Bilaga 3.1 Bottenflora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3.1 Bottenflora"

Transkript

1 Bilaga 3.1 Bottenflora

2

3 Vegetationsinventering vid Kardonbron norr om Norrköping oktober 08 Jonas Edlund Norrköping Eva Siljeholm

4 SAMMANFATTNING Jonas Edlund har på uppdrag av Vägverket Konsult inventerat undervattensvegetationen kring Kardonbron norr om Norrköping. Fältarbete och rapportskrivning har utförts tillsammans med Eva Siljeholm. Syftet med inventeringen har varit att bedöma undervattensvegetationens nuvarande status samt vilken påverkan en breddning av banken får på områdets växtsamhälle. Inventeringen genomfördes genom linjetaxering utefter sex dyktransekter den 13 oktober 08. Kardonbron går över Motala Ströms gamla fåra och förbinder Händelö i söder med Malmölandet i norr nära vattendragets ursprungliga utlopp i inre Bråviken. Större delen av bron utgörs av en drygt meter bred bank av krossmaterial. Banken är cirka 700 meter lång och har en 60 meter bred broförsedd öppning något hundratal meter norr om det södra landfästet. Vattenmiljön kring Kardonbron avviker kraftigt från opåverkade förhållanden. Detta hänger främst samman med följande tre faktorer: Motala Ströms näringsrika och relativt grumliga vatten Det minskade flödet genom den naturliga fåran till följd av indökanalens tillkomst Kardonbrons avskärmande effekt Transekternas ekologiska status är inte möjlig att bedöma med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, men vi gör bedömningen att vegetationen tydligt avspeglar områdets påverkan och att området har en otillfredsställande till dålig status avseende makroalger och gömfröiga växter. Effekten av den befintliga vägbanken syns tydligt genom de stora skillnaderna mellan bankens olika sidor. Den östra sidan är påtagligt störd och hade ett mer eller mindre utslaget växtsamhälle och en betydande utbredning av svartgröna nedbrytningsbakterier på botten. Orsaken till skillnaderna är bankens avskärmande inverkan som skapar en lä-effekt på nedströmssidan med sämre cirkulation av bottenvattnet och dålig syresättning som följd. I ett näringsrikt vatten som detta skapas då så kallade döda bottnar. Vår bedömning är att de planerade breddningarna av banken inte kommer att innebära någon långsiktig försämring för områdets undervattensvegetation. I ett kortare perspektiv kommer arterna inom anläggningsområdet att försvinna i samband med muddringen och bankbreddningen. Under förutsättning att området kring den breddade banken återställs till de förhållanden som råder idag avseende djup och bottenmaterial kommer området kring banken att återkoloniseras av undervattensvegetation. 1

5 INNEHÅSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 INNEHÅSFÖRTECKNING...2 INEDNING...2 METODIK...3 RESUTAT...4 BEDÖMNINGAR...9 REFERENSER...9 BIAGA A. TRANSEKTBESKRIVNINGAR Norra transekten på västra sidan Mellersta transekten på västra sidan Södra transekten på västra sidan Norra transekten på östra sidan Mellersta transekten på östra sidan Södra transekten på östra sidan...12 BIAGA B. PRIMÄRDATA...13 Västra sidans transekter...13 Östra sidans transekter...14 INEDNING Jonas Edlund har på uppdrag av Vägverket Konsult inventerat undervattensvegetationen kring Kardonbron norr om Norrköping. Fältarbete och rapportskrivning har utförts tillsammans med Eva Siljeholm. Syftet med inventeringen har varit att bedöma undervattensvegetationens nuvarande status samt vilken påverkan en breddning av banken får på områdets växtsamhälle. Inventeringen genomfördes genom linjetaxering utefter sex dyktransekter. Kardonbron går över Motala Ströms gamla fåra och förbinder Händelö i söder med Malmölandet i norr nära vattendragets ursprungliga utlopp i inre Bråviken. Större delen av bron utgörs av en drygt meter bred bank av krossmaterial. Banken är cirka 700 meter lång och har en 60 meter bred broförsedd öppning något hundratal meter norr om det södra landfästet. Dessutom finns en trumma genom banken. Nuvarande bank planeras att breddas för att ge plats åt ett järnvägsspår och en gång- och cykelväg. Järnvägsspåret avses att läggas på bankena östra sida och innebär preliminärt en breddning av banken med två till tre meter. Gång- och cykelvägen planeras att läggas väster om den befintliga vägen och bedöms kräva en breddning av banken med cirka 3,5 meter. I nuläget bedöms breddningarna kräva att befintligt bottenmaterial tas bort ner till morän eller fast berg. Bredden på ytan som kommer att beröras av muddringarna är inte känd, men kan antas uppgå till åtminstone 10 till meter på vardera sida om banken. 2

6 METODIK Inventeringen följer den nationella metoden för miljöövervakning av undervattensvegetation på grunda bottnar längs ostkusten (Naturvårdsverket 04 och Kautsky 1999). Metoden innebär att en dykare simmar längs ett måttband som är placerat på botten. Måttbandet går ungefär vinkelrätt ut från stranden. ängs måttbandet inventeras en tänkt korridor vars bredd utgörs av det aktuella siktdjupet. I normalfallet innebär detta att den inventerade zonen är ungefär 6 till 10 meter bred. Vid denna inventering var sikten uppskattningsvis en till två meter, vilket innebär att korridorens bredd alltså var två till fyra meter. Bild 1. Jonas inför dykningen. Foto Eva Siljeholm Transekten inventeras från den djupaste punkten och upp till ytan vid strandkanten. Under dyket noteras uppgifter om bottentyp, löst sediment, vegetation samt allmänt förekommande djurarter. Förekomsten av arter med mera skattas kontinuerligt längs korridoren och anges med djup och avstånd från land. Nya noteringar görs när förhållandena ändras, till exempel när en art tillkommer eller när täckningsgraden ändras. Frekvensuppskattningar av bottentyp, växter och djur görs i följande sjugradiga skala: 1 Enstaka individer. 5 Fler än enstaka individer, men knappast täckande av ytor. 10 Mer än enstaka, men inte upp till en fjärdedel. Klart mindre än hälften, men ändå bältesbildande. 50 Ungefär hälften av botten täckt. 75 Ej heltäckande, men klart mer än hälften. 100 Heltäckande med endast små hål. 3

7 Pålagring av löst sediment på botten och vegetation anges i följande fyrgradiga skala: 1 - Ingen sedimentation. 2 - Sparsam sedimentation. ägger sig genast om det virvlas upp. 3 - Måttlig sedimentation. ägger sig efter ett tag om det virvlas upp. 4 Kraftig sedimentation. Virvlas lätt upp och förstör sikten för resten av dyket. Samtliga djupuppgifter i rapporten är korrigerade mot aktuellt vattenstånd vid SMHI:s mätstation vid Marviken. Transekternas startpunkt i vattenlinjen mättes in med GPS och riktningen med kompass. RESUTAT Fältarbetet utfördes Totalt inventerades sex transekter. Hälften låg öster om banken och hälften på västsidan. Två låg söder om bankens öppning och resten låg norr om öppningen. Transekternas namn, koordinater, riktningar, längd och maxdjup framgår av tabell 1. ägen och riktningar framgår av karta 1. Koordinater Riktning ängd Maxdjup Västra sidans transekter 1 Norra ,6 2 Mellersta ,6 3 Södra ,6 Östra sidans transekter 4 Norra ,1 5 Mellersta ,5 6 Södra ,6 Tabell 1. Namn, koordinater i RT90, riktningar, längd och maxdjup för de sex transekterna vid Kardonbron. Närmast land karaktäriserades botten av bankens relativt brant sluttande yta med krossmaterial av block och sten. Omkring fem meter från vattenlinjen övergick botten till en mer eller mindre plan yta med finsediment. Djupet nedanför banken varierade från 1,4 till 4,6 meter. De två sydligaste transekterna var grundast med djup mellan 1,4 och 1,7 meter medan de största djupen uppmättes i den mellersta transekten på västra sidan som låg nära norr om strömfåran. Här observerades även branta kanter som liknade spår efter muddring men som även skulle kunna vara en följd av strömmens erosion. 4

8 Karta 1. Översikt över de sex transekterna vid Kardonbron. antmäteriet GsdBV/1279. Mjukbottenvegetationen karaktäriserades av kärlväxterna hornsärv och vattenpest som förekom inom samtliga transekter. Båda arterna är karaktäristiska för näringsrika vatten, men framför allt vattenpest påträffas även i näringsfattigare vatten. Väster om banken fanns relativt frodiga växtsamhällen. Täckningsgraden var högst i den södra transekten där cirka 40 procent av mjukbotten var bevuxen. I de något djupare norra och mittersta transekterna var täckningsgraden i allmänhet 10 till 15 procent. Området närmast väster om banken i den norra transekten avvek dock genom att botten var närmast vegetationslös och täckt av en svartgrön filt av nedbrytningsbakterier. 5

9 Öster om banken var mjukbottensamhället mer eller mindre utslaget och högre växter fanns bara i ringa omfattning. Betydande delar av botten var täckt av en svartgrön bakteriefilt. Förhållandena inom den södra transekten, som är något grundare än de två andra, var dock något bättre med omkring 10 procents täckning av kärlväxter. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar karaktäriserades av grönalgerna grönslick och tarmalg. Arterna hade högst täthet närmast ytan och växte ner till minst 4 decimeters djup. Algernas djupgräns var oftast svår att fastställa på grund av det grumliga vattnet. På blocken och stenarna fanns även rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas. Hydror växte på hårdbottensubstrat inom samtliga transekter medan havstulpaner bara påträffades på östra sidan samt inom den mittersta transekten på västsidan. Blåmussla och allmän dammussla noterades inom den mittersta transekten på västsidan. Förekomsten av de marina arterna blåmussla och havstulpan väster om banken tyder på att brackvatten tränger in förbi banken. Sammanlagt hittades nio växtarter varav sju var kärlväxter och två makroalger (se tabell 2). Västra sidan Östra sidan Grönalger Grönslick Cladophora glomerata x x x x x x Tarmalg Enteromorpha sp x x x x x x Kärlväxter Hornsärv Ceratophyllum demersum x x x x x x Vattenpest Elodea canadensis x x x x x x Axslinga Myriophyllum spicatum x x x x Krusnate Potamogeton crispus x x x Ålnate Potamogeton perfoliatus x Vitstjälksmöja Ranunculus peltatus ssp. baudotii x Vattenaloe Stratiotes aloides x Tabell 2. Växtarter funna vid de sex transekterna vid Kardonbron. I bilaga A finns beskrivande texter om de enskilda transekterna. Primärdata från dykningarna redovisas i bilaga B. 6

10 Bild 2. Vattenpest vid brobanken. Foto Eva Siljeholm. Bild 3. En slinga av kärlväxten hornsärv. Foto Eva Siljeholm. 7

11 Bild 4. Brobankens block klädda med grönslick och tarmtång. Foto Eva Siljeholm. Bild 5. Transektmåttband gör spår i bakteriefilten. Foto Eva Siljeholm. 8

12 BEDÖMNINGAR Vattenmiljön kring Kardonbron avviker kraftigt från opåverkade förhållanden, vilket främst hänger samman med följande tre faktorer: Motala Ströms näringsrika och relativt grumliga vatten Det minskade flödet genom den naturliga fåran till följd av indökanalens tillkomst Kardonbrons avskärmande effekt I Naturvårdsverkets handbok Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (07) finns bedömningsgrunder för ekologisk status hos makroalger och gömfröiga växter i kustvatten och vatten i övergångszon. Verket har dock inte fastställt någon bedömningsgrund för det aktuella vattenområdet, men vi gör bedömningen att vegetationen tydligt avspeglar områdets påverkan och att området har en otillfredsställande till dålig status avseende makroalger och gömfröiga växter. Effekten av den befintliga vägbanken syns tydligt genom de stora skillnaderna mellan bankens olika sidor. Den östra sidan är påtagligt störd och hade ett mer eller mindre utslaget växtsamhälle och en betydande utbredning av svartgröna nedbrytningsbakterier på botten. Orsaken till skillnaderna är bankens avskärmande inverkan som skapar en lä-effekt på nedströmssidan med sämre cirkulation av bottenvattnet och dålig syresättning som följd. I ett näringsrikt vatten som detta skapas då så kallade döda bottnar. Vår bedömning är att de planerade breddningarna av banken inte kommer att innebära någon långsiktig försämring för områdets undervattensvegetation. I ett kortare perspektiv kommer arterna inom anläggningsområdet att försvinna i samband med muddringen och bankbreddningen. Under förutsättning att området kring den breddade banken återställs till de förhållanden som råder idag avseende djup och bottenmaterial kommer området kring banken att återkoloniseras av undervattensvegetation. REFERENSER Kautsky, H. 1999: Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster. Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet. Naturvårdsverket 04: Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp. Handbok 07:4. Naturvårdsverket 04: Handbok för miljöövervakning. Vegetationsklädda bottnar, ostkust. Version 1: Tolstoy, A. & Willén, E. 07: Käringhår, stinksvans och rödglidare svenska namn på alger. Svensk botanisk tidskrift 101:3-4. Tolstoy, A. & Österlund, K. 03: Alger vid Sveriges östersjökust. SU, Artdatabanken. 9

13 BIAGA A. TRANSEKTBESKRIVNINGAR 1 - Norra transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka 150 meter söder om norra brofästet. Riktningen var 285 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 3,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 2,3 meters djup 5 meter ut efter måttbandet. Här finns också ett mindre inslag av grus. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 2,3 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror. Mellan bankens block och stenar påträffades kärlväxterna vattenpest och hornsärv och enstaka axslinga. Från bankens slut och ut till 14 meter från strandlinjen återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte större delen av botten. ängre ut försvann bakteriefläckarna och hornsärv och vattenpest täckte sammanlagt cirka 15 procent. 2 - Mellersta transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka 0 meter norr om södra brofästet. Riktningen var 270 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 4,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 3,7 meters djup 7 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial vidtar finsedimentbotten, men inslaget av block, sten och grus är påtagligt inom transektens yttre meter. Närmare land observerades branta kanter avbrutna av åsar som liknade spår efter muddring men som även skulle kunna vara en följd av strömmens erosion. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet ofta mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades enstaka slingor av kärlväxten hornsärv. Utanför banken växte en hel del hornsärv och vattenpest tillsammans med enstaka axslinga och ålnate. Här påträffades även allmän dammussla med 5 procents täckningsgrad samt någon enstaka blåmussla på block. 10

14 3 - Södra transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka meter norr om södra brofästet. Riktningen var 284 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 1,7 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,6 meters djup 4 meter ut efter måttbandet. Här finns också ett visst inslag av grus. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,6 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror. Mellan bankens block och stenar påträffades sparsamt av kärlväxterna vattenpest och hornsärv. Utanför banken dominerade kärlväxterna hornsärv och vattenpest som täckte respektive 10 procent av botten. Enstaka axslinga, krusnate, vitstjälksmöja och den lite ovanligare vattenaloen hittades också här. Vegetationen var mosaikartad med omväxlande täta bestånd och kal botten med enstaka svartgröna bakteriefläckar. 4 - Norra transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, ca 150 meter söder om norra brofästet. Riktningen var 105 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 2,1 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,9 meters djup 5 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,9 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades kärlväxterna hornsärv och krusnate med 5 procents täckningsgrad vardera. Utanför banken återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte större delen av botten. 11

15 5 - Mellersta transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, cirka 2 meter norr om södra brofästet. Riktningen var 84 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 3,5 meter. Botten domineras av block och sten ner till 2,6 meters djup 6 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten med spridda stenar vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Utanför banken återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte omkring hälften av bottenytan. 6 - Södra transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, ca meter norr om södra brofästet. Riktningen var 70 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 1,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,4 meters djup 6 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Omkring 18 meter ut efter måttbandet låg vraket efter en bil nedsjunken i bottensedimentet. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,4 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades enstaka slingor av kärlväxten axslinga. Utanför banken återfanns kärlväxten hornsärv med cirka 10 procents täckningsgrad. Vegetationen var mosaikartad med fläckar av täta bestånd. Mellan hornsärvsbestånden växte enstaka exemplar av kärlväxterna krusnate och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte omkring hälften av bottenytan. 12

16 BIAGA B. PRIMÄRDATA Västra sidans transekter Transekt och avsnitt 1 Norra 2 Mellersta 3 - Södra Djup Min -0,1 0,4 2,3 3,0 3,6 3,2 2,3-0,1 0,4 3,7 4,6-0,1 0,4 1,6 Max 0,4 2,3 3,0 3,6 3,2 2,3 2,1 0,4 3,7 4,6 1,9 0,4 1,6 1,7 Avstånd Min Max Botten Häll Block Sten Grus Sand Finsediment Sedimentpålagring Grönalger Grönslick Tarmalg Kärlväxter Hornsärv Vattenpest Axslinga Krusnate 1 Ålnate 1 Vitstjälksmöja 1 Vattenaloe 1 Övrigt Allmän dammussla 5 Blåmussla 1 Havstulpan 1 Hydror Nedbrytningsbakterier Anmärkning: I den södra transektens tredje avsnitt var sikten extremt dålig. Vegetationen var mosaikartad med omväxlande täta bestånd och kal botten som ställvis hade svartgröna bakterifläckar. 13

17 Östra sidans transekter Transekt och avsnitt 4 - Norra 5 - Mellersta 6 - Södra Djup Min -0,1 0,4 1,9 2,1 1,7-0,1 0,4 2,6 3,5 2,6-0,1 0,4 1,4 1,6 Max 0,4 1,9 2,1 1,7 1,7 0,4 2,6 3,5 2,6 2,2 0,4 1,4 1,6 1,6 Avstånd Min Max Botten Häll Block Sten Grus Sand Finsediment Sedimentpålagring Grönalger Grönslick Tarmalg Kärlväxter Hornsärv Vattenpest Axslinga 1 Krusnate Ålnate Vitstjälksmöja Vattenaloe Övrigt Allmän dammussla Blåmussla Havstulpan Hydror Nedbrytningsbakterier Anmärkning: I den södra transektens fjärde avsnitt låg vraket efter en bil bevuxen med hydror och havstulpaner (ca meter ut från stranden på transektens södra sida). 14

18

19 Bilaga 3.2 Föroreningsinnehåll i sediment

20

21 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 1 av6 Handläggare Anders Thelin Tel nr Fax Banverket Joacim Öhman Inre Bråviken, Norrköpings kommun Resultat-PM: Miljöteknisk undersökning av sediment intill Kardonbron inom ramen för Järnvägsplan Händelö. VÄGVERKET KONSUT aila Gren Anders Thelin VÄGVERKET KONSUT Norra Källgatan 22 Box Västerås Telefon Fax

22 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2 av6 1. INEDNING OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OBJEKTSBESKRIVNING UTFÖRD UNDERSÖKNING PROVTAGNING AV SEDIMENT ABORATORIEANAYSER KVAITETSSÄKRING RESUTAT METAHATER ORGANISKA ÄMNEN ÖVRIGA PARAMETRAR... 6 BIAGOR BIAGA 1. ANAYSRAPPORTER FRÅN EUROFINS AB

23 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 3 av6 1. Inledning och syfte På uppdrag av kund Banverket har Vägverket konsult genomfört en undersökning av sediment i närheten av Kardonbron. Syftet med undersökningen var att utreda om det förekommer föroreningar i sedimentet på Östra sidan av bron. På Västra sidan har motsvarande undersökningar utförts tidigare. 1.2 Avgränsningar och förutsättningar Denna PM utgör ingen garanti om att området som undersökts inte har några miljömässiga risker annat än vad som anges i denna rapport. 2. Objektsbeskrivning Objektet är beläget i Norrköpings kommun. I figur 1 nedan åskådliggörs undersökningspunkternas ungefärliga läge vid Kardonbanken (röda punkter). antmäteriet GsdBV/1279 Figur 1. Det undersökta provpunkternas ungefärliga läge vid Kardonbanken.

24 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 4 av6 3. Utförd undersökning 3.1 Provtagning av sediment Vägverket konsult utförde den en miljöteknisk undersökning av sediment i fem punkter i närheten av Kardonbron, se bilaga 1. Båt användes vid provtagningstillfället. Cylindriska sedimentproppar togs ut med hjälp av en Willnerhämtare. Inom området togs totalt fem sedimentproppar. Propparna delades direkt efter provtagning in i djupled i tre olika skikt. Samlingsprover blandades av proverna från respektive skikt och placerades i lufttäta provpåsar som förvarades i kylskåp innan de transporterades till laboratorium. Vid respektive provtagningspunkt mättes vattendjup och sedimentproppens längd. Fältbedömning avseende struktur och varvighet, lukt och synliga föroreningar återfinns i bilaga aboratorieanalyser Totalt har tre samlingsprover analyserats. aboratorieanalyserna har förutom screeninganalyser omfattat även PFOS och Dioxin. Samtliga analyser är utförda av Eurofins som är ett ackrediterat laboratorium för miljöanalyser. Fullständiga analysrapporter från Eurofins finns i bilaga Kvalitetssäkring All provtagning har skett enligt, SGF:s Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar Rapport 1:04, med kvalitetsklass B (dokumentation motsvarande kvalitetsklass A). 4. Resultat 4.1 Metallhalter Resultaten från utförda laboratorieanalyser med avseende på metallhalter i sediment från Motala Ström redovisas i tabell 1 nedan.

25 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 5 av6 Tabell 1. På laboratorium uppmätta halter metaller i sedimentprover från Motala Ström. Halterna redovisas i. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Aluminium Arsenik 7,4 6,6 7,3 Bly Kadmium 0,53 0,76 1,0 Kobolt Koppar Krom (total) Kvicksilver 0,73 0,38 0,68 Nickel Silver <0,9 <0,9 <0,92 Tenn 4,0 2,7 3,5 Vanadin Zink Organiska ämnen Resultaten från utförda laboratorieanalyser med avseende på alifater, aromater och PAH i sediment från Motala Ström redovisas i tabell 2 nedan. Tabell 2. På laboratorium uppmätta halter alifater, aromater och PAH i sedimentprover från Motala Ström. Halterna redovisas i. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Alifater >C8-C10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C12 <10 11 <5 Alifater >C12-C Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 < < < Aromater >C10-C35 < <10 <10 PAH cancerogena 2,4 3,1 1,2 PAH övriga 1,8 2,4 0,89

26 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 6 av6 5.3 Övriga parametrar Inga halter av VOC-EPA, bekämpningsmedel, ftalater, klorfenoler, PCB, klorerade lösningsmedel eller PFOS har påvisats över analysernas detektionsgränser. Tabell 3. På laboratorium uppmätta halter dioxiner (I-TEQ) i sedimentprover från Motala ström. Halterna redovisas i ng/kg TS. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Dioxin 5, VÄGVERKET KONSUT Anders Thelin aila Gren

27 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 0-3 cm m Provets märkning Prov 1 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 28.4 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

28 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

29 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat <10 < < < <0.80 Enhet l Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

30 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Torrsubstans 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF Resultat < < <0.10 <0.10 <0.10 < < Enhet Mäto Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 SS-EN Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

31 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat < < < Enhet Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

32 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 3-10 cm m Provets märkning Prov 2 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 27.9 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

33 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

34 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat < < <10 <0.80 Enhet Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

35 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF Resultat < < < <0.10 < Enhet Mäto. 40 Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

36 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). PFOS Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat < 1.0 < Enhet µg/kg TS Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

37 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 10 cm m Provets märkning Prov 3 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 28.9 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

38 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

39 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <10 < < <10 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.80 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 Enhet Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

40 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF Resultat <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <3.4 < < <0.10 <0.10 <0.10 < < Enhet Mäto. 40 Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

41 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). PFOS Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat 5.6 < < 1.0 < Enhet µg/kg TS Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

42

43 - Bilaga 2, Sedimentundersökning - Process Delprocess Sida Affärsprocessen Genomföra 1(1) Dokumentnamn Dokumentnummer Teknikområde Mall_Protokoll_Provtagning jord och sediment Förorenad mark Processägare Processledare Datum skapad Utgåva Datum utgåva Per Axelsson Objektnamn Uppdragsnummer Diarienummer Händelö Provtagning jord och sediment Punktnummer Provtagningsmetod Provtagare Datum 05-jan Kajak Anders Thelin Position Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex ) Vattenyta X-koordinat Provtagning Jord Annat.. Y-koordinat Sediment x Temp: ca 5 C Grundvattenobservationer (Fri vattenyta i provhål) Datum: Tid: Djup under referensnivå: Djup (m) under ref. yta PID, XRF etc Prel. bedömning jordart Anmärkning (lukt,färg, foto) Till Analys Punkt 1 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.3m Sediment Foto 1 Punkt 2 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.3m Sediment ika foto 1 Punkt 3 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2.5m Organisk sediment Brunaktig,Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.2m Sediment Foto 2 Punkt 4 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 3m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.15m Sediment Foto 3 Punkt 5 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca0.3m Sediment ika foto 4 Proverna från varje punkt delades in i 0-5 cm, 5-10 cm >10 cm. Varje nivå blandades till ett samlingsprov och skickades in för analys. Samlingsprov 0-5 cm kallas Prov 1. Samlingsprov 5-10 cm kallas Prov 2. Samlingsprov >10 cm kallas Prov 3. Undersökningen utförd i enlighet med SGF Rapport 1:04, "Fälthandbok miljötekniska markundersökningar" Kvalitetsklass A Kvalitetsklass B X Anders Thelin,

44

45 Bilaga 3.3 Bullerkartor

46

47 Malmölandet - Händelö Del 1 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafiken Nuläge Ekvivalenta ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < Beräknat för nuläget 2 godståg/dygn på Braviksspåret 65 km/h fram till bangården, därefter 40 km/h. 750 meter långa tåg. 88 persontåg/dygn och 34 godståg/dygn på stambanan. Hastighet 165 km/h 750 meter långa godståg 350 meter långa persontåg m

48 Malmölandet - Händelö Del 2 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra. På triangelspåret längst nere i söder går hälften av trafiken på det norra och hälften på det södra m

49 Malmölandet - Händelö Del 1 Maximal ljudnivåer från tågtrafiken Nuläge Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < Beräknat för nuläget 2 godståg/dygn på Braviksspåret 65 km/h fram till bangården, därefter 40 km/h. 750 meter långa tåg. 88 persontåg/dygn och 34 godståg/dygn på stambanan. Hastighet 165 km/h 750 meter långa godståg 350 meter långa persontåg m

50 Malmölandet - Händelö Del 1 Maximal ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra m

51 Malmölandet - Händelö Del 2 Maximala ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra. Vid triangelspåret på Händelö går hälfen av trafiken på det norra och hälften på det södra spåret m

52

53 Bilaga 3.4 Rapport geoteknik

54

55 Sida 1 (3) Dokumentnummer Handläggare Vectura Granskad Vectura Rev Godkänd Vectura Rev Datum Magnus Strömhag Handläggare (beställare) Granskad (beställare) Anders Berner Godkänd (beställare) Senaste revision / datum. Jonas Victorin KARDONBANAN Jonas Victorin Joacim Öhman Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Bandel 001 Sträckan km , SYSTEMHANDING GRANSKNINGSHANDING RAPPORT - GEOTEKNIK Innehållsförteckning Sida 1 UPPDRAG 2 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 2 3 UTFÖRT FÄTARBETE 2 4 OMFATTNING 2 5 UTSÄTTNING 2 6 INMÄTNING 2 7 ABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 3 8 REDOVISNING 3 9 BIAGOR doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

56 BANVERKET SYSTEMHANDING Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Rev. RAPPORT - GEOTEKNIK Sida 2 (3) 1 UPPDRAG På uppdrag av Banverket Projektdistrikt Mitt, Investeringsdivisionen har Vectura utrett de geotekniska förutsättningarna för upprättande av Systemhandling gällande förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö, bandel 001, km , TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Geoteknisk undersökning Järnväg och väg Malmölandet. Utfört av KM Geoteknisk undersökning Motala Ström. Utfört av Norrköpings hamn Geoteknisk undersökning och detaljprojektering av Kardonbanken och Kardonbron. Utfört av KM 1974 Geoteknisk undersökning Malmölandet. Utfört av WSP UTFÖRT FÄTARBETE Fältgeoteknisk undersökning har bedrivits i olika omgångar under oktober 08 till Mars 09. Undersökningen är utförd med borrbandvagnar av typ GM65, Geotech 604 och HAFO 00. Utförda undersökningar fördelar sig enligt tabell 1. I objektet har även 224 arkivsonderingar inarbetats digitalt. Sonderingar avseende detaljprojektering av Kardonbanken tillkom sent i projektet och har av tidsbrist ej kunnat inarbetas digitalt. Metod Antal Jb 35 Jb2 80 Slb Hfa 19 Vim 91 CPT 15 SKR 78 Kv 1 Vb 9 GV 10 Summa 358 Tabell 1: Geoteknisk Fältundersökning 4 OMFATTNING Geoteknisk undersökning och geoteknisk utredning för systemhandling. 5 UTSÄTTNING Utsättning för sonderingspunkter för broar 6022, 60, 6028 och 6029 är utförd med GPS. Utsättning av övriga sonderingspunkter har skett doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

57 BANVERKET SYSTEMHANDING Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Rev. RAPPORT - GEOTEKNIK Sida 3 (3) från en i fält utsatt linje. Höjder har där hämtats från objektets terrängmodell. 6 INMÄTNING Samtliga sonderingar är i plan anslutna till RT90 2,5 gon V 60;-5 och i höjd anslutna till RH00. 7 ABORATORIEUNDERSÖKNINGAR aboratorieundersökningar av jordprover är utförda SGI inköping och SWECO Geolab Stockholm. Miljöprover har analyserats av AS Stockholm. 8 REDOVISNING Redovisning Geoteknik är upprättad enligt tabell 2: Dok. Nr Bl. Benämning Skala , , H03 Planer Spår G2, H1, H2 1: , 350A- Profiler Spår G2, H1, H2 1:100/1: A, 352, H B-351B Profiler Spår G3 1:100/1: Tvärsektioner Spår G2, H1, H2 1: Bro 6022 Bro över E4 (G2) 1:100/1: Bro 60 Bro över Bravikenvägen 1: Bro 6026 Bro över Motala Ström 1: Bro 6026 Bro över Motala Ström 1: Bro 6027 Bro Händelö Gård 1: Bro 6028 Bro över Södra Stambanan 1:100/1: Bro 6029 Bro över E4 (G3) 1: Bro 6029 Bro över E4 (G3) 1:100 Tabell 2: Geoteknisk redovisning 9 BIAGOR Resultat från laboratorieundersökningar redovisas i bilaga doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Bilaga 3.5 Översvämningskartor

94

95 K Översvämningsscenario 1 Dagens klimat: 1.47 m över normalvattenståndet (RH 70) Malmölandet Dagens normalvattenstånd Meter Bråviken Pampushamnen Händelö antmäteriet GsdBV/1279

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun

Kronoängen, Vadstena kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun Uppdragsnummer: 102363 kommun Miljöteknisk markundersökning vid fd industriområde Vadstena kommun 10-07-05 Upprättad av: Granskad av: Emma Gårdelöf Per Axelsson Uppdragsnummer: 103852 Innehållsförteckning

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 52897 Uppdrag PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Haren 1 3, Norrtälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr 52897 Sida 2 (7) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Haren 1-3

Läs mer

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002. Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Metaller och miljögifter i Aspen resultat från en sedimentundersökning 2002 Dan Hellman och Lennart Olsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län Sammanfattning Metallhalterna i Aspens ytsediment är låga

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

TÄLJE 3:186 m.fl.,norrtälje Solbacka Trädgård

TÄLJE 3:186 m.fl.,norrtälje Solbacka Trädgård Uppdrag nr. 51112 Datum 08-07-10 TÄJE 3:186 m.fl.,norrtäje Solbacka Trädgård Miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se MIJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Uppdrag nr. 51112 Datum 08-07-04 Sign IMK/CB Solbacka

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental

FÖREKOMST AV METALLER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅLNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental 09-04- FÖREKOMST AV METAER, KREOSOT- ÄMNEN OCH TENNORGANISKA FÖRENINGAR VID PÅNÄSVIKEN producerad av WSP Environmental RAPPORT Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föreningar vid Pålnäsviken,

Läs mer

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen.

HÖGSKOLAN I KAL MAR. Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund. Naturvetenskapliga institutionen. ISSN: 1402-6198 Rapport 2009:1 HÖGSKOLAN I KAL MAR Grundämnen och organiska miljögifter i blåmusslor från odlingar i Kalmarsund April 2009 Jonas Nilsson Naturvetenskapliga institutionen Inledning På uppdrag

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1

Referensdata Human. Grundämneshalter i blod. Grundämne Referensvärde 1 Referensdata Human Grundämneshalter i blod Grundämne Referensvärde Al

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

- Mölndalsåns stora källsjö

- Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön 2015 Mölndalsåns Östra Nedsjön stora källsjö - Mölndalsåns stora källsjö Östra Nedsjön Näringsfattig rödingsjö Fiskejournalen 1976 Vattenkemi Sedimentkemi Kvicksilver i fisk Nätfisken Växtplankton

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger

Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Undersökning av sediment utanför Skåre hamn, Gislöv hamn och Smyge hamn samt tång i Smyges hamnbassänger Underlag för muddringsarbeten i hamnar Toxicon Rapport 020-16 LANDSKRONA APRIL 2016 Sediment- och

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kajer mm på Oceanpiren

Kajer mm på Oceanpiren Bilaga 1 till samrådsunderlag vattenverksamhet Rapport Helsingborgs Stad Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade sediment Göteborg 2014-02-27 Kajer mm på Oceanpiren Kartläggning av förorenade

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND MILJÖGIFTER I SEDIMENT Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB, -- ÖVF RAPPORT :8 ISSN -89 www.oresunds-vvf.se SE-8-77- Rosenhällsvägen S- 9 Landskrona tel. 8-77 ;

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram 3330 Nr 341 Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram Bilaga 2 a 1. Geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologisk

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING av föroreningar i mark och grundvatten Drotten 10, Jönköping bsv Projnr. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag och Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Läge i förhållande till andra verksamheter...

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Undersökning av fiskebestånd och sediment i Lilla Issjön, Härryda kommun En del av uppföljningen av Landvetter flygplats miljöpåverkan

Undersökning av fiskebestånd och sediment i Lilla Issjön, Härryda kommun En del av uppföljningen av Landvetter flygplats miljöpåverkan Undersökning av fiskebestånd och sediment i Lilla Issjön, Härryda kommun En del av uppföljningen av Landvetter flygplats miljöpåverkan Undersökning av fiskebestånd och sediment i Lilla Issjön, Härryda

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer