Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan"

Transkript

1 Busstorget / Kv. Perseus Inkomna idéer och förslag från kampanjen Mitt i stan Bygg och miljökontoret Carl-Henrik Barnekow

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INFORMATION OM KAMPANJEN MITT I STAN BUSSTORGETS FRAMTIDA MÖJLIGHETER FUNKTIONER I KVARTERET GESTALTNING GATURUM HÄRLEDNING AV INKOMNA SYNPUNKTER FUNKTIONER I KVARTERET GESTALTNING GATURUM INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA BLOGGEN RESECENTRUM OCH KOLLEKTIVTRAFIK ATTRAKTIVT CENTRUM GATOR, PARKER OCH TORG TRAFIK INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VID INTERVJUER INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA BREV INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER VIA WORKSHOPS ATTRAKTIVT CENTRUM GATOR, PARKER OCH TORG TRAFIK ÖVRIGT INKOMNA IDÉER/SYNPUNKTER FRÅN FÖP SKELLEFTEDALEN Illustrationen på framsidan visar de olika förslag på funktioner för kvarteret som kommit in till projektgruppen. Sida 2 (19)

3 1 Sammanfattning Det har kommit in flera olika förslag inom ramarna för kampanjen Mitt i stan om hur busstorget kan omvandlas. I och med att kampanjen hade fokus på hela stadsdelen Centrala stan och även nya resecentrum var det inte 100 % fokus på busstorgets omvandling. Från samlingsdokumentet med samtliga 616 synpunkter som sammanställdes efter att kampanjen Mitt i stan var avslutad är det 96 stycken som berör busstorget. Detta är en redovisning för hur vi tagit de förslagen vi fått in och arbetat vidare med dem i projektet. Vissa förslagsställare har lagt ner mycket tid och energi på sina förslag, medan vissa bara har lämnat kortare kommentarer. Storleken på förslaget är inte avgörande, utan alla synpunkter är lika viktiga. Baserat på vad förslagen säger har vi brutit ner synpunkterna i en lista med fokus på tre områden: funktion, gestaltning och gaturum. Funktion fokuserar på vad för verksamheter förslagsställarna vill se i kvarteret. Gestaltning handlar om hur det som blir där kan tänkas utformas. Gaturum handlar om vad som sker på gatorna omkring kvarteret. De inkomna synpunkterna är en viktig del av underlaget för arbetet med omvandlingen av busstorget, då de har använts som utgångspunkt för det fortsatt arbetet. 1.1 Information om kampanjen Mitt i stan Kampanjen Mitt i stan pågick mellan den 16 maj och den 12 juni Den bestod av en reklamkampanj i lokalpressen som hänvisade till en hemsida där det var möjligt att lämna förslag. Hemsidan låg på stadsplaneringsbloggen som startades upp en vecka tidigare. Mer om kampanjen Mitt i stan går att läsa på stadsplaneringsbloggen: Sida 3 (19)

4 2 Busstorgets framtida möjligheter Samtliga inkomna synpunkter (via brev, blogg, intervjuer och workshops) som berör busstorgets omvandling har lästs igenom och sammanfattas här. Förslagen berör i huvudsak tre begrepp: funktioner i kvarteret, gestaltning och gaturum. För funktioner i kvarteret har ytterligare en uppdelning gjorts för att visa på den bredd av alternativ som lämnats in. Efter varje redovisning av vad begreppen innehåller ges en kort kommentar. Vilken funktion det än blir, eller hur gaturummet än utformas är det av stor vikt att tillgänglighet är en viktig princip för en framtida omvandling. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att använda de synpunkter som redovisas här som underlag för att visa på vilka möjliga alternativ som finns med busstorgets framtida omvandling och hur det kan bidra till att stärka stadskärnan. 2.1 Funktioner i kvarteret Följande framtida funktioner har identifierats bland inkomna förslag för busstorget: - Trafik Lokalbussar Resecentrum Parkering - Handel Butikslokaler Små lokaler Serveringar (Café/Restaurang/Pub) Saluhall Galleria Nöjescenter Galleria under mark - Bostäder Hyresrätter Student/ungdomslägenheter Bostäder - Kultur Bibliotek Kulturhus Konsertsal Inforum Konsthall Scen - Övrigt Barnaktiviteter Ungdomsaktiviteter Torg Park Inneträdgård Hälsocentral Evenemang Mötesplatser Kommentar: Det finns flera olika förslag för vilka funktioner som kan finnas på området. Bussterminal och resecentrum är inte aktuellt, då det ska placeras norr om Södra Järnvägsgatan. Lokalbussarna har en bra placering vid Kanalgatan. Möjligheten att kombinera funktioner är stor och därmed skapa ett mer varierat inslag i stadsbilden. Olika funktioner har för- och nackdelar som bör analyseras för att se hur de påverkar stadskärnan. Sida 4 (19)

5 2.2 Gestaltning Följande frågor kring kvarterets framtida gestaltning har identifierats bland inkomna förslag för busstorget: Stor byggnad Solen Fasadbelysning Vilken skala? Hög byggnad Modern Hög arkitektonisk nivå Konstnärlig utsmyckning Kommentar: Hur kvarteret gestaltas kommer troligtvis väcka mest debatt när funktionerna är bestämda. Det är viktigt att det läggs stor vikt vid utformningen, då det är ett centralt placerat område och är något som kommer att möta resenärer när de anländer till staden via resecentrum, men även som fondvägg för torget norrut. Exempelvis är det möjligt att kombinera en hög och stor byggnad med en liten skala genom att bryta upp fasaden i olika delar. Då Skellefteå är en stad som ligger i norra Sverige är det viktigt att ta in hur skuggningar och solljus påverkar närområdet. 2.3 Gaturum Följande frågor kring kvarterets angränsande gaturum finns bland inkomna förslag: Vatten Lokaler i markplan Gågata Gångbro över Kanalgatan Bussgata Nord/Sydlig-axel Markvärme Solen Koppling till torget Skejtramp Året runt Fontän Uteserveringar Belysning Spel i gaturummet Skapa rörelse Cykelparkeringar Grönska Sittmöjligheter Tillgänglighet Minskad biltrafik Öppen scen Kommentar: Det är inte bra planering att endast titta på hur kvarterets bebyggelse kommer att bli och vilka funktioner som placeras där, utan att även ta med betydelsen av hur gaturummet kring kvarteret utformas. Då vi rör oss längs stadens gator är det viktigt att gaturummet omkring området gestaltas på ett bra sätt som är tillgängligt för alla och är trevligt att uppleva. Fotgängare bör vara prioriterade framför bilister i ett sådant centralt läge i staden. Sida 3 (19)

6 3 Härledning av inkomna synpunkter Här redovisas hur varje enskilt förslag har beaktats och kopplats till de olika alternativ som redovisades under punkt 2. Det är av stor vikt att möjliggöra en återkoppling till förslagsställaren och visa hur förslaget har blivit använt i processen. Bakom varje punkt redovisas en siffra. Det är antalet förslag som relaterar till punkten, och inom parentes redovisas exakt vilken kommentar som har kopplats till den. Numret är från sammanställningen av inkomna förslag efter att kampanjen Mitt i stan avslutades. 3.1 Funktioner i kvarteret - Trafik Lokalbussar: 1 (# 8) Resecentrum: 3 (# 16, 191, 616) Parkering: 4 (# 16, 32, 180, 614) - Handel Butikslokaler: 15 (# 18, 36, 185, 186, 191, 197, 204, 207, 410, 412, 420, 421, 424, 448, 616) Små lokaler: 3 (# 9, 19, 209) Serveringar: 14 (#12, 178, 179, 182, 184, 190, 202, 204, 206, 209, (Café/Restaurang/Pub) 411, 412, 420, 433) Saluhall: 1 (# 207) Galleria: 2 (# 191, 202) Nöjescenter: 1 (# 216) Galleria under mark: 2 (# 217, 614) - Bostäder Hyresrätter: 1 (# 603) Student/ungdomslägenheter: 2 (#36, 177) Bostäder: 3 (# 36, 214, 596) - Kultur Bibliotek: 7 (# 12, 16, 32, 33, 40, 217, 426) Kulturhus: 10 (# 12, 33, 196, 198, 199, 200, 217, 412, 432, 616) Konsertsal: 1 (# 16) Inforum: 1 (# 452) Konsthall: 2 (# 217, 432) Scen: 3 (# 39, 202, 432) - Övrigt Barnaktiviteter: 3 (# 32, 187, 210) Ungdomsaktiviteter: 2 (# 189, 204) Torg: 1 (# 36) Inneträdgård: 1 (# 32) Park: 3 (#193, 210, 212) Hälsocentral: 2 (# 40, 435) Evenemang: 1 (# 11) Mötesplatser: 6 (# 19, 36, 187, 400, 422, 452) Sida 3 (19)

7 3.2 Gestaltning Stor byggnad: 1 (# 216) Solen: 2 (# 201, 406) Fasadbelysning: 1 (# 60) Vilken skala? 3 (#202, 578, 593) Hög byggnad: 3 (# 33, 610, 616) Modern: 1 (#13) Hög arkitektonisk nivå: 1 (# 216) Konstnärlig utsmyckning: 2 (# 468, 584) 3.3 Gaturum Vatten: 5 (#10, 55, 58, 581, 586) Lokaler i markplan: 4 (# 18, 433, 493, 496) Gågata: 4 (# 18, 33, 217, 478) Gångbro över Kanalgatan: 4 (# 16, 33, 216, 616) Bussgata: 1 (# 65) Nord/Sydlig-axel: 4 (# 470, 478, 491, 496) Markvärme: 1 (# 451) Solen: 4 (# 44, 45, 406, 497) Koppling till torget: 2 (# 183, 187) Skejtramp: 1 (# 189) Året runt: 8 (# 26, 39, 188, 194, 216, 401, 422, 585) Fontän: 2 (#195, 208) Uteserveringar: 2 (# 44, 216) Belysning: 3 (# 60, 461, 612) Spel i gaturummet: 1 (# 43) Skapa rörelse: 3 (# 401, 414, 418) Cykelparkeringar: 1 (#216) Grönska: 9 (# 181, 184, 193, 201, 204, 205, 208, 210, 212) Sittmöjligheter: 3 (# 39, 211, 422) Tillgänglighet: 3 (# 213, 415, 422) Minskad biltrafik: 2 (# 52, 404) Öppen scen: 1 (#13) Sida 2 (19)

8 4 Inkomna idéer/synpunkter via bloggen Detta är en redovisning av samtliga synpunkter som på något sätt berör busstorgets framtida funktioner och omvandling. Observera att vissa kommentarer har kortats ner och endast den del av förslaget som på något sätt berör busstorget redovisas här. 4.1 Resecentrum och kollektivtrafik 8 Om det nu är så att kollektivt bussresande ska prioriteras i framtiden anser jag det viktigt med en bra lösning för den lokala busstrafiken i centrum. Hållplatserna bör hamna så nära centrum som möjligt men samtidigt nära det nya resecentrumet. Vill se lokalbussar på busstorget. Jag tycker att en del av kv Perseus (nuvarande busstation) ska nyttjas för lokalbussarna. Där finns de ytor som behövs för att få till stånd en logisk och strukturerad planlösning (som efterfrågas i andra kommentarer) med till exempel bestämda hållplatser för varje busslinje. Det här är en fråga om tillgänglighet och en bra lösning för lokalbussarna i centrum är något som jag tror kan få fler att åka buss i Skellefteå. 4.2 Attraktivt centrum 9 Lokala butiker och koncept! Inte bara kedjor som finns i varenda medelstor stad i europa. Stötta och uppmuntra lokala initiativ och butiker även om det kan verka Små butikslokaler svårt att slåss med större namn i branschen. En mångfald av små lokala butiker i stadskärnan är det som ger Skellefteå en egen tydlig profil. Se också till att spara en del äldre mer slitna lokaler och verka för att ägandet av fastigheter i centrala Skellefteå ägs av intressen i Skellefteå. Citerar den kloka Jane Jacobs: Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings. 10 vattenfall mitt i stan:) Utsmyckning 11 Besökte Luleå för ett par helger sedan och konstaterade att där var det full fart. Vad skiljer då upplevelsen i Luleå från en lördag på stan i Skellefteå? Där ligger uteserveringar på gågatan (i solen), löparjippo med tillhörande dj hålls mitt i stan (i stället för som här med start och mål på vackra Nordanå eller i Bonnstan), veteranbilarna stod också parkerade på gågatan. Vi kanske måste bli bättre på att göra stadskärnan till händelsernas centrum? 12 Javisst borde vi göra vårt torg och vår gågata till händelsernas centrum! På hösten brukar det vara skördemarknad några lördagar på torget jättetrevligt! Mer sådant året runt! Kanske kan Trädgårdsgatan norrut från torget också bli mer livlig om man bygger nåt på Perseus, exempelvis ett kulturhus innehållande bibliotek, café, restaurang, turistbyrå och små butiker. 13 Skellefteå är en underbar stad att bo i, men har ändå mycket att förändra för att göra det attraktivare. Vi har hus som ser ut som en stad från 60-talet varför inte sätta träfasad och gör innerkärnan mer gemytlig. Torget, ja detta torg som ger så många frågor och så lite svar. Men en gång för alla ta bort den jättestora fallossymbolen och gör det lite mer lummigt och grönt, gärna uteserveringar. Bort med alla kebabvagnar eller bygg små trähus som dom kan husera i. Låt kvällarna bli mer levande med längre öppetider på ffa caférna.. Även om vi skellefteåbor är svårflörtade att få ut på kvällarna så måste en förändring ske så att vi går ut ur husen..vill vi vara en storstad, gör den då lite mer hipp och modern eller vill vi fortsätta vara en slumrande liten stad, rädd för förändringar.. Förändringar som verkar ta mååånga år Jag ställer upp på att vi gör den här staan till en mer levande med vatten Ytor för evenemang Kulturhus, bibliotek, café, restaurang Öppen scen. Hipp och modern stadskärna. Sida 3 (19)

9 och intressant stadskärna. En liten scen som står hela våren och sommaren för våra duktiga ungdommar eller begåvade inom musik som kan spela när man sitter ute för att ta en kopp kaffe???en lekpark i sammanslutning till ett cafe tex i parken??? 16 Det här förslaget,södra Kärnhuset-ny torgbyggnad,är del i ett större förslag som rör hela stadskärnan.men det här konceptet för just torgområdet kan givetvis användas oavsett om kommunen väljer andra dellösningar för tex Kvarteret Perseus. Södra Kärnhuset, Händelsernas hus, ett hus som i markplanet skall innehålla kommersiella lokaler,turistbyrå och vänthall för lokalbussresenärer. Offentliga toaletter skall finnas där. OBS Se bifogad översiktsskiss/länk som visar mitt förslag till lokalutformning/placering i byggnaden. Övre plan är reserverat för kulturella begivenheter,bla då en konsertsal,ca 300 platser,teleskopläktare. På den södra fasaden finns belysningsarmaturer som möjliggör dekorativ ljussättning av både fasaden och den öppna torgytan. Flera ingångar,en centralt placerad i mitten av byggnaden och vid resp. hörn. Hiss/rulltrappa till övre plan.stor trappa framför byggnaden,med flexibel utformning. Målsättningen för mig har varit att skapa ett centrum där det finns ett varierat utbud som lockar människor att besöka stadskärnan under alla årstider. Jag förespråkar ett koncept som tar hänsyn till att vi bor i Norrland med det klimat som det innebär. Se fler bilder och principskisser på nedanstående länk där hela förslaget finns,fler bilder kommer så småningom: 18 Trädgårdsgatan-gågata,se bildlänk längre ner. Gångtunnel under Södra järnvägsgatan,se bildlänk längre ner. Butiker i markplanet på ny byggnad,kvarteret Perseus-busstorget,med exponerande skyltfönster längs det avsnittet på Trädgårdsgatan. Bildlänk: 19 Levande centrum ska ha mötesforum, bänkar i solen, ställen att gå in på vinhus, små pubar,mm. Om det inte finns mötes forum så stannar inte folk av, inte turisterna heller!! Det ska bara finnas helt enkelt., Åsells hus,, kan väl vara ett skapar hus så länge, till ungdomar som målar, spelar musik mm. Använd stan bättre, skördemarknadet, loppis vid älvsbrinken även fisk och,räkbod cafe och behövs där med.musik drar folk, låt ungdomarna låta höra av sig oftare, 26 Ett levande centrum kan vi bara få om vi kan skapa en miljö som gör att många spontant vill besöka det och inte bara för man t.ex behöver köpa något eller besöka något nöjesställe. Många kommentarer handlar om rena sommarmiljöer medan vi övriga nio månader har ett helt annat klimat som vi verkligen borde försöka göra något spännande av. Gångbro över Kanalgatan, Varierat utbud, Resecentrum på Perseus, bussgodshantering, konsertsal, bibliotek, parkering Butiker i markplan, Trädgårdsgata n som gågata Små lokaler, mötesplatser, Året runt. Enbart kulturhus gör inte centrum mer levande. Att enbart fokusera ett kulturhus eller på sommarmiljön med mera grönt och ny fontän gör knappast centrum mera levande. Jag håller helt med om att vi måste få mera fokus på hur vi kan skapa en miljö som gör att man året runt vill besöka centrum för att det är mysigt och intressant. Skellefteå kommun har en unik särställning genom sitt egna kraftbolag och att öronmärka överskottsavkastningen från Skekraft till att på olika sätt öka Sida 4 (19)

10 Skellefteås attraktionskraft vore en mycket bättre investering för framtiden än att plöja ned pengarna i den vardagliga kommunala budgeten eller i idiotiska utvecklingsprojekt i Polen och Afrika. 27..en mix av kommersiella lokaler,bibliotek och lokaler för kulturella upplevelser ger tillsammans med ett nytt resecentrum-buss det lyft som Skellefteås centrum behöver. Detta tillsammans skapar anledningar för det stora flertalet av oss att besöka en stad en stad behöver flöden av människor.dessa flöden skapas med hjälp av byggnader vars funktioner utgör anledningar för människor att vistas i dem. Se länk till delförslag torggatan-bussgata. https://dl-web.dropbox.com/get/public/k%c3%a4rnhusf%c3%b6rslaget- Skellefte%C3%A5/BusstorgVyfr%C3%A5nsyd%C3%B6stNyttutkastBussTorgga tan.jpg?w=c619edaa 32 Skellefteå är en trevlig och lagom stor stad. Dock: Önskar biblioteket i centrum med lättillgänglig parkering, barnaktiviteter, cafe inneträdgård, året om mötesplats. Söndagsöppet och en naturlig träffpunkt för alla. Parkering: Barnfamiljen och de med något rörelsehinder. Staden ligger på två sidor av en älv. Det måste bli en bro till. Mycket extra trafik tillkommer även pga väster-österboende, som bara ska till andra sidan älven. Ge cyklisten bättre status. Betraktas ofta som störande element av gående och bilisterna på gatan. Speciellt västerut saknas cykelväg. 33 Gjorde en liten pdf fil med några förslag på ändringar, det är ganska omfattande så det är bara att ta det med en nypa salt. 36 Centrala staden. För att få en levande stadskärna så behövs det människor, inte bara på dagtid. Det finns allt för många döda centrum i allt för många städer, därför att stadskärnan bara är kontor och affärer. Det kommer aldrig att bli ett levande centrum om inte det bor människor där. Det är därför angeläget att det bereds plats för bostadsbyggande i stadskärnan och kvarteren runtikring, riv resterna av de industriområden som finns i centrum. Och varför inte göra om några centralt belägna kommunkontor till studentbostäder. En attraktiv stadsmiljö inbjuder till såväl handel som möten mellan människor, och vi vill behålla den mysiga och trygga småstadskänslan men föra den in i tvåtusentalet. Skellefteå ska inte vara en öde stad efter stängningsdags. Detta kräver såklart att man från styrande håll underlättar för alla som vill skapa mötesplatser såsom barer, pubar, restauranger och uteserveringar och andra som vill anordna konserter, arrangemang och aktiviteter inne i staaan. Kopplas till synpunkt #16. Bibliotek i centrum med lättillgänglig parkering. Aktiviteter för barn. Inneträdgård. 4-6 våningar. Gågata i västöstlig riktning. Stadsbibliotek och kulturhus. Gångbro över mot byggnad söderut. Bostäder, studentbostäde r, handel, mötesplatser. Lokaler mot gågator bör reserveras för restauranger och butiker INTE banker. Torg på busstorget Jag förstår att det är lockande för en fastighetsägare att få ett försäkringsbolag eller en bank som hyresgäst, men ett attraktivt centrum är inte fyllt med kontor, därför bör alla lokaler som ansluter till torg och gågator reserveras för restauranger och butiker. Banker, försäkringsbolag och kontor ska inte, och behöver inte ligga på dessa platser. Bygg ett glastak över Möjligheternas torg och delar av gågatan, och låt biblioteket flytta in tillsammans med matställen och små butiker. Sida 5 (19)

11 Hela det nuvarande busstorget med parkering byggs om och får en ny funktion som Skellefteås norra torg, Perseustorget, med torghandel och grönska. Det finns massor med parkeringsplatser i våra parkeringshus, så minska antalet gatuparkeringar och bredda trottoarerna. Då skapas utrymme för fler uteserveringar och en del gatuhandel. Men till att börja med, ställ krav på hur grillvagnarna på torget ska se ut för att sätta en standard på trivselfaktorn runt torget. 39 Snyggare fontän på torget, mer sittplatser, utecaféer, på vintern borde det finns värmekällor utplacerade som man kan stå och värma sig vid. Ett klotterplank som finns hela tiden och inte bara handlar om AIK. En utescen som man kan använda året om och som inspirerar till aktivitet. Digitala fönster som kan visa konstverk året om. Utescen, sittplatser, året runt 4.3 Gator, parker och torg 40 Ta bort Lyftet från torget och placera det vid första rondellen söderut. Västerbottensteatern eget hus på Mejeritomten. Resecentrum, bibliotek, hälsocentral söder om järnvägen m.m.??? Norr om järnvägen snygga upp! Bibliotek, hälsocentral 43 Förkortad kommentar: - enkla aktiviteter för alla åldrar som boulebana, kubbplan, jätteschack, basketkorg, hoppa-hage, 44 Fler uteserveringar i centrala stan! Sommaren är en tid då man vill vara ute och njuta och kunna sätta sig på en uteservering och ta tex en öl i solen. Om man jämför med Umeå där i stort sett alla restauranger har uteserveringar så är det mer liv och rörelse i centrum. I Skellefteå blir det tyvärr nästan helt dött och det finns bara ett fåtal ställen där man har uteservering. 45 Förkortad kommentar: Kommunen ska definitivt inte bestämma var restaurangerna ska vara, men det kommunen kan göra är att tänka till när man bygger om det allmänna rummet. Man kan t.ex. se till att trottoaren på den soliga sidan av gatan är bredare än på skuggsidan. Aktiviteter för alla åldrar i gaturummet Uteserveringar i gaturummet Sol. Tänk på solen bredare trottoarer på solsidan.. Norra Kanalgatan skulle kunna vara en perfekt boulevard med trottoarserveringar om man gjorde trottoaren bredare och fimpade parkeringarna i mittrefugen.. 52 Vill att centrala delarna får större ytor och att biltrafiken minimeras En sätt är att gräva ner Kanalgaten från E4:an till Lasarettsvägen och motsvarande för Södra och Norra Järnvägsgatan samt som grädde på moset järnvägen under jord! Vilken yta för arkitekterna att leka med och folket att umgås på! Samt minskat buller och mindre avgaser 55 Jag önskar att man skulle ta in vattnet i stadskärnan. En bäck eller å som går på västra sidan av torget ungefär där cykelparkeringarna är, den skulle kunna fortsätta nedför trädgårdsgatan och gå i östra kanten av stadsparken för att övergå till ett Mindre biltrafik. Gräv ner Kanalgatan Ta in vattnet i gaturummet. Sida 6 (19)

12 vattenfall nere vid älven. 58 Stan är och kommer att bli fin från älven och mot centrum men sen är det för mycket öken från torget och norrut. Det kan ju bli bättre med ett resecentrum vilket borde byggas omg och inte vänta på en Norrbottniabana som ingen vet om och när den blir. Det måste ju gå att komplettera senare. Alla städer blir vackrare med mycket vatten. Använd därför de möjligheter som finns. Ta fram Bobäcken(eller heter den Bodströms bäcken?) och andra strömmar som nu grävts ner. Skapa kanaler(det heter ju kanalgatan så nåt måste det ju ha kommit från). Däm av Bodströmsbäcken så det blir små vatten speglar, det skulle ju också då underlätta en vattenreglering när det kommer häftiga regn typ. Att man grävt ner vattendragen är största dumheten vi ärvt. Skulle man vara riktigt djärv så skulle vi leda in Klintforsån genom centrum men det lär väl vara för stort men en del vatten borde kunna tas utan alltför omfattande insatser. 60 Vi har skellefteå Kraft!! Låt några av de stora intäktern om Ske-kraft drar in, gå till att på vintern, lysa upp vårt nya prisbelönya koppar hus,underifrån och sidoljus,just detta hus ser ut som ett spökhus på kvällen,tänk alla som passerar förbi,så mycket trevligare detta skulle se ut,även dessa stora björkar framför det andra skellefteå kraft huset. Ta in vattnet i gaturummet Belysning och fasadbelysning Att det i vår kommun finns ett mycket framgångsrikt samt vinstdrivande elbolaget,borde oxå kunna innebära att en större satsning på att påbörja ett arbete med att låta ljuset skina i hela stadskärnan, lysa upp träd,parkeringar, och göra stan ljusare mellan kanalgatorna,vi är många som ser och känner att dessa områden är murriga och trista och faktiskt kusliga,för oss invånare. Rikta blicken till grannstäderna efter kuststräckan (som nu inte har skellefteå kraft), där har man på ett betydande vis satsat på just att klä staden i ljus, under de långa och mörka månaderna. Så varsågod och visa vad vi har och vad vi kan i Skellefteå!!!! Nyttja ljuset som en marknadsförings åtgärd, samt låt kommunens invånare bada i ljus 4.4 Trafik 65 Det här förslaget gäller delar av Kanalgatan,se skiss nedan: Prioriterade bussgator enligt skiss. I det här förslaget har jag valt trafikljusreglerade korsningar.gröna linjer på den enkla skissen utmärker bussgator,röda linjer övrig trafik,dvs bilar och övriga fordon.notera speciellt två saker dels breddningen med ett extra körfält på ett avsnitt längs norra Kanalgatan detta för att underlätta vid högersväng norrut längs Skeppargatan.Den andra detaljen är den nytillkomna extra gata där bussar kan göra en helomvändning utan att behöva vänta vid något trafikljus.tilläggas kan att taxi,varubilar och utryckningsfordon skall få trafikera de prioriterade bussgatorna. Trafikomläggning Kanalgatan bara för busstrafik närmast torget. Sida 7 (19)

13 5 Inkomna idéer/synpunkter vid intervjuer 177 Ungdomslägenheter 178 Serveringar 179 Serveringar 180 Inte bostäder, och om det ska vara parkeringar så lägg dem under mark. 181 Mer grönt 182 Restauranger 183 Bind samman med torget på något sätt. 184 Mer växtlighet och något annat än bara hamburgare. 185 Mer handel. 186 Kommersiell verksamhet 187 Mötesplatser av något slag. Förläng torget norrut. Lekplats för barn. 188 Säsongsanpassad verksamhet med isbana på vintern etc. 189 Skejtramp i någon form. Något för ungdomar. 190 Café på kvällstid 191 Bygg ner resecentrum under mark. Galleria och butiksytor 192 Inte mer park 193 Park med café. Lummigt och mysigt. Park 194 Det ska vara roligt även på vintern. Året runt 195 Mysighetsfaktorn måste vara hög. Gärna glassservering på torget. En fontän! Fontän 196 Kulturcentrum 197 Fler butiker, men finns det underlag för det? 198 Kulturhus 199 Kulturhus 200 Kulturhus 201 Stor grönska/blomster som skuggar på sommaren. 202 Det är storskaligt idag. Men ge det en mindre skala - mindre lokala rum i området. En scen av något slag. Komprimera ytorna. 203 Mat, restauranger, galleria. 204 Nya affärer och även grönska (träd). Ungdomsgård, idrott & annat. Café. 205 Grönska och lummighet 206 Flytta hamburgervagnarna på torget dit. 207 Inte bostäder. Butikslokaler för matvarutbutik. En saluhall! 208 Gör det grönt och gärna en fontän. 209 Saker som ger människor i rörelse. En bargata med massa mindre pubar och serveringar. 210 Park eller grönområde. En lekpark. 211 Inte bostäder. Inbyggd service på något sätt. Man ska kunnna sitta ute. 212 Park och grönska. 213 Något som många kan använda sig av Tillgänglighet 214 Bostäder 215 Inte sociala saker. Mer fokus på älven då. 6 Inkomna idéer/synpunkter via brev 216 Förkortad kommentar Mötesplatser, ljus och modern Sida 8 (19)

14 Hus och Fasader Jag tycker att Skellefteås byggnader och fasader påminner väldigt mycket om Vällingby Centrums (innan ombyggnationerna påbörjades 2004). Vällingby Centrum stod klart på 1950-talet. Deras byggnader och fasader såg väldigt slitna och nedgångna ut då de påbörjade upprustningen Fyra år senare (2008) stod nya Vällingby City klart. Resultatet har blivit en upprustad stadskärna där den berömda 1950-talsmiljön bevarats, samtidigt som ny modern arkitektur tillkommit. Bland annat har de tagit upp varje liten kullersten och tvättat och sedan lagt tillbaka på samma sätt som de låg förr. Vällingby City marknadsförs idag som Sveriges mest moderna utomhuscentrum. Jag menar inte att vi ska lägga 3 miljarder och 7 år på Skellefteås fasader, som Vällingby har gjort, men kan vi kanske få lite inspiration från den Stockholmsförorten? arkitektur, hög klass på arkitekturen, gångbro, Nöjescentrum ungefär likt Heron City, uteserveringar, cykelparkeringar, året runt I framtiden kanske det skulle vara bra att bygga en gångbro, från Torget, över Kanlagatan, till nuvarande busstation (beroende på vad som kommer byggas på Busstationen) Nuvarande Busstorget Innan planeringen av någon ny byggnad börjar, så tycker jag att Skellefteå först måste rusta upp befintliga byggnader och fasader i denna stad. Bygg ingen ny byggnad på nuvarande busstorget förrän alla befintliga byggnader efter gågatan känns fräscha och moderna! Under tiden som Stadskärnan, gågatan och Torget rustas upp, så borde busstorget användas som parkeringar. När det arbetet är klart, om si så där 5-7 år gissningsvis, då kan Skellefteå börja fundera på vad nuvarande busstorget ska användas till. Mitt förslag är att bygga ett Nöjescentrum. Bygg ett flervåningshus fyllt med aktiviteter som lockar alla typer av människor. Placera bowlinghall, laserhall, spelhall och biljardhall på en våning. På en annan våning kan det finnas gym, träningslokal, bingohall och ett mindre lekland till barnen. På entréplan kan det finnas små delikatessbutiker som säljer allt från ost, kaffe, choklad, korv och presentartiklar. Självklart borde det finnas en restaurang och caféer i detta Nöjescentrum, kanske t.o.m en stor glassbar. Vem vet, kanske finns det plats för några små klädesbutiker i detta centrum också. Tänk om detta nöjescentrum kan bli en mötesplats för Skellefteåborna och som kan erbjuda något för alla, oavsett ålder. Viktigt om det ska byggas en ny byggnad på Busstorget är att tänka på designen på själva buggnaden. Vi vill inte ha ännu en byggnad som ser ut som en 8-kantig låda i koppar. Vackra byggnader vill vi ha! En norrländsk stad som har moderna uteserveringar är Sundsvall. Om Sundsvall lyckas ha så här trevliga uteserveringar och restauranger, så borde även Skellefteå kunna lyckas med det. Kolla gärna in fler trendiga uteserveringar på länken nedan: Cykelparkeringar och framkomlighet Just nu finns det alldeles för få cykelställ i stan. Den dagen city ska byggas om måste man komma ihåg att planera för fler cykelparkeringar, särskilt runt Torget, men även nere vid Stadsparken och Bryggarbacken. Cykelställ borde finnas runt hela torget. Finns det någon möjlighet att göra gågatan öppen för cykeltrafik? Gågatan är ganska smal och det skulle kunna ställa till med problem med en cykelväg genom gågatan, men samtidigt tror jag att det skulle vara bra om cyklister kunde Sida 9 (19)

15 ta sig fram smidigare efter gågatan Tyvärr har jag inga egna idéer om hur man skulle lösa problemet med cykelväg genom stan Den största utmaningen är att få ut Skellefteåborna under vintertid. 217 # Jag tror att man skulle kunna bygga ett stort köpcentrum en galleria i ett plan hela vägen från den norra delen av Torget och drygt 200 meter norrut ända till den nya järnvägsstationen /resecentrum på Norrbotniabanan. Men inte i gatuplanet utan nergrävt en våning under marken (under kvarteren men även under Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan). Det blir ett avlångt köpcentrum i ungefär samma storlek som Citykompaniet. Genom att gräva ner köpcentrumet i källaren så kan man undvika de tråkiga ytterfasader som tenderar att bli en effekt av att gallerior vänder sig inåt som till exempel Citykompaniet mot Domusparkeringen, eller Vintergatan i hörnet Kanalgatan Stationsgatan. Den nya Gallerian knyter ihop hela satsningen. Kulturen får plats ovanpå! Liksom järnvägsstationen Ett antal rulltrappor och hissar blir ingångar till detta underjordiska köpcentrum. En utmaning för arkitekterna blir att göra gallerian ljus och luftig med många välplacerade ljusinsläpp. Man skulle kunna tänka sig ett hiss och trappschakt (i stil med det i CK) någonstans i mitten. ( Bibliotekets olika avdelningar kan få plats på de övre våningarna vid ett sådant?) Nuvarande busstorget byggs ovanpå gallerian som ett stort kulturhus med Biblioteket, Teater /scenkonst mm # Eftersom Skellefteå är den stora trästaden så borde det stå ett ordentligt trähus på torget. Helst bör det dessutom vara vackert, så varför inte återuppbygga det gamla stadshuset som revs för snart 60 år sedan. Men i modern version med ett inre anpassat till den verksamhet som ska finnas där, och med en fasad som (så gott det går) ser ut som den gjorde när det begav sig Bottenvåningen blir en del av gallerian, (Kanske restaurang/cafédel med uteservering?) med gallerians huvudingång från söder (torget). På de övre våningarna skulle stadens nya konsthall kunna inrymmas. Ett annan möjlighet är att Museum Anna Nordlander till slut här får en egen lokal mitt i stan. # Trädgårdsgatan blir stans andra huvudgata. Som det är nu så är ju Nygatan Skellefteås enda gågata och shoppingstråk. Det nya kulturhuset / shoppinggallerian och den nya järnvägsstationen ger möjlighet att göra om Trädgårdsgatan till en gågata med verksamheter längs hela gatan. Småbutiker, Bibliotekcafé, Teaterentrén och ingångar till den nya gallerian skulle kunna mynna ut på Trädgårdsgatan från kulturhuset. Den gångtunnel mot Norrböle (som just fått en hiss) ersätts av en längre tunnel under såväl järnväg som trafikleden Norra Järnvägsgatan. Denna tunnel fortsätter Trädgårdsgatan norrut och kommer upp på Norrböle rakt upp på Vitbergsvägen. Vitbergsvägen stängs av för biltrafik och blir samordnas i höjd med gångentunnelns uppgång på det sättet blir det inget behov av någon hiss längre. Jag tror att det är en bra idé att både bibliotek scenkonst och teater får plats i det nya bygget, (liksom konsthall förstås) jag tycker att Luleås kulturhus är en förnämlig förebild, men man kan ju inte bara kopiera, säkert finns det sådant som kan göras bättre och förhoppningsvis kan man med hjälp av erfarenheter därifrån (och andra ställen) göra Skellefteås kultursatsning ännu bättre. Jag önskar er lycka till med er fortsatta planering av den nya bebyggelsen. Galleria under mark med bibliotek, teater, konsthall, gågata Sida 10 (19)

16 7 Inkomna idéer/synpunkter via workshops Tre workshops genomfördes under våren med deltagare från de tre projektgrupperna och ledningsgruppen. Även referensgruppen i projektet för resecentrum hade en workshop. 7.1 Attraktivt centrum 400 Mötesplats CS, KvP 401 Liv & rörelse (året/dygnet runt) CS, KvP, Tillväxt 404 Mindre biltrafik CS, KvP 406 Sol CS, KvP 410 Affärer CS, KvP 411 Restauranger / Café CS, KvP, Tillväxt 412 Handel / Kulturhus / Restauranger / Caféer CS, KvP, Tillväxt 414 Ett centrum att strosa i CS, KvP 415 Tillgänglighet CS, RC, KvP 418 Attraktiva målpunkter / naturligt rörelsemönster CS, KvP 420 Butiker / caféer / restauranger CS, KvP 421 Shopping CS, KvP 422 Platser att vistas på / Trevlig gatu- och stadsmiljö CS, KvP 424 Butiker med varierat utbud CS, Tillväxt 426 Mer kultur (ex. bibliotek) CS, KvP 432 Kultur (utställningar / konst / teater) CS, KvP 433 Caféer / butiker i stället för banker i markplan CS, KvP, Tillväxt 434 Besöksintensiva verksamheter i gatuplan CS, KvP, Tillväxt 435 Stor vårdcentral CS, KvP 448 Variationsrik handel CS, Tillväxt 451 Uppvärmd markyta CS, KvP 452 Kulturfönster, infofönster, showroom CS, KvP 7.2 Gator, parker och torg 461 Belysning CS, KvP 468 Konstnärlig utsmyckning CS, KvP 7.3 Trafik 469 N-S Ö-V / Tydlighet / Orienterbarhet CS, KvP 476 Trädgårdsgatan med ReseC i norr och älv i söder CS, KvP 489 Stärk N-S-axeln CS, KvP Sida 11 (19)

17 491 Målpunkter utefter gatorna CS, KvP 494 Hållpunkter för nord/syd CS, KvP 495 Sol CS, KvP 7.4 Övrigt 578 Stadens skala? CS, KvP, RC 581 Vatten / synligt dagvatten in i centrum. CS, KvP 584 Ökat kultur/konstutbud utomhus. CS, Kultur, KvP 585 Vinter - Använd de öppna torgytorna vintertid för aktiviteter. CS 586 Vatten Lyft fram och ta tillvara det dagvatten som skapas. CS, KvP 593 Stadens skala? CS, KvP 8 Inkomna idéer/synpunkter från FÖP Skelleftedalen Förslagen nedan återges förkortade och visar den del av förslaget som fokuserar på busstorget. 596 Centrala staden: Fler bostäder i stadskärnan det ger fler människor där. Underlätta från styrande håll för alla som vill skapa mötesplatser så som uteserveringar, konserter, pubar etc. Ett attraktivt centrum är inte fyllt med kontor. Butiksytor vid torg och gågator bör reserveras för restauranger och butiker. Banker och försäkringsbolag behöver inte ligga på dessa platser. Förbättra kopplingen mellan torget och busstorget. Bostäder. Kopplingen mellan torget och busstorget. Gå och cykla i centrum: Stäng av vissa gator för biltrafik. Låt bara taxi och bussar använda vissa. 603 När man blir äldre känns behovet stort att få bo centralt och ha nära till det mesta. Det är mycket lång kö för att få en hyresrätt med hiss i centrum av stan. De dyra bostadsrätter som byggs måste man vara två för att klara av ekonomiskt. Planerar ni att bygga även hyresrätter? Många skulle nog nöja sig med mindre lyxiga lägenheter och förhoppningsvis överkomplig hyra. 608 Mitt torgförslag som jag lämnade, i egenskap av kommunmedborgare, till den politiskt tillsatta grupp som arbetade med stadskärneutvecklingen under åren Förslaget lämnades in FÖRE den utsatta tidsgräns som bestämdes för projektet. Klicka på denna länk för att se enkla skisser på mitt stadskärneförslag: Hyresrätter Se # 16. Norra Kärnhuset Bussterminal, Parkeringshus under jord I en framtid,om politisk enighet uppnås, så kan ju övre plan i Norra Kärnhuset inrymma hela det nuvarande stadsbiblioteket. En av de förhoppningar jag har är att när beslut så småningom fattas i denna Sida 12 (19)

18 process så hoppas jag att stor vikt läggs vid det faktum att vi bor på en plats där det råder vinterliknande förhållanden under en avsevärd del av året. Med detta vill jag säga att stadskärnans utformning bör vara anpassad till att vara attraktiv och tillgänglig för besökare under HELA året, och inte bara sommartid. 610 Torget måste fortsätta att vara en öppen plats, möjligen med en hög byggnad på nuvarande busstorgets bilparkering. Ökade anslagsmöjligheter i centrum nu finns i princip inga möjligheter för allmänheten att hänga upp affischer någonstans. 612 Överlag vill jag poängtera betydelsen av belysning. Lika viktig som den är för stämningen inomhus så kan den göra underverk för vår mörka utomhusmiljö. Man behöver inte begränsa sig till vitt/gult ljus heller, lite färg gör enorm skillnad. Ljussättningen kan lura ögat och ge intryck av en större miljöförändring än vad som eg. är fallet. 614 Grundidé Vi måste ge stadsbilden en tydlig struktur så att man som besökare enkelt kan orientera sig och få en tydlig känsla för vad som är vad i centrum, även som utomstående som kommer ny till staden. Hög byggnad på busstorgets bilparkering Belysning Parkering på norra delen av busstorget. Köpcenter. Anslutning/placering av Botniabanans station och huvudvägars sträckning in mot centrum har en avgörande betydelse för stadens profil utåt sett. Som exempel kan nämnas att många turister som idag kommer från väster inte automatiskt leds till centrum. (80% av sommarturismen kommer från Norge). Vilket första intryck ger vi dem idag när de kommer? Detta är viktiga funktionella funktioner att tillgodose i planeringen Bilturister och andra besökare skall omedelbart kunna nå ett stort centralt placerat centrum. Där skall de så snart de anlänt kunna få elementär service inom mycket kort gångavstånd. Detta tillgodoses inte idag. Skellefteå torg och köpcenter kan med slug planering verkligen få chans att ge skäl för namnet möjligheternas torg. Det ska vara stort och inrymma ett stort antal aktiviteter som gör det till en attraktiv samlingspunkt. Ett kulturhus med bibliotek och kulturell service skulle bidra till denna effekt. (Luleå kulturhus, en förebild) Viktiga inslag i ett levande centrum: Botniabanans resecentrum, Till- och utfarter, Parkering, Köpcentrum, Kulturhus Marknadsplats, Caféer, Sittplatser för vila och social kommunikation, Bio Förslaget syftar till att bidra med en struktur till ett blivande centrum. Utifrån en god sådan bör ett omfattande detaljarbete ske för att tillgodose de många detaljerna 616 Jag gillar verkligen Link Arkitekturs förslag på nybyggnationer på busstorget, dvs med nytt kulturhus, buss, shopping osv, med trappan som går över kanalgatan. Riktigt bra förslag! Dock vill jag tillägga att om en högre del av byggnaden (enligt förslaget som finns utlagt på norran) vid korsningen S. Järnvägsgatan - Torggatan, ser jag helst att den delen blir högre än 6-7 våningar, varför inte lika högt som Skekrafts kopparhus?! Gör staden "större" och mäktigare. Kulturhus, buss, handel, gångbro över Kanalgatan. 6-7 våningar eller lika högt som Skekrafts nybyggnad. Sida 13 (19)

19 Skellefteå kommun, Besöksadress: Trädgårdsgatan 7 Tel: E-post: Hemsida:

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Utvecklingen av Skellefteå stadskärna

Utvecklingen av Skellefteå stadskärna Utvecklingen av Skellefteå stadskärna Inkomna idéer och förslag i kampanjen Mitt i stan Bygg och miljökontoret Carl-Henrik Barnekow Frida Feil Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Therese Bäckström

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Program för detaljplan för kvarteret Perseus. Stadsomvandling av nuvarande busstorget

Program för detaljplan för kvarteret Perseus. Stadsomvandling av nuvarande busstorget Program för detaljplan för kvarteret Perseus Stadsomvandling av nuvarande busstorget 2012 03 28 Omvandling av kvarteret Perseus Detta är ett planprogram som ska ge en inriktning för omvandlingen av kvarteret

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

BILAGA Skelleftebornas synpunkter

BILAGA Skelleftebornas synpunkter BILAGA Skelleftebornas synpunkter Genomförda dialoger som påverkat Centrala stan, fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommun Sammanfattning Genomförda dialoger som påverkat CENTRALA STAN Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken.

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken. Allmänt möte Arrangör: Kommitté med uppdrag att ta fram förslag till generella målsättningar för och ett översiktligt innehåll och detaljeringsgrad för en delgeneralplan av Mariehamns centrum MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

XL Impact...23 City Network XL Impact...26 City Network Älvsbyn 28. XL Impact... 29

XL Impact...23 City Network XL Impact...26 City Network Älvsbyn 28. XL Impact... 29 Innehållsförteckning Umeå 3 XL Impact...4 City Network...7 Travel...8 Örnsköldsvik 11 XL Impact...12 City Network...13 Travel...14 Skellefteå 15 XXL Billboard...16 XL Impact...17 City Network...21 Lueå

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Piteå 21. XL Impact Luleå 23. XL Impact Älvsbyn 25. XL Impact... 26

Piteå 21. XL Impact Luleå 23. XL Impact Älvsbyn 25. XL Impact... 26 Innehållsförteckning Umeå 3 XL Impact...4 City Network...7 XXL Billboard...8 Travel...9 Örnsköldsvik 11 City Network...12 Travel...13 Skellefteå 14 XXL Billboard...15 XL Impact...16 City Network...20 Piteå

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Luleå. XL Impact Boden 25. XL Impact...26 City Network Nordmaling RC 28. Travel...29

Luleå. XL Impact Boden 25. XL Impact...26 City Network Nordmaling RC 28. Travel...29 Innehållsförteckning Umeå 3 XL Impact...4 City Network...7 XXL Billboard...8 Travel...9 Luleå XL Impact...24 Hemavan 30 Shopping...31 Örnsköldsvik 12 XL Impact...13 City Network...14 Travel...15 Boden

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

XL Impact XL Impact XL Impact...28 City Network...29

XL Impact XL Impact XL Impact...28 City Network...29 Innehållsförteckning Umeå 3 XL Impact...4 City Network...7 XXL Billboard...8 Travel...9 Örnsköldsvik 12 XL Impact...13 City Network...14 Travel...15 Piteå 23 XL Impact...24 Luleå 25 XL Impact...26 Nordmaling

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20

PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 2016-01-20 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING 206020 PLAN FÖR CENTRUMUTVECKLING Arbetsgrupp: Peter Juterot, Kommunledningskontoret (projektledare) Marcus Horning, Kommunledningskontoret Kosovar Gashi, Kommunledningskontoret

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM

PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PROGRAMFÖRSLAG RESECENTRUM PLACERING Dagens resandenav bör ligga i den mest frekventerande punkten där de mest frekventerade stråken skär varandra. Skälet för detta är förutom resenärens bekvämlighet och

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA. - en ny stadsdel på Pottholmen WTC KARLSKRONA 2009-04-22

WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA. - en ny stadsdel på Pottholmen WTC KARLSKRONA 2009-04-22 WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA - en ny stadsdel på Pottholmen POTTHOLMEN - nulägesanalys STOR OUTNYTTJAD POTENTIAL Pottholmen utgör i dagsläget en stor outnyttjad potential för stadsutveckling av Karlskrona.

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Sammanställning av workshop om stattomtens framtida användning

Sammanställning av workshop om stattomtens framtida användning Grupp 1 (5) Sammanställning av workshop om stattomtens framtida användning Workshop under dialogmöte om centrums utveckling. Kompassen 26 april 2017. Typ av användning Bostäder Positiva effekter Ja till

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3 SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOP 3 Samt förslag från tidigare workshops Den 20 november 2007 genomfördes den sista workshopen i en serie av tre i projektet Från Dunkers till Hamntorget. Denna sista gång var

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 65 personer har svarat

Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 65 personer har svarat Vad tycker du att huvudbyggnaden mot Södra Torget ska användas till? 5 personer har svarat 14 12 13 Vad tycker du att huvudbyggnaden ska användas till? 5 personer har svarat 10 10 9 8 7 4 2 1 4 4 4 3 Antal

Läs mer

Djäknegatan 20 Butik, Malmö 114 kvm

Djäknegatan 20 Butik, Malmö 114 kvm Djäknegatan 20 Butik, Malmö 114 kvm Västra Djäknegatan 20 Yta: 114 kvm Plan: Markplan Välkommen till Västra Djäknegatan 20, Markplan Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö.

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer