SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012"

Transkript

1 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Psykiatri Somatik Centrala förändringar i sjukvårdsområdets verksamhet Centrala budgetförväntningar 3 2 NYCKELMÅL 2012 OCH MEDEL FÖR ATT NÅ MÅLEN Kunden och samhälleliga verkningar Ekonomi Processer och strukturer Personal, kompetens och ledning Forskning, undervisning och utveckling 8 3 SERVICEMÅL 9 4 EKONOMI Resultaträkning 10 5 ORGANISATION OCH PERSONAL Personalplan 10 (Liite 4_Sairaanhoitoalue_2012.doc)

2 VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade förändringar Psykiatri Verksamheten vid Västra Nylands sjukvårdsområde har genomgått stora förändringar under Fem psykiatriska avdelningar har stängts som en följd av att HNS styrelse godkände en psykiatrisk helhetsplan Förändringen skedde i mycket snabbare takt än någon kunde tro, vilket berodde på att många anställda inom psykiatrin sökte sig till andra arbetsplatser. Samtidigt som antalet sjukhusplatser drastiskt minskat byggs den psykiatriska öppenvården upp. Totalt ska verksamheten enligt planerna motsvara det västnyländska behovet av psykiatrisk specialsjukvård. Omstruktureringarna syns också i personalstyrkan. Denna är ännu något överdimensionerad men kommer senast 2014 i och med pensioneringar att vara på rätt nivå. Kostnaderna för den psykiatriska vården har dock inte sjunkit i samma takt som inkomsterna. Att få ner underskottet är mer eller mindre omöjligt så länge verksamheten fysiskt är placerad på Ekåsen området. Ekåsen området är för stort, för dyrt och för oändamålsenligt för den kvarvarande psykiatriska verksamheten. Tomten är ca 15 ha och har 15 olika byggnader. Mat, apoteksförnödenheter, lagervaror, intern post, mm transporteras med bil från Västra Nylands sjukhus. För ett litet sjukvårdsområde är det också verksamhetsmässigt oändamålsenligt med verksamhet på två olika campus. Att höja à-priserna för att täcka skillnaderna mellan inkomster och utgifter är inte heller en lösning. VNS nämnd har på sitt sammanträde tagit del av en utrymmesredogörelse. Nämnden förutsätter att planeringsarbetet fortsätter så att den psykiatriska verksamheten så fort som möjligt får ändamålsenliga utrymmen invid Västra Nylands sjukhus, antingen i en ny byggnad eller i existerande utrymmen på sjukhusområdet. Då Raseborgs stad också är i akut behov av verksamhetsutrymmen (främst för sin hälsovårdscentral) reder en lokal tjänstemannagrupp bestående av tjänstemän från såväl Raseborgs stad, VNS som från HNS Lokalcentral för tillfället ut vilket utrymmesbehovet verkligen är. En utrymmesmässig helhetsplan är avgörande och brådskande Somatik Till VNS somatiska block hör tre resultatenheter: Den medicinska resultatenheten, den operativa resultatenheten samt resultatenheten för gynekologi och barnmedicin. Eftersom resultatenheterna är små är det mer ändamålsenligt att se verksamheten som en helhet, VNS somatik. Sjukvårdsområdet ansvarar sedan mars 2011 för primärhälsovårdens jour under veckosluten. Erfarenheterna från året visar att jouren för att fungera bör förstärkas med två sjukskötare. För att effektivera triagen görs omfördelningar av arbetet, vårdare sekreterare, och därför inrättas en ny avdelningssekreterarbefattning med tanke på jouren. 2

3 I enlighet med HNS fastställda investeringsplan saneras äntligen flygel E- och F. Den av kommunerna länge efterfrågade jour-uppföljningsavdelningen placeras i flygelns andra våning. Saneringen planeras vara färdig i slutet av 2012 och verksamheten startar i början av år Sjukvårdsområdets skopienhet och den kirurgiska tidsbeställda polikliniken får nya verksamhetsutrymmen i nedre våningen. Flygeln kommer att vara färdig att tas i bruk först i november nästa år. I och med flyttningen reserveras ett anslag om 0,2 miljoner euro för köp av möbler och annat lösöre. VNS utgår från att i enlighet med tidigare överenskommelser och inom ramen för existerande resurser kunna bistå HUCS främst inom ortopedin och urologi. VNS ställer sig också positivt till ökad serviceproduktion inom ramen för aktiebolaget HYKS Oy. För närvarande köper VNS handkirurgtjänster av en utomstående leverantör. Under 2012 kommer VNS att köpa tjänsten av HUCS och budgeterar därför 20 % av en läkartjänst för ändamålet. Tre månaders vårdgaranti kräver utökade vårdresurser; en sjukskötare till skopienheten samt en halv sjukskötarvakans till ansvarsenheten för specialmedicinpoliklinik, hemsjukvården och lungrehabilitering. Den prehospitala akutsjukvården utvecklas i samarbete med Lojo sjukvårdsområde genom en gemensam ansvarsläkartjänst. För att VNS för sin del ska kunna sköta denna lagstadgade verksamhet anställer VNS en projektplanerare fr.o.m. hösten Västra Nylands sjukvårdsområde, befolkning och servicebehov Källa: Statistikcentralen; befolkning ; befolkningsprognos Centrala förändringar i sjukvårdsområdets verksamhet Se rubrik och Centrala budgetförväntningar De snabba omställningarna inom psykiatrin (-5 avdelningar) leder till att inkomsterna sjunker drastiskt medan utgifterna inte sjunker i samma takt. Detta gör att det är omöjligt att uppnå kravet på att budgetera ett +/-0 resultat. Trots att VNS hyreskostnader 2012 är lägre än 2011 tynger de sjukvårdsområdets budget eftersom sjukvårdsområdets utrymmen inom psykiatrin är dimensionerade för en volymmässigt 3

4 helt annan verksamhet än dagens. Kostnaden till HNS affärsverk sjunker inte heller i samma takt som sjukvårdsområdets verksamhet minskar. 2 4

5 NYCKELMÅL 2012 OCH MEDEL FÖR ATT NÅ MÅLEN.1 Kunden och samhälleliga verkningar 5

6 .2 Ekonomi 6

7 .3 Processer och strukturer.4 7

8 Personal, kompetens och ledning Se punkt

9 Forskning, undervisning och utveckling Pågående utvecklingsprojekt: Mödrapoliklinik/mödrarådgivningssamarbete Mål: skapa nära samarbete mellan mödrapolikliniken och primärkommunernas mödrarådgivningar för att utnyttja de västnyländska resurserna effektivt. Prehospitala akutsjukvården Den prehospitala akutsjukvården utvecklas i samarbete med Lojo sjukvårdsområde. Den lagstadgade verksamheten innebär att VNS anställer en projektplanerare samt ökar ansvarsläkarens insats från 10 % arbetstid till 40 % (gemensam läkare med Lojo svo). Mål: ha fungerande prehospital akutsjukvård Psykiatrisk öppenvård Mål: skapa en god psykiatrisk öppenvård som motsvarar nationella rekommendationer i samråd med primärhälsovården. Remisshanteringsprojekt inom somatiken Mål: Att förenhetliga procedurerna kring remissmottagning och registrering inom alla somatiska specialiteter och att möjligast långt koncentrera hanteringen till en enhet. Därtill att klargöra olika aktörers roll och ansvar i remisshanteringen. Utgångspunkt tas i den generiska processbeskrivningen. Nybyggnadsplanering med Raseborgs stad och HNS-Lokalcentralen I.o.m. att verksamheten vid sjukvårdsområdets psykiatriska resultatenhet omstruktureras måste utrymmesfrågan lösas. Att ett litet sjukvårdsområde har verksamhet på två separata campusområden är inte ändamålsenligt. Då Raseborgs stad också är i akut behov av verksamhetsutrymmen (främst för sin hälsovårdscentral) reder en lokal tjänstemannagrupp bestående av tjänstemän från såväl Raseborgs stad, VNS som från HNS Lokalcentral för tillfället ut vilket utrymmesbehovet verkligen är. Ur VNS perspektiv är en snabb utrymmesmässig helhetsplan av stor betydelse. 9

10 3 SERVICEMÅL Målet är att effektivt utnyttja de resurser som finns tillgängliga inom sjukvårdsområdet, bl.a. genom att lätta på trycket för HUCS områdets operationsköer under Mejlanstornets renovering. Alla betalare totalt *) Projektprodukterna ingår 4 EKONOMI Enligt HNS budgetdirektiv (HNS styrelse ) bör samtliga sjukvårdsområden och affärsverk göra en +/-0 budget. P.g.a. de snabba omställningarna inom psykiatrin är det för VNS del inte möjligt att göra en realistisk budget i balans. Förutom omställningarna inom psykiatrin som dels betyder ett radikalt sänkt antal sjukhusplatser och dels en rejält förstärkt och omformad öppenvård innehåller sjukvårdsområdets budget 2012 också vissa nya satsningar: tilläggspersonal för samjouren tilläggspersonal i.o.m. att vårdgarantikraven skärps (från 6 månader till 3 månader) anslag för att utveckla den prehospitala akutvården i enlighet med lagstiftningen Den nedan presenterade resultaträkningen innehåller också en stor risk på inkomstsidan. HNS och Raseborg har inte enats då det gäller stadens euromässiga köp av tjänster från HNS nästa år. På HNS nivå är skillnaden drygt 2,7 miljoner euro. På VNS nivå är skillnaden dock ca 4 miljoner euro. Budgetförslaget presenterat nedan utgår från HNS uppfattning. 10

11 .1 Resultaträkning 5 ORGANISATION OCH PERSONAL.1 Personalplan Personalledningens tyngdpunkter 1. Tillräcklig personal och rekrytering En tillräcklig personal och personalens kunnande/kompetens fastställs och anpassas enligt lagstiftningen och de riksomfattande rekommendationerna. 2. Interaktivt ledarskap Man skapar regelbundna och interaktiva informationsrutiner mellan sjukvårdsområdets högsta ledning och personalen. 3. Personalens kompetens Alla anställda deltar minst 3 dagar i utbildning som gäller substansen inom det egna yrkesområdet. 4. Arbetshälsa och arbetarskydd HNS stödprogram för förbättrad arbetsförmåga samt de lokala anvisningarna förankras i det dagliga arbetet. Planer och medel för att nå personalmål 1. Omorganiseringen av verksamheten (vårdgarantikraven, samjouren, prehospitala akutsjukvården, psykiatrin) kommer att innebära förändringar i personalstrukturen. Personalstrukturen dimensioneras så att processernas smidighet, säker och effektiv patientvård och ekonomiska aspekter blir beaktade. Till en viss del kan man vid dimensioneringen utnyttja Rafaela-mätaren. Man strävar efter att minska användningen av hyrarbetskraft med alla medel som möjliggör direkt rekrytering. Det viktigaste är att satsa på arbetsgivarrykten och att göra ett direkt anställningsförhållande mera attraktivt. 2. Enhetliga handlingssätt, som uppdateras i den nya personalstrategin, bearbetas och förmännen sätts in i dem. Personalens medvetenhet om sjukvårdsområdets mål och 11

12 linjedragningar ökas i enlighet med sjukvårdsområdets personalstrategi. Utöver den av HNS anordnade förmansutbildningen ordnar sjukvårdsområdet egna utbildningsdagar för avdelningsskötare. 3. Vikten av utbildning betonas och att var och en förutsätts vara aktiv och söka sig till utbildning. Närförmännen har nyckelrollen i detta sammanhang. 4. I den lokala anvisningen om förbättrad arbetsförmåga koncentrerar man sig framför allt på tidigt ingripande och förebyggande av problem. Samarbetet med den lokala hälsovårdsstationen främjas i enlighet med anvisningen. Medarbetarkunskaperna främjas t.ex. med hjälp av utbildning och handledning. Personalledningens målkort Personalmängd, årsverken och hyrarbetskraft 12

13 13