Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari 2008."

Transkript

1 SPAX Win Win Bank - Framgång i upp- och nedgång Swedbank AB:s aktieindexobligation 500, serie B och C Löptid cirka 1,5 år. Teckningsperiod 4-22 februari Möjlighet till god avkastning vid såväl positiv som negativ utveckling Goda utsikter för nordiska banker trots senaste tidens kreditoro Nordisk konjunktur ser fortfarande ut att utvecklas bättre än övriga europeiska länder Starka banker: Danske bank, DnB Nor, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ingår Om marknaden Trots den senaste tidens finansiella oro är de nordiska bankernas framtidsutsikter goda. Bankerna uppvisar god lönsamhet, obefintliga kreditförluster och är mestadels verksamma i stabila ekonomier utan allvarliga obalanser. Inga banker eller länder går dock helt opåverkade från den senaste tidens turbulens på kreditmarknaden. Bankernas stigande upplåningskostnader har en åtstramande effekt på ekonomin med lägre tillväxt som följd. SPAX Win Win Bank tar fasta på den osäkerhet som många känner och ger dig möjlighet till en god avkastning vid såväl positiv som negativ utveckling. Så fungerar placeringen SPAX Win Win Bank har cirka ett och ett halvt års löptid och är kopplad till en korg av nordiska bankaktier. Avkastningen beror på hur mycket aktiekorgen har förändrats och om korgen någon gång under löptiden nått en övre eller nedre brytpunkt. För alternativ SPAX får du del av hela korgens absoluta utveckling så länge den nedre eller den övre brytpunkten inte nåtts. För alternativ MAX får du avkastning bestående av hela korgens negativa utveckling, så länge den nedre brytpunkten inte nåtts. Om utveck lingen varit positiv för alternativ MAX får du en avkastning motsvarande 105 procent av korgens utveckling så länge den övre nivån inte nåtts. Skulle den övre nivån nås erhålls istället en avkastning motsvarande 40 procent av korgens positiva utveckling. Oavsett korgens utveckling får du för båda alternativen alltid som lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Eftersom produkten kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad kan du enkelt köpa eller sälja den under löptiden. Indexerad historisk utveckling 220,00 190,00 160,00 130,00 100,00 70,00 40, I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för aktiekorgen bestående av nordiska bankaktier. Perioden avser 3 januari 2005 till och med 28 januari Det bör observeras att historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

2 Så beräknas avkastningen Serie B, alternativ SPAX, emitteras till kurs 100 procent och serie C, alternativ MAX, emitteras till kurs 105 procent. Avkastningen för SPAX och MAX beror på hur mycket index har förändrats och om index någon gång under löptiden nått en övre eller nedre brytpunkt. Så länge den nedre brytpunkten inte nåtts får du, för både SPAX och MAX, del av hela index negativa utveckling. Om börsen skulle sjunka till exempel 14 procent så blir din avkastning 14 procent. Ifall index går upp får du, för alternativ SPAX, del av hela index positiva utveckling så länge den övre brytpunkten inte nåtts. Om börsen skulle stiga 10 procent så blir din avkastning 10 procent. Vid en positiv indexutveckling, för alternativ MAX, får du avkastning motsvarande 105 procent av index utveckling så länge den övre brytpunkten inte nåtts. Skulle den övre brytpunkten däremot nås vid något tillfälle under löptiden kommer avkastningen alltid att motsvara 40 procent av index positiva utveckling. Oavsett index utveckling får du alltid tillbaka minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Köpa och sälja Du kan anmäla dig för köp av SPAX Win Win Bank mellan den 4-22 februari Lägsta teckningsbelopp är kronor för alternativ SPAX och kronor för alternativ MAX. Därefter kan den köpas i poster om respektive kronor. Lånet kommer att registreras hos VPC och tas upp till handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products. Även om löptiden är cirka ett och ett halvt år är pengarna inte låsta. Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden. Fullständiga villkor Detta dokument innehåller en översiktlig beskrivning av SPAX Win Win Bank. Prospekt och Slutliga Villkor har offentliggjorts och finns tillgängliga på Swedbanks hemsida: Fakta Teckningsperiod: 4-22 februari 2008 Likvid: Löptid: Minsta nominella belopp för köp: Teckningskurs: Placerat belopp (likvidbelopp): Underliggande marknad*: Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och med 26 februari kl Cirka 1,5 år kronor per serie 100 % för serie B 105 % för serie C kronor per obligation för serie B 1050 kronor per obligation för serie C Courtage tillkommer Norden Deltagandegrad: Indikativt 100 % för serie B, 105/40/100%, för serie C, fastställs på startdagen Indikativa brytpunkter: Startdag: 27 februari 2008 Slutdag: 12 augusti 2009 Startvärde: Slutvärde: 82 / 122 % av startvärde för serie B 78 / 138 % av startväde för serie C Fastställs på startdagen Respektive akties stängningskurs på startdagen Fastställs på slutdagen Återbetalningsdag: 26 augusti 2009 Kostnader (courtage): Återbetalningskurs: IP-spar/Kapitalförsäkring Depå: Benämningar: Beskattning: Emittent: Andrahandsmarknad: 1 % av satsat kapital, dock lägst 150 kronor Lägst 100 % av nominellt belopp Godkänd placering i individuellt pensionsspar samt Kapitalförsäkring Depå Kortnamn: SWEOWB03 (Serie B) och SWEOWB04 (Serie C) och VPC-beteckning: AIO500B och AIO500C. I Slutliga Villkor ges en kortfattad redogörelse av skatteaspekter Swedbank AB Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden * För mer information om marknad se Slutliga Villkor för lånet. Bankens ansvar, riskhanteringsmarginal och fullständiga villkor Den bedömning av underliggande marknads utveckling som återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Banken påtar sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt. Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen och ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Obligationens konstruktion innebär att att banken har iklätt sig ett åtagande som avviker från traditionell upplåning. Banken har härigenom påtagit sig en risk som banken måste hantera aktivt. Beroende på hur väl banken lyckas med detta uppkommer en riskhanteringsmarginal för banken som kan vara såväl positiv som negativ. Det exakta utfallet av denna marginal kan fastställas först i efterhand på obligationens återbetalningsdag. Baserat på historiska värden för liknande obligationer uppskattar banken att den förväntade riskhanteringsmarginalen på årsbasis för denna obligation uppgår till mellan 0,5 och 0,9 procent av emitterat belopp. Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Dokumentet ingår inte heller som en del av Prospektet vilket tillsammans med Slutliga Villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida:

3 SPAX Win Win Bank fördjupning Mer om bankmarknaden Den internationella kreditturbulensen och oron på den amerikanska husmarknaden har påverkat hela den internationella bankmarknaden. Den ena banken efter den andra har tvingats till stora nedskrivningar av värden på värdepapper kopplade till amerikanska bostadslån, så kallade subprime lån. Den nordiska bankmarknaden i gott skick Trots den senaste tidens finansiella oro är de nordiska bankerna i gott skick. Exponeringen mot subprime är begränsad. De nordiska bankerna drabbas av kreditoron genom finansieringskostnader och nedskrivningar av värden på obligationsportföljer. Dessa nedskrivningar bedöms inte bli av samma omfattning som de värst drabbade bankerna. I Norden uppvisar bankerna god lönsamhet, obefintliga kreditförluster och är mestadels verksamma i stabila ekonomier utan allvarliga obalanser. Konjunkturen för de nordiska länderna ser fortfarande ut att utvecklas väl, med en starkare tillväxt än övriga europeiska länder. Låg arbetslöshet, god utveckling av hushållens disponibla inkomster och en fortsatt vinsttillväxt i företagen gör att även bankernas framtid ser ljus ut. Konjunkturnedgången i de nordiska länderna ser ut att bli mild och kortvarig. Danske Bank: Stora förvärv Danske Bank är nordens näst största bank och har tillsammans med Nordea den största geografiska spridningen. De senaste åren har Danske gjort stora förvärv och har dragits med stora kostnader för att integrera dessa i banken kommer att bli ett toppår för dessa kostnader. Danske har en mycket stark ställning på sin hemmamarknad Danmark, vilket är en källa till oro just nu. Den danska ekonomin är stark och arbets-lösheten är mycket låg. Den senaste tiden har dock huspriserna fallit kraftigt och det råder en viss osäkerhet om hur detta kommer att påverka den danska ekonomin och Danske Bank. DnB Nor: Stark och framgångsrik DnB Nor går för tillfället väldigt bra. Framgångarna bygger på den urstarka norska ekonomin som lyfts av de höga oljepriserna. För DnB Nor är det för närvarande en stark fördel att ha största delen av sin verksamhet i en av världens starkaste ekonomier. Om oljepriserna vänder ner kommer detta beroende av hemmamarknaden bli en lika stor nackdel som det är en fördel idag. Handelsbanken: Låg riskexponering och en trygg hamn i orostider Handelsbanken har en affärsmodell som är försiktig, där de undviker att ta stora risker. Handelsbanken har inte gjort stora förvärv eller investerat i utvecklingsekonomierna i Baltikum. Tidigare har banken fått kritik för dessa beslut, eftersom tillväxten varit låg. Idag har svagheten vänts till en styrka. Handelsbankens låga riskexponering och starka kapitaltäckning har gjort att banken klarat nedgången av värderingen på bankmarknaden väl och ses som en trygg hamn att lägga till i, så länge kreditoron består. Nordea: Nordens största Nordea är nordens största bank och en av de just nu lönsammaste. Banken har under många år bedrivit ett integrationsarbete för att få de olika landsdivisionerna att fungera tillsammans. Arbetet har varit framgångsrikt och belönats på aktiemarknaden med en hög värdering. Liksom Handelsbanken ses Nordea som en tryggare investering än övriga nordiska banker. En faktor som har hållit värderingen uppe är spekulationer kring vad den svenska staten ska göra med sin andel i Nordea. Detta har bidragit till värderingspremie mot de andra bankerna.

4 SPAX Win Win Bank fördjupning SEB: Stark position bland stora företag SEB har en stark position bland stora företag och går väldigt bra. Den senaste tiden har SEB inte enbart fokuserat på att göra affärer utan även arbetat med att sänka kostnaderna. Detta arbete har varit framgångsrikt och lönsamheten har blivit allt bättre. SEB har även en verksamhet i Tyskland som inte går lika bra och en stor, framgångsrik rörelse i Baltikum. Exponeringen mot Baltikum har starkt missgynnat SEB. De baltiska ekonomierna är överhettade och uppvisar stora obalanser. Osäkerheten kring vilka konsekvenser dessa obalanser orsakar och allmän ovilja att ta risk hos investerarna har gjort att aktiepriset tryckts ner till låga nivåer. SEB har, genom sin låga värdering relativt övriga nordiska banker, en stor uppsida när oron släpper. Swedbank: Stor potential i Sverige och Baltikum Swedbank har en ännu större exponering mot Baltikum än SEB och kursutvecklingen har därmed gått ännu sämre. Den svenska verksamheten är i grund och botten mycket trygg och med låg risk. Tidigare har Swedbanks exponering mot tillväxtekonomier varit en tillgång som drivit aktiepriset. Nu har investerarnas bristande riskaptit och de svåra obalanserna i de baltiska ekonomierna gjort det till en belastning. Samtidigt går både de svenska och baltiska verksamheterna fortsatt mycket bra och har fortsatt en stor framtida potential. Värderingsmässigt är potentialen, i likhet med SEB, stor. De risker som finns är redan diskonterade i aktiekursen. sett index utveckling får du alltid lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Alternativ MAX Avkastningen för alternativ MAX beror på hur index har förändrats samt om index någon gång under löptiden nått en övre eller nedre brytpunkt. Så länge den nedre brytpunkten inte nåtts vid en negativ indexutveckling motsvaras avkastningen av hela index utveckling. Skulle den nedre brytpunkten nås uteblir avkastning från en negativ indexutveckling. Vid en positiv indexutveckling får du avkastning motsvarande 105 procent av index utveckling så länge den övre brytpunkten inte nåtts. Skulle den övre brytpunkten däremot nås kommer avkastningen att alltid motsvara 40 procent av index positiva utveckling. Oavsett index utveckling får du alltid lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Exempel på avkastning vid olika indexförändringar Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5 Ex 6 Högsta notering Lägsta notering Stängningsindex Avkastning SPAX Avkastning MAX 17,8 14 7, Antagen deltagandegrad är indikativt 100 % för serie B och 105/40/100 % för serie C. Deltagandegraderna är indikativa och fastställs slutgiltigt på startdagen. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,15 procentenheter eller mer från trycktillfället fram till startdagen kan de indikativa villkoren komma att justeras ned. Mer om avkastningens beräkning Alternativ SPAX Avkastningen för alternativ SPAX beror på hur mycket index har förändrats samt om index någon gång under löptiden nått en övre eller nedre brytpunkt. Så länge index utveckling hållit sig inom intervallet får du avkastning motsvarande hela index utveckling oavsett om det går upp eller ner. Om börsen skulle stiga eller sjunka med till exempel 14 procent, så blir din avkastning 14 procent (exklusive courtage), så länge inte någon av brytpunkterna nåtts vid något tillfälle under löptiden. Om den nedre brytpunkten nåtts blir din avkastning noll om index utveckling varit negativ. På motsvarande sätt uteblir avkastning från en positiv indexutveckling om den övre brytpunkten nåtts. Oav-

5 Detta är SPAX Allmänt SPAX är ett samlingsbegrepp för aktieindexobligationer och liknande obligationer utgivna av Swedbank. Avkastningen för SPAX är beroende av värdeutvecklingen för ett eller flera tillgångsslag, till exempel aktier, räntor, råvaror eller valutor. Banken ger regelbundet ut SPAX med olika löptid och konstruktion. SPAX kan köpas under bestämda teckningsperioder. SPAX tecknas till nominellt belopp (kurs 100 procent) eller i vissa fall till överkurs (till exempel kurs 110 procent), det så kallade MAX-alternativet inom SPAX. Löptiden för SPAX varierar men är normalt ett till fem år. Vid löptidens slut återbetalar Swedbank alltid obligationens nominella belopp. Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, utbetalas också normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för avkastning är uppfyllda. Den vanligaste formen av SPAX är där avkastningen beräknas genom att nominellt belopp multipliceras med det underliggande tillgångsslagets procentuella värdeökning och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som anger hur stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i det särskilda fallet vara större eller mindre än 100 procent. Utöver den vanligaste formen av SPAX, som nu beskrivits, förekommer en rad olika varianter med delvis annan avkastningsberäkning. Andrahandsmarknad SPAX är börsnoterad och kan därför säljas till aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank köpkurs och om banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det är omöjligt att beräkna marknadsvärde eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i SPAX. De faktorer som påverkar värdet på en investering i SPAX framgår av Prospektets avsnitt Riskfaktorer på sidan 8 och följande. Kortfattat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex eller motsvarande) samt svängningarna i värdet på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten) samt återstående löptid. Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga likviditeten. En bättre likviditet innebär effektivare marknad och bättre prissättning, vilket ger mindre skillnad mellan köp- och säljkurs, den så kallade spreaden. En sämre likviditet i underliggande tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köp- och säljkurs för SPAX kan vara signifikant större jämfört med andra placeringar. Värdet på andrahandsmarknaden för SPAX Win Win Bank påverkas positivt av förväntningar om lägre volatilitet i index och lägre svenska räntor. En motsatt utveckling påverkar värdet negativt. Hur stor påverkan på marknadskursen nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående löptid och aktuellt indexvärde i förhållande till indexvärdet på startdagen. Exempelvis har en ränteförändring mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en positiv indexförändring kan ha mycket liten eller ingen betydelse för marknadsvärdet om indexvärde ändå är lägre än startvärde och återstående löptid är kort. Risker Med SPAX tar kunden en förhållandevis låg risk. Den risk kunden tar är i förväg begränsad och överblickbar. Risken vid köp av SPAX består huvudsakligen dels i en risk som följer av att vara kreditexponerad mot Swedbank, dels i en risk för det specifika värdepappret. placeringen är kopplad. Underliggande marknad kan bli föremål för kraftiga svängningar som får stor inverkan på värdet av en placering i SPAX. Underliggande marknads historiska svängningar framgår av diagram i detta produktblad. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att banken kan uppfylla sina åtaganden. Bland de faktorer som avgör om Swedbank kan uppfylla sina åtaganden finns kreditrisk och finansiell risk i bankens positioner, operativa risker och ändringar i legala förutsättningar. Dessa och andra faktorer finns beskrivna i bankens Prospekt. Den statliga insättningsgarantin gäller inte vid en placering i SPAX. Beträffande likviditets- och prissättningsrisk som uppkommer under löptiden - se ovan under rubriken Andrahandsmarknad. Det ovanstående är inte en uttömmande redogörelse och presumtiva investerare uppmanas att läsa Swedbanks Prospekt och Slutliga Villkor på bankens hemsida: Utfallet av en placering i SPAX är beroende av utvecklingen på den underliggande marknad (aktie-, ränte-, råvaru- eller kreditmarknad) till vilken