ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Gävleborg. Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2001. Länsförsäkringar Gävleborg. Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör"

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2001 Länsförsäkringar Gävleborg Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 16 Resultaträkningar 17 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Noter till resultat- och balansräkningar 22 Revisionsberättelse 33 Styrelse och revisorer 34 Fullmäktige 35 Ord och uttryck i årsredovisningen 36 Ordinarie bolagsstämma hålles Torsdagen den 16 maj 2002 kl på Burecentrum ( Lantmäteriet ) i Gävle 3

3 4

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg avger härmed årsredovisning för år 2001 VD-ORD Jag hade förmånen att tillträda som ny VD i Länsförsäkringar Gävleborg den 1 september Jag har min bakgrund i flera olika företag och branscher och har därför kunnat bygga upp en ganska bred bank av erfarenheter. Jag har alltid innehaft befattningar där jag arbetat med ansiktet mot marknaden och kunderna, och ofta haft anledning att ha fokus på kundernas behov. Det är en viktig uppgift att koppla ihop kundernas behov med den affärsidé och den förmåga som finns i företaget. Genom att ge denna koppling såväl analys som struktur kan företagets medarbetare och andra resurser fokuseras helt på den viktiga uppgiften: Möta kundens behov. I skrivande stund har jag nu arbetat 6 månader i Länsförsäkringar Gävleborg, och aldrig tidigare har jag lärt känna en verksamhet som lever så nära kunderna och kundernas behov. Faktum är att kunderna äger oss. Vi är kundernas eget bolag Länsförsäkringar Gävleborg har inga aktieägare som skall ha del i vinsten, vi har bara Gävleborgare som är både ägare och kunder. Många andra företag i vår bransch finns i Gävleborg, men Länsförsäkringar Gävleborg ÄR Gävleborg. Jag har även fått se vilken grad av kompetens och kunskap som finns i vårt bolag. Den är hög. Mycket hög. Vi har även en bred samverkan med våra systerbolag i Länsförsäkringsgruppen, samt med vårt gemensamägda servicecentrum i Stockholm, som tillför ytterligare resurser, kreativitet och dynamik i bolaget. varken Gävleborgarna eller våra egna medarbetare ännu fullt ut insett. Som medborgare i länet har man tillgång till ett eget bolag med kunskap och kompetens i absolut toppklass, samtidigt som man vet att dessa medarbetares lojalitet till 100% finns hos kunden, dvs hos Gävleborgaren. Lojalitet och förtroende måste vara nyckelord i vår verksamhet. I takt med att bolagets verksamhet breddas omspänner vi numera alla aspekter på privat- och familjeekonomi, liksom företagsekonomi inom vår företagsdivision. Det här är områden där kunskap parad med lojalitet, etik och integritet blir guld värd i en allt svårare värld. Ring eller besök oss vid något av våra sex kontor i länet för personlig rådgivning, eller helt enkelt för att diskutera med oss vad vi kan göra gemensamt för att skapa ett bättre Gävleborg. Ingenting får vara omöjligt; det omöjliga tar bara lite längre tid. Här har du ditt bolag Länsförsäkringar Gävleborg - Vad vill du göra med det? En sak är säker: Länsförsäkringar Gävleborg kommer att bli mer synligt nära dig under 2002 och framåt. Vi kommer att kunna hjälpa Dig till bättre privatekonomi, bättre trygghet och därmed bättre förutsättningar för att ta vara på möjligheter. Det här kommer vi att göra mycket konkret, och vi gör det tillsammans med våra ägare Gävleborgarna. Du kommer att höra av oss! Låt oss höra av dig! Birger Lövgren Verkställande Direktör i Länsförsäkringar Gävleborg Sedan 1 september 2001L Det här öppnar fantastiska möjligheter som jag tror 5

5 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG VÅR VERKSAMHET Länsförsäkringar Gävleborg verkar med sin kärnverksamhet helt inom Gävleborgs län. Kärnverksamheten består av två huvuddelar: Privatmarknad Här erbjuder vi privatpersoner och familjer komplett rådgivning och produktlösningar inom allt som rör privatekonomins trygghet & möjligheter. Produkterna finns inom villa- och hemförsäkringar, fordonsförsäkringar, andra sak- och specialförsäkringar, trygghetsförsäkringar som tex All-riskförsäkring, alla möjliga typer av olycksfallförsäkringar för barn och vuxna, pensionärsolycksfallförsäkring, sjukförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar och mycket mer. Vidare finns våra produkter inom bankverksamheten, tex komplett internetbank, telefonbank, komplett personlig bankservice (dock ej kontanthantering), betaltjänster, bank- och kreditkort, sparande och lån till marknadens bästa räntevillkor. Andra viktiga produktområden finns inom fondsparande, både aktiefonder och räntefonder, pensionssparande, kapitalförsäkringssparande samt många bra specialprodukter så som fond-i-fond-sparande. Företagsmarknad Här erbjuder vi små och stora företag, lantbruk, institutioner och kommuner komplett rådgivning inom försäkring, gruppförsäkring och pensionsplaner. Dessutom aktiv rådgivning kring skadeförebyggande insatser. Lantbruksföretag erbjuder vi dessutom ett komplett bankkoncept. Övriga företagstyper erbjuds efterhand banktjänster. Våra försäkringsprodukter omfattar alla delar av företagsamhet; egendom, ansvar, drift, transporter, fordon och mycket mer. Företagens personal ägnas stort utrymme i vår produktportfölj tex genom mycket bra gruppförsäkringslösningar även för små företag sjukvårds- och sjuklöneförsäkringar, samt givetvis kompletta pensionslösningar. Total affärsvolym Den totala volymen för ovanstående affärer fördelar sig enligt nedanstående (Mkr): Sakförsäkringar Premieinkomst egen affär 188 Premieinkomst trafikförsäkring 54 Agria, premievolym 18 Liv- & Pensionsförsäkringar Livförsäkring, premieinkomst 141 Finansiella tjänster Bank, inlåning 253 Bank, utlåning (Inkl hypotek) 267 Fonder (marknadsvärde 31/12) 45 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION Självständigt bolag i frivillig samverkan Länsförsäkringar Gävleborg ingår som ett av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB. Ömsesidigt Bolaget är ömsesidigt, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande på verksamheten och väljer de 40 fullmäktigeledamöter, som skall företräda dem på bolagsstämman. Stämma och styrelse Bolagsstämman utser bolagets styrelse, som består av nio ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören och två personalrepresentanter i styrelsen. Organisation Bolagets lokala närhet i marknaden bygger på en starkt decentraliserad organisation med flera kontor i länet och med välutbildade och engagerade medarbetare och försäkringsombud. 6

6 Bolaget bedriver i dotter- och intressebolag viss kapitalförvaltning och är tillsammans med tre andra länsbolag i Norrland ägare av koncernen Norhold Holding AB. Norhold Holding AB äger bl a fastigheter i Norrlands inland samt ett särskilt utvecklingsbolag, Norrlands Center AB för främjande av industriell utveckling och sysselsättning i Norrland. I koncernen ingår ett investmentbolag, Norhold Invest AB. För Länsförsäkringar Gävleborg var 2001 ett spännande år som kort kan sammanfattas: VAD HÄNDE 2001? Stora marknadsframgångar både på privatmarknaden och företagsmarknaden. Kraftigt ökande kundtillströmning inom försäkring och bank Överraskande kraftig ökning av skador i försäkringsrörelsen Turbulens i kapitalförvaltningen till följd av kursfall på aktier i allmänhet och ITbubblans brisering i synnerhet. Gävleborgs län har i de flesta avseenden varit en spegel av marknadsläget i Sverige. Fallande aktiekurser och ökande osäkerhet kring såväl aktiemarknaden som konjunkturläget som helhet har medfört att intresset för aktiefondsparande minskat, liksom intresset för långsiktigt sparande. Istället har intresset för banksparande med högsta möjliga sparränta ökat. Det tycks även som om intresset för privatekonomi ökat vilket bla medfört en ökande benägenhet att byta bank. För Länsförsäkringar Gävleborg har ovanstående märkts genom att vi å ena sidan haft en svagare försäljning av produkter inom Liv & Pension än budgeterat, med ett utfall i nivå med föregående år, men å andra sidan en kraftig tillströmning av nya kunder till våra bankprodukter. Vår bank har rönt stor uppskattning och dessutom utsetts till Årets uppstickarbank av tidningen Privata affärer. Länsförsäkringar Gävleborg fick nya bankkunder under året. Liv & Pension uppnådde trots det mörka läget i marknaden samma nivå av sparande som föregående år. Antalet kunder inom Liv- & Pensionsförsäkringar ökade dock med 11% till kunder vilket visar att Länsförsäkringars Liv & Pensionskoncept fått ett mycket gott erkännande av marknaden. Marknaden för traditionella försäkringsprodukter har för hela branschen karaktäriserats av kraftigt ökande skadekostnader. Detta gäller främst skador på privata bilar där både antalet skador och kostnaderna för att reparera skadorna har ökat. Det gäller även för skador på privata bostäder där framförallt vattenskadorna ökat kraftigt både till antal och till kostnad för reparation. Under året har våra kunder dessutom drabbats av ett flertal bränder samt en del översvämningsskador. Under hösten drabbades länet - främst Hälsingland -av en av de värsta stormarna på många år. I stormens spår uppstod såväl stora skogsskador som skador på byggnader. Den uppåtgående skadetrenden bröts något under årets senare del. Trots det måste vi räkna med ett fortsatt högt skadeutfall under De ökande skadekostnaderna har medfört ett visst behov av premiehöjningar för de flesta typer av försäkringar. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2001 MARKNADEN I GÄVLEBORGS LÄN Mkr% 7

7 Såväl privatpersoner i länet som företag tycks känna av ökande skaderisker ty intresset för försäkringslösningar har varit ökande under året. Kanske har den fortsatt ökande allmänna otryggheten i samhället också bidragit. Den under året genomförda Läns-Undersökningen påvisar ökad otrygghet. De terroristhandlingar som genomförts ute i världen har säkerligen ytterligare spätt på dessa känslor. Inom länet har media under året kunna rapportera om ett stort antal vålds- och överfallsbrott liksom stölder, bränder och naturkatastrofliknande händelser. Länsförsäkringar Gävleborg manifesterar mer än något annat större bolag i branschen lokal trygghet och lokalt engagemang. Bolaget är tillräckligt stort för att av de flesta uppfattas som en pålitlig och kraftfull partner, samtidigt som vi finns närvarande på de flesta orter inom länet. Vi har hög personlig tillgänglighet, hög lokalkännedom och högt engagemang för våra Gävleborgare som utgör både ägare och kunder till bolaget. Dessa egenskaper kombinerade med ett otryggt år avspeglas i form av kraftigt ökande kundtillströmning till Länsförsäkringar Gävleborg. I stort sett alla försäkringsprodukter ökade kraftigt i försäljning, både inom privatmarknaden och inom företagsmarknaden har således varit ett mycket starkt år för Länsförsäkringar Gävleborg. Bolaget har fått ett starkt erkännande från marknaden och vårt koncept med lokal närvaro, personligt bemötande och ömsesidigt ägande har visat sig vara särskilt starkt i tider av oro och osäkerhet. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2001 KAPITALFÖRVALTNINGEN Bolagets kapitalförvaltning omfattar flera delar; Fastigheter, obligationer och aktier. Förvaltningen syftar till att dels täcka upp de försäkringstekniska åtaganden bolaget har gentemot försäkringstagarna i enlighet med Finansinspektionens riktlinjer, dels till att skapa långsiktigt god avkastning framförallt i den överlikviditet som finns i bolaget. Den - i huvudsak onoterade - aktieportföljen som byggdes upp under slutet av 90-talet genomgick kraftiga värdestegringar under de goda åren 1999 och Nu i efterhand vet vi att de höga aktievärderingarna på världens börser, liksom i den inofficiella handeln, var uppblåsta bubblor. En sådan - numera välkänd - bubbla var IT-bubblan. Under år 2000 inleddes en kraftig rekyl för aktievärderingar, och denna fick fullt genomslag i Länsförsäkringar Gävleborgs aktieportfölj De värden som närmast explosionsartat växt fram under de två föregående åren, raderades i stort sett ut och aktieportföljen är därmed åter nere på en normal värderingsnivå. I enlighet med försäkringsrörelselagens riktlinjer måste försäkringsbolag redovisa även orealiserade värdeförändringar och dessa blir då direkt resultatpåverkande. Under de två föregående goda åren fick resultatet således positiva injektioner när aktieportföljen steg i värde, men 2001 belastar aktieportföljen istället resultatet negativt. Sammantaget redovisar vi 2001 en förlust i kapitalförvaltningen på 272 Mkr, varav huvuddelen härrör sig från nedvärderade aktier. Detta är naturligtvis en trist utveckling, men i grunden sund. Den reflekterar den utveckling som hela näringslivet nu genomgått en återgång till normala aktievärderingar och fokus på kärnverksamhet. Länsförsäkringar Gävleborg har relativt stora innehav av onoterade aktier i mindre tillväxtbolag. Detta har varit en del i en aktiv strategi för att dels skapa tillväxt i aktieinnehavet, dels kunna gå in som aktiv ägare i vissa bolag, samt slutligen för att möjliggöra ökat 8

8 regionalt engagemang inom länet i nystartade bolag. Det aktiva ägandet kräver emellertid stort engagemang och därmed tidskrävande arbetsinsatser från Länsförsäkringar Gävleborgs sida. Eftersom avsikten är att öka fokus på kärnverksamheten och därmed på lokal kundnytta inom länet kommer istället aktieförvaltningen att förenklas. Länsförsäkringar Gävleborg har därför antagit en ny aktieförvaltningsstrategi som innebär att de onoterade innehaven i lämplig takt skall avvecklas till förmån för långsiktigt tryggare placeringar i aktiefonder. Likaså kommer vårt ägande i fastigheter successivt omvandlas till placeringar i aktiefonder eller räntefonder. Genom denna strategiförändring hoppas vi få en jämnare och stabilare värdeutveckling på aktieinnehavet, samtidigt som tillfälliga kursfluktuationer dämpas. Risknivån minskar också. Under året har även en del arbete inom kapitalförvaltningen måst läggas ned på en tvist med ett mindre kapitalförvaltningsbolag. Tvisten har sitt ursprung i ett ägarkonsortium där Länsförsäkringar Gävleborg ingick Konsortiet syfte var att garantera en nyemission i IT-säkerhetsföretaget Protegrity. Tvistemålet gäller tolkningen av de avtal som reglerade Länsförsäkringar Gävleborgs och det aktuella kapitalförvaltningsbolagets åtaganden i samband med att konsortiet upplöstes. En olägenhet med onoterade aktier är att de per definition inte kan säljas på börsen. Istället måste köpare sökas individuellt. Detta innebär att det kan ta tid att sälja onoterade aktier. Man brukar säga att likviditeten i dessa aktier är låg. I turbulenta börstider, sådana som vi erfarit under 2001, blir detta särskilt påtagligt. För att överbrygga långa försäljningstider har Länsförsäkringar Gävleborg lånat upp 35 Mkr. Lånet kommer att avslutas under Mkr ÅRETS EKONOMISKA NYCKELTAL Trots mycket stora marknadsframgångar inom Gävleborgs län genererade vår kärnverksamhet försäkringsrörelsen, bankrörelsen samt Liv & Pensionsrörelsen ett underskott med 23 Mkr Detta svaga resultat beror på oväntat högt skadeutfall, samt avmattning på marknaden för Liv & Pensionsprodukter. Mycket av fokus i bolaget måste nu ligga på att vända detta underskott till överskott. Kapitalförvaltningen har bidragit negativt med hela 272 Mkr, varav huvuddelen utgörs av orealiserade nedskrivna värden på aktier. Bolagets sammantagna resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir därför 303 Mkr. Denna stora förlust kan förefalla anmärkningsvärd, men man skall då beakta att den i huvudsak består av nedskrivna aktievärden, som byggts upp under 1999 och 2000 som en följd av börs- och IT-bubblorna under de åren. I stort har bolagets tillgångsmassa därför återställts till det normalläge som gällde före Mkr M 9

9 Viktiga nyckeltal som beskriver ett försäkringsbolags ekonomiska hälsa är konsolideringskapital och konsolideringsgrad. Båda dessa nyckeltal sjunker kraftigt år Återigen är det emellertid viktigt att se att detta fall sker från de höga pucklar som uppstod 1999 och Sett i ett längre perspektiv är nyckeltalen åter på den nivå som är normal för Länsförsäkringar Gävleborg. Konsolideringsgraden har under den senaste tioårsperioden med undantag för fluktuerat kring 200%, så även Bolagets konsolideringsgrad är för branschen som helhet mycket hög, 203 %. RÖRELSERESULTAT Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (73 780) tkr. Det tekniska resultatet i sakförsäkringsrörelsen är negativt, tkr. I detta resultat ingår inte kostnader och intäkter för finansiella tjänster och kapitalförvaltning och ej heller nettoresultatet för liv- och bankverksamheten. Konsolideringskapitalet uppgår till 382 Mkr vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 203 ( 342 ) %. Mkr% Konsolideringskapital i Mkr Konsolideringsgrad i % Konsolideringskapital Konsolideringsgrad KONCERNEN Särskild koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolagens andelar av resultatet har redovisats separat. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Ett speciellt nyckeltal för försäkringsbolag är den så kallade försäkringstekniska skulden FTS. Enkelt uttryck utgörs den av summan av från försäkringstagarna förskottsinbetalade premier + bedömda kostnader för ännu ej slutreglerade skador + prognostiserade kostnader för ännu ej upptäckta skador. Enligt försäkringsrörelselagen skall FTS täckas upp med säkra tillgångar. Lagen säger helt enkelt att försäkringstagarna skall vara trygga i att deras försäkringsbolag alltid har tillgångar så att det kan reglera skador när sådan uppstår. Länsförsäkringar Gävleborg uppfyller med råge kraven på täckning av FTS. Faktum är att bolaget vid årsskiftet har ett överskott i täckningen med ca 70 Mkr. Enligt ett beslut i regeringsrätten har försäkringsbolag och andra finansiella institut rätt att återkräva erlagd moms i privataffären för tiden 1 jan 31 okt Detta på grund av en felskrivning i mervärdeskattelagen för år Länsförsäkringar Gävleborg har riktat ett sådant krav mot Skattemyndigheten. Skattemyndigheten har dock endast delvis medgivit yrkat återkrav. Länsförsäkringar Gävleborg har överklagat myndighetens beslut. Ekonomiska mål 2002 och 2003 Som tidigare nämnts var skadeutfallet 2001 oväntat stort. Prognoser för framtiden pekar tyvärr mot att vi bör räkna med fortsatt ökande skadekostnader. Det långsiktiga målet för Länsförsäkringar Gävleborgs försäkringsrörelse är att den skall vara självbärande. Bolagets ägare, dvs försäkringstagare, skall ha lägsta möjliga premiekostnader. Med nuvarande situation går försäkringsrörelsen emellertid med förlust, vilket inte torde ligga i ägarnas intresse. Åtgärder har därför vidtagits för att ändra på detta. Vid genomgång av Länsförsäkringar Gävleborgs affärsplaner och ekonomiska prognoser framkommer att 2002 blir en accelerationssträcka där bolagets ekonomiska situation ytterligare förbättras, och når ett resultat strax under noll däremot bör bli det år då vi når målet att ha balans i försäkringsrörelsen och kärnverksamheten som helhet bör även huvuddelen av den omlagda strategin för kapitalförvaltningen kunnat genomföras, varför kapitalförvaltningen åter kan förväntas bidra positivt till bolagets resultat. Budget 2002 präglas av fokus på ökad intern effekti- 10

10 vitet. Detta uppnås bland annat genom omfördelning av interna resurser samt genom ett mer aktivt arbete med såväl driftkostnader som försäljning och marknadsbearbetning. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORGS FORTSATTA UTVECKLING 2002 Länsförsäkringar Gävleborg gör en stor satsning 2002 både på privatmarknaden och företagsmarknaden. På företagsmarknaden innebär satsningen ökad service till företagskunder i form av rådgivning och produkter som ökar såväl tryggheten som den ekonomiska effektiviteten. Det senare bl.a genom ökat produktutbud för gruppförsäkringar och ökad service även till gruppens försäkringstagare. Dessutom nysatsar vi på försäkringsprodukter och andra aktiviteter som gynnar hälsa & välbefinnande. Mest tydligt blir detta i våra nya sjukvårdsförsäkringar som kan erbjudas även som gruppförsäkringar till företagskunders personal. Dessa försäkringar kostar numera ofta inte stort mer än en bilförsäkring, men garanterar sjukvård när man behöver den. Utbildningsinsatserna inom företagsrådgivning fortsätter, varför Länsförsäkringar Gävleborg nu kan erbjuda företagskunderna fler toppkompetenta rådgivare än någonsin. Vad gäller Lantbruksföretag fortsätter vår tidigare satsning som krönts av stort uppskattande från våra kunder. Lantbrukskunderna blir fler och fler, samtidigt som våra kunder allt mer sällan drabbas av skador pga det aktiva skadeförebyggande arbetet förstärks lantbruksorganisationen med ännu en specialist på bank- och finansieringslösningar för lantbruk. I och med detta utökas även samarbetet med Landshypotek i länet. Privatmarknadssatsningarna är av flera typer. Mest tydlig torde satsningen på våra sex kontor runt om i länet vara: I Hudiksvall flyttar vi under 2002 in i nya moderna lokaler på Storgatan mitt i centrala staden. I och med detta kommer vi att kunna erbjuda våra kunder och ägare komplett service inom bank, försäkring, sjukvårdsförsäkring, långsiktigt sparande och pension. Liksom idag kommer vi även att ha personal för skadereglering på plats i kontoret. Hudiksvall är även det kontor som vår lantbruksavdelning utgår ifrån. I Bollnäs genomförs också flytt till nya lokaler. Liksom i Hudik kommer vi där att kunna erbjuda komplett service inom alla våra områden i moderna lokaler. I Ljusdal, Söderhamn och Sandviken har vi redan moderna lokaler med centrala lägen. Även i Gävle gäller detta sedan vi etablerat kontoret vid Slottstorget. I Gävle kommer emellertid kundlokalen att genomgå en rejäl ansiktslyftning och där kommer kunderna erbjudas omfattande service inom bank, försäkring, sjukvårdsförsäkring, pension och privatekonomisk helrådgivning. Internt genomgår bolagets personal omfattande utbildning, samtidigt som vi ändrar arbetssättet så att privatkunder skall kunna mötas med toppkvalificerad rådgivning kring alla aspekter på privat- och familjeekonomi. Rådgivningen kompletteras av allt mer ändamålsenliga produkter inom försäkring, sjukvård, bank, sparande och pension vilket möjliggör för Länsförsäkringars rådgivare att ta fram optimala lösningar för privata kunder. RISKER I VERKSAMHETEN Bolagets totala riskportfölj i den direkta affären är balanserad. Länsförsäkringar Gävleborg deltar dessutom i ett omfattande återförsäkringsupplägg inom Länsförsäkringsgruppen. Detta innebär att bolagets risk inom försäkringsrörelsen reducerats kraftigt. Återförsäkringsskyddet gäller för såväl enskilda stora skadehändelser som för oväntat stort antal skadehändelser. Skyddet gäller även höga skadekostnader som är förknippade med naturkatastrofer, tex översvämning eller storm. 11

11 De mottagna återförsäkringarna innehåller i första hand svenska försäkringsrisker inom Länsförsäkringsgruppen. Valuta Bolagets direkta exponering i utländsk valuta är begränsad till placeringar i aktier, aktieindexobligationer och liknande med Mkr. Ränterisk Bolaget har 138 Mkr placerade i räntebärande värdepapper. Dessa består av statsobligationsfond, aktieindexobligationer och förlagslån. Värdet av dessa är endast till viss del kopplade till fasta räntor, och då med relativt korta löptider, varför ränteriskerna bedöms vara låga. Kreditrisk Bolagets lämnade krediter är dels för förvaltningen av den genom helägda dotterdotterbolaget ägda fastigheten i Holland, dels till anställd personal. Eftersom krediterna kan sägas vara interna och lätta att följa bör ingen nämnvärd kreditrisk finnas. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat med tkr samt årets förlust på tkr eller tillsammans tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets disponibla vinstmedel tkr balanseras i ny räkning. 12

12 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN Länsförsäkringar Gävleborgs kunder äger också livförsäkringsbolag, bank, fond- och kapitalförvaltningsbolag samt ett bolag för djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag, alla ägda av sina kunder. Länsförsäkringar Gävleborg är ett av dessa länsförsäkringsbolag. För länsförsäkringsbolagens gemensamma service och utvecklingsverksamhet äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB. I helägda dotterbolag till Länsförsäkringar AB bedrivs livförsäkring, bank- och fondverksamhet, kapitalförvaltning, industriförsäkring, trafikförsäkring samt djur- och grödaförsäkring. I Gävleborgs län är det Länsförsäkringar Gävleborg som har kundkontakterna och som svarar för försäljning och kundservice när det gäller gruppens samtliga försäkringar och finansiella tjänster. Länsförsäkringar Gävleborg äger 3,53 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Värdetillväxten i aktien ökade under 2001 med 11 procent och sedan 1997 har värdet ökat med 129 procent. Vid utgången av 2001 var substansvärdet på aktien i Länsförsäkringar AB 971 kronor. Liv- och Pensionsförsäkring Den sammanlagda premieinkomsten för liv- och fondförsäkring minskade med 5 procent och uppgick till (9 361) Mkr. Länsförsäkringars marknadsandel på den totala livförsäkringsmarknaden minskade från 9,1 till 7,6 procent. På tjänstepensionsmarknaden hade Länsförsäkringar en positiv tillväxt på 17 procent, men marknaden växte med 45 procent, varför marknadsandelen minskade från 9,1 till 7,3 procent. Länsförsäkringar har en stark position hos företag med 0-9 anställda, med en marknadsandel nära 15 procent. Tillväxten finns dock inom större företag. Under 2001 fattades därför beslut om att satsa på företag med fler än 50 anställda. Satsningen syftar till att växa på tjänstepensionsmarknaden, vilket också skapar förutsättningar för att även växa på privatmarknaden genom att nå företagens anställda. Svenskt Kvalitetsindex kundmätning 2001 visade att Länsförsäkringar för tionde året i rad hade Sveriges mest nöjda liv- och pensionsförsäkringskunder. Återbäringsräntan var under 2001 i genomsnitt 4,8 procent. Under den senaste femårsperioden ( ) var den genomsnittliga återbäringsräntan 11,5 procent. Totalavkastningen i livförsäkringsbolaget var -4,3 (0,4). Konsolideringsnivån var den 31 december 98 (108) procent. Årets resultat i Länsförsäkringar Liv uppgick till (-4 753) Mkr. Resultatförsämringen beror på den låga totalavkastningen under året och på en reservförstärkning på cirka 5 miljarder kr. Reservförstärkningen beror på att kalkylräntan för beräkning av försäkringstekniska avsättningar sänkts från 4,0 till 3,5 procent. Årets reslutat ska ställas i relation till de cirka 31 miljarder kr som livförsäkringsrörelsen redovisat ackumulerat de senaste fem åren. Livförsäkring Mkr Premieinkomst, netto Förändring av marknadsvärde på placeringtillgångar Resultat efter skatt Förvaltningskostnadsprocent 1,0 0,9 Placeringstillgångar Balansomslutning Konsolideringsnivå, procent Antal försäkringar Fondförsäkring Mkr Premieinkomst, netto Resultat efter skatt Balansomslutning Antal försäkringar

13 Bankverksamhet Länsförsäkringars bankverksamhet utvecklades 2001 från nischbank till huvudbank och erbjuder ett komplett bankalternativ för målgrupperna privatpersoner och lantbrukare. Länsförsäkringar var den bank som växte näst mest i Sverige under Antalet kunder ökade med 29 procent och uppgick vid årets slut till Marknadsandelen, mätt som inlåning från hushållen, ökade med 25 procent och uppgick till 2,5 procent. Banken fick under året utmärkelsen Årets uppstickare av tidningen Privata Affärer och hade Sveriges mest nöjda kunder bland rikstäckande banker enligt Svenskt kvalitetsindex. Inlåningen från hushåll ökade med 45 procent och uppgick till (8 504) Mkr. Bankens utlåning ökade med 29 procent och uppgick till (9 620) Mkr. Bankens utlåning sker även via dotterbolagen Wasa Kredit och Länshypotek. Drygt 45 (53) procent av utlåningen är leasing/avbetalning, 19 (15) procent är bolån och 36 (32) procent är traditionell bankutlåning. Dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek erbjuder bottenlån i egen regi. Under 2001 fattades beslut om att successivt ersätta samarbetet med SBAB med det egna hypotekslånet. Under året implementerades Länsförsäkringar Hypotek i drygt hälften av länsförsäkringsbolagen. Antalet förmedlade lån via SBAB ökade med 45 procent till Mkr. Rörelseresultatet i den centrala bankverksamheten (bank inkl leasing och bolån) uppgick till 1 (67) Mkr. Den låga resultatnivån är förväntat och beror på att banken fortfarande är i en uppbyggnadsfas med höga utvecklings- och förvaltningskostnader. Under året gjordes stora investeringar i produktutveckling, kommunikation och systemstöd. Fondförvaltning Nio av Länsförsäkringars 32 fonder hade en positiv avkastning under året. Flertalet av Länsförsäkringars aktiefonder utvecklades negativt under året, till följd av att världens börser sjönk, i Stockholm med 16,7 procent. Länsförsäkringar Fastighetsfond slog sitt index med 11 procent och Japan fonden överträffade sitt jämförelseindex med cirka 5 procent under året. Samtliga Länsförsäkringars räntefonder gav en positiv avkastning. Euroobligationsfonden steg med 9,6 procent, Likviditetsfonden med 4,1 procent, Penningmarknadsfonden med 4,1 procent och Obligationsfonden med 3,3 procent. Länsförsäkringars tre Fond-i-fonder startade 7 januari Det är tre värdepappersfonder som köper och säljer andelar i övriga fonder ur Länsförsäkringars fondsortiment med utgångspunkt från vår marknadstro. Fond-i-fond har tre olika risknivåer; försiktig, normal och offensiv. Länsförsäkringar ökade marknadsandelen på den totala fondmarknaden med 0,2 procentenheter till 3,7 (3,5) procent, vilket innebär att bolaget är sjätte största fondbolag i Sverige. Länsförsäkringars andel av nyförsäljningen uppgick till 7,0 (7,0) procent. Fondverksamheten visade en kraftig resultatförbättring under året. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 54 (-19) Mkr. Mkr Totalt antal fonder varav aktiefonder Förvaltad fondvolym, Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Antal kunder Mkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 67 Balansomslutning Räntemarginal, procent 2,86 2,73 Antal kunder

14 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltningsbolaget arbetar på den institutionella marknaden. Största uppdragsgivare är Länsförsäkringars livförsäkringsbolag följt av Länsförsäkringars sakförsäkringsbolag och Länsförsäkringars fondbolag men även flera länsförsäkringsbolag är kunder. Totalt förvaltas ( ) Mkr. Nedgången på framförallt den svenska aktiemarknaden påverkar intäkterna som till stor del är volymbaserade och intäkterna uppgick under året till 202,3 (240,3) Mkr. Kostnaderna steg till 173,3 (166,0) Mkr. Resultatet för året uppgick till 31,1 (74,9) Mkr. I mars 2002 meddelades att Länsförsäkringar avvecklar Kapitalförvaltningsbolaget i samband med att ett samarbete med ABN AMRO inleds. Samarbetet innebär att ABN AMRO tar över den löpande kapitalförvaltningen. Länsförsäkringar behåller givetvis det övergripande ansvaret för såväl förvaltningsinriktning som förvaltningsresultat. För Länsförsäkringar Gävleborgs kunder innebär detta samarbete att bolaget nu kan erbjuda en av världens mest framstående kapitalförvaltningskompetenser och därmed bästa möjliga förutsättning för hög och trygg avkastning. Kundservice och rådgivning får kunden som vanligt hos Länsförsäkringar Gävleborg. ABN AMRO är Europas 7:e största bank- och kapitalförvaltningsbolag med en förvaltningsvolym på motsvarande ca miljarder kronor. Agrias marknadsandelar är cirka 95 procent av lantbruksdjuren, 60 procent av hästarna 60 procent av hundarna, 75 procent av katterna och 75 procent av grödaarealen i Sverige. Antalet kunder ökade under året med 2,1 procent till Två certifieringar, ISO samt ISO-9001/2000, har genomförts för att miljösäkra och upprätthålla kvaliteten på Agrias arbete. Agria erhöll 2001 Web Service Award som bästa svenska webbplats. De två första trygghetsprodukterna, som av media kallats de första djurförsäkringarna för människor, lanserades under 2001: Agria Trygghet, som täcker kostnader för hunden eller kattens inkvartering på pensionat när ägaren är sjuk samt Agria Incident, som täcker personskador orsakade av Agriaförsäkrade hästar. Agria Incident har tagits fram i samarbete med LRF Försäkring. Djurförsäkring Mkr Premieinkomst, 605,4 545,1 Försäkringstek. resultat -6,6-14,4 Förändring av marknadsvärde i placeringstillgångar -158,7-88,0 Rörelseresultat, före bokslutsdispositioner och skatt, -45,3 0,1 Totalkostnadsprocent 103,4 105,2 Antal kunder Mkr Rörelseintäkter Rörelseresultat Förvaltat kapital Djurförsäkring Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djuroch grödaförsäkring. Marknadsandelen uppgick år 2001 till 65 (65) procent. Premieinkomsten ökade med cirka 11 procent och uppgick till 605 (545) Mkr. Det tekniska resultatet blev 6,6 (-14,4) Mkr. Antalet försäkrade hästar, nötkreatur och katter ökade, medan hundbeståndet har stagnerat. 15

15 FEMÅRSÖVERSIKT Resultat Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader f.e.r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Övriga intäkter och kostnader Omstruktureringskostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar, verkligt värde 1) Premieinkomst f.e.r Försäkringstekniska avsättningar f.e.r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatt Obeskattade reserver Övervärde i dotter- och intressebolag Konsolideringskapital Konsolideringsgrad 203% 342% 319% 266% 228% NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r 86% 79% 84% 85% 88% Driftskostnadsprocent f.e.r 26% 30% 29% 28% 27% Totalkostnadsprocent f.e.r 112% 109% 113% 113% 116% Kapitalförvaltning 2) Direktavkastning 0,5% 1,6% 1,4% 2,3% 2,2% Totalavkastning -36,5% 12,2% 28,6% 16,8% 12,5% 1) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring 2) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring, inklusive kassa och bank 16

16 RESULTATRÄKNING TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Koncernen Moderbolaget Not Premier Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Före avg återförsäkring Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. Före avg återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

17 RESULTATRÄKNING ICKE TEKNISK REDOVISNING Koncernen Moderbolaget Not Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Rörelseresultat i andra företag än försäkringsföretag Rörelseresultat i intressebolag 11 (15 727) (10 853) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Finansiellt resultat Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Nettokostnad för förmedlad livaffär Nettokostnad för bank- och fondverksamhet Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt inkl intressebolag ( ) (82 531) Bokslutsdispositioner -Förändring av säkerhetsreserv Förändring av periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Förändring uppskjuten skatt Årets resultat Årets resultat inkl intressebolag ( ) (57 222) 18

18 RESULTATANALYS 2001 SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkt f.e.r.(not 1) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r.(not 2) Driftskostnader f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättn, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Totalt 2001 Sjuk olycksfall Direkt försäkring av svenska risker Hem och villa Företag lantbruk fastighet Summa dir försäkr sv risker Mottagen återförs Avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS Totalt 2001 Sjuk olycksfall Hem och villa Företag lantbruk fastighet Motorfordon Motorfordon Summa dir försäkr sv risker Mottagen återförs NOT 1 Premieintäkt f.e.r Premieinkomst före avg återförsäkring Premier för avg återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT 2 Försäkringsersättningar f.e.r Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avg återförsäkring bb) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r aa) Före avg återförsäkring bb) Återförsäkrares andel

19 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförs andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

20 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen Moderbolaget Not Eget kapital 18 Reservfond Bundna reserver Fond för orealiserade vinster Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Fritt eget kapital Ej realiserad kursdifferens Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Överavskrivningar Säkerhetsreserv Utjämningsfond Periodiseringsfond Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig Fastighetsinteckningar, nominellt värde Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtagande för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag tkr. 21

21 NOTER NOTER Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper moderbolaget Placeringstillgångar Aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, förs över resultaträkningen. Undantag från denna huvudregel gäller för bolagets placeringar i dotter- och intressebolag. Dessa värderas till anskaffningsvärde och gäller bolagets placeringar i Dutch Swedish Insurance Investments Gavleborg BV, Waxy Sweden AB och Norhold Holding AB. Försäkringsrörelsen Anskaffningskostnader som har ett klart samband med beräknat överskott i tecknande försäkringsavtal aktiveras som förutbetalda anskaffningskostnader. Dessa skrivs av över den ekonomiska livslängden, 12 månader. Driftskostnaderna redovisas funktionsuppdelade som anskaffningskostnader eller administrationskostnader. Driftskostnader som har samband med skadereglering redovisas i försäkringsersättningar medan driftskostnaderna för finans redovisas i kapitalavkastningens kostnader. Konsolideringskapital Placeringstillgångarnas värde jämte uppskjuten skatt redovisas i konsolideringskapitalet under rubrikerna Beskattat eget kapital och Uppskjuten skatt. Övervärden i dotter- och intressebolag redovisas separat Föreskriftsenlighet Bilagda årsredovsningshandlingar har upprättats enligt lagen om åsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt enligt med Finansinspektionens föreskrifter. Fr o m år 2001 tillämpas reglerna enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 9. KONCERNREDOVISNINGEN Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolagens andelar av resultatet redovisas separat. I resultaträkningen utgår posten bokslutsdispositioner. Till dessa dispositioner hänförlig, upskjuten skatt redovisade bundna reserver avser del av bolaget tidigare uppbyggda obeskattade reserver. Den uppskjutna skatten har beräknats till 28 % och redovisas i avsättning för skatter. Som intressebolag har koncernresultaträkningen redovisats bolagets innehav i Waxy Sweden AB samt innehavet i Nordhold Holding AB. Resultaträkningen Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke tekniskt resultat som omfattar återstående del av finansförvaltningens resultat efter att kapitalavkastning överförts till försäkringsrörelsen samt nettokostnaden för förmedlad livaffär resp bank- och fondverksamhet. Uppskjuten skatt har beräknats till 28 %. Balansräkning Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas som Eget kapital under rubriken Fond för orealiserade vinster. 22

22 NOTER NOT 1 Premieinkomst Direkt försäkring, Sverige Mottagen återförsäkring Premieinkomst NOT 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Överförd kapitalavkastning Räntesats % 3,98 3,98 Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r. under året. Använd räntesats utgör medelvärdet för 60-dagars statsskuldväxlar under året. NOT 3 Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader för skadereglering Utbetalda försäkringsersättningar NOT 4 Driftskostnader Anskaffningskostnader Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Summa driftskostnader Totala driftskostnader före funktionsindelning Personalkostnader Ombud och mäklare Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader dataleasing Provision i mottagen åf Omkostn. bidrag förmedl. förs Övriga intäkter Summa totala driftskostnader

23 NOTER NOT 5 Kapitalavkastning, intäkter Driftsöver-/underskott fastigheter -hyresintäkter driftskostnader Summa driftsöver-/underskott fastigheter Utdelning på aktier och andelar Resultat Humlegården Fastigheter HB Ränteintäkter -värdepapper övriga placeringstillgångar Valutakursvinster, netto Realisationsvinster -aktier och andelar Summa kapitalavkastning, moderbolaget Eliminering ränta och valutakursvinst Haeghus Summa kapitalavkastning, koncernen NOT 6 Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader -fastighetslån övriga räntekostnader Realisationsförluster -aktier och andelar Valutakursförluster, netto Summa kapitalavkastning, kostnader NOT 7 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Orealiserade vinster Orealiserade förluster Orealiserade resultat -aktier och andelar räntebärande värdepapper fastigheter Summa orealiserade vinster/ förluster

24 NOTER NOT 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende förändringar i temporära skillnader Summa skatt Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats uppkommer på följande sätt: Resultat före skatt: Antal Area Anskaffningsvärde Verkligt värde Värde/m2 kr Taxeringsvärde Geografisk fördelning: Fastigheten Norr 45:1 ligger i centrala Gävle och har tidigare till del nyttjats för egen verksamhet. Denna del kommer att hyras ut till kontorsändamål. Bolagets fastighet Ugglan 6, som ligger i centrala Hudiksvall utnyttjas till 100 % i egen verksamhet. Personalstugorna är belägna i Idre resp Åre kommun. Värdering: Värderingen av kontorsfastigheterna har skett internt och bygger på fastigheternas driftsnetton för år 2001 exklusive periodiskt underhåll och med ett avkastningskrav på 9,3 %. Värderingen av personalstugorna bygger på ortens marknadspris. Skattemässiga avskrivningar har under åren skett med totalt tkr, varav årets utgör 125 tkr. Beståndsförändringar: Under år 2001 har inga köp eller försäljningar skett i beståndet. Riskexponering: Vid ett förändrat direktavkastningskrav med 1 %-enhet förändras fastigheternas värde med 1,2 mkr. Koncernens fastighetsinnehav består av: Lange Houtstraat 5-7, Haeghus, Holland. Värde enl BR tkr. (Kontorsyta 4424 m2) Resultat enligt gällande skattesats (28%): Uppskjuten skatt på orealiserade vinster/förluster LVP-anpassning Skattemässig överavskrivning 600 Summa skatt NOT 9 Byggnader och mark Belopp tkr Kontorsoch affärsfastigheter Övriga (pers.- stugor) Totalt 25