Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd"

Transkript

1 På följande sidor finns utdrag ur: Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd tredje reviderade och utökade utgåvan 2001 Lasse Lind Vägvisare och Lathund för Miljö- och Hälsoskydd beställs genom fahlitteratur tel fax e-post Gulmarkering i innehållsförteckningen anger ungefär vad som ingår i utdraget

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION Läsanvisning Förkortningar 12 2 LITTERATUR och INFORMATION Förklaringar Litteratururval Vägledning till information i denna bok Annan informationssökning Bibliotek 14; Förlag 15; Tidskrifter och nyhetsbrev 15; IT, databaser, Internet m.m. 15 Information KONTAKTER Förklaringar MYNDIGHETER m.m. Riksdagen Regeringen / departementen Ombudsmännen STATLIGA VERK m.m Socialstyrelsen (SoS) Strålskyddsinstitutet (SSI) Jordbruksverket Djurskyddsmyndigheten Livsmedelsverket (SLV) Kemikalieinspektionen (KemI) Naturvårdsverket (NV) Boverket Övriga statliga verk m.m Tillsyns- och föreskriftsrådet 24; Statens institut för ekologisk hållbarhet (IEH) 24; Gentekniknämnden 24; Miljöstyrningsrådet 24; Kammarkollegiet 24; Statistiska Centralbyrån (SCB) 25; Statskontoret 25; Ekonomistyrningsverket (ESV) 25; Riksrevisionsverket (RRV) 25; Riksarkivet (RA) 25; Arbetsmiljöverket (AV) 25; Folkhälsoinstitutet 25; Konsumentverket 26; Fonden för fukt- och mögelskador 26; Giftinformationscentralen (GIC) 26; Centrala försöksdjursnämnden (CFN) 26; Smittskyddsinstitutet (SMI) 26; Läkemedelsverket 26; Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) 26; Räddningsverket 26; Sprängämnesinspektionen (SÄI) 27; Kustbevakningen 27; Fiskeriverket 27; Skogsstyrelsen (SKS) 27; Riksantikvarieämbetet 28; Glesbygdsverket 28; Verket för näringslivsutveckling (NUTEK/ALMI) 28; Post- och telestyrelsen (PTS) 28; Energimyndigheten (STEM) 28; Svenska Kraftnät 28; Elsäkerhetsverket 28; SGU 28; Bergsstaten 28; SMHI 29; Lantmäteriverket 29; (SWEDAC) 29; Standardiseringen i Sverige (SIS) 29; Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP) 29; Banverket 29; Järnvägsinspektionen 29; Luftfartsverket 29; Sjöfartsverket 30; Vägverket 30; Andra transportmyndigheter 30 Militära myndigheter Generalläkaren 30; Försvarsmakten Miljöavdelningen 30; Försvarsmaktens sjukvårdscentrum 30; Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) 30 EU, internationellt EU-kommissionens representation i Sverige 30; Europeiska kommissionen 30; Europaparlamentets kontor i Sverige 30; Riksdagens EU-upplysning 30; EUinformationen 31; Kommerskollegium 31; Nämnden för offentlig upphandling 31; Europeiska miljöbyrån (EEA) 31; IMPEL 31; CLEEN 31; Övrigt internationellt 31; WHO 31; UNEP 31; FAO 31; Codex Alimentarius 31; UNECE 31 3

3 REGIONALA ORGAN Länsstyrelserna Landstingen Andra regionala organ Skogsvårdsstyrelser 33; Arbetsmiljöinspektionsdistrikt 33; Lantmäteri 34; Vägförvaltning 34 DOMSTOLAR M.M Polis, åklagare och kronofogdemyndigheter Polis 34; Åklagare 34; Kronofogdemyndigheter 35; Domstolsverket 35 Allmänna domstolar Tingsrätt 35; Hovrätt 35; Högsta Domstolen (HD) 35 Förvaltningsdomstolar, specialdomstolar, andra organ Länsrätt 35; Kammarrätt 35; Regeringsrätten 35; Miljödomstolar 35; Fastighetsdomstol 36; Statens VA-nämnd 36; Inskrivningsmyndigheter 36 KOMMUNER INSTITUTIONER, ORGANISATIONER, FÖRETAG UTBILDNING OCH FORSKNING Universitet och högskolor Universitet, tekniska högskolor m.m. 40; Övriga högskolor 41 Yrkes- och miljömedicinska enheter Annan forskning och utbildning Nordiska Hälsovårdshögskolan 42; Öresundsuniversitetet 42; Stockholms Miljöcenter 42; IVL 42; Industriforskning och utveckling AB (IVF) 42; Vinnova 42; Formas 42; Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 42; Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) 43; Statens geotekniska institut (SGI) 43; SIK 43; Institutet för jordbruks- och miljöteknik 43; Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) 43; Stockholm Environmental Institute (SEI) 43; Naturhistoriska Riksmuseet 43; Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 43; SIFU 43; Ragnar Sellbergs stiftelse 43 ORGANISATIONER KOMMUNFÖRBUND OCH LANDSTINGSFÖRBUND Svenska Kommunförbundet (SK) 43; Kommunförbundet på länsnivå 43; Landstingsförbundet 44 KOMMUNALFÖRBUND KOMMUNALTEKNISKA ORGANISATIONER VAV 44; RVF 44; Svenska Fjärrvärmeföreningen 45; Svensk Energi 45; SBF 45 BRANSCHORGANISATIONER FÖR INDUSTRI m.m Svenskt Näringsliv 45; SINF 45; Företagarnas riksorganisation 45; Kemikontoret 45; Jernkontoret 45; VI 45; Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (MVR) 45; Skogsindustrierna 45; KYS 45; Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) 45; KTF 45; Plast- och kemikaliebranscherna 45 AVFALL, ÅTERVINNING, SANERING Sveriges bilskrotares riksförbund 46; Svenska Järn 46; Återvinningsindustrierna 46; STOR 46; Nätverket renare mark 46; Byggsektorns Kretsloppsråd 46 ORGANISATIONER FÖR JORD- VATTEN- OCH SKOGSBRUK LRF 46; Svenska Lantmännen 46; Hushållningssällskapen 46; Ekologiska Lantbrukarna i Sverige 46; KRAV 46; Svenska Demeterförbundet 46; Biodynamiska föreningen 46; Förbundet organisk biologisk odling 47; Vattenbrukarnas Riksförbund 47; Fiskhälsan 47; Sveriges Skogsvårdsförbund 47; Skogssällskapet 47 ORGANISATIONER FÖR LIVSMEDEL Livsmedelsföretagen(Li) 47; Köttbranschens Riksförbund 47; Svensk Mjölk 47; Sveriges Livsmedelshandlareförbund (SSLF) 47; Normpack 47; Ekoköket 47 4

4 ORGANISATIONER FÖR DJURSKYDD, DJURHÅLLNING, JAKT m.m Djurens rätt 47; Sveriges Djurskyddsföreningars Riksorganisation (SDR) 47; Djurhemsföreningen 47; Föreningarna Djurens Vänner 47; Svensk Husdjursskötsel 47; Svensk Fågel 47; Intresseorganisationer för smådjursägare 47; Zoobranschens Riksförbund 47; Svenska Kennelklubben 47; Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) 47; Svenska Ridsportförbundet 47; Svenska Jägareförbundet 47 HÄLSO- OCH KONSUMENTORGANISATIONER Astma- och Allergiförbundet 48; Unga allergiker 48; Hörselskadades riksförbund 48; Artister och musiker mot tinnitus 48; Hälsofrämjandet 48; Sveriges Konsumenter i Samverkan 48 NATUR- OCH MILJÖVÅRDS- ORGANISATIONER Naturskyddsföreningen 48; Sveriges Ornitologiska Förening 48; Svenska Botaniska Föreningen 48; WWF 48; Greenpeace 48; Miljöförbundet Jordens Vänner 48; Internationella försurningssekretariatet 48; Miljöbiblioteket 48; Håll Sverige Rent 48; SEkom - Föreningen Sveriges Ekokommuner 48; Ekocentrum 48; Friluftsfrämjandet 48; Vattenvärnet 48; Föreningen Vatten 49; Det Naturliga Steget 49; Föreningen för Agenda 21 och hållbar utveckling 49; Vattenvårdsförbund och Luftvårdsförbund 49; Fiskevårdsområden och Viltvårdsområden 49 TRAFIK- OCH MILJÖ- ORGANISATIONER Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) 49; Gröna Bilister 49 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDS- ORGANISATIONER m.m Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH) 49; Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet (MHTF) 49; Djurskyddsinspektörernas riksförening (DIRF) 50; Totalförsvarets hälsoskyddsförbund 50; Svenska inneklimatinstitutet (SIKI) 50; VVS Tekniska Föreningen 50; Näringslivets miljöchefer 50; Riskkollegiet 50; Institutet för miljörätt (IMIR) 50 FÖRETAG Vatten-, livsmedels- och miljölaboratorier Konsulter och laboratorier hälsoskydd Radonmätning 53 Övriga laboratorier Statens kriminaltekniska laboratorium (skl) 53; Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 53 Miljökonsulter Övriga konsulter Avfall, återvinning, sanering Mätinstrument m.m IT för miljö- och hälsoskydd Förlag m.m Andra företag AIG Europe S.A. 60; Marsh & McLennan Matthiessen AB 60 Litteratur myndigheter, organisationer, företag LATHUND Förklaringar ADMINISTRATION och HANDLÄGGNING Allmänt, serviceskyldighet m.m Frågor rörande beslutsfattande Delegation 63; Råd eller föreläggande 63; Sammanträde 63; Protokoll 64; Jäv 64; Justering 65; Expediering av beslut 65; Överklagandetid 65 Frågor rörande handlingar Allmän handling 66; Offentlig handling 66; Meddelarfrihet 66; Registrering 66; Arkiv 67 Organisation och verksamhet Reglemente 67; Delegationsordning 67 Tillsynsverksamhet

5 Sekretess och tystnadsplikt 68; Polishandräckning 69; Hur bedriva tillsyn? 69 Avgifter Överklagande, överklagningsinstanser Ansvarsbestämmelser, vite, åtalsanmälan Information om administration HÄLSOSKYDD, bostäder, lokaler, strålskydd, renhållning Folkhälsa - Hälsoskydd 75 Föreskrifter, anmälnings- och tillståndsplikt enligt MB för hälsoskydd Tillsyn av vissa lokaler m.m Tillgång till toaletter i olika anlägningar och arrangemang 79 Inomhusklimat Inledning 79; Var och när kan undersökningar göras? 79; Enkät- och intervjuundersökningar 80; Bidrag 80; Temperatur 81; Ventilation 83; Fukt 86; Lukt 89 Biologiska hälsorisker i inomhusmiljö Mögel m.m. 89; Alger 91; Dammkvalster 91; Legionella, legionärssjuka 91; Damm 92 Buller och vibrationer Buller 93; Vibrationer 97 Strålskydd Översikt 99; Joniserande strålning 100; Radon 103; Icke joniserande strålning 108; UV-strålning 108; Mikrovågor och radiofrekvent strålning 111; Elektriska och magnetiska fält 112 Ljus och belysning Material/ämnen inomhus Ohyra och skadedjur Allmänt 119; Ohyra 119; Andra djur och växter 120 Rökning RENHÅLLNING OCH AVFALL Definitioner och klassificering 123; Några regler på avfallsområdet 125; Bygg- och rivningsavfall 128; Sjukvårdsavfall 128; Skrot 130; Djurkadaver, matavfall m.m. 130; Avfall från fartyg och båtar 131; Radioaktivt avfall 132; Behandlingsmetoder 132; Avfallsslag och mängder 133 Information hela hälsoskyddsavsnittet inkl. avfall DJURSKYDD, JORDBRUK Tillstånd m.m Djurenheter 140; Tillståndspliktig djurhållning 141 Huvudsakligen djurskyddsfrågor Allmänna djurskyddsfrågor 142; Vissa normer och regler för djurhållning 142; Djurskyddstillsyn, allmänt 143; Sällskapsdjur, djurparker m.m 145 Huvudsakligen miljöfrågor Vattenbruk 146; Jordbruk allmänt 147; Gödselhantering, djurtäthet, höst- /vinterbevuxen mark 147; Ekologisk odling, miljöstöd 150 Information djurskydd och jordbruk LIVSMEDEL HACCP-principen Tillstånd, avgifter, kontroll Livsmedelslokal, "16 " m.m. 153 ; Fria sortimentet 155 ; Översiktstabell livsmedelslokaler 156 ; Klassning för tillsyn och avgifter 157 ; Personalhygien och hälsokontroll 158 ; Tillsyn 159 ; Import och export 160 ; Köttkontroll 161 Temperatur, märkning, standard, bedömning Temperatur 162 ; Mikrobiologisk bedömning av livsmedel 164 ; Främmande ämnen och tillsatser 164 ; Märkning 167 ; Livsmedel för särskilda näringsändamål 174 ; Nya livsmedel 174 ; Särartsskydd, ursprungs- och geografisk beteckning 175 Dricksvatten Bedömning 175 ; Tillsyn, dricksvatten 182 ; Åtgärder vid akut dricksvattenförorening samt beredskapsplanering 185 ; Mineralvatten, förpackat vatten 185 ; Skydd av vattentäkter 185 ; Prövning av vattentäkter 186 Allmänt om livsmedel

6 Livsmedelskemi 186 ; Vattentäkter och dricksvattenberedning 188 ; Livsmedelsburna sjukdomar 191 Information livsmedel KEMISKA PRODUKTER Gränsvärden, bedömning och märkning av kemikalier Förekommande gränsvärden 202 ; Bedömning av kemikalier 203 ; Märkning och klassificering av kemiska produkter 206 ; Varuinformationsblad och annan information om kemiska produkter 210 ; Utredningsöversikt och anmälan av produkter och ämnen 211 ; Numreringssystem för kemikalier och produkter 211 ; Hitta uppgifter om ämnen 211 Farliga ämnen, avvecklingsämnen Hälsofarliga ämnen 212 ; Miljöfarliga ämnen 212 ; Olycksfarliga ämnen 219 Vissa produkter, ämnen och ämnesgrupper Batterier 221 ; Olja, bensin, brandfarliga varor 222 ; Tvätt-, rengörings- och avfettningsmedel 225 ; Klimatpåverkande och ozonförstörande ämnen 225 ; Asbest 229; Tungmetaller 230 ; Organiska ämnen 231 ; Bekämpningsmedel 234 ; Bilkemikalier 238; Genetiskt modifierade organismer (GMO) 238 ; Andra produkter och ämnen 239 Farligt avfall Olyckor, räddningstjänst, Sanering, riskanalys, förorenade områden Förorenade områden, bedömningsgrunder för miljökvalitet 246 Allmänt om Kemiska produkter och kemi Information om kemiska produkter MILJÖSKYDD och vissa frågor enl. MB som rör flera områden Miljömålen Miljöövervakning Programmet för miljöövervakning 271 ; Regional och annan miljöövervakning 273 ; Handbok för miljöövervakning 273 Bedömningsgrunder för miljökvalitet Miljökvalitetsnormer Avgifter, skatter och bidrag med anknytning till miljövård Miljöfarlig verksamhet m.m Några regler enligt MB som rör miljöfarlig verksamhet 282 ; Ärendegång vid tillstånd, anmälan m.m. 285 ; Regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. MB 289 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tillsynsansvar enligt MB Information miljöskydd, allmänt Avloppsvatten och slam Hushålls-/kommunalt spillvatten 299 ; Enskilda avlopp 303 ; Kompletterande och alternativa avloppslösningar 307 ; Principiella krav på miljöanpassade VA-system 308; Slam 310 ; Lakvatten 312 ; Industriella avloppsvatten 314 ; Andra avloppsvatten 316 Information avlopp och slam Grundvatten och mark Grundvatten, halter av ämnen 320 ; Tungmetaller i mark, mossa och vattenväxter 322; Markförsurning 322 ; Avfallsdeponering 325 Information om grundvatten och mark Ytvatten Recipientvatten: Sjöar, vattendrag, hav 332 ; Recipientkontroll 338 ; Badvatten 339 ; Avrinning, vattenföring, omsättningstid 342 Information ytvatten Vattenvård. Provtagning, analys, parametrar Information Luftvård Förekommande halter, nedfall och riktvärden 349 ; Energi, förbränning 352 ; Trafik 359 ; Industri 363 ; Luftföroreningsutsläpp i Sverige 365 ; Försurning och kalkning 365 ; Allmänt om luftvård 367 Information om luftvård

7 Buller Trafikbuller, alla trafikslag 372 ; Fritidsbåtar 375 ; Industribuller 375 ; Buller från motorsport och bilprovning 376 ; Buller från skjutbanor 376 ; Byggbuller 376 Information om buller Trafik Information om trafik Energi Olika energisystem m.m 378 ; Allmänt om energi 380 Information energi NATURVÅRD Översikt över olika typer av områdesskydd 383 ; Samråd 387 ; Naturvårdsvakter 388 ; Skydd för växt- och djurarter 388 ; Terrängkörning 389 ; Vattenskoter 389 ; Nedskräpning 389 ; Jord- och skogsbruk 390 ; Dikning 391 ; Täkt 391 ; Jakt 392 ; Bedömningsgrunder för miljökvalitet, biologisk mångfald 392 ; Naturvårdsplanering 393 ; Inventering, undersökning, övervakning 393 ; Våtmarker, definitioner 393 Information naturvård SMITTSKYDD Allmänt om smittskydd 397 ; Samhällsfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar 397 ; Zoonoser och epizootier 399 ; Smittrening, sanering 400 Information smittskydd PLANER, KRETSLOPP, RESURSHUSHÅLLNING Planer och områden enligt MB och PBL 402 ; Energiplan 402 ; Beredskapsplan m.m. 402 ; Räddningstjänstplan, m.m. 402 ; Smittskydds- och epizootiplaner 402 ; Andra planer och planunderlag av intresse för natur, miljö och hälsa 403 ; Plan- och bygglovsgranskning 403 ; Riktvärden för skyddsavstånd 404 ; Bygglov 406 ; Miljökonsekvensbeskrivning 408 Agenda 21, hållbar utveckling, kretslopp m.m Agenda ; Kretsloppsprinciper, systemvillkor 411 ; Hållbar utveckling: myndighetsansvar enligt miljöbalken och miljömålen 411 ; Miljöledning 413 "Miljövänliga produkter"415 Några miljöanpassningsprojekt 416 ; Miljöanpassad upphandling 417 ; Producentansvar m.m. 417 Information planer, kretslopp, resurshushållning ALLMÄNNA AVSNITT Mätning och undersökning Krav på undersökningar 422 ; Mätning, analys och provtagning 422 ; Standard för analys- och mätmetoder 422 ; Mätinstrument 423 ; Statistik och mätvärdesbehandling 424 Enheter, storheter, prefix etc Beteckningar på ritningar m.m Kartor, skalor, koordinater Vissa matematiska, geometriska begrepp Skrivsätt 433 ; Trigonometri 433 ; Geometri 434 ; Potenser, rötter, logaritmer 434 Information LAGSTIFTNING Allmänt om lagstiftning Internationella konventioner och avtal Försvaret EU och EG-rätt Litteratur FÖRFATTNINGAR Allmänna författningar Regeringsformen 445 ; Kommunallag 445 ; Lag om kommunal redovisning 445 ; Lag om kommunala folkomröstningar 445 ; Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m 445 ; Förvaltningslag 445 ; Förvaltningsprocesslag 445 ; Rättegångsbalk 445 ; Lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut 445 ; Tryckfrihetsförordning 445 ; Sekretesslag 445 ; Yttrandefrihetsgrundlagen 446 ; Lag med föreskrifter på tryckfrihets- 8

8 förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 446 ; Brottsbalk 446 ; Lag om viten 446 ; Avgiftsförordning 446 ; Verksförordning 446 ; Förordning med länsstyrelseinstruktion 446 ; Förordning med instruktion för ; Arkivlag 446 ; Delgivningslag 446 ; Skadeståndslag 447 ; Personuppgiftslag 447 ; Lag om offentlig upphandling 447 ; Lag om kungörande av lagar och andra författninga 447 ; Rättsinformationsförordning 447 ; Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 447 Miljöbalken Lag om införande av miljöbalken 447 ; Miljöbalk 448 Hälsoskydd, avfall, renhållning Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 464 ; Jordabalk 465 ; Bilskrotningslag 465 ; Lag om flyttning av fordon i vissa fall 465 ; Lag om handel med begagnade varor 465 ; Lag om skatt på avfall 465 ; EG-förordning om avfallstransporter 465 ; VA-lag 465 ; Strålskyddslag 465 ; Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem 466 ; Begravningslag 466 ; Bostadsförvaltningslag 466 ; Tobakslag 466 ; Ordningslag 466 ; Lag om hotell- och pensionatsrörelse 466 ; Hälso- och sjukvårdslag 466 ; Arbetsmiljölag 467 Djurskydd Djurskyddslag 467 ; Lag om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen 468 ; Lag om kontroll av husdjur m. m. 468 ; Förordning om införsel av levande djur m.m. 468 ; Förordning om utförsel av levande djur m.m 468 ; Lag om provtagning på djur 468 ; Lag om tillsyn över hundar och katter 468 ; Lag om märkning och registrering av hundar 468 ; Lag om foder 469 Livsmedel Livsmedelslag 469 ; Tillkännagivande om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen 469 ; Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att hindra spridning av smittsam sjukdom 470 ; Lag om måttenheter, mätningar och mätdon 470 ; Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m. 470 ; Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter 470 Kemiska produkter m.m EG-förordning 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen 472 ; EG-förordning 2037/2000 om ämnen som bryter ner ozonskiktet 472 ; Lag om transport av farligt gods 472 ; EG-förordning 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier 472 ; Lag om brandfarliga och explosiva varor 472 ; Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 473 ; Räddningstjänstlag 473 ; Produktsäkerhetslag 473 ; Produktansvarslag 473; Lag om vissa dryckesförpackningar 474 ; Lag om EEG-handelsgödsel 474 ; Lag om skatt på gödselmedel 474 ; Lag om skatt på bekämpningsmedel 474 ; Lag om avgifter för miljöfarliga batterier 474 ; Lag om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium 474 ; Lag om tillämpning av det europeiska miljömärkningssystemet 474; EG-förordning om miljömärkning 474 ; Lag om CE-märkning 474 Miljöskydd, miljöövervakning, miljöarbete m.m Lag om frivillig miljöstyrning och miljörevision 474 ; EG-förordning om EMAS 474 ; Förordning om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället 474 ; Lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram 475 ; EG-förordning om LIFE 475 ; Förordning om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränslen 475 ; Lag om teknisk kontroll 475 ; Förordning om införande av OECDs principer om god laboratoriesed 475 ; Bilavgaslag 475 ; Fordonskungörelse 475 ; Lag om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner 475 ; Trafikförordning 476 ; Lag om tillfälliga bilförbud 476 ; Luftfartslag 476 ; Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 476 ; Lag om skatt på energi 476 ; Förordningar om energibidrag/stöd 476 ; Sjölag SFS 1994: ; Lag om åtgärder mot förorening från fartyg 476 ; Förordning om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg 476 ; Lag om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar 476 ; Lag om Antarktis 477 ; EG-förordning ang. Antarktis 477 ; EGförordning om skydd av skogar (miljöövervakning) 477 ; EG-förordning om 9

9 europeiska miljöbyrån m.m 477 Naturvård Regeringsformen 477 ; Skogsvårdslag 477 ; Terrängkörningslag 477 ; Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 477; Vattenskoterförordning 477 ; Rennäringslag 477 ; Förordning om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 478 ; Lag om skatt på naturgrus 478 ; Lag om kulturminnen 478 ; Fiskelag 478 ; Lag om fiskevårdsområden 478 ; Jaktlag 478 ; Lag om viltvårdsområden 478 ; EG-förordning om artskydd 478 ; EG-förordning om miljöstöd, jordbruk 478 ; EG-förordning om landsbygdsutveckling 479 Smittskydd Smittskyddslag 479 ; Karantänslag 479 ; Lag om ersättning till smittbärare 479 ; Lag om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar 479 ; Epizootilag 479 ; Zoonoslag 480; EG-förordning om TSE 480 Planer Plan- och bygglag 480 ; Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 481 ; Väglag 481 ; Förordning om nationell väghållningsplan 481 ; Lag om byggande av järnväg 481 ; Lag om järnvägssystem för höghastighetståg 481 ; Lag om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn 481 ; Ellag 482 ; Lag om kommunal energiplanering 482 ; Lag om vissa torvfyndigheter 482 ; Rörledningslag 482 ; Naturgaslag 482 ; Lag om kärnteknisk verksamhet 482 ; Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 482 ; Lag om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 483 ; Minerallag 483 ; Lag om kontinentalsockeln 483 ; Lag om Sveriges ekonomiska zon 483 ; Lag om rätt till sand-, grus och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden 483 ; Expropriationslag 483 ; Lag om exploateringssamverkan 483 ; Fastighetsbildningslag 483 ; Lag om förvaltning av samfälligheter 483 ; Anläggningslag 483 ; Socialtjänstlag 484 ; Lag om civilt försvar 484 Några internationella miljökonventioner Esbokonventionen 484 ; Århuskonventionen 484 ; Industriolyckskonventionen 484 ; MARPOL 484 ; Globala dumpningskonventionen eller Londonkonventionen 484 ; Nordostatlantkonventionen, OSPAR. 484 ; Östersjökonventionen HELCOM 484 ; Oljeansvarighetskonventionen 484 ; Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar eller luftvårdskonventionen, LRTAP 484 ; Ozonskiktskonventionen, med Montrealprotokollet 485 ; Klimatkonventionen, med Kyotoprotokollet 485; CITES eller Washingtonkonventionen 485 ; Bernkonventionen 485 ; Baselkonventionen 485 ; Stockholmskonventionen om POP 485 ; Nordiska miljöskyddskonventionen 485 ; Lag med anledning av miljöskyddskonventionen 485 ; 1971 års gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige 485 ; Lag med anledning av gränsälvsöverenskommelsen 485 ; 1929 års vattenrättskonvention mellan Sverige och Norge 485; Lag med vissa föreskrifter angående Litteratur LITTERATURREFERENSER APPENDIX, Checklistor INDEX Sist: Akut och närkontaktlista 10

10 Uppgifterna enligt alkohollagen har övertagits från den nu avvecklade Alkolholinspektionen, uppgifterna enligt tobakslagen har övertagits från Socialstyrelsen. Folkhälsoinstitutet ger ut en stor mängd informationsmaterial, rapporter, nyhetsbrev m.m. Här är exempel på detta: Tidskrift: Folkhälsonytt 6 nr/år Nyhetsbrev/periodiska publikationer: Alprosen (allergiförebyggande arbete), Användbart (lokalt drogförebyggande), Mat- och Motionsnytt, Skadenyheterna (om skadeförebyggande arbete), HIV-aktuellt, Glöd (sex- o samlevnad för ungdom) Konsumentverket /KO STOCKHOLM TEL FAX Generaldirektören är konsumentombudsman, KO. Konsumentverket ska tillvara konsumenternas intressen och arbetar med bl.a. reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Konsumentverket utbildar kommunernas konsumentrådgivarna Verkets författningssamling KOVFS innehåller bl.a. riktlinjer för olika varor och produkter. Konsumentverket ger ut faktablad, ibland av intresse för miljö- och hälsoskyddet. Faktablad och andra publikationer hittas på hemsidan under Böcker & broschyrer, främst under dessa rubriker när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor: Hälsa, Miljö, Hus & hem, Energi & värme. Tidskrifter: "Råd & Rön" 10 nr/år, "Rättsinformation"4 nr/år. Fonden för fukt- och mögelskador Småhusskadenämnden BOX STOCKHOLM TEL FAX Statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnader för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus. Giftinformationscentralen (GIC) STOCKHOLM TEL FÖRFRÅGNINGAR AKUTTEL 112 FAX TEL ADM Akuta förfrågningar kan inte göras med fax eller e-post. Drivs av Apoteket AB genom avtal med staten. Lämnar uppgifter till allmänheten och sjukvårdsinrättningar i frågor om behandling eller förebyggande av akuta förgiftningar. Även kunskapsförsörjning och information till andra myndigheter. På hemsidan finns information om bl.a. risker med många kemikalier och växter, ormbett m.m. Statens Veterinärmedicinska anstalt se sid 53. Centrala försöksdjursnämnden (CFN) BOX STOCKHOLM TEL FAX Samordnande och planerande myndighet för försöksdjursfrågor, huvudman för de djurförsöksetiska nämnderna. Sju nämnder finns i landet: Stockholm norra, Stockholm södra, Uppsala, Linköping, Malmö/Lund, Göteborg, Umeå. CFN ska också främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök. CFNs föreskrifter och allmänna råd publiceras i Jordbruksverkets författningssamling SJVFS (tidigare LSFS). Smittskyddsinstitutet (SMI) 17182SOLNA TEL AKUTTEL FAX Myndighet med uppgifter att bevaka det epidemiologiska läget beträffande smittsamma sjukdomar, främja skyddet mot sådana sjukdomar, informera om läget beträffande sådana sjukdomar bland människor, ge förslag på åtgärder, medverka till tillförlitlig diagnostik, bedriva forskning och utbildning. Utför viss diagnostik mot avgifter, men inte diagnostik av rutinkaraktär. SMI arbetar bl.a med frågor rörande livsmedels- och vattenburna sjukdomar, och är en viktig kontakt vid utbrott av sådana. Allmän information om ett antal smittsamma sjukdomar ges direkt på hemsidan. Ger ut Smittskydd 12 nr/år med aktuella notiser och smittsskyddsstatistik, finns även på hemsidan. Läkemedelsverket BOX UPPSALA TEL FAX Central myndighet för läkemedel, naturläkemedel och läkemedelsnära produkter såsom hygieniska och kosmetiska produkter. Läkemedelsverket har centralt ansvar för tillsynsvägledning vad gäller miljöbalkens tillämpning på följande områden MB 13 kap. Vissa genteknikfrågor. Frågor enligt förordningen om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m. Frågor enligt förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter För MHN är det främst kosmetiska och hygieniska produkter som är av intresse. Läkemedelsverket för ett register över kosmetiska och hygieniska produkter. Författningssamling: LVFS. Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) BOX STOCKHOLM TEL FAX ÖCB arbetar i förebyggande syfte för att minska sårbarheten inom viktiga samhällsfunktioner. Samordnar beredskapsförberedelser på central nivå. Arbetar med riskanalyser m.m. Stödjer kommunernas beredskapsarbete. Räddningsverket(SRV) KARLSTAD TEL FAX Samordning, föreskrifter, utbildning m.m. för räddningstjänst enligt räddningstjänstlagen. Central myn- 26 MYNDIGHETER - statliga

11 dighet för landtransporter av farligt gods, ger ut föreskrifter om transport av farligt gods på väg och järnväg. Central tillsynsmyndighet enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Till verkets uppgifter hör också bl.a. följande: Metodutveckling m.m. beträffande insatser vid olje- och kemikalieolyckor, inkl. begränsning av miljöskador. Håller regionala oljeskyddsförråd. Samordning av beredskap mot kärnenergiolyckor. Ansvarig myndighet för befolkningsskydd och räddningstjänst inom civilförsvaret. De regionala oljeskyddsförråden sköts av följande räddningskårer: Östra Sverige (utom Gotland) BOTKYRKA RÄDDNINGSKÅR TEL TEL NATT Västra Sverige NORRAÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND VÄNERSBORG TEL OCH Södra Sverige KARLSKRONA RÄDDNINGSKÅR TEL JOURTEL Norra Sverige UMEÅ RÄDDNINGSKÅR TEL TEL NATT Gotland GOTLANDS RÄDDNINGSKÅR VISBY TEL OCH (SOS-ALARM) Räddningsverket har centralt ansvar för tillsynsvägledning vad gäller miljöbalkens tillämpning på följande områden MB 9 kap. Frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet i de fall frågorna regleras genom lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Mycket information kan fås direkt på hemsidan. Räddningsverkets författningssamling betecknas SRVFS. Allmänna råd publiceras i serien Meddelande från Räddningsverket, betecknas med år:nr. RIB - räddningsverkets informationsbank, med information för övning, planering och direkt vid räddningsinsatser, innehåller bl.a. information om ett stort antal kemiska ämnen och finns på CD-rom. Därtill ges ett stort antal rapporter och andra publikationer ut och flera nyhetsblad, bl.a. Farligt gods-bladet 3 nr/år och Sirenen, SRVs tidning, 8 nr/år. F.d. Sprängämnesinspektionen (SÄI) SÄI sammanslogs med och inordnades under Räddningsverket från oktober 2001, nedanstående adressuppgifter kommer fortsätta gälla till SÄI som avdelning under SRV med namnet avdelningen för brandfarliga och explosiva varor (BEx-avdelningen). BOX SOLNA TEL FAX alt. Föreskrifter och tillsyn rörande brandfarliga och explosiva varor. Författningssamling SÄIFS (tidigare SIND- FS, vissa SIND-FS alltjämt gällande), från oktober 2001 SRVFS. Kustbevakningen BOX 536, KARLSKRONA Bevakar rikets gränser till sjöss. Även miljöskyddsfrågor: övervakning av naturvårds-, vattenförorenings- och dumpningsbestämmelser, räddningstjänst beträffande oljeutsläpp m.m. se sid 243. Kustbevakningen har miljöskyddsfartyg och miljöstationer med saneringsutrustning på ett flertal orter längs kusterna och i Vänern och Mälaren. Fiskeriverket BOX GÖTEBORG TEL FAX Några enheter med annan lokalisering: Havsfiskelaboratoriet LYSEKIL TEL FAX Filial: Östersjölaboratoriet UTÖVÄGEN KARLS- KRONA TEL FAX Sötvattenlaboratoriet DROTTNINGHOLM TEL FAX Kustlaboratoriet GAMLA SLIPVÄGEN ÖREGRUND TEL Lokalkontor Göteborg: NYA VARVET BYGGNAD VÄSTRA FRÖLUNDA TEL Lokalkontor Simpevarp: ÄVRÖ FIGEHOLM TEL Fiskeriverket verkar för yrkesfiske, vattenbruk, fiskevård och fritidsfiske genom rådgivning, reglering, ekonomiskt stöd, forskning, utbildning m.m. Fiskeriverket har centralt ansvar för tillsynsvägledning vad gäller miljöbalkens tillämpning på följande områden Frågor som rör fiske och vattenbruk med undantag för 14 kap. (kemiska produkter och biotekniska organismer). MB 13 kap. Vissa genteknikfrågor Fiskeriverket ger bl.a. ut Fiskeriverket informerar (Finfo år:nr) som även finns på hemsidan liksom Fiskeriverkets författningssamling FIFS. Skogsstyrelsen (SKS) JÖNKÖPING TEL FAX Central myndighet för skogsbruk och skogsvård enligt skogsvårdslagen. Utfärdar föreskrifter och allmänna råd. Informationsverksamhet. På SKS finns bl.a. dessa enheter: Skogsskötsel, Miljö, Skoglig service, Analys Miljöenheten svarar bl.a för frågor rörande, flora- och faunavård, nyckelbiotoper, biotopskydd. Regional organisation: Skogsvårdsstyrelser, 11 st i landet.varje region är i sin tur indelad i skogsvårdsdistrikt, totalt ett hundratal i landet. SVO står för skogsvårdsorganisationen d.v.s. Skogsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelserna. Skogsstyrelsen har centralt ansvar för tillsynsvägledning vad gäller miljöbalkens tillämpning på följande områden MYNDIGHETER - statliga 27

12 e-post: xxx=distrikets ortnamn, t.ex. malmo Arbetsmiljöinspektionsdistrikt Omfattar län Tel Fax Malmö M Växjö F G H K Göteborg O N Linköping E D Örebro S T U Stockholm AB C I Falun W X Härnösand Y Z Umeå AC Luleå BD Lantmäteri Under Lantmäteriverket (sid 29) finns en Lantmäterimyndighet i varje län, oftast med kontor på flera orter. Vägförvaltning, se under Vägverket sid 30. Åklagare Riksåklagaren (RÅ) är åklagarväsendets högsta chef. Riksåklagarens kansli Box Stockholm Tel Fax Åklagarväsendet är indelat i 6 åklagardistrikt. Varje distrikt utgörs av en åklagarmyndighet med en överåklagare som chef. Åklagarmyndigheterna är indelade i åklagarkammare, sammanlagt 38 i landet, vilka leds av chefsåklagare. Åklagardistrikt. Åklagarmyndigheten i Omfattar län Tel Fax Malmö K M Göteborg N O Linköping D E F G H Stockholm AB I Västerås C S T U W X Umeå Y Z AC BD Dessutom finns Ekobrottsmyndigheten som är en särskild åklagarmyndighet för ekonomisk brottslighet m.m. DOMSTOLAR M.M. Här ges ingen systematisk redovisning av hela rättsväsendet, utan en orientering om åklagare, domstolar och vissa andra organ med närstående uppgifter av intresse för miljö- och hälsoskyddet. Se också sid 70 f om överklagande och åtalsanmälan. Polis, åklagare och kronofogdemyndigheter Polis Rikspolisstyrelsen BOX STOCKHOLM TEL FAX I varje län finns en polismyndighet, chefen benämns länspolismästare. Polismyndigheterna är indelade i antingen polismästardistrikt/polisområden och närpolisområden eller enbart i närpolisområden. Inom polisen finns ett antal specialiserade funktioner, däribland: Rikskriminalpolisens miljöbrottsrotel BOX STOCKHOLM TEL På polismyndigheterna finns ofta poliser som är specialiserade på miljöbrott och anlitas av miljöåklagarna vid brottsutredningar. Polisen stärker f.n. sin kompetens på området genom fortbildning av personal.! Miljöåklagare Sedan 1 januari 2000 finns en särskild miljöbrottsorganisation inom åklagarväsendet. Central funktion är: Riksåklagarens miljöbrottsenhet BOX STOCKHOLM TEL FAX I vart och ett av de sex åklagardistrikten finns minst två särskilda miljöåklagare. Miljöåklagarna ska enbart ägna sig åt miljöbrottslighet. Däremot kan andra åklagare också komma att handlägga enklare miljöbrottsärenden. Vid misstanke om miljöbrott är det alltid till miljöåklagare som anmälan bör göras. Åklagarväsendet har definierat följande som miljöbrott, och alltså ärenden för miljöåklagarna: 1 Brott enligt miljöbalken 2 Brott enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 3 Brott enligt 1 och 2 även om de vid en granskning visar sig falla under en svårare brottsrubricering i exempelvis brottsbalken 4 Jaktbrott som avser de fredade rovdjuren Aktuella uppgifter om vilka som är miljöåklagare, deras direkttelefon och e-post finns på riksåklagarens hemsida under Miljöbrott. E-postadresserna är enligt mallen Miljöbrottsenheten ger tillsammans med polisens miljöbrottsrotel ut ett informationsbrev om miljöbrott. Det kan läsas på hemsidan. 34 MYNDIGHETER - domstolar m.m.

13 INSTITUTIONER, ORGANISA- TIONER, FÖRETAG Urvalet här är mindre fullständigt än i ovanstående avsnitt om myndigheter m.m. Beskrivningarna är mycket kortfattade. Jämfört med förra upplagan har i de flesta fall lokalkontor och liknande utelämnats, och andra förenklingar gjorts. Ett skäl till detta är att det i så gott som samtliga fall finns hemsidor där närmare uppgifter och ytterligare adresser lätt kan hittas. Se också föregående avsnitt, myndigheter. Uppdelningen mellan avsnitten är inte solklar. Forsknings- och uppdragsverksamhet förekommer t.ex. även hos vissa myndigheter. För ytterligare vägvisning till institutioner m.m. kan Miljömatrikel 6 och IEHs hemsida i användas. UTBILDNING OCH FORSKNING Miljömatrikel 6 ger utförlig information om universitet och högskolor och andra forskningsorgan. Hos Högskoleverket på går det lätt att hitta adresser och hemsidor till samtliga universitet och högskolor. KY-utbildningar kan sökas hos Myndigheten för Kvalificerade yrkesutbildningar UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Forskning/utbildning med miljö-/hälsoskyddsanknytning förekommer på alla universitet och på alla eller i varje fall de flesta högskolor. Man kan troligen räkna med att hitta specialister på flertalet miljöfrågor på alla universitet. Nedan angivna exempel på institutioner och enheter är därför just bara exempel. Universitet, tekniska högskolor m.m. Umeå Universitet UMEÅ TEL FAX Institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap med bl.a. Miljö- och hälsoskyddsprogrammet: 4-årigt (160 p) program anpassat för utbildning av miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.m. ). Även fortoch vidareutbildning av yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddstjänstemän, i egen regi och i samarbete med bl.a. statliga verk och andra universitet. På universitetet finns även bl.a. följande institutioner/enheter: Umeå miljöhögskola Miljökemi Centrum för Miljövetenskaplig forskning (CMF), Umeå Marina Centrum (UMF) med miljöövervakningsuppgifter. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) STOCKHOLM TEL FAX Miljöinriktad utbildning/forskning rör bl.a. värmeteknik (ex. rökgasrening), VA-teknik (ex. avloppsrening), kemi (ex. analysteknik) Industriellt miljöskydd (under inst. för kemiteknik) har bl.a. utbildning i miljöskyddsteknologi, ren produktionsteknik, reningsutrustning m.m. Ger ut Kompendium i Miljöskyddd 406. Chalmers Tekniska högskola AB (CTH) GÖTEBORG TEL FAX och Göteborgs Universitet BOX GÖTEBORG TEL FAX driver gemensamt Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum GÖTEBORG TEL FAX Genom denna sektion kan de flesta specialiteter med miljöanknytning hos CTH och universitetet sökas. Avdelningen för tillämpad miljövetenskap, Göteborgs universitet, har bl.a. kompletteringsutbildning av miljöoch hälsoskyddsinspektörer. Göteborgs univ. Marina Forskningscentrum Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet BOX STOCKHOLM TEL FAX Bedriver forskning och utredningar inom miljömedicin (miljöfaktorer och hälsoeffekter). samt viss utbildning. Många rapporter finns tillgängliga direkt på hemsidan. Linköpings universitet LINKÖPING TEL FAX , Tema vatten i natur och samhälle har forskning och utbildning med miljöinriktning. Lunds Universitet, BOX LUND TEL FAX (e-post se resp. avd via hemsidan) Till universitetet hör/är knutet bl.a. Lunds Tekniska Högskola (LTH), Internationella miljöinstitutet (IIIEE, International Institute for Industrial Environmental Economics) Stiftelsen TEM (Teknik-Ekonomi-Miljö) Ekologiska institutionen Livsmedelscentrum i Klicka Ämnesområden. Välj önskat ämnesområde. Klicka Vem vet vad. 40 ORGANISATIONER - universitet m.m.

14 Förbundet organisk biologisk odling (FOBO) FOBO EKOCENTRUM S:T JÖRGENS VÄG HISINGS BACKA TEL Tidskrift: Odlaren. Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF) FISKEBÄCKSHAMN VÄSTRA FRÖLUNDA TEL FAX Fiskhälsan ÄLVKARLEBY TEL FAX Sveriges Skogsvårdsförbund (SSF) BOX STOCKHOLM TEL FAX Ideell organisation för skogsbruk. Tidskrift: Skogen. Skogssällskapet BOX GÖTEBORG TEL FAX Ideell stiftelse för skogsbruk. Stöder forskning och arbetar aktivt med skogsbruk och naturvård på uppdrag av markägare. Kontor på flera orter. ORGANISATIONER FÖR LIVSMEDEL Se också organisationer för JORD- VATTEN- OCH SKOGSBRUK ovan och DJURSKYDD, DJURHÅLLNING nedan. För uppgifter om fler organisationer, se Livsmedelssverige under Länkar. Livsmedelsföretagen(Li) BOX STOCKHOLM TEL FAX Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin. Köttbranschens Riksförbund BOX JOHANNESHOV TEL FAX Ger ut tidskriften Köttbranschen, med artiklar om bl.a teknik- och hygienfrågor. Svensk Mjölk STOCKHOLM TEL FAX Samverkansorgan för mejeriföretag, husdjursföreningar m.fl. Sveriges Livsmedelshandlareförbund (SSLF) BOX STOCKHOLM TEL FAX Ger ut nyhetsbrevet Livsviktigt. Normpack (under Packforsk) BOX KISTA TEL FAX Förpackningsmaterial för livsmedel. ORGANISATIONER FÖR DJURSKYDD, DJURHÅLLNING, JAKT m.m. Se också organisationer för JORD- VATTEN- OCH SKOGSBRUK ovan samt DIRF sid 50 Djurens rätt f.d.nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök BOX ÄLVSJÖ TEL FAX Länkar till många andra organisationer på hemsidan. Sveriges Djurskyddsföreningars Riksorganisation (SDR) MARKVARDSG STOCKHOLM TEL FAX Djurhemsföreningen, se SDR. Stöd till djurhem - för omhändertagande av övergivna sällskapsdjur. Föreningarna Djurens Vänner DAVIDHALLSGATAN MALMÖ TEL home8.swipnet.se/~w-83886/ Svensk Husdjursskötsel Se Svensk Mjölk ovan Svensk Fågel BOX STOCKHOLM TEL FAX Branschorganisation för kläckeriföretag, uppfödare, fodertillverkare, slakterier inom matfågelsmarknaden. Intresseorganisationer för smådjursägare (burfåglar, marsvin, ormar etc.): Se ZOORFs hemsida under Länkar. Zoobranschens Riksförbund (ZOORF ) BOX MALMÖ TEL FAX Svenska Kennelklubben SPÅNGA: , FAX: Intresseförening, som också har Jordbruksverkets uppdrag att handha den obligatoriska registreringen av hundar Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) ÅSBOGATAN BORÅS TEL FAX Svenska Ridsportförbundet RIDSPORTENS HUS STRÖMSHOLMTEL FAX Svenska Jägareförbundet BOX SPÅNGA TEL FAX Intresseorganisation, som dock även har riksdagens uppdrag att svara för upplysning m.m. i jakt- och viltvårdsfrågor. Har en länsjaktvårdskonsulent i varje län. Ekoköket - föreningen för Ekologiska Storkök BOX STOCKHOLM TEL FAX ORGANISATIONER - bransch 47

15 startbatterier). Ger råd och information om bl.a. myndighetskontakter och insamling av batterier. Boströms BOX UPPSALA TEL FAX TEL LARMCENTRAL eller via SOS Alarm 112 Saneringsinsatser vid olje- och kemikalieolyckor, efter brand- och vattenskador och mycket mer. Arbetar över hela landet. Dygnet-runt jour. Gotthard Nilsson se Stena Metall Industri- och skadeservice (ISS) BOX NORRKÖPING TEL FAX ISS är ett rikstäckande företag med många verksamhetsgrenar, däribland sanering av oljeskador, asbest, fuktoch brandskador m.m. inom affärsområde Industri- och skadeservice med flera dotterbolag (Gävle sanering, NFI, Ocab, Hjulsbro Sanering m.fl.). Bland andra verksamhetsgrenar kan städning/lokalvård nämnas. Orbit Miljölogistik UMESTANS FÖRETAGSPARK UMEÅ TEL FAX Avfallshantering, farligt avfall, sanering av oljeskador m.m. (Förvärvat av Ragn-Sells 2001) Ragn-Sells BOX 952, SOLLENTUNA, TEL FAX Avfalls och återvinningsföretag med verksamhet i många kommuner Ragn-Sells Specialavfall BOX JÄRFÄLLA TEL FAX Rikstäckande verksamhet med kontor på ett flertal orter. Arbetar med farligt avfall (egna anläggningar), industriell slamsugning, cisternkontroll, olje-/kemikalie-/klotter-/marksanering m.m. Andra verksamheter i Ragn-Sellskoncernern: Ragn- Sells Metall, Ragn-Sells Elektronikåtervinning m.fl. RECI Industri AB ELEMENTVÄGEN ÖREBROTEL FAX Insamling, mellanlagring och behandling av farligt avfall från hela landet Renova BOX GÖTEBORGTEL FAX Avfalls- och återvinningsbolag (Göteborg och kranskommuner). Returbatt AB GRANBACKSVÄGEN DANDERYD TEL FAX Av flera företag gemensamt ägt företag för insamling av startbatterier för blyåtervinning. SAKAB (Sydkraft SAKAB AB) KUMLA TEL FAX Omhändertagande av farligt avfall. Central behandlingsanläggning i Kumla. Regionkontor och mottagningsanläggningar på flera orter i hela Sverige. Även marksanering m.m. SRV BOX 1173, HUDDINGETEL FAX Avfalls och återvinningsföretag i södra Storstockholmsområdet. Stena Metall-koncernen BOX GÖTEBORG TEL FAX Stort återvinningsföretag med verksamhet i hela landet och flera verksamhetsområden och dotterbolag bl.a. Stena Fragmentering (bilskrot, vitvaror m.m.) Stena Returpapper Stena Gotthard (metallskrot m.m.) Stena Miljö (fotoavfall m.m.) Stena Technoworld (elektronikavfall) SYSAV BOX MALMÖ TEL FAX Avfalls- och återvinningsbolag (Malmö och kranskommuner).också olje- och kemikaliesanering m.m. genom SYSAV Kemi (Kemiavfall i Skåne). SITA Sverige TEL Lokalkontor: se hemsidan. Avfalls och återvinningsföretag med verksamhet i många kommuner från Skåne till Norrbotten. Sellbergs ingår numera i SITA ORGANISATIONER OCH BOLAG MED UPPGIFTER ENLIGT REGLERNA FÖR PRODUCENTANSVAR Observera att flera av de företag som nämnts ovan också medverkar i insamling m.m. Returpapper Pressretur AB genom bl.a: I L Recycling BOX 5388, STOCKHOLM TEL FAX Anläggningar på flera håll i landet för källsortering, transport och återvinning av returpapper. Förpackningar REPA (även benämnt Repa-registret) HTB STOCKHOLM TEL FAX ORGANISATIONER - företag

16 SMHI adress se sid 29 SMHI tillhandahåller program för spridningsberäkningar m.m: DISPERSION, föroreningars spridning i atmosfären KUSTZON, analys av miljötillståndet i kustzonen Indic AIRVIRO (www.indic-airviro.smhi.se), omfattande programsystem för luftföroreningsdata. samt program för spridningsberäkningar i sjöar och kustområden. Enger KM-konsult AB BLIXTGATAN UPPSALA TEL ALARM, omfattande programsystem för luftföroreningsdata, med funktioner också för att beräkna spridning från olyckor och tillfälliga utsläpp, avsett för räddningstjänstens behov. Information om fler beräkningsmodeller m.m. för luftföroreningar finns i Vägverkets Beräkningshandbok för vägtrafikens luftföroreningar se sid 359. SP, se sid 29 säljer programpaketet SoundPLAN för beräkning av buller från industrier, vägtrafik och tågtrafik. FÖRLAG m.m. Se också adresserna till respektive myndighet, som i allmänhet ger ut sin litteratur på eget förlag. Byggdok - institutet för byggdokumentation SANKT ERIKSGATAN STOCKHOLM TEL FAX Inget förlag, utan ett institut för informationsförsörjning inom byggande, samhällsplanering, VVS, energi, miljö. Konsultverksamhet i form av nyhetsbevakning m.m. Svarar för databasen Byggdok, och andra databaser. Bokhandel via hemsidan. FAH-Litteratur BOX VADSTENA TEL FAX Lagstiftning på ett lättillgängligt sätt inom miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedel, administration. Se vidare under FAH sid 49. Natlikan förlag DROTTNINGGATAN STOCKHOLM TEL FAX Ger ut Miljöbokhyllan, en samling böcker i digital form på CD/Internet (betaltjänst) med lagstiftning, lagkommentarer, miljöteknik, miljöekonomi, miljöledning m.m. Norstedts Juridik med Fritzes NORSTEDTS JURIDIK AB KUNDSERVICE STOCKHOLM TEL FAX Juridisk litteratur, offentligt tryck, myndighetspublikationer, lagsamlingar på CD-rom m.m. Fakta Info Direkt BOX STOCKHOLM TEL FAX Order: TEL FAX Svensk Författningssamling (SFS), juridisk litteratur, lagsamlingar på CD-rom m.m. Bibliotekstjänst (BTJ) LUND TEL FAX Tillhandahåller EUs officiella tidning EGT. EGs författningar publiceras i EGT L-serien. Förlags AB VVS BOX STOCKHOLM TEL Se VVS Tekniska Föreningen sid 50 Industrilitteratur BOX STOCKHOLM TEL , (kundtjänst) FAX , (kundtjänst) Förlag för Industriförbundet, Sveriges verkstadsindustrier och Exportrådet. Distribuerar också publikationer för bl.a. VVS Tekniska Föreningen, Kemikontoret, IVF m.fl. Kommentus Förlag STOCKHOLM TEL Kudtjänst TEL FAX Litteratur för kommunal verksamhet och förvaltning. Svensk Byggtjänst S:T ERIKSGATAN STOCKHOLM TEL FAX Försäljning TEL FAX Omfattande utgivning av egen och andras litteratur rörande bostäder, planering, byggande och kommunalteknik. Bland Byggtjänsts egen litteratur kan nämnas AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). AMA är referensverk för upprättande av bygg- och installationsbeskrivningar inom teknikområdena Mark, Hus, VVS, Kyl och El. AMA är ett standardverk för alla som sysslar med projektering och byggande. Nyheter publiceras i AMA-nytt. Novator / Bioenergi Förlag Befab AB TORSGATAN 12, STHOCKHOLM TEL FAX Förlags- och konsultverksamhet på bioenergiområdet. Ekokultur förlag BOX FALUN TEL FAX Miljö- och kretsloppslitteratur (förlaget vilande 2001) Bokskogen BOX GÖTEBORG TEL FAX Miljövård, ekologi m.m.(begränsad utgivning på senare år) ORGANISATIONER - företag 59

17 lämnas. Om den ges med reservationer kan den knappast var grund för skadestånd. Frågor rörande beslutsfattande Delegation: att beslutsrätt delegerats från nämnd till utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen. Blandad delegation, d.v.s. delegering av gemensam beslutsrätt till både politiker och tjänstemän är inte tillåten. Reglerna för kommunikation, delgivning etc. gäller även för delegerat beslutsfattande. Delegerat beslut ska anmälas till nämnden (KL 6 kap 35 ). Mer om delegering, se under delegationsordning sid 67. Kommunikation. Kommunikationsprincipen: Ingen ska dömas ohörd. Ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv, och han har fått tillfälle att yttra sig över det (FVL 17 ). Formerna och tiden för kommunikation är inte preciserade. Normalt kan skriftlig kommunikation minst 14 dagar före beslutstillfället rekommenderas. Den berörde har då möjlighet att inkomma med synpunkter innan beslutet tas. Synpunkter kan lämnas skriftligen eller muntligen till handläggare. Om synpunkter ges muntligt måste handläggaren dokumentera vad den berörde framför genom noggranna anteckningar. Till sådant som ska kommuniceras hör utredningar, yttranden från andra myndigheter m.m., även icke allmänna handlingar kan behöva kommuniceras. En förvaltnings eller ett arbetsutskotts förslag till beslut behöver inte kommuniceras, sådana förslag är överväganden och ställningstaganden, och inte sakuppgifter som tillförts ärendet. Sakutlåtande i underlag till beslut bör däremot kommuniceras. Den berörde ska naturligtvis också upplysas om att ett beslut kommer att fattas. Inget hindrar heller att ett förslag till beslut sänds för yttrande till den det berör. Vissa undantag från kravet på kommunikation finns angivna i FVL 17. Observera också att sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ärendet även innan det är aktuellt med kommunikation (FVL 16 ). Råd eller föreläggande. Före miljöbalken fanns i några av de med den upphävda lagarna uttryckliga bestämmelser om att tillsynsmyndigheten kunde eller måste meddela råd, innan ett tvingande beslut som föreläggande om åtgärd eller förbud togs. Detta är nu borttaget. Det är alltså helt klart att tvingande beslut kan tas utan föregående råd, vilket också gäller övriga lagar MHN har att arbeta efter, utöver MB. Observera dock kraven på kommunikation. Rådgivning är ändå möjlig, och enligt MB t.o.m. anbefallen som en av tillsynsmyndigheternas uppgifter, men det bör då avse mer allmän information, och inte vara ett alternativ till föreläggande eller förbud i ett enskilt ärende. Rådgivning är således inget beslutsfattande, och därför behövs heller ingen delegation från nämnd till tjänsteman för att denne ska få ge råd. 12 Tid för sammanträde bestäms av nämnden. Sammanträde ska dessutom hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det, eller ordföranden anser att det behövs (KL 6:18) Kallelse till sammanträde. Ordföranden ansvarar för kallelse. När kallelse ska vara ledamöter tillhanda är inte lagreglerat, men kan vara bestämt i nämndens reglemente. Kallelse ska gå till nämndens ledamöter, och dess ersättare ska underrättas om sammanträdet. Dessutom ska eventuella personalföreträdare kallas, se närvarorätt nedan. Kallelsens innehåll. Kallelse ska omfatta tid och plats för sammanträdet. Övriga uppgifter är frivilliga. Normalt ingår givetvis föredragningslista. Sammanträdeshandlingar. Vilka handlingar som ska gå med kallelsen är inte lagreglerat. Stängda dörrar eller offentligt sammanträde. En nämnds sammanträde ska hållas inom stängda dörrar. Men om fullmäktige medgett det får nämnden besluta att sammanträden ska vara offentliga. I ärenden som avser myndighetsutövning, eller ärenden i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen ska sammanträden alltid hållas inom stängda dörrar (KL 6:19 a) Närvarorätt vid sammanträde (KL 4:23, 6:11, 19, 7:8-17): - Nämnds ledamöter och ersättare (suppleanter), även icke tjänstgörande ersättare, samt den personal nämnden bestämmer (föredragande, sekreterare etc.). - Personalföreträdare, om facket utsett sådana, har rätt att närvara och ska i så fall kallas till sammanträdet. Deras närvarorätt gäller ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare (vissa undantag finns), och andra ärenden om nämnden särskilt bestämmer det. - Annan förtroendevald än nämndens ledamöter eller ersättare som kommunfullmäktige utser, får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten. Det förekommer t.ex. att kommunalråd på detta sätt ges rätt att delta. Fullmäktige kan begränsa denna närvarorätt så att den endast gäller för vissa typer av ärenden. - Andra sakkunniga som nämnden kallar att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. ADMINISTRATION - HANDLÄGGNING 63

18 ! Handbok. En handbok för hantering av miljöbrottsärenden planeras, se under Litteratur INFORMATION om administration och handläggning LITTERATUR Se även litteratur i lagstiftningskapitlet sid 485. Kommunal Nämndadministration 15. Lättillgänglig lärobok/handbok i det mesta, om än inte allt, som hör till administration och beslutsfattande i kommuner. Kommunal vardagsjuridik för förtroendevalda i fullmäktige, styrelse och nämnder 16. Kortfattad handbok rörande sammanträden, beslutsfattande m.m. JO om språket i de kommunala protokollen 17. Mycket bra vägledning för tydlig och enkel protokollsskrivning Nämndreglementen och delegationsordningar enligt miljöbalken m.m. underlag för lokala bedömningar 12. Redovisning av de juridiska förutsättningarna för reglemeneten och delegation inom miljöbalkens område. Bilagor med beskrivning av nämndernas verksamhetsområden (underlag för nämndreglementen) och förteckning av ärendegrupper/beslut (underlag för delegationsordningar). Kompletteras vad gäller andra lagar än miljöbalken av Kommunförbundets cirkulär 1996:162, Delegering på miljö- och hälsoskyddsområdet. Kommunala samverkansformer 18. Redovisar möjligheter till samverkan mellan kommuner. Interkommunala avtal, samverkan enligt speciallag (bl.a. miljöbalken), interkommunala företag, gemensamma nämnder och kommunalförbund behandlas. Juridiska förutsättningar, vad som behöver regleras i avtal m.m. redovisas. I bilagor ges exempel på avtal, reglementen och förbundsordningar. Bevara eller gallra - Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet 19. Ger förutom råd om bevarande och gallring allmän information om olika slags handlingar, registrering och förvaring och refererar arkivlagens regler. Olika sakområden (miljöskydd, hälsoskydd, djurskydd etc) behandlas i särskilda avsnitt, med exempel på handlingar/information som bör bevaras respektive kan gallras. Boken är skriven före miljöbalken, men bör ändå vara mycket användbar och ge god vägledning. Boken hänvisar till "Bevara eller gallra? Gallringsråd Nr 1. Råd för kommuner och landsting" vad gäller bl.a. allmänna administrativa handlingar och dokumentation till ADB-system. # Avgifter Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - underlag för lokala bedömningar 20. Redovisar de juridiska förutsättningarna m.m. Skriften ska vara ett stöd för att införa enhetligt avgiftssystem för kommunal tillsyn och tillståndsgivning inom hela miljöbalkens tillämpningsområde och att öka självfinansieringen. Bilagor med objektsfaktorer (bedömning av antal tillsynstimmar/år för olika slags tillsynsobjekt). Finansiering av kommunal prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - underlag för lokala bedömningar 21. Fristående bilaga till ovannämnda "Taxa för prövning och tillsyn...". Pläderar för ökad kostnadstäckning genom avgifterna, och redovisar vad som kan räknas in i timkostnaden, och ger exempel på detta. Avgifter för prövning och tillsyn. Handbok med allmänna råd 22. Handboken behandlar frågor om avgifter för statliga myndigheters, fr.a. länsstyrelsernas, prövning och tillsyn enligt MB. Boken ska till vissa delar också vara till hjälp för kommunerna vid debitering av avgifter för verksamhet enligt MB. NFS 2000:8 Naturvårdsverkets allmänna råd till förordningen (1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken ingår i handboken. De allmänna råden gäller endast länsstyrelserna. Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift. Handbok med allmänna råd 23. Handboken är skriven för NVs ansvarsområde för tillsynsvägledning men principerna är tillämpliga även för andra tillsynsområden enligt miljöbalken. NFS 2000:10, Naturvårdsverkets allmänna råd till 30 kap. miljöbalken och till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ingår i handboken. Utförligt om juridiken och handläggningen. Kommentarer till vissa slag av överträdelser. # Tillsyn/tillsynsmetodik, åtalsanmälan m.m. Underlag för kommunal tillsynsplanering. Miljöbalken. Livsmedelslagen. Djurskyddslagen 24. Genomgång av vad tillsynen omfattar, vad tillsynsutredningar bör omfatta och i bilagor blanketter för tillsynsplaner Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern 25. En vägledning för hur tillsyn av hälsoskyddsfrågor och innemiljö bör bedrivas på skolor m.m. En mycket ADMINISTRATION - HANDLÄGGNING 73

19 som är viktiga frågor vid tillsynen tas tas inte upp här utan i de följande avsnitten med början på sid Bostäder I 33 FMH ställs följande allmänna krav. En bostad ska särskilt 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt. 3. medge tillräckligt dagsljus 4. hållas tillfredsställande uppvärmd 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål *CHECKLISTA I APPENDIX* Lägsta godtagbara standard för hyreslägenhet enligt 12 kap 18 a jordabalken: Lägenheten ska vara försedd med anordning inom lägenheten för 1. kontinuerlig uppvärmning, 2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, 3. avlopp för spillvatten, 4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, 5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. Dessutom krävs att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom eller nära fastigheten. Huset får inte ha sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. I BBR 141, avsnitt 3:21, finns krav på utrymmen i nya bostäder. Någon allmän skrift från myndigheterna om bostadshygien, i befintliga bostäder, finns inte för närvarande. "Sanitära krav på våra bostäder" från 1966 upptas inte längre i Socialstyrelsens förteckning över gällande skrifter. 2. Lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande Följande är exempel på vad som omfattas, sammanfattat från 34. Lokaler för: Undervisning: grundskolan, gymnasier, högskolor, folkhögskolor, internatskolor, kurslokaler, elevhem, samt lokaler för lägerverksamhet: barnkolonier, konfirmationsläger, idrotts- och ridläger Barnomsorg: förskolor, fritidshem och öppna förskolor. Omsorg eller vård i bostäder: familjedaghem eller vård/boende enligt socialtjänstlagen, bör inte betraktas som anmälningspliktiga men i övrigt är MB tillämplig. Service och omvårdnad för äldre: sjukhem, ålderdomshem, servicehus, gruppboende, dagverksamhet. Vård eller boende enligt socialtjänsten: mödra- och spädbarnshem, ungdomsvårdsskolor, behandlingshem för missbrukare samt olika öppenvårdsformer. Boende m.m.för människor med funktionshinder: gruppbostäder, servicebostäder, korttidshem, lokaler för daglig verksamhet Annat omhändertagande: polisarrest, häkte och kriminalvårdsanstalt. Hälso- och sjukvård, tandvård och liknande. Lokalerna omfattas av anmälningsplikten, och påpekanden kan som svar på anmälan behöva göras om städbarhet, ventilation m.m. Men större verksamheter, som sjukhus, som också är anmälningspliktiga enligt 21 FMH bör inte anmälas enligt 38 FMH, eftersom tillsynsmyndigheten ändå får kännedom om dem i. Då verksamheten i hälso- och sjukvårdslokaler i regel bedrivs av personal med kunskap om hälsooch miljörisker bör hälsoskyddstillsyn enligt MB av dessa kunna vara lågprioriterad. I Tillsyn av lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande 35 informeras om vad MHNs tillsyn kan omfatta. I Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar 149 ges råd om städmetoder m.m. Det anges också bl.a. att heltäckningsmattor, pälsdjur och fåglar inte bör förekomma inom skola eller förskola. Kompletteras av Städboken 144. Viss vägledning beträffande förskolor m.m. finns också i Socialstyrelsens Allmänna råd om lokaler och miljö i förskola och fritidshem 110, dessa är dock inte längre gällande AR vilket beror på att delar av det som de tar upp numera hör till Skolverkets ansvarsområde. *CHECKLISTA I APPENDIX* Några andra myndigheter än MHN med uppgifter rörande ovanstående lokaler 34. Tillsyn beträffande vården på sjukhus m.m. utövas av Socialstyrelsens regionala enheter, och det finns också en anmälningsplikt till SoS för hälso- och sjukvård och tandvård. För verksamheterna i vissa av ovannämna lokaler krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt Socialtjänstlag m.m. Länsstyrelsen utövar också tillsyn, ur ett klientperspektiv, över vård m.m. i flera av verksamheterna. Tillsyn av arbetsmiljön utövas av Arbetsmiljöinspektionen (AMI) på samtliga lokaler. När det gäller skolan så i Sjukhus som tillståndsprövas får MHN inte kännedom om direkt på samma sätt, efterom tillståndsansökan går till Lst och inte till MHN. Lst ska dock meddela MHN att en ansökan gjorts. HÄLSOSKYDD - lokaler m.m. 77

20 Temperatur Termiskt inomhusklimat i bostäder m.m BEDÖMNING, JÄMFÖRELSER!Olägenhet för människors hälsa bedöms enligt SoS AR 1988:2 43 vid noggrann mätning av operativ temperatur (OT), eller vid enkel mätning av lufttemperatur.de undre värdena vid enkel mätning tillämpas bara när det är kallt utomhus. Som tillägg till bedömningen av sanitär olägenhet finns golvtemperaturer angivna i SoS Meddelandeblad 1/90.! AR 1988:2 anger även vissa värden som bör klaras för OT, vertikal temperaturskillnad, strålningsasymmetri och lufthastighet.! I Boverkets Byggregler, BBR 141, anges som råd vissa krav på riktad operativ temperatur, golvtemperaturer samt högsta lufthastighet. Dessutom anges att kravet på tillfredsställande termiskt klimat normalt kan anses vara uppfyllt om utrymmet har normal fönsterarea och uppvärms med radiatorer, tak- eller golvvärme samt inverkan av köldbryggor beaktas vid byggnadens utformning. Sammanfattning av ovannämnda samt några andra jämförelsevärden ges i tabellen. Temperatur Befintliga lokaler enl. Nybyggnad enl. BBR Sos AR 1988:2 a) Bostäder Barnstugor Allmänt Badrum Barnlokal Bostäder komfort c) e) Operativ temp. (OT) C (26) 20 vinter:20-24 sommar:20-26 tillfälligt godtas (28) OT, börvärde Lufttemperatur C Golvtemperatur C b) >19 Vertikal temperaturdifferens 1,1-0,1 m över golv C 3 <3 Strålningsasymmetri vid Takvärme C Fönster C 5 10 Riktad OT min C Lufthastighet m/s 0,15 0,15 <0,15 Varmvatten C d) Tappställe VV-beredare 60 a) Avvikelser från tabellens värden vad gäller OT och lufttemperatur ska kunna bedömas som olägenhet för människors hälsa. OT-värden inom parentes avser högsta godtagbara värde sommartid. I AR 1988:2 anges också att för vissa lokaler/bostäder bör lägsta OT vara 20 C och att man också vid bedömning i enskilda fall ska ta hänsyn till känsliga grupper av människor, exempelvis personer med lågt blodtryck, rörelsehindrade. Börvärdena för OT samt värdena för vertikal temperaturdifferens, strålningsassymetri och lufthastighet är rekommendationer. I barnstugor gäller också värdena för bostäder, men kompletterat med de särskilda värden som anges i kolumnen för barnstugor. b) I ett meddelandeblad från Socialstyrelsen har angivits 16 C c) Rekommenderade värden för termisk komfort i Kriterier för sunda byggnader och material 44. Beträffande lufttemperatur anges också att den boende ska ha möjlighet att själv påverka temperaturen. d) För låg temperatur kan medföra risk för legionellabakterier, vid för hög temperatur finns risk för brännskador. e) I standarden ISO finns ytterligare rekommendationer för vilka krav som ska ställas på det termiska inneklimatet för att uppnå komfort. Hänsyn ska då också tas till klädsel och aktivitet. HÄLSOSKYDD - inomhusklimat. 81

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR AVFALL Nedanstående tabell redovisar sregler i EU och Sverige. 1. Övergripande 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om Ändrat genom direktiv 91/156/EEG och 91/692/EEG

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn

Allmän miljölagstiftning. Avfall. Dokumentnamn Allmän miljölagstiftning Högskolelag (1992:1434) (1 kap. 5 ) Miljöbalk (1998:808) Sveriges nationella miljökvalitetsmål Uppsala läns regionala miljömål Avfall Avfallsförordning (2001:1063) Föreskrifter

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:550 Utkom från trycket den 16 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b och 3

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Remiss 2016-12-02 M2016/00838/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Lina Oskarsson lina.oskarsson@regeringskansliet.se 08-405 53 72 Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Mark- och miljödomstolar

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2011 beslutade den 24

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2010 beslutade den 21

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Författningshandbok för byggsektorn 2015/16

Författningshandbok för byggsektorn 2015/16 Författningshandbok för byggsektorn 2015/16 Författningshandbok för byggsektorn är en årlig sammanställning av de lagar och förordningar som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning samt även

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling 1 Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändrade bemyndiganden för verkets föreskrifter samt förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015

MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 MILJÖREGLER FÖR BYGGSEKTORN 2015 Förlag och distribution: AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Förlaget reserverar sig för eventuella felaktigheter i de återgivna texterna.

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Undantag och begränsning E> exempel (Mälardalen) på miljövetare och miljötekniker där utbildningarna har mer med förvaltning av miljö a> göra Fokus miljörä> Fokus samhällsbyggnad

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Miljötillsynsförordning; utfärdad den 20 januari 2011. SFS 2011:13 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

2012-02-07 L2011/3138

2012-02-07 L2011/3138 Remiss 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2. Hovrätten för Västra Sverige 3. Uppsala

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Kajsa Berggren 16 nov 2011 2011-11-08 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se 2011-11-08

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

M2009/1840/R

M2009/1840/R Remiss 2009-11-18 M2009/1840/R Miljödepartementet Rättsenheten Ämnessakkunnig Cecilia Giese Hagberg Telefon 076-108 04 24 e-post cecilia.giese-hagberg@environment.ministry.se Rättssakkunnig Susanne Gerland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer