Kommunstyrelsens arbetsutskott (25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1 (25)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (25) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 mars 2005 klockan Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c), vice ordförande Erling Andersson (kd) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s) Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Utses att justera Erling Andersson Paragrafer Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 29 mars 2005 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Erling Andersson ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Komplettering av dagordning Kommunstyrelsens arbetsutskott , 45 Ordförande Bengt Dahlqvist (m) anmäler följande ärende: - Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Dagordningen godkänns efter att ha kompletterats med: 20. Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delgivningar Kommunstyrelsens arbetsutskott , 46 Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2005:3, Arbetsmarknadspolitiska insatsen Prova På Platser 2. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2005:13, Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL gällande fr o m Krisberedskapsmyndigheten m.fl., skriften Medvind i säkerhetsarbetet 4. Fastighetsägarna Sverige AB, skrivelse Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag Bilaga 5. Sveriges Kommuner och Landsting, En ökad tillväxtorientering av transportpolitiken ett positionspapper inför en ny transportpolitisk proposition 6. Barn- och utbildningsnämndens beslut , anslagna medel till en miljöstation vid Fågelforsskolans centralkök återförs till kommunstyrelsen Kurser och konferenser mm 7. Livsmedelsverket, inbjudan till informationsdag om Den nya livsmedelslagstiftningen, 21 april i Lund, 25 april i Göteborg, 3 maj i Stockholn/Arlanda, 12 maj i Linköping, 18 maj i Umeå 8. Pluskompetens, inbjudan till konferensen om mångfald och ledarskap, 25 maj 2005 i Stockholm 9. Jönköpings kommun m.fl., inbjudan till seminarium angående Götalandsbanan, 18 april 2005 på Elmia i Jönköping 10. SmåKom, inbjudan till rikskonferensen på Smögen i Sotenäs kommun, april Länsstyrelsen, möte om kommunernas djurskyddstillsyn, 11 april 2005 forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott NUTEK m.fl., inbjudan till konferensen Social ekonomi som kraft och verktyg för demokrati, utveckling och tillväxt en konferens om människors förmåga att samverka och göra saker annorlunda, 15 april 2005 i Stockholm 13. Länsstyrelsen, inbjudan till en redovisning av projekt Naturvärdesbedömning Väst, 20 april 2005, Naturum, Store Mosse Nationalpark. 14. Livsmedelsverket, inbjudan till seminariet Dricksvattnets sårbarhet och krishantering, 23 april i Växjö 15. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till seminariet Förtroendevald och arbetsgivare i avtalsrörelsen öppet seminarium för förtroendevalda, 28 april 2005 i Stockholm 16. Sveriges kommuner och landsting m.fl., inbjudan till konferensen EU-25 På väg i ett nytt Europa, 29 april 2005 i Malmö Vidare delges: - Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till konferensen 24-timmarsmyndigheten dagsläget i kommuner och landsting, 27 april 2005 i Stockholm Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet beslutar att Bengt Dahlqvist (m) och Berry Lilja (s) anmäls till seminariet angående Götalandsbanan den 18 april 2005 på Elmia i Jönköping, punkt nr 9. - I övrigt lägger arbetsutskottet delgivningarna till handlingarna. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2004 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern Kommunstyrelsens arbetsutskott , 47 Årsredovisning och bokslut för Vaggeryds kommun och kommunkoncern avseende verksamhetsåret 2004 har upprättats för kommunstyrelsens antagande. Kommundirektören redogör för årsredovisningen. Kommunens ekonomiska utfall för år 2004 blev negativt med 2,9 mkr. Det är första gången sedan år 1991 som Vaggeryds kommun redovisar ekonomiskt underskott. Driftsredovisningen för nämnderna visar en negativ avvikelse med 11,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på 16,7 mkr. För kommunens ekonomiska utveckling utgör nämndens stora underskott ett allvarligt problem. Elverket redovisar däremot en positiv avvikelse med 2,7 mkr. Övriga nämnder har i stort sett balans mellan budget och nettokostnader. För att upprätthålla den långsiktigt goda ekonomiska hushållningen har kommunfullmäktige antagit ett mål för soliditeten exklusive pensionsåtagande på 80 %. Soliditeten har minskat från 76 % år 2003 till 72 % år Årets nettoinvesteringar uppgick till 56 mkr. Det största enskilda investeringsobjektet var nybyggnationen av Sörgårdsskolan i Skillingaryd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen beslutar godkänna och fastställa resultat och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen enligt bokslut för verksamhetsåret 2004, samt att överlämna bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. - Kommunfullmäktige beslutar att tkr av omsorgsverksamhetens kostnad för år 2004 får täckas i bokslutet utanför socialnämndens resultatregleringsfond. forts.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutar att redovisade realisationsvinster i 2004 års bokslut 700 tkr återföres till det egna kapitalet. - Kommunfullmäktige beslutar att av redovisat resultat ska tkr avsättas till framtida underhåll av kommunens fastigheter. - Kommunfullmäktige beslutar vidare att återställa justerat underskott tkr i 2004 års bokslut i budget för 2006.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Direktiv till ombudet inför bolagsstämma med VSBo AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 48 Kommunstyrelsen har att lämna ägardirektiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB. Arbetsutskottet diskuterade inriktningen på direktivet till bolagsstämman på sammanträdet och gav kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ägardirektiv utifrån diskussionen. Föreligger kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv innebärande bl.a. att kommunstyrelsen finner det ytterst angeläget att det produceras nya bostäder i både Skillingaryd och Vaggeryd under 2005 men med högre prioritet för Skillingaryd. Kommundirektören föredrar förslaget till ägardirektiv. Arbetsutskottet diskuterar förslaget ingående och enas om att direktivet ska vara mer långsiktigt och gälla för åren 2005 och Vidare enas man om att ändra i näst sista stycket så innebörden blir att det ska produceras nya bostäder i Skillingaryd och Vaggeryd under innevarande mandatperiod men med högre prioritet för Skillingaryd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för VSBo med följande ändring: - Ägardirektivet för VSBo AB gäller för åren 2005 och Näst sista stycket ändras så innebörden blir att det ska produceras nya bostäder i Skillingaryd och Vaggeryd under innevarande mandatperiod men med högre prioritet för Skillingaryd.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Direktiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryds Energi AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 49 Kommunstyrelsen har att lämna ägardirektiv till ombudet inför bolagsstämma med Vaggeryds Energi AB. Arbetsutskottet diskuterade inriktningen på direktivet till bolagsstämman på sammanträdet och gav kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ägardirektiv. Kommunledningskontoret har inte upprättat något förslag till ägardirektiv vid dagens sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att man i ägardirektivet ska ha med något om bredbands- och fjärrvärmeutbyggnaden samt vedråvaran. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 april redovisa ett förslag till ägardirektiv utifrån den diskussion som förts.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ungdomsrådet Kommunstyrelsens arbetsutskott , 50 Ungdomsrådet presenterade sitt arbete samt förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott Följande förslag presenterades: o o o o o Undgdomsrådet ska ligga under kommunstyrelsens arbetsutskott som förvaltar rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsätter en kontaktperson eller kontaktgrupp som stöttar ungdomsrådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hur ekonomiskt oberoende rådet skall vara. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmuntrar och stöttar ungdomsrådet och kontaktmannaskapet i det dagliga arbetet samt i svårare frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser till att ungdomsrådet får ge remissvar på frågor som rör ungdomar. Arbetsutskottet uttalade att man var positiva till inriktningen i ungdomsrådets förslag och att ärendet skulle tas upp i SAMS-gruppen för diskussion. Ärendet har nu behandlats i SAMS-gruppen, där man är eniga om att det är viktigt att en smal och informell kontaktyta ska finnas mot rådet. Den nödvändiga ekonomiska insatsen är liten. Ungdomsrådets uppgifter ska handla om visioner och långsiktiga planeringsfrågor. First Class konferens för kommunstyrelsens arbetsutskott och Ungdomsrådets medlemmar samt ett par kontaktpolitiker är en väg att starta med. Kommundirektören föredrar ärendet. Ärendet diskuteras ingående och man enas om att godkänna ungdomsrådets förslag till organisation och inriktning samt att kommunstyrelsens arbetsutskott är den kontaktgrupp som ska stötta ungdomsrådet. forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ungdomsrådet, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets beslut: - Arbetsutskottet godkänner ungdomsrådets organisation och inriktning. - Kommunstyrelsens arbetsutskottet är den kontaktgrupp som ska stötta ungdomsrådet. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Ungdomsrådet, akten

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Vaggeryds kommuns villaägarförening en av kommunens remissinstanser Kommunstyrelsens arbetsutskott , 51 Vaggeryds kommuns villaägareförening anhåller i skrivelse om att få bli kommunens remissinstans i ärenden som rör villaägarnas intressefrågor, såsom detaljplaneärenden, ärenden av allmän karaktär som ingår i byggnadsnämndens och trafiknämndens ansvarsområden, lokala föreskrifter som angår fastighetsägare, avfallshantering samt kommunala taxor och avgifter inom den tekniska sektorn. Ärendet har remitterats till tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden för synpunkter. Tekniska utskottet ser positivt på invånarnas intressen för kommunala frågor, men anser att det är endast i detaljplaneärenden som allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter. Tekniska utskottet föreslår därför, i beslut , att kommunstyrelsen avslår begäran från Vaggeryds kommuns villaägareförening om att få bli remissinstans. Miljö- och byggnämnden föreslår, i beslut , att kommunstyrelsen beslutar att Vaggeryds kommuns villaägareförening blir kommunens remissinstans när det gäller övergripande kommunala planer, men däremot inte när det gäller detaljplaner. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag att Vaggeryds kommuns villaägareförening blir kommunens remissinstans när det gäller övergripande kommunala planer, men däremot inte när det gäller detaljplaner.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utvärdering av arvodesregler och den politiska organisationen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 52 Kommunfullmäktige beslutade , 63 att en utvärdering av arvodesbestämmelserna ska göras efter två år. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför, , 252, kommunledningskontoret i uppdrag att efterhöra hos nämnder och styrelser samt de politiska partierna om synpunkter på arvodesreglerna och den politiska organisationen. Arbetsutskottet beslutade också att de politiska partierna ska utse en ledamot som ska företräda partiet i en kommande arbetsgrupp. Föreligger en sammanställning över inkomna synpunkter samt förslag till representanter i arbetsgruppen, separat handling. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar vilket tidsdirektiv man ska ge arbetsgruppen och enas om att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i september samt slutrapporten ska vara klar senast Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen godkänner föreslagna representanter i arbetsgruppen. - Arbetsgruppen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda nämndsorganisationen och arvodesreglerna samt beakta inkomna synpunkter. - En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i september. - Slutrapporten ska vara klar senast

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen verksamhetsåret 2004 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53 Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen avseende räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för samma räkenskapsår.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Köpekontrakt Förvärv av ca m 2 av Götafors 1:1 i Vaggeryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 54 Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av mark på del av fastigheten Götafors 1:1 i Vaggeryd. Avtalet innebär att Vaggeryds kommun förvärvar ca m 2 av fastigheten Götafors 1:1. Köpeskillingen är kronor. Om arealen efter genomförd fastighetsbildning avviker från angivna m 2, skall priset korrigeras efter 18 kr/m 2. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Vaggeryds kommun och NN avseende förvärv av mark på del av fastigheten Götafors 1:1 i Vaggeryd.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Avtal Fastighetsreglering avseende fastigheterna Klevshult 1:121 och Klevshult 1:95 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 55 Förslag till avtal har upprättats om fastighetsreglering mellan Vaggeryds kommun och Hordab Mekaniska Verkstad AB, Klevshult, Skillingaryd för fastigheten Klevshult 1:121 och fastigheten Klevshult 1:95. Enligt avtalet överlåter kommunen ett markområde från fastigheten Klevshult 1:121 till fastigheten Klevshult 1:95. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Vaggeryds kommun och Hordab Mekaniska Verkstad AB, Klevshult, Skillingaryd för fastigheten Klevshult 1:121 och fastigheten Klevshult 1:95. Parterna+avtal, CW+avtal, Tk+kop avtal, Metria+kop avtal, akten

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Ändring av detaljplan utmed Hjortsjöns södra strand Kommunstyrelsens arbetsutskott , 56 En medborgarmotion har inlämnats den 21 september 2004 med förslag att ändra detaljplanen utmed Hjortsjöns södra strand, så att park och planteringsområdet samt den planerade strandpromenaden tas bort helt och hållet från detaljplanen där kommunen inte är ägare till marken. Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Föreligger miljö- och byggnämndens yttrande, där nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänsyn till det allemansrättsliga intresset av strandområdet i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar, enligt miljö- och byggnämndens förslag, att motionen avslås med hänsyn till det allemansrättsliga intresset av strandområdet i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Iordningställande av platser där unga kan spela streethockey/ landhockey Kommunstyrelsens arbetsutskott , 57 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun har genom Dan Damberg och Roger Ödebrink inlämnat en motion, daterad , med förslag att kommunen iordningställer platser där unga kan spela streethockey/landhockey. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, tekniska utskottet och Ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden svarar att de redan avgivit ett positivt svar på motionen genom att i investeringsbudgeten för 2006 ta med ett belopp på 100 tkr för ny asfalterad allaktivitetsyta. Nämnden svarar vidare att det säkerligen redan nu finns lämpliga ytor, som efter vissa kompletterande arbeten skulle kunna användas för ändamålet. Nämnden är villig att medverka till att dessa ytor ställs i ordning för att kunna användas som allaktivitetsytor för bl.a. streethockey/landhockey. Tekniska utskottet anser att det finns hårdgjorda ytor både i Skillingaryd och Vaggeryd som är lämpliga för ändamålet och föreslår - att det utrymme som skapas i samband med att Ödestuguvägen stängs för trafik och parkeringsplatser anläggs på västra sidan om sporthallen, kan användas för streethockey/landhockey, - att bollplanen med sarg i anslutning till Sörgårdsskolans matsal borde vara lämplig för ändamålet. Ungdomsrådet anser att behovet av streethockeyplaner är stort i kommunen. Rådet har gått igenom var eventuella streethockeyplaner skulle kunna placeras runt om i kommunen. Kommundirektören föredrar ärendet. Berry Lilja (s) tackar för beredningen av motionen. forts.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige ger tekniska utskottet i uppdrag att ställa i ordning platser enligt deras förslag, där unga kan spela streethockey/landhockey. - Motionen är därmed bifallen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bondstorps skola och förskola slutredovisning av ombyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 58 Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat slutredovisning avseende ombyggnad av Bondstorps skola och förskola till kommunstyrelsen för vidare hantering anslog kommunstyrelsen 200 tkr för en omfattande ändring av Bondstorps skola och förskola. Åtgärder vidtogs så att de två verksamheterna kunde byta våningsplan. I samband med åtgärderna sågs även brandskyddet över. Följande kostnadsfördelningar redovisas: Budget Utfall 1. Byggkostnader skola enligt VSBo AB Byggnadsarbeten hösten 2004 spiraltrappa, dörrblad m m Oförutsett Total kostnad: Differens: Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lägger med godkännande redovisningen till handlingarna.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Fritidshem vid Åkers skola slutredovisning Kommunstyrelsen arbetsutskott , 59 Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat slutredovisning avseende start av fritidshem vid Åkers skola till kommunstyrelsen för vidare hantering. För att inrätta och utrusta ett fritidshem vid Åkers skola anslogs 250 tkr i investeringsbudgeten för år Följande kostnadsfördelningar redovisas: Budget Utfall 1. Byggkostnader :80 2. Lek- och fritidsmaterial, inredning o utrustning :44 Summa: :24 Differens: 8 113:76 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen lägger med godkännande redovisningen till handlingarna.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss- Ansökan om nätkoncession för Sydkraft Nät AB Kommunstyrelsens arbetsutskott , 60 Energimyndigheten har till Vaggeryds kommun överlämnat ansökan om nätkoncession för område inom delar av Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner i Jönköpings län samt Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs län, som är inlämnad av Sydkraft Nät AB. Ärendet har remitterats till Vaggeryds Elverk för yttrande. Kommundirektören föredrar ärendet och redovisar de tankegångar man diskuterat i presidiet om att i yttrandet begära en utredning om förutsättningen att föra över abonnenter till Vattenfalls område, med anledning av de bekymmer man haft i samband med stormen Gudrun. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande utifrån de tankegångar som diskuterats. Klk, akten

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag till system samt anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 61 Enligt miljöprogrammet för Vaggeryds kommun skall miljö- och byggnämnden ta fram förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten. Miljö- och byggnämnden föreslår, i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige att anslå medel för bidrag till åtgärder mot surt grundvatten enligt följande: 1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten menas här att ph ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten alkalinitet/sulfat är mindre än ett. 2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2, Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M) med undantag för de försurningspåverkade parametrarna och som försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas. 4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. ph ska ligga över 7 (ph 7,5-9,5 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium. 5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-. 6. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden. 7. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut: - Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag till system för kommunala bidrag till åtgärder mot surt grundvatten. - Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förslag till system samt anslag för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott , 62 Enligt miljöprogrammet för Vaggeryds kommun skall miljö- och byggnämnden ta fram förslag till ett system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i grundvatten. Miljö- och byggnämnden föreslår, i enlighet med miljöprogrammet för Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige att anslå medel för bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. Följande krav ska vara uppfyllda för bidrag till åtgärder mot radon från enskilda vattentäkter: 1. Bidrag utgår till åtgärder mot radonhalter över Bq/l i enskild vattentäkt för permanent bebodd bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. 2. Bidrag utgår till borrade brunnar i gott skick vars vatten i övrigt är tjänligt med avseende på parametrarna i bilaga 2, Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M). Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal. 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas, bidrag lämnas inte för redan installerade filter. 4. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-. 5. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden. 6. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden. 7. Efter installation av filter ska filtrets funktion kontrolleras med avseende på vattnets radonhalt, radonhalten ska ligga under 200 Bq/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - Kommunfullmäktige beslutar bifalla miljö- och byggnämndens förslag till system för kommunala bidrag till åtgärder mot radon i enskilda vattentäkter. - Kommunfullmäktige beslutar att ge budgetberedningen i uppdrag att pröva behovet av finansiering för budgetåret 2006.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Feriepraktik sommaren 2005 Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott , 63 Personalenheten har lämnat förslag på ersättning för feriepraktik för ungdomar födda , sommaren En viktig grundförutsättning är att frågan gäller praktik och inte reguljärt arbete (t ex semestervikariat) som ersätts enligt gällande avtal. Personalenheten föreslår följande prioriteringsordning: 1. Ungdomar med särskilda behov 2. Åldern där äldst går först 3. Ungdomar som söker till omsorgsverksamheten 4. Andra förvaltningar och föreningar I skrivelsen daterad föreslår personalenheten följande ersättningar, lika som för år 2004: 3.400:- (inkl. sem.ers) till ungdomar, födda :- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 6.800:- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 1989, inom vård och omsorg (socialförvaltn. och BUN). I övrigt gäller som tidigare, 6 tim/dag i 4 veckor för ungdomar födda Enligt personalenhetens kostnadsredovisning kan 36 ungdomar beredas praktik för en kostnad av kronor varav :- är statsbidrag. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att följande ersättningar skall gälla för feriepraktik sommaren 2005: 3.400:- (inkl. sem.ers) till ungdomar, födda :- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 6.800:- (inkl. sem.ers.) till ungdomar, födda 1986, 1987, 1988 och 1989, inom vård och omsorg (socialförvaltn. och BUN). I övrigt gäller som tidigare, 6 tim/dag i 4 veckor för ungdomar födda Personal, akten

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för Trolleberget i Skillingaryd Kommunstyrelsens arbetsutskott , 64 Intresse för byggnation på Trolleberget har kommit in till kommunen. Det gäller marken i förlängningen av Berggatan, samt på Berggatans västra sida. Gällande detaljplan för detta markområde anger bostadsändamål. Plankommittén har behandlat ärendet och anser att en översyn över ett större område borde göras och innehålla fastigheterna Trolleberget 1:4 och Trolleberget 1:8. Därför föreslår plankommittén att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för det aktuella området.

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-03-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 mars 2006 klockan 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-15 1 (31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-15 1 (31) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-15 1 (31) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 september 2004 klockan 13.00-17.30. Beslutande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (41) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 29 november 2004 klockan 17.30-23.40 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-06-22 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 22 juni 2005 klockan 13.00-15.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-26 1 (24) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 26 maj 2004 klockan 13.00 18.35 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-24 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Berry Lilja (s) Monica Sporrong (s) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-02-25 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 25 februari 2004 klockan 10.00 12.10, 13.15 17.05 Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2008-01-10 1(9) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 13.00-16.15 (Gemensam information med KS au gällande vårdtyngdsmätning från kl 13.00) Beslutande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-03-27 1 (4) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 27 mars 2006 klockan 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Stig-Göran Hultsbo, avdelningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer