Strålskyddsnytt [nr. Ny radonpolicy på SSI. rubriker 4/1997. [nr , årgång 15] ett tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strålskyddsnytt [nr. Ny radonpolicy på SSI. rubriker 4/1997. [nr 4 1997, årgång 15] ett tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut"

Transkript

1 ett tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr [nr , årgång 15] [tillgänglig i sin helhet via Ny radonpolicy på SSI SSI har från och med 1 december 1997 antagit en ny radonpolicy. Bland annat innebär den att SSI endast i undantagsfall direkt kommer att informera allmänheten. Marie Curie, upptäckaren av radium. rubriker 4/1997 mutationer hos svalor från tjernobyl De uppgifter som lämnats i en vetenskaplig artikel är inte tillräckliga för att påstå att förekomsten av mutationer orsakas av strålning, säger två SSI-forskare. internationella strålskyddkommisionen ICPR:s kommande verksamheten presenteras av ordföranden Roger Clarke. Artikeln illustreras med ett foto av den nya huvudkommission. ssi:s riksmätplats Docent Lennart Lindborg presenterar nya röntgenstrålkvaliteter lämpliga för diagnostik inom medicinen. european alara network - ean Fil dr Ingemar Lund presenterar ett nytt europeiskt nätverk som skall arbeta med optimeringsfrågor enligt ALARA-principen som utgör grunden för allt strålskyddsarbete SSI har under många år haft en mycket hög ambition i radonfrågan. SSI har därför ibland arbetat med frågor som institutet inte haft direkt mandat för. F.n. pågår en översyn av prioriteringarna av SSI:s verksamhet då de besparingskrav som ålagts myndigheten gör det omöjligt att fortsätta på detta sätt. För att kunna bedriva en radonverksamhet med fortsatt höga kvalitetskrav, måste SSI avgränsa sina åtaganden på radonområdet. Det övergripande målet med SSI:s arbete inom radonområdet är att medverka till att allmänhetens dosbelastning från radon minskar och att samhällets insatser är adekvata och kostnadseffektiva. SSI ska som expertmyndighet inom radonområdet upprätthålla tillräcklig kompetens för att kunna följa och bedöma utvecklingen vad avser risker med radonexponering. SSI har ett ansvar för att radonmätningar i landet utförs med tillräcklig kvalitet och ska tillhandahålla resurser för kalibrering av radoninstrument. SSI ska genom rådgivning stödja sektorsmyndigheternas tillsyn inom radonområdet. SSI ska höja kunskapsnivån om radon genom att erbjuda utbildning av vidareinformatörer, och medverka i sektorsmyndigheternas informationsinsatser. SSI:s huvuduppgifter inom radonområdet är således insatser avseende riskbedömning och mätteknik samt rådgivning till andra myndigheter. Till detta kan komma begränsade insatser rörande utbildning och information. SSI:s forskning, egen såväl som utlagd, koncentreras på riskbedömningar, radonets fysikaliska uppträdande, dosimetri samt mätteknik. SSI:s informationsinsatser avser i huvudsak information om forskning och mätteknik, och lämnas i första hand till berörda lokala och centrala myndigheter. Institutet lämnar endast i undantagsfall information direkt till allmänheten. lars-erik holm Generaldirektör SSI

2 Mutationer hos svalor från Tjernobyl - oklart samband med strålning. utgivare statens strålskyddsinstitut ansvarig utgivare monica carlson redaktör lars persson grafisk form björn holm redaktion wolfram leitz lynn hubbard, ingemar lund adress statens strålskyddsinstitut informationsstaben stockholm tel / fax hemsida issn De uppgifter som lämnas i en vetenskaplig artikel i tidskriften Nature är inte tillräckliga för att påstå att den ökade förekomsten av mutationer i svalor orsakas av en förhöjd strålningsnivå till följd av reaktorhaveriet i Tjernobyl. Det anser forskarna Mats Harms Ringdahl och Leif Moberg vid SSI. En artikel i Nature1 väckte stor uppmärksamhet i massmedia i början av oktober. Svenska forskare uppgavs för första gången ha visat att det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl kunde inducera genetiska skador hos djur. (Det bör påpekas att sådana skador är väl kända genom laboratorieförsök.) Flera reportage innehöll formuleringar av mer eller mindre sensationell karaktär och det var med stort intresse vi studerade artikeln då den några dagar senare blev tillgänglig. Författarna hade visat att partiell albinism samt könscellsmutationer (i sk mikrosatelliter), förekom i högre frekvens hos svalor som häckade inom km från reaktorn, i jämförelse med ett område nära Kanev, Ukraina, ca 100 km sydöst om Kiev utanför det mest kontaminerade området. Vidare användes också data från svalor som häckade i Italien som referensmaterial. Ökningen i mutationsfrekvens föreslås i artikeln vara förorsakad av strålningen från radioaktiva ämnen från Tjernobylolyckan. Som enda uppgift om strålningsnivån anges en atmosfärisk strålningsnivå på µr i Tjernobylområdet. Den uppgiften är tyvärr mycket oprecis och saknar dessutom tidsangivelser. Information om möjliga stråldoser till svalorna saknas helt. Enligt de översiktliga kartor som existerar över nedfallsområdena i Ukraina så är inte heller Kanev opåverkat ( kbq/m 2 Cs-137). Tillförlitliga bestämningar av strålningsnivåer på de studerade orterna, inklusive koncentrationen av radioaktiva ämnen i svalornas föda, är väsentlig information för alla slutsatser om samband mellan strålning och effekter. Samband mellan observerade mutationer och dosbelastning fattas Docent Hans Ellergren, som är första författare av artikeln i Nature, presenterade några dagar senare resultaten på ett seminarium på Wallenberglaboratoriet i Stockholm. Då deklarerades också tydligt att sambanden mellan observerade mutationer och dosbelastning var hypotetiska samt att data för dosberäkningar inte fanns. Något klargörande kunde inte göras vad gäller de ovan citerade värdena på strålningsnivåer. En annan fråga som togs upp vid seminariet rörde förhållandet att en ökad mutationsfrekvens kunde påvisas för en av de två undersökta mikrosatelliterna i svalorna från Tjernobyl medan den andra ej skilde sig från kontrollgruppen i Kanev. Författarna pekar i detta sammanhang själva på att det statistiska materialet från Tjernobyl och Kanev är relativt litet. För att om möjligt erhålla mer information rörande dosuppskattningar kontaktade vi en av de andra författarna, Dr. Möller. Av hans svar framgick att ovan angivna strålningsdata härrörde från jordprover vilket inte gav bättre förutsättningar att komma närmare några 2 Strålskyddsnytt 4/97

3 dosuppskattningar. Dr. Möller kunde dock klargöra att det inte förelåg någon skillnad mellan Tjernobylområdet och Kanev då det gällde bestånd av kor och övrig agrikulturell verksamhet, en fråga som var aktuell på seminariet. Sådana skillnader kan påverka storleken på svalpopulationen. Sammanfattningsvis anser vi att de uppgifter som lämnas i artikeln inte är tillräckliga för att berättiga till påståendet att den ökade förekomsten av mutationer orsakas av en förhöjd strålningsnivå till följd av reaktorhaveriet i Tjernobyl. Uppgifter om stråldoser saknas och andra orsakssamband kan inte uteslutas. Det är beklagligt att inte Nature utnyttjade referees med bättre kunskap inom strålningsbiologi och radioekologi så att flera allvarliga brister i artikeln hade kunnat undvikas. Exempelvis anses det inte fastställt, vilket refereras i artikeln, att leukemi hos barn har ökat eller att man kunnat observera missbildningar hos nyfödda till följd av Tjernobylolyckan, även om det förekommer rapporter om detta i litteraturen. Artikeln om svalor är en av flera som på senare tid rapporterat om genetiska effekter av Tjernobylnedfallet. Styrkan i de sammantagna indicerna om genetiska effekter har dock minskat till följd av att författarna till en av de artiklar 2 som refereras av Ellergren mfl, och som rapporterade om genetiska effekter på sorkar från Tjernobylområdet, har tagit tillbaka sina slutsater om en hög mutationsfrekvens 3. Flera liknande studier kommer dock sannolikt att genomföras, och kanske kan detta leda till att vi med större säkerhet på sikt kan bedöma de genotoxiska konsekvenserna av reaktorhaveriet Tjernobyl. mats harms-ringdahl leif moberg 1. Ellegren, H., Lindgren, G., Primmer, C.G & Möller, A.P. Fitness loss and germline mutations in barn swallows breeding in Chernobyl. Nature, 389, 1997, Baker, R.J., van den Bussche, R.A., Wright, A.J., Wiggins, L.E., Hamilton, M.J., Reat, E.P., Smith, M.H., Lomakin, M.D., Chesser, R.K. High levels of genetic change in rodents of Chernobyl in Nature, 380, 1996, Baker, R.J., van den Bussche, R.A., Wright, A.J., Wiggins, L.E., Hamilton, M.J., Reat, E.P., Smith, M.H., Lomakin, M.D., Chesser, R.K. Retraction - High levels of genetic change in rodents of Chernobyl in Nature, 390, 1997, 100. SSI:s vetenskapliga råd I samband med att SSI:s nya organisation trädde ikraft inrättades också ett internt vetenskapligt råd. Ledamöterna i rådet är valda för en period av två år och består under den första mandatperioden av Rolf Falk, Robert Finck, Mats Harms-Ringdahl (ordförande), Wolfram Leitz, Lennart Lindborg, Leif Moberg (sekreterare) samt Lars-Erik Paulsson. Huvuduppgiften är att vara rådgivande till generaldirektören i policyfrågor med vetenskaplig anknytning. Till rådets uppgifter hör också att vara ett forum för diskussioner över forskningsgränserna inom SSI, att vara en intern remissinstans för bedömningar av en frågas vetenskaplighet, att bidra med vägledning i institutets forskningsplanering och att delta i kvalitetssäkringsarbetet på forskningsområdet. Vid sina första möten har rådet diskuterat bla försiktighetsprincipen och dess tillämpning på exempelvis elektromagnetiska fält och radon, samt SSI:s krav på begränsning av utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön inom olika slag av verksamheter. Till det senare området hör att bedöma det kunskapsunderlag som föreligger inför institutets kommande ställningstagande i regleringen av radioaktiva utsläpp från biobränsleeldade anläggningar. En fråga som det finns anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. mats harms-ringdahl leif moberg Ny NEA/OECD skrift NEA OECD:s kärnenergibyrå har nyligen utgivit en värdefull bok på engelska (91 sid.) med den fullständiga titeln Radiation in perspective applications, risks, and protection. Boken omfattar avsnitt om strålskydd med senaste tänkande om bl a lågdosstrålning, om samhällsfrågor och ekonomiska frågor av betydelse för strålskyddets utformning inkl etiska frågor och riskupplevelse. Boken innehåller också en översikt om hur joniserande strålning används i samhället. Dr J-C Nénot, vid IPSN i Paris och medlem av ICRP:s huvudkommission är en av författarna. Boken kan beställas via Akademibokhandeln per tel lars persson 4/97 Strålskyddsnytt 3

4 The new International Commission of Radiological Protection professor clarke presents the future plans The new ICRP Commission met together with the members of the four new committees from the 7-11 September at Keble College in Oxford. The main business was the four committees establishing their programmes of work for the next four years. The Main Commission itself then met on the 12 and 13 September principally to approve those programmes. This report covers the main issues that were discussed by the Commission. One report was adopted for publication and that was Addendum 2 to ICRP Publication 53 which is concerned with Radiation Doses to Patients from Radiopharmaceuticals. This new addendum covers a number of radiopharmaceuticals that have recently come into widespread usage. They include:- Indium-labelled Octrotide; Technetium-labelled human immunoglobulin (HIG); Indium-labelled HIG; Technetium-labelled tetrofosmin (MYO- VIEW); Oxygen-15 labelled water; Carbon-11 labelled thymidine; technetium-technegas and Pertechnegas; and Carbon-14 labelled urea. The development of the CD ROM containing all the dose coefficients from Publications 68 and 72 is nearly completed and should be available in the near future. It will be marketed by Elsevier on behalf of ICRP. Committee 1 Committee 1 had proposed the establishment of three Task Groups, two of which were approved by the Commission. The first of these is on Radiation Induced Cancer Risks at Low Doses and will look at both epidemiological information and modelling from biological considerations. It will be chaired by Charles Land of the USA. The second Task Group is on Radiation Effects on the Embryo and Fetus and will look at stochastic effects after irradiation in utero in an attempt to identify individual organ risks. It will also consider deterministic effects and effects on the development of the central nervous system. This task Group will be chaired by Christian Streffer of Germany and will liaise closely with the Internal Dosimetry Task Group of Committee 2. The third Task Group proposed to reconsider RBEs for different radiations and to clarify the concept and application of the Q-L relationship. The Main Commission discussed the issues involved and invited Committee 1 to reformulate its proposals and to concentrate on the biological aspects of the work. Committee 2 Committee 2 has a well established programme of work. The next report for publication is likely to be Dose Coefficients for the Embryo-fetus From Intakes of Radionuclides by the Mother. This report is well advanced and should be presented to the Commission at its next meeting. Committee 2 already has a number of Task Groups including the Human Alimentary Tract, Internal Dosimetry, Dose Calculations, (which will inter alia develop a new dosimetric phantom) and on the specification of Reference Man which is producing a report on basic anatomical and physiological information. The Committee also discussed a new programme of work for dose coefficients for skin and wound contamination. NCRP has recently set up a committee to consider these issues and ICRP has agreed to await the outcome of the NCRP deliberations before initiating any work itself. A new Task Group was set up on Dose Coefficients for External Radiations. This includes estimates of effective dose from a semi-infinite cloud of radionuclides and from soil with radioactive contamination on the surface or at fixed depths which can be folded in with known or measured depth distributions. This will chaired by Herwig Paretzke from Germany. Committee 3 Committee 3 proposed the formation of three Task Groups which were approved by the Commission. The first Task Group is on the Avoidance of Radiation Injuries in Interventional Procedures. This will be co-chaired by Professor Nakamura from Japan and Dr Sharp from NRPB. The objective is to produce a targeted document for preventing deterministic radiation injuries in Patients and Staff from fluoroscopically guided procedures. The second Task Group is on Accident Prevention and Safety in Radiation Therapy. Special emphasis will be given to recent accidents and lessons to be learned from them. Recommendations will be made and a check list for major preventative measures will be developed. The Task Group will be chaired by Pedro Ortiz of Spain. The third Task Group is on Pregnancy and Medical Radiation and is aimed at answering commonly raised questions in everyday medical practice. There will be a discussion of issues to consider before irradiation of patients in diagno- 4 Strålskyddsnytt 4/97

5 ICRP:s huvudkommission Vid bordet sitter från vänster: D Beninson, L A Ilyin, H Matsudaira, B Lindell (emeritusmedlem), C B Meinhold (vice ordf), R H Clarke (ordf), J Valentin (vetenskalig sekr). Stående från vänster: A Kaul, R Cox, Pan Z, B C Winkler, F Mettler, J -C Nénot, J D Boice, and L-E Holm. sis nuclear medicine and therapy as well as of potential courses of action after inutero irradiation has occurred. It will also consider pregnant staff in the medical professions. The Chairman of Committee 3, Fred Mettler, is personally chairing this Task Group. A Task Group of Committee 3 was already in existence and Chaired by Sören Mattsson from Sweden, on Radiation Doses from Radiopharmaceuticals. This Task Group will continue and will consider updating the data in Publication 53 to account for new biokinetic information. Committee 4 Committee 4 has two Task Groups in existence. The first is concerned with Disposal of Long-lived Solid Radioactive Waste and the second is on Principles for Protection of the Public against Chronic Exposure Situations. Both of these Task Groups are proceeding well. No new task groups were set up but Committee 4 is beginning to think about future issues and has a number of Working Parties keeping situations under review and preparing papers for the next meeting. The topics include a review of ICRP guidance on optimisation of protection, protection of the natural environment, radionuclides released to the environment, and considerations of cosmic radiation in aircraft and space flight. Main Commission The Main Commission is producing a note on The History and Policies of the Commission which it is hoped will be published next year. The Commission plans to meet twice next year, firstly, in late April, and, secondly, in Stockholm in October to commemorate the 70th Anniversary of the establishment of the Commission at the Second Internal Congress of Radiology in Stockholm in The Commission unanimously elected Mr John Dunster and Dr Warren Sinclair to be Emeritus Members. roger clarke President of ICRP Main Commission 4/97 Strålskyddsnytt 5

6 Strålskydd inom röntgendiagnostikområdet EU och SSI kurs Efter en förfrågan från det litauiska strålskyddsinstitutet till EU:s DG XI om möjligheten att ordna en kurs om strålskydd inom röntgendiagnostikområdet tillfrågades SSI om att organisera en sådan kurs. Att uppdraget gick till Sverige och SSI berodde nog mycket på att SSI tidigare haft ett gott samarbete med det Litauiska strålskyddsinstitutet genom Strålskydd Öst-projekten. Kursen finansierades av EU och med SSI:s öststatspengar. Under en vecka i början av oktober samlades ett 30-tal deltagare från hela Litauen för att delta i denna kurs i strålskydd för röntgenpersonal. Hälften av deltagarna på kursen var röntgenläkare och de övriga var ingenjörer och fysiker från sjukhus och myndigheter i Litauen. Ett dussintal föreläsare hade engagerats från många håll, från Sverige, Litauen och övriga Europa. Sjukhusfysiker och röntgenläkare från Sverige och Italien samt experter från myndigheter i Sverige, Danmark, Tyskland och från Europeiska Kommissionen DG XI. De ämnen som togs upp var orientering i strålningens fysikaliska och biologiska effekter, röntgenutrusningars fysikaliska/tekniska egenskaper, kvalitetskontroller och kvalitetssäkring, strålskydd av personal och patienter, ICRPrekommendationer och EU-direktiv m.m. Två eftermiddagar besöktes Centralsjukhuset i Vilnius för praktiska demonstrationer. Där åskådliggjordes även situationen inom sjukvården i Litauen tydligt. Stor brist på ekonomiska resurser som medför att man har svårt att ersätta många uttjänta utrustningar med oacceptabel teknik som genomlysning utan bildförstärkare och radiografi med xerografiteknik. Men även enstaka nya moderna utrustningar som en datortomograf av högsta klass kunde visas. Då de flesta inte behärskar engelska hyrdes två simultantolkar in, vilka gjorde ett oerhört bra jobb, vilket naturligtvis var avgörande för att utbytet för deltagarna blev gott. Vi föreläsare kunde erfara detta då engagerade diskussioner avslutade många föredrag. En utvärdering av kursen gjordes och sammanställdes av en tysk kollega och visade genomgående gott betyg. De lokala värdarna, det litauiska strålskyddsinstitutet, hade ordnat det Storfursten, Vytautas den Stores borg i Trakaj. lokala arrangemangen på en konferensanläggning som under Sovjettiden var träningsanläggning för landslaget i kanot och numera för det litauiska landslaget. Denna anläggning ligger i Trakaj, en liten stad vid en sjö ca 30 km väster om Vilnius. Trakaj var en gång i tiden Litauens huvudstad och här residerade de Litauiska storfurstarna under talet i den borg som restaurerats på senare år och ligger på en ö intill staden. Här gjordes en guidad rundvandring en av kvällarna som avslutades med en dansuppvisning av danser från renässansen, ackompanjerat av en orkesterensemble och alla i tidsenliga dräkter. gábor szendrö Avd. för Personal- och patientstrålskydd 6 Strålskyddsnytt 4/97

7 Jan Cederlund avliden Jan Cederlund blev 73 år. Han var den första landstingsanställde sjukhusfysikern och fick sin utbildning hos Kurt Lidén i Lund blev han landets förste fil. lic. i radiofysik, som då var ett dispensämne, medan han dröjde med disputationen till Han vistades med sin familj i Toronto under åren Hos Harold Johns och Jack Cunningham medverkade han bla i granskning och bearbetning av delar av deras berömda lärobok. Här konstruerade han en avancerad jonkammare för strålskyddsmätningar med tre elektroder och ett mätområde som sträckte sig över tre tiopotenser. Många uppskattande och roande episoder från den tiden finns bevarade på båda sidor om Atlanten. Som sjukhusfysiker återvände Jan till Lund 1960 och startade sedan radiofysikavdelningen i Borås tillträdde han den nyinrättade tjänsten vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han medverkade således i uppbyggnad och utrustning av flera terapi- och fysikavdelningar. Jan hade stort fallenhet för undervisning och utgav 1969 två flitigt använda läroböcker: Medicinska isotopmätningar och Matematik för röntgen och radioterapiassistenter, i båda fallen översättningar och bearbetningar av original av Frank H. Low respektive L.A.W. Kemp. Jan hade ett utpräglat intresse för kluriga och teoretiska frågeställningar. Som exempel kan nämnas ett uppmärksammat inlägg tillsammans med Bo Lindell i tidskriften Physics in Medicine and Biology 1964: The significance of a Seminarium i Madrid Tillämpning av direktivet om enskilda personers hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning i samband med medicinsk bestrålning, 97/43/Euratom Ett seminarium om detta hålls den 27 april 1998 i Madrid. Arrangör är Europaunionens kommission DG XI tillsammans med det spanska hälsoministeriet och det Spanska sällskapet för strålskydd. Syftet med seminariet är att främja diskussion och meningsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, radiologer, remitte second observation och avhandlingen som hade titeln: Information Content of Poisson Images. Införandet av datorer inom strålterapin var ett av Jans huvudintressen vilket bla framgår av att The 4th International conference on use of computers in radiotherapy förlades till Uppsala Sin lugna och lågmälda framtoning till trots var han en driven föreningsmänniska och mångårig ordförande i Svensk Förening för Radiofysik. Han hade också breda ideella och kulturella intressen. Jan var en kunnig, hjälpsam och vänsäll kollega som ofta med en underfundig humor och stor integritet bemötte sina medarbetare och tillgodosåg klinikens intressen. Vi är många som med tacksamhet ser tillbaka på Jan Cederlunds betydelsefulla insatser. rune walstam rande läkare, strålskyddsexperter, alla yrkeskategorier som är inblandade i radiologiska procedurer, och representanter från tillverkningen. Deltagandet är gratis. Jag kan sända en folder med First announcement till intresserade. Anmälan sändes senast den 10 mars 1998 till: M.H. Lellig (CE), DG XI.C.1 Centre Wagner C/325 L-2920 LUXEMBOURG Tel: Fax: wolfram leitz Gardner-hypotesen kan inte bekräftas En ny engelsk studie visar inte något samband mellan fäders exponering för joniserande strålning och leukemi hos barnen. I British Medical Journal volym 315 (8 november 1997) har G J Draper m fl publicerat studien: Cancer in the offspring of radiation workers: a record linkage study. Deras slutsats är ordagrant följande: These results do not support the hypothesis that paternal preconception irradiation is a cause of childhood and non- Hodgkin lymphoma; the observed associations may be chance findings or result from exposure to infective or other agents. If there is any increased risk for children of fathers who are radiation workers, it is small in absolute terms: in Britain the average risk by age 15 years is 6.5 per 10000; our best estimate, using all available data, is that the increase is 5.4 per For mothers, the numbers are too small for reliable estimates of risk, if any, to be made. NRPB (SSI:s motsvarighet i Storbritannien) noterar i ett pressmeddelande med anledning av artikeln att en andra studie the Nuclear Family Study kommer att publiceras under I denna behandlas hälsan för barn till arbetande föräldrar utsatta för joniserande strålning med hälsan för barn vars föräldrar inte är utsatta för strålning. NRPB avser därefter att komma med ett uttalande eller råd i frågan. lars persson Adressändring Meddela genast din nya eller rätta adress till SSI per brev eller fax eller E-posta till redaktören SSI:s seminarier Varje tisdag kl hålles på SSI, byggnad Z5 inom Karolinska sjukhusets område seminarier om strålskydsfrågor. Har du något viktigt att berätta på ett sådant seminarium om så, kontakta fil dr Lars Persson. Vill du per E-post ha meddelande om seminarierna så meddela din adress (vi skickar inte kallelser per brev längre) till 4/97 Strålskyddsnytt 7

8 Nya röntgenstrålkvaliteter i bruk på SSI Vid SSI:s riksmätplats kalibreras dos- och dosratmätande instrument. Utbudet av kalibreringstjänster förändras kontinuerligt beroende både på att nya standarder med nya krav på kalibreringsmetoder tas i bruk och på en ändrad efterfrågan. Under våren 1997 har vi tagit ett antal röntgenstrålkvaliteteter i bruk, som är lämpliga för kalibrering av instrument använda i röntgendiagnostiksammanhang. För röntgendiagnostik Från och med i vår finns två nya serier av strålkvaliteter för kalibrering av instrument som brukas i röntgendiagnostiskt arbete. Strålfälten är definierade i en standard med beteckningen IEC Den ena serien, som benämns RQR 2 10, har en fast tilläggsfiltrering på 2,5 mm Al medan accelerationsspänningen tillåts anta bestämda värden mellan 40 och 150 kv. Halvvärdestjockleken, HVL, ligger mellan 1,5 mm Al och 5,0 mm Al. Den andra serien, RQA 2 10 har samma accelerationsspänningar men en tilläggsfiltrering i intervallet 6,7 mm Al till 48 mm Al. Det leder till HVL-värden mellan 2,2 och 13 mm Al. För alla nya strålkvaliteter är spårbarheten till tyska normalieanstalten PTB, Braunschweig. För strålbehandling Kalibrering av instrument, vilka används för dosbestämning i strålbehandlingsfält, görs framför allt i ett 60 Co strålfält. Kalibrering kan göras antingen fritt i luft för storheten kerma i luft, eller i ett fantom med vatten och storheten absorberad dos i vatten. Den senare kalibreringsmöjligheten är en ny kalibreringstjänst och den utvärderas f n i en internationell jämförelse organiserad genom EUROMET. En SSI-rapport (författad av Nilsson och Grindborg) är också på väg. Den beskriver uppställningen och resultaten av ett par dosbestämningar och kommer att publiceras inom kort. IAEA rekommenderar att vid dosbestämning i strålbehandlingssammanhang dosen bestäms med hjälp av instrument som kalibrerats för kerma fritt i luft, eftersom det saknas ett enhetligt protokoll att följa som utgår från en kalibrering för absorberad dos i vatten. Fortfarande kan instrument kalibreras i röntgenstrålfält med breda spektrum där accelerationspotentialerna ligger mellan 10 kv och 250 kv. Våra normaler är spårbara till internationella byrån för mått och vikt, BIPM. För strålskyddsinstrument Strålfält lämpliga för kalibrering av den typ av instrument som används i strålskyddsarbete finns definierade i flera standarder. Ett antal röntgenstrålkvalitéer från standarden ISO 4037 har blivit inmätta och kan användas för t ex handinstrument och persondosmätare. Övriga fotonstrålfält kommer från ett antal radionuklider med energier mellan 15 och 1250 kev. Kermaraterna ligger f n mellan 2 µgy/h och 3,7 mgy/s, dock inte alla rater för alla energier. Snart kommer också en ny strålkälla med 6 kev:s fotonenergi att Lennart Lindborg är områdesansvarig för dosimetri på SSI. anskaffas. Energin lämpar sig t.ex. för kalibrering av instrument som skall detektera parasitär röntgenstrålning. Ett antal betastrålande preparat finns också vars dosrater är kända. Forsknings- och utvecklingsarbete För planparallella jonkamrar avsedda för elektronstrålfält ifrågasätts kalibreringsmetoden i 60 Co-gamma fält. SSI har nyligen beställt ett forskningsprojekt, där alternativa kalibreringsmetoder kommer att belysas. Persondosmätare, både elektroniska och passiva, kalibreras sedan ett antal år på ett fantom av plexiglas. Fantomet kommer att bytas ut mot ett särskilt vattenfantom när vi arbetar i röntgenstrålfält och vid låga fotonenergier. Bytet kommer att ske för att få överensstämmelse med en ISO-standard i vardande. Materialegenskaper Förutom traditionella kalibreringar av mätinstrument utför vi också andra mer eller mindre udda mätuppdrag. Ett vanligt sådant är att mäta in kalibreringsstrålkällor ute i landet. Vi har också bistått med precisering av kravspecifikationer och provning av mätinstrument vid upphandlingar. Den fina röntgenanläggningen vid mätplatsen har också kommit till användning för att testa materialegenskaper hos vissa industriprodukter. Närmare upplysningar om de strålkvalitéer vi använder kan rekvireras från oss på dosimetrilaboratoriet. lennart lindborg 8 Strålskyddsnytt 4/97

9 European alara Network - ean - ett nytt europeiskt nätverk ALARA-principen (As Low As Reasonable Achievable) utgör grunden för allt strålskyddsarbete. Stråldoserna skall hållas så låga, som det är rimligt möjligt. Sedan den internationella strålskyddskommissionen, ICRP, i publikationerna ICRP 22 (1973) respektive ICRP 26 (1977) införde strålskyddsoptimering har en rad lärdomar dragits avseende praktisk implementering och användningen av ALA- RA-principen. Optimering är numera ett explicit krav i EU:s grundläggande direktiv (BSS Basic Safety Standard) avseende strålskydd. Som ett led i att ytterligare stödja och utveckla arbetet inom detta område har EU ansett det vara värdefullt att skapa ett europeiskt nätverk för frågor avseende ALARA och optimering av strålskydd (European ALARA Network). Målen för detta nätverk och samarbetet som bedrivs skall vara: att stödja en bredare och mer uniform tillämpning av strålskyddsoptimering inom olika verksamhetsområden som t ex industri, forskning, kärnkraft; att tillhandahålla ett forum för utbyte och analys av praktiska europeiska erfarenheter avseende ALARAfrågor; att föreslå intressanta och aktuella teman för Europeiska möten, workshops eller forskningsprojekt. Nätverket är ett komplement till redan existerande strukturer och organ som t ex EU:s grupp med strålskyddsexperter från LWR:s (DG XI), det internationella systemet (databas) avseende yrkesexponering (ISOE från NEA OECD), EU:s utbildning (kurser) avseende implementering av strålskyddsoptimering vid kärntekniska anläggningar. På uppdrag av EC DG XII koordineras verksamheten av Centre d Etude sur L Evaluation de la Protection dans le Domaine Nucleaire, CEPN, Fontenayaux-Roses, Paris i Frankrike och en liten expertgrupp med personer från olika länder utgör rådgivare avseende EAN:s program. Nyhetsbulletin EAN producerar ett par gånger per år en nyhetsbulletin, ALARA newsletter, i syfte att upprätta en länk mellan de som arbetar med ALARA-frågor; huvudsakligen strålskyddare, men också strålskyddsorganisationer, forskningsorgan, myndigheter, handelsorgan, läkare m fl. SSI distribuerar regelbundet ett fåtal exemplar av denna bulletin och intresserade kan vända sig till undertecknad. Numera återfinns också EAN:s nyhetsbulletin på INTERNET: Endast den senaste bulletinen är direkt åtkomlig men det är möjligt att ladda ner de tidigare utgåvorna till persondatorer i syfte att kunna läsa och skriva ut dem på skrivare. Den 1 3 december 1997 anordnade EAN en workshop avseende ALARA and Decommissioning (avvecklingsfrågor) vid INSTN-Saclay i Frankrike. Den november 1998 anordnas en workshop i Chilton i Storbritannien på temat ALARA in the non nuclear industry. Mera upplysningar om EAN kan fås av mig per e-post: ingemar lund Avd för personal- och patientstrålskydd De 25 första svaren - vinnarna! I förra numret av Strålskyddsnytt fanns en enkät där vi frågade läsarna vad de tycker om tidningen. I detta nummer finns inte plats för en redovisning och analys av svaren. Den kommer i nästa nummer. Men du kan se om du tillhör en av de 25 först öppnade svaren, som har en speciell SSI-tröja att vänta. Sören Norrby, SKI, Stockholm Anders H Lindén, Svensk Geofysik AB, Falun Imre Paźsit, Chalmers, Göteborg Kjell Håkansson, M.F.K., Strömsnäsbruk Olle Kjellin, Moheda Bengt Bentsson, Västervik Lars-Erik De Geer, FOA, Stockholm Stefan Johnsson, Askersunds kommun, Askerssund Anette Johansson, SU-Östra, Göteborg Staffan Cederblom, Göteborg T-L Runesson, Skövde Malin Prima, Lidingö stad, Lidingö Göran Ågren, FOA, Umeå Leif Löfberg, Exploranium, Falun Katinka Alurén, IMM, Solna Claes Källbom, Linköping Ingemar Sörensson, Göteborg Ingemar Malmström, Karlstad Ingegerd Kjellberg, Borlänge Lars Nordlund, Alingsåshälsan, Alingsås Birgitta Ekström, BMC, Uppsala Mats Nilsson, Universitetssjukhuset, Malmö Hans Johansson, Hälsocentralen, Hudiksvall Agneta Rising, Ringhals, Väröbacka Ivar Alvarsson, Miljöskyddskontoret, Kungälv 4/97 Strålskyddsnytt 9

10 UV-index framgång i SKOP-undersökning Var fjärde svensk har hört talas om UV-index, och av dem anser 41 procent att de fått bättre kunskap om solens ultravioletta strålning pga UV-index. 24 procent har ändrat sina solvanor, skriver Ulf Wester, SSI. SSI har under sommaren, i samarbete med SMHI, lämnat aktuella prognoser UV-index för solljusets ultravioletta strålning då den är som starkast under dagen. SSI:s och SMHI:s prognoser för UV-strålningens styrka i solljuset startade i Sverige sommaren 1993 i samband med att ozonskiktets uttunning uppmärksammades i media och bland allmänheten. UV-index är avsett att fylla ett informationsbehov och ge vägledning när det gäller att skydda sig mot stark sol. Statens strålskyddsinstitut uppdrog i september åt SKOP (Skandinavisk Opinion AB) att undersöka hur UV-index nått ut bland allmänheten. SKOP gör regelbundna undersökningar bland svenska medborgare bosatta i hela landet. Mellan den 22 september och den 16 oktober 1997 intervjuades drygt 1000 personer (1094 st) om bl.a UV-index. Undersökningen utfördes av Birgitta Hultåker vid SKOP som i en rapport till SSI den 11 november 1997 redovisat resultaten. Nedan följer ett utdrag. 27 procent har sett UV-index Inledningsvis frågade SKOP SSI (Statens strålskyddsinstitut) har tillsammans med SMHI tagit fram ett UV-index. Har Du sett eller hört talas om UV-index? De som gjort det fick en tilläggsfråga, Var har Du sett eller hört talas om UVindex? varvid de kunde välja mellan svarsalternativen i dags- eller kvällstidningar, hört det på lokalradion, information samt annat. Var fjärde svensk i åldern 18 till 74 år (27 procent) har sett eller hört talas om UV-index. Bland personer med lång utbildning säger en av tre (33 procent) UV-Index Lat.0 10 N 20 N 30 N 40 N 50 N 60 N 70 N 0 40 S Månad att de har gjort det och bland yngre personer har en av fyra (28 procent) gjort det. De som har kort utbildning (18 procent) och äldre personer (21 procent) har gjort det i mindre utsträckning. Män (29 procent) känner till UV-index i något större utsträckning än vad kvinnor (25 procent) gör. Vanligast (22 procent) är att svenskarna har läst om UV-index i dags- eller kvällstidningar. En av tjugo har hört om UV-index på lokalradion (6 procent) eller fått information (4 procent). Det är också en av tjugo (5 procent) som har fått kunskapen på annat sätt. Den senare gruppen främst genom TV, men några har hört om UV-index genom riksradion, arbetsplatser, skola, familj, vänner och barnavårdscentraler. Bättre kunskap om solstyrka De som hade sett eller hört talas om UVindex ombads att besvara några frågor om vad det hela betytt för dem. Två av fem (41 procent) säger att de i mycket eller ganska hög grad fått bättre kunskap om solstyrkan på olika platser och vid olika väder och årstider. En av tio (10 procent) har fått det i mycket hög grad. Bland dem som känner till UV-index är det bara en av fyra (26 procent) som säger att de inte alls eller nästan inte alls har fått bättre kunskap om solstyrkan. En av fyra som har sett eller hört talas om UV-index (24 procent) har Typiska värden för UV-index på olika breddgrader och årstider vid normala ozonskiktsförhållanden. Latitud 60 N går norr om Stockholm. ändrat sina solvanor i mycket eller ganska stor utsträckning. Varannan (49 procent) har inte alls gjort det. De som har ändrat sina solvanor i mycket eller ganska stor utsträckning ombads att berätta på vilket sätt de gjort det. Vanligast är att de solar mindre. Flera intervjupersoner säger också att de har på sig mer kläder eller att de använder solkräm och solskyddsfaktor. Någon avstår från solarium. Bra med dagliga UV-index Alla intervjupersoner fick frågan, UVindex är ett mått på styrkan av solens ultravioletta strålning och visar hur länge Du kan vistas ute i solen beroende på Din hudtyp. Vad tycker Du? Skulle det vara bra eller dåligt om tidningarna dagligen presenterade UV-index? Eller skulle det inte spela någon roll? En majoritet av svenskarna (57 procent) svarar att det skulle vara mycket eller ganska bra. En av fem (19 procent) svarar att det skulle vara mycket bra. Nästan ingen (3 procent) anser att det skulle vara dåligt med dagliga UV-index. Enligt två av fem (40 procent) skulle det inte spela någon roll. Kvinnor (61 procent) anser i större utsträckning än män (52 procent) att det skulle vara bra med dagliga UV-index. Tre av tio svenskar (29 procent) tror att deras solvanor skulle ändras om de kunde läsa om dagens UV-index i tid- 10 Strålskyddsnytt 4/97

11 Oenighet om diagnostiska referensdosnivåer ningen. Kvinnor (33 procent) tror det i större utsträckning än män (24 procent). Äldre (21 procent) tror det i mindre utsträckning än andra. De som tror att deras solvanor skulle ändras tillfrågades på vilket sätt det skulle ske. Många säger att de skulle sola mindre eller vara försiktigare med solning. Många anser att de skulle anpassa sig efter index. Somliga skulle ha på sig mer kläder, andra använda solkrämer. Någon säger att man skulle tänka mer på barnen. UV-index globalt standardiserat UV-index är enhetligt utformat internationellt och omfattas av en gemensam rekommendation från World Health Organization (WHO), World Meteorological Organization (WMO), United Nations Environment Programme (UNEP) och International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Under vinterhalvåret är UV-strålningen i Sverige låg UV-index har siffervärdet noll eller möjligen ett och UV-prognoserna är nedlagda i väntan på vårsolen, men under den gångna sommaren har media och allmänhet direkt kunnat ta del av UV-index prognoserna på internet. Intresserade tidningar och media fick även UV-index förmedlat genom TT. UV-index baseras på väderoch ozonprognoser och uppdaterades dagligen under sommaren av SMHI för sexton regioner i Sverige. SSI har på sin hemsida på internet (www.ssi.se) direkta länkar till informationen om SSI:s och SMHI:s UV-index på SMHI:s hemsida. Från SSI:s hemsida finns dessutom länkar till UV-index prognoser och information i andra länder bla Australien. SSI har broschyrmaterial om UVindex. Bl a kan man beställa ett hjälpmedel - en solsnurra - som visar säker tid i solen beroende på UV-index, hudtyp och tid på dagen. ulf wester Avd för miljöövervakning och mätning Icke-joniserande strålning Reference Doses and Quality in Medical Imaging what the referring practitioner and the directing medical staff should know Training workshop in Luxemburg, oktober 23-25th 1997 Tillsammans med drygt 200 andra deltog undertecknade i detta seminarium. Som titeln antyder var den tänkta publiken radiologer och annan medicinsk personal i ledande ställning, dock fanns endast ett 20-tal i den fysikerdominerande åhörarkretsen. Programmet såg väl genomtänkt ut: 23 inbjudna talare skulle ge en överblick över olika delområden med tid avsatt för diskussioner, presentation av 54 accepterade poster i två sessioner, och så en avslutande rundabordsdiskussion. Dessvärre uppfylldes inte förväntningarna. Några omvälvande nyheter var det inte tal om, och många talare drog över tiden, vilket gick ut över både diskussionerna och posterpresentationerna. De diagnostiska referensdosnivåerna betraktades av somliga som ett kraftfullt hjälpmedel i optimeringsprocessen av andra blott som en interventionsnivå som hjälper till att identifiera de riktigt dåliga avdelningarna, samtidigt som risken finns att man nöjer sig med att vara något under dessa nivåer och avstår från vidare optimeringsförsök. Detta var också ett av debattämnena: vad betyder egentligen referensnivåer och hur ska de användas? Den mest spridda uppfattningen var att de ska sättas och användas som i de Europeiska riktlinjer för kvalitetskriterier : värdet tas som tredje kvartil i en regional eller nationell kartläggning och har sedan karaktären av en interventionsnivå. Andra, bland dessa undertecknade, skulle hellre vilja ha ett riktvärde att sträva efter. I Sverige finns sådana riktvärden för mammografiscreening. Således erbjöds inga praktiska lösningar som direkt kunde tillämpas, tvärtom uppdagades en tämligen stor oenighet och osäkerhet om vad dessa diagnostiska referensnivåer är och hur de skall användas på bästa sätt. Rundabordsdiskussionen blev en kavalkad av korta anföranden av representanter för olika professioners organisationer och en representant för tillverkarna. Denne drog en liknelse mellan en biltillverkare och en tillverkare av röntgenutrustning: If a car driver exceeds the speed limits is then the manufacturer of the car responsible? Detta som ett inlägg i debatten om tillverkarens ansvar. Godkänd svensk insats Den svenska delegationen, som bestod av tre kvinnor och två män, stod för två inbjudna översiktspresentationer (nuklearmedicin och tillverkarnas roll/ betydelsen av standards) samt fyra posters (pelvimetri med digital teknik, pediatriska kolonundersökningar, optimalt fotonspektrum för dentala röntgenundersökningar och riktvärden för stråldosen vid mammografi). En mer än väl godkänd svensk insats. Flera svenska insatser kommer det förhoppningsvis att bli i framtiden: Nästa seminarium i denna serie är planerat att hållas i Malmö våren 1999, men då för första gången inte under ledning av EU:s grand old lady inom röntgendiagnostiken, Dr. Hannelore Schibilla som under sina många år vid kommissionens DG XII har initierat, drivit, handlagt all utlagd forskning inom medicinsk radiologi. Hon går nu i pension och avtackades med välförtjänta blommor och present. wolfram leitz Avd för personal- och patientstrålskydd birgitta hansson Sjukhusfysiker, Avdelning för sjukhusfysik, Karolinska sjukhuset 4/97 Strålskyddsnytt 11

12 Svårt ta ställning i slutförvarsfrågan Behovsanalys i tre kommuner Malå, Oskarshamn och Kristinehamn, visar att de flesta inte tycker sig ha tillräcklig kunskap för att ta ställning i slutförvarsfrågan. Intresset för information är stort och myndigheterna är mest trovärdiga som avsändare. Analysen visar också att allmänheten upplever sig ha ganska litet inflytande i frågan om var det använda kärnbränslet ska slutförvaras. Som ett underlag för sitt informationsarbete har SSI och SKI låtit genomföra en behovsanalys i tre kommuner. Valet föll på två av de kommuner som vid tiden för undersökningen var aktuella för förstudier Malå kommun som inte har någon direkt erfarenhet av kärnkraft och Oskarshamn som har en lång erfarenhet av kärnkraftverksamhet. Kristinehamns kommun, där varken förstudier eller informationsinsatser genomförts, blev jämförelsekommun. Undersökningen genomfördes av KAN kommunikationsanalys AB i maj 1997 som en kvantitativ telefonenkät slumpmässigt utvalda personer bland hushåll och politiker i komunfullmäktige kontaktades. Svarsfrekvensen var mycket bra 82 procent, eller uttryckt i antal personer, 300 st per kommun svarade. Genom vår undersökning ville vi få svar på några centrala frågeställningar. Vilka frågor vill olika målgrupper ha svar på? På vilket sätt föredrar kommuninnevånarna att få sin information? Vilka avsändare upplevs som trovärdiga? Neutral och opartisk information Undersökningen visade att flertalet kommuninnevånare inte anser sig har tillräcklig kunskap om slutförvar av använt kärnbränsle. Mellan hälften och tre fjärdedelar i de tre kommunerna efterfrågar mer information. Frågan om slutförvar av använt kärnbränsle upplevs som viktig för de allra flesta kommuninnevånarna. Man vill att informationen ska vara neutral. saklig, öppen, objektiv, kortfattad och lätt att förstå. Som en garanti för detta vill många att avsändarna ska vara experter eller forskare. En del efterlyser också ett helhetsperspektiv över frågan. Innevånarna i de olika kommunerna skiljer sig delvis åt när det gäller i vilken BAKGRUND SSI och Statens kärnkraftinspektion genomför ett gemensamt treårigt informationsprojekt kring frågan om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Myndigheterna har av regeringen beviljats extra medel för att bedriva fördjupade informationsinsatser i de kommuner som är aktuella för förstudier om slutförvar av använt kärnbränsle. De kommuner som idag berörs av förstudier bedrivna av Svensk Kärnbränslehantering AB är Östhammar, Nyköping och Oskarshamn. I Östhammar och Nyköpings kommun är den preliminära rapporten av förstudien klar medan man nyligen har startat förstudiearbetet i Oskarshamns kommun. Om man skulle bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i din kommun, tycker du eller tycker du inte att du har tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning till detta? Resultatet visas i procent, viktat. utsträckning de tror att de personligen kommer att påverkas av var det använda kärnbränslet slutförvaras. I Malå och Kristinehamn dominerar de som anser att placeringen kan komma att påverka dem och deras närmaste. I Oskarshamn svarar däremot hälften att frågan kommer att påverka dem i liten utsträckning eller att den inte kommer att påverka dem. Allmänheten upplever också att de har ganska lite inflytande i frågan om var det använda kärnbränsle ska slutförvaras över hälften av innevånarna i Malå, Kristinehamn och Oskarshamn tycker att de i liten eller i ingen utsträckning kan eller skulle kunna påverka var använt kärnbränsle ska slutförvaras. Strålningsrisker och säkerheter De frågor som man vill ha svar på spänner över många olika ämnesområden: vilka strålningsriskerna är, hur transporterna av kärnbränslet till slutförvaret kommer att ske, information om olika förvaringsmetoders säkerhet och risker, hur det ska gå till att välja plats för slutförvar av använt kärnbränsle i Sverige samt samlad information med både argument för och emot ett sluförvar i hemkommunen. I undersökningen uppgav man att man var mycket eller ganska intresserad av de nämna områdena. Man vill också veta mer om alternativfrågan, arbetstillfällen för kommunen, ny forskning, 12 Strålskyddsnytt 4/97

13 Kärnavfallskonferens på SKI Hur stort förtroende har de som svarat för olika avsändare kring information om slutförvar av använt kärnbränsle? Diagrammet visar i procent hur många som har mycket stort eller ganska stort förtroende för följande avsändare. ansvarsfrågan och om det är bara svenskt avfall som ska förvaras. Helst en myndighet Vilket förtroende har man för olika avsändare av information om slutförvar av använt kärnbränsle? Trots att kännedomen om myndigheterna och deras roller visade sig vara låg, så har tre av fyra ändå ett förtroende för dem som avsändare (se diagram). SKB och miljörörelsen har förtroende hos cirka hälften av de tillfrågade. Sämre är det för de lokala politikerna. Det är ett allmänt lågt förtroende för politiker och man tror inte att de har tillräcklig kunskap. Massmedia får också låga siffror när det gäller förtroende. Men det betyder inte att man inte bryr sig om vad som sägs i media eller vad som står i tidningarna. Politikerna är mer välinformerade än allmänheten och är mer intresserade av att få information. Ungdomar upplever frågan som mindre viktig och är inte så intresserade av information. Kvinnor upplever frågan om slutförvar som mer central än män gör och vill ha mer kunskap. Om du har frågor kring behovsanalysen eller om informationsprojektet Slutförvar av använt kärnbränsle är du välkommen att ringa till oss på telefon susanne torén hélène asp Syftet med konferensen, som hölls oktober, var att gemensamt informera om de erfarenheter som myndigheterna fått under vårens gemensamma avfallsinspektioner. Efter en kort inledning av Sören Norrby och en beskrivning av hur SKI och SSI fungerar idag, Sören Norrby och Carl-Magnus Larsson, presenterades i korta ordalag de observationer som SSI och SKI gjort under vårens gemensamma inspektioner på samtliga avfallsanläggningar. Ett uppskattat inslag var den presentation som våra jurister, Juha Lumpus och Kristina Wallén, gjorde och som handlade om offentlighetsprincipen. Hur de handlingar som kommer in till myndigheterna skall behandlas och hur de kan lämnas ut på begäran. Hur myndigheterna ser på stora dekontamineringsprocesser och hur och när händelser skall rapporteras till myndigheterna berättade Helmuth Zika, Lars Malmqvist och Sören Norrby om. SKI:s förslag till föreskrift presenterades av Stig Wingefors och Magnus Westerlind informerade om SSI:s föreskrifter, de som finns och de som planeras som rör kärntekniska anläggningar. Jag presenterade den kommande SSI-föreskriften som handlar om avfallshantering på Rubriker i SSI News 4/1997 Radon in drinking water. A high level waste repository. The use of fuzzy distributions in probabilistic environmental impact assessments. Neutron dose measurements an overview of the present situation at workplaces in the Swedish nuclear industry. Low-level radiation Professor Kenneth Mossman, USA says sufficient information is available today for less Konferens i Sevilla Rapport från International Conference on Low Doses of Ionizing Radiation Biological Effects and Regulating Control. IAEA/WHO i samarbete med UNSCEAR i Sevilla november 1997 Författare: L-E Holm (SSI), Wendla de kärntekniska anläggningarna. SKB:s Jan Carlsson berättade om SFL-avfall, Elisabeth Jansson Forsmark informerade om dagsläget i projekt SAMS (samordning av kärnkraftverkens avfallshantering) och Arne Larsson Studsvik informerade om dagsläget för projekt THOR (ett annat projekt att samordna kärnkraftverkens avfallshantering). Hans Forsström SKB förklarade vad de olika siffrorna efter SFRbeteckningen står för och redovisade hur utrymmena i SFR-1 har utnyttjats. Christer Solstrand informerade om hur bergrummet på OKG utnyttjas nu, och Bo Kåwemark, SFR berättade om det datasystem som nu används på SFR och som kärnkraftverken kan utnyttja när avfall skall skickas till SFR. Stig Wingefors, SKI, och Magnus Westerlind, SSI, presenterade avslutningsvis hur SSI och SKI ser på problemet med allt större skrotgårdar och lagring av avfall i många år, och poängterade vikten av att ta fram planer för hur och när avfallet skall tas omhand. gunilla lindbom Avdelningen för avfall och miljö conservative approaches to standard settings Thoron in dwellings in Sweden and Japan A report of Lars Mjönes För prenumeration av SSI-News meddela SSI. Enstaka exemplar av SSI-News sändes per post. lars persson Fax Paile (STUK), Lars Persson (SSI), S Sundell-Bergman (SSI), Jack Valentin (ICRP:s Vet sekr) Rapporten kan erhållas per internet från Lars Persson 4/97 Strålskyddsnytt 13

14 Från tryckeriet 97:13 Ett biståndsprojekt inom kärnavfallsområdet (RYS 5.03b) Beskrivning och utvärdering. Anna Vahlne 97:14 Beskrivning och utvärdering av kalibreringsrutin för storheten absorberad dos i vatten Miljöövervakning och mätning Ulf Nilsson, Jan-Erik Grindborg 50 SEK 97:15 Project Radiation Protection East Status Report, July 1997 Jan Olof Snihs; Helene Sundewall; Sten Grapengiesser, STEGRA Consultants, Torkel Bennerstedt, TeknoTelje 60 SEK 97:16 Omgivningskontroll vid kärnkraftverken och Studsvik Resultat från mätningar av radionuklider i miljöprover Avdelningen för avfall och miljö Per Bengtson, Carl-Magnus Larsson, Maria Lüning, Leif Moberg 60 SEK Extern publicering Belyaev, Igor Ya. ; Alipov, Yevgeny D. ; Harms-Ringdahl, Mats Effects of zero magnetic field on the conformation of chromatin in human cells Biochimica et biophysica acta. General subjects, vol (1997), s Boice, John D. Jr. ; Holm, Lars-Erik A response to: Leukaemia and thyroid cancer in emergency workers of the Chernobyl accident : estimation of radiation risks ( ) Radiation and environmental biophysics, vol. 36 (1997), nr 3, s Glansholm, Anders Optical radiation from two industrial laser stations AU-International Laser Safety Conference (1997 : Orlando, Fla.) Proceedings of the International Laser Safety Conference : ILSC 97 : [March 17-20, 1997, Renaissance Orlando Hotel, Airport Orlando, Florida] : vol. 3 / general chair: Jerome Dennis Orlando, Fla. : Laser Institute of America, viii, 649 s., s Jensen, Mikael Data management for the distant future Nuclear plant journal, vol. 15 (1997), nr 4, s , 35 Persson, Lars The demonic world of lowdose ionizing radiation The Health Physics Society s newsletter, vol. 25 (1997), nr 10, s. 5 Persson, Lars Effects of low-dose ionizing radiation : ethical considerations The Health Physics Society s newsletter, vol. 25 (1997), nr 9, s Persson, Lars A new problem in radiation protection : the Auger electron effect 100 Jahre Röntgen : medizinische Strahlenbelastung - Bewertung des Risikos : Proceedings : Berlin 1995 / gemeinsam mit der Ärztekammer Berlin und den Internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in Sozialer Verantwortung (IPPNW) ; Inge Schmitz-Feuerhake, Edmund Lengfelder (Hrsg.) Münster ; Bremen : Ges. für Strahlenschutz, s. (Internationaler Kongress der Gesellschaft für Strahlenschutz e.v. / Gesellschaft für Strahlenschutz : 2), s Sandström, Björn E. ; Svoboda, Peter ; Granström, Micael ; Harms-Ringdahl, Mats ; Candeias, Luis P. H 2 O 2 -driven reduction of the Fe 3+ -quin2 chelate and the subsequent formation of oxidizing species Free radical biology & medicine, vol. 23 (1997), nr 5, s Shrader-Frechette, Kristin ; Persson, Lars Ethical issues in radiation protection Health physics, vol. 73 (1997), nr 2, s Wiklund, Åsa Nordic dose assessment exercise, NKS/EKO-4.1e. - presentation of the results from trajectory calculations Report of the second meeting on Nordic dispersion/ trajectory model intercomparison with the ETEX-1 full-scale experiment : NKS- EKO-4 intercomparison/ validation exercise, held at FMI, Helsinki, 4th and 5th December 1996 / ed.: Ulf Tveten ; Helsinki : Finnish Meteorological Institute, s. NKS/EKO- 4(97)1, s Åkerblom, Gustav ; Lindén, Anders Predicting the radon concentration in a deep nuclear waste repository Rare gas geochemistry : applications in earth & environmental sciences / edited by H.S. Virk Amritsar : Guru Nanak Dev University, 1997, kapitel 25 Åkerblom, Gustav ; Lindgren, Jonas Mapping of ground water radon potential European geologist, 1997, s Åkerblom, Gustav ; Mellander, Hans Geology and radon Radon measurements by etched track detectors : applications in radiation protection, earth sciences, and the environment / editors, Saeed A. Durrani, Radomir Ilic River Edge, N.J. : World Scientific, 1997, s Decision Making Support for Off-site Emergency Management : proceedings of the fourth International Workshop, Aronsborg, Sweden, October / proceedings editors: Ulf Bäverstam, George Fraser and G. Neale Kelly Ashford : Nuclear Technology Publishing, xiv, 315 s. (Radiation protection dosimetry : 73:1/4) Bäverstam, Ulf ; Fraser, George ; Kelly, G. Neale Decision Making Support for Off-site Emergency Management : editorial S. xiii Bäverstam, Ulf Decision support and decision support systems S. 1-6 Snihs, Jan Olof ; Lazo, Ted INEX and the NEA programme in international nuclear emergency matters S Karlberg, Olof Exchange of information between a general and a specialised decision support system S Kelly, G. Neale ; Bäverstam, Ulf ; French, Simon ; Weiss, Wolfgang Summary and conclusions S Microdosimetry : an interdisciplinary approach : [the proceedings of the twelfth symposium on Microdosimetry, an interdisciplinary meeting on radiation quality, molecular mechanisms, cellular effects and health consequences of low level ionising radiation, held on 29 September - 4 October 1996 at Keble College, Oxford, U.K.] / edited by Dudley T. Goodhead... Cambridge : The Royal Society of Chemistry, xv, 430 s. (Special publication : 204) Meijer, Annelie E. ; Kronqvist, Ulla-Stina E. ; Lewensohn, Rolf ; Harms- Ringdahl, Mats 14 Strålskyddsnytt 3/97

15 The RBE of accelerated nitrogen-ions for apoptosis in human peripheral lymphocytes exposed in vitro S Kyllönen, Jan- Erik ; Lindborg, Lennart ; Samuelson, Göran Paired TEPCS for variance measurements S Grindborg, Jan-Erik ; Olko, Pawel A. A comparison of measured and calculated y D values in the nanometre region for photon beams S Nordic Workshop on Biological Effects of Low Frequency Electromagnetic Fields (5 : 1997 : Trondheim) 5th Nordic Workshop on Biological Effects of Low Frequency Electromagnetic Fields : Trondheim, April 1997 / Anders Johnsson, Gunnhild Oftedahl (eds.) Østerås : Statens strålevern, s. (Strålevern Rapport : 1997:6) Anger, Gert ; Jonsson, Gösta Magnetic fields of electric kitchen ranges, hobs, and microwave ovens S Wilén, Jonna ; Hansson Mild, Kjell ; Paulsson, Lars-Erik ; Anger, Gert Body current measurements in the near field from short wave antennas S. 97 Nordiska sällskapet för strålskydd. Ordinarie mötet (11 : 1996 : Reykjavík) Proceedings : Nordisk selskap for strålevern, det 11. ordinarie møtet, det 7. Nordiske radioøkologi seminar, august 1996, Reykjavík, Island / editors: Tord Walderhaug, Einar Páll Gudlaugsson Reykjavík : Geislavarnir ríksins, xii, 581 s. Lindell, Bo Elementary risk concepts S Leitz, Wolfram Strålrisk vid mammografiscreening - försumbar eller ett stort problem? S Szendrö, Gabor ; Axelsson, Bertil ; Leitz, Wolfram Uppföljning av datortomografianvändningen i Sverige S Falk, Rolf ; Mellander, Hans ; Nyblom, Leif ; Östergren, Inger Individual radon exposure history measured by an alpha track detector technique S Möre, Hans ; Falk, Rolf A foodbasket investigation to assess the average intake of 137 Cs by the population in Sweden in 1994 S Nyblom, Leif ; Falk, Rolf ; Ågren, Göran ; Östergren, Inger Stråldosen till svenska befolkningen från cesium i kroppen, bestämd från helkroppsmätningar av en statistiskt representativ grupp S Mellander, Hans A portable gamma spectrometry system for environmental applications S. 325 Hubbard, Lynn Marie ; Wallberg, Lena ; Moberg, Leif Radiocaesium redistribution in a Swedish pine forest : dynamics of root uptake S Suomela, Jorma ; Moberg, Leif En enklare metod att analysera strontium-90 : testad på jordprover från Tjernobylområdet S Kivisäkk, Enn ; Paulsson, Lars- Erik Recommendations on exposure to 50 Hz magnetic fields in Sweden S. 407 Glansholm, Anders Optical radiation from two industrial laser stations S Kivisäkk, Enn ; Wester, Ulf ; Larkö, Olle Testing of the sunscreens on the Swedish market S. 415 Andersson, Inger ; Finck, Robert Mätning av radioaktiva ämnen i betesgräs och mjölk i händelse av en kärnenergiolycka : förslag till en beredskapsorganisation i Sverige S Finck, Robert Local reference measurements of gamma radiation in Sweden: experiences from seven years of measurements S Nyholm, Kjell ; Lindhé, John Christer EMERCON-ECURIE International Notification of Radiological Emergencies S Bäverstam, Ulf Probabilistic assessment of doses and depositions after a hypothetical accident at the Barsebäck nuclear power plant, using two years hourly meteorological data S Larsson, Tord Järnvägsvagn kontaminerad med Cs-137 S. 545 Persson, Lars On ethical issues in radiation protection S Valentin, Jack Potential exposure in practice S Snihs, Jan Olof Radiation protection : developments and trends S JAG BESTÄLLER HÄRMED...ex av SSI-rapport nr......ex av SSI-rapport nr... Porto tillkommer Kostnadsfri prenumeration på Strålskyddsnytt. Kostnadsfri prenumeration på SSI News Nyförvärvslista. Kostnadsfri prenumeration på nyförvärvslistan. Namn Företag Adress Postadress Skickas till: Statens strålskyddsinstitut, Intern service, Stockholm. Eller faxa på nummer

16 Kurser från SSI utbildning våren 1998 Samtliga kurser hålls i Strålskyddsinstitutets utbildningslokal på Karolinska sjukhusets område i Solna. För ytterligare information beställ vår kurskatalog Ring eller faxa på nr För ytterligare information beställ vår kurskatalog Nyheter Vi har i år fortsättningskurser med två nya inriktningar. Dels har vi en kurs med inriktning på miljöarbete och dels en kurs med inriktning på teknisk användning. Kurserna har olika innehåll. Den som vill bredda sitt kunnande, kan därför gå båda kurserna. I år har vi också en kurs för dig med gamla och delvis bortglömda kunskaper. Under en dag går vi i lugn takt igenom grunderna i strålskydd, så att alla kan förstå. Kurserna har tillkommit efter önskemål från kursdeltagare, som önskat fortsättningskurser med något lägre svårighetsgrad än de fördjupningskurser vi tidigare anordnat. För dig som vill fräscha upp dina kunskaper i mätteknik och som samtidigt vill kontrollera ditt strålskyddsinstrument är kursen Kontroll av eget strålskyddsinstrument lämplig. Du använder då ditt eget instrument under mätövningar och laborationer. 19 mars Joniserande strålning - uppfräschning av kunskaper Denna kurs är avsedd för dig, som inte arbetat med utrustning med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör på länge och därför glömt bort mycket av det du en gång lärt dig. Kanske känns de nya enheterna sievert och becquerel främmande för dig och du vill veta vad som hänt med lagar och föreskrifter Pris kr april Fortsättningskurs med inriktning på miljöarbete Denna kurs är avsedd för dig som arbetar med miljö-, analys- och beredskapsfrågor. Du bör tidigare ha deltagit i vår grundkurs eller motsvarande utbildning. En stor del av kursen ägnas åt, hur man kan detektera radioaktiva ämnen i omgivningen. För dig, som även arbetar med informationsfrågor, kan det vara viktigt att kunna svara på frågor om elektromagnetiska fält och UV-strålning. Under två lektionstimmar presenteras kunskapsläget i dessa frågor. Pris kr. 5-7 maj Joniserande strålning - grundkurs i strålskydd Kursen vänder sig till alla som vill få grundläggande kunskap om joniserande strålning. I lugn takt varvas teori med praktiska mätövningar. Pris kr. 8 maj Kontroll av eget strålskyddsinstrument Kursen vänder sig till dig, som använder strålskyddsinstrument och som vill veta om instrumentet visar rätt och att det är lämpligt för dina mätningar. Under kursen får du lära dig skillnader mellan olika instrumenttyper och hur du väljer rätt instrument. Du ska ta med ditt eget instrument till kursen. Under praktiska mätövningar får du bestämma ditt instruments felvisning. Du får även kontrollera energiberoende och vad som händer om instrumentet överbelastas. Du har tillgång till moderna instrument av olika fabrikat, även om du inte har något eget instrument att ta med till kursen eller om du vill prova andra fabrikat. Pris kr. 12 maj Icke joniserande strålning för kommuner Miljö- och hälsoskyddsnämnderna i flera kommuner utövar i dag tillsyn på solarier. Kraftledningar och sändarantenner ger upphov till många frågeställningar. Denna kurs är i första hand avsedd för personal inom kommunerna som arbetar eller ska arbeta med ovanstående frågor och som behöver ge information till allmänheten. Pris kr maj Fortsättningskurs med inriktning på teknisk användning av joniserande strålning Denna kurs är avsedd för dig som arbetar med teknisk användning av joniserande strålning. Du bör tidigare ha deltagit i vår grundkurs eller motsvarande utbildning, t ex SIFU:s industrikurs. Enligt reglerna för transport av farligt gods med bil (ADR) krävs ett speciellt transportintyg av den, som transporterar nivåvakter, ytviktsmätare, densitetsmätare och liknande utrustning. Utöver ett traditionellt kursintyg får du också ett sådant transportintyg. Pris kr. 12 juni Radioaktiva ämnen i skrot och råvaror Kursen vänder sig till alla, som har till uppgift att kontrollera att importerat material inte innehåller radioaktiva ämnen. En meningsfull kontroll kräver god kunskap om både strålningens och instrumentens egenskaper. Det är lätt att göra fel. Utöver grundlig teoretisk utbildning, får kursdeltagarna vid praktiska mätövningar lära sig hur olika instrumenttyper uppträder och hur man söker efter radioaktiva ämnen i olika miljöer. Pris: kr. Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart debiteras full avgift, om inte sjukintyg kan uppvisas. Betalningsvillkor 15 dagar. SÄND IN DIN ANMÄLAN TILL SSI UTBILDNING, STOCKHOLM, TEL ELLER FAXA KUPONGEN TILL SSI UTBILDNING, Kursdeltagare:... Företag:... Gatuadress:... Postadress:... Faktureringsadress (om annan än ovan): Telefon:... Kursavgift:... Kursnamn:... Kursdatum:... Namnteckning:... 4/97

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

SSi Statens. SSI-rapport 96-10. Persondosmätningar. Årsrapport 1995. Lars Bergman. strålskyddsinstitut ISSN 0282-4434.

SSi Statens. SSI-rapport 96-10. Persondosmätningar. Årsrapport 1995. Lars Bergman. strålskyddsinstitut ISSN 0282-4434. SSIrapport 960 SSi Statens Swedish Radiation Protection Institute strålskyddsinstitut Postadress 7 6 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska sjukhuset Solna Telefon 08729 7 00 Persondosmätningar Årsrapport 995

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Välkomna till SFfRs första Radiofysikdag!

Välkomna till SFfRs första Radiofysikdag! Välkomna till SFfRs första Radiofysikdag! Stockholm/KS 25 november 2009 Ett arrangemang av Svensk Förening för Radiofysik Styrelsen 2009: Stefan Johnsson Ylva Surać Helene Jönsson Evelina Lundberg Helena

Läs mer

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält. Maria Feychting WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält Maria Feychting 2014-12-11 Maria Feychting 1 WHO:s internationella EMF projekt Etablerades 1996 Syfte Att granska den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffekter

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

EU:s strålskyddsdirektiv Basic Safety Standards (EU-BSS)

EU:s strålskyddsdirektiv Basic Safety Standards (EU-BSS) EU:s strålskyddsdirektiv Basic Safety Standards (EU-BSS) Informationsmöte om ny lagstiftning 23 september 2015 Åsa Wiklund Innehåll Bakgrund Arbetet med att ta fram direktivet (EU-process) Förändringar

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB

Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07. Åke Amundin Combinova AB Temadag EMF Elekromagnetiska Felter Oslo 11-06-07 Åke Amundin Combinova AB Agenda Kort presentation av Combinova och mig själv Magnetfält är det farligt? Biologiska effekter av EMF. Regelverk från WHO

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Vad blir konsekvensen om det blir fel?

Vad blir konsekvensen om det blir fel? Vad blir konsekvensen om det blir fel? Eva Forssell-Aronsson Avd f Radiofysik Inst f Kliniska Vetenskaper Göteborgs Universitet KVA KAR 151103 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:37

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 2000:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud. Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud. Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö s that employers Arbetsgivare and employees och arbetstagare are ska samarbeta working environment. för att

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Röntgendiagnostik och

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Strålskyddets

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling ISSN: Klicka här för att ange ISSN. SSMFS 2017:xy Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2017:xy) om exponering för

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen

Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen Kärnavfallsrådet i kompletteringsfasen MKG:s seminarium 12 december 2013 Holmfridur Bjarnadottir, kanslichef Kärnavfallsrådets uppdrag Fristående tvärvetenskaplig kommitté Rådgivare till regeringen Sammansättning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Varför ändrar man föreskrifter? Verkligheten har ändrats, föreskriften är omodern Många dispensansökningar Nya EU direktiv

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011 länsträff för miljö- och hälsoskydd Sala 1 sep 2011 Länsansvariga Västmanland Håkan Löfstedt, överläkare hakan.lofstedt@orebroll.se 019-602 24 76 Peter Berg, yrkeshygieniker peter.berg@orebroll.se 019-602

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 527-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-10-31 1 1 (1+14) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31 2006-10-27 Till: Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm Oskarshamns Kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter TNC, van der Nootska palatset, Stockholm, 25 maj 2010 Magnus Olofsson Agenda 1. Kort om Elsäkerhetsverket 2. Terminologi inom standardiseringen

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Leg. sjukhusfysiker Strålskyddsutbildning För att få lov att använda joniserande strålning, t.ex. röntgenstrålning, ska man ha Teoretisk kunskap om strålskydd, Praktisk

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

6 Säker strålmiljö. Delmål Låga utsläpp av radioaktiva ämnen

6 Säker strålmiljö. Delmål Låga utsläpp av radioaktiva ämnen 6 Säker strålmiljö Miljökvalitetsmålet Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Miljökvalitetsmålet är beslutat av riksdagen Miljökvalitetsmålet

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer