Med den planerade Östra Länken E4 kommer vägtrafiken att öka vilket medför att vibrationsstörningarna för dem som bor nära kommer att öka något.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med den planerade Östra Länken E4 kommer vägtrafiken att öka vilket medför att vibrationsstörningarna för dem som bor nära kommer att öka något."

Transkript

1 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Personer som vistas vid strandkanten kommer att uppleva en knappt hörbar förändring med eller utan skärm. Eftersom åtgärden inte ger en påtaglig bullerreduktion i området, är Vägverkets bedömning idag att nyttan inte står i relation till kostnaden. Ljudnivåerna runt sjön kommer att ligga i nivå med de av Naturvårdsverket föreslagna nya gränsvärden för parker och andra rekreationsområden. Sammanfattning Föreslagen väg E4 ligger intill bostadsområdena Carlshem, Carlslid, Ålidhem, Ålidhöjd och Nydalahöjd samt Nydala fritidsområde och Nydalasjön. Föreslagen väg E4 kommer att medföra högre ljudnivåer än idag. Ljudnivåerna i och vid fastigheterna nära vägen kan sänkas till aktuella riktvärden genom fasad och fönsteråtgärder, bullerskyddsskärmar samt bullerskyddsvallar. Bullerdämpande åtgärder kommer att vara nödvändig i form av t ex skärm vid bostadsområdena Carlslid ca 650 meter, vid Ålidhem ca 350 meter, vid Ålidhöjd ca 240 meter samt vid Nydalahöjd ca 900 meter. Om ljudnivån år 2015 ej skall överskrida dagens bullernivåer i Nydala fritidsområde bör bullerdämpande åtgärder i form av skärm och vallar utföras. En skärm och vallar krävs då på östra sidan av vägen, ca meter. Befintliga bullerskyddsvallar justeras i läge. En skärm kan även bli nödvändig vid Nydala camping vid föreslagen väg, Björnvägen. För närvarande bedöms ej något bullerskydd behövas öster om vägen, mellan km 2/600 och km 4/500, mot Nydalasjön. I samtliga åtgärder med skärm har skärmen förutsatts placerats så när vägkant som möjligt för att erhålla bästa effekt av bulleråtgärden. I bostadsområdet Carlshem kan eventuellt fasad/fönsteråtgärd bli aktuell för del av en fastighet. Fasad/fönsteråtgärder kan även bli aktuella i våningar högre upp i de andra bostadsområdena. Vibrationer Förutsättningar Med vibrationer avses svängningar, exempelvis fortplantade i mark. Riskområde för vibrationer beror framförallt på avstånd till störningskälla, typ av vibrationsalstrande verksamhet och markförhållanden som råder. Känseltröskeln för olika personer varierar, liksom när det gäller buller, ganska kraftigt. Vibrationsstörningar kan ge upphov till sömnsvårigheter, men även skador på byggnader kan uppstå. På normalt grundlagda byggnader är det dock mycket ovanligt att trafikvibrationer orsakar sprickor och sättningar Bedömningsgrunder Bedömningsgrunder av komfort i byggnader till följd av störande vibrationer i mark under driftskedet finns en svensk standard, SS I denna anges bland annat komfortkriterier med beteckningarna måttlig störning och sannolik störning för att beskriva konsekvenserna av vibrationer. Miljökonsekvenser, nollalternativ Vid ett nollalternativ ökar vägtrafiken på befintlig väg på sikt vilket kan medföra att vibrationsstörningarna för dem som bor nära kan öka marginellt. Med den planerade Östra Länken E4 kommer vägtrafiken att öka vilket medför att vibrationsstörningarna för dem som bor nära kommer att öka något. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder Längs aktuell sträcka bedöms att vibrationsstörningarna kommer att öka något men kommer att ligga i spannet måttlig störning enligt SS Föreslagen väg E4 projekteras för en hög standard och därmed hög jämnhet vilket är av stor betydelse för vibrationsalstringen och minskar risken för vibrationsspridning. Delar av Kolbäcksvägens överbyggnad bytes mot ny vilket också minskar risken för vibrationsspridning. Luftföroreningar Förutsättningar Bedömningsgrunder och riktvärden Med luftföroreningar menas ämnen och föreningar som är skadliga för hälsa, klimat samt natur och kulturmiljö. Koldioxid (CO 2 ) har betydelse för växthuseffekten, kväveoxider (NOX) har främst betydelse för övergödning av skogsoch ängsmarker men verkar även försurande, svaveldioxid (SO 2 ) har betydelse för försurning av mark och vatten och flyktiga kolväten (VOC) har betydelse för bildning av marknära ozon. Även damm och stoftpartiklar kan vara skadliga för hälsan. Luftföroreningar från vägtrafiken medför en lång rad problem på olika nivåer. Globalt är problemet främst risken för klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Vägtrafiken svarar för en betydande och ökande andel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Regionalt orsakar vägtrafiken bl.a. övergödning och försurning genom utsläpp av bl.a. kväveoxider. Kvävedioxid har också negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation samt nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta. Sverige är ett av de länder i Europa som påverkas mest av försurande nedfall, eftersom vår berggrund är fattig på kalk, som neutraliserar det sura regnet. Lokalt påverkas människors hälsa av ett stort antal komponenter i bilavgaserna. Däribland kan kväveoxider ge besvär med andningsvägarna och partiklar samt s.k. PAH (polycykliska aromatiska kolväten) kan öka risken för cancer. Svaveldioxid för skydd av människors hälsa 20 som års och vinterhalvårsmedelvärde 100 som dygnsmedelvärde* 200 som timmedelvärde* Kvävedioxid** för skydd av människors hälsa 40 som årsmedelvärde 60 som dygnsmedelvärde* får ej överskridas mer än 7 gånger(dygn) per år 90 som timmedelvärde* får ej överskridas mer än 175 gånger (timmar) per år Kväveoxid till skydd för ekosystem 30 som årsmedelvärde Partiklar PM10** för skydd av människors hälsa 40 som årsmedelvärde* 50 som dygnsmedelvärde* Bly 0,5 som årsmedelvärde Miljökvalitetsnorm för luft i tätorter *) 98percentil **) Norm för kvävedioxid skall vara uppfylld 1 januari 2006 Normen för PM10 skall vara uppfylld senast 1 januari 2005 Övriga normer skall vara uppfyllda fr.om. 1 januari

2 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Många av gränsvärdena är satta som sk. 98percentiler vilket innebär att minst 98% av tiden skall ha mätvärden under gränsvärdet och högst 2% av tiden får ha värden över gränsvärdet. Befolkningens exponering Befolkningen i en tätort exponeras för luftföroreningar i olika situationer i bostaden, på arbetsplatsen, i trafiken etc. Dosen påverkas bl.a. av haltnivån och exponeringstiden. Haltnivån som enskilda personer exponeras för är sammansatt av en bakgrundshalt och ett lokalt bidrag exempelvis från trafiken på en närliggande gata. Bakgrundshalten är sammansatt av bidrag från andra gator och från andra källor. En del av luftföroreningarna kommer från avlägsna källor och omvandlas under transporten i atmosfären till andra föroreningar. Exponeringsgraden påverkas därför av var utsläppen sker. Medför utformningen att utsläppen i större grad sker i befolkningstäta delar med hög bakgrundshalt blir den samlade dosen större än om motsvarande utsläpp sker där befolkningstätheten är glesare. Beräkning/Resultat För denna MKB har uppskattning av halten kvävedioxid och partiklar gjorts med hjälp av nomogrammetod som framtagits av SMHI på uppdrag av bl a Vägverket. En kontrollberäkning av kvävedioxidhalten har därefter genomförts med Trivectors dataprogram AIG/s. Programmet utvecklas inte längre men kan fortfarande användas för beräkningar med prognosår fram till år Någon egentlig spridningsberäkning har inte genomförts då nomogrammetoden pekar på låga avgashalter. Miljön antas vara öppet gaturum med gles bebyggelse. Nuvarande förhållanden om inget görs Nedsmutsning och luftföroreningar från trafiken är ett problem som behöver åtgärdas i hela landet. Utanför Umeå centrum kommer aldrig eller nästan aldrig halter upp i nivåer i närheten av gränsvärden för respektive ämne. Inom det aktuella området, är dock halten av luftföroreningar inget omedelbart problem. I Umeå har luftkvaliteten övervakats under ett antal år. Mätningarna har utökats successivt och från mitten av 1980talet mäts luftföroreningar med datoriserade automatiska provtagare. År 2001 visade mätningarna att bakgrundshalten av kvävedioxid ovanför Umeå centrum låg på ca 24 µg/ m³. SMHI skattar medelvärdet för NO 2 till ca 1015 µg/ m³ (årsmedel) för tätort så kallad urban bakgrundshalt vilket kan sägas vara relevant för det aktuella området som ligger inom tätorten men inte i den centrala delen. Med detta värde som indata i kontrollberäkningen av avgashalten kan man med stor säkerhet säga att timmedelvärdet inte kommer att överskrida kommande gränsvärde miljökvalitetsnorm (från år 2006) på 90 µg/ m³ NO 2. Lokalisering av mätstationer I Umeå tätort finns 3 mätstationer. En fast trendstation för urban bakgrundsmätning på bibliotekstaket och två mobila mätvagnar i gatunivå. Dessa har under 2003 varit placerade på Västra Esplanaden respektive Kolbäcksvägen. Figur 2: Kartbild över mätstationerna i Umeå På Västra Esplanaden uppgår trafikarbetet till ca fordon/vardagsdygn och den tunga trafiken utgör ca 13 % av trafiken under vardagsdygn. På Kolbäcksvägen är trafikflödet mellan 8000 och fordon/vardagsdygn, (i mätpunkten ca fordon/vardagsdygn) varav den tunga trafiken utgör ca 5 %. Andelen tung trafik och totala trafikarbetet förväntas öka på Kolbäcksvägen när den byggs om till Europaväg därför har den bedömts som en intressant mätpunkt. Denna mätpunkt är belägen ca 100 m sydost om värmeverket på Ålidhem. Kvävedioxid Halten kvävedioxid har under senare år minskat till följd av ökad andel katalysatorbilar. Kvävedioxidmålen har dock varit svåra att klara i centrala Umeå. På landsbygden där bakgrundsnivåerna är lägre och meteorologiska förhållanden är mera gynnsamma ligger dock halterna kvävedioxid betydligt under redovisade gränsvärden. Kvävedioxid Nuläge Avstånd väghusfasad Årsmedel tillskott Totalhalt Bakgrunds årsmedel 98 percentil dygnsvärde E4 Umeå Kolbäcksv Trafikmängd halt Carlshem ,2 36 Carlslid , ,6 38 Nydalahöjden , ,5 38 Mariehem , ,1 36 Mariestrand , ,4 38 Nydala camping , ,2 36 Nydala gård Miljökvalitetsnorm 40* 60 * från 31/ Beräknade värden för nuvarande förhållanden om inget görs. Tabellen ovan visar att beräknade värden ligger väl under gällande miljökvalitetsnorm för dygn 60 (gäller från år 2006). Mätningar på Kolbäcksvägen ger värden enligt diagrammet nedan. En beräkning för mätpunktens läge ger god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden. Mätapparaturen har sitt intag endast ca 1 meter från vägkant och torde därmed ge högre värde än det beräknade värdet som anges för en punkt ca 20 meter från vägkant (kortaste avstånd i nomogrammet). Beräknade värden har därmed en säkerhetsmarginal. µg/m Dygnsvärden NO2 Kolbäcksvägen Uppmätta halter av NO 2 utmed Kolbäcksvägen Antal dygn över 60 µg/m 3 : 1 (högsta antal tillåtna: 7 dagar) Antal dygn över 69 µg/m 3 : 1 Årsmedelvärde: 24 µg/m 3 (Toleransmarginal: 46 µg/m3) Datafångst: 90 % Kommentar: NO 2 halterna på Kolbäcksvägen överskrider varken miljökvalitetsnormen eller toleransmarginalen. Datafångsten uppfyller naturvårdsverkets kvalitetsmål på 90 %

3 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun NO 2 Nollalternativ år 2015 Avstånd väghusfasad Årsmedel tillskott Totalhalt Bakgrunds årsmedel 98 percentil dygnsvärde E4 Umeå Kolbäcksv Trafikmängd halt Carlshem , ,3 36 Carlslid , ,7 39 Nydalahöjden , ,6 38 Mariehem , ,2 36 Mariestrand , ,5 38 Nydala camping , ,3 36 Nydala gård* 18300* Miljökvalitetsnorm 40** 60 ** från 31/ Beräknade värden kvävedioxid år 2015 för nollalternativet dvs inget görs. * Trafikmängder vid Nygala gård består av summan av närliggande vägar (nuvarande väg E4, Kolbäcksvägen och Björnvägen). Partiklar, Bensen, Ozon, Bly Partiklar (particulate matter) kan bestå av sot och andra förbränningsrester, gummipartiklar från däckslitage, asbestdamm, vattendroppar med lösta ämnen (t ex svavelsyra) mm. Källor till partiklar är framför allt dieselavgaser och vedeldning. En viss del består också av uppvirvlat stoft. När det gäller cancerframkallande partiklar är dieselavgaser den klart dominerande källan. Vägtrafiken bidrar med ca 20% av partikelutsläppen i Sverige. Även sothalterna har, i likhet med svaveldioxidhalterna, minskat kraftigt sedan 1960talet. Den snabba minskningen har dock under de senaste åren börjat stanna av. Partiklar som är mindre än 10 µm brukar kallas inandningsbara (kallas ofta PM10) och fastnar beroende på storlek, andningsväg, andningsmönster och eventuell luftvägssjukdom i större eller mindre andel i olika delar av luftvägarna. För Umeå gäller generellt att halter av partiklar (PM10)ligger väl under kommande miljökvalitetsnorm. Halterna av PM10 varierar endast lite utmed sträckan mellan Carlshem och befintlig väg E4. Det mest belastade området är området kring anslutningen till befintlig väg E4, där två stora trafikströmmar möts. Beräknade värden ligger därmed under miljökvalitetsnormen som anger 50 µg/ m³ som gräns. Beräknade halter av PM10 utmed Kolbäcksvägen för nuvarande förhållanden om inget görs. *Trafikmängder vid Nydala gård består av summan av närliggande vägar (nuvarande väg E4, Kolbäcksvägen och Björnvägen). Tabellen ovan visar att beräknade värden ligger väl under gällande miljökvalitetsnorm för dygn 50 (gäller från år 2005). Mätningar av PM10 utförs i mätstationen Biblioteket som ger bakgrundshalt för centrala Umeå. µg/m PM10 biblioteket PM10 Nuläge Årsmedel tillskott Avstånd väghusfasad Bakgrundshalt Totalhalt årsmedel percentil dygnsvärde Trafikmängd Carlshem Carlslid Nydalahöjden Mariehem , ,1 22 Mariestrand , ,6 23 Nydala camping , ,9 21 Nydala gård* 17400* Miljökvalitetsnorm 40 50** ** från 31/ percentil Antal dagar över 50 µg/m3: 5 Antal dagar över 62 µg/m3: 1 Årsmedelvärde: 13,4 µg/m3 Datafångst: 68% Kommentar: Inga överskridanden har förekommit men databortfallet är stort under våren då de högsta partikelhalterna brukar förekomma i samband med vårstädning Man kan förvänta sig att bakgrundshalten av partiklar är något lägre utanför den helt centrala delen av Umeå. Halter av partiklar, bensen och ozon kommer att ligga lägre i området invid väg E4 än i centrala Umeå eftersom området har öppen bebyggelse och har goda utvädringsförhållanden och en lägre trafikbelastning än centrala Umeå. Som jämförelse har halten av bensen uppmäts till 1,8 vid mätningar vid Västra Esplanaden och 1,0 vid Rådhuset, Det så kallade generationsmålet för bensenhalten ligger på 1,0. Halten ozon varierade under år 2002 mellan 14 och 96. Grödor kan ta skada vid nivåer över 50. Halten av bly ligger normalt under gällande gränsvärden. När det gäller bly har införandet av blyfri bensin haft avgörande betydelse. De största tillskotten av bly till luften kommer idag från industriella källor. PM10 Nollalternativ år 2015 Årsmedel tillskott Avstånd väghusfasad Totalhalt Bakgrundshalt årsmedel 90percentil dygnsvärde Trafikmängd Carlshem , ,2 22 Carlslid , ,5 24 Nydalahöjden , ,4 24 Mariehem , ,1 22 Mariestrand , ,6 23 Nydala camping , ,1 22 Nydala gård* 18300* 120 1, ,3 22 Miljökvalitetsnorm 40 50** Beräknade värden partiklar PM10 år 2015 för nollalternativet dvs inget görs. * Trafikmängder vid Nygala gård består av summan av närliggande vägar (nuvarande väg E4, Kolbäcksvägen och Björnvägen). Koldioxid (CO 2 ) Koldioxid är en lukt och färglös gas. Koldioxid i atmosfären tar upp en del av den värme som strålar ut från jorden. Värmen hålls kvar och jordytan blir varmare, man får en växthuseffekt. Koldioxid bildas vid all förbränning av organiskt material som olja, kol, gas, torv och ved. Koldioxid går inte att rena bort då syftet med rening är att omvandla föroreningar till just koldioxid och vatten. För att minska koldioxidutsläppen måste därför t ex trafiken minska. För Umeåprojektet 2 har en rad beräkningar av trafikmängder och emissioner både på systemnivå och på gatunivå utförts. Trafiknätets systemeffekter dvs hur hela trafiksystemet sammanlagda konsekvenser påverkas av projektet har tidigare redovisats för vissa parametrar. Koldioxidutsläpp från biltrafik beräknas vara ca 101ton/dygn i hela trafiksystemet. Kolbäcksvägen står för ca 4,7 ton/dygn för nollalternativet. 63

4 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Konsekvenser Beräkningar visar att den ökade trafiken och förändrade utformningen av väg E4 ger relativt små förändringar av halter av kvävedioxid och partiklar. Gaturummet utmed detta parti av väg E4 (Kolbäcksvägen) är relativt öppet med god luftväxling. Beräknade halter av Kvävedioxid och PM10 kommer därmed trots ganska stora trafikmängder att ligga under gällande gränsvärden (Miljökvalitetsnormer). Utbyggd E4 Kvävedioxid År 2015 Avstånd väghusfasad Trafikmängd Årsmedel tillskott Bakgrundshalt Totalhalt årsmedel 98percentil dygnsvärde Carlshem , ,4 38 Carlslid , ,7 40 Nydalahöjden , ,1 41 Mariehem , ,3 36 Mariestrand , ,7 39 Nydala camping , ,3 38 Nydala gård* , ,5 38 Miljökvalitetsnorm 40** 60 ** från 31/ PM10 År 2015 Årsmedel tillskott Avstånd väghusfasad Bakgrundshalt Totalhalt årsmedel 90 percentil dygnsvärde Trafikmängd Carlshem Carlslid , ,5 24 Nydalahöjden , ,6 25 Mariehem , ,1 22 Mariestrand , ,5 24 Nydala camping , ,3 22 Nydala gård* 25000* Miljökvalitetsnorm 40 50** ** från 31/ percentil Koldioxid (CO 2 ) Vid en utbyggnad av väg E4 där Kolbäcksvägen används som genomfartsled kommer trafikmängden att öka vilket lokalt ger höjda utsläpp av koldioxid. Systemeffekten av den planerade utbyggnaden är positiv när det gäller koldioxidutsläpp. Vägnätet är totalt sett effektivare än nollalternativet, vilket ger en något lägre bränsleförbrukning och därigenom mindre utsläpp av koldioxid. Ton CO 2 per dygn Förändring jämfört 0alt 0alternativet 101 0% Utbyggnad 70 km/h 96,4 4,50% Utbyggnad 90 km/h 97,4 3,50% Systemeffekt av alternativen Den ökade trafikmängden på Kolbäcksvägen innebär att koldioxidutsläppen lokalt kommer att öka med ca 44%. En ökning av hastigheten till 90 km/timme ger en ytterligare ökning på ca 14%. Ton CO 2 per dygn Förändring jämfört 0alt 0alternativet 4,7 0% Utbyggnad 70 km/h 6,9 44% Utbyggnad 90 km/h 7,9 68% Kolbäcksvägens andel av koldioxidutsläppen Tänkbara anpassningar/åtgärder Det föreslås inga åtgärder som är specifikt planerade för att minska mängden emissioner. Åtgärder som ger förbättringar i form av jämnare trafikrytm med färre stopp och mindre risk för köbildning, ger totalt sett mindre utsläppsmängder än Nollalternativet. Fortsättningsvis bör därför framkomlighet i korsningar prioriteras för att bibehålla låga halter i luften. Åtgärden kan vara god utformning av cirkulationsplatser i eventuellt nya eller ombyggda korsningar. * Trafikmängder vid Nygala gård består av summan av närliggande vägar (nuvarande väg E4, Kolbäcksvägen och Björnvägen). Halten av NO 2 och partiklar i luft minskar något i framtiden då bilparken blir bättre än i nuläget. Resultaten ovan visar att halterna av kvävedioxid i luften utmed vägarna i området ligger väl under gränsvärdet 60 för dygn. Det samma gäller PM10 med gränsvärdet

5 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Barriäreffekter Förutsättningar En väg innebär alltid en barriär. Biltrafiken innebär bland annat olycksrisker och fördröjning för till exempel fotgängare och cyklister. Barriäreffekten beror av hur många personer som behöver korsa eller färdas längs vägen, samt av personernas ålder. Effekten består dels av otrygghet vid vistelse på eller nära vägen, vilket kan leda till minskade kontakter och dels av fördröjningar som uppstår då man tar omvägar för att korsa vägen på ett säkert ställe. Kolbäcksvägen som idag har trafikmängden cirka fordon per timme (cirka 11% av årsdygnstrafiken) utgör en måttligstor barriär enligt nedanstående måttskala. k fordon/h Måttskala för barriärernas storlek med avseende på trafikmängd och hastighet. Modellen är generell. En liten barriär för en frisk 20åring kan vara stor för ett barn eller en äldre person. Måttskala från TRÅD (Boverkets handbok för trafikplanering i tätorter). Längs Kolbäcksvägen, mellan Porfyrvägen och befintlig väg E4 finns följande korsningar: 1 st cirkulationsplats (Porfyrvägen) 2 st signalreglerade fyrvägskorsningar (Ålidbacken/Tomtebovägen och befintlig väg E4) 1 st ej signalreglerad fyrvägskorsning (Magistervägen/Mineralvägen) 6 st trevägskorsningar (Malmvägen, Kandidatvägen, Gösta Skoglunds väg, Mariavägen) Under tidsperioden rapporterades 14 bilolyckor (13 olyckor med lindrig personskada som följd och 1 olycka med dödsfall som följd) samt ett antal cykelolyckor med lindriga och svåra personskador längs aktuell sträcka (sjukhusrapporterade personskador). Befintliga gång och cykelvägsstråk finns mellan Porfyrvägen och befintlig väg E4. Cykeltrafikflöden har uppmätts vid gång och cykelvägen som är placerad mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön. Det uppmätta cykeltrafikflödet mellan åren var, mellan korsning Kolbäcksvägen/ Ålidbacken och Kolbäcksvägen/Gösta Skoglunds väg, 800 cyklar per vardagsmedeldygn under sommarhalvåret samt mellan korsningen Kolbäcksvägen/Gösta Skoglunds väg och befintlig väg E4 700 cyklar per vardagsmedeldygn under sommarhalvåret. Den största delen av gång och cykelvägsstråken mellan Porfyrvägen och befintlig väg E4 har bedömts som dåliga ur trygghetssynpunkt. Bedömningsgrunder har bland varit: Oro för överfall. Mörka skogs/parkområden. Belysning saknas eller är mycket bristfällig. Tunnlar utan sikt igenom. Gamla tunnlar med dålig belysning, mörkt, nedklottrat. Samma sträckan utsätts för måttliga störningar från biltrafiken upplevs som varken bra eller dålig ur trevnadssynpunkt (Cykelprogram, Umeå. Fastställd av kommunstyrelsens planeringsutskott ). Längs Kolbäcksvägen finns följande korsningar för gång och cykeltrafiken: Planskild korsning vid km 0/360 (väster om Carlshem) Planskild korsning vid km 0/560 (väster om Carlshem) Planskild korsning vid km 0/870 (väster om Carlslid) Planskild korsning vid km 1/270 (öster om Ålidhem samt väster om Carlslid) Korsning i plan över Kolbäcksvägen vid km 1/420 (söder om korsning Magistervägen/Mineralvägen) Korsning i plan över Mineralvägen vid km 1/430 (öster om korsning Magistervägen/Mineralvägen) Korsning i plan över Kolbäcksvägen vid km 1/730 (söder om korsning Ålidbacken/Tomtebovägen) Korsning i plan över Tomtebovägen vid km 1/740 (öster om korsning Ålidbacken/Tomtebovägen) Planskild korsning vid km 2/200 (söder om korsning Gösta Skogslunds väg) Planskild korsning vid km 3/280 (öster om Nydalahöjd) Planskild korsning vid km 3/725 (öster om Astra) Planskild korsning vid km 4/080 (öster om Mariehem) Planskild korsning vid km 4/500 (öster om Mariehem) Planskild korsning vid km 5/210 (väster om Nydala rekreationsområde) Boende i bostadsområdet Nydalahöjd passerar över den befintlig Kolbäcksvägen på fyra olika ställen för att kunna nå området kring Nydalasjön. Miljökonsekvenser, nollalternativ Kolbäcksvägen kommer att utgöra en stor barriär eftersom trafikmängden år 2015 kommer att öka till cirka fordon per timme (cirka 11% av årsdygnstrafiken). Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder Föreslagen väg E4 kommer att utgöra en stor barriär eftersom trafikmängden år 2015 kommer att öka till cirka fordon per timme (cirka 11% av årsdygnstrafiken). Föreslagen väg E4:as fyra körfält och mitträcke kommer att förstärka barriäreffekten. Följande förändringar när det gäller gång och cykeltrafikens korsningar kommer att genomföras: Befintliga planskild korsning vid km 0/870 (väster om Carlslid) rives. Föreslagen planskild korsning byggs vid km 0/930. Korsning i plan över Kolbäcksvägen vid km 1/420 (söder om korsning Magistervägen/Mineralvägen) utgår. Korsningen i plan över Mineralvägen vid km 1/430 (öster om korsning Magistervägen/Mineralvägen) flyttas 20 m mot öster. Korsning i plan över Kolbäcksvägen vid km 1/730 (söder om korsning Ålidbacken/Tomtebovägen) utgår, ersätts med planskild korsning som är placerad 30 m väster om föreslagen cirkulationsplats och planskild korsning vid km 1/800 under Kolbäcksvägen. Korsning i plan över Tomtebovägen vid km 1/740 (öster om korsning Ålidbacken/Tomtebovägen) utgår, ersätts med planskild korsning som är placerad 20 m öster om föreslagen cirkulationsplats. Ny planskild korsning vid km 2/790 (öster om Nydalahöjd) Planskild korsning vid km 3/725 (öster om Astra) utgår, ersätts med planskild korsning vid km 3/820. Gång och cykelvägen ligger parallellt med den föreslagna förlängningen av Mariehemsvägen under föreslagen väg E4. Ny planskild korsning vid km 5/320 (öster om Nydala fritidsområde). Gång och cykelvägen ligger parallellt med den föreslagna Björnvägen under föreslagen väg E4. För att minska barriäreffekten föreslås planskilda korsningar för gång och cykeltrafikanter, utöver befintliga (justerade i läge norr om Malmvägen och söder om Mariavägen), vid km 1/740 (under Tomtebovägen), km 1/800 (norr om cirkulationsplats Ålidbacken/Tomtebovägen), km 2/790 (öster om Nydalahöjd) och km 5/340 (Björnvägen). 65

6 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Säkerhet Förutsättningar Metod Vägverket har i publikationen 2000:90 redovisat ett förslag till generell modell för riskbedömning. Modellen har arbetsnamnet MIR Modul för Identifiering av Risker. Banverket har nyttjat denna modell bland annat för riskanalyser av Botniabaneprojektet och vid riskidentifiering använt följande gruppering av händelser: 1. Kollaps av konstruktion 2. Ras, skred 3. Vattengenombrott 4. Kemikalieutsläpp 5. Explosion eller brand 6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning 7. Sabotage 8. Meterologiska fenomen 9. Vibrationer 10. Ändringar av grundvattensytans läge 11. Övriga händelser Denna lista är således särskilt avpassad för järnvägsobjekt men används i nedanstående riskidentifiering med modifieringen att punkterna 4 och 5 avser händelser utanför väganläggningen samt 6 avser alla trafikolyckor. Den generella metoden har kompletterats genom att en kvalitativ riskanalys avseende transport av farligt gods längs föreslagen väg E4 har genomförts. Resultatet av riskanalysen sammanfattas under kemikalieutsläpp nedan och återfinns i sin helhet som bilaga i MKB:n. Bedömningsgrunder, kemikalieutsläpp Riskerna med transporter av farligt gods är en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvenserna för olika intressen av denna händelse. I riskanalysen beskrivs 3 scenarier generellt. Underlagsmaterialet för dessa har utgjorts av känd tillgänglig litteratur samt kontakter med Brandförsvaret i Umeå. De beskrivna scenarierna värderades utifrån faktiska förhållanden längs föreslagen väg E4. Vidare beskrivs i riskanalysen förslag till metoder för att förebygga riskerna. Följande scenarier omfattas av föreliggande riskanalys Utsläpp av brandfarlig vara (bensin) tillhörande ADRklass Utsläpp av gasen gasol tillhörande ADRklass Utsläpp av gasen svaveldioxid tillhörande ADRklass 2. Riskanalys har fokuserat på risker avseende människor, natur och egendom samt hur eventuella utsläpp av föroreningar kan förhindras. Riskreducerande åtgärder, kemikalieutsläpp Riskbegränsande åtgärder kan delas in i olycksförebyggande åtgärder och skadeförebyggande åtgärder. Olycksförebyggande åtgärder är att: dels begränsa sannolikheten för trafikolyckor. dels begränsa sannolikheten för utsläpp av farliga ämnen vid en trafikolycka. Exempel på åtgärder som syftar till att minska sannolikheten för uppkomst av trafikolyckor är t.ex. mötesfri väg, planskilda korsningar, hastighetsbegränsningar och skyddsräcken för att förhindra avåkning. Exempel på åtgärder som syftar till att begränsa sannolikheten för utsläpp av farliga ämnen vid en trafikolycka är t.ex. medveten utformning av vägens sidoområden med flacka slänter och om möjligt borttagning av hårda föremål som träd och stenar. Skadeförebyggande åtgärder syftar till att minimera konsekvenserna av ett eventuellt utsläpp. Exempel på skadeförebyggande åtgärder är t.ex. lokalisering av ny bebyggelse vilket är kopplat till skyddszoner, utformning av fasader som exempelvis har ett högre brandskydd, ventilation som medger avstängning vid nödläge i form av gasutsläpp, tillgänglighet för räddningsfordon, utrymningsvägar, skyddsvallar, styrt dagvattenflöde och möjlighet till uppsamling av utsläppta vätskor. Skyddsavstånd, kemikalieutsläpp I svensk lagstiftning finns inga angivna skyddsavstånd mellan riskkälla (t.ex. transportled för farligt gods) och skyddsobjekt (t.ex. bostadshus). Detta beror bland annat på att förutsättningarna skiljer sig åt avseende t.ex. topografi, naturliga skyddsridåer, typ av skyddsobjekt, riskkälla etc. Detta innebär att en bedömning måste göras från fall till fall. Miljökonsekvenser, nollalternativ Nollalternativet innebär att föreslagen väg E4 inte skulle byggas. Detta innebär att merparten av farligtgodstransporterna även fortsättningsvis kommer att framföras genom centrala Umeå. Vidare innebär det att ca 55 tusen ton farligt gods per år kommer att transporteras på Kolbäcksvägen med dess nuvarande vägstandard. I framtiden bedöms även årsdygnstrafiken öka dels längs Kolbäcksvägen men även genom centrala Umeå. Nollalternativet bedöms innebära ökad sannolikhet för olyckor med eventuell efterföljande föroreningsspridning i mark och vatten jämfört med föreslagen ombyggnad av Kolbäcksvägen. Hur många farligtgodstransporter som i framtiden kommer att framföras längs Kolbäcksvägen är oklart. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder Samlad bedömning Kollaps av konstruktion Kollaps av konstruktion har bedömts vara relevant för aktuellt objekt. Detta beror på att det finns flera broar längs sträckan. Vid projekteringen kommer dock konstruktionerna att dimensioneras så att någon kollaps inte skall inträffa. Ras och skred Utifrån geoteknik och vägprofiler bedöms sannolikheten som liten för att det kommer att inträffa ett ras eller skred. Vattengenombrott Aktuell sträcka ligger öster om Umeälven och påverkas ej direkt av ett eventuellt vattengenombrott. Kemikalieutsläpp Sannolikhet Sannolikheten för en trafikolycka på väg uttrycks som olyckskvot dvs antal olyckor per miljoner axelparkilometer. Sannolikheten för en olycka på ett vägavsnitt är således lika med olyckskvoten x trafikflödet x vägavsnittets längd. Olyckskvoten för en nybyggd motorväg är cirka 0,2. Erfarenheterna av fyrfältsvägar är begränsad men erfarenheterna från fyrfältsvägen E4 delen Söderhamn och Enånger (Sveriges första smala fyrfältsväg) tyder på att fyrfältsvägen är i princip lika bra som motorvägen från säkerhetspunkt (vid aktuella trafikmängder dvs cirka fordon per dygn). Sannolikheten för att en olycka ska medföra utsläpp bedöms vara beroende av bland annat hastigheter och utformningen av vägens sidoområden. Sannolikheten för utsläpp bedöms å ena sidan öka vid högre hastigheter men å andra sidan minska vid bättre sidoområden som flacka slänter etc. Om en tankbil med brandfarlig vätska kör av vägen är det stor sannolikhet att tanken går sönder och dess innehåll läcker ut. Detta beror på tankarnas svaga konstruktion. Sannolikt håller däremot en gasoltank bättre då dessa har en kraftigare konstruktion. Aktuell vägsträcka bedöms innan ombyggnad ha en olyckskvot av ca 0,8. Med genomförda ombyggnader som innebär mötesfri väg med planskild trafikplats, blir olyckskvoten ca 0,2. Det framtida trafikflödet beräknas år 2015 uppgå till ca fordon per dygn på det högst trafikerade vägavsnittet, mellan Tomtebovägen och Gösta Skoglunds väg. Detta innebär att sannolikheten för en olycka på detta vägavsnitt för föreslagen väg E4 är ca en tredjedel jämfört med nollalternativets beräknade trafikmängder år 2015 ( fordon per dygn) och ca hälften mot dagens förhållanden. Brandförsvarets insatstid till Kolbäcksvägen beräknas till maximalt 10 min.

7 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Angivna insatstider bedöms innebära att begränsningsåtgärder för att mildra konsekvenserna av en eventuell olycka beskriven ovan kan påbörjas relativt snabbt. Läge (km) Typ av objekt Inarbetade åtgärder Kvarstående åtgärder Det är däremot tveksamt om uppsamling av eventuell vätska i de fördröjningsmagasin/sedimentfällor i form av meandrande diken som föreslås hinner genomföras även om räddningstjänsten är på plats inom föreskriven tid. Inarbetade åtgärder Aktuell vägsträcka kommer att utformas som en mötesfri väg med planskilda korsningar. Vidare ges vägens sidoområden en medveten utformning med flacka slänter med samma bärighet som vägen i övrigt och fria från hårda föremål där det är tekniskt möjligt. Vägrenen får samma standard som vägen i övrigt. Dagvattensystemet från vägområdet har getts en medveten utformning med möjlighet till uppsamling av eventuell förorening i vätskeform. Åtgärder för att möjliggöra avstängning av dagvattenledningar bör koordineras med Umeå Brandförsvars insatsplaner, t.ex. där dike övergår till dagvattenledning söder om Jets försäljningsställe för drivmedel vid ca km 0/160. 0/000 0/500 Bensinstation (Jet) vid ca km 0/160 ligger 19 m från Porfyrvägen och 30 m från cirkulationsplats. Bensinstationsbyggnad (Statoil) vid ca km 0/250 ligger 21 m från Porfyrvägen och 33 m från cirkulationsplats. Flerfamiljshus vid Gnejsvägen ligger 99 m från föreslagen väg E4 och inom Amanuensen 1 (Matematikgränd), 178 m från föreslagen väg E4. Dagis finns inom Sekreteraren 1 och ligger 178 m från föreslagen väg E4. 0/500 1/000 Byggnad längs Glimmervägen ligger 106 m från föreslagen väg E4. Byggnad inom kvarteret Flintan på Carlshem ligger 178 meter från föreslagen väg E4. Vid km 0/700 ligger industribyggnad, Glimmern 2, 25 m från föreslagen väg E4. Kyrka ligger 40 m från föreslagen väg E4 och 28 m från cirkulationsplats. Villor inom kvarteren Kritan och Kalken ligger 131 m från föreslagen väg E4 och 101 m från cirkulationsplats. Skyddsräcken som förhindrar avåkning föreslås vid båda försäljningsställena för drivmedel. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Möjligheter till avstängning av dagvattenbrunn i dike sydost om cirkulationsplatsen bör koordineras med Umeå Brandförsvars insatsplaner. Bullerräfflor som förbättrar trafikanternas varseblivning av vägkanten föreslås generellt längs hela sträckan. I tabellerna på sid 68 och 69 ges en beskrivning av avståndet mellan befintlig och föreslagen bebyggelse och föreslagen väg E4. I tabellen redovisas också inarbetade skyddsåtgärder samt kvarstående åtgärder. Angivna avstånd avser från vägkant på föreslagen väg E4 om inget annat anges. Vid ca km 0/850 0/900 finns inom kvarteret Metallen 8 villor inom 50 m från föreslagen väg E4 varav den närmaste ligger på ett avstånd av 45 m från föreslagen väg E4 och 34 m från cirkulationsplats. Närmaste flerfamiljhus inom kvarteret Socionomen ligger 50 m från föreslagen väg E4. Mellan ca km 0/900 1/400 finns kvarteren, Mässingen, Järnet, Zinken och Kvartsen. Närmaste villa inom kvarteret Järnet ligger 49 m från föreslagen väg E4 och inom kvarteret Kvartsen ligger närmaste villa 44 m från föreslagen väg E4. Flertalet villor inom kvarteren ligger inom 100 m från föreslagen väg E4. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Bullerskyddsskärm utgör skydd för strålningsvärme från eventuell brand. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Bullerskyddsskärm utgör skydd för strålningsvärme från eventuell brand. Befintlig vegetation sparas. Möjlighet att höja gång och cykelväg för att utgöra barriär för vätska utreds. 1/000 1/500 Transformatorstation ligger 10 m från föreslagen väg E4 och 16 m från cirkulationsplats. Skyddsräcken som förhindrar uppsamling av vätska. avåkning. Dike för Bensinstation (OKQ8), föreslagen väg E4. vid ca km 1/500, ligger 50 m från Diken för uppsamling av vätska. 1/500 2/000 Kvarteret Preceptorn ligger 123 m från föreslagen väg E4 och 105 m från cirkulationsplats. Kvarteret Doktorn, ca km 1/600 1/700 Umeå Energi. Bränslecisterner ligger 41 m från föreslagen väg E4. Umeå Energis ackumulatortank ligger 70 m från föreslagen väg E4. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. 2/000 2/500 Umeå universitets lokaler ligger 231 m från föreslagen väg E4. Närmaste flerfamiljhus föreslagen väg E4. inom Ålidhöjd ligger 158 m från 67

8 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Sammanfattande bedömning Läge (km) Typ av objekt 2/500 3/500 Flerfamiljhus inom bostadsområdet Nydalahöjd vid ca km 2/700 ligger 51 respektive 50 m från föreslagen väg E4. Inarbetade åtgärder Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Kvarstående åtgärder Inarbetade åtgärder som fyrfältig väg med mitträcke, planskilda korsningar, uppsamling av dagvatten och skyddsräcken bedöms medföra en minskning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och att ett eventuellt utsläpp ska ge upphov till negativa konsekvenser för människor, natur och egendom. Tre st punkthus vid ca km 3/400 ligger 68, 65 respektive 59 m från föreslagen väg E4. Nydalasjön ligger mellan 52 till ca 100 m från föreslagen väg E4. Kortaste avståndet, 52 m, vid ca km 3/430. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Skyddsräcken som förhindrar avåkning mot Nydalasjön från ca km 2/500 till ca km 4/500 och diken för uppsamling av vätska. I dagsläget transporteras ca 55 tusen ton per år längs Kolbäcksvägen. Till dess att Västra länken är byggd antas andelen farligt gods längs föreslagen väg E4 att öka till 220 tusen ton per år för att återgå till dagens mängd om ca 55 tusen ton per år när Västra länken är byggd. Skillnaden är att dessa transporter kommer att ske på en väg med en bättre vägstandard än dagens. 3/500 4/000 Industribyggnad inom Stadsliden 6:3 ligger, 115 m från föreslagen väg E4. Industribyggnad (Astra) ligger 61 m från föreslagen väg E4 och 70 m från avfartsväg. Automatisk och manuell nödavstängning av pumpbrunnar vid trafikplats och gång och cykelvägar. Ett gasutsläpp bedöms medföra större konsekvenser jämfört med ett bensinutsläpp, även om det ej går att bedöma vilken av gaserna svaveldioxid eller gasol som är värre ur risksynvinkel. Nydalasjön ligger mellan 60 till 145 m från föreslagen väg E4. Kortaste avståndet, 60 m, vid ca km 3/500. Skyddsräcken som förhindrar avåkning mot Nydalasjön från ca km 2/500 till ca km 4/500 och diken för uppsamling av vätska. Fördröjningsmagasin/sedimentfälla i form av meandrande dike. Den risk som bedöms vara störst av beskrivna scenarios är en brand vid det planerade bostadsområdet Mariestrand till följd av ett utsläpp av brandfarlig vätska. Det planerade höghuset närmast föreslagen trafikplats bedöms ur risksynvinkel vara olämpligt placerat. 4/000 4/500 Närmaste flerfamiljhus inom kvarteret Trandansen ligger 175 respektive 186 m från föreslagen väg E4. Föreslaget bostadsområde Mariestrand. Närmaste bostäder ligger 22 m från föreslagen väg E4. Nydalasjön ligger mellan 100 till 145 m från föreslagen väg E4. Kortaste avståndet, 100 m, vid ca km 4/250. 4/500 5/000 Närmaste flerfamiljhus vid Mariehem ligger 180 m från föreslagen väg E4 Industribyggnader inom kvarteret Gökungen ligger 63 m från föreslagen väg E4. General Electric (fd Amersham) ligger 100 m från föreslagen väg E4. Skyddsräcken som förhindrar avåkning och diken för uppsamling av vätska. Skyddsräcken som förhindrar avåkning mot Nydalasjön från ca km 2/500 till ca km 4/500 och diken för uppsamling av vätska. Detaljplanen för Mariestrand antogs av kommunfullmäktige I samband med bygglov prövas utformning av husen med särskild hänsyn till risksituationen. Utformning av skyddsskärm mellan bostadsområdet och föreslagen väg E4 bör utredas. Konsekvenserna för boende vid det planerade bostadsområdet Mariestrand kan minimeras bland annat via tekniska åtgärder som val av fasadmaterial som motstår brand och ventilation som kan stängas vid nödläge. Bostäderna bör ges en medveten utformning med hänsyn till bland annat buller och risker förknippade med transporter längs föreslagen väg E4. Med hänvisning till vad som angetts ovan bedöms riskerna längs föreslagen väg E4 till följd av farligtgodstransporter vara små. Det bör dock påtalas att riskerna aldrig kan byggas bort helt. I förhållande till nollalternativet bedöms planerade åtgärder innebära en väsentlig förbättring av risksituationen. Trafikolyckor Väg E4 genom Umeå tillhör en av de mest olycksbelastade vägarna i landet. Vägen är upptagen på den så kallade 100listan. 4Hgård väg E4. vid ca km 4/930 ligger 54 m från föreslagen 5/000 5/500 Villa söder om Björnvägen ligger 114 m från föreslagen väg E4. Villa Nydalagård ligger 193 m från föreslagen väg E4. Den föreslagna Björnvägen ligger inom 50 m från Umeå camping vid ca km 5/300. Flack slänt 1:4 med samma bärighet som vägen i övrigt. Diken för uppsamling av vätska. Automatisk och manuell nödavstängning av pumpbrunnar. Diken för uppsamling av vätska Fördröjningsmagasin/sedimentfälla i form av meandrande dike. Föreslagen väg E4 byggs om till en fyrfältig väg med ett mitträcke av stållinetyp. Detta kommer att minska/eliminera risken för omkörningsolyckor samt kollisionsolyckor med mötande trafik. Trafiksäkerheten kommer också att förbättras genom att befintliga korsningar byggs om till cirkulationsplatser och en trafikplats samt korsningar i plan för gång och cykeltrafik över Kolbäcksvägen rives och ersätts med planskilda korsningar samt en ny planskild korsning för gång och cykeltrafik vid Nydalahöjd. 5/500 6/000 Norrmejerier ligger 84 m från befintlig E4 och 148 m från cirkulationsplats. 68

9 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun Sabotage Sabotage har liten relevans för aktuellt objekt. Meteorologiska fenomen Meteorologiska fenomen har liten relevans för aktuellt objekt. Vibrationer Vibrationer har liten relevans för aktuellt objekt på grund av de geotekniska förutsättningarna. Ändringar av grundvattensytans läge I bygg och driftskedet kommer grundvattennivån att sänkas mellan cirka 3 och 6 meter vid föreslagen gång och cykelvägsport vid km 2/780, trafikplats vid km 3/830 och vid bro över Björnvägen vid km 5/300. Detta kan negativt påverka Nydalasjön genom ökad omsättningstid. Med hjälp av åtgärder kan risken att påverka Nydalasjön väsentligt minskas Hushållning med naturresurser Jordbruk Förutsättningar Mellan Ålidbacken och Gösta Skogslunds väg, väster om Kolbäcksvägen, samt söder om Björnvägen finns småskaliga jordbrukslandskap. Odlingsmarken håller på att växa igen med skog. Vid in och utfarten till Nydala fritidsområde ligger en 4Hgård med beteshage i skogsmark. Miljökonsekvenser, nollalternativ Ingen förändring av brukningsförutsättningarna för odlingsmarken. Risk för ökad igenväxning av odlingsmarken. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder Mellan Ålidbacken och Gösta Skogslunds väg, väster om föreslagen väg E4, kommer föreslagen släntfot att förskjutas 712 m åt väster i förhållande till befintlig. Söder om Björnvägen kommer föreslagen släntfot att förskjutas 3 m åt väster i förhållande till befintlig. 4Hgården kommer ej att påverkas. Miljökonsekvenser för jordbruket bedöms som marginella. Skogsbruk Förutsättningar Inget aktivt skogsbruk bedrivs i aktuellt område. Vattenresurser Förutsättningar Inga enskilda eller kommunala vattentäkter berörs. Grus och berg Förutsättningar Föreslagen väg E4 berör ej områden med naturgrus eller pågående/avslutande grus och bergtäkter. Masshantering Förutsättningar En studie i Umeregionen visar att naturgrus med nuvarande uttagstakt kommer att räcka cirka 90 år. Det är därför mycket viktigt att bergkross nyttjas i aktuellt objekt. Alla massor som hanteras i projektet kan ses som en resurs för samhället. De skall hanteras effektivt och resurssnålt. Överskottsmassor skall användas för att förbättra föreslagen väg E4:s terränganpassning. Uppläggningsområden för dessa massor bör lokaliseras och utformas så att massorna kan nyttiggöras på olika sätt. Lokalisering och utformning av uppläggningsområden kräver ytterligare studier i detaljprojektering och byggskedet. Miljökonsekvenser och inarbetade åtgärder Allmänt Avbaningsmassor (marktäckande växtlighet, inklusive det översta markskiktet) skall utnyttjas för att täcka bankar och skärningar för att återskapa naturlig vegetation. Dessa massor innehåller bland annat humus, fröer, plantor och rotbitar som gynnar självetablering av vegetation. Slänternas ytmaterial och ytjämnhet skall i möjligaste mån harmoniera med omgivningens. Efter avslutade schakter och uppfyllnader läggs avbaningsmassorna till största delen tillbaks i jordskärningarnas ytterslänter och i de nedre delarna av bankarna. Eventuella överskottsmassor som till exempel vegetationsmassor transporteras till av Länsstyrelsen och Umeå kommun godkänd tipp. Inom aktuellt område finns det två äldre mindre tipplatser väster om Kolbäcksvägen, vid Kolbäcken och norr om Björnvägen. Båda tipplatserna innehåller asfaltrester. Om misstänkt förorenade massor påträffas skall detta anmälas till Vägverket omedelbart. Samråd med Vägverket och Umeå kommun skall ske. Uppmärksamhet bör riktas mot urgrävningssätt, transporter, deponering och rengöring av arbetsmaskiner med mera. Asfaltprodukter som rives skall transporteras till av Länsstyrelsen och Umeå kommun godkänd mellanlager/tipplats. Som överbyggnadsmaterial i breddad, flyttad och ny vägkropp skall krossat bergmaterial användas. Uppläggningsytor för massor bedöms hanteras inom vägområdet. Carlshem Ålidhem Från delstäckans början och fram till km ca 1/100 planeras aktuell sträcka att förstärkas med nytt slitlager som utläggs på befintlig väg. Bärighetsförbättrande åtgärder krävs på Kolbäcksvägens befintliga vägkropp från km ca 1/100 och 69

10 Etapp 1. Del 2: Östra länken, Porfyrvägen Ålidbacken E4 norr inom Umeå kommun fram till Ålidbacken. För att öka vägkroppens bärighet måste det bitumenbundna slitlagret avlägsnas. För att göra detta utreds två alternativa lösningar. Det första alternativet utgörs av att förekommande bitumenbundna slitlager bortschaktas och eventuellt återanvänds i schakterna. Ett alternativ till den ovannämnda åtgärden är att befintlig beläggning mellan km ca 1/100 och Ålidbacken uppfräses. Fräsgranulatet återanvänds sedan vid tillverkning av det bitumenbundna bärlagret som skall utläggas på aktuell sträcka. Bärighetsförbättringen kräver att delar av det befintliga bärlagret och sandfyllningen bortschaktas. De bortschaktade materialen av god kvalitet kan användas i ny vägkonstruktion samt till släntutfyllnad. Ålidbacken Gösta Skoglunds väg Förekommande ytlager av torv bortschaktas på den breddade delen. Smärre sättningar kommer att uppstå i sedimentlagret som dock bedöms kunna kvarligga under den breddade vägen. För delsträckan planeras bärighetshöjande åtgärder vilket innebär att befintligt slitlager och delar av befintlig underbyggnad måste avlägsnas. Förekommande bitumenbundna slitlager kan bortschaktas och eventuellt återanvändas i schakterna. Alternativ till detta är att befintlig beläggning uppfräses för att sedan återanvändas till det bitumenbundna bärlagret. Bortschaktat bärlager och sandfyllning med god kvalitet kan återanvändas i ny vägkonstruktion samt till släntutfyllnad. MariehemMariebergNydala Förekommande jordar är fasta och några större förstärknings eller urgrävningsåtgärder planeras ej. Från Gösta Skoglunds väg och fram till km ca 3/280 krävs bärighetsförbättrande åtgärder på Kolbäcksvägens befintliga vägkropp. För att öka vägkroppens bärighet kan det befintliga bitumenbundna slitlagret fräsas in i underliggande bärlager och därefter påförs nytt bitumenbundet bärlager och slitlager. Ett alternativ till detta är att befintlig beläggning uppfräses. Fräsgranulatet återanvänds sedan vid tillverkning av det bitumenbundna bärlagret som skall utläggas på aktuell sträcka. Från km ca 3/280 och till delsträckans slut planeras förstärkning med ny beläggning som utläggs på befintlig väg. Massbalans och preliminära volymer (ett lastbillass är ungefär 10 m 3 ) Schakt: m 3 varav cirka m 2 vegetationsmaterial Fyllning: m 3 Skyddslager, materialskiljande lager (gammal överbyggnad används): m 3 Förstärkningslager (krossmaterial från sidotag): m 3 Bärlager (krossmaterial från sidotag): m Störningar och påverkan under byggtiden Själva byggprocessen för en ny väg orsakar störningar och påverkan på närliggande bebyggelse, människor, natur, kultur med mera. Dessa störningar kan i många fall vara större än den från den permanenta anläggningen. Genom att beskriva störningarna och den påverkan som sker under byggtiden kan byggprocessen styras så att störningar kan undvikas eller mildras. Förutsättningar Störningar och påverkan under byggtiden kommer att uppstå och kan vara av betydande omfattning. Så långt som möjligt skall åtgärder för att förhindra detta planeras och genomföras. Det kan handla om fysiska åtgärder men också om att tillämpa ny teknik och använda resurssnåla byggmetoder. De störningar och miljökonsekvenser som beskrivs i detta avsnitt uppstår under byggtiden. Störningar som pågår i mindre än en månad bedöms ej utgöra grund för komfortmätningar, med hänvisning till att störningarna är begränsade i tid och rum samt bör kunna accepteras av de närboende. Om boendemiljöer utsätts för markstörningar från byggverksamheten, under en längre tid än en månad, skall dock komforthänsyn tas enligt Svensk standard SS När föreslagen väg E4 tas i drift upphör denna typ av störning. För beskrivning av projektet och miljöförutsättningar samt bestående konsekvenser av föreslagen väg E4 hänvisas till tidigare avsnitt i denna miljökonsekvensbeskrivning. Byggtiden för föreslagen väg E4 är beräknad till cirka 2 år. Arbete som kommer att utföras I arbetsplanen definieras ett vägområde. Med detta avses det område som Vägverket kommer att disponera för väg, trafikplats och cirkulationsplatser. En stor del arbetet kan bedrivas inom vägområdet men särskilda områden för etablering med mera kommer också att behövas. Etableringsområden för tillfällig (del av byggtiden eller hela byggtiden) uppställning av arbetsbodar, maskiner, material, bränsle o.s.v. kommer att behövas. Dessa områden ligger ofta utanför vägområdet. Lokaliseringen av dessa områden styrs med hänsyn till planering av byggverksamheten och till känsligheten på markområdet. Etableringsområden kommer att förläggas så att bostäder, känsliga naturområden undviks och så material, maskinunderhåll med mera kan ske utan risk för förorening av mark och vatten. Förslag till etableringsytor redovisas på planerna på sid Transporter av massor, material, drivmedel med mera behöver utföras under hela byggtiden. Detta ger upphov till andra typer av störningar. De arbeten som kommer att utföras är främst: schaktning och fyllning transporter av massor och material sprängning grundförstärkning Förväntade störningar från dessa aktiviteter är främst buller, vibrationer och störningar från transporter av material och massor. Buller Utöver mål för högsta bullernivåer i driftsskedet ställs krav på bullret under byggtiden. Buller kan minskas vid källan, vid mottagare och i vissa fall kan de bullerutsatta flyttas under tiden då arbete pågår. För att förebygga och avhjälpa bullerstörning under byggtiden kan följande åtgärder vidtas: Val av maskiner, metoder och arbetstider. Information till miljömyndigheten. Information till kringboende. Entreprenadkrav. Upprättande av kontrollprogram. Kontroll. Arbetena skall, med nedan angivet undantag, ske så att SNVs riktvärden i Publikation 1975:5 Buller från byggplatser ej överskrids. Tabell 1. Naturvårdsverkets riktvärden för externt byggbuller angivna som ekvivalent ljudnivå i db(a) mätt i öppet fönster, d v s värde utanför fasad. Lokal Dag 0718, utom lördag, söndag och helgdag Kväll 1822 samt lördag, söndag och helgdag Industri Kontor och liknande arbetslokaler Bostäder, skolor, vårdlokaler, fritidsbebyggelse och dylikt Natt 2207 Om byggverksamheten pågår sammanlagt mindre än en månad tillåts dag och kvällstid en höjning med 10 db(a)enheter. Vid högst sex månader tillåts en höjning med 5 db(a)enheter. Momentant ljud nattetid får inte överstiga gränsvärdena med mer än 10 db(a)enheter. Om det redan i dagsläget bullrar mer än vad ovanstående tabell tillåter medges högre bullernivåer. Om det inte visar sig möjligt att hålla sig under värdena i tabell 1 skall det inte bullra mer inomhus med stängda fönster än vad tabell 2 säger.