Detaljplan för fastigheterna BJÖRKFORS 1:47 och BJÖRKFORS 1:96 m.fl inom nordvästra delen av Hemavans samhälle i Storumans kommun, Västerbottens län.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheterna BJÖRKFORS 1:47 och BJÖRKFORS 1:96 m.fl inom nordvästra delen av Hemavans samhälle i Storumans kommun, Västerbottens län."

Transkript

1 Detaljplan för fastigheterna BJÖRKFORS 1:47 och BJÖRKFORS 1:96 m.fl inom nordvästra delen av Hemavans samhälle i Storumans kommun, Västerbottens län. Aktuellt planområde är markerat med röd begränsningslinje PLANBESKRIVNING Handlingar: Plankarta med bestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning PM Hydrogeologi Dagvattenutredning 1

2 Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING. 3 SYFTE OCH HUVUDDRAG. 3 PLANDATA... 3 Lägesbeskrivning 3 Areal och markägoförhållanden.. 3 Särskilda frågor för byggloven... 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 4 Översiktliga planer och program... 4 Detaljplaner... 4 Miljöbedömning... 4 Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken (MB). 4 Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB.. 4 Miljökvalitetsnormer 5 Utomhusluft.. 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 5 NATURMILJÖ Mark och vegetation. 5 Geotekniska förhållanden 6 Radon. 6 Kulturmiljö. 6 Fornlämningar... 7 Bebyggelse. 7 Gestaltning. 7 Offentlig och kommersiell service.. 7 Tillgänglighet. 7 Friytor och rekreation... 8 Gator och trafik. 8 Parkering 8 Hälsa och säkerhet 8 Räddningstjänst... 8 Risker.. 8 Radonförekomst 8 Störningar.. 9 Trygghet.. 9 Teknisk försörjning.. 9 Vatten-, spillvatten och dagvatten. 9 Värme. 9 Elförsörjning.. 9 Avfall. 10 GENOMFÖRANDE.. 10 Tidplan Genomförandetid 10 Ansvarfördelning och huvudmannaskap Avtal. 11 Fastighetsbildning.. 11 Fastighetsplan. 11 Ekonomiska frågor. 11 Tekniska frågor MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

3 PLANBESKRIVNING En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en beskrivning av nuläget, förändringar som föreslås samt konsekvenserna. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram. SYFTE OCH HUVUDDRAG Fastigheten Björkfors 1:47 ägs av Gamla Robertsfors Personalstiftelse. Fastigheten är på drygt en hektar och är bebyggd med två stugor med mycket enkel standard samt ett förråd. Byggnaderna har därför inte använts i någon högre grad på senare år och stiftelsen har för avsikt att riva de befintliga byggnaderna och ersätta dessa med exempelvis två logibyggnader som sammanlänkas med en byggnadsdel med rum för mat, hygien, samkväm m.m. Stiftelsen kommer även fortsättningsvis att bedriva uthyrning av anläggningen för personalens välbefinnande. Personalanläggningen tar ca 2750 m 2 i anspråk av de ca 1,2 hektar som hela fastigheten omfattar. Förutom lokalgatan bör planen medge sex tomter för friliggande fritidshus. Försäljningen av dessa tomter skall till viss del bekosta nybyggnationen för stiftelsens anläggning och anläggande av gata samt framdragande av vatten- och avloppsledningar inom området, mm. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet ligger inom nordöstra delen av Hemavans samhälle och nås via Bodéns väg. Fastigheten Björkfors 1:47 ligger inom ett område som kallas för RIPVIDET. Areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar ca 1,2 hektar. Berörda fastigheter: Björkfors 1:47 ägare Gamla Robertsfors Personalstiftelse c/o Holmen Skog Björkfors 1:96 ägare Lena och Peter Berggren Björkfors 1:125 ägare Storumans Kommun Särskilda frågor för byggloven Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovprövningen men följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik radonförekomst befintlig vegetation 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer och program Planområdet ligger inom ett område för fritidsboende i enlighet med gällande översiktsplan för Hemavan som är antagen Detaljplaner Följande detaljplaner gäller för området: Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för fastigheterna BJÖRKFORS 1:95, 1:300 m.fl (SP 3, Hemavan) fastställd av länsstyrelsen Detaljplan för LANTMÄTERIBACKEN i Hemavans samhälle, antagen , laga kraft Områden i gällande detaljplaner som föreslås ändras I detaljplan som fastställdes sker inga förändringar inom aktuellt område. I förhållande till 1994-års detaljplan har vissa smärre förändringar föreslagits. Tidigare fanns en luftledning som korsade området från norr till söder. Den är nedmonterad och ersatts med jordkabel (u-omr) som i stort sett följer den föreslagna lokalgatan. Reservatet för luftledningen har tagits bort och ingår i kvartersmarken. Miljöbedömning Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 77, att detaljplan ska upprättas och hanteras med enkelt förfarande. Kommunen bedömer att ändring av gällande detaljplaner inte medför betydande miljöpåverkan och någon miljökonsekvensbedömning (MBK) till detaljplanen kommer inte att utarbetas. Ett villkor för enkelt planförfarande är att planförslaget inte är av stor vikt, eller har principiell betydelse. I dessa fall måste planförslaget sakna intresse för allmänheten och det ska inte heller antas medföra en betydande påverkan på miljön. Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken (MB). Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som är av nationell betydelse. Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB Planområdet ingår i följande riksintresseområden: 1. Område för rennäringen, 3 kap 5, miljöbalken. 2. Område för friluftsliv, 3 kap 6, miljöbalken 3. Områden för friluftsliv och turism, 4 kap 1,2, miljöbalken. Beträffande turism och friluftsliv prioriterar kommunen en aktiv utbyggnad, 4

5 i analogi med koncentrationsprincipen endast inom Hemavan och Tärnaby. Behovet av att stärka dessa basorters turistutbud och kvaliteter har visat sig primärt för att kunna göra denna fjällvärld tillgänglig för friluftsliv i alla former. God dialog och samråd med aktuell sameby, Ubmeje tjeälddie, runt all utveckling inom fördjupningsområdet ska givetvis hållas i samband med det detaljplanearbete som föregår all utbyggnad. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vattenförekomster samt omgivningsbuller ( berör i dagsläget endast kommuner med mer än invånare) Utomhusluft Planförslaget innebär en mindre ökning av biltrafiken till och från området och dess närområde. Detta eftersom området planeras för sex nya tomtplatser förutom den personalanläggning som är aktuell. Den tillkommande trafiken bedöms endast medföra en marginell ökning av koldioxid och andra luftföroreningar. Enligt antagna miljömål i samband med översiktsplanen för Hemavan är det angeläget att påverka och minska luftföroreningar från snöskotertrafiken eftersom denna är av betydelse för Hemavan. Genom ett särskilt projekt, Bio Fuel-skoterprojektet, kommer kommunen att aktivt engagera sig för att så långt möjligt komma till rätta med denna fråga. Det bedöms att miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte kommer att överskridas vid ett genomförande av detaljplanen. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Naturmiljö Mark och vegetation Inom planområdet finns i nuläget två fritidshus på fastigheten Björkfors 1:47 och ett fritidshus på fastigheten Björkfors 1:96. I övrigt domineras området av fjällbjörkskog. Terrängen är relativt jämnt sluttande med en lutning på c:a 1:5. Vändplanen intill de två fritidshusen i norr består till stor del av uppfylld mark och avviker därför från den generella lutningen inom området. Marken i området består företrädesvis av morän som överlagras 0-0,3 m torv. Okulärt bedöms moränen som framförallt sandig siltig morän (finkornig morän). Totala jorddjupet ned till berg är inte undersökt men berg i dagen förekommer i sluttningen i västra delen av planområdet. Gatans utformning och dagvattenavledningar ska därför lösas med stor omsorg för att eliminera erosionsrisker vid snösmältning och stark nederbörd. En planbestämmelse reglerar att tomterna inom planområdet skall hållas vegetationsbeklädda i så stor utsträckning som möjligt för att ta hand om det mesta av dagvattnet 5

6 inom tomterna. Vid bygglovprövningen ska därför ställas krav på att situationsplanen ska utöver byggnadernas placering, även redovisa hur träd och övrig vegetation ska behållas och eventuellt kompletteras. Risk för erosion och ras bedöms med dessa åtgärder vara säkrade. Del av planområdet, foto mot nordväst från Bodéns väg Geotekniska förhållanden Den mark som i detaljplanen föreslås för bebyggelse ligger till största delen i samma terrängavsnitt som tidigare fritidsbebyggelse. Markförhållandena är således översiktligt väl kända av typen siltmorän, i ytan sandig siltmorän. Lokalt kan moränen överlagras av sedimentjordarter. Inslag av tunna torvlager förekommer också. Totala jorddjupet ned till berg är inte undersökt men berg i dagen förekommer i sluttningen i västra delen av planområdet. Radon Som kartan visar är riskområde för radon generellt utbrett i hela kommunen. Radonriskkarta över Storumans kommun Kulturmiljö Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer Inom planområdet finns inga värdefulla byggnader eller miljöer. 6

7 Fornlämningar Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämning skall detta anmälas till Länsstyrelsen enligt Kulturminneslagen. Bebyggelse På fastigheten Björkfors 1:96 finns ett befintligt fritidshus och inom Björkfors 1:47 finns två äldre barackbyggnader som skall rivas för att bereda plats för bl a en ny personalanläggning. Planförslaget medger sex fristående fritidshus och en personalanläggning med exempelvis två logibyggnader som sammanlänkas med en byggnadsdel med rum för mat, samkväm, hygien m.m. De fristående fritidshusen får uppföras med suterrängvåning då terrängen är relativt jämnt sluttande med en lutning på ca 1:5. En största taklutning på 27 0 för de fyra östra tomtplatserna och 23 0 för de tre nytillkommande tomtplatserna väster om tillfartsvägen, detta för att inte begränsa utblicken mot Jofjällsmassivet för den östra tomtraden. Garage och uthus ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. Utnyttjandegrad som andel av fastighetsarea kan anges i procent. Bestämmelser som anger utnyttjandegrad i förhållande till yta möjliggör en varierad bebyggelse som är anpassad till miljön. Sådana bestämmelser kan vara lämpliga att använda när den kommande fastighetsindelningen inte är helt klarlagd. Planförslaget anger en största byggnadsarea i 25 procent per fastighetsarea. Gestaltning Planförslaget innebär att sex nya fritidshus och en personalanläggning kommer att uppföras inom området. På grund av områdets sluttande mark kommer husen att väl smälta in i områdets karaktär för småhusbebyggelse. Husen kommer inte att skymma utsikten för de fritidshus som ligger ovanför Sommarvägen då nivåskillnaden från den illustrerade personalanläggningen är ca 11 meter upp till dessa. Gatan inom området skall väl anpassas till den befintliga terrängen så långt detta är möjligt. Så mycket som möjligt av den befintliga fjällbjörkskogen ska behållas inom respektive tomtplats ur miljösynpunkt och dessutom för att för att ta emot dagvattnet och motverka eventuella erosionsskador. Genomförandet av planen bedöms inte få några större konsekvenser vad gäller stadsbilden då den föreslagna bebyggelsen är väl anpassad till redan befintlig miljö. Offentlig och kommersiell service Ett genomförande av detaljplanen föranleder inte ett utökat behov av offentlig eller kommersiell service. Tillgänglighet På grund av områdets läge i en starkt sluttande terräng blir det svårt att få alla 7

8 fastigheter tillgängliga för personer med en funktionsnedsättning. Friytor, rekreation mm Vintersporten är den dominerande aktiviteten med utförsåkning inom Tärna Hemavan områdena. Det finns även gott om leder för aktiviteter både vinter som sommar. Kungsleden och Drottningleden finns tillgängliga i nära anslutning till området. Skoterkörning är även rikligt förekommande i Hemavanområdet. Väl utmärkta och preparerade leder är tillgängliga. Tillgång till fiske och svampplockning är andra aktiviteter som finns att tillgå inom området. Gator och Trafik En enkel väg finns anlagd till de befintliga enkla fritidshusen som har sin in- och utfart mot Bodéns vägen. Detaljplanen föreslår att den befintliga vägen breddas och upprustas. Utrymmet för vägen medger öppna diken som måste utföras med fullgott erosionsskydd och att vägtrummor dimensioneras för de vattenmängder som uppstår under snösmältningsperioden och vid hastiga regn. Övriga nödvändiga diken skall också utföras med fullgoda erosionsskydd. För att ge goda förutsättningar för områdets trivsel ur boende- och miljösynpunkt är det viktigt att trafik- och dagvattenfrågorna utreds i en sakkunnig projektering som kan ligga till grund vid ett iordningställande av området. Parkering Biluppställningsplatser skall anordnas inom respektive fastighet. Hälsa och Säkerhet Räddningstjänst Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband med markprojektering, samt behov av brandposter och släckvatten. Med hänsyn till fjällområdet, där normala insatstider är över 20 minuter, måste bebyggelsens utformning ske på sätt som inte medför onödig risk. Risker Några risker eller säkerhetsproblem bedöms inte uppkomma från aktuellt planområde eller omkringliggande områden. Radonförekomst Enligt radon karta för Storuman är riskområde för radon generellt utbrett i hela kommunen. Där radonvärdet i marken är kgbq/m 3 skall byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion. Där radonvärdet i marken överskrider 50 kgbq/m 3 skall byggnader uppföras med radonsäker konstruktion. Varje fastighetsägare skall själv göra en egen radonmätning i samband med grundundersökningen i byggskedet för att säkerställa radonhalten på platsen. 8

9 Störningar Några problem med elektromagnetiska fält vibrationer mm bedöms inte uppkomma från aktuellt planområde eller omkringliggande områden. Buller från flygplatsen kan förorsaka vissa störningar vid start- och landningar men då området är tänkt för korttidsboende och närhet till flygplatsen tillhör de kvalitéer som gör att området är intressant för exploatering får man acceptera dessa tillfälliga störningar. Trygghet In- och utfartsvägen bör förses med vägbelysning för att öka tryggheten för de boende inom området. Teknisk försörjning Vatten-, spillvatten och dagvatten Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns söder om planområdet, längs Bodénsvägen, samt genomkorsar planområdets nordöstra hörn. De tomtplatser, som kommer att ligga öster om den föreslagna vägen inom området, kommer att få sina anslutningar mot de ledningar som ska dras fram längs vägen. Tomterna sydväst om vägen måste få sina anslutningar söderut på grund av den sluttande marken inom området. Fördröjning av dagvatten ska ske på varje fastighet. Samråd ska ske med kommunen i bygglovskedet. Värme Det är angeläget att alla blivande fritidshusägare planerar för ett energisnålt uppvärmningssystem. På marknaden finns många alternativa lösningar, som ex energisnåla luftvärmepumpar, som är särskilt framtagna för NORDEN och som klarar värmedrift till långt under C. Elförsörjning Den tidigare luftledningen för elförsörjning som genomkorsade området har ersatts med jordkabel och kommer att skyddas med ett u-område. Transformatorstation är byggd omedelbart norr om planområdet. Vid markarbeten ska kabelutsättning i fält begäras. vid arbete nära Vattenfalls anläggningar krävs bevakning. Byggherren ska tidigt kontakta Vattenfall gällande åtgärder i och i anslutning till planområdet. Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om inte annan överenskommelse finns. Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. 9

10 Avfall Avfallshantering inom området sköts av Storumans kommun. Hushållsavfall hämtas normalt en gång varannan vecka och lämnas i sopkärl. Insamlat hushållsavfall levereras till Umeå Energi AB för förbränning. Skrymmande avfall, såsom möbler, lämnas vid återvinningsstationerna i Storuman eller Tärnaby. Boende i Hemavan erbjuds även möjlighet att delta i grovsopsinsamling vår och höst. GENOMFÖRANDE En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli verklighet. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärden och när den ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Det är bra om frågor som gäller genomförandet regleras mellan köpare och säljare, till exempel i köpeavtal. Tidplan Detaljplanen beräknas kunna hanteras enligt följande tidplan: Granskning februari-mars 2014 Antagande mars/april 2014 Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft ca en månad efter antagandebeslutet. Genomförandetid Genomförandetiden är tio år från den dag då planen vunnit laga kraft. Ändring av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa fastighetsindelningsbestämmelser. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Exploatören /Gamla Robertsfors Personalstiftelse ansvarar för genomförande av detaljplanen, som : - rättighetsupplåtelser, eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor med mera - byggande av gata/infart till de nya fastigheterna - ledningsnät för vatten, avlopp, el och vägbelysning fram till respektive fastighetsgräns. Eventuella brandposter i samråd med Räddningstjänsten. Exploatören ansvarar för att ansöka om bildande av nya fastigheter inom planområdet. Exploatören/respektive fastighetsägare ansvarar för att förbereda mark inom kvartersmark som skall bebyggas. Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa och bekosta sina ledningar inom kvartersmarken. 10

11 Den enskilde fastighetsägaren/exploatören ansvarar för drift och underhåll av enskilda VA-anläggningar inom kvartersmark/tomt från anvisad förbindelsepunkt till egen byggnad. Avtal Exploatören utför va-anläggning inom planområdet. Efter besiktning och godkännande överlämnas anläggningen till kommunen. Anläggningen ansluts till det kommunala nätet i av kommunen anvisad punkt. Anslutningskostnad regleras i särskilt exploateringsavtal. Avtal kan behövas mellan fastighetsägare för byggande och drift samt rättigheter att använda gata/infart till de nya fastigheterna från det övriga vägnätet. Om flyttning av Vattenfall Eldistribution AB:s ledningar blir aktuellt bör kostnader och ansvar regleras med ett avtal. Fastighetsbildning Inom detaljplanen redovisad kvartersmark ska avstyckas som egen/egna fastigheter för bostadsändamål i huvudsak enligt den föreslagna illustrationen på plankartan. De fastighetsbildningsåtgärder som fordras för genomförande av detaljplanen bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, servitut mm. Rätten till allmänna underjordiska ledningar tryggas vid behov genom ledningsrätt eller avtalsservitut enligt ledningsägarens önskemål. Gemensamhetsanläggning bildas för trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter. Anläggningsfråga får prövas gemensamt med annan anläggningsfråga eller med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. Fastighetsplan Fastighetsplan behöver inte upprättas för området. Ekonomiska frågor Exploatören/fastighetsägaren svarar för alla exploaterings- och planläggningskostnader Kostnader för lantmäteriförrättningar i samband med genomförandet av detaljplanen belastar exploatören. Kostnaderna kommer sedan att tas ut i samband med försäljningen av tomtmarken. Kostnader för eventuell undanflyttning av ledningar och kablar belastar exploatören/ respektive fastighetsägare. Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar själva de åtgärder som krävs inom kvartersmark t ex geoteknisk- och radonundersökning, markplanering mm. 11

12 Anläggningsavgifter (engångssumma) för kommunalt VA enligt gällande VA-taxa ska betalas av respektive fastighetsägare när anslutningspunkt finns även om inte anslutning sker. Brukningsavgifter (betalas periodvis) för kommunalt VA enligt gällande Va-taxa ska betalas av respektive fastighetsägare som ansluter sig till kommunalt VA. Vid bygglovprövning kommer inte planavgift att tas ut. Bygglovavgifter kommer att tas ut enligt gällande taxa. Tekniska frågor Exploatören/fastighetsägaren har anlitat Martin Bergvall, Tyréns AB, för framtagande av en Hydrogeologisk utredning för planområdet som säger att förutsättningarna för bebyggelse är goda i området. För att minska risken för erosion rekommenderas att vatten som tillförs planområdet från omkringliggande fastigheter avleds och ges en säker vattenväg genom området. I synnerhet gäller detta dagvatten som tillförs området via en trumma i östra delen. För att minska risken för erosion rekommenderas att befintlig vegetation så långt möjligt bibehålls, att dagvatten inte leds ut över slänter, att nyanlagda diken utförs med fullgott erosionsskydd och att vägtrummor dimensioneras efter de vattenmängder som uppstår under snösmältningsperioden. För en mer detaljerad bedömning av dagvattennätets kapacitet och utformning har Tyréns tagit fram en sådan utredning som skall beaktas vid ett iordningsställande av området. En fullständig projektering av planområdets iordningställande ska tas fram. I samband med bygglovansökan ska en förfinad grundundersökning presenteras för att fastställa markens beskaffenhet och eventuell radonförekomst. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef Roger Jonsson, miljöinspektör Debora Jonsson, teknisk chef Gerd Johansson och Thomas Salomonsson, Lantmäteriet Carl-Eskil Wallrudh, planconsult Lycksele den 6 juni 2012, ändrad den 20 oktober Carl-Eskil Wallrudh CEW-consult Ulrika Kjellsdotter Planhandläggare, Storumans kommun 12