en utredning om förutsättningen att föra över abonnenter till Vattenfalls område, med anledning av de bekymmer man haft i samband med stormen Gudrun. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande utifrån de tankegångar som diskuterats. Klk, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag till system samt anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Enligt miljöprogrammet för Vaggeryds kommun skall miljö- och byggnämnden ta fram förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten. Miljö- och byggnämnden föreslår, i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige att anslå medel för bidrag till åtgärder mot surt grundvatten enligt följande: 1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten menas här att ph ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten alkalinitet/sulfat är mindre än ett. 2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2, Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M) med undantag för de försurningspåverkade parametrarna och som försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas. 4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. ph ska ligga över 7 (ph 7,5-9,5 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium. 5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-. 6. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden. 7. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut: - Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag till system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten. - Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag till system samt anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 62 Enligt miljöprogrammet för Vaggeryds kommun skall miljö- och byggnämnden ta fram förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten. Miljö- och byggnämnden föreslår, i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige att anslå medel för bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. Följande krav ska vara uppfyllda för bidrag till åtgärder mot radon från enskilda vattentäkter: 1. Bidrag utgår till åtgärder mot radonhalter över Bq/l i enskild vattentäkt för permanent bebodd bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. 2. Bidrag utgår till borrade brunnar i gott skick vars vatten i övrigt är tjänligt med avseende på parametrarna i bilaga 2, Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M). Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal. 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas, bidrag lämnas inte för redan installerade filter. 4. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-. 5. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden. 6. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden. 7. Efter installation av filter ska filtrets funktion kontrolleras med avseende på vattnets radonhalt, radonhalten ska ligga under 200 Bq/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag till system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. - Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Feriepraktik sommaren 2005 Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott , 63 Personalenheten har lämnat förslag på ersättning för feriepraktik för ungdomar födda , sommaren En viktig grundförutsättning är att frågan gäller praktik och inte reguljärt arbete (t ex semestervikariat) som ersätts enligt gällande avtal. Personalenheten föreslår följande prioriteringsordning: 1. Ungdomar med särskilda behov 2. Åldern där äldst går först 3. Ungdomar som söker till omsorgsverksamheten 4. Andra förvaltningar och föreningar I skrivelsen daterad föreslår personalenheten följande ersättningar, lika som för år 2004: 3.400:- (inkl. sem.ers) till ungdomar, födda :- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 6.800:- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 1989, inom vård och omsorg (socialförvaltn. och BUN). I övrigt gäller som tidigare, 6 tim/dag i 4 veckor för ungdomar födda Enligt personalenhetens kostnadsredovisning kan 36 ungdomar beredas praktik för en kostnad av kronor varav :- är statsbidrag. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att följande ersättningar skall gälla för feriepraktik sommaren 2005: 3.400:- (inkl. sem.ers) till ungdomar, födda :- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 6.800:- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 1989, inom vård och omsorg (socialförvaltn. och BUN). I övrigt gäller som tidigare, 6 tim/dag i 4 veckor för ungdomar födda Personal, akten

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Intresse för byggnation på Trolleberget har kommit in till kommunen. Det gäller marken i förlängningen av Berggatan, samt på Berggatans västra sida. Gällande detaljplan för detta markområde anger bostadsändamål. Plankommittén har behandlat ärendet och anser att en översyn över ett större område borde göras och innehålla fastigheterna Trolleberget 1:4 och Trolleberget 1:8. Därför föreslår plankommittén att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för det aktuella området.