SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45) 2010-02-01"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sid 1(45) Plats och tid Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 4-32 Jonas Törngård (M) Jörgen Andersson (M) 4-32 Margareta Sjöstrand (M) Anne Jacobsson (C) Mats Hugosson (C) Krister Örnfjäder (S) Tomas Kronståhl (S) 4-32 Ingegerd Karlsson (S) Göran Oscarsson (S) Eva Ahlström (M) Martin Danielsson(M) Anders Helderud (M) Per Andersson (M) 4-32 Conny Tyrberg (C) Björg Lorentzon (C) Ulf Jonsson (S) 4-32 Birgitta Hederberg (S) 2-32 Margareta Fredriksson(S) Anne Blomberg (S) Katarina Andersson (M) 4-32 Bryggarens teatersalong, Spötorget, Västervik, måndagen den 1 februari 2010, kl Jan-Erik Barkelius (M) Axel Nilsson (M) 4-32 Peter Johansson (M) Thomas Svensson (C) 4-32 Ingela Svensson (C) Åke Jägerö (S) Göta Henriksson (S) 2-32 Lars Bertilsson (S) Ronny Pettersson (S) 4-32 Leif Rosenblad (M) Yvonne Nilsson (M) Bo Andersson (M) 2-32 Margareta Nilsson (M) 4-32 Jorge Chávez (KD) Gunnel Ohlin (KD) Gunnar Jansson (S) Solveig Thorngren (S) Veikko Kärki (S) 1-3 Berit Thall (S) Bo Lundgren (M) 4-32 Marianne Båtman (M) Olof Nimhed (VDM) Hans Ellervik (VDM) Sverker Thorén (FP) 4-32 Mariann Gustafsson (V) Magnus Stavbom (V) Lilian Karlsson (V) 2-32 Inger Wiman (S) Waldemar Koch (S) Malin Sjölander (M) 4-32 Mary Lundbäck (M) Barbro Friberg (VDM) Birgitta Eckerbom (FP) Johannes Regell (SP) 4-32 Anna Bodjo (MP) Akko Karlsson (MP) Gert Wollinger (S) 4-32 Ewa Ståhl (S) Anders Björkman (M) 2-32 Emelie Andersson (M) Dan Nilsson (S) Vivi-Anne Persson (S) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se nästa sida Se nästa sida Jonas Törngård (M) och Anne Blomberg (S) jämte ordföranden Conny Tyrberg (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-32 Ordförande Justerande Åke Andersson Conny Tyrberg Jonas Törngård Anne Blomberg BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Åke Andersson Revisorerna Inger Wiman, Bertil Lycke, Bert Green, Pehr-Evald Axelsson, Lennart Fredriksson, Lennart Petersson, Lars-Erik Cederlöf samt kommunrevisionen

2 Sammanträdesdatum Sid 2(45) Tjänstgörande ersättare Karin Löwenborg (M) för Martin Danielsson 4-32 Åke Elgstrand (M) för Yvonne Nilsson 1-3 Angelica Katsanidou (S) för Lars Bertilsson Marie-Louise Lundgren (M) för Yvonne Nilsson 4-32 Erik Berg (M) för Jan-Erik Barkelius 7-32 Björn Rudin (KD) för Jorge Chavez) 2-32 Bo Jonsson (C) för Ingela Svensson 4-32 Siv Forsberg (S) för Waldemar Koch Denny Åsberg (S) för Tomas Kronståhl 1-3 Ivar Svensson (FP) för Birgitta Eckerbom Denny Åsberg (S) för Veikko Kärki 4-32 Björn J:son Blomquist (M) för Emelie Andersson Tommy Fredriksson (S) för Ulf Jonsson 1-3 Sharad Bhatt (S) för Vivi Anne Persson 1-3 Tommy Fredriksson (S) för Vivi Anne Persson 4-32 Övriga närvarande Helena Sjöholm, kommundirektör Ewa Grönwall, kommunikationsstrateg, operatör Närvarande ej tjänstgörande ersättare Albert G Johansson (C) Yngve Nilsson (S)

3 Sammanträdesdatum Sid 3(45) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde Kf 1 Kf 2 Upprop och val av justerare Temadag om hållbar utveckling genom Översiktplan 2025 Kf 3 Information om inköp av kraftvärmepanna till Stegeholmsverket Kf 4 Kf 5 Kf 6 Kf 7 Kf 8 Kf 9 Kf 10 Svar på interpellation om tjänsten som heminstruktör för syn- och hörselskadade Svar på interpellation om upprustningen av Tjustbanan Interpellation om privatisering av verksamheter inom handikappomsorgen Svar på uppdrag om översyn av den politiska organisationen Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden Markanvisning på Ljunghedens handelsområde Svar på motion om inbjudan till informationsmöte för personer som inte längre har rätt till sjukersättning från allmänna försäkringskassan Kf 11 Investeringsbudget 2010 Kf 12 Information om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010 Kf 13 Överlåtelse av vägbelysningen i kommunen till Västerviks Kraft Elnät AB Kf 14 Kf 15 Kf 16 Kf 17 Antagande av detaljplan för del av Askerum 2:29 i Loftahammar Egenavgift för hjälpmedel vid funktionshinder Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern Ändring av bolagsordning för Gamleby Fastighets AB

4 Sammanträdesdatum Sid 4(45) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde, forts. Kf 18 Kf 19 Kf 20 Delårsrapport januari-juni 2009 för Regionförbundet i Kalmar län Kommunala befattningar, ordförande och ledamot i Gamleby Fastighets AB Kommunala befattningar, ledamot i Gamleby Fastighets AB Kf 21 Kommunala befattningar, ledamot i barn- och utbildningsnämnden Kf 22 Kommunala befattningar, ersättare i barn- och utbildningsnämnden Kf 23 Kommunala befattningar, ledamot i kommunstyrelsen Kf 24 Kommunala befattningar, ersättare i Gamleby Fastighets AB Kf 25 Kf 26 Kommunala befattningar, ledamot i kommunfullmäktige Medborgarförslag om bullerplank Kf 27 Medborgarförslag om dubbelriktad cykeltrafik på Rådhusgatan Kf 28 Kf 29 Kf 30 Kf 31 Kf 32 Medborgarförslag om gräsklippning och snöskottning för pensionärer med egen fastighet Medborgarförslag om att skapa samförstånd i snöröjningen Medborgarförslag om att placera ett övergångsställe vid korsningen Folkparksvägen och Holländaregatan Medborgarförslag om demontering av rörbågarna över Storgatan Anmälningar

5 Sammanträdesdatum Sid 5(45) Kf 1 Upprop och val av protokollsjusterare Efter uppropet utser kommunfullmäktige Jonas Törngård (M) och Anne Blomberg (S) att tillsammans med ordförande Conny Tyrberg (C) justera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunledningskontoret tisdagen den 9 februari 2010 kl

6 Sammanträdesdatum Sid 6(45) Kf 2 Dnr Temadag om hållbar utveckling genom Översiktplan 2025 Planchef Emma Oscarsson hälsar välkommen till temadagen. Under året kommer en ny översiktsplan att arbetas fram. Detta sker bland annat genom att medborgarna bjuds in till en rad träffar under februari och mars på olika orter. Vidare har projektgrupper skapats med förtroendevalda och tjänstemän. Fullmäktiges framtidsdokument Vision 2025 är ett viktigt planeringsunderlag. Avsikten är att beslut om en ny översiktsplan kan ske i november Viktiga frågor är hållbarhet och markanvändning. Dessa diskuteras av fullmäktiges ledamöter i två grupparbeten under rubrikerna Vad är en hållbar kommun? och Vilka planeringsmål för markanvändningen ska vi ha för att uppnå hållbar utveckling? Korta redovisningar sker från grupperna och synpunkter i övrigt noteras av sekreterare i respektive grupp. Därefter redovisar agronom Rebecka Milestad från Kungliga Tekniska Högskolan det forskningsprojekt som pågår med långsiktig hållbar utveckling i två kommuner, Västervik och Falköping under rubriken Strategier för minskad klimatpåverkan framtidsbilder för markanvändning 2060, fallstudie i Västervik. Dagen avslutas med frågestund och Emma Oscarsson tackar därefter alla medverkande och fullmäktiges ledamöter för det intresse som visats och för de synpunkter som förts fram Paragrafen expedieras till Planchef Emma Oscarsson

7 Sammanträdesdatum Sid 7(45) Kf 3 Dnr Information om inköp av kraftvärmepanna till Stegeholmsverket VD Per Allerth och affärsområdeschef Bengt Ankarvall, Västervik Miljö & Energi AB informerar om planerna på en ny kraftvärmepanna vid Stegeholmsverket för samtidig produktion av el och fjärrvärme. Avsikten är att skapa en långsiktig lösning med utgångspunkt i den befintliga anläggningen, aktuella behov och målen i kommunens energioch klimatstrategi. Investeringen är idag kostnadsberäknad till cirka 300 mnkr. Nuvarande planering bygger på att fullmäktige beslutar om byggnation under 2010 och provdrift kan ske under 2012 och kommersiell drift under 2013.

8 Sammanträdesdatum Sid 8(45) Kf 4 Dnr Svar på interpellation om tjäns ten som heminstruktör för sy n- och hörselskadade Ingegerd Karlsson (S) har väckt en interpellation angående den numera indragna tjänsten som heminstruktör för syn- och hörselskadade, se bilaga 1 till denna paragraf. Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Marie-Louise Lundgren (M). Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen får ställas och att den besvaras vid sammanträdet. Marie-Louise Lundgren besvarar interpellationen, se bilaga 2 till denna paragraf, och hemställer om att fullmäktige godkänner svaret. Ingegerd Karlsson tackar för svaret. I den efterföljande debatten deltar förutom de ovan nämnda även Eva Ahlström (M) och Bo Lundgren (M). Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret på interpellationen.

9

10

11

12 Sammanträdesdatum Sid 9(45) Kf 5 Dnr Svar på interpellation om upprustningen av Tjustbanan Krister Örnfjäder (S) har väckt en interpellation angående upprustningen av Tjustbanan, se bilaga 1 till denna paragraf. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M). Krister Örnfjäder ställer interpellationen. Harald Hjalmarsson besvarar interpellationen, se bilaga 2 till denna paragraf, och hemställer om att fullmäktige godkänner svaret. Krister Örnfjäder tackar för svaret. I den efterföljande debatten deltar de ovan nämnda. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret på interpellationen.

13

14

15 Sammanträdesdatum Sid 10(45) Kf 6 Dnr Interpellation om pri vatisering av verksamheter inom handikappomsorgen Angelica Katsanidou (S) har väckt en interpellation angående privatisering av verksamheter inom handikappomsorgen. Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Marie-Louise Lundgren (M). Angelica Katsanidou ställer interpellationen. I fullmäktiges överläggning om interpellationen deltar Bo Lundgren (M) och Angelica Katsanidou. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, samt att den besvaras vid fullmäktiges aprilsammanträde Paragrafen expedieras till Marie-Louise Lundgren, socialnämnden

16 Sammanträdesdatum Sid 11(45) Kf 7 Dnr Svar på uppdrag om översyn av den politiska organisationen Kommunfullmäktige beslutade , 111 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen i kommunen och arbetsfördelningen för de enskilda politiska uppdragen i den framtida nämndorganisationen. Vidare har fullmäktige vid besvarande av två motioner och ett medborgarförslag beslutat att innehållet i dessa ska beaktas i samband med översynen av den politiska organisationen. Kommunstyrelsen utsåg , 403 en parlamentarisk grupp med ledamöter, ersättare och sammankallande att arbeta med uppdraget. Gruppen har under perioden februari till november 2009 haft åtta sammanträden. Vidare har gruppen deltagit via länk i en konferens i Stockholm i ämnet alternativ politisk organisation samt anlitat Anna Lindström från Sveriges Kommuner och Landsting för ett halvdagsseminarium om hur kommuner förändrat sina politiska organisationer. Den parlamentariska gruppen redovisar resultatet av sitt arbete i ett antal protokollsutdrag från 13 november Minnesanteckningar från den parlamentariska gruppens möten har bifogats handlingarna till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den parlamentariska gruppens slutredovisning av arbetet med översynen av den politiska organisationen som svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Kf 7 En sida i förslaget från (S), (V) och (MP) med organisationsöversikt utdelas vid sammanträdet eftersom kvaliteten på trycket blivit dåligt i det utskickade materialet. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Gert Wollinger (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till det förslag som oppositionen lämnat i den parlamentariska gruppens redovisning och att varje yrkande ska betraktas som ett säryrkande, dvs.: - att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 63 st., - att en fast beredning, Demokratiberedningen, inrättas under kommunfullmäktige med 15 ledamöter, - att en fast beredning, Allmänberedningen, inrättas under kommunfullmäktige med 15 ledamöter,

17 Sammanträdesdatum Sid 12(45) Kf 7 forts. - - att möjlighet skapas att under kommunfullmäktige inrätta tillfälliga beredningar. Resurs blir max 15 platser på helårsbasis, - att antalet revisorer är 5 st., - att under kommunstyrelsen inrätta två utskott med vardera 9 ledamöter benämnda Främjandeutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet, - att under kommunstyrelsen inrätta ett utskott med 3 ledamöter benämnt personal- och förhandlingsutskottet, - att kommunstyrelsen kan utse högst 4 rapportörer, som fördjupar sig inom ett begränsat område. Två av dessa handhar kulturfrågor., - att antalet ledamöter i barn- och utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd blir 11 ordinarie och 11 ersättare, - att en myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor med 7 ledamöter inrättas, - att en myndighetsnämnd för sociala frågor med 7 ledamöter inrättas, - att antalet ledamöter i de helägda kommunala aktiebolagens styrelser fastställs till 9 st. Inga ersättare utses, - att reglementen för samtliga nyinrättade och förändrade enheter utformas, - att personalutskottet och räddningsutskottet avskaffas, - att följande nämnder avskaffas: kultur- och fritidsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, teknisk nämnd samt överförmyndarnämnd., - att en ny och sammanhållen tjänstemannaorganisation skapas under ledning av kommundirektörsfunktionen. Denna förvaltningsorganisation anpassas till den förändrade politiska organisationen., - att den nya politiska organisationen träder i kraft 1 januari 2010, - att den sammanhållna förvaltningsorganisationen träder i kraft senast 1 juli Anna Bodjo (MP) yrkar att en redaktionell ändring sker i det näst sista säryrkandet på så sätt att den politiska organisationen träder i kraft 1 januari Ivar Svensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på yrkandet från (S), (V) och (MP) om att varje yrkande ska betraktas som säryrkande. Peter Johansson (M) och Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på samtliga yrkanden från (S), (V) och (MP). Johannes Regell (SP) yrkar bifall till förslaget till politisk organisation från (SP). I överläggningen deltar även Björn Rudin (KD), Harald Hjalmarsson (M) och Sverker Thorén (FP).

18 Sammanträdesdatum Sid 13(45) Kf 7 forts. Propositionsordning Ordföranden meddelar efter avslutad debatt att han först kommer att ställa kommunstyrelsens förslag, (S)-, (V)- och (MP)-förslaget samt (SP)-förslaget mot varandra. Om kommunstyrelsens förslag vinner kommer därefter respektive yrkande från (S), (V) och (MP) att ställas under proposition. Ordföranden meddelar slutligen att de tre förslagen till organisation kommer att biläggas denna paragraf, bilaga 1-3. Denna propositionsordning godkänns av fullmäktige. Propositioner Ordföranden ställer först de tre förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar därefter att det första säryrkandet sammanfaller i sak med innehållet i nästa ärende och proposition därför är obehövlig. Ordföranden ställer därefter det andra säryrkandet om demokratiberedning under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningen, se bilaga 4, utfaller med 35 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Ordföranden ställer därefter det tredje säryrkandet om allmänberedning under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningen, se bilaga 5, utfaller med 35 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta.

19 Sammanträdesdatum Sid 14(45) Kf 7 forts. Ordföranden ställer därefter det fjärde säryrkandet om tillfälliga beredningar under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningen, se bilaga 6, utfaller med 35 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Ordföranden ställer därefter det femte säryrkandet om antalet revisorer under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det sjätte säryrkandet om främjandeutskott och samhällsbyggnadsutskott under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det sjunde säryrkandet om personal- och förhandlingsutskott under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det åttonde säryrkandet om rapportörer under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det nionde säryrkandet om barn- och utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det tionde säryrkandet om myndighetsnämnd under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det elfte säryrkandet om antalet ledamöter i bolagsstyrelser under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det tolfte säryrkandet om reglementen under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det trettonde säryrkandet om personal- och räddningsutskotten under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer därefter det fjortonde säryrkandet om avskaffande av vissa nämnder under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet.

20 Sammanträdesdatum Sid 15(45) Kf 7 forts Ordföranden ställer därefter det femtonde säryrkandet om tjänstemannaorganisation under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande proposition framställs och godkänns. Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Omröstningen, se bilaga 7, utfaller med 35 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Ordföranden ställer därefter det sextonde säryrkandet om ny politisk organisation från 2011 under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Ordföranden ställer slutligen det sjuttonde säryrkandet om sammanhållen förvaltningsorganisation under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag i dess helhet. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den parlamentariska gruppens slutredovisning av arbetet med översynen av den politiska organisationen som svar på kommunfullmäktiges uppdrag. Reservationer Partireservationer till förmån för egna yrkanden anmäls från (S), (V), (MP) och (SP). Inger Wiman (S) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet Paragrafen expedieras till Kommunstyrelsen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Sammanträdesdatum Sid 16(45) Kf 8 Dnr Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäkt ige för mandatperioden Länsstyrelsen har i skrivelse 24 april 2009 begärt kommunens beslut om antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod. Kommunens beslut ska fattas före utgången av februari månad valåret. Västerviks kommun har sedan tillkomsten 1971 haft 75 ledamöter till och med år 1991 och därefter 63 ledamöter. Antalet ersättare har varit det högsta antal som kommunallagen medger, dvs. hälften av de ordinarie ledamöternas antal. En parlamentarisk grupp har tillsatts för att arbeta med en översyn av den politiska organisationen i kommunen och gruppen har även fått länsstyrelsens skrivelse för yttrande. Gruppen föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige för mandatperioden bestäms till 57, samt att antalet ersättare bestäms till det högsta antal som kommunallagen medger. Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse 29 december 2009 ärendet för politiskt ställningstagande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i fullmäktige för mandatperioden bestäms till 57, samt att antalet ersättare bestäms till det högsta antal som kommunallagen medger. Yrkande Tomas Kronståhl (S) yrkar med instämmande av Magnus Stavbom (V) och Anna Bodjo (MP) att antalet ledamöter i fullmäktige kvarstår vid 63. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot framfört yrkande och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande proposition framförs och godkänns. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet om 63 ledamöter röstar nej. Omröstningen, se bilaga till denna paragraf, utfaller med 35 ja-röster och 27 nej-röster. 1 ledamot avstår från att rösta.

40 Sammanträdesdatum Sid 17(45) Kf 8 forts. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige för mandatperioden bestäms till 57, samt att antalet ersättare bestäms till det högsta antal som kommunallagen medger Paragrafen expedieras till Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar

41

42 Sammanträdesdatum Sid 18(45) Kf 9 Dnr Markanvisning på Ljunghedens handelsområde Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 4 januari 2010 bakgrunden till Lars Williamsson AB:s markanvisning på Ljunghedens handelsområde. En viktig utgångspunkt för kommunen när man anvisar mark i ett handelsområde av Ljunghedens storlek, vilket påverkar handelns förutsättningar i hela Västerviks kommun, är att handelsområdet skall medverka till utvecklingen av hela handeln i Västervik. Handelsområdet bör i första hand medverka till etableringar av handel/varumärken som inte finns i Västerviks kommun och som kan ha en inverkan på attraktiviteten för Västerviks kommun som handelsplats. En annan viktig aspekt är att det inte bör etableras handel i området som hotar traditionell centrumhandel. Genom att etablera attraktiva varumärken och kompletterande aktörer ger vi förutsättningar till att handel kan föda handel. Mot bakgrund av ovanstående är det i dagsläget angeläget att fortfarande ha ett helhetsgrepp på försäljningen av marken i handelsområdet och därmed förlänga Lars Williamsson AB:s markanvisning på Ljunghedens handelsområde till 31 december Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anvisa mark till Lars Williamsson AB enligt redovisade grunder till 30 juni Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till markanvisningspolicy, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunfullmäktiges sammanträde komplettera ärendet med information om historik och hur liknande ärenden har hanterats tidigare. Kf 9 Fastighetschefens historik har bifogats handlingarna inför sammanträdet. Yrkanden Mariann Gustafsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Tomas Kronståhl (S), Harald Hjalmarsson (M) och Dan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I fullmäktiges överläggning deltar även Krister Örnfjäder (S).

43 Sammanträdesdatum Sid 19(45) Kf 9 forts. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mariann Gustafssons avslagsyrkande och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa mark till Lars Williamsson AB enligt redovisade grunder till 30 juni Reservation Mariann Gustafsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Anmälan Inger Wiman (S) anmäler att hon inte deltar i beslutet Paragrafen expedieras till Fastighetschef Gunnar Bergwall, kommunledningskontoret Lars Williamsson AB, Södra Långgatan 34, Kalmar

44 Sammanträdesdatum Sid 20(45) Kf 10 Dnr Svar på motion om inbjudan till som inte längre har rätt till försäkringskassan informationsmöte för personer sjukersättning från allmänna Thomas Kronståhl har för (S)-gruppen väckt en motion om att kommunen bl.a. ska anordna ett informationsmöte för de personer som inte längre har rätt att till sjukersättning från försäkringskassan. I motionen understryks att gruppen befinner sig i ett utsatt läge, och att behovet av information vad det gäller framtida försörjning är stor. Motionären yrkar att kommunen tar på sig att: 1. Ta reda på vilka regler och fakta som verkligen gäller vid sjukdagarnas utgång. 2. Ta kontakt med berörda myndigheter och bjuda in de individer som känner sig i behov av information, hur myndigheterna tänker hantera den uppkomna situationen. 3. Skyndsamt genomföra förslaget för att minska oron. Kommunledningskontoret anger i skrivelse 24 november 2009 att kontoret delar motionärens uppfattning beträffande den oro, som en förändring i regelsystemet kan komma att innebära för den enskilde. Kommunen har tagit initiativ till informationsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen den 13 november, där berörda tjänstemän inom socialförvaltningen fick information kring hur dessa frågor kommer att hanteras av FK och Af, samt hur vi myndigheter kan samverka för att stödja den enskilde. En kontakt kommer snarast att tas med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att tillsammans planera en informationsträff för berörda individer. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen tar på sig att 1. Ta reda på vilka regler och fakta som verkligen gäller vid sjukdagarnas utgång. 2. Ta kontakt med berörda myndigheter och bjuda in de individer som känner sig i behov av information och upplysning av på vilket sätt kommunen samt myndigheterna tänker hantera den uppkomna situationen. 3. Skyndsamt genomföra ovanstående förslag för att minska oron, samt att motionen därmed bifallits.

45 Sammanträdesdatum Sid 21(45) Kf 10 forts. Tomas Kronståhl (S) tackar för svaret. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Ove Öhrling, kommunledningskontoret

46 Sammanträdesdatum Sid 22(45) Kf 11 Dnr Investeringsbudget 2010 Kommunfullmäktige fastställde investeringsbudgeten för 2010 i form av ramar för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten samt för exploateringar. Följande investeringsramar fastslogs: skattefinansierad verksamhet 45 mnkr, taxefinansierad verksamhet 15 mnkr och exploateringar 10 mnkr. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till vilka objekt som ska inrymmas inom fastställda ramar. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 5 januari 2010 har ett förslag arbetats fram av kommunledningskontoret i samråd med förvaltningar och bolag. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet konstateras att investeringsramen för den skattefinansierade delen bör kompletteras vilket innebär att den nya ramen för skattefinansierad verksamhet blir 51,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att fördela investeringsramarna 2010 i enlighet med föreslagen objektslista med följande kompletteringar: - räddningstjänstens investeringsram 1,5 mnkr, - mindre investeringsobjekt 3 mnkr, - markering för inventarier rådhuset, att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunfullmäktiges sammanträde förtydliga finansieringen av den utökade investeringsramen, att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till avvikelseregler för investeringsbudgeten och återkomma med dessa till kommunstyrelsen, samt att uppdra åt tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa förslag till fortsatt hantering av investeringen överföringsledning VA Västervik-Gamleby. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att förändra investeringsramarna för den skattefinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten 2010 i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse 5 januari 2010 med de av kommunstyrelsen beslutade kompletteringarna, dvs. 51,3 mnkr för den skattefinansierade samt 22,9 mnkr för den avgiftsfinansierade.

47 Sammanträdesdatum Sid 23(45) Kf 11 forts. En aktualiserad investeringsbudget för 2010, daterad , efter kommunstyrelsens beredning av ärendet bifogas handlingarna inför fullmäktiges sammanträde. Kommundirektör Helena Sjöholm förtydligar finansieringen av den föreslagna utökade investeringsramen. Fullmäktige antog i juni 2009 principen att investeringarna ska vara självfinansierade under planperioden. Kommunens resultat, avskrivningsutrymmet samt ökade intäkter/minskade kostnader till följd av investeringar är det utrymme som finns att tillgå. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en reviderad princip för investeringsbeslut innebärande att kommunfullmäktige fastställer en total investeringsvolym och delegerar till kommunstyrelsen att besluta om mindre investeringsobjekt, under förutsättning att de ryms inom den totala investeringsramen. Dock ska fullmäktige alltid besluta om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Budgeterat resultat för 2010 uppgår till cirka 14 mnkr och avskrivningsutrymmet till cirka 20 mnkr, beräknat med hänsyn till reduceringen av underlaget efter fastighetsförsäljningar under I det förslag som nu kommunstyrelsen lägger fram överskrids ramarna från november 2009 med cirka 15 mnkr för den skattefinansierade delen av investeringarna. De avgiftsfinansierade investeringarna och exploateringarna är självfinansierade, om än med viss eftersläpning. Yrkanden Mariann Gustafsson (V) yrkar att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 0,5 mnkr för investeringar i motorcrossbanan under Harald Hjalmarsson (M) yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels att de föreslagna skattefinansierade investeringarna utöver investeringsramen, cirka 15 mnkr, finansieras genom upplåning. Kommunfullmäktiges beslut om självfinansierade investeringar ska dock vara överordnat i varje prövning. Harald Hjalmarson yrkar vidare avslag på Mariann Gustafssons yrkande.

48 Sammanträdesdatum Sid 24(45) Kf 11 forts. I fullmäktiges överläggning deltar även Magnus Stavbom (V) och Hans Ellervik (VDM). Propositioner Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Mariann Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter Harald Hjalmarssons tilläggsförslag om finansiering av de skattefinansierade investeringarna under proposition och finner att fullmäktige bifallit yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar att förändra investeringsramarna för den skattefinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten 2010 i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse 5 januari 2010 med de av kommunstyrelsen beslutade kompletteringarna, dvs. 51,3 mnkr för den skattefinansierade samt 22,9 mnkr för den avgiftsfinansierade, samt att de skattefinansierade investeringarna utöver investeringsramen, cirka 15 mnkr, finansieras genom upplåning. Kommunfullmäktiges beslut om självfinansierade investeringar ska dock vara överordnat i varje prövning. Reservation Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande Paragrafen expedieras till Kommundirektör Helena Sjöholm, kommunledningskontoret

49 Sammanträdesdatum Sid 25(45) Kf 12 Dnr Information om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010 Kommunfullmäktige fastställde i juni 2009 den strategiska planen för åren Kommungemensamma mål samt mål, inriktningar och ramar för styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhet bestämdes att gälla för två år. Med utgångspunkt i planen har styrelsen, nämnderna och bolagen under hösten 2009 planerat verksamhet och budget i detalj. I dessa verksamhetsplaner bryts inriktningsmålen ner och preciseras. Kommunfullmäktige beslutade att en utförligare presentation av nämndernas verksamhetsplaner sker vid sammanträdena under perioden februari juni Vid dagens sammanträde redovisas kommunstyrelsens verksamhetsplan av ordförande Harald Hjalmarsson (M). Krister Örnfjäder (S) önskar att en förteckning över kommunledningskontorets tjänstemän och deras arbetsuppgifter publiceras på kommunens hemsida för att underlätta kontakterna med allmänheten. Harald Hjalmarsson svarar att en uppdatering av dessa uppgifter kommer att göras Paragrafen expedieras till Kommundirektör Helena Sjöholm, kommunledningskontoret

50 Sammanträdesdatum Sid 26(45) Kf 13 Dnr Överlåtelse av vägbely sningen i kommunen till Västerviks Kraft Elnät AB Gatubelysningen i kommunen ägs idag av Västerviks kommun och tekniska nämnden har förvaltningsuppdraget. För att drift, underhåll och investeringar ska kunna hanteras på ett mer rationellt och effektivt sätt har ett förslag till överlåtelseavtal mellan Västerviks kommun och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEAB) tagits fram. Avtalet innebär att gatubelysningen överlåts till VKEAB mot en köpeskilling som motsvarar det bokförda värdet vid överlåtelsetillfället. Förslaget innebär att kommunen kommer att få köpa färdigt ljus av VKEAB. Tekniska nämnden har vid sammanträde , 172 ställt sig bakom förslaget till avtal och föreslår kommunfullmäktige att besluta om överlåtelsen. Även styrelsen i Västerviks Kraft Elnät AB har vid sammanträde , 82 beslutat att ställa sig bakom förslaget. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 29 december 2009 att förslaget till överlåtelseavtal godkänns. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat överlåtelseavtal om vägbelysning mellan Västerviks kommun och Västerviks Kraft Elnät AB. Kf 13 Ordföranden konstaterar att förslaget till beslut bör kompletteras med det datum för övergången som redovisas i avtalet, den 1 april Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat överlåtelseavtal per 1 april 2010 om vägbelysning mellan Västerviks kommun och Västerviks Kraft Elnät AB Paragrafen expedieras till Tekniska nämnden Västerviks Kraft Elnät AB

51 Sammanträdesdatum Sid 27(45) Kf 14 Dnr Antagande av detaljplan för del av Askerum 2:29 i Loftahammar Enligt kommunledningskontorets skrivelse 23 december 2009 är syftet med detaljplanen att för del av fastigheten Askerum 2:29 medge ändamål för industri. Begränsningen av verksamheten är att krav på skyddsavstånd får vara högst 100 m. till bostadsbebyggelse. Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för vattentäkt och riksintresse för rörligt friluftsliv. De verksamheter som etableras inom fastigheten ska förhålla sig på sådant sätt att de inte negativt påverkar vattentäkt och omgivning. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande och var föremål för samråd under tiden 11 maj till 30 juni Inkomna synpunkter under samrådet föranledde vissa kompletteringar och ändringar av planhandlingarna, enligt samrådsredogörelsen. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 16 november till 15 december 2009 då det funnits tillfälle att lämna synpunkter och yttranden på förslaget. Inga yttranden inkom under utställningstiden. Detaljplanehandlingarna består av följande antagandehandlingar: - plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, utlåtande Till detaljplanen hör även följande underlag: - samrådsredogörelse, behovsbedömning av MKB, fastighetsförteckning, Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utlåtandet daterat , samt att överlämna rubricerad detaljplan för antagande av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Askerum 2:29, Loftahammar Paragrafen expedieras till Länsstyrelsen, Kalmar Planarkitekt Sara Dolk, kommunledningskontoret

52 Sammanträdesdatum Sid 28(45) Kf 15 Dnr Egenavgift för hjälpmedel vid funktionshinder I samband med kommunalisering av hemsjukvården antog kommunerna landstingets förskrivningsanvisningar för hjälpmedel i de delar där ansvaret överfördes till kommunerna. Landstinget har reviderat och fastställt nya föreskrifter som gäller från augusti 2009 och har då belagt ortoser och kryckkäppar med egenavgift. För att inte kommuninvånarna ska få olika kostnader för dessa hjälpmedel föreslås att samma avgifter ska gälla inom kommunen som inom landstinget. Socialnämnden har vid sammanträde , 125 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att belägga följande hjälpmedel med en egenavgift i enlighet med landstingets beslut, dvs. för ortoser faktisk kostnad inkl. moms, dock högst 500 kr och för kryckkäppar 150 kr per styck eller par. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 22 december 2009 att hjälpmedel beläggs med avgift i enlighet med socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att belägga följande hjälpmedel med en egenavgift i enlighet med landstingets beslut att gälla från 1 mars 2010: - ortoser, faktisk kostnad inkl. moms, dock högst 500 kr - kryckkäppar 150 kr per styck eller par. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Socialnämnden

53 Sammanträdesdatum Sid 29(45) Kf 16 Dnr Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern Enligt kommunledningskontorets skrivelse 28 december 2009 har en reviderad finanspolicy för kommunkoncernens verksamhet arbetats fram. Motivet till förändringen är bland annat att öka tydligheten kring kommunens finansiella verksamhet, finansiella risker samt olika aktörers ansvar. Som ett komplement till finanspolicyn finns riktlinjer med finansinstruktioner som mer i detalj beskriver regler för den finansiella hanteringen. Dessa beslutas av kommunstyrelsen i särskilt ärende. I arbetet med att revidera finanspolicyn och tillhörande riktlinjer har kommunkoncernens så kallade finansgrupp varit aktiv. Gruppen har representanter från så väl kommunledningskontoret som Bostadsbolaget och de tekniska bolagen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med redovisad redaktionell ändring anta redovisad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Kommundirektör Helena Sjöholm

54 Sammanträdesdatum Sid 30(45) Kf 17 Dnr Ändring av bolagsordning för Gamleby Fastighets AB Enligt kommunledningskontorets skrivelse 13 januari 2010 har styrelsen i Gamleby Fastighets AB föreslagit en namnändring till Tjust Fastighets Aktiebolag. Detta föranleder en ändring i nuvarande bolagsordning. Förändringen måste beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra bolagsordningen för Gamleby Fastighets AB med innebörden att bolagets namn blir Tjust Fastighets Aktiebolag. Vid fullmäktiges behandling av ärendet yrkar Harald Hjalmarsson (M) att bolagets namn ska vara TjustFastigheter Aktiebolag. Namnförslaget är förankrat i bolagets styrelse. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Harald Hjalmarssons yrkande och finner att fullmäktige bifallit Harald Hjalmarssons yrkande. Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningen för Gamleby Fastighets AB med innebörden att bolagets namn blir TjustFastigheter Aktiebolag Paragrafen expedieras till Gamleby Fastighets AB Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

55 Sammanträdesdatum Sid 31(45) Kf 18 Dnr Delårsrapport januari-juni 2009 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län begär i skrivelse , enligt beslut av förbundsstyrelsen, att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten för januari juni Revisorerna har översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen, - delårsrapporten redovisar uppföljning av verksamhetsmässiga mål. Vi rekommenderar en fortsatt utveckling med kommentarer till eventuella avvikelser, - ett balanserat resultat kommer inte att uppnås vid årets slut. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 25 november 2009 att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2009 för Regionförbundet i Kalmar län. Kf 18 Gert Wollinger (S), tillika revisor i regionförbundet, redovisar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

56 Sammanträdesdatum Sid 32(45) Kf 19 Dnr Kommunala befattningar, ordför ande och ledamot i Gamleby Fastighets AB Harald Hjalmarsson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i Gamleby Fastighets AB från och med ordinarie bolagsstämman Kommunfullmäktige beslöt , 158 att bevilja Harald Hjalmarsson begärt entledigande, samt att i övrigt bordlägga ärendet. Valberedningen föreslår nu kommunfullmäktige besluta att bordlägga ärendet till marssammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag.

57 Sammanträdesdatum Sid 33(45) Kf 20 Dnr Kommunala befattningar, ledamot i Gamleby Fastighets AB Mats Hugosson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Gamleby Fastighets AB från och med ordinarie bolagsstämman Valberedningen föreslår fullmäktige besluta att bevilja Mats Hugosson begärt entledigande, samt att i övrigt bordlägga ärendet till marssammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag Paragrafen expedieras till Mats Hugosson

58 Sammanträdesdatum Sid 34(45) Kf 21 Dnr Kommunala befattningar, ledamot i barn- och utbildningsnämnden Jonas W Jalkteg (M) har i skrivelse bland annat avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Jonas W Jalkteg begärt entledigande, samt att som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med utgången av år 2010 utse den nuvarande ersättaren Magdalena Lidestam Tjustvägen Överum Tel (M), samt att som ny personlig ersättare för Magdalena Lidestam utse Yvonne Nilsson Västra Kyrkogatan Västervik Tel (M). Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag Paragrafen expedieras till Jonas Jalkteg Magdalena Lidestam Yvonne Nilsson Barn- och utbildningsnämnden Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

59 Sammanträdesdatum Sid 35(45) Kf 22 Dnr re i barn- och utbildnings- Kommunala befattningar, ersätta nämnden Martin Danielsson (M) har i skrivelse bland annat avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Martin Danielsson begärt entledigande, samt att som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med utgången av år 2010 utse Rebecka Adolfsson Albert Tengers väg Västervik Tel (M) Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag Paragrafen expedieras till Martin Danielsson Rebecka Adolfsson Barn- och utbildningsnämnden Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

60 Sammanträdesdatum Sid 36(45) Kf 23 Dnr Kommunala befattningar, ledamot i kommunstyrelsen Lars-Inge Karlsson (KD) har i skrivelse bland annat avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Lars-Inge Karlsson begärt entledigande, samt att som ny ledamot i kommunstyrelsen till och med utgången av år 2010 utse den nuvarande ersättaren Jorge Chavez Sandholmsgatan Västervik Tel (KD), samt att som ny personlig ersättare för Jorge Chavez utse Gunnel Ohlin Kuttorpsvägen Gamleby Tel (KD) Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag Paragrafen expedieras till Lars-Inge Karlsson Jorge Chavez Gunnel Ohlin Kommunstyrelsen Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

61 Sammanträdesdatum Sid 37(45) Kf 24 Dnr Kommunala befattningar, ersättare i Gamleby Fastighets AB Lars-Inge Karlsson (KD) har i skrivelse bland annat avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Gamleby Fastighets AB. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Lars-Inge Karlsson begärt entledigande, samt att i övrigt bordlägga ärendet till marssammanträdet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla valberedningens förslag Paragrafen expedieras till Lars-Inge Karlsson Gamleby Fastighets AB Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

62 Sammanträdesdatum Sid 38(45) Kf Kommunala befattningar, ledamot i kommunfullmäktige Martin Danielsson (M) har i skrivelse bland annat avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Martin Danielsson begärt entledigande, samt att hos länsstyrelsen i Kalmar län anmäla beslutet för ny sammanräkning och för förordnande av ny ledamot för (M) Paragrafen expedieras till Martin Danielsson Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Inga-Lill Karlsson, kommunledningskontoret

63 Sammanträdesdatum Sid 39(45) Kf 26 Dnr Medborgarförslag om bullerplank Anna-Carin Wirenfelt, Västervik har väckt ett medborgarförslag om uppsättning av bullerplank vid Stenhamraparkeringens sopstation. Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden och Västervik Miljö & Energi AB för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Tekniska nämnden Västervik Miljö & Energi AB

64 Sammanträdesdatum Sid 40(45) Kf 27 Dnr Medborgarförslag om dubbelriktad cykeltrafik på Rådhusgatan Anna-Carin Wirenfelt, Västervik har väckt ett medborgarförslag om att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Rådhusgatan. Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Tekniska nämnden

65 Sammanträdesdatum Sid 41(45) Kf 28 Dnr Medborgarförslag om gräskli pensionärer med egen fastighet ppning och snöskottning för Britt-Marie Helmersson, Hjorted har väckt ett medborgarförslag om att införa gräsklippning och snöskottning för pensionärer. Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. I fullmäktiges överläggning deltar Magnus Stavbom (V). Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Socialnämnden

66 Sammanträdesdatum Sid 42(45) Kf 29 Dnr Medborgarförslag om skapa samförstånd i snöröjningen Christer Warfvinge, Västervik har väckt ett medborgarförslag om att skapa samarbetsformer mellan fastighetsägare och snöröjningsentreprenörer Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Tekniska nämnden

67 Sammanträdesdatum Sid 43(45) Kf 30 Dnr Medborgarförslag om att pla cera ett övergångsställe vid korsningen Folkparksvägen och Holländaregatan Malin Edström, Västervik har väckt ett medborgarförslag om att ett placera ett övergångsställe vid korsningen av Folkparksvägen och Holländaregatan. Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Tekniska nämnden

68 Sammanträdesdatum Sid 44(45) Kf 31 Dnr Medborgarförslag om demontering av rörbågarna över Storgatan Kenth Hirdeland, Västervik har väckt ett medborgarförslag om demontering av rörbågarna över Storgatan. Kommunfullmäktiges presidium har vid sammanträde berett ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för beslut och besvarande till förslagsställaren. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla presidiets förslag Paragrafen expedieras till Miljö- och byggnadsnämnden

69 Sammanträdesdatum Sid 45(45) Kf 32 Anmälningar Dnr Länsstyrelsens beslut om att utse Jan Erik Barkelius som ny ledamot i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet. Dnr Länsstyrelsens beslut om ändring av valdistriktsindelningen i Västerviks kommun. Länsstyrelsens beslut om ändring av valkretsindelningen i Västerviks kommun. Dnr Mötesanteckningar från demokratiberedningens sammanträde Dnr Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om ändring av de lokala torghandelsföreskrifterna. Dnr Anteckningar från möte med gruppledarna Sammanträdesplan för 2010 för Västerviks kommunkoncern.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl 18 00 21 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 77-78, 80- Solveig Thorngren (S) 77-80, 82- Denny Åsberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl Kommunfullmäktige 1 (38) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl 18 00 20 50 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 23 mars 2015 kl 18 00 21 00

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 23 mars 2015 kl 18 00 21 00 Kommunfullmäktige 1 (32) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 23 mars 2015 kl 18 00 21 00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Madelene Ståhl (S) Maud Lindqvist (S) Christin R Molin

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 2009-10-19 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 18.00 20.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Anders Rydell (S) BrittInger

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50. Kommunledningskontoret 7 mars 2012

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50. Kommunledningskontoret 7 mars 2012 Kommunfullmäktige 1 (42) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 1-16 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer