Bilaga 3.1 Bottenflora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3.1 Bottenflora"

Transkript

1 Bilaga 3.1 Bottenflora

2

3 Vegetationsinventering vid Kardonbron norr om Norrköping oktober 08 Jonas Edlund Norrköping Eva Siljeholm

4 SAMMANFATTNING Jonas Edlund har på uppdrag av Vägverket Konsult inventerat undervattensvegetationen kring Kardonbron norr om Norrköping. Fältarbete och rapportskrivning har utförts tillsammans med Eva Siljeholm. Syftet med inventeringen har varit att bedöma undervattensvegetationens nuvarande status samt vilken påverkan en breddning av banken får på områdets växtsamhälle. Inventeringen genomfördes genom linjetaxering utefter sex dyktransekter den 13 oktober 08. Kardonbron går över Motala Ströms gamla fåra och förbinder Händelö i söder med Malmölandet i norr nära vattendragets ursprungliga utlopp i inre Bråviken. Större delen av bron utgörs av en drygt meter bred bank av krossmaterial. Banken är cirka 700 meter lång och har en 60 meter bred broförsedd öppning något hundratal meter norr om det södra landfästet. Vattenmiljön kring Kardonbron avviker kraftigt från opåverkade förhållanden. Detta hänger främst samman med följande tre faktorer: Motala Ströms näringsrika och relativt grumliga vatten Det minskade flödet genom den naturliga fåran till följd av indökanalens tillkomst Kardonbrons avskärmande effekt Transekternas ekologiska status är inte möjlig att bedöma med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, men vi gör bedömningen att vegetationen tydligt avspeglar områdets påverkan och att området har en otillfredsställande till dålig status avseende makroalger och gömfröiga växter. Effekten av den befintliga vägbanken syns tydligt genom de stora skillnaderna mellan bankens olika sidor. Den östra sidan är påtagligt störd och hade ett mer eller mindre utslaget växtsamhälle och en betydande utbredning av svartgröna nedbrytningsbakterier på botten. Orsaken till skillnaderna är bankens avskärmande inverkan som skapar en lä-effekt på nedströmssidan med sämre cirkulation av bottenvattnet och dålig syresättning som följd. I ett näringsrikt vatten som detta skapas då så kallade döda bottnar. Vår bedömning är att de planerade breddningarna av banken inte kommer att innebära någon långsiktig försämring för områdets undervattensvegetation. I ett kortare perspektiv kommer arterna inom anläggningsområdet att försvinna i samband med muddringen och bankbreddningen. Under förutsättning att området kring den breddade banken återställs till de förhållanden som råder idag avseende djup och bottenmaterial kommer området kring banken att återkoloniseras av undervattensvegetation. 1

5 INNEHÅSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 INNEHÅSFÖRTECKNING...2 INEDNING...2 METODIK...3 RESUTAT...4 BEDÖMNINGAR...9 REFERENSER...9 BIAGA A. TRANSEKTBESKRIVNINGAR Norra transekten på västra sidan Mellersta transekten på västra sidan Södra transekten på västra sidan Norra transekten på östra sidan Mellersta transekten på östra sidan Södra transekten på östra sidan...12 BIAGA B. PRIMÄRDATA...13 Västra sidans transekter...13 Östra sidans transekter...14 INEDNING Jonas Edlund har på uppdrag av Vägverket Konsult inventerat undervattensvegetationen kring Kardonbron norr om Norrköping. Fältarbete och rapportskrivning har utförts tillsammans med Eva Siljeholm. Syftet med inventeringen har varit att bedöma undervattensvegetationens nuvarande status samt vilken påverkan en breddning av banken får på områdets växtsamhälle. Inventeringen genomfördes genom linjetaxering utefter sex dyktransekter. Kardonbron går över Motala Ströms gamla fåra och förbinder Händelö i söder med Malmölandet i norr nära vattendragets ursprungliga utlopp i inre Bråviken. Större delen av bron utgörs av en drygt meter bred bank av krossmaterial. Banken är cirka 700 meter lång och har en 60 meter bred broförsedd öppning något hundratal meter norr om det södra landfästet. Dessutom finns en trumma genom banken. Nuvarande bank planeras att breddas för att ge plats åt ett järnvägsspår och en gång- och cykelväg. Järnvägsspåret avses att läggas på bankena östra sida och innebär preliminärt en breddning av banken med två till tre meter. Gång- och cykelvägen planeras att läggas väster om den befintliga vägen och bedöms kräva en breddning av banken med cirka 3,5 meter. I nuläget bedöms breddningarna kräva att befintligt bottenmaterial tas bort ner till morän eller fast berg. Bredden på ytan som kommer att beröras av muddringarna är inte känd, men kan antas uppgå till åtminstone 10 till meter på vardera sida om banken. 2

6 METODIK Inventeringen följer den nationella metoden för miljöövervakning av undervattensvegetation på grunda bottnar längs ostkusten (Naturvårdsverket 04 och Kautsky 1999). Metoden innebär att en dykare simmar längs ett måttband som är placerat på botten. Måttbandet går ungefär vinkelrätt ut från stranden. ängs måttbandet inventeras en tänkt korridor vars bredd utgörs av det aktuella siktdjupet. I normalfallet innebär detta att den inventerade zonen är ungefär 6 till 10 meter bred. Vid denna inventering var sikten uppskattningsvis en till två meter, vilket innebär att korridorens bredd alltså var två till fyra meter. Bild 1. Jonas inför dykningen. Foto Eva Siljeholm Transekten inventeras från den djupaste punkten och upp till ytan vid strandkanten. Under dyket noteras uppgifter om bottentyp, löst sediment, vegetation samt allmänt förekommande djurarter. Förekomsten av arter med mera skattas kontinuerligt längs korridoren och anges med djup och avstånd från land. Nya noteringar görs när förhållandena ändras, till exempel när en art tillkommer eller när täckningsgraden ändras. Frekvensuppskattningar av bottentyp, växter och djur görs i följande sjugradiga skala: 1 Enstaka individer. 5 Fler än enstaka individer, men knappast täckande av ytor. 10 Mer än enstaka, men inte upp till en fjärdedel. Klart mindre än hälften, men ändå bältesbildande. 50 Ungefär hälften av botten täckt. 75 Ej heltäckande, men klart mer än hälften. 100 Heltäckande med endast små hål. 3

7 Pålagring av löst sediment på botten och vegetation anges i följande fyrgradiga skala: 1 - Ingen sedimentation. 2 - Sparsam sedimentation. ägger sig genast om det virvlas upp. 3 - Måttlig sedimentation. ägger sig efter ett tag om det virvlas upp. 4 Kraftig sedimentation. Virvlas lätt upp och förstör sikten för resten av dyket. Samtliga djupuppgifter i rapporten är korrigerade mot aktuellt vattenstånd vid SMHI:s mätstation vid Marviken. Transekternas startpunkt i vattenlinjen mättes in med GPS och riktningen med kompass. RESUTAT Fältarbetet utfördes Totalt inventerades sex transekter. Hälften låg öster om banken och hälften på västsidan. Två låg söder om bankens öppning och resten låg norr om öppningen. Transekternas namn, koordinater, riktningar, längd och maxdjup framgår av tabell 1. ägen och riktningar framgår av karta 1. Koordinater Riktning ängd Maxdjup Västra sidans transekter 1 Norra ,6 2 Mellersta ,6 3 Södra ,6 Östra sidans transekter 4 Norra ,1 5 Mellersta ,5 6 Södra ,6 Tabell 1. Namn, koordinater i RT90, riktningar, längd och maxdjup för de sex transekterna vid Kardonbron. Närmast land karaktäriserades botten av bankens relativt brant sluttande yta med krossmaterial av block och sten. Omkring fem meter från vattenlinjen övergick botten till en mer eller mindre plan yta med finsediment. Djupet nedanför banken varierade från 1,4 till 4,6 meter. De två sydligaste transekterna var grundast med djup mellan 1,4 och 1,7 meter medan de största djupen uppmättes i den mellersta transekten på västra sidan som låg nära norr om strömfåran. Här observerades även branta kanter som liknade spår efter muddring men som även skulle kunna vara en följd av strömmens erosion. 4

8 Karta 1. Översikt över de sex transekterna vid Kardonbron. antmäteriet GsdBV/1279. Mjukbottenvegetationen karaktäriserades av kärlväxterna hornsärv och vattenpest som förekom inom samtliga transekter. Båda arterna är karaktäristiska för näringsrika vatten, men framför allt vattenpest påträffas även i näringsfattigare vatten. Väster om banken fanns relativt frodiga växtsamhällen. Täckningsgraden var högst i den södra transekten där cirka 40 procent av mjukbotten var bevuxen. I de något djupare norra och mittersta transekterna var täckningsgraden i allmänhet 10 till 15 procent. Området närmast väster om banken i den norra transekten avvek dock genom att botten var närmast vegetationslös och täckt av en svartgrön filt av nedbrytningsbakterier. 5

9 Öster om banken var mjukbottensamhället mer eller mindre utslaget och högre växter fanns bara i ringa omfattning. Betydande delar av botten var täckt av en svartgrön bakteriefilt. Förhållandena inom den södra transekten, som är något grundare än de två andra, var dock något bättre med omkring 10 procents täckning av kärlväxter. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar karaktäriserades av grönalgerna grönslick och tarmalg. Arterna hade högst täthet närmast ytan och växte ner till minst 4 decimeters djup. Algernas djupgräns var oftast svår att fastställa på grund av det grumliga vattnet. På blocken och stenarna fanns även rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas. Hydror växte på hårdbottensubstrat inom samtliga transekter medan havstulpaner bara påträffades på östra sidan samt inom den mittersta transekten på västsidan. Blåmussla och allmän dammussla noterades inom den mittersta transekten på västsidan. Förekomsten av de marina arterna blåmussla och havstulpan väster om banken tyder på att brackvatten tränger in förbi banken. Sammanlagt hittades nio växtarter varav sju var kärlväxter och två makroalger (se tabell 2). Västra sidan Östra sidan Grönalger Grönslick Cladophora glomerata x x x x x x Tarmalg Enteromorpha sp x x x x x x Kärlväxter Hornsärv Ceratophyllum demersum x x x x x x Vattenpest Elodea canadensis x x x x x x Axslinga Myriophyllum spicatum x x x x Krusnate Potamogeton crispus x x x Ålnate Potamogeton perfoliatus x Vitstjälksmöja Ranunculus peltatus ssp. baudotii x Vattenaloe Stratiotes aloides x Tabell 2. Växtarter funna vid de sex transekterna vid Kardonbron. I bilaga A finns beskrivande texter om de enskilda transekterna. Primärdata från dykningarna redovisas i bilaga B. 6

10 Bild 2. Vattenpest vid brobanken. Foto Eva Siljeholm. Bild 3. En slinga av kärlväxten hornsärv. Foto Eva Siljeholm. 7

11 Bild 4. Brobankens block klädda med grönslick och tarmtång. Foto Eva Siljeholm. Bild 5. Transektmåttband gör spår i bakteriefilten. Foto Eva Siljeholm. 8

12 BEDÖMNINGAR Vattenmiljön kring Kardonbron avviker kraftigt från opåverkade förhållanden, vilket främst hänger samman med följande tre faktorer: Motala Ströms näringsrika och relativt grumliga vatten Det minskade flödet genom den naturliga fåran till följd av indökanalens tillkomst Kardonbrons avskärmande effekt I Naturvårdsverkets handbok Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (07) finns bedömningsgrunder för ekologisk status hos makroalger och gömfröiga växter i kustvatten och vatten i övergångszon. Verket har dock inte fastställt någon bedömningsgrund för det aktuella vattenområdet, men vi gör bedömningen att vegetationen tydligt avspeglar områdets påverkan och att området har en otillfredsställande till dålig status avseende makroalger och gömfröiga växter. Effekten av den befintliga vägbanken syns tydligt genom de stora skillnaderna mellan bankens olika sidor. Den östra sidan är påtagligt störd och hade ett mer eller mindre utslaget växtsamhälle och en betydande utbredning av svartgröna nedbrytningsbakterier på botten. Orsaken till skillnaderna är bankens avskärmande inverkan som skapar en lä-effekt på nedströmssidan med sämre cirkulation av bottenvattnet och dålig syresättning som följd. I ett näringsrikt vatten som detta skapas då så kallade döda bottnar. Vår bedömning är att de planerade breddningarna av banken inte kommer att innebära någon långsiktig försämring för områdets undervattensvegetation. I ett kortare perspektiv kommer arterna inom anläggningsområdet att försvinna i samband med muddringen och bankbreddningen. Under förutsättning att området kring den breddade banken återställs till de förhållanden som råder idag avseende djup och bottenmaterial kommer området kring banken att återkoloniseras av undervattensvegetation. REFERENSER Kautsky, H. 1999: Miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna kring Sveriges kuster. Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet. Naturvårdsverket 04: Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp. Handbok 07:4. Naturvårdsverket 04: Handbok för miljöövervakning. Vegetationsklädda bottnar, ostkust. Version 1: Tolstoy, A. & Willén, E. 07: Käringhår, stinksvans och rödglidare svenska namn på alger. Svensk botanisk tidskrift 101:3-4. Tolstoy, A. & Österlund, K. 03: Alger vid Sveriges östersjökust. SU, Artdatabanken. 9

13 BIAGA A. TRANSEKTBESKRIVNINGAR 1 - Norra transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka 150 meter söder om norra brofästet. Riktningen var 285 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 3,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 2,3 meters djup 5 meter ut efter måttbandet. Här finns också ett mindre inslag av grus. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 2,3 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror. Mellan bankens block och stenar påträffades kärlväxterna vattenpest och hornsärv och enstaka axslinga. Från bankens slut och ut till 14 meter från strandlinjen återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte större delen av botten. ängre ut försvann bakteriefläckarna och hornsärv och vattenpest täckte sammanlagt cirka 15 procent. 2 - Mellersta transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka 0 meter norr om södra brofästet. Riktningen var 270 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 4,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 3,7 meters djup 7 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial vidtar finsedimentbotten, men inslaget av block, sten och grus är påtagligt inom transektens yttre meter. Närmare land observerades branta kanter avbrutna av åsar som liknade spår efter muddring men som även skulle kunna vara en följd av strömmens erosion. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet ofta mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades enstaka slingor av kärlväxten hornsärv. Utanför banken växte en hel del hornsärv och vattenpest tillsammans med enstaka axslinga och ålnate. Här påträffades även allmän dammussla med 5 procents täckningsgrad samt någon enstaka blåmussla på block. 10

14 3 - Södra transekten på västra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons västra sida, cirka meter norr om södra brofästet. Riktningen var 284 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 1,7 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,6 meters djup 4 meter ut efter måttbandet. Här finns också ett visst inslag av grus. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,6 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror. Mellan bankens block och stenar påträffades sparsamt av kärlväxterna vattenpest och hornsärv. Utanför banken dominerade kärlväxterna hornsärv och vattenpest som täckte respektive 10 procent av botten. Enstaka axslinga, krusnate, vitstjälksmöja och den lite ovanligare vattenaloen hittades också här. Vegetationen var mosaikartad med omväxlande täta bestånd och kal botten med enstaka svartgröna bakteriefläckar. 4 - Norra transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, ca 150 meter söder om norra brofästet. Riktningen var 105 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 2,1 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,9 meters djup 5 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,9 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades kärlväxterna hornsärv och krusnate med 5 procents täckningsgrad vardera. Utanför banken återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte större delen av botten. 11

15 5 - Mellersta transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, cirka 2 meter norr om södra brofästet. Riktningen var 84 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 3,5 meter. Botten domineras av block och sten ner till 2,6 meters djup 6 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten med spridda stenar vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Utanför banken återfanns enstaka hornsärv och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte omkring hälften av bottenytan. 6 - Södra transekten på östra sidan Transektens nollpunkt låg på Kardonbrons östra sida, ca meter norr om södra brofästet. Riktningen var 70 grader. Den sammanlagda längden var 40 meter och transektens djupaste punkt 1,6 meter. Botten domineras av block och sten ner till 1,4 meters djup 6 meter ut efter måttbandet. Efter bankens fyllnadsmaterial tar finsedimentbotten vid. Sedimentpålagringen på botten var stor och vattnet mycket grumligt. Omkring 18 meter ut efter måttbandet låg vraket efter en bil nedsjunken i bottensedimentet. Hårdbottensamhället på bankens block och stenar dominerades av den fintrådiga grönalgen grönslick som täckte 10 procent av botten ner till 0,4 meters djup, men noterades glest ner till 1,4 meter. På banken hittades även grönalgen tarmalg, rester av andra fintrådiga alger som inte kunde artbestämmas samt hydror och enstaka havstulpaner. Mellan bankens block och stenar påträffades enstaka slingor av kärlväxten axslinga. Utanför banken återfanns kärlväxten hornsärv med cirka 10 procents täckningsgrad. Vegetationen var mosaikartad med fläckar av täta bestånd. Mellan hornsärvsbestånden växte enstaka exemplar av kärlväxterna krusnate och vattenpest. En svartgrön filt av nedbrytningsbakterier täckte omkring hälften av bottenytan. 12

16 BIAGA B. PRIMÄRDATA Västra sidans transekter Transekt och avsnitt 1 Norra 2 Mellersta 3 - Södra Djup Min -0,1 0,4 2,3 3,0 3,6 3,2 2,3-0,1 0,4 3,7 4,6-0,1 0,4 1,6 Max 0,4 2,3 3,0 3,6 3,2 2,3 2,1 0,4 3,7 4,6 1,9 0,4 1,6 1,7 Avstånd Min Max Botten Häll Block Sten Grus Sand Finsediment Sedimentpålagring Grönalger Grönslick Tarmalg Kärlväxter Hornsärv Vattenpest Axslinga Krusnate 1 Ålnate 1 Vitstjälksmöja 1 Vattenaloe 1 Övrigt Allmän dammussla 5 Blåmussla 1 Havstulpan 1 Hydror Nedbrytningsbakterier Anmärkning: I den södra transektens tredje avsnitt var sikten extremt dålig. Vegetationen var mosaikartad med omväxlande täta bestånd och kal botten som ställvis hade svartgröna bakterifläckar. 13

17 Östra sidans transekter Transekt och avsnitt 4 - Norra 5 - Mellersta 6 - Södra Djup Min -0,1 0,4 1,9 2,1 1,7-0,1 0,4 2,6 3,5 2,6-0,1 0,4 1,4 1,6 Max 0,4 1,9 2,1 1,7 1,7 0,4 2,6 3,5 2,6 2,2 0,4 1,4 1,6 1,6 Avstånd Min Max Botten Häll Block Sten Grus Sand Finsediment Sedimentpålagring Grönalger Grönslick Tarmalg Kärlväxter Hornsärv Vattenpest Axslinga 1 Krusnate Ålnate Vitstjälksmöja Vattenaloe Övrigt Allmän dammussla Blåmussla Havstulpan Hydror Nedbrytningsbakterier Anmärkning: I den södra transektens fjärde avsnitt låg vraket efter en bil bevuxen med hydror och havstulpaner (ca meter ut från stranden på transektens södra sida). 14

18

19 Bilaga 3.2 Föroreningsinnehåll i sediment

20

21 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 1 av6 Handläggare Anders Thelin Tel nr Fax Banverket Joacim Öhman Inre Bråviken, Norrköpings kommun Resultat-PM: Miljöteknisk undersökning av sediment intill Kardonbron inom ramen för Järnvägsplan Händelö. VÄGVERKET KONSUT aila Gren Anders Thelin VÄGVERKET KONSUT Norra Källgatan 22 Box Västerås Telefon Fax

22 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 2 av6 1. INEDNING OCH SYFTE AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OBJEKTSBESKRIVNING UTFÖRD UNDERSÖKNING PROVTAGNING AV SEDIMENT ABORATORIEANAYSER KVAITETSSÄKRING RESUTAT METAHATER ORGANISKA ÄMNEN ÖVRIGA PARAMETRAR... 6 BIAGOR BIAGA 1. ANAYSRAPPORTER FRÅN EUROFINS AB

23 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 3 av6 1. Inledning och syfte På uppdrag av kund Banverket har Vägverket konsult genomfört en undersökning av sediment i närheten av Kardonbron. Syftet med undersökningen var att utreda om det förekommer föroreningar i sedimentet på Östra sidan av bron. På Västra sidan har motsvarande undersökningar utförts tidigare. 1.2 Avgränsningar och förutsättningar Denna PM utgör ingen garanti om att området som undersökts inte har några miljömässiga risker annat än vad som anges i denna rapport. 2. Objektsbeskrivning Objektet är beläget i Norrköpings kommun. I figur 1 nedan åskådliggörs undersökningspunkternas ungefärliga läge vid Kardonbanken (röda punkter). antmäteriet GsdBV/1279 Figur 1. Det undersökta provpunkternas ungefärliga läge vid Kardonbanken.

24 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 4 av6 3. Utförd undersökning 3.1 Provtagning av sediment Vägverket konsult utförde den en miljöteknisk undersökning av sediment i fem punkter i närheten av Kardonbron, se bilaga 1. Båt användes vid provtagningstillfället. Cylindriska sedimentproppar togs ut med hjälp av en Willnerhämtare. Inom området togs totalt fem sedimentproppar. Propparna delades direkt efter provtagning in i djupled i tre olika skikt. Samlingsprover blandades av proverna från respektive skikt och placerades i lufttäta provpåsar som förvarades i kylskåp innan de transporterades till laboratorium. Vid respektive provtagningspunkt mättes vattendjup och sedimentproppens längd. Fältbedömning avseende struktur och varvighet, lukt och synliga föroreningar återfinns i bilaga aboratorieanalyser Totalt har tre samlingsprover analyserats. aboratorieanalyserna har förutom screeninganalyser omfattat även PFOS och Dioxin. Samtliga analyser är utförda av Eurofins som är ett ackrediterat laboratorium för miljöanalyser. Fullständiga analysrapporter från Eurofins finns i bilaga Kvalitetssäkring All provtagning har skett enligt, SGF:s Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar Rapport 1:04, med kvalitetsklass B (dokumentation motsvarande kvalitetsklass A). 4. Resultat 4.1 Metallhalter Resultaten från utförda laboratorieanalyser med avseende på metallhalter i sediment från Motala Ström redovisas i tabell 1 nedan.

25 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 5 av6 Tabell 1. På laboratorium uppmätta halter metaller i sedimentprover från Motala Ström. Halterna redovisas i. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Aluminium Arsenik 7,4 6,6 7,3 Bly Kadmium 0,53 0,76 1,0 Kobolt Koppar Krom (total) Kvicksilver 0,73 0,38 0,68 Nickel Silver <0,9 <0,9 <0,92 Tenn 4,0 2,7 3,5 Vanadin Zink Organiska ämnen Resultaten från utförda laboratorieanalyser med avseende på alifater, aromater och PAH i sediment från Motala Ström redovisas i tabell 2 nedan. Tabell 2. På laboratorium uppmätta halter alifater, aromater och PAH i sedimentprover från Motala Ström. Halterna redovisas i. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Alifater >C8-C10 <10 <10 <10 Alifater >C10-C12 <10 11 <5 Alifater >C12-C Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 < < < Aromater >C10-C35 < <10 <10 PAH cancerogena 2,4 3,1 1,2 PAH övriga 1,8 2,4 0,89

26 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - RAPPORT Datum Uppdragsnummer Sida 6 av6 5.3 Övriga parametrar Inga halter av VOC-EPA, bekämpningsmedel, ftalater, klorfenoler, PCB, klorerade lösningsmedel eller PFOS har påvisats över analysernas detektionsgränser. Tabell 3. På laboratorium uppmätta halter dioxiner (I-TEQ) i sedimentprover från Motala ström. Halterna redovisas i ng/kg TS. Provpunkter Djup (m) 0-0,03 0,03-0,1 0,1-< Dioxin 5, VÄGVERKET KONSUT Anders Thelin aila Gren

27 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 0-3 cm m Provets märkning Prov 1 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 28.4 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

28 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

29 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat <10 < < < <0.80 Enhet l Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

30 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH Torrsubstans 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF Resultat < < <0.10 <0.10 <0.10 < < Enhet Mäto Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 SS-EN Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

31 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat < < < Enhet Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

32 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 3-10 cm m Provets märkning Prov 2 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 27.9 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

33 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

34 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat < < <10 <0.80 Enhet Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

35 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF Resultat < < < <0.10 < Enhet Mäto. 40 Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

36 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). PFOS Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat < 1.0 < Enhet µg/kg TS Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

37 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Vägverket Konsult Per Axelsson Box inköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Provtagare/referens Djup Anders Thelin 10 cm m Provets märkning Prov 3 Provtagningsdatum Provet ankom Analysrapport klar Sida 1 (5) Analysnamn Torrsubstans 1,1,1,2-Tetrakloretan 1,1,1-Trikloretan 1,1,2-Trikloretan 1,1,2-Trikloreten 1,1-Dikloretan 1,1-Dikloreten 1,1-Diklorpropen 1,2,3-Triklorpropan 1,2,3-Triklorbensen 1,2,4-Triklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorbensen 1,2-Dikloretan 1,2-Diklorpropan 1,3,5-Trimetylbensen 1,3-Diklorbensen 1,3-Diklorpropan 1,3-Diklorpropen 1,4-Diklorbensen 2,2-Diklorpropan 2-Klortoluen 4-Klortoluen Bensen Brombensen Bromdiklormetan Bromklormetan cis-1,2-dikloreten Dibromklormetan Dibrommetan Diklormetan Etylbensen Fluorotriklormetan Resultat 28.9 Enhet Mäto Metod/ref SS-EN idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Kopia till: //mailsvar// Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

38 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 2 (5) Analysnamn iso-propylbensen Klorbensen m/p-xylen n-butylbensen o-xylen p-isopropyltoluen Propylbensen sec-butylbensen tert-butylbensen Tetrakloreten Tetraklormetan Toluen trans-1,2-dikloreten Tribrommetan Triklormetan Atrazin Atrazin-desetyl. Atrazin-desisopropyl, Simazin Terbutylazin Diuron. 1-(3,4-diklorfenyl)urea 1-(3,4-diklorfenyl)-3-meylurea Imazapyr inuron. Cyanasin. BAM. Bentazon. 2,4,5-T 2,4-D Dichloprop Mekoprop MCPA Summa diklorfenol Summa triklorfenol Summa tetraklorfenol Pentaklorfenol Resultat <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 Enhet Mäto Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

39 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 3 (5) Analysnamn o,p-ddt p,p-ddt o,p-dde p,p-dde Gamma-HCH Alfa-HCH Beta-HCH Delta-HCH Hexaklorbensen Alfa-endosulfan Beta-endosulfan Endosulfansulfat Dieldrin Endrin Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10 Aromater >C10-C35 PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 S:a PCB (7st) N-nitroso-di-n-propylamin Nitrobensen Azobensen N-nitrosodifenylamin 2,6-Dinitrotoluen 2,4-Dinitrotoluen Bis(2-kloretyl)eter Bis(2-kloroisopropyl)eter Hexakloretan Resultat <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <10 < < <10 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.80 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 Enhet Mäto. A A A A A A A Metod/ref idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a idmiljö.0a A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

40 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 4 (5) Analysnamn Isophrone Bis(2-kloretoxy)metan 1,2,4-Triklorbensen Hexaklorbutadien HBCD 2-Klornaftalen 4-Klorfenylfenyleter Hexaklorbensen 4-Bromofenylfenyleter Pentaklorbensen Dimetylftalat Dietylftalat Di-n-butylftalat Bensylbutylftalat Bis(2-etylhexyl)ftalat Di-n-oktylftalat Benzo(a)antracen Krysen Benzo(b,k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)antrazen Summa cancerogena PAH Naftalen Acenaftylen Fluoren Acenaften Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(g,h,i)perylen Summa övriga PAH 2,3,7,8-TCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF Resultat <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <0.34 <3.4 < < <0.10 <0.10 <0.10 < < Enhet Mäto. 40 Metod/ref A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 A9:35 Ort Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

41 - Bilaga 1, Sedimentundersökning - Analysrapport idköping Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium Report issued by Accredited aboratory Journalnr A Kundnr Provtyp Sediment Uppdragsmärkning CDI Provtagningsplats Händelö Sida 5 (5) Analysnamn 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD WHO TEQ (upper-bound, only PCDD/F) I-TEQ (upper-bound, only PCDD/F). PFOS Silver Ag Aluminium Al Arsenik As Kadmium Cd Kobolt Co Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Tenn Sn Vanadin V Zink Zn Resultat 5.6 < < 1.0 < Enhet µg/kg TS Mäto B Metod/ref EPA 1613, mod DIOX.OA.01 EPA 1613, mod DIOX.OA.01 ICP-MS ICP-AES ICP-MS ICP-AES ICP-AES ICP-AES ICP-AES AFS (kallförångning) ICP-AES ICP-MS ICP-MS ICP-AES ICP-AES Ort Mikael Gilbertsson kemist Förklaring till förkortningar och, se omstående sida.

42

43 - Bilaga 2, Sedimentundersökning - Process Delprocess Sida Affärsprocessen Genomföra 1(1) Dokumentnamn Dokumentnummer Teknikområde Mall_Protokoll_Provtagning jord och sediment Förorenad mark Processägare Processledare Datum skapad Utgåva Datum utgåva Per Axelsson Objektnamn Uppdragsnummer Diarienummer Händelö Provtagning jord och sediment Punktnummer Provtagningsmetod Provtagare Datum 05-jan Kajak Anders Thelin Position Referensyta (t ex my) Marknivå/referensnivå (t ex ) Vattenyta X-koordinat Provtagning Jord Annat.. Y-koordinat Sediment x Temp: ca 5 C Grundvattenobservationer (Fri vattenyta i provhål) Datum: Tid: Djup under referensnivå: Djup (m) under ref. yta PID, XRF etc Prel. bedömning jordart Anmärkning (lukt,färg, foto) Till Analys Punkt 1 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.3m Sediment Foto 1 Punkt 2 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.3m Sediment ika foto 1 Punkt 3 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2.5m Organisk sediment Brunaktig,Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.2m Sediment Foto 2 Punkt 4 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 3m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca 0.15m Sediment Foto 3 Punkt 5 Stark lukt, spår av svavel. Delar till Vattendjup ca 2m Gråaktig samlingsprov Proppdjup ca0.3m Sediment ika foto 4 Proverna från varje punkt delades in i 0-5 cm, 5-10 cm >10 cm. Varje nivå blandades till ett samlingsprov och skickades in för analys. Samlingsprov 0-5 cm kallas Prov 1. Samlingsprov 5-10 cm kallas Prov 2. Samlingsprov >10 cm kallas Prov 3. Undersökningen utförd i enlighet med SGF Rapport 1:04, "Fälthandbok miljötekniska markundersökningar" Kvalitetsklass A Kvalitetsklass B X Anders Thelin,

44

45 Bilaga 3.3 Bullerkartor

46

47 Malmölandet - Händelö Del 1 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafiken Nuläge Ekvivalenta ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < Beräknat för nuläget 2 godståg/dygn på Braviksspåret 65 km/h fram till bangården, därefter 40 km/h. 750 meter långa tåg. 88 persontåg/dygn och 34 godståg/dygn på stambanan. Hastighet 165 km/h 750 meter långa godståg 350 meter långa persontåg m

48 Malmölandet - Händelö Del 2 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra. På triangelspåret längst nere i söder går hälften av trafiken på det norra och hälften på det södra m

49 Malmölandet - Händelö Del 1 Maximal ljudnivåer från tågtrafiken Nuläge Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < Beräknat för nuläget 2 godståg/dygn på Braviksspåret 65 km/h fram till bangården, därefter 40 km/h. 750 meter långa tåg. 88 persontåg/dygn och 34 godståg/dygn på stambanan. Hastighet 165 km/h 750 meter långa godståg 350 meter långa persontåg m

50 Malmölandet - Händelö Del 1 Maximal ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra m

51 Malmölandet - Händelö Del 2 Maximala ljudnivåer från tågtrafiken Prognosår Maximal ljudnivå 2 meter över mark i db(a) <= < <= < <= < <= < <= < 50 av tågen på G1 och 50 av tågen på G2 godståg, varav 3 diesellok Vid dubbelspåret går hälften på det norra och hälfte på det södra. Vid triangelspåret på Händelö går hälfen av trafiken på det norra och hälften på det södra spåret m

52

53 Bilaga 3.4 Rapport geoteknik

54

55 Sida 1 (3) Dokumentnummer Handläggare Vectura Granskad Vectura Rev Godkänd Vectura Rev Datum Magnus Strömhag Handläggare (beställare) Granskad (beställare) Anders Berner Godkänd (beställare) Senaste revision / datum. Jonas Victorin KARDONBANAN Jonas Victorin Joacim Öhman Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Bandel 001 Sträckan km , SYSTEMHANDING GRANSKNINGSHANDING RAPPORT - GEOTEKNIK Innehållsförteckning Sida 1 UPPDRAG 2 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 2 3 UTFÖRT FÄTARBETE 2 4 OMFATTNING 2 5 UTSÄTTNING 2 6 INMÄTNING 2 7 ABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 3 8 REDOVISNING 3 9 BIAGOR doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

56 BANVERKET SYSTEMHANDING Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Rev. RAPPORT - GEOTEKNIK Sida 2 (3) 1 UPPDRAG På uppdrag av Banverket Projektdistrikt Mitt, Investeringsdivisionen har Vectura utrett de geotekniska förutsättningarna för upprättande av Systemhandling gällande förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö, bandel 001, km , TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Geoteknisk undersökning Järnväg och väg Malmölandet. Utfört av KM Geoteknisk undersökning Motala Ström. Utfört av Norrköpings hamn Geoteknisk undersökning och detaljprojektering av Kardonbanken och Kardonbron. Utfört av KM 1974 Geoteknisk undersökning Malmölandet. Utfört av WSP UTFÖRT FÄTARBETE Fältgeoteknisk undersökning har bedrivits i olika omgångar under oktober 08 till Mars 09. Undersökningen är utförd med borrbandvagnar av typ GM65, Geotech 604 och HAFO 00. Utförda undersökningar fördelar sig enligt tabell 1. I objektet har även 224 arkivsonderingar inarbetats digitalt. Sonderingar avseende detaljprojektering av Kardonbanken tillkom sent i projektet och har av tidsbrist ej kunnat inarbetas digitalt. Metod Antal Jb 35 Jb2 80 Slb Hfa 19 Vim 91 CPT 15 SKR 78 Kv 1 Vb 9 GV 10 Summa 358 Tabell 1: Geoteknisk Fältundersökning 4 OMFATTNING Geoteknisk undersökning och geoteknisk utredning för systemhandling. 5 UTSÄTTNING Utsättning för sonderingspunkter för broar 6022, 60, 6028 och 6029 är utförd med GPS. Utsättning av övriga sonderingspunkter har skett doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

57 BANVERKET SYSTEMHANDING Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Rev. RAPPORT - GEOTEKNIK Sida 3 (3) från en i fält utsatt linje. Höjder har där hämtats från objektets terrängmodell. 6 INMÄTNING Samtliga sonderingar är i plan anslutna till RT90 2,5 gon V 60;-5 och i höjd anslutna till RH00. 7 ABORATORIEUNDERSÖKNINGAR aboratorieundersökningar av jordprover är utförda SGI inköping och SWECO Geolab Stockholm. Miljöprover har analyserats av AS Stockholm. 8 REDOVISNING Redovisning Geoteknik är upprättad enligt tabell 2: Dok. Nr Bl. Benämning Skala , , H03 Planer Spår G2, H1, H2 1: , 350A- Profiler Spår G2, H1, H2 1:100/1: A, 352, H B-351B Profiler Spår G3 1:100/1: Tvärsektioner Spår G2, H1, H2 1: Bro 6022 Bro över E4 (G2) 1:100/1: Bro 60 Bro över Bravikenvägen 1: Bro 6026 Bro över Motala Ström 1: Bro 6026 Bro över Motala Ström 1: Bro 6027 Bro Händelö Gård 1: Bro 6028 Bro över Södra Stambanan 1:100/1: Bro 6029 Bro över E4 (G3) 1: Bro 6029 Bro över E4 (G3) 1:100 Tabell 2: Geoteknisk redovisning 9 BIAGOR Resultat från laboratorieundersökningar redovisas i bilaga doc Uppdragsnummer Banverket Projektering: B Utskrivet: :02

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Bilaga 3.5 Översvämningskartor

94

95 K Översvämningsscenario 1 Dagens klimat: 1.47 m över normalvattenståndet (RH 70) Malmölandet Dagens normalvattenstånd Meter Bråviken Pampushamnen Händelö antmäteriet GsdBV/1279

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna

Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Örebro 2012-06-15 Sida 1(13) Rapport efter oljeutsläpp på fastigheten Hyndevad 22:55, Eskilstuna Skadeteknik Örebro AB 2012-05-18 Hans Nygren, VD Anders Nilsson, Miljöutredare Skadeteknik Örebro AB Skadeteknik

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139

Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 6093 - C / Andreas Cedås Träslövsvägen detaljplan Bullerutredning fastighet 8:139 Vi redovisar i denna rapport gällande riktvärden, beräkningsmetod,

Läs mer

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet

Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Maria Viklander Professor VA-teknik/Stadens vatten Luleå tekniska universitet Stadens vatten - LTU Maria Viklander, Professor Gilbert Svensson, Adj.Prof. Jiri Marsalek, Adj.Prof. Richard Ashley, Adj. Prof

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Marksaneringscentrum Norr (MCN) Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Projektledare för MCN Miljökemi, Umeå Universitet Mats.tysklind@chem.umu.se Risk och

Läs mer

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D

Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D Provtagnings- och situationsplaner Materialinventering Fibern 1, Falkenbergs kommun BILAGA 1A-1D 24 25 27 26 13 15 118m HALL 2 14 (PLAN 3) (KÄLLARE) 31 (PÅ TAKET) 16 (PLAN 2) 17 & 18 (PLAN 2) (PLAN 3)

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation rapport / årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation Johan Persson, Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Johan Persson,

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Utvärdering av sekventiella lakförsök

Utvärdering av sekventiella lakförsök Upprättad av: Henrik Eriksson, Envipro Miljöteknik, Göteborg Bakgrund och syfte Inom ramen för huvudstudien av Valdemarsviken har sekventiella lakförsök utförts på tre stycken sedimentprover. Syftet med

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29

Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Bilaga 8:1 (8) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Affärslokal, Torvalla, Östersund 2003-10-29 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-10-29 kl.03:03 till 16:25. Kommun Östersund. Ort Östersund,

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För: Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-23 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet.

Seminarium den 30:e november. Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet. Seminarium den 30:e november Vattendirektivet och Miljökvalitetsnormer - Kemikaliehänsyn i tillsynsarbetet. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Avrinningsområde nr 111-Strömsån

Avrinningsområde nr 111-Strömsån Avrinningsområde nr 111- Förord Detta dokument för s avrinningsområde är ett av flera underlagsdokument till det åtgärdsprogram som beslutades för Västerhavets vattendistrikt i december 2009 1. I detta

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013

PRISLISTA Gäller från 8 april 2013 PRISLISTA Gäller från april 2013 INNEHÅLL PRISLISTA gäller från april 2013 - Leverans- och försäljningsvillkor 3 - Analyspaket 5 - Materialanalyser 5-7 Angrepp av mögel och bakterier 5 Angrepp av hussvamp

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Del 1. Björnöfjärden, Ingarö

Del 1. Björnöfjärden, Ingarö Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 1. Björnöfjärden, Ingarö Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 1. Björnöfjärden, Ingarö Författare: Susanne Qvarfordt, Ronny Fredriksson* &

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen

Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Miljösamverkan Västra Götaland Upptaktsdagar om farligt avfall 2003-08-25 Aktuellt om farligt avfall från avfallsbranschen Jessica Christiansen, utredare RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen Aktuellt

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Upprättad av: Michelle Strömberg Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr: 10205669 Daterad:

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård. Rapporter om natur och miljö nr 2011:1

Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård. Rapporter om natur och miljö nr 2011:1 Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård Rapporter om natur och miljö nr 2011:1 2 Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård Vectura

Läs mer

Reviderad: 2015-07-01 Reservation för prisjusteringar och andra förändringar. www.eurofins.se

Reviderad: 2015-07-01 Reservation för prisjusteringar och andra förändringar. www.eurofins.se Reviderad: 2015-07-01 Reservation för prisjusteringar och andra förändringar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor... 3 analys... 6 Mikrobiell luftanalys... 7 Kemisk luftanalys... 9 analys... 11 Mikrobiell materialanalys...

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2012 2013-03-25 01.00 1(72) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2012 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2012 2013-03-25 01.00 2(72) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar

Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Bilaga 4 - ursprunglig dokumentförteckning Utredningar Titel År Antal sidor Plats Verksamhet Miljöriskbedömning av örlogshamnarna 2008 49 Rindö, Berga, Göteborg m fl Örlogshamn Rindö, Berga, Göteborg m

Läs mer

Avloppsslam i Stockholm län

Avloppsslam i Stockholm län Fakta 4:9 Publiceringsdatum -- Rapporten är framtagen av enheterna för miljöanalys och miljöskydd vid Länsstyrelsen Stockholm. Telefon: stockholm@lansstyrelsen.se Reningsbassäng, Fors avlopps. Foto: Länsstyrelsen

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2004 och 2005 års provtagningar Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 04143 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram: Miljögifter i urban

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod)

Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje metod) Kemiska analyser, Kemiska enheten, K2 (flexibel ackreditering specificeras för varje ) Vattenlösliga vitaminer Tiamin, B 1 Riboflavin, B 2 SLV K2-m248.8 HPLCfluorescensdetektion 2:1-6 0,006 0,9 mg/100g

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? Kvalitetssäkra miljöanalyser

Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? Kvalitetssäkra miljöanalyser Hur kvalitetssäkrar vi våra miljöanalyser? IVL Svenska Miljöinstitutet En viktig mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle Forskning och konsultverksamhet inom hela området klimat, energi, miljö

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten; SGU-FS 2008:2 Utkom

Läs mer

Dagvatten i Urban Miljö

Dagvatten i Urban Miljö RAPPORT Dagvatten i Urban Miljö Christian Junestedt, Rune Bergström, Klara Larsson, Hans-Olof Marcus, Erik Furusjö, Magnus Rahmberg B1699 Februari 2007 Rapporten godkänd 2007-02-21 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamn

Sanering av Oskarshamns hamn Sanering av Oskarshamns hamn KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR I KÄLLOMRÅDET Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn Rapport nr Oskarshamns hamn : -- Författad av Per Östlund Studsvik

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Presentation av projektet. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner. Dagvattennätverkets möte 6 november 2007

Presentation av projektet. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner. Dagvattennätverkets möte 6 november 2007 Presentation av projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem norrortskommuner Dagvattennätverkets möte 6 november 2007 Jonas Andersson, WRS Uppsala AB Projektet Uppföljning av dagvattenanläggningar

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005.

Lunda industriområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 2005. Lunda industriområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalitet år 25. Åsa Andersson R nr 15-25 SAMMANFATTNING Denna studie redovisar resultatet av Stockholm Vattens inventering

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment Multivariat utvärdering av toxiciteten mot brackvattenorganismer exponerade

Läs mer