Översiktsplan för Vindelns kommun. Samrådsredogörelse. Mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktsplan för Vindelns kommun. Samrådsredogörelse. Mars 2014"

Transkript

1 för Vindelns kommun Samrådsredogörelse Mars 2014

2 Sida 1(36) 1. Inledning I samrådsredogörelsen presenteras synpunkter som har kommit in under samrådstiden tillsammans med kommentarer och föreslagna ändringar som framförda synpunkter har gett anledning till. Sammanfattade yttranden redovisas från myndigheter, kommunala nämnder, intresseföreningar, organisationer och privatpersoner med flera. Många gånger är de förkortade. Samtliga yttranden finns arkiverade och är offentliga handlingar som finns tillgängliga på kommunhuset. 2. Samrådsprocessen Ett förslag till översiktsplan för Vindelns kommun godkändes för samråd av miljö- och byggnadsnämnden Därefter pågick samråd om Vindelns översiktsplan under perioden från till och ett samrådsmöte för allmänheten hölls den 27 november 2013 på Vindelns Folkhögskola. Allmänheten har informerats om planförslaget och om samrådsmötet genom annonsering i lokaltidning den och genom information på kommunens hemsida. Under samrådstiden har planförslaget varit tillgänglig på kommunkontoret i Vindeln, Vindelns kommunbibliotek och på Vindelns kommuns webbplats. Det har även varit möjligt att få samrådshandlingen i pappersformat hemskickat genom beställning. Kommunen har bjudit in till enskilt samråd med alla berörda samebyar. Möte med allmänheten har hållits. De synpunkter och frågor som framkommit under samrådsmöten finns sammanfattade i kapitel Inkomna yttranden Synpunkter på det utställda förslaget har lämnats skriftligen. Totalt inkom 31 yttranden enligt följande fördelning; Statliga myndigheter och bolag, andra kommuner Yttrandet inkom från Inkom datum Länsstyrelsen Transportstyrelsen Försvarsmakten Umeå universitet Trafikverket Lycksele kommun Svenska Kraftnät Umeå kommun

3 Sida 2(36) Kommunens avdelningar, förvaltningar & nämnder Intressegrupper, ortsföreningar, föreningar, företag & organisationer Privatpersoner Sametinget SGI SGU Socialnämndens arbetsutskott Barn och utbildningsnämnden Skellefteå Kraft Holmen skog TuRe genom Göran Sundqvist TuRe TuRe genom Per Gunnar Olofsson Svaipa sameby LRFs Kommungrupp i Vindeln Västerbottens museum Granö Beckasin AB Åmsele Samhällsnämnd Anders Jonsson Anders Linde Majlen Rehnman Kenneth och Malin Harnesk, Britt Louise Eklund Thomas och Katharina Eklund Hanna Nygren m.fl Ove Ingvarsson, Gunnel Lindström Patrik Granström m.fl Sammanfattning yttranden Många av de som yttrat sig berömmer förslaget till översiktsplan. En del yttranden som kommit in gäller översiktsplanens koppling till kommunens antagna vision. Det har även kommit in några synpunkter på LIS-planeringen och strandskyddets funktion i kommunen. Vidare är det även som undrar över hur Vindelns strategiska läge mellan Umeå och Lycksele kan lyftas och bidra till en positiv utveckling. Alla synpunkter som kommit in är värdefulla och det fortsatta arbetet med översiktsplanen utgår från dessa.

4 Sida 3(36) 4.1 Statliga myndigheter och bolag, andra kommuner Länsstyrelsen Västerbottens län, yttrandet i sin helhet. (Kommenteras under respektive avsnitt.) Samråd om för Vindelns kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen har mottagit samrådshandling för ny översiktsplan för Vindelns kommun för yttrande. Länsstyrelsen ansvarar för att ta till vara, samordna och väga samman olika statliga intressen och verka för god livsmiljö. Länsstyrelsen ska i sitt samrådsyttrande ge ett samlat besked från den statliga sektorn. Därför har Länsstyrelsen hört sådana statliga myndigheter och sakområden inom Länsstyrelsen som antagits vara berörda av planen. Detta ger staten möjlighet att framföra eventuella behov av kompletteringar samt framföra annan information av betydelse för kommunens utveckling. De statliga myndigheternas yttranden biläggs i sin helhet. Detta samrådsyttrande är relativt omfattande i sina synpunkter för att ge underlag och bedömningar inför utställningsprocessen. Detta till skillnad från vårt granskningsyttrande i samband med utställningsskedet, då våra synpunkter i princip kommer att koncentrera sig till överklagningsgrunderna enligt PBL 3:16. SYNPUNKTER Allmänt ens generella syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av markoch vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen utgör kommunens avsiktsförklaring av den fysiska miljön, och ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen ska redovisa en avvägning mellan olika intressen, där innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas tydligt i planhandlingarna. I samrådshandlingen till ny översiktsplan för Vindeln redovisas kommunens intentioner och prioriteringar för hantering av mark och vatten, samt hur bebyggelsen ska hanteras för att förverkliga kommunens antagna vision fram till år 2020; Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsstil. Planhandlingens uppbyggning och innehåll Länsstyrelsen ser mycket positivt på att en ny och aktuell översiktsplan för Vindelns kommun tas fram. Speciellt positivt är det att kommunen tillsammans med sina kommunmedborgare genom dialogmöten har tagit fram underlag till planhandlingen. Detta möjliggör stöd och förståelse för översiktsplanen när den är processad och antagen.

5 Sida 4(36) Planhandlingen lyfter centrala frågor för kommunens utveckling, och presenterar dessa på ett pedagogiskt sätt med tydlig koppling mellan planens riktlinjer och planens markanvändning. Generellt är översiktsplanen lättläst och tydlig. Kommunen har valt att dela upp planen i en planhandling med delrapporter som bl.a. beskriver riksintressen samt miljö- och riskfaktorer. Detta kan vara en fördel för planens läsbarhet, förutsatt att de centrala förutsättningarna för mark- och vattenanvändningen tydligt framgår. I dagsläget finns emellertid flera viktiga förutsättningar endast beskrivna/illustrerade som bilaga i delrapporten. Planbeskrivningen bör kompletteras med dessa förutsättningar i form av text eller planeringsriktlinjer så att planhandlingen den kan läsas som självständigt dokument. I detta samband är det önskvärt med en karta som synliggör hur de planerade utvecklingsområdena berörs av olika riksintressen, Natura 2000 och naturreservat. Text och planeringsriktlinjer bör justeras så att de tydligare framgår vilka riksintressen som berörs samt hur de tillgodoses vid exploatering. Andra moment som bör lyftas in i själva planbeskrivningen är. - Förhållningssätt omtalat i bilaga Miljö och riskfaktorer då exploatering sker på sandig, siltig eller lerig mark eller mark med översvämningsrisk, t.ex. krav på geoteknisk undersökning och fördjupade studier av översvämningsrisk. - Beskrivning av radonsituationen och förhållningssätt vid ev. förhöjda halter enligt bilagan Miljö och riskfaktorer - Krav på att samråd ska genomföras med samebyarna i ärenden med betydning för rennäringen enligt bilaga Riksintresse - Förhållningssätt omtalat i miljöbedömningen då exploatering sker i anslutning till befintliga skyddsområden för vattentäkter. För kapitlet Övergripande planer, mål och policys är även de nationella målen för bostadsbyggande och för kulturmiljö centrala och bör inarbetas. Kommunens kommentar: Länsstyrelsen ser fördelar med att dela upp översiktsplanen i planförslag och tillhörande bilagor, dock är det viktigt att de centrala förutsättningarna för mark- och vattenanvändningen redovisas i planförslaget. I planförslagets bilaga Riksintressen beskrivs gällande riksintressen, natura2000- områden samt naturreservat detaljerat. I planförslaget läggs en hänvisning till bilagan Riksintressen in. Bilagan Riksintressen och Befintliga förhållanden kompletteras och tydliggörs. Förhållningssätt/riktlinjer vid exploatering på sandig, siltig eller lerig mark samt exploatering i anslutning till skyddsområde för vatten lyfts in i planförslaget. Även beskrivning av radonsituationen förtydligas, en hänvisning till risk och miljöbilagan

6 Sida 5(36) tillförs planförslaget. Alla berörda samebyar har bjudits in till enskilt samråd av kommunen. (Vapsten, Gran, Malå, Ran, Svaipa och Ubmeje Tjeälddie). Riksintresse Naturvård Natura 2000-områden bör namnges och markeras på kartorna som områden med mycket höga naturvärden. Planhandlingarna bör också förtydligas vad gäller Natura 2000 och innebörden av att så många vattendrag i kommunen ingår i det internationella nätverket för skyddad natur. Speciellt för Natura 2000 och den prövning som görs är att även indirekt påverkan vägs in. Detta innebär att verksamhet som planeras utanför Natura 2000-område kan kräva prövning om den till exempel riskerar påverka nedströmsliggande vattendrag klassat som Natura Från Stor-Sandsjön rinner Storkvarnbäcken som är ett biflöde till Hjuksån och ett nationellt värdefullt vattendrag. Mycket restaureringsarbete har gjorts i bäcken och bäcken har troligtvis så höga värden att den är skyddsvärd. Detta bör framgå av planeringsunderlaget och tas hänsyn till i det vidare planarbetet. Område för komplettering av befintlig bebyggelse i Hjuken (#2) gränsar mot och går delvis in i ett naturreservat med höga naturvärden. En tydlig kantzon bör definieras för att säkerställa att inte ny bebyggelse kryper nära in på reservatet. Utvecklingsområdet bör antingen reduceras så att konflikt undvikas eller utgå från planförslaget. Utvecklingsområde för bostäder i Vindeln (#1, 7, 8, 10, 11 och 13) samt utvecklingsområde för bostäder i Åmsele (#1 och 2) ligger mycket nära och går möjligen in i områden med höga naturvärden. Samma gäller för utvecklingsområde i Vindeln för fritidshusbebyggelse (#9) samt för jordbruksland (#3) vilket ligger mycket nära Vindelforsarnas naturreservat. Utvecklingsområden bör justeras så att god marginal/kantzon lämnas mot reservatet och de viktiga naturmiljöen (#4). Friluftsliv Det pågår för närvarande en översyn av riksintresset för friluftslivet enligt 3 kap. 6 i Miljöbalken, vilket innebär att det kan komma att ske förändringar t.ex. rörande avgränsningar av områdena Vindelälven och Åman. Kommunen har i september 2013 fått en remiss om översynen, och Länsstyrelsen har också varit i kontakt med kommunen angående förslag på konkret avgränsning. Rennäring Redovisningen av rennäringen i översiktsplanen kan förbättras både text- och kartmässigt. I planen bör områdena av riksintressen för rennäringen som för övriga riksintressen vara tydligt

7 Sida 6(36) redovisade på kartor tillsammans med planerad markanvändning så att det klart framgår att det föreligger hinder för bebyggelse och dylikt som kan t.ex. sätta en flyttled ur spel. Det är också önskvärt med mer detaljerad skrivning av rennäringen i planhandlingen inom respektive områdesbeskrivning inkluderat vilka riksintressen som berörs. Det behövs också en redovisning av hur framtida bebyggelse skulle komma att påverka renskötseln. Under rubriken Miljökonsekvenser i planhandlingen s.45 står det Nedan följer en genomgång och bedömning av de konsekvenser som kan uppstå vid översiktsplaneringens genomförande I denna uppräkning saknas rennäringen, yrkesfiske och kommunikationer (väg). I bilagan om riksintresse sidan 3 under rubriken Rennäring står det Inom renskötselområdet finns det många olika intressenter om användningen av marken. Det bör finnas goda möjligheter att annan markanvändning kan leva sida vid sida med renskötseln. Det vore bra med en beskrivning om hur kommunen kommer att arbeta för att möjliggöra detta. Det anses mycket viktigt att konsekvenserna för rennäringen beaktas när flyttleder och svåra passage berörs av planerad bebyggelse och att frågan tas upp i samråden med samebyarna. Konsekvenserna för rennäringen bör framgå av översiktsplanens konsekvensbeskrivning. Kulturmiljö I delrapporten om riksintressen framgår att kommunens målsättning är att skydda och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inom riksintresseområdena. Som ett medel att nå denna målsättning ska man enligt Planeringsriktlinjer Attraktivt boende revidera den kulturmiljöinventering som utfördes Syftet med revideringen är att definiera vilka områden där det är särskilt viktigt att ny-, till- och ombyggnad sker med hänsyn till kulturvärdena. Denna åtgärd är lovvärd, och för att ge större tyngd år dessa rekommendationer behövs en tidplan för arbetet. Vid revideringen bör även Länsstyrelsens fördjupning av beskrivningar av kulturmiljöer vid Vindelälven nyttjas. Här är också viktigt att ta med hela landskapet i revideringen. För arbetet med framtagande av kulturmiljöprogram kan kommunen söka bidrag för medfinansiering hos Länsstyrelsen. I planhandlingen förövrigt är det många gånger otydligt vilka åtgärder som ska genomföras för att förstärka, lyfta, värna och vårda de kulturmiljöer som finns inom riksintresseområdena. Detta gäller exempelvis Planeringsriktlinjer Vindeln där riksintresset Degerfors anges som Utvecklingsområde kultur i kartan, utan att det framgår vad detta innebär. Länsstyrelsen genomför för närvarande en översyn av länets riksintressen avseende beskrivningar, avgränsningar och innehåll. Denna översyn syftar huvudsakligen till att ta fram

8 Sida 7(36) bättre värdebeskrivningar av riksintressena, men kan även resultera i förändringar av riksintressenas geografiska omfattning och status. För Vindeln kommuns del är Degerfors under utredning, medan översynen av Vindelälven ännu inte påbörjats. För det fortsatta arbetet inväntar vi Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av riksintressen för kulturmiljö. Vägledning förväntas bli klar under jan-feb Vindbruk Energimyndigheten har just genomfört en översyn av riksintresset för vindbruk. De fattade nytt beslut i måndags. Se energimyndighetens webbplats. Det föreligger endast smärre ändringar som berör Vindelns kommun. Fäboliden med omnejd uppfyller inte längre Energimyndighetens nya kriterier för vindkraft, men då ansökningar finns i området vill Energimyndigheten att riksintresseanspråket kvarstår. Totalförsvaret Försvarsmakten har inget att erinra över rubricerad översiktsplan. Det informeras om att en komplettering till beslutet om riksintressen för totalförsvarets militära del från 2010 publicerades i september Kompletteringen består bland annat av en PDF-katalog där Försvarsmakten redogör för riksintressena geografiskt och beskriver dem i form av värdebeskrivningar. I det materialet finns också beskrivning av de övriga riksintressen som inte kan redovisas geografiskt, vilka kommunen redogör korrekt för i bilagan Riksintressen till rubricerad översiktsplan. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom tätort. Kommunens kommentar: I bilagan Riksintressen beskrivs innebörden av Natura 2000-områden samt mer detaljerad beskrivning av alla områden finns redovisade. Natura 2000-områdena är även namngivna i bilagan. Hänvisning till bilagan läggs in i planbeskrivningen samt ett förtydligande av Natura 2000-områdens betydelse i Vindeln. När Storkvarnbäcken antas som ett Natura2000-område kan det hanteras som ett Natura 2000-område i översiktsplanen. Hänsyn vid framtida exploatering tas till att Storkvarnbäcken ev. kommer antas som Natura 2000-område. Alla utvecklingsområden för bostäder som gränsar till naturområden har justerats så att en tydlig gräns mellan naturområde och bostadsområde finns. Bildtexten justeras så att det framgår att förändring av riksintresse friluftsliv är på gång med hänvisning till var färdigställda justering går att ta del av. Planförslaget och bilagan Befintliga förhållanden kompletteras med en beskrivande text om hur rennäringen bedrivs i kommunen samt förslag på hur utvecklingen ska ske.

9 Sida 8(36) Det finns ambitioner i kommunen att påbörja en revidering av den kulturmiljöinventering som gjorts När arbete med revidering av kulturmiljöinventeringen påbörjas kommer kommunen beakta Länsstyrelsens synpunkter. Dock måste det beslutas om hur resurser för detta arbete ska fördelas och först därefter kan tidsplan upprättas. Kulturmiljöområdet Degerfors beskrivs i bilagan riksintressen, hänvisning till bilagan läggs till i planförslaget. Om en justering av något riksintresseområde blir klarlagt innan antagandehandling av översiktsplanen är färdig kommer denna justering att tas med i översiktsplanen. Kapitlet MKB kompletteras med ett avsnitt ang. rennäringen och kommunikationer. Vindbruksområdet Fäboliden har uppdaterats på plankartan. Miljökvalitetsnormer Enligt PBL (4kap 1 ) ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Luft Utmaningar inom miljömål för luft beskrivs i planhandlingen (s.53). Här framgår det att det kalla klimatet i länet tidvis orsakar höga luftföroreningshalter genom inversion, samt att vägtrafik är den största källan i städerna medan vedeldning bidrar mest i mindre samhällen. I detta samband saknas en närmare beskrivning av hur situationen ser ut för Vindelns kommun, samt vad bedömningen om att luftkvaliteten inte kommer att försämras med planens genomförande bygger på. Finns det genomförda luftmätningar inom kommunen? Vatten Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram framgår bland annat att kommunerna behöver utveckla sin planläggning, prövning och tillsyn så att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och inte överträds. Om det behövs ska ett åtgärdsprogram upprättas för att uppfylla en miljökvalitetsnorm. ens beskrivning av hur kommunens vattenresurser ska förvaltas behöver utvecklas, med tydligare hänvisningar till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogram. Det bör av planhandlingarna framgå på vilket sätt miljökvalitetsnormerna för vatten har påverkat eller haft inflytande på planprocessen. Av miljöbedömningen bör det också tydligt framgå på vilka grunder man har bedömt att planen inte kommer att påverka gällande miljökvalitetsnormer för vatten. En viktig del i att säkerställa framtida dricksvattenförsörjningen är att man vid samhällsplanering tar hänsyn till de vattenresurser som finns. Som underlag kan bland annat SGUs grundvattenkarta med beskrivning används (SGU serie Ah 2s) samt den regionala vattenförsörjningsplanen för Västerbotten.

10 Sida 9(36) De grundvattenförekomster som av Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt utpekat i vattenförvaltningsarbetet bör redovisas i text och på kartor i översiktsplanen. Vattenmyndighetens bedömning är att statusen är god för alla kommunens grundvattenförekomster som ingår i vattenförvaltningsarbetet. Av planeringsriktlinjerna framgår att man kan bygga ytterligare bostäder och fritidshusbebyggelse inom befintliga vattenskyddsområden. Det är viktigt att kommunen i dessa lägen har ett tydligt förhållningsätt till hur avlopp mm. ska anläggas för att minimera påverkan. Planen bör i detta samband kompletteras med tydligare rekommendationer. För Abbortjärn finns nya skyddsföreskrifter från 2012, medan de för Granö är gamla och behöver revideras. Ny bebyggelse i Granö bör inte tillkomma förrän ny översyn har genomförts. Kommunens kommentar: Luftmätningar har gjorts i Vindeln mellan 1997 och Eftersom fjärrvärmenätet i kommunen har utvecklats sedan dess kan det antas att luftutsläppen har minskat. Skrivning angående detta läggs till i planhandlingen. Hela Vindelälven och dess avrinningsområden är Natura 2000-område som reglerar och skyddar stora delar av kommunens vattenområden. Detta framgår av riksintressebilagan samt kapitlet Vatten i planförslaget Arbete med revidering av Vindelns vattentäkter pågår. Vindelns skyddsområden för vattentäkter pågår, notering ang. detta läggs till i planförslaget samt hänvisa till uppdaterat material. I dagsläget utgås det från det material som finns tillhandahållet. I miljökvalitetsbedömningen utvecklas resonemanget kring skyddande av vattentäkter samt kopplas till gällande miljökvalitetsnormer. Avsnittet vatten och avlopp i planförslaget kompletteras med ett stycke som beskriver vilka förhållningssätt som gäller vid exploatering inom/i angränsning till vattentäkt. Även en redovisning av de grundvattenförekomster som finns i kommunen redovisas i bilagan Befintliga förhållanden. Se även SGU yttrande för mer information om skyddsområden för vatten. Hälsa och säkerhet I riskanalysen redovisas en bedömning av sannolikheten för vad som kan ske inom utvalda riskfaktorer. Här saknas en redogörelse för vilken metodik som har används för att komma fram till dessa slutsatser. Av analysen framgår att hantering av riskerna främst ska ske genom hantering i detaljplan/bygglov. Det är därför avgörande att förutsättningarna tydligt framgår av översiktsplanens riktlinjer. Buller I planhandlingen omtalas buller, som en viktig aspekt i samband med planeringen av boendemiljön. Emellertid saknas ett konkret förhållningssätt och rekommendationer i planen för

11 Sida 10(36) hur bullret ska hanteras. Här bör skrivningarna vidareutvecklas med en närmare beskrivning av aktuell bullerproblematik exempelvis kopplat till riktvärden/och eller gjorda beräkningar. Tysta områden är en kvalitet i kommunen, som med fördel också kan redovisas. I miljöbedömningen står ens förslag innebär att en viss ökning av buller från spårtrafiken, väg 363 och E12 samt industriverksamhet kan ske. Samtidigt bedöms planens konsekvenser med avseende på ljudnivå bli positiva. Resonemanget bakom denna slutsats behöver förtydligas. Enligt vår bedömning riskerar planens inriktning med lokalisering av framtida utvecklingsområden längs trafiklederna att innebära negativa konsekvenser för den nya bebyggelsen. Planhandlingen bör kompletteras med skrivning om hur kommunen i den framtida utvecklingen kan ske inom befintliga riktvärden samt hur kommunen tänker arbeta för att minska bullerstörningarna. Radon Det är bra att kommunen tar hänsyn till radon i planeringen. Vi har dock noterat att kartbilden på sidan 8 i bilagan redovisas en med beteckningen radonriskkarta, medan figurtexten preciserar att det gäller för radon i dricksvatten. Risk för radon i dricksvatten kan inte direkt överföras till inomhusluften när man använder vattnet. Vad gäller markradon finns, förutom inverkan av markens uranhalt, ett beroende av markens permeabilitet vilket gör att t.ex. isälvsavlagringar är högriskområden för markradon. (se bifogad text om SGUs synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering). Vindelns radonriskkarta är direkt tagen från berggrundskartan, där främst yngre graniter markerats som mycket stor risk. Enligt SGU verkar dock inte graniterna just här ha hög uranhalt, se bifogat yttrande för närmare detaljer. Radonsituationen bör omtalas i planhandlingarna i den grad de finns områden med förhöjda halter. Farligt gods I skrivningen står det att en analys av transport av farligt gods på väg och järnväg bör genomföras som del av arbetet med en fördjupad översiktsplan över Vindelns tätort. Här bör ordet bör ersättas med ska. Översvämning, ras- och skredrisker Kommunen har identifierat de största riskerna längs älvarna till att vara översvämning, ras och skred. I planen anges att nya bebyggelseområden valts med hänsyn till nämnda risker. Det är dock erosion, som kan leda till ras och skred, inte tvärtom. Det framgår inte om befintlig bebyggelse finns inom identifierade riskområdena och hur de förhållandena är tänkta att hanteras.

12 Sida 11(36) I riskbedömningen hänvisas det till genomförd stabilitetsanalys i Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län, vilket också är det underlag som använts i planen. Det understryks att den regionala analysen är baserad på MSB:s kartering från 1998, där hänsyn till framtida klimatförändringar inte är medräknad. Var också uppmärksam på att karteringen omfattar enbart redan bebyggda områden, inte gles bebyggelse på landsbygden, eventuella planerade exploateringsområden eller områden med enbart infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar nu för att tillsammans med kommunerna ta fram kommunanpassade klimatanalyser och åtgärdsplaner. Arbetet förväntas slutföras sommaren 2014, och bör ingå som underlag för det vidare arbetet med översiktsplanen. Klimatförändringen indikerar att ökad nederbörd som förväntas leda till mer extrema nederbördsperioder och förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag. Detta kan öka risken för översvämning, erosion och skred, vilket har beskrivits i planhandlingen. Samtidigt tänker kommunen utveckla fritidsbebyggelse i Tvärålund och bostäder i Åmsele inom riskutsatta områden för översvämning vid högsta flöde. Kommunen bör noggrant överväga vad en sådan lokalisering kan få för långsiktiga konsekvenser. Om byggnationer ska utföras bör åtgärder vidtas för att minimera risker för skada på bebyggelse eller förorening naturmiljö ev. översvämning. I miljöbeskrivningen för Risker utmed älvarna står följande Enligt översiktsplanen planeras ingen exploatering längs med älvarna på de områden där särskild ras-, skred- eller översvämningsrisk identifierats. Samtidigt planeras utbyggning i Åmsele och Tvärålund. Texten bör ändras så att riskerna och deras konsekvenser faktiska risker framgår. Ordet bör bör ändras till ska i meningen Då exploatering sker på områden med sandig, siltig eller lerig mark eller där översvämningar är kända bör en geoteknisk undersökning utföras. Det understryks att topografin i detta samband har stor betydelse för den reella riskbilden. Kommunens kommentar: Riskanalysen kompletteras med en kortfattad metodbeskrivning. Avsnittet som beskriver buller tydliggörs. En planeringsriktlinje för Attraktivt boende är att minska antalet bullerstörda hus. Vidare avses frågan om buller hanteras i den Fördjupade översiktsplan som planeras tas fram för Vindelns tätort. I bilagan Miljö- och riskfaktorer redovisas ras-, skred- och erosionsområden. Det finns även en hänvisning till var det går att få mer information om specifika områden, vilket är nödvändigt exempelvis vid exploatering i strandnära läge, avsnittet förtydligas. De områden som planerats i närhet av ras och skredområden ses över och justeras. Inför fortsatt arbete har kommunen även tagit del av rapporten Konsekvenser av klimatförändringar, Vindelns kommun och tydliggjort de risker som finns i och med

13 Sida 12(36) klimatförändringar, ras, skred och erosion i regionen. Skrivelse angående ras, skred och erosion justeras. I bilagan Miljö- och riskfaktorer justeras bildtexten till kartbilden över radonsituationen. I bilagan Miljö- och riskfaktorer har ett avsnitt ang. klimatförändringar lagts till. Strandskydd och redovisning av LIS-områden För att skapa ett attraktivt boende föreslås utveckling av områden för bostäder och fritidshus i strandnäralägen. I detta sammanhang bör det av planen framgå att exploatering inom dessa områden förutsätter strandskyddsdispens. Detta gäller även för redan utpekade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Umeregionens LIS-plan. Införlivande av LIS-planens område i översiktsplanen ses som positiv då det ger en bra helhetsuppfattning av markanvändningen. I planen redovisas emellertid flera nya utvecklingsområden inom strandnära läge. Dessa områden behöver beskrivas närmare. Eftersom LIS-områden har tagits in i översiktsplanen och planen också har kompletterats med nya utvecklingsområden inom strandnära lägen, bör kompletteras med riktlinjer från Umeregionens LIS-plan kap.2.4 allmänna riktlinjer vid exploatering. Även riktlinjer för befintliga och nya LIS-områden bör framgå. Kommunens kommentar: De områden som föreslagits som potentiella LIS-områden ska ses som utredningsområden. Ytterligare utredning samt beskrivning av dessa områden görs i och med att kommunen tar fram en ny eller uppdaterar befintlig LIS-plan. Detta tydliggörs i planen. Riktlinjerna från Umeåregionens LIS-plan läggs till i planhandlingen. Mellankommunala frågor Länsstyrelsen har inga synpunkter men utgår ifrån att angränsande kommuner har fått handlingen för samråd. Kommunen har i planen tagit upp relevanta frågor som rör exempelvis vägnätet och pendlingstrafik på järnvägen. Den reviderade Bostadsförsörjningsplanen ställer krav på att kommunen ska ta fram och fastställa riktlinjer för bostadsförsörjningen samt samråda med berörda kommuner. Bostadsförsörjningen kopplat till berörda arbetsmarknads- och pendlingsområden bör därför beröras i planen. Kommunens kommentar: Berörda kommuner har fått möjlighet att yttra sig. Umeå kommun ser positivt på Vindelns planförslag då Vindeln ingår i Umeåregionens arbetsoch bostadsregion. Kommunen har påbörjat diskussioner angående framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram gällande kommunen.

14 Sida 13(36) Övriga planeringsförutsättningar Naturvård Naturreservat bör namnges och markeras på kartorna som områden med mycket höga naturvärden. Fler av områden med högt värde för rekreation anges i kartan som områden med höga naturvärden. Detta gäller Vindeln #4, Tvärålund #6 och Åmsele #6. För dessa områden föreslår vi i likhet med Skogsstyrelsen att teckenförklaringen ändras från Områden med höga naturvärden till Områden med höga rekreationsvärden. Det föreslås att även området kring Hemseleforsen/Kvarnforsen ritas in som ett område med högt rekreationsvärde då potentialen för utveckling är högt. Detta område har även ett högt naturvärde. Pågående arbete med Biosfärområde för Vindelälven kan med fördel nämnas, samt hur man i planarbetet eventuellt har resonerat i detta samband. Folkhälsa och barnperspektiv Det nationella folkhälsomålet innefattar elva målområden. Målområdena omfattar de benämningsfaktorer som har störst betydelse för den Svenska folkhälsan. I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt om folkhälsa fokuseras på rekreation och idrott. Planhandlingen kan med fördel kompletteras med ett något bredare förhållningssätt. I översiktlig planering kan även andra perspektiv användas exempelvis fysisk utformning, tillgänglighet till viktiga dagliga målpunkter, och trygghetsaspekter som förutsättning för att kunna utnyttja områden planerad för exempelvis rekreation och friluftsliv. I detta samband kan särskild barnperspektivet lyftas. Närmare beskrivning av hur folkhälsoarbetet kan hanteras i översiktlig planering finns i Boverkets rapport Folkhälsa i planering, byggande och boende sida Mineralförsörjning Vi ser det som positivt att mer krossat berg och morän än naturgrus levereras från täkterna inom kommunen idag, och att behovet av sand, grus och berg i första hand tillgodoses från befintliga täkter. Vi saknar dock ett ställningstagande om naturgrus endast ska nyttjas där alternativ inte kan användas. Närmare detaljer finns i SGUs yttrande.

15 Sida 14(36) Energi Kommunen bör ta hänsyn till planerade och befintliga kraftledningar i sin översiktsplan. Svenska Kraftnät önskar att deras ledningsnät synliggörs i översiktsplanen, och kan på begäran skicka en karta. Byggnationer i närheten av transformatorstationer och ledningsstråk kan medföra svårigheter vid eventuell framtida förändringar i stamnätet. Svenska Kraftnät önskar av denna anledning vara delaktiga i planeringsarbetet avseende de infrastruktursatsningar Vindelns kommun planerar som berör framtida eller befintliga kraftledningars och stamnätsledningars sträckningar. Detta gäller också framtida bygglov och detaljplaner som rör de områden där våra kraftledningar går. För att säkerställa att Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kv-ledning. Se bilaga med Svenska Kraftnäts yttrande för närmare detaljer. Ur ett elsäkerhetsperspektiv regleras avståndet mellan kraftledningarna och olika verksamheter i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS 2010:1. För ytterligare information rörande Svenska Kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan Detta dokument finns publicerat via deras hemsida: Svensk Energi och Svenska Kraftnät arbetar med att ta fram en ny handbok om elnät i fysisk planering. Jordbruk Kommunen har i plankartan över Vindelns samhälle lagt utvecklingsområden för jordbruk vilket är mycket bra och undanröjer risk för konflikter med andra intressen för markanvändning. Tvärålund ett av de viktigaste jordbruksområdena i kommunen med bl.a. ett av länets största företag för mjölkproduktion. Här har inte avgränsats utvecklingsområden för jordbruk. Däremot har utvecklingsområden för bostäder lagts ut på sådant sätt att värdefull jordbruksmark kan komma att ingå i dessa områden, vilket inte är lämpligt. Kommunikationer Det är positivt att kommunen har intentioner i översiktsplanen om planering för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Texten bör kompletteras med att även hållplatser och stationer ska ha god tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig till och från hållplatser. Vidare kan noder så som resecentrum, busshållplatser mm. med fördel exemplifieras i texten. Positivt är också att Vindelns kommun vill utveckla järnvägstrafiken för både person- och godstrafik. För ny plattform för resandeutbyte i Tvärålund finns ett undertecknat

16 Sida 15(36) genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen. Lidbackens industriområde ligger ute på linjen och saknar dubbelspår/station. För att få ett bra resandeutbyte och en effektiv godshantering krävs stora investeringar i järnvägsnätet. I kommunens planeringsriktlinjer för Vindelns tätort anges en planskild korsning med järnvägen. Trafikverket är angeläget om att bygga bort plankorsningar på järnvägsnätet runt om i hela landet. Det är dock en fråga om prioritering då det innebär stora kostnader. Plankorsningarna i Vindelns tätort har högsta säkerhetsklassens vägskydd, s.k. A-anläggning med ljud, ljus samt helbom. Nytt anslutningsläge för väg 620 mot väg 363 anges också i planeringsriktlinjerna för tätorten. Det är upp till Region Västerbotten att prioritera objekt i länstransportplanen. Trafikverkets tidigare framtagna handlingar måste ses över då förutsättningarna har ändrats. Förtätning och nyetablering av samlad bebyggelse ska planeras så att gemensam anslutning till allmän väg kan nyttjas. Vidare ska ny bebyggelse längs med väg 363 inte planeras närmare än 30 meter, för övriga vägar gäller 12 meter. Kommunen uppmuntras till att fortsätta arbetet med att ta fram en kommunal trafikstrategi. En sådan strategi kan på ett bra sätt lyfta fram eventuella brister och saknade länkar i systemet och motivera eventuella åtgärder. Kommunens kommentar: Naturvårdsområden namnges och beskrivs närmare i bilagan Riksintressen. Texten om folkhälsa i MKB har utvecklats. Barnperspektivet anses ha lyfts och även förankrats i och med de dialogmöten som hållits på kommunens förskolor, skolor och fritidsgårdar, se bilaga Dialogmöten. Kartor har justerats och hänsyn har tagits till det material som Svenska Kraftnät lämnat. Tätortskartan Tvärålund samt tillhörande text har justerats med utvecklingsområden för jordbruk. Se även Skogsstyrelsens yttrande med kommentar. Exemplifiering av resecentrums placering hanteras i en Fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort då det anses att djupare analys behövs för att kunna göra en god bedömning. Beslut har tagits om att ta fram en trafikstrategi för Vindelns kommun. Trafikfrågor som specifika korsningar, gator och vägar kommer att hanteras i kommunens trafikstrategi. De trafikkorsningar som berörs i översiktsplanen är frågor som bl.a. uppkommit under dialogmötena. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede (översiktsplanen) förankra behovet som finns, för att sedan utreda vidare i kommande planering. Kommunen har tagit upp föreslagna planskilda korsningar som prioriterade objekt för Länstransportplanen Västerbotten.

17 Sida 16(36) Transportstyrelsen Transportstyrelsen hänvisar i sitt yttrande till Trafikverket angående underlag som rör luftfarten för tillämpning av plan- och bygglagen och 3-4 kap. miljöbalken, bevaka luftfartens kommunala intressen samt flygplatser av riksintressen. Kommunens kommentar: Se Trafikverkets yttrande. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra på utskickad samrådshandling. Försvarsmakten har dock kompletterat och reviderat riksintressen för totalförsvarets militära del enligt kap 3, 9 miljöbalken. En redovisning av denna revidering är bifogat yttrandet. Kommunens kommentar: Inför det fortsatta arbetet med översiktsplanen tar kommunen del av det reviderade materialet och ser till att försvarets riksintressen bli korrekt beskrivna. Umeå universitet Umeå Universitet avstår från att lämna synpunkter avseende Vindelns översiktsplan. Trafikverket Trafikverket är positivt inställda till kommunens intentioner i översiktsplanen men anser att förslaget ska kompletteras med hållplatser och att stationer ska ha god tillgänglighet. Trafikverket efterfrågar även exemplifierade noder för resecentrum, busshållplatser mm. Trafikverket är positivt till att Vindeln vill utveckla järnvägstrafiken genom kommunen för både person- och godstrafik. Trafikverket informerar om att det finns ett undertecknat genomförandeavtal gällande en ny plattform i Tvärålund. En ny plattform på Lidbackens industriområde skulle enligt Trafikverket bli kostsamt att anordna då området idag inte är dubbelspårigt och det saknas station. Trafikverket meddelar att de är angelägen om att bygga bort plankorsningar på järnvägsnätet runt om i landet, dock innebär det stora kostnader och är en fråga om prioritering. I Vindelns tätort har plankorsningarna högsta säkerhetsklassens vägskydd. Angående nytt anslutningsläge för väg 620 mot väg 363 hänvisar Trafikverket till att det är upp till Region Västerbotten att prioritera objektet i Länstransportplanen. Dock måste tidigare framtagna handlingar ses över då förutsättningar ändrats. Trafikverket anser att förtätning och nyetablering av samlad bebyggelse ska planeras så att gemensam anslutning till allmän väg nyttjas. Ny bebyggelse bör inte planeras närmare än 30 meter från väg 363 och 12 meter för övriga vägar.

18 Sida 17(36) I övrigt så uppmuntrar Trafikverket till att kommunen fortsätter arbetet med att ta fram en kommunal trafikstrategi. Kommunens kommentar: Kommunen har tagit beslut om att ta fram en trafikstrategi för Vindelns tätort. Specifika trafikfrågor kommer att hanteras i denna. Exemplifiering av resecentrums placering hanteras i en fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort då det anses att djupare analys behövs för att kunna göra en god bedömning. Planhandlingen kompletteras med text angående god tillgänglighet vid hållplatser och stationer. Kommunen har tagit upp föreslagna planskilda korsningar samt nytt anslutningsläge väg 620/363 som prioriterade objekt för Länstransportplanen. Detaljplan för ny plattform i Tvärålund planeras gå ut på samråd under våren En plattform/perrong på Lidbacken har framkommit som ett önskemål vid samråd och har därför tagits med som en långsiktig framtida möjlighet. Lycksele kommun Lycksele kommun har inget yttrande i ärendet. Svenska kraftnät Svenska kraftnät meddelar att de har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska Kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätten. Svenska kraftnät vill att Vindelns kommun tar hänsyn till planerade och befintliga kraftledningar i kommande planeringssammanhang. De vill vara delaktiga och få ta del av framtida bygglov och detaljplaner som berör de områden där deras ledningar går. Svenska Kraftnät redogör för de rekommendationer som de har avseende bl.a. avstånd mellan ledning och byggnad. Svenska Kraftnät önskar att deras ledningar synliggörs i översiktsplanen och meddelar att så länge deras rekommendationer beaktas och planering samt projektering sker i samarbete med Svenska Kraftnät, har de inga invändningar mot en. Kommunens kommentar: Planhandlingen har kompletterats med det material Svenska Kraftnät skickat. Hänsyn till dessa ledningar har tagits i fortsatt arbete. Svenska kraftnät har möjlighet att yttra sig på framtida planer som ställs ut. Umeå kommun Umeå kommun har lämnat ett yttrande där de skriver att de ser positivt på att planförslaget utpekar infrastruktur som ett strategiskt utvecklingsområde då Vindeln ingår i Umeregionens arbetsmarknad. På s. 18 beskrivs Vindelns vatten och avloppsanläggningar. Det pågår ett samarbete mellan Vindelns kommun, Umeå kommun och UMEVA att hitta en lämplig reservvattentäkt. Den första etappen är slutfört och ett större område har identifierats. Det vidare

19 Sida 18(36) arbetet ska säkerställa att Vindelns och Umeå kommun har en reservvattentäkt, vilket saknas idag. I den fortsatta planeringen bör detta arbete nämnas. Kommunens kommentar: I bilagan Befintliga förhållanden läggs en skrivelse till om att arbete med vattentäktsområden pågår samt hänvisning till var information om färdigställt material kommer att finnas. Sametinget, Sámediggi Sametinget verkar för en levande samisk kultur bland annat genom att delta i samhällsplaneringen. Samiska behov beaktas däribland rennäringens intressen vid nyttjande av mark och vatten. Sametinget har uttryckt i yttrandet att de områden som är upptagna som riksintresse rennäring ska skyddas mot åtgärder som kan skada näringen. Detta gäller även andra områden inom kommunen. Dessa områden bör tydligare utmärkas på plankartan. Det är även viktigt att tydliggöra att vid eventuell exploatering som kan påverka ett rennäringsområde är det mycket viktigt att samråd sker med berörd sameby i ett tidigt skede. Det efterfrågas även en beskrivning av hur nybyggnation eller utbyggnad av befintlig bebyggelse påverkar renskötseln. Sametinget anser att kommunen ska samråda med berörda samebyar och då diskutera de frågor som är aktuella. Kommunens kommentar: Rennäringen finns beskriven i bilagan Riksintressen, mer utförlig beskrivning i bilagan Befintliga förhållanden läggs till. Rennäringen tas upp under kapitelet Näringsliv och handeln. I de områden där åtgärder föreslås som är i konflikt med rennäringen antas de endast påverka näringen mycket lite. Vidare poängteras att ny exploatering eller utbyggnad av befintliga byggnader ska ske i samråd med berörd sameby då det finns risk att rennäringen blir berörd. Statens geotekniska institut, SGI SGI anser allmänt att det bör finnas en översiktlig redovisning av de geotekniska förutsättningarna där grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska och topografiska kartor. Den riskredovisning som identifierat översvämning, ras och skred som de största risker utmed älvarna ser SGI som föredömlig. SGI påpekar dock att erosion kan skapa instabilitet som kan leda till ras och skred inte tvärt om. Det saknas även beskrivning om befintlig bebyggelse inom identifierade riskområden samt hur de ska hanteras. Vidare anser SGI att det är viktigt att visa på de effekter som klimatförändringen indikerar, som ökad nederbörd vilket kan leda till förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag. Detta kan öka risken för erosion, ras och skred. SGI hänvisar till klimat- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län. SGI skriver att i de fall där exploatering kräver detaljplanering ska det alltid utföras en bedömning av

20 Sida 19(36) ras, skred och erosion enligt PBL. SGI menar att det är viktigt att markens lämplighet prövas utifrån planändamål, utgångspunkter och förväntad effekt av ett förändrat klimat. SGI avslutar med att bedöma de geotekniska förutsättningarna för översiktsplanen som relativt goda, dock bör synpunkter enligt ovan beaktas. Kommunens kommentar: Planhandlingen kompletteras med en översiktlig redovisning av kommunens geotekniska förhållanden i bilagan Miljö- och riskfaktorer. Skrivelsen angående ras, skred och erosion ändras. Planbeskrivningen kompletteras i kapitel 1 med skrivelser angående hur klimatförändringarna kan tänkas påverka planeringen i framtiden. Att marken alltid ska lämplighetsprövas, ex geotekniskt hör till kommunens sätt att idag arbeta med lovprövning. Detta förtydligas i planförslaget. Sveriges geologiska undersökning, SGU SGU uttrycker att de ser positivt på att alla kommunala vattentäkter ingår i vattenskyddsområden och att kommunen planerar att se över och uppdatera områdena. SGU skriver även att de ser positivt på att dessa områden är markerade på karta. Däremot bör handlingarna kompletteras med en beskrivning av viktiga grundvattenresurser, SGU tillhandahåller en grundvattenkarta som underlag för detta. SGU poängterar att även grundvattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer. SGU anser att de grundvattenförekomster som pekats ut av Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt bör redovisas i text och på karta. Bedömningen är att statusen är god för alla kommunens grundvattenförekomster som ingår i vattenförvaltningsarbetet. SGU skriver att det är positivt att radonförekomsten redovisas i planförslaget. Dock uppmärksammar SGU att på den karta S.8 i bilagan Miljö- och riskfaktorer är figurtexten radon i dricksvatten. Det bör noteras att risk för radon inte är direkt överförbart på radonrisken i mark. SGU frågar om Vindeln har mycket problem med radon då kartfigurer antyder att en annan uppfattning än riskuppskattningen finns. I avsnittet materialförsörjning ser SGU positivt på de riktlinjer som planförslaget innebär. SGU saknar dock ett ställningstagande om att naturgrus endast ska nyttjas där alternativ inte kommer på frågan då det går under precisering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Kommunens kommentar: Planhandlingen, bilaga Befintliga förhållanden kompletteras med karta som redovisar de grundvattenförekomster som finns redovisade av Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt. Beskrivningen av radonsituationen justeras. Skrivelse om hur uttag av naturgrus ska hanteras läggs till planförslaget.

21 Sida 20(36) Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har lämnat ett skriftligt yttrande. På s.4 har område #4 angetts som område med höga naturvärden, Skogsstyrelsen menar att det utpekade området inte har specifikt höga naturvärden, däremot har området ett högt rekreationsvärde. På s.32 under punkt 4 har området benämnt som friluftsområde. Skogsstyrelsen föreslår att det ändras till område med högt rekreationsvärde. Detta gäller även området kring Hemseleforsen/Kvarnforsen. Även på s.41, karta över Tvärålund har område #5 angetts som område med höga naturvärden. Detta område lämpar sig bättre som ett område med höga rekreationsvärden. Detsamma gäller området i Åmsele (s.42 och s.43). De områden som är angivna som områden med höga naturvärden i Hällnäs och Åmsele bör dock behållas då det är områden med verkligen höga naturvärden. Kommunens kommentar: De områden som Skogsstyrelsen menar ska ändras från områden med höga naturvärden till områden med höga rekreationsvärden justeras. Även området på s.32 samt Hemseleforsen/Kvarnforsen markeras som område med högt rekreationsvärde. 4.2 Kommunens avdelningar, förvaltningar och nämnder Socialnämnden Socialnämnden har inget att erinra på rubricerad översiktsplan. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens synpunkter ska tas upp på barn- och utbildningsnämnden den 12/12 och gäller: - Rätta fakta i löptext angående förskolor - Bullernivån i förskola och skola - Säkra skolvägar och busshållplatser - Utveckla naturliga lekområden Kommunens kommentar: Uppgifter om förskolor justeras enligt bilagan till yttrandet i översiktsplanens bilaga Befintliga förhållanden. Bullersituationen i förskola/skola hanteras inte i översiktsplaneringen. Naturliga lekplatser finns i de flesta tätorter ofta redovisade som områden med höga rekreationsvärden. Skrivelse angående säkra

22 Sida 21(36) skolvägar och busshållplatser läggs till för att förankra att detta är en viktig fråga vid vidare arbete med exempelvis kommunens trafikstrategi. 4.3 Intressegrupper ortsföreningar, föreningar, företag och organisationer Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har inget att erinra mot översiktsplanen. Holmen skog Holmen skog har ett stort markinnehav inom Vindelns kommun och arbetar främst med skogsbruk men även bostadsbyggande, vindkraft och täkter inom kommunen. Holmen skog anser att de naturområden som betraktas som skyddsvärda (utöver de reservatsförslag som staten utsett) och för en lång tid begränsas eller nekas skogsbruksåtgärder ska lösas in som kommunala reservat. Holmen skog meddelar att de upplåter många rekreations- och friluftsområden till bl.a. föreningar avgiftsfritt. Om inskränkningar blir väsentliga eller tidskrävande arbetsmässigt kan det finnas risk för att bolaget tvingas ta ut merkostnader via avgifter för markupplåtelse. På Holmen skogs marker finns ett antal vattentäkter. Holmen skog anser att ekonomisk ersättning ska utgå eller att områden löses in om skyddsföreskrifter i större utsträckning inverkar på deras verksamhet. Det finns även ett antal materialtäkter inom markerna som är relativt långsiktiga. Holmen skog har ett konstant behov av nya områden för täkter. Om möjligheten till nyöppning begränsas anser man att det kan innebära både ett stort miljömässigt och ekonomiskt intrång. Kommunens kommentar: Det framtagna planförslaget begränsar inte tillkommande av nya täkter, För att skydda områden med höga natur- och miljövärden föreslås att behovet av sand, grus och berg i första hand tillgodoses i befintliga täkter, se Bilaga Miljöoch riskfaktorer. Dock ska hänsyn tas till varje enskilt projekts lokalisering och förutsättningar med mål om att minska behovet av transporter och miljöpåverkan. I Bilagan Miljö- och riskfaktorer tydliggörs att det är befintliga täkter i kommunen som redovisas på kartan på s.9. Frågor om ekonomisk ersättning beaktas i skedet då fastighetsägare/verksamhet blir påverkade.

23 Sida 22(36) Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling (TuRe) har lämna tre yttranden genom tre olika personer. TuRe genom Göran Sundqvist TuRe menar att det förord som är skrivet som bygger på Vindelns vision inte avspeglas i planförslaget. Man har valt att lämna synpunkter i en lista. 1. Det är viktigt att poängtera att kommunens innevånare är mycket viktiga för att uppnå kommunens vision. 2. Tydliggör att företag har möjlighet i alla delar av kommunen inte bara på särskilt utpekade områden. 3. Även de mindre byarna har möjligheter att utvecklas, exempelvis Överrödå och Ramsele. TuRe menar att det bör tillföras ett avsnitt som pekar på möjligheterna på landsbygden utanför tätorterna som nämns i förslaget. 4. Det anses att den förtätning som föreslås i förslaget inte kommer göra byn eller tätorten attraktiv. 5. TuRe efterfrågar mötesplatser inomhus som är lämplig för alla, i de lite större byarna. 6. Det är viktigt att planförslaget ska visa möjligheter istället för begränsningar anser TuRe. 7. Det bör ges en ökad frihet för bebyggandet. 8. Attraktivt boende i strandnära läge bör inte begränsas till endast fritidshus. 9. Att bygga i strandnära läge kan skapa attraktivt boende och den begränsning som strandskyddet innebär är inte väsentlig i Vindeln anser TuRe. 10. Den skrivelse ang. hantering av avlopp som finns på s. 18 i planförslaget är negativt formulerad och bör visa på möjligheterna istället. 11. Bilen är ett underskattat transportmedel som bör nämnas som en möjlighet och en resurs för att hela kommunen ska kunna fortsätta att vara befolkad. TuRe menar att frågor som har miljöanknytning överdrivs och blir därför begränsande i sammanhanget. Det föreslås att den 3e kapitlet Miljökonsekvenser flyttas till bilagan Miljö och riskfaktorer och på så sätt inte de blir så dominerande. Generellt menar TuRe att kommunens intentioner i större utsträckning ska speglas i översiktsplanen då det är ett viktigt styrdokument i framtida planering. Kommunens kommentar: Att Vindelns nya översiktsplan utgår från den vision som antogs 2010 framgår i kapitel 1. Den förankring som sedan gjorts i planeringsriktlinjerna har förtydligats. Företagares möjligheter i hela kommunen har beskrivits under kapitlet Näringsliv och handel Näringslivet och handeln i Vindeln ska ges de bästa förutsättningarna som kommunen kan ge. Vikten av god kommunikation, attraktiva samhällen samt välfungerande samhällsservice för företagsmiljön har även beskrivits. Planförslaget begränsar inte utveckling i de mindre byarna i kommunen. Dock har den

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Sammanfattande redogörelse över statliga och regionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet

Sammanfattande redogörelse över statliga och regionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet 1(11) Vännäs Kommun Arkivbeteckning 401 Sammanfattande redogörelse över statliga och regionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet Länsstyrelsen överlämnar härmed synpunkter på översiktsplanens

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 " * %>>%)B%44)*)+ $H9&B.&3!8&&+&9/%)!7%D;'(&+.&'(&+!%&'())*)+ " : % ;&8% ! % =!! " #$#%& &&& :! 0 %!! %!! % % % % % % 6!

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) AVSEENDE TRANEMO KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE En samrådshandling för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo kommun har varit ute på samråd

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Samrådsredogörelse, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Samrådsredogörelse, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Datum Sida 2015-03-18 1(15) Godkänd av KSau 2015-03-18 047 Samrådsredogörelse, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Samrådstiden för LIS-planen gick ut 2015-01-13. Då hade samrådet pågått i nästan

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning 1(7) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt

Sveriges geologiska undersökning 1(7) Avdelningen för Samhällsplanering kontinuerligt Sveriges geologiska undersökning 1(7) SGUs generella synpunkter angående geologisk information i översiktsplanering Geologisk information är ett underlag som kan användas i kommunal planering och bidra

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030

Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030 Särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 översiktsplan lidingö 2030 Oktober 2012 Beställare: Konsult: Layout: Foton: lidingö stad WSP Samhällsbyggnad, avdelning Landskap och Miljö mia Tiderman,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Samrådsutgåva hösten 2014 OBS! Samrådsversion! Innehåll Innehåll... 2 1. Bakgrund... 3 2. Avgränsning... 3 2.1 Geografisk avgränsning...

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer