ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Gävleborg. Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2001. Länsförsäkringar Gävleborg. Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör"

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2001 Länsförsäkringar Gävleborg Avgiven av dess styrelse och verkställande direktör Innehåll Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 16 Resultaträkningar 17 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Noter till resultat- och balansräkningar 22 Revisionsberättelse 33 Styrelse och revisorer 34 Fullmäktige 35 Ord och uttryck i årsredovisningen 36 Ordinarie bolagsstämma hålles Torsdagen den 16 maj 2002 kl på Burecentrum ( Lantmäteriet ) i Gävle 3

3 4

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och verkställande direktören för Länsförsäkringar Gävleborg avger härmed årsredovisning för år 2001 VD-ORD Jag hade förmånen att tillträda som ny VD i Länsförsäkringar Gävleborg den 1 september Jag har min bakgrund i flera olika företag och branscher och har därför kunnat bygga upp en ganska bred bank av erfarenheter. Jag har alltid innehaft befattningar där jag arbetat med ansiktet mot marknaden och kunderna, och ofta haft anledning att ha fokus på kundernas behov. Det är en viktig uppgift att koppla ihop kundernas behov med den affärsidé och den förmåga som finns i företaget. Genom att ge denna koppling såväl analys som struktur kan företagets medarbetare och andra resurser fokuseras helt på den viktiga uppgiften: Möta kundens behov. I skrivande stund har jag nu arbetat 6 månader i Länsförsäkringar Gävleborg, och aldrig tidigare har jag lärt känna en verksamhet som lever så nära kunderna och kundernas behov. Faktum är att kunderna äger oss. Vi är kundernas eget bolag Länsförsäkringar Gävleborg har inga aktieägare som skall ha del i vinsten, vi har bara Gävleborgare som är både ägare och kunder. Många andra företag i vår bransch finns i Gävleborg, men Länsförsäkringar Gävleborg ÄR Gävleborg. Jag har även fått se vilken grad av kompetens och kunskap som finns i vårt bolag. Den är hög. Mycket hög. Vi har även en bred samverkan med våra systerbolag i Länsförsäkringsgruppen, samt med vårt gemensamägda servicecentrum i Stockholm, som tillför ytterligare resurser, kreativitet och dynamik i bolaget. varken Gävleborgarna eller våra egna medarbetare ännu fullt ut insett. Som medborgare i länet har man tillgång till ett eget bolag med kunskap och kompetens i absolut toppklass, samtidigt som man vet att dessa medarbetares lojalitet till 100% finns hos kunden, dvs hos Gävleborgaren. Lojalitet och förtroende måste vara nyckelord i vår verksamhet. I takt med att bolagets verksamhet breddas omspänner vi numera alla aspekter på privat- och familjeekonomi, liksom företagsekonomi inom vår företagsdivision. Det här är områden där kunskap parad med lojalitet, etik och integritet blir guld värd i en allt svårare värld. Ring eller besök oss vid något av våra sex kontor i länet för personlig rådgivning, eller helt enkelt för att diskutera med oss vad vi kan göra gemensamt för att skapa ett bättre Gävleborg. Ingenting får vara omöjligt; det omöjliga tar bara lite längre tid. Här har du ditt bolag Länsförsäkringar Gävleborg - Vad vill du göra med det? En sak är säker: Länsförsäkringar Gävleborg kommer att bli mer synligt nära dig under 2002 och framåt. Vi kommer att kunna hjälpa Dig till bättre privatekonomi, bättre trygghet och därmed bättre förutsättningar för att ta vara på möjligheter. Det här kommer vi att göra mycket konkret, och vi gör det tillsammans med våra ägare Gävleborgarna. Du kommer att höra av oss! Låt oss höra av dig! Birger Lövgren Verkställande Direktör i Länsförsäkringar Gävleborg Sedan 1 september 2001L Det här öppnar fantastiska möjligheter som jag tror 5

5 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG VÅR VERKSAMHET Länsförsäkringar Gävleborg verkar med sin kärnverksamhet helt inom Gävleborgs län. Kärnverksamheten består av två huvuddelar: Privatmarknad Här erbjuder vi privatpersoner och familjer komplett rådgivning och produktlösningar inom allt som rör privatekonomins trygghet & möjligheter. Produkterna finns inom villa- och hemförsäkringar, fordonsförsäkringar, andra sak- och specialförsäkringar, trygghetsförsäkringar som tex All-riskförsäkring, alla möjliga typer av olycksfallförsäkringar för barn och vuxna, pensionärsolycksfallförsäkring, sjukförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar och mycket mer. Vidare finns våra produkter inom bankverksamheten, tex komplett internetbank, telefonbank, komplett personlig bankservice (dock ej kontanthantering), betaltjänster, bank- och kreditkort, sparande och lån till marknadens bästa räntevillkor. Andra viktiga produktområden finns inom fondsparande, både aktiefonder och räntefonder, pensionssparande, kapitalförsäkringssparande samt många bra specialprodukter så som fond-i-fond-sparande. Företagsmarknad Här erbjuder vi små och stora företag, lantbruk, institutioner och kommuner komplett rådgivning inom försäkring, gruppförsäkring och pensionsplaner. Dessutom aktiv rådgivning kring skadeförebyggande insatser. Lantbruksföretag erbjuder vi dessutom ett komplett bankkoncept. Övriga företagstyper erbjuds efterhand banktjänster. Våra försäkringsprodukter omfattar alla delar av företagsamhet; egendom, ansvar, drift, transporter, fordon och mycket mer. Företagens personal ägnas stort utrymme i vår produktportfölj tex genom mycket bra gruppförsäkringslösningar även för små företag sjukvårds- och sjuklöneförsäkringar, samt givetvis kompletta pensionslösningar. Total affärsvolym Den totala volymen för ovanstående affärer fördelar sig enligt nedanstående (Mkr): Sakförsäkringar Premieinkomst egen affär 188 Premieinkomst trafikförsäkring 54 Agria, premievolym 18 Liv- & Pensionsförsäkringar Livförsäkring, premieinkomst 141 Finansiella tjänster Bank, inlåning 253 Bank, utlåning (Inkl hypotek) 267 Fonder (marknadsvärde 31/12) 45 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG BOLAGETS ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION Självständigt bolag i frivillig samverkan Länsförsäkringar Gävleborg ingår som ett av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB. Ömsesidigt Bolaget är ömsesidigt, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande på verksamheten och väljer de 40 fullmäktigeledamöter, som skall företräda dem på bolagsstämman. Stämma och styrelse Bolagsstämman utser bolagets styrelse, som består av nio ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören och två personalrepresentanter i styrelsen. Organisation Bolagets lokala närhet i marknaden bygger på en starkt decentraliserad organisation med flera kontor i länet och med välutbildade och engagerade medarbetare och försäkringsombud. 6

6 Bolaget bedriver i dotter- och intressebolag viss kapitalförvaltning och är tillsammans med tre andra länsbolag i Norrland ägare av koncernen Norhold Holding AB. Norhold Holding AB äger bl a fastigheter i Norrlands inland samt ett särskilt utvecklingsbolag, Norrlands Center AB för främjande av industriell utveckling och sysselsättning i Norrland. I koncernen ingår ett investmentbolag, Norhold Invest AB. För Länsförsäkringar Gävleborg var 2001 ett spännande år som kort kan sammanfattas: VAD HÄNDE 2001? Stora marknadsframgångar både på privatmarknaden och företagsmarknaden. Kraftigt ökande kundtillströmning inom försäkring och bank Överraskande kraftig ökning av skador i försäkringsrörelsen Turbulens i kapitalförvaltningen till följd av kursfall på aktier i allmänhet och ITbubblans brisering i synnerhet. Gävleborgs län har i de flesta avseenden varit en spegel av marknadsläget i Sverige. Fallande aktiekurser och ökande osäkerhet kring såväl aktiemarknaden som konjunkturläget som helhet har medfört att intresset för aktiefondsparande minskat, liksom intresset för långsiktigt sparande. Istället har intresset för banksparande med högsta möjliga sparränta ökat. Det tycks även som om intresset för privatekonomi ökat vilket bla medfört en ökande benägenhet att byta bank. För Länsförsäkringar Gävleborg har ovanstående märkts genom att vi å ena sidan haft en svagare försäljning av produkter inom Liv & Pension än budgeterat, med ett utfall i nivå med föregående år, men å andra sidan en kraftig tillströmning av nya kunder till våra bankprodukter. Vår bank har rönt stor uppskattning och dessutom utsetts till Årets uppstickarbank av tidningen Privata affärer. Länsförsäkringar Gävleborg fick nya bankkunder under året. Liv & Pension uppnådde trots det mörka läget i marknaden samma nivå av sparande som föregående år. Antalet kunder inom Liv- & Pensionsförsäkringar ökade dock med 11% till kunder vilket visar att Länsförsäkringars Liv & Pensionskoncept fått ett mycket gott erkännande av marknaden. Marknaden för traditionella försäkringsprodukter har för hela branschen karaktäriserats av kraftigt ökande skadekostnader. Detta gäller främst skador på privata bilar där både antalet skador och kostnaderna för att reparera skadorna har ökat. Det gäller även för skador på privata bostäder där framförallt vattenskadorna ökat kraftigt både till antal och till kostnad för reparation. Under året har våra kunder dessutom drabbats av ett flertal bränder samt en del översvämningsskador. Under hösten drabbades länet - främst Hälsingland -av en av de värsta stormarna på många år. I stormens spår uppstod såväl stora skogsskador som skador på byggnader. Den uppåtgående skadetrenden bröts något under årets senare del. Trots det måste vi räkna med ett fortsatt högt skadeutfall under De ökande skadekostnaderna har medfört ett visst behov av premiehöjningar för de flesta typer av försäkringar. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2001 MARKNADEN I GÄVLEBORGS LÄN Mkr% 7

7 Såväl privatpersoner i länet som företag tycks känna av ökande skaderisker ty intresset för försäkringslösningar har varit ökande under året. Kanske har den fortsatt ökande allmänna otryggheten i samhället också bidragit. Den under året genomförda Läns-Undersökningen påvisar ökad otrygghet. De terroristhandlingar som genomförts ute i världen har säkerligen ytterligare spätt på dessa känslor. Inom länet har media under året kunna rapportera om ett stort antal vålds- och överfallsbrott liksom stölder, bränder och naturkatastrofliknande händelser. Länsförsäkringar Gävleborg manifesterar mer än något annat större bolag i branschen lokal trygghet och lokalt engagemang. Bolaget är tillräckligt stort för att av de flesta uppfattas som en pålitlig och kraftfull partner, samtidigt som vi finns närvarande på de flesta orter inom länet. Vi har hög personlig tillgänglighet, hög lokalkännedom och högt engagemang för våra Gävleborgare som utgör både ägare och kunder till bolaget. Dessa egenskaper kombinerade med ett otryggt år avspeglas i form av kraftigt ökande kundtillströmning till Länsförsäkringar Gävleborg. I stort sett alla försäkringsprodukter ökade kraftigt i försäljning, både inom privatmarknaden och inom företagsmarknaden har således varit ett mycket starkt år för Länsförsäkringar Gävleborg. Bolaget har fått ett starkt erkännande från marknaden och vårt koncept med lokal närvaro, personligt bemötande och ömsesidigt ägande har visat sig vara särskilt starkt i tider av oro och osäkerhet. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG 2001 KAPITALFÖRVALTNINGEN Bolagets kapitalförvaltning omfattar flera delar; Fastigheter, obligationer och aktier. Förvaltningen syftar till att dels täcka upp de försäkringstekniska åtaganden bolaget har gentemot försäkringstagarna i enlighet med Finansinspektionens riktlinjer, dels till att skapa långsiktigt god avkastning framförallt i den överlikviditet som finns i bolaget. Den - i huvudsak onoterade - aktieportföljen som byggdes upp under slutet av 90-talet genomgick kraftiga värdestegringar under de goda åren 1999 och Nu i efterhand vet vi att de höga aktievärderingarna på världens börser, liksom i den inofficiella handeln, var uppblåsta bubblor. En sådan - numera välkänd - bubbla var IT-bubblan. Under år 2000 inleddes en kraftig rekyl för aktievärderingar, och denna fick fullt genomslag i Länsförsäkringar Gävleborgs aktieportfölj De värden som närmast explosionsartat växt fram under de två föregående åren, raderades i stort sett ut och aktieportföljen är därmed åter nere på en normal värderingsnivå. I enlighet med försäkringsrörelselagens riktlinjer måste försäkringsbolag redovisa även orealiserade värdeförändringar och dessa blir då direkt resultatpåverkande. Under de två föregående goda åren fick resultatet således positiva injektioner när aktieportföljen steg i värde, men 2001 belastar aktieportföljen istället resultatet negativt. Sammantaget redovisar vi 2001 en förlust i kapitalförvaltningen på 272 Mkr, varav huvuddelen härrör sig från nedvärderade aktier. Detta är naturligtvis en trist utveckling, men i grunden sund. Den reflekterar den utveckling som hela näringslivet nu genomgått en återgång till normala aktievärderingar och fokus på kärnverksamhet. Länsförsäkringar Gävleborg har relativt stora innehav av onoterade aktier i mindre tillväxtbolag. Detta har varit en del i en aktiv strategi för att dels skapa tillväxt i aktieinnehavet, dels kunna gå in som aktiv ägare i vissa bolag, samt slutligen för att möjliggöra ökat 8

8 regionalt engagemang inom länet i nystartade bolag. Det aktiva ägandet kräver emellertid stort engagemang och därmed tidskrävande arbetsinsatser från Länsförsäkringar Gävleborgs sida. Eftersom avsikten är att öka fokus på kärnverksamheten och därmed på lokal kundnytta inom länet kommer istället aktieförvaltningen att förenklas. Länsförsäkringar Gävleborg har därför antagit en ny aktieförvaltningsstrategi som innebär att de onoterade innehaven i lämplig takt skall avvecklas till förmån för långsiktigt tryggare placeringar i aktiefonder. Likaså kommer vårt ägande i fastigheter successivt omvandlas till placeringar i aktiefonder eller räntefonder. Genom denna strategiförändring hoppas vi få en jämnare och stabilare värdeutveckling på aktieinnehavet, samtidigt som tillfälliga kursfluktuationer dämpas. Risknivån minskar också. Under året har även en del arbete inom kapitalförvaltningen måst läggas ned på en tvist med ett mindre kapitalförvaltningsbolag. Tvisten har sitt ursprung i ett ägarkonsortium där Länsförsäkringar Gävleborg ingick Konsortiet syfte var att garantera en nyemission i IT-säkerhetsföretaget Protegrity. Tvistemålet gäller tolkningen av de avtal som reglerade Länsförsäkringar Gävleborgs och det aktuella kapitalförvaltningsbolagets åtaganden i samband med att konsortiet upplöstes. En olägenhet med onoterade aktier är att de per definition inte kan säljas på börsen. Istället måste köpare sökas individuellt. Detta innebär att det kan ta tid att sälja onoterade aktier. Man brukar säga att likviditeten i dessa aktier är låg. I turbulenta börstider, sådana som vi erfarit under 2001, blir detta särskilt påtagligt. För att överbrygga långa försäljningstider har Länsförsäkringar Gävleborg lånat upp 35 Mkr. Lånet kommer att avslutas under Mkr ÅRETS EKONOMISKA NYCKELTAL Trots mycket stora marknadsframgångar inom Gävleborgs län genererade vår kärnverksamhet försäkringsrörelsen, bankrörelsen samt Liv & Pensionsrörelsen ett underskott med 23 Mkr Detta svaga resultat beror på oväntat högt skadeutfall, samt avmattning på marknaden för Liv & Pensionsprodukter. Mycket av fokus i bolaget måste nu ligga på att vända detta underskott till överskott. Kapitalförvaltningen har bidragit negativt med hela 272 Mkr, varav huvuddelen utgörs av orealiserade nedskrivna värden på aktier. Bolagets sammantagna resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir därför 303 Mkr. Denna stora förlust kan förefalla anmärkningsvärd, men man skall då beakta att den i huvudsak består av nedskrivna aktievärden, som byggts upp under 1999 och 2000 som en följd av börs- och IT-bubblorna under de åren. I stort har bolagets tillgångsmassa därför återställts till det normalläge som gällde före Mkr M 9

9 Viktiga nyckeltal som beskriver ett försäkringsbolags ekonomiska hälsa är konsolideringskapital och konsolideringsgrad. Båda dessa nyckeltal sjunker kraftigt år Återigen är det emellertid viktigt att se att detta fall sker från de höga pucklar som uppstod 1999 och Sett i ett längre perspektiv är nyckeltalen åter på den nivå som är normal för Länsförsäkringar Gävleborg. Konsolideringsgraden har under den senaste tioårsperioden med undantag för fluktuerat kring 200%, så även Bolagets konsolideringsgrad är för branschen som helhet mycket hög, 203 %. RÖRELSERESULTAT Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till (73 780) tkr. Det tekniska resultatet i sakförsäkringsrörelsen är negativt, tkr. I detta resultat ingår inte kostnader och intäkter för finansiella tjänster och kapitalförvaltning och ej heller nettoresultatet för liv- och bankverksamheten. Konsolideringskapitalet uppgår till 382 Mkr vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 203 ( 342 ) %. Mkr% Konsolideringskapital i Mkr Konsolideringsgrad i % Konsolideringskapital Konsolideringsgrad KONCERNEN Särskild koncernredovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolagens andelar av resultatet har redovisats separat. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Ett speciellt nyckeltal för försäkringsbolag är den så kallade försäkringstekniska skulden FTS. Enkelt uttryck utgörs den av summan av från försäkringstagarna förskottsinbetalade premier + bedömda kostnader för ännu ej slutreglerade skador + prognostiserade kostnader för ännu ej upptäckta skador. Enligt försäkringsrörelselagen skall FTS täckas upp med säkra tillgångar. Lagen säger helt enkelt att försäkringstagarna skall vara trygga i att deras försäkringsbolag alltid har tillgångar så att det kan reglera skador när sådan uppstår. Länsförsäkringar Gävleborg uppfyller med råge kraven på täckning av FTS. Faktum är att bolaget vid årsskiftet har ett överskott i täckningen med ca 70 Mkr. Enligt ett beslut i regeringsrätten har försäkringsbolag och andra finansiella institut rätt att återkräva erlagd moms i privataffären för tiden 1 jan 31 okt Detta på grund av en felskrivning i mervärdeskattelagen för år Länsförsäkringar Gävleborg har riktat ett sådant krav mot Skattemyndigheten. Skattemyndigheten har dock endast delvis medgivit yrkat återkrav. Länsförsäkringar Gävleborg har överklagat myndighetens beslut. Ekonomiska mål 2002 och 2003 Som tidigare nämnts var skadeutfallet 2001 oväntat stort. Prognoser för framtiden pekar tyvärr mot att vi bör räkna med fortsatt ökande skadekostnader. Det långsiktiga målet för Länsförsäkringar Gävleborgs försäkringsrörelse är att den skall vara självbärande. Bolagets ägare, dvs försäkringstagare, skall ha lägsta möjliga premiekostnader. Med nuvarande situation går försäkringsrörelsen emellertid med förlust, vilket inte torde ligga i ägarnas intresse. Åtgärder har därför vidtagits för att ändra på detta. Vid genomgång av Länsförsäkringar Gävleborgs affärsplaner och ekonomiska prognoser framkommer att 2002 blir en accelerationssträcka där bolagets ekonomiska situation ytterligare förbättras, och når ett resultat strax under noll däremot bör bli det år då vi når målet att ha balans i försäkringsrörelsen och kärnverksamheten som helhet bör även huvuddelen av den omlagda strategin för kapitalförvaltningen kunnat genomföras, varför kapitalförvaltningen åter kan förväntas bidra positivt till bolagets resultat. Budget 2002 präglas av fokus på ökad intern effekti- 10

10 vitet. Detta uppnås bland annat genom omfördelning av interna resurser samt genom ett mer aktivt arbete med såväl driftkostnader som försäljning och marknadsbearbetning. LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORGS FORTSATTA UTVECKLING 2002 Länsförsäkringar Gävleborg gör en stor satsning 2002 både på privatmarknaden och företagsmarknaden. På företagsmarknaden innebär satsningen ökad service till företagskunder i form av rådgivning och produkter som ökar såväl tryggheten som den ekonomiska effektiviteten. Det senare bl.a genom ökat produktutbud för gruppförsäkringar och ökad service även till gruppens försäkringstagare. Dessutom nysatsar vi på försäkringsprodukter och andra aktiviteter som gynnar hälsa & välbefinnande. Mest tydligt blir detta i våra nya sjukvårdsförsäkringar som kan erbjudas även som gruppförsäkringar till företagskunders personal. Dessa försäkringar kostar numera ofta inte stort mer än en bilförsäkring, men garanterar sjukvård när man behöver den. Utbildningsinsatserna inom företagsrådgivning fortsätter, varför Länsförsäkringar Gävleborg nu kan erbjuda företagskunderna fler toppkompetenta rådgivare än någonsin. Vad gäller Lantbruksföretag fortsätter vår tidigare satsning som krönts av stort uppskattande från våra kunder. Lantbrukskunderna blir fler och fler, samtidigt som våra kunder allt mer sällan drabbas av skador pga det aktiva skadeförebyggande arbetet förstärks lantbruksorganisationen med ännu en specialist på bank- och finansieringslösningar för lantbruk. I och med detta utökas även samarbetet med Landshypotek i länet. Privatmarknadssatsningarna är av flera typer. Mest tydlig torde satsningen på våra sex kontor runt om i länet vara: I Hudiksvall flyttar vi under 2002 in i nya moderna lokaler på Storgatan mitt i centrala staden. I och med detta kommer vi att kunna erbjuda våra kunder och ägare komplett service inom bank, försäkring, sjukvårdsförsäkring, långsiktigt sparande och pension. Liksom idag kommer vi även att ha personal för skadereglering på plats i kontoret. Hudiksvall är även det kontor som vår lantbruksavdelning utgår ifrån. I Bollnäs genomförs också flytt till nya lokaler. Liksom i Hudik kommer vi där att kunna erbjuda komplett service inom alla våra områden i moderna lokaler. I Ljusdal, Söderhamn och Sandviken har vi redan moderna lokaler med centrala lägen. Även i Gävle gäller detta sedan vi etablerat kontoret vid Slottstorget. I Gävle kommer emellertid kundlokalen att genomgå en rejäl ansiktslyftning och där kommer kunderna erbjudas omfattande service inom bank, försäkring, sjukvårdsförsäkring, pension och privatekonomisk helrådgivning. Internt genomgår bolagets personal omfattande utbildning, samtidigt som vi ändrar arbetssättet så att privatkunder skall kunna mötas med toppkvalificerad rådgivning kring alla aspekter på privat- och familjeekonomi. Rådgivningen kompletteras av allt mer ändamålsenliga produkter inom försäkring, sjukvård, bank, sparande och pension vilket möjliggör för Länsförsäkringars rådgivare att ta fram optimala lösningar för privata kunder. RISKER I VERKSAMHETEN Bolagets totala riskportfölj i den direkta affären är balanserad. Länsförsäkringar Gävleborg deltar dessutom i ett omfattande återförsäkringsupplägg inom Länsförsäkringsgruppen. Detta innebär att bolagets risk inom försäkringsrörelsen reducerats kraftigt. Återförsäkringsskyddet gäller för såväl enskilda stora skadehändelser som för oväntat stort antal skadehändelser. Skyddet gäller även höga skadekostnader som är förknippade med naturkatastrofer, tex översvämning eller storm. 11

11 De mottagna återförsäkringarna innehåller i första hand svenska försäkringsrisker inom Länsförsäkringsgruppen. Valuta Bolagets direkta exponering i utländsk valuta är begränsad till placeringar i aktier, aktieindexobligationer och liknande med Mkr. Ränterisk Bolaget har 138 Mkr placerade i räntebärande värdepapper. Dessa består av statsobligationsfond, aktieindexobligationer och förlagslån. Värdet av dessa är endast till viss del kopplade till fasta räntor, och då med relativt korta löptider, varför ränteriskerna bedöms vara låga. Kreditrisk Bolagets lämnade krediter är dels för förvaltningen av den genom helägda dotterdotterbolaget ägda fastigheten i Holland, dels till anställd personal. Eftersom krediterna kan sägas vara interna och lätta att följa bör ingen nämnvärd kreditrisk finnas. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat med tkr samt årets förlust på tkr eller tillsammans tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets disponibla vinstmedel tkr balanseras i ny räkning. 12

12 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN Länsförsäkringar Gävleborgs kunder äger också livförsäkringsbolag, bank, fond- och kapitalförvaltningsbolag samt ett bolag för djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag, alla ägda av sina kunder. Länsförsäkringar Gävleborg är ett av dessa länsförsäkringsbolag. För länsförsäkringsbolagens gemensamma service och utvecklingsverksamhet äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB. I helägda dotterbolag till Länsförsäkringar AB bedrivs livförsäkring, bank- och fondverksamhet, kapitalförvaltning, industriförsäkring, trafikförsäkring samt djur- och grödaförsäkring. I Gävleborgs län är det Länsförsäkringar Gävleborg som har kundkontakterna och som svarar för försäljning och kundservice när det gäller gruppens samtliga försäkringar och finansiella tjänster. Länsförsäkringar Gävleborg äger 3,53 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Värdetillväxten i aktien ökade under 2001 med 11 procent och sedan 1997 har värdet ökat med 129 procent. Vid utgången av 2001 var substansvärdet på aktien i Länsförsäkringar AB 971 kronor. Liv- och Pensionsförsäkring Den sammanlagda premieinkomsten för liv- och fondförsäkring minskade med 5 procent och uppgick till (9 361) Mkr. Länsförsäkringars marknadsandel på den totala livförsäkringsmarknaden minskade från 9,1 till 7,6 procent. På tjänstepensionsmarknaden hade Länsförsäkringar en positiv tillväxt på 17 procent, men marknaden växte med 45 procent, varför marknadsandelen minskade från 9,1 till 7,3 procent. Länsförsäkringar har en stark position hos företag med 0-9 anställda, med en marknadsandel nära 15 procent. Tillväxten finns dock inom större företag. Under 2001 fattades därför beslut om att satsa på företag med fler än 50 anställda. Satsningen syftar till att växa på tjänstepensionsmarknaden, vilket också skapar förutsättningar för att även växa på privatmarknaden genom att nå företagens anställda. Svenskt Kvalitetsindex kundmätning 2001 visade att Länsförsäkringar för tionde året i rad hade Sveriges mest nöjda liv- och pensionsförsäkringskunder. Återbäringsräntan var under 2001 i genomsnitt 4,8 procent. Under den senaste femårsperioden ( ) var den genomsnittliga återbäringsräntan 11,5 procent. Totalavkastningen i livförsäkringsbolaget var -4,3 (0,4). Konsolideringsnivån var den 31 december 98 (108) procent. Årets resultat i Länsförsäkringar Liv uppgick till (-4 753) Mkr. Resultatförsämringen beror på den låga totalavkastningen under året och på en reservförstärkning på cirka 5 miljarder kr. Reservförstärkningen beror på att kalkylräntan för beräkning av försäkringstekniska avsättningar sänkts från 4,0 till 3,5 procent. Årets reslutat ska ställas i relation till de cirka 31 miljarder kr som livförsäkringsrörelsen redovisat ackumulerat de senaste fem åren. Livförsäkring Mkr Premieinkomst, netto Förändring av marknadsvärde på placeringtillgångar Resultat efter skatt Förvaltningskostnadsprocent 1,0 0,9 Placeringstillgångar Balansomslutning Konsolideringsnivå, procent Antal försäkringar Fondförsäkring Mkr Premieinkomst, netto Resultat efter skatt Balansomslutning Antal försäkringar

13 Bankverksamhet Länsförsäkringars bankverksamhet utvecklades 2001 från nischbank till huvudbank och erbjuder ett komplett bankalternativ för målgrupperna privatpersoner och lantbrukare. Länsförsäkringar var den bank som växte näst mest i Sverige under Antalet kunder ökade med 29 procent och uppgick vid årets slut till Marknadsandelen, mätt som inlåning från hushållen, ökade med 25 procent och uppgick till 2,5 procent. Banken fick under året utmärkelsen Årets uppstickare av tidningen Privata Affärer och hade Sveriges mest nöjda kunder bland rikstäckande banker enligt Svenskt kvalitetsindex. Inlåningen från hushåll ökade med 45 procent och uppgick till (8 504) Mkr. Bankens utlåning ökade med 29 procent och uppgick till (9 620) Mkr. Bankens utlåning sker även via dotterbolagen Wasa Kredit och Länshypotek. Drygt 45 (53) procent av utlåningen är leasing/avbetalning, 19 (15) procent är bolån och 36 (32) procent är traditionell bankutlåning. Dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek erbjuder bottenlån i egen regi. Under 2001 fattades beslut om att successivt ersätta samarbetet med SBAB med det egna hypotekslånet. Under året implementerades Länsförsäkringar Hypotek i drygt hälften av länsförsäkringsbolagen. Antalet förmedlade lån via SBAB ökade med 45 procent till Mkr. Rörelseresultatet i den centrala bankverksamheten (bank inkl leasing och bolån) uppgick till 1 (67) Mkr. Den låga resultatnivån är förväntat och beror på att banken fortfarande är i en uppbyggnadsfas med höga utvecklings- och förvaltningskostnader. Under året gjordes stora investeringar i produktutveckling, kommunikation och systemstöd. Fondförvaltning Nio av Länsförsäkringars 32 fonder hade en positiv avkastning under året. Flertalet av Länsförsäkringars aktiefonder utvecklades negativt under året, till följd av att världens börser sjönk, i Stockholm med 16,7 procent. Länsförsäkringar Fastighetsfond slog sitt index med 11 procent och Japan fonden överträffade sitt jämförelseindex med cirka 5 procent under året. Samtliga Länsförsäkringars räntefonder gav en positiv avkastning. Euroobligationsfonden steg med 9,6 procent, Likviditetsfonden med 4,1 procent, Penningmarknadsfonden med 4,1 procent och Obligationsfonden med 3,3 procent. Länsförsäkringars tre Fond-i-fonder startade 7 januari Det är tre värdepappersfonder som köper och säljer andelar i övriga fonder ur Länsförsäkringars fondsortiment med utgångspunkt från vår marknadstro. Fond-i-fond har tre olika risknivåer; försiktig, normal och offensiv. Länsförsäkringar ökade marknadsandelen på den totala fondmarknaden med 0,2 procentenheter till 3,7 (3,5) procent, vilket innebär att bolaget är sjätte största fondbolag i Sverige. Länsförsäkringars andel av nyförsäljningen uppgick till 7,0 (7,0) procent. Fondverksamheten visade en kraftig resultatförbättring under året. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 54 (-19) Mkr. Mkr Totalt antal fonder varav aktiefonder Förvaltad fondvolym, Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Antal kunder Mkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 67 Balansomslutning Räntemarginal, procent 2,86 2,73 Antal kunder

14 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltningsbolaget arbetar på den institutionella marknaden. Största uppdragsgivare är Länsförsäkringars livförsäkringsbolag följt av Länsförsäkringars sakförsäkringsbolag och Länsförsäkringars fondbolag men även flera länsförsäkringsbolag är kunder. Totalt förvaltas ( ) Mkr. Nedgången på framförallt den svenska aktiemarknaden påverkar intäkterna som till stor del är volymbaserade och intäkterna uppgick under året till 202,3 (240,3) Mkr. Kostnaderna steg till 173,3 (166,0) Mkr. Resultatet för året uppgick till 31,1 (74,9) Mkr. I mars 2002 meddelades att Länsförsäkringar avvecklar Kapitalförvaltningsbolaget i samband med att ett samarbete med ABN AMRO inleds. Samarbetet innebär att ABN AMRO tar över den löpande kapitalförvaltningen. Länsförsäkringar behåller givetvis det övergripande ansvaret för såväl förvaltningsinriktning som förvaltningsresultat. För Länsförsäkringar Gävleborgs kunder innebär detta samarbete att bolaget nu kan erbjuda en av världens mest framstående kapitalförvaltningskompetenser och därmed bästa möjliga förutsättning för hög och trygg avkastning. Kundservice och rådgivning får kunden som vanligt hos Länsförsäkringar Gävleborg. ABN AMRO är Europas 7:e största bank- och kapitalförvaltningsbolag med en förvaltningsvolym på motsvarande ca miljarder kronor. Agrias marknadsandelar är cirka 95 procent av lantbruksdjuren, 60 procent av hästarna 60 procent av hundarna, 75 procent av katterna och 75 procent av grödaarealen i Sverige. Antalet kunder ökade under året med 2,1 procent till Två certifieringar, ISO samt ISO-9001/2000, har genomförts för att miljösäkra och upprätthålla kvaliteten på Agrias arbete. Agria erhöll 2001 Web Service Award som bästa svenska webbplats. De två första trygghetsprodukterna, som av media kallats de första djurförsäkringarna för människor, lanserades under 2001: Agria Trygghet, som täcker kostnader för hunden eller kattens inkvartering på pensionat när ägaren är sjuk samt Agria Incident, som täcker personskador orsakade av Agriaförsäkrade hästar. Agria Incident har tagits fram i samarbete med LRF Försäkring. Djurförsäkring Mkr Premieinkomst, 605,4 545,1 Försäkringstek. resultat -6,6-14,4 Förändring av marknadsvärde i placeringstillgångar -158,7-88,0 Rörelseresultat, före bokslutsdispositioner och skatt, -45,3 0,1 Totalkostnadsprocent 103,4 105,2 Antal kunder Mkr Rörelseintäkter Rörelseresultat Förvaltat kapital Djurförsäkring Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djuroch grödaförsäkring. Marknadsandelen uppgick år 2001 till 65 (65) procent. Premieinkomsten ökade med cirka 11 procent och uppgick till 605 (545) Mkr. Det tekniska resultatet blev 6,6 (-14,4) Mkr. Antalet försäkrade hästar, nötkreatur och katter ökade, medan hundbeståndet har stagnerat. 15

15 FEMÅRSÖVERSIKT Resultat Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader f.e.r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Finansrörelsens resultat Övriga intäkter och kostnader Omstruktureringskostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar, verkligt värde 1) Premieinkomst f.e.r Försäkringstekniska avsättningar f.e.r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Uppskjuten skatt Obeskattade reserver Övervärde i dotter- och intressebolag Konsolideringskapital Konsolideringsgrad 203% 342% 319% 266% 228% NYCKELTAL Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r 86% 79% 84% 85% 88% Driftskostnadsprocent f.e.r 26% 30% 29% 28% 27% Totalkostnadsprocent f.e.r 112% 109% 113% 113% 116% Kapitalförvaltning 2) Direktavkastning 0,5% 1,6% 1,4% 2,3% 2,2% Totalavkastning -36,5% 12,2% 28,6% 16,8% 12,5% 1) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring 2) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring, inklusive kassa och bank 16

16 RESULTATRÄKNING TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Koncernen Moderbolaget Not Premier Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter för egen räkning (f.e.r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Före avg återförsäkring Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r. Före avg återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

17 RESULTATRÄKNING ICKE TEKNISK REDOVISNING Koncernen Moderbolaget Not Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Rörelseresultat i andra företag än försäkringsföretag Rörelseresultat i intressebolag 11 (15 727) (10 853) Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Finansiellt resultat Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Nettokostnad för förmedlad livaffär Nettokostnad för bank- och fondverksamhet Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt inkl intressebolag ( ) (82 531) Bokslutsdispositioner -Förändring av säkerhetsreserv Förändring av periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Förändring uppskjuten skatt Årets resultat Årets resultat inkl intressebolag ( ) (57 222) 18

18 RESULTATANALYS 2001 SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkt f.e.r.(not 1) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r.(not 2) Driftskostnader f.e.r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättn, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Totalt 2001 Sjuk olycksfall Direkt försäkring av svenska risker Hem och villa Företag lantbruk fastighet Summa dir försäkr sv risker Mottagen återförs Avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS Totalt 2001 Sjuk olycksfall Hem och villa Företag lantbruk fastighet Motorfordon Motorfordon Summa dir försäkr sv risker Mottagen återförs NOT 1 Premieintäkt f.e.r Premieinkomst före avg återförsäkring Premier för avg återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker NOT 2 Försäkringsersättningar f.e.r Utbetalda försäkringsersättningar aa) Före avg återförsäkring bb) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador f.e.r aa) Före avg återförsäkring bb) Återförsäkrares andel

19 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncern- och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförs andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

20 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncernen Moderbolaget Not Eget kapital 18 Reservfond Bundna reserver Fond för orealiserade vinster Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Fritt eget kapital Ej realiserad kursdifferens Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver Överavskrivningar Säkerhetsreserv Utjämningsfond Periodiseringsfond Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig Fastighetsinteckningar, nominellt värde Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtagande för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag tkr. 21

21 NOTER NOTER Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper moderbolaget Placeringstillgångar Aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, förs över resultaträkningen. Undantag från denna huvudregel gäller för bolagets placeringar i dotter- och intressebolag. Dessa värderas till anskaffningsvärde och gäller bolagets placeringar i Dutch Swedish Insurance Investments Gavleborg BV, Waxy Sweden AB och Norhold Holding AB. Försäkringsrörelsen Anskaffningskostnader som har ett klart samband med beräknat överskott i tecknande försäkringsavtal aktiveras som förutbetalda anskaffningskostnader. Dessa skrivs av över den ekonomiska livslängden, 12 månader. Driftskostnaderna redovisas funktionsuppdelade som anskaffningskostnader eller administrationskostnader. Driftskostnader som har samband med skadereglering redovisas i försäkringsersättningar medan driftskostnaderna för finans redovisas i kapitalavkastningens kostnader. Konsolideringskapital Placeringstillgångarnas värde jämte uppskjuten skatt redovisas i konsolideringskapitalet under rubrikerna Beskattat eget kapital och Uppskjuten skatt. Övervärden i dotter- och intressebolag redovisas separat Föreskriftsenlighet Bilagda årsredovsningshandlingar har upprättats enligt lagen om åsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt enligt med Finansinspektionens föreskrifter. Fr o m år 2001 tillämpas reglerna enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 9. KONCERNREDOVISNINGEN Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolagens andelar av resultatet redovisas separat. I resultaträkningen utgår posten bokslutsdispositioner. Till dessa dispositioner hänförlig, upskjuten skatt redovisade bundna reserver avser del av bolaget tidigare uppbyggda obeskattade reserver. Den uppskjutna skatten har beräknats till 28 % och redovisas i avsättning för skatter. Som intressebolag har koncernresultaträkningen redovisats bolagets innehav i Waxy Sweden AB samt innehavet i Nordhold Holding AB. Resultaträkningen Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ett icke tekniskt resultat som omfattar återstående del av finansförvaltningens resultat efter att kapitalavkastning överförts till försäkringsrörelsen samt nettokostnaden för förmedlad livaffär resp bank- och fondverksamhet. Uppskjuten skatt har beräknats till 28 %. Balansräkning Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas som Eget kapital under rubriken Fond för orealiserade vinster. 22

22 NOTER NOT 1 Premieinkomst Direkt försäkring, Sverige Mottagen återförsäkring Premieinkomst NOT 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Överförd kapitalavkastning Räntesats % 3,98 3,98 Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f.e.r. under året. Använd räntesats utgör medelvärdet för 60-dagars statsskuldväxlar under året. NOT 3 Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Driftskostnader för skadereglering Utbetalda försäkringsersättningar NOT 4 Driftskostnader Anskaffningskostnader Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Summa driftskostnader Totala driftskostnader före funktionsindelning Personalkostnader Ombud och mäklare Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader dataleasing Provision i mottagen åf Omkostn. bidrag förmedl. förs Övriga intäkter Summa totala driftskostnader

23 NOTER NOT 5 Kapitalavkastning, intäkter Driftsöver-/underskott fastigheter -hyresintäkter driftskostnader Summa driftsöver-/underskott fastigheter Utdelning på aktier och andelar Resultat Humlegården Fastigheter HB Ränteintäkter -värdepapper övriga placeringstillgångar Valutakursvinster, netto Realisationsvinster -aktier och andelar Summa kapitalavkastning, moderbolaget Eliminering ränta och valutakursvinst Haeghus Summa kapitalavkastning, koncernen NOT 6 Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Räntekostnader -fastighetslån övriga räntekostnader Realisationsförluster -aktier och andelar Valutakursförluster, netto Summa kapitalavkastning, kostnader NOT 7 Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar Orealiserade vinster Orealiserade förluster Orealiserade resultat -aktier och andelar räntebärande värdepapper fastigheter Summa orealiserade vinster/ förluster

24 NOTER NOT 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Aktuell skatt Uppskjuten skatt avseende förändringar i temporära skillnader Summa skatt Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats uppkommer på följande sätt: Resultat före skatt: Antal Area Anskaffningsvärde Verkligt värde Värde/m2 kr Taxeringsvärde Geografisk fördelning: Fastigheten Norr 45:1 ligger i centrala Gävle och har tidigare till del nyttjats för egen verksamhet. Denna del kommer att hyras ut till kontorsändamål. Bolagets fastighet Ugglan 6, som ligger i centrala Hudiksvall utnyttjas till 100 % i egen verksamhet. Personalstugorna är belägna i Idre resp Åre kommun. Värdering: Värderingen av kontorsfastigheterna har skett internt och bygger på fastigheternas driftsnetton för år 2001 exklusive periodiskt underhåll och med ett avkastningskrav på 9,3 %. Värderingen av personalstugorna bygger på ortens marknadspris. Skattemässiga avskrivningar har under åren skett med totalt tkr, varav årets utgör 125 tkr. Beståndsförändringar: Under år 2001 har inga köp eller försäljningar skett i beståndet. Riskexponering: Vid ett förändrat direktavkastningskrav med 1 %-enhet förändras fastigheternas värde med 1,2 mkr. Koncernens fastighetsinnehav består av: Lange Houtstraat 5-7, Haeghus, Holland. Värde enl BR tkr. (Kontorsyta 4424 m2) Resultat enligt gällande skattesats (28%): Uppskjuten skatt på orealiserade vinster/förluster LVP-anpassning Skattemässig överavskrivning 600 Summa skatt NOT 9 Byggnader och mark Belopp tkr Kontorsoch affärsfastigheter Övriga (pers.- stugor) Totalt 25

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen

Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen H ALVÅRSRAPPORT L ÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2001 1 (6) Halvårsrapport från Länsförsäkringsgruppen Första halvåret 2001 i korthet Stor kundtillströmning till sakförsäkring och bank med ökade marknadsandelar.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002 ÅRETS BANK 2002

Årsredovisning 2002 ÅRETS BANK 2002 Årsredovisning 2002 ÅRETS BANK 2002 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG Vår verksamhet Länsförsäkringar Gävleborg verkar med sin kärnverksamhet helt inom Gävleborgs län. Kärnverksamheten består av två huvuddelar:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer