Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan"

Transkript

1 Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan Bygg och miljökontoret Carl-Henrik Barnekow

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INFORMATION OM KAMPANJEN MITT I STAN BUSSTORGETS FRAMTIDA MÖJLIGHETER FUNKTIONER I KVARTERET GESTALTNING GATURUM HÄRLEDNING AV INKOMNA SYNPUNKTER FUNKTIONER I KVARTERET GESTALTNING GATURUM INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA BLOGGEN RESECENTRUM OCH KOLLEKTIVTRAFIK ATTRAKTIVT CENTRUM GATOR, PARKER OCH TORG TRAFIK INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VID INTERVJUER INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA BREV INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA WORKSHOPS ATTRAKTIVT CENTRUM GATOR, PARKER OCH TORG TRAFIK ÖVRIGT INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER FRÅN FÖP SKELLEFTEDALEN Illustrationen på framsidan visar de olika förslag på funktioner för kvarteret som kommit in till projektgruppen. Sida 2 (19)

3 1 Sammanfattning Det har kommit in flera olika förslag inom ramarna för kampanjen Mitt i stan om hur busstorget kan omvandlas. I och med att kampanjen hade fokus på hela stadsdelen Centrala stan och även nya resecentrum var det inte 100 % fokus på busstorgets omvandling. Från samlingsdokumentet med samtliga 616 synpunkter som sammanställdes efter att kampanjen Mitt i stan var avslutad är det 96 stycken som berör busstorget. Detta är en redovisning för hur vi tagit de förslagen vi fått in och arbetat vidare med dem i projektet. Vissa förslagsställare har lagt ner mycket tid och energi på sina förslag, medan vissa bara har lämnat kortare kommentarer. Storleken på förslaget är inte avgörande, utan alla synpunkter är lika viktiga. Baserat på vad förslagen säger har vi brutit ner synpunkterna i en lista med fokus på tre områden: funktion, gestaltning och gaturum. Funktion fokuserar på vad för verksamheter förslagsställarna vill se i kvarteret. Gestaltning handlar om hur det som blir där kan tänkas utformas. Gaturum handlar om vad som sker på gatorna omkring kvarteret. De inkomna synpunkterna är en viktig del av underlaget för arbetet med omvandlingen av busstorget, då de har använts som utgångspunkt för det fortsatt arbetet. 1.1 Information om kampanjen Mitt i stan Kampanjen Mitt i stan pågick mellan den 16 maj och den 12 juni Den bestod av en reklamkampanj i lokalpressen som hänvisade till en hemsida där det var möjligt att lämna förslag. Hemsidan låg på stadsplaneringsbloggen som startades upp en vecka tidigare. Mer om kampanjen Mitt i stan går att läsa på stadsplaneringsbloggen: Sida 3 (19)

4 2 Busstorgets framtida möjligheter Samtliga inkomna synpunkter (via brev, blogg, intervjuer och workshops) som berör busstorgets omvandling har lästs igenom och sammanfattas här. Förslagen berör i huvudsak tre begrepp: funktioner i kvarteret, gestaltning och gaturum. För funktioner i kvarteret har ytterligare en uppdelning gjorts för att visa på den bredd av alternativ som lämnats in. Efter varje redovisning av vad begreppen innehåller ges en kort kommentar. Vilken funktion det än blir, eller hur gaturummet än utformas är det av stor vikt att tillgänglighet är en viktig princip för en framtida omvandling. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att använda de synpunkter som redovisas här som underlag för att visa på vilka möjliga alternativ som finns med busstorgets framtida omvandling och hur det kan bidra till att stärka stadskärnan. 2.1 Funktioner i kvarteret Följande framtida funktioner har identifierats bland inkomna förslag för busstorget: - Trafik Lokalbussar Resecentrum Parkering - Handel Butikslokaler Små lokaler Serveringar (Café/Restaurang/Pub) Saluhall Galleria Nöjescenter Galleria under mark - Bostäder Hyresrätter Student/ungdomslägenheter Bostäder - Kultur Bibliotek Kulturhus Konsertsal Inforum Konsthall Scen - Övrigt Barnaktiviteter Ungdomsaktiviteter Torg Park Inneträdgård Hälsocentral Evenemang Mötesplatser Kommentar: Det finns flera olika förslag för vilka funktioner som kan finnas på området. Bussterminal och resecentrum är inte aktuellt, då det ska placeras norr om Södra Järnvägsgatan. Lokalbussarna har en bra placering vid Kanalgatan. Möjligheten att kombinera funktioner är stor och därmed skapa ett mer varierat inslag i stadsbilden. Olika funktioner har för- och nackdelar som bör analyseras för att se hur de påverkar stadskärnan. Sida 4 (19)

5 2.2 Gestaltning Följande frågor kring kvarterets framtida gestaltning har identifierats bland inkomna förslag för busstorget: Stor byggnad Solen Fasadbelysning Vilken skala? Hög byggnad Modern Hög arkitektonisk nivå Konstnärlig utsmyckning Kommentar: Hur kvarteret gestaltas kommer troligtvis väcka mest debatt när funktionerna är bestämda. Det är viktigt att det läggs stor vikt vid utformningen, då det är ett centralt placerat område och är något som kommer att möta resenärer när de anländer till staden via resecentrum, men även som fondvägg för torget norrut. Exempelvis är det möjligt att kombinera en hög och stor byggnad med en liten skala genom att bryta upp fasaden i olika delar. Då Skellefteå är en stad som ligger i norra Sverige är det viktigt att ta in hur skuggningar och solljus påverkar närområdet. 2.3 Gaturum Följande frågor kring kvarterets angränsande gaturum finns bland inkomna förslag: Vatten Lokaler i markplan Gågata Gångbro över Kanalgatan Bussgata Nord/Sydlig-axel Markvärme Solen Koppling till torget Skejtramp Året runt Fontän Uteserveringar Belysning Spel i gaturummet Skapa rörelse Cykelparkeringar Grönska Sittmöjligheter Tillgänglighet Minskad biltrafik Öppen scen Kommentar: Det är inte bra planering att endast titta på hur kvarterets bebyggelse kommer att bli och vilka funktioner som placeras där, utan att även ta med betydelsen av hur gaturummet kring kvarteret utformas. Då vi rör oss längs stadens gator är det viktigt att gaturummet omkring området gestaltas på ett bra sätt som är tillgängligt för alla och är trevligt att uppleva. Fotgängare bör vara prioriterade framför bilister i ett sådant centralt läge i staden. Sida 3 (19)

6 3 Härledning av inkomna synpunkter Här redovisas hur varje enskilt förslag har beaktats och kopplats till de olika alternativ som redovisades under punkt 2. Det är av stor vikt att möjliggöra en återkoppling till förslagsställaren och visa hur förslaget har blivit använt i processen. Bakom varje punkt redovisas en siffra. Det är antalet förslag som relaterar till punkten, och inom parentes redovisas exakt vilken kommentar som har kopplats till den. Numret är från sammanställningen av inkomna förslag efter att kampanjen Mitt i stan avslutades. 3.1 Funktioner i kvarteret - Trafik Lokalbussar: 1 (# 8) Resecentrum: 3 (# 16, 191, 616) Parkering: 4 (# 16, 32, 180, 614) - Handel Butikslokaler: 15 (# 18, 36, 185, 186, 191, 197, 204, 207, 410, 412, 420, 421, 424, 448, 616) Små lokaler: 3 (# 9, 19, 209) Serveringar: 14 (#12, 178, 179, 182, 184, 190, 202, 204, 206, 209, (Café/Restaurang/Pub) 411, 412, 420, 433) Saluhall: 1 (# 207) Galleria: 2 (# 191, 202) Nöjescenter: 1 (# 216) Galleria under mark: 2 (# 217, 614) - Bostäder Hyresrätter: 1 (# 603) Student/ungdomslägenheter: 2 (#36, 177) Bostäder: 3 (# 36, 214, 596) - Kultur Bibliotek: 7 (# 12, 16, 32, 33, 40, 217, 426) Kulturhus: 10 (# 12, 33, 196, 198, 199, 200, 217, 412, 432, 616) Konsertsal: 1 (# 16) Inforum: 1 (# 452) Konsthall: 2 (# 217, 432) Scen: 3 (# 39, 202, 432) - Övrigt Barnaktiviteter: 3 (# 32, 187, 210) Ungdomsaktiviteter: 2 (# 189, 204) Torg: 1 (# 36) Inneträdgård: 1 (# 32) Park: 3 (#193, 210, 212) Hälsocentral: 2 (# 40, 435) Evenemang: 1 (# 11) Mötesplatser: 6 (# 19, 36, 187, 400, 422, 452) Sida 3 (19)

7 3.2 Gestaltning Stor byggnad: 1 (# 216) Solen: 2 (# 201, 406) Fasadbelysning: 1 (# 60) Vilken skala? 3 (#202, 578, 593) Hög byggnad: 3 (# 33, 610, 616) Modern: 1 (#13) Hög arkitektonisk nivå: 1 (# 216) Konstnärlig utsmyckning: 2 (# 468, 584) 3.3 Gaturum Vatten: 5 (#10, 55, 58, 581, 586) Lokaler i markplan: 4 (# 18, 433, 493, 496) Gågata: 4 (# 18, 33, 217, 478) Gångbro över Kanalgatan: 4 (# 16, 33, 216, 616) Bussgata: 1 (# 65) Nord/Sydlig-axel: 4 (# 470, 478, 491, 496) Markvärme: 1 (# 451) Solen: 4 (# 44, 45, 406, 497) Koppling till torget: 2 (# 183, 187) Skejtramp: 1 (# 189) Året runt: 8 (# 26, 39, 188, 194, 216, 401, 422, 585) Fontän: 2 (#195, 208) Uteserveringar: 2 (# 44, 216) Belysning: 3 (# 60, 461, 612) Spel i gaturummet: 1 (# 43) Skapa rörelse: 3 (# 401, 414, 418) Cykelparkeringar: 1 (#216) Grönska: 9 (# 181, 184, 193, 201, 204, 205, 208, 210, 212) Sittmöjligheter: 3 (# 39, 211, 422) Tillgänglighet: 3 (# 213, 415, 422) Minskad biltrafik: 2 (# 52, 404) Öppen scen: 1 (#13) Sida 2 (19)

8 4 Inkomna idéer/synpunkter via bloggen Detta är en redovisning av samtliga synpunkter som på något sätt berör busstorgets framtida funktioner och omvandling. Observera att vissa kommentarer har kortats ner och endast den del av förslaget som på något sätt berör busstorget redovisas här. 4.1 Resecentrum och kollektivtrafik 8 Om det nu är så att kollektivt bussresande ska prioriteras i framtiden anser jag det viktigt med en bra lösning för den lokala busstrafiken i centrum. Hållplatserna bör hamna så nära centrum som möjligt men samtidigt nära det nya resecentrumet. Vill se lokalbussar på busstorget. Jag tycker att en del av kv Perseus (nuvarande busstation) ska nyttjas för lokalbussarna. Där finns de ytor som behövs för att få till stånd en logisk och strukturerad planlösning (som efterfrågas i andra kommentarer) med till exempel bestämda hållplatser för varje busslinje. Det här är en fråga om tillgänglighet och en bra lösning för lokalbussarna i centrum är något som jag tror kan få fler att åka buss i Skellefteå. 4.2 Attraktivt centrum 9 Lokala butiker och koncept! Inte bara kedjor som finns i varenda medelstor stad i europa. Stötta och uppmuntra lokala initiativ och butiker även om det kan verka Små butikslokaler svårt att slåss med större namn i branschen. En mångfald av små lokala butiker i stadskärnan är det som ger Skellefteå en egen tydlig profil. Se också till att spara en del äldre mer slitna lokaler och verka för att ägandet av fastigheter i centrala Skellefteå ägs av intressen i Skellefteå. Citerar den kloka Jane Jacobs: Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings. 10 vattenfall mitt i stan:) Utsmyckning 11 Besökte Luleå för ett par helger sedan och konstaterade att där var det full fart. Vad skiljer då upplevelsen i Luleå från en lördag på stan i Skellefteå? Där ligger uteserveringar på gågatan (i solen), löparjippo med tillhörande dj hålls mitt i stan (i stället för som här med start och mål på vackra Nordanå eller i Bonnstan), veteranbilarna stod också parkerade på gågatan. Vi kanske måste bli bättre på att göra stadskärnan till händelsernas centrum? 12 Javisst borde vi göra vårt torg och vår gågata till händelsernas centrum! På hösten brukar det vara skördemarknad några lördagar på torget jättetrevligt! Mer sådant året runt! Kanske kan Trädgårdsgatan norrut från torget också bli mer livlig om man bygger nåt på Perseus, exempelvis ett kulturhus innehållande bibliotek, café, restaurang, turistbyrå och små butiker. 13 Skellefteå är en underbar stad att bo i, men har ändå mycket att förändra för att göra det attraktivare. Vi har hus som ser ut som en stad från 60-talet varför inte sätta träfasad och gör innerkärnan mer gemytlig. Torget, ja detta torg som ger så många frågor och så lite svar. Men en gång för alla ta bort den jättestora fallossymbolen och gör det lite mer lummigt och grönt, gärna uteserveringar. Bort med alla kebabvagnar eller bygg små trähus som dom kan husera i. Låt kvällarna bli mer levande med längre öppetider på ffa caférna.. Även om vi skellefteåbor är svårflörtade att få ut på kvällarna så måste en förändring ske så att vi går ut ur husen..vill vi vara en storstad, gör den då lite mer hipp och modern eller vill vi fortsätta vara en slumrande liten stad, rädd för förändringar.. Förändringar som verkar ta mååånga år Jag ställer upp på att vi gör den här staan till en mer levande med vatten Ytor för evenemang Kulturhus, bibliotek, café, restaurang Öppen scen. Hipp och modern stadskärna. Sida 3 (19)

9 och intressant stadskärna. En liten scen som står hela våren och sommaren för våra duktiga ungdommar eller begåvade inom musik som kan spela när man sitter ute för att ta en kopp kaffe???en lekpark i sammanslutning till ett cafe tex i parken??? 16 Det här förslaget,södra Kärnhuset-ny torgbyggnad,är del i ett större förslag som rör hela stadskärnan.men det här konceptet för just torgområdet kan givetvis användas oavsett om kommunen väljer andra dellösningar för tex Kvarteret Perseus. Södra Kärnhuset, Händelsernas hus, ett hus som i markplanet skall innehålla kommersiella lokaler,turistbyrå och vänthall för lokalbussresenärer. Offentliga toaletter skall finnas där. OBS Se bifogad översiktsskiss/länk som visar mitt förslag till lokalutformning/placering i byggnaden. Övre plan är reserverat för kulturella begivenheter,bla då en konsertsal,ca 300 platser,teleskopläktare. På den södra fasaden finns belysningsarmaturer som möjliggör dekorativ ljussättning av både fasaden och den öppna torgytan. Flera ingångar,en centralt placerad i mitten av byggnaden och vid resp. hörn. Hiss/rulltrappa till övre plan.stor trappa framför byggnaden,med flexibel utformning. Målsättningen för mig har varit att skapa ett centrum där det finns ett varierat utbud som lockar människor att besöka stadskärnan under alla årstider. Jag förespråkar ett koncept som tar hänsyn till att vi bor i Norrland med det klimat som det innebär. Se fler bilder och principskisser på nedanstående länk där hela förslaget finns,fler bilder kommer så småningom: 18 Trädgårdsgatan-gågata,se bildlänk längre ner. Gångtunnel under Södra järnvägsgatan,se bildlänk längre ner. Butiker i markplanet på ny byggnad,kvarteret Perseus-busstorget,med exponerande skyltfönster längs det avsnittet på Trädgårdsgatan. Bildlänk: 19 Levande centrum ska ha mötesforum, bänkar i solen, ställen att gå in på vinhus, små pubar,mm. Om det inte finns mötes forum så stannar inte folk av, inte turisterna heller!! Det ska bara finnas helt enkelt., Åsells hus,, kan väl vara ett skapar hus så länge, till ungdomar som målar, spelar musik mm. Använd stan bättre, skördemarknadet, loppis vid älvsbrinken även fisk och,räkbod cafe och behövs där med.musik drar folk, låt ungdomarna låta höra av sig oftare, 26 Ett levande centrum kan vi bara få om vi kan skapa en miljö som gör att många spontant vill besöka det och inte bara för man t.ex behöver köpa något eller besöka något nöjesställe. Många kommentarer handlar om rena sommarmiljöer medan vi övriga nio månader har ett helt annat klimat som vi verkligen borde försöka göra något spännande av. Gångbro över Kanalgatan, Varierat utbud, Resecentrum på Perseus, bussgodshantering, konsertsal, bibliotek, parkering Butiker i markplan, Trädgårdsgata n som gågata Små lokaler, mötesplatser, Året runt. Enbart kulturhus gör inte centrum mer levande. Att enbart fokusera ett kulturhus eller på sommarmiljön med mera grönt och ny fontän gör knappast centrum mera levande. Jag håller helt med om att vi måste få mera fokus på hur vi kan skapa en miljö som gör att man året runt vill besöka centrum för att det är mysigt och intressant. Skellefteå kommun har en unik särställning genom sitt egna kraftbolag och att öronmärka överskottsavkastningen från Skekraft till att på olika sätt öka Sida 4 (19)

10 Skellefteås attraktionskraft vore en mycket bättre investering för framtiden än att plöja ned pengarna i den vardagliga kommunala budgeten eller i idiotiska utvecklingsprojekt i Polen och Afrika. 27..en mix av kommersiella lokaler,bibliotek och lokaler för kulturella upplevelser ger tillsammans med ett nytt resecentrum-buss det lyft som Skellefteås centrum behöver. Detta tillsammans skapar anledningar för det stora flertalet av oss att besöka en stad en stad behöver flöden av människor.dessa flöden skapas med hjälp av byggnader vars funktioner utgör anledningar för människor att vistas i dem. Se länk till delförslag torggatan-bussgata. https://dl-web.dropbox.com/get/public/k%c3%a4rnhusf%c3%b6rslaget- Skellefte%C3%A5/BusstorgVyfr%C3%A5nsyd%C3%B6stNyttutkastBussTorgga tan.jpg?w=c619edaa 32 Skellefteå är en trevlig och lagom stor stad. Dock: Önskar biblioteket i centrum med lättillgänglig parkering, barnaktiviteter, cafe inneträdgård, året om mötesplats. Söndagsöppet och en naturlig träffpunkt för alla. Parkering: Barnfamiljen och de med något rörelsehinder. Staden ligger på två sidor av en älv. Det måste bli en bro till. Mycket extra trafik tillkommer även pga väster-österboende, som bara ska till andra sidan älven. Ge cyklisten bättre status. Betraktas ofta som störande element av gående och bilisterna på gatan. Speciellt västerut saknas cykelväg. 33 Gjorde en liten pdf fil med några förslag på ändringar, det är ganska omfattande så det är bara att ta det med en nypa salt. 36 Centrala staden. För att få en levande stadskärna så behövs det människor, inte bara på dagtid. Det finns allt för många döda centrum i allt för många städer, därför att stadskärnan bara är kontor och affärer. Det kommer aldrig att bli ett levande centrum om inte det bor människor där. Det är därför angeläget att det bereds plats för bostadsbyggande i stadskärnan och kvarteren runtikring, riv resterna av de industriområden som finns i centrum. Och varför inte göra om några centralt belägna kommunkontor till studentbostäder. En attraktiv stadsmiljö inbjuder till såväl handel som möten mellan människor, och vi vill behålla den mysiga och trygga småstadskänslan men föra den in i tvåtusentalet. Skellefteå ska inte vara en öde stad efter stängningsdags. Detta kräver såklart att man från styrande håll underlättar för alla som vill skapa mötesplatser såsom barer, pubar, restauranger och uteserveringar och andra som vill anordna konserter, arrangemang och aktiviteter inne i staaan. Kopplas till synpunkt #16. Bibliotek i centrum med lättillgänglig parkering. Aktiviteter för barn. Inneträdgård. 4-6 våningar. Gågata i västöstlig riktning. Stadsbibliotek och kulturhus. Gångbro över mot byggnad söderut. Bostäder, studentbostäde r, handel, mötesplatser. Lokaler mot gågator bör reserveras för restauranger och butiker INTE banker. Torg på busstorget Jag förstår att det är lockande för en fastighetsägare att få ett försäkringsbolag eller en bank som hyresgäst, men ett attraktivt centrum är inte fyllt med kontor, därför bör alla lokaler som ansluter till torg och gågator reserveras för restauranger och butiker. Banker, försäkringsbolag och kontor ska inte, och behöver inte ligga på dessa platser. Bygg ett glastak över Möjligheternas torg och delar av gågatan, och låt biblioteket flytta in tillsammans med matställen och små butiker. Sida 5 (19)

11 Hela det nuvarande busstorget med parkering byggs om och får en ny funktion som Skellefteås norra torg, Perseustorget, med torghandel och grönska. Det finns massor med parkeringsplatser i våra parkeringshus, så minska antalet gatuparkeringar och bredda trottoarerna. Då skapas utrymme för fler uteserveringar och en del gatuhandel. Men till att börja med, ställ krav på hur grillvagnarna på torget ska se ut för att sätta en standard på trivselfaktorn runt torget. 39 Snyggare fontän på torget, mer sittplatser, utecaféer, på vintern borde det finns värmekällor utplacerade som man kan stå och värma sig vid. Ett klotterplank som finns hela tiden och inte bara handlar om AIK. En utescen som man kan använda året om och som inspirerar till aktivitet. Digitala fönster som kan visa konstverk året om. Utescen, sittplatser, året runt 4.3 Gator, parker och torg 40 Ta bort Lyftet från torget och placera det vid första rondellen söderut. Västerbottensteatern eget hus på Mejeritomten. Resecentrum, bibliotek, hälsocentral söder om järnvägen m.m.??? Norr om järnvägen snygga upp! Bibliotek, hälsocentral 43 Förkortad kommentar: - enkla aktiviteter för alla åldrar som boulebana, kubbplan, jätteschack, basketkorg, hoppa-hage, 44 Fler uteserveringar i centrala stan! Sommaren är en tid då man vill vara ute och njuta och kunna sätta sig på en uteservering och ta tex en öl i solen. Om man jämför med Umeå där i stort sett alla restauranger har uteserveringar så är det mer liv och rörelse i centrum. I Skellefteå blir det tyvärr nästan helt dött och det finns bara ett fåtal ställen där man har uteservering. 45 Förkortad kommentar: Kommunen ska definitivt inte bestämma var restaurangerna ska vara, men det kommunen kan göra är att tänka till när man bygger om det allmänna rummet. Man kan t.ex. se till att trottoaren på den soliga sidan av gatan är bredare än på skuggsidan. Aktiviteter för alla åldrar i gaturummet Uteserveringar i gaturummet Sol. Tänk på solen bredare trottoarer på solsidan.. Norra Kanalgatan skulle kunna vara en perfekt boulevard med trottoarserveringar om man gjorde trottoaren bredare och fimpade parkeringarna i mittrefugen.. 52 Vill att centrala delarna får större ytor och att biltrafiken minimeras En sätt är att gräva ner Kanalgaten från E4:an till Lasarettsvägen och motsvarande för Södra och Norra Järnvägsgatan samt som grädde på moset järnvägen under jord! Vilken yta för arkitekterna att leka med och folket att umgås på! Samt minskat buller och mindre avgaser 55 Jag önskar att man skulle ta in vattnet i stadskärnan. En bäck eller å som går på västra sidan av torget ungefär där cykelparkeringarna är, den skulle kunna fortsätta nedför trädgårdsgatan och gå i östra kanten av stadsparken för att övergå till ett Mindre biltrafik. Gräv ner Kanalgatan Ta in vattnet i gaturummet. Sida 6 (19)

12 vattenfall nere vid älven. 58 Stan är och kommer att bli fin från älven och mot centrum men sen är det för mycket öken från torget och norrut. Det kan ju bli bättre med ett resecentrum vilket borde byggas omg och inte vänta på en Norrbottniabana som ingen vet om och när den blir. Det måste ju gå att komplettera senare. Alla städer blir vackrare med mycket vatten. Använd därför de möjligheter som finns. Ta fram Bobäcken(eller heter den Bodströms bäcken?) och andra strömmar som nu grävts ner. Skapa kanaler(det heter ju kanalgatan så nåt måste det ju ha kommit från). Däm av Bodströmsbäcken så det blir små vatten speglar, det skulle ju också då underlätta en vattenreglering när det kommer häftiga regn typ. Att man grävt ner vattendragen är största dumheten vi ärvt. Skulle man vara riktigt djärv så skulle vi leda in Klintforsån genom centrum men det lär väl vara för stort men en del vatten borde kunna tas utan alltför omfattande insatser. 60 Vi har skellefteå Kraft!! Låt några av de stora intäktern om Ske-kraft drar in, gå till att på vintern, lysa upp vårt nya prisbelönya koppar hus,underifrån och sidoljus,just detta hus ser ut som ett spökhus på kvällen,tänk alla som passerar förbi,så mycket trevligare detta skulle se ut,även dessa stora björkar framför det andra skellefteå kraft huset. Ta in vattnet i gaturummet Belysning och fasadbelysning Att det i vår kommun finns ett mycket framgångsrikt samt vinstdrivande elbolaget,borde oxå kunna innebära att en större satsning på att påbörja ett arbete med att låta ljuset skina i hela stadskärnan, lysa upp träd,parkeringar, och göra stan ljusare mellan kanalgatorna,vi är många som ser och känner att dessa områden är murriga och trista och faktiskt kusliga,för oss invånare. Rikta blicken till grannstäderna efter kuststräckan (som nu inte har skellefteå kraft), där har man på ett betydande vis satsat på just att klä staden i ljus, under de långa och mörka månaderna. Så varsågod och visa vad vi har och vad vi kan i Skellefteå!!!! Nyttja ljuset som en marknadsförings åtgärd, samt låt kommunens invånare bada i ljus 4.4 Trafik 65 Det här förslaget gäller delar av Kanalgatan,se skiss nedan: Prioriterade bussgator enligt skiss. I det här förslaget har jag valt trafikljusreglerade korsningar.gröna linjer på den enkla skissen utmärker bussgator,röda linjer övrig trafik,dvs bilar och övriga fordon.notera speciellt två saker dels breddningen med ett extra körfält på ett avsnitt längs norra Kanalgatan detta för att underlätta vid högersväng norrut längs Skeppargatan.Den andra detaljen är den nytillkomna extra gata där bussar kan göra en helomvändning utan att behöva vänta vid något trafikljus.tilläggas kan att taxi,varubilar och utryckningsfordon skall få trafikera de prioriterade bussgatorna. Trafikomläggning Kanalgatan bara för busstrafik närmast torget. Sida 7 (19)

13 5 Inkomna idéer/synpunkter vid intervjuer 177 Ungdomslägenheter 178 Serveringar 179 Serveringar 180 Inte bostäder, och om det ska vara parkeringar så lägg dem under mark. 181 Mer grönt 182 Restauranger 183 Bind samman med torget på något sätt. 184 Mer växtlighet och något annat än bara hamburgare. 185 Mer handel. 186 Kommersiell verksamhet 187 Mötesplatser av något slag. Förläng torget norrut. Lekplats för barn. 188 Säsongsanpassad verksamhet med isbana på vintern etc. 189 Skejtramp i någon form. Något för ungdomar. 190 Café på kvällstid 191 Bygg ner resecentrum under mark. Galleria och butiksytor 192 Inte mer park 193 Park med café. Lummigt och mysigt. Park 194 Det ska vara roligt även på vintern. Året runt 195 Mysighetsfaktorn måste vara hög. Gärna glassservering på torget. En fontän! Fontän 196 Kulturcentrum 197 Fler butiker, men finns det underlag för det? 198 Kulturhus 199 Kulturhus 200 Kulturhus 201 Stor grönska/blomster som skuggar på sommaren. 202 Det är storskaligt idag. Men ge det en mindre skala - mindre lokala rum i området. En scen av något slag. Komprimera ytorna. 203 Mat, restauranger, galleria. 204 Nya affärer och även grönska (träd). Ungdomsgård, idrott & annat. Café. 205 Grönska och lummighet 206 Flytta hamburgervagnarna på torget dit. 207 Inte bostäder. Butikslokaler för matvarutbutik. En saluhall! 208 Gör det grönt och gärna en fontän. 209 Saker som ger människor i rörelse. En bargata med massa mindre pubar och serveringar. 210 Park eller grönområde. En lekpark. 211 Inte bostäder. Inbyggd service på något sätt. Man ska kunnna sitta ute. 212 Park och grönska. 213 Något som många kan använda sig av Tillgänglighet 214 Bostäder 215 Inte sociala saker. Mer fokus på älven då. 6 Inkomna idéer/synpunkter via brev 216 Förkortad kommentar Mötesplatser, ljus och modern Sida 8 (19)

14 Hus och Fasader Jag tycker att Skellefteås byggnader och fasader påminner väldigt mycket om Vällingby Centrums (innan ombyggnationerna påbörjades 2004). Vällingby Centrum stod klart på 1950-talet. Deras byggnader och fasader såg väldigt slitna och nedgångna ut då de påbörjade upprustningen Fyra år senare (2008) stod nya Vällingby City klart. Resultatet har blivit en upprustad stadskärna där den berömda 1950-talsmiljön bevarats, samtidigt som ny modern arkitektur tillkommit. Bland annat har de tagit upp varje liten kullersten och tvättat och sedan lagt tillbaka på samma sätt som de låg förr. Vällingby City marknadsförs idag som Sveriges mest moderna utomhuscentrum. Jag menar inte att vi ska lägga 3 miljarder och 7 år på Skellefteås fasader, som Vällingby har gjort, men kan vi kanske få lite inspiration från den Stockholmsförorten? arkitektur, hög klass på arkitekturen, gångbro, Nöjescentrum ungefär likt Heron City, uteserveringar, cykelparkeringar, året runt I framtiden kanske det skulle vara bra att bygga en gångbro, från Torget, över Kanlagatan, till nuvarande busstation (beroende på vad som kommer byggas på Busstationen) Nuvarande Busstorget Innan planeringen av någon ny byggnad börjar, så tycker jag att Skellefteå först måste rusta upp befintliga byggnader och fasader i denna stad. Bygg ingen ny byggnad på nuvarande busstorget förrän alla befintliga byggnader efter gågatan känns fräscha och moderna! Under tiden som Stadskärnan, gågatan och Torget rustas upp, så borde busstorget användas som parkeringar. När det arbetet är klart, om si så där 5-7 år gissningsvis, då kan Skellefteå börja fundera på vad nuvarande busstorget ska användas till. Mitt förslag är att bygga ett Nöjescentrum. Bygg ett flervåningshus fyllt med aktiviteter som lockar alla typer av människor. Placera bowlinghall, laserhall, spelhall och biljardhall på en våning. På en annan våning kan det finnas gym, träningslokal, bingohall och ett mindre lekland till barnen. På entréplan kan det finnas små delikatessbutiker som säljer allt från ost, kaffe, choklad, korv och presentartiklar. Självklart borde det finnas en restaurang och caféer i detta Nöjescentrum, kanske t.o.m en stor glassbar. Vem vet, kanske finns det plats för några små klädesbutiker i detta centrum också. Tänk om detta nöjescentrum kan bli en mötesplats för Skellefteåborna och som kan erbjuda något för alla, oavsett ålder. Viktigt om det ska byggas en ny byggnad på Busstorget är att tänka på designen på själva buggnaden. Vi vill inte ha ännu en byggnad som ser ut som en 8-kantig låda i koppar. Vackra byggnader vill vi ha! En norrländsk stad som har moderna uteserveringar är Sundsvall. Om Sundsvall lyckas ha så här trevliga uteserveringar och restauranger, så borde även Skellefteå kunna lyckas med det. Kolla gärna in fler trendiga uteserveringar på länken nedan: Cykelparkeringar och framkomlighet Just nu finns det alldeles för få cykelställ i stan. Den dagen city ska byggas om måste man komma ihåg att planera för fler cykelparkeringar, särskilt runt Torget, men även nere vid Stadsparken och Bryggarbacken. Cykelställ borde finnas runt hela torget. Finns det någon möjlighet att göra gågatan öppen för cykeltrafik? Gågatan är ganska smal och det skulle kunna ställa till med problem med en cykelväg genom gågatan, men samtidigt tror jag att det skulle vara bra om cyklister kunde Sida 9 (19)

15 ta sig fram smidigare efter gågatan Tyvärr har jag inga egna idéer om hur man skulle lösa problemet med cykelväg genom stan Den största utmaningen är att få ut Skellefteåborna under vintertid. 217 # Jag tror att man skulle kunna bygga ett stort köpcentrum en galleria i ett plan hela vägen från den norra delen av Torget och drygt 200 meter norrut ända till den nya järnvägsstationen /resecentrum på Norrbotniabanan. Men inte i gatuplanet utan nergrävt en våning under marken (under kvarteren men även under Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan). Det blir ett avlångt köpcentrum i ungefär samma storlek som Citykompaniet. Genom att gräva ner köpcentrumet i källaren så kan man undvika de tråkiga ytterfasader som tenderar att bli en effekt av att gallerior vänder sig inåt som till exempel Citykompaniet mot Domusparkeringen, eller Vintergatan i hörnet Kanalgatan Stationsgatan. Den nya Gallerian knyter ihop hela satsningen. Kulturen får plats ovanpå! Liksom järnvägsstationen Ett antal rulltrappor och hissar blir ingångar till detta underjordiska köpcentrum. En utmaning för arkitekterna blir att göra gallerian ljus och luftig med många välplacerade ljusinsläpp. Man skulle kunna tänka sig ett hiss och trappschakt (i stil med det i CK) någonstans i mitten. ( Bibliotekets olika avdelningar kan få plats på de övre våningarna vid ett sådant?) Nuvarande busstorget byggs ovanpå gallerian som ett stort kulturhus med Biblioteket, Teater /scenkonst mm # Eftersom Skellefteå är den stora trästaden så borde det stå ett ordentligt trähus på torget. Helst bör det dessutom vara vackert, så varför inte återuppbygga det gamla stadshuset som revs för snart 60 år sedan. Men i modern version med ett inre anpassat till den verksamhet som ska finnas där, och med en fasad som (så gott det går) ser ut som den gjorde när det begav sig Bottenvåningen blir en del av gallerian, (Kanske restaurang/cafédel med uteservering?) med gallerians huvudingång från söder (torget). På de övre våningarna skulle stadens nya konsthall kunna inrymmas. Ett annan möjlighet är att Museum Anna Nordlander till slut här får en egen lokal mitt i stan. # Trädgårdsgatan blir stans andra huvudgata. Som det är nu så är ju Nygatan Skellefteås enda gågata och shoppingstråk. Det nya kulturhuset / shoppinggallerian och den nya järnvägsstationen ger möjlighet att göra om Trädgårdsgatan till en gågata med verksamheter längs hela gatan. Småbutiker, Bibliotekcafé, Teaterentrén och ingångar till den nya gallerian skulle kunna mynna ut på Trädgårdsgatan från kulturhuset. Den gångtunnel mot Norrböle (som just fått en hiss) ersätts av en längre tunnel under såväl järnväg som trafikleden Norra Järnvägsgatan. Denna tunnel fortsätter Trädgårdsgatan norrut och kommer upp på Norrböle rakt upp på Vitbergsvägen. Vitbergsvägen stängs av för biltrafik och blir samordnas i höjd med gångentunnelns uppgång på det sättet blir det inget behov av någon hiss längre. Jag tror att det är en bra idé att både bibliotek scenkonst och teater får plats i det nya bygget, (liksom konsthall förstås) jag tycker att Luleås kulturhus är en förnämlig förebild, men man kan ju inte bara kopiera, säkert finns det sådant som kan göras bättre och förhoppningsvis kan man med hjälp av erfarenheter därifrån (och andra ställen) göra Skellefteås kultursatsning ännu bättre. Jag önskar er lycka till med er fortsatta planering av den nya bebyggelsen. Galleria under mark med bibliotek, teater, konsthall, gågata Sida 10 (19)

16 7 Inkomna idéer/synpunkter via workshops Tre workshops genomfördes under våren med deltagare från de tre projektgrupperna och ledningsgruppen. Även referensgruppen i projektet för resecentrum hade en workshop. 7.1 Attraktivt centrum 400 Mötesplats CS, KvP 401 Liv & rörelse (året/dygnet runt) CS, KvP, Tillväxt 404 Mindre biltrafik CS, KvP 406 Sol CS, KvP 410 Affärer CS, KvP 411 Restauranger / Café CS, KvP, Tillväxt 412 Handel / Kulturhus / Restauranger / Caféer CS, KvP, Tillväxt 414 Ett centrum att strosa i CS, KvP 415 Tillgänglighet CS, RC, KvP 418 Attraktiva målpunkter / naturligt rörelsemönster CS, KvP 420 Butiker / caféer / restauranger CS, KvP 421 Shopping CS, KvP 422 Platser att vistas på / Trevlig gatu- och stadsmiljö CS, KvP 424 Butiker med varierat utbud CS, Tillväxt 426 Mer kultur (ex. bibliotek) CS, KvP 432 Kultur (utställningar / konst / teater) CS, KvP 433 Caféer / butiker i stället för banker i markplan CS, KvP, Tillväxt 434 Besöksintensiva verksamheter i gatuplan CS, KvP, Tillväxt 435 Stor vårdcentral CS, KvP 448 Variationsrik handel CS, Tillväxt 451 Uppvärmd markyta CS, KvP 452 Kulturfönster, infofönster, showroom CS, KvP 7.2 Gator, parker och torg 461 Belysning CS, KvP 468 Konstnärlig utsmyckning CS, KvP 7.3 Trafik 469 N-S Ö-V / Tydlighet / Orienterbarhet CS, KvP 476 Trädgårdsgatan med ReseC i norr och älv i söder CS, KvP 489 Stärk N-S-axeln CS, KvP Sida 11 (19)

17 491 Målpunkter utefter gatorna CS, KvP 494 Hållpunkter för nord/syd CS, KvP 495 Sol CS, KvP 7.4 Övrigt 578 Stadens skala? CS, KvP, RC 581 Vatten / synligt dagvatten in i centrum. CS, KvP 584 Ökat kultur/konstutbud utomhus. CS, Kultur, KvP 585 Vinter - Använd de öppna torgytorna vintertid för aktiviteter. CS 586 Vatten Lyft fram och ta tillvara det dagvatten som skapas. CS, KvP 593 Stadens skala? CS, KvP 8 Inkomna idéer/synpunkter från FÖP Skelleftedalen Förslagen nedan återges förkortade och visar den del av förslaget som fokuserar på busstorget. 596 Centrala staden: Fler bostäder i stadskärnan det ger fler människor där. Underlätta från styrande håll för alla som vill skapa mötesplatser så som uteserveringar, konserter, pubar etc. Ett attraktivt centrum är inte fyllt med kontor. Butiksytor vid torg och gågator bör reserveras för restauranger och butiker. Banker och försäkringsbolag behöver inte ligga på dessa platser. Förbättra kopplingen mellan torget och busstorget. Bostäder. Kopplingen mellan torget och busstorget. Gå och cykla i centrum: Stäng av vissa gator för biltrafik. Låt bara taxi och bussar använda vissa. 603 När man blir äldre känns behovet stort att få bo centralt och ha nära till det mesta. Det är mycket lång kö för att få en hyresrätt med hiss i centrum av stan. De dyra bostadsrätter som byggs måste man vara två för att klara av ekonomiskt. Planerar ni att bygga även hyresrätter? Många skulle nog nöja sig med mindre lyxiga lägenheter och förhoppningsvis överkomplig hyra. 608 Mitt torgförslag som jag lämnade, i egenskap av kommunmedborgare, till den politiskt tillsatta grupp som arbetade med stadskärneutvecklingen under åren Förslaget lämnades in FÖRE den utsatta tidsgräns som bestämdes för projektet. Klicka på denna länk för att se enkla skisser på mitt stadskärneförslag: Hyresrätter Se # 16. Norra Kärnhuset Bussterminal, Parkeringshus under jord I en framtid,om politisk enighet uppnås, så kan ju övre plan i Norra Kärnhuset inrymma hela det nuvarande stadsbiblioteket. En av de förhoppningar jag har är att när beslut så småningom fattas i denna Sida 12 (19)

18 process så hoppas jag att stor vikt läggs vid det faktum att vi bor på en plats där det råder vinterliknande förhållanden under en avsevärd del av året. Med detta vill jag säga att stadskärnans utformning bör vara anpassad till att vara attraktiv och tillgänglig för besökare under HELA året, och inte bara sommartid. 610 Torget måste fortsätta att vara en öppen plats, möjligen med en hög byggnad på nuvarande busstorgets bilparkering. Ökade anslagsmöjligheter i centrum nu finns i princip inga möjligheter för allmänheten att hänga upp affischer någonstans. 612 Överlag vill jag poängtera betydelsen av belysning. Lika viktig som den är för stämningen inomhus så kan den göra underverk för vår mörka utomhusmiljö. Man behöver inte begränsa sig till vitt/gult ljus heller, lite färg gör enorm skillnad. Ljussättningen kan lura ögat och ge intryck av en större miljöförändring än vad som eg. är fallet. 614 Grundidé Vi måste ge stadsbilden en tydlig struktur så att man som besökare enkelt kan orientera sig och få en tydlig känsla för vad som är vad i centrum, även som utomstående som kommer ny till staden. Hög byggnad på busstorgets bilparkering Belysning Parkering på norra delen av busstorget. Köpcenter. Anslutning/placering av Botniabanans station och huvudvägars sträckning in mot centrum har en avgörande betydelse för stadens profil utåt sett. Som exempel kan nämnas att många turister som idag kommer från väster inte automatiskt leds till centrum. (80% av sommarturismen kommer från Norge). Vilket första intryck ger vi dem idag när de kommer? Detta är viktiga funktionella funktioner att tillgodose i planeringen Bilturister och andra besökare skall omedelbart kunna nå ett stort centralt placerat centrum. Där skall de så snart de anlänt kunna få elementär service inom mycket kort gångavstånd. Detta tillgodoses inte idag. Skellefteå torg och köpcenter kan med slug planering verkligen få chans att ge skäl för namnet möjligheternas torg. Det ska vara stort och inrymma ett stort antal aktiviteter som gör det till en attraktiv samlingspunkt. Ett kulturhus med bibliotek och kulturell service skulle bidra till denna effekt. (Luleå kulturhus, en förebild) Viktiga inslag i ett levande centrum: Botniabanans resecentrum, Till- och utfarter, Parkering, Köpcentrum, Kulturhus Marknadsplats, Caféer, Sittplatser för vila och social kommunikation, Bio Förslaget syftar till att bidra med en struktur till ett blivande centrum. Utifrån en god sådan bör ett omfattande detaljarbete ske för att tillgodose de många detaljerna 616 Jag gillar verkligen Link Arkitekturs förslag på nybyggnationer på busstorget, dvs med nytt kulturhus, buss, shopping osv, med trappan som går över kanalgatan. Riktigt bra förslag! Dock vill jag tillägga att om en högre del av byggnaden (enligt förslaget som finns utlagt på norran) vid korsningen S. Järnvägsgatan - Torggatan, ser jag helst att den delen blir högre än 6-7 våningar, varför inte lika högt som Skekrafts kopparhus?! Gör staden "större" och mäktigare. Kulturhus, buss, handel, gångbro över Kanalgatan. 6-7 våningar eller lika högt som Skekrafts nybyggnad. Sida 13 (19)

19 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 Tel: E-post: Hemsida: