Mall för nämndspecifika Risk- och sårbarhetsanalyser Sollentuna kommun 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för nämndspecifika Risk- och sårbarhetsanalyser Sollentuna kommun 2014"

Transkript

1 Mall för nämndspecifika Risk- och sårbarhetsanalyser Sollentuna kommun

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och lagkrav... 3 Syfte och mål... 4 Metod... 4 Nämndens prioriterade åtaganden... 4 Nämndens kritiska beroenden... 5 Riskanalys... 6 Riskmatris Åtgärder för riskerna Sårbarhetsanalys genom förmågebedömning Åtgärder för sårbarheterna Resultat och slutsatser Sid 2 av 16

3 Inledning Detta dokument utgör ett arbetsmaterial för nämnder i Sollentuna kommun att ta fram nämndspecifika risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Bakgrund och lagkrav Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (2010:6) ska alla kommuner identifiera och analysera de risker som finns inom kommunen och som kan leda till en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. Denna rapport kommer att utgöra underlag för kommunens aggregerade RSA som ska rapporteras till länsstyrelsen under mandatperiodens första år, d.v.s. den 30 september Övriga år, den 15 september, ska kommunen rapportera uppföljningar av sin RSA till länsstyrelsen. Beskrivning av rapporterande nämnd och nämndens tidigare års RSA-arbete: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) genomförde år 2013 en risk och sårbarhetsanalys, inklusive en krisledningsplan. Se tjänsteärende Dnr 2012/0109 UAN-2. Risk- och sårbarhetsanalysen innehöll: bakgrund och hur arbetet med analysen gått till identifierande risker/sårbarhet bedömning av förmåga att förhindra händelser som kan utlösa kris eller motstå effekterna av dessa eventuella händelser genomförda och planerade åtgärder i förhållande till identifierade risker Krisledningsplanen innehöll: mål för krishanteringen signaler som kan leda till att krishanteringsorganisationen aktiveras bemanning och organisation av krisledningen flödesschema för att hantera kriser lokal krisledningens upphörande utvärdering och revidering larmlista Sid 3 av 16

4 Syfte och mål Syftet med RSA är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter inom Sollentuna kommuns verksamheter och inom kommunens interna och externa kritiska beroenden, samt öka förmågan att klara sina prioriterade åtaganden. Målet med genomförd RSA är att Sollentuna kommun ska få utökad kunskap om de risker och sårbarheter som är aktuella inom kommunen och på så sätt kunna skapa system som är robusta. RSA ska även ligga till grund för den plan som ska finnas för att hantera extraordinära händelser. Metod För att svara mot syftet med denna analys har arbetet genomförts i följande steg. Källa: Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (MSB 2011) Figur: 1 RSA består av, som benämningen antyder, en riskanalys och en sårbarhetsanalys. Nämnderna i Sollentuna kommun ska i detta arbete genomföra två workshopar: en riskanalysworkshop och en sårbarhetsanalysworkshop. Efter riskanalysworkshopen kan ett eller flera scenarion tas fram som ska förmågebedömas under sårbarhetsanalysworkshopen. Från UAN har följande personer deltagit i analysarbetet (namn, funktion): Leif Hildebrand tf Förvaltningschef och tf Gymnasiechef Marie Eklund Chef Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsfrågor Karolina Grip Controller Nämndens prioriterade åtaganden För att kunna analysera vilken påverkan olika händelser har på nämndens förmåga att utföra sitt uppdrag ska nämndens prioriterade åtaganden skrivas in i rutan nedan. Ett prioriterat åtagande är uppgifter som nämnden måste utföra även under påfrestning för att undvika oacceptabla konsekvenser. Sid 4 av 16

5 Beskrivning av UANs prioriterade åtaganden är följande: Kunskapsparken: antagning till vuxenutbildning Arbetscenter: utföranden av uppdrag och arbetsmarknadsåtgärder individnivå Rudbeck Gymnasium: gymnasial utbildning Gymnasieantagning Nämndens kritiska beroenden Kritiska beroenden är resurser som nämnden är beroende av för att kunna uppfylla sina prioriterade åtaganden. Ett beroende definieras som kritiskt om det är svårt att ersätta den aktuella resursen med en annan. Kritiska beroenden kan vara interna eller externa. Kritiska beroenden Interna Externa Arbetsmaterial/lokaler/inventarier Arbetscenter IT-nätverk Arbetsledare Arbetscenter Mjukvaruprogram: UEDB, Procapita, Alvis etc. Administrativ personal Kunskapsparken Personal Rudbeck Gymnasiesamordnare/antagningsansvarig Förvaltningsledning Tabell 1 Sid 5 av 16

6 Riskanalys Identifiera de risker som kan inträffa i organisationen och som kan medföra konsekvenser för människors hälsa, miljö, egendom eller nämndens prioriterade åtaganden. Riskidentifieringen genomförs förslagsvis genom en workshop där alla enskilt, eller gruppvis, noterar risker på post-itlappar. Post-it-lapparna med respektive risk värderas därefter utifrån sannolikhet och konsekvens, enligt bedömningsgrunderna nedan, och placeras sedan i en riskmatris (sid 8) som projiceras på en projektorduk. Efter vidare analys i tabell 2 ska sedan de tio högsta riskerna placeras i riskmatrisen (sid 8) i denna mall. Bedömningsgrunder för sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet 1 Mycket låg 2 Låg 3 Medelhög 4 Hög 5 Mycket hög Inträffar var 30:e år Inträffar var 10:e år Inträffar 1 gång/år Inträffar 6 gånger/år Inträffar varje vecka Konsekvens 1 Mycket begränsade 2 Begränsade 3 Allvarliga 4 Mycket allvarliga 5 Katastrofala Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter och/eller flera döda, extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö Figur 2 Sid 6 av 16 Sollentuna kommun utan skriftligt medgivande från BRM Europe AB.

7 Välj ut de tio högst värderade riskerna från övningen innan, skriv in dessa i tabellen nedan (R1-R10) och analysera dessa närmare enligt kolumnerna nedan. Identifierad risk/händelse Möjliga orsaker till risken/händelsen Konsekvenser (för hälsa, miljö, egendom och prioriterade åtaganden) Kommentarer Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) Riskvärde (Sannolikhet* konsekvens) Kan risken accepteras? (Ja/Nej) R1 Hot Gängvåld Kriminella nätverk Hotfull, våldsbenägen ensam förövare Omfattande psykisk skada Social oro/stress Små enheter med få i personalstyrkan kan komma att stängas Svagheter finns i beredskapen för att hantera situationer i verksamheten som kan ha sin utgångspunkt i gängvåld/kriminella nätverk. Händelser inom dessa nätverk kan utmynna i hotsituationer inom våra verksamheter. Kunskaper om detta område och information om risker är vaga, men uppmärksammade på Rudbeck. Detta gäller även vuxenverksamheten Nej R2 Våld Hotfull, våldsbenägen ensam förövare/grupp Omfattande fysisk och psykisk skada på hälsa Begränsad fysisk skada lokaler och inventarier Små enheter med få i personalstyrkan kan komma att stängas Våldsbenägna förövare kan dyka upp i alla verksamheter. Rudbecksskolan är stor och effekterna här kan bli extra förödande. De små enheterna kan komma att stängas pga. omständigheterna Nej Sid 7 av 16 Sollentuna kommun utan skriftligt medgivande från BRM Europe AB.

8 Identifierad risk/händelse Möjliga orsaker till risken/händelsen Konsekvenser (för hälsa, miljö, egendom och prioriterade åtaganden) Kommentarer Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) Riskvärde (Sannolikhet* konsekvens) Kan risken accepteras? (Ja/Nej) R3 Nätmobbing bland gymnasieelever Social oro Otydliga regler, gränsdragningar Grupptryck Begränsad psykisk skada på hälsa Avhopp från studier Frågan kring systematiska trakasserier mot en eller flera personer som sker via social medier bör uppmärksammas Nej R4 Problem med teknisk infrastruktur Teleavbrott IT-bortfall Elavbrott Bortfall studieuppgifter Bortfall ekonomiskt underlag Bortfall lektionsmaterial IT-säkerhet utifrån säker informationshantering är ett viktigt utvecklingsområde Ja R5 Sjukdomar Epidemi Pandemi Influensa Bortfall undervisningstid för elever Möjlighet till att ta in vikarier är stor på alla poster inom förvaltningen Ja R6 Olycka Brand Gasutsläpp Omfattande konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa Omfattande konsekvenser för lokaler och inventarier Hanteras enligt kommunala och nationella direktiv Ja Sid 8 av 16 Sollentuna kommun utan skriftligt medgivande från BRM Europe AB.

9 Identifierad risk/händelse Möjliga orsaker till risken/händelsen Konsekvenser (för hälsa, miljö, egendom och prioriterade åtaganden) Kommentarer Sannolikhet (1-5) Konsekvens (1-5) Riskvärde (Sannolikhet* konsekvens) Kan risken accepteras? (Ja/Nej) R7 Trafikfaror Rudbeck Bilolyckor Omfattande fysisk skada för hälsa Många bilar och bussar körs i området med många barn och ungdomar. Frågan bör tydliggöras i samband med att förändringar sker i området Nej Tabell: 2 Sid 9 av 16 Sollentuna kommun utan skriftligt medgivande från BRM Europe AB.

10 Riskmatris Ange (R1-R10) i rätt ruta efter sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet Mycket hög (5) Hög (4) R3 Medelhög (3) R5 R4 R1, R7 Låg (2) R6 R2 Mycket låg (1) (1) Mycket begränsade (2) Begränsade (3) Allvarliga (4) Mycket allvarliga (5) Katastrofala Konsekvens Figur 3 Åtgärder för riskerna För risker som inte kan accepteras bör åtgärder vidtas. Åtgärderna kan antingen förbygga orsakerna till risken eller begränsa konsekvenserna om den skulle inträffa. I tabellen ska anges vilken risk åtgärden berör (R1-R10), beskrivning av risken, vilken åtgärd som ska vidtas, ansvarig för att åtgärden genomförs samt datum när åtgärden är genomförd. R1- R10 Risk/Händelse Åtgärd Ansvarig Klar (datum) R1 Hot Lokal handlingsplan för Gymnasiechef kriminella gäng och extrema grupper på Rudbeck R2 Våld Avtal vaktbolag på Chef Vuxenutbildningen Kunskapsparken. Lokaler med larmfunktioner Möjligheternas kontor. och Arbetsmarknadsåtgärder R3 Nätmobbing Handlingsplan för trygghet och studiero på Rudbeck Gymnasiechef Tabell 3 Sid 10 av 16

11 Sårbarhetsanalys genom förmågebedömning Sårbarhetsanalysen genomförs genom att bedöma nämndens förmåga att hantera ett specifikt scenario. Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt att ett eller två scenario ska förmågebedömas. Beskrivning av scenario 1: En ensam våldsbenägen förövare tar sig in på centrala förvaltningskontoret i Turebergshuset och hotar personalen. Ingen kommer till skada fysiskt, men personalen mår mycket dåligt efter incidenten. Beskrivning av scenario 2: Arbetscenter drabbas av omfattande vattenskada. Delar av arbetsstyrkan, som är beroende av lokalerna och inventarierna på plats, kan inte utföra sitt arbete. För att ytterligare stärka nämndens krishanteringsförmåga kan ytterligare ett scenario utformas utifrån den/de högst värderade riskerna. Ett scenario konstrueras genom att skriva ner händelsen, helst vid en specifik tid, orsaker till händelsen, sammanhang och direkta konsekvenser. Utifrån respektive scenario, bedöm nämndens förmåga att hantera händelsen. Förmågebedömningen sker genom MSBFS (2010:6) om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser indikatorer för krishanteringsförmåga. Skriv in för scenario 1 och för scenario 2 i bedömd förmåga (1-4) och utveckla vad eventuella brister beror på, d.v.s. vilka sårbarheter som finns. Bedömningsnivåer Följande bedömningsnivåer används vid en samlad bedömning av nämnden förmåga att motstå allvarliga störningar. Nivå Beskrivning av förmåga 1 Förmågan är god 2 Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister 3 Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig 4 Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga Figur 4 Sid 11 av 16

12 Indikator Förmåga nivå 1-4 Sårbarhet (bristen i förmåga beror på att ) Ledning, samverkan och information Det finns en känd krisplan. : Det finns en krisplan, men den är inte allmänt känd av alla som arbetar på kontoret. Det finns en regelbundet utbildad och övad beredskaps- och ledningsorganisation. : Regelbunden utbildad och övad beredskapsorganisation saknas. Beredskapsorganisationen disponerar nödvändiga resurser i form av lokaler samt tekniska system för bland annat kommunikation och lägesbild och den kan verka dygnet runt under minst en veckas tid. Det finns rutiner och tekniskt stöd för information till allmänheten och till media, samt för intern information. Det finns nätverk (t.ex. med andra myndigheter, nämnder, kommuner, landsting eller näringsliv) för samverkan och att samverkansövningar genomförs regelbundet. Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda. Informationssäkerhet Det finns redundans och robusthet inom nämndens kommunikationssystem (IT, tele, radio). Det finns tillräcklig förmåga hos nämnden att upprätthålla informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Larm Det finns övade larmrutiner. Omvärldsbevakning : Rutiner och tekniskt stöd finns men rutiner för detta är ej kommunicerad med enheten. : utöver 112 saknar övriga larmrutiner mot vaktbolag på kontoret. : Larmrutiner finns med är inte övade Sid 12 av 16

13 Indikator Förmåga nivå 1-4 Sårbarhet (bristen i förmåga beror på att ) Det finns en omvärldsbevakning : ingen sådan rutin internt. som tidigt kan varna för allvarliga kriser som kan leda till : Rutiner för miljöinspektion finns och extraordinära händelser. efterföljs. Olyckor kan dock alltid hända. Det finns rutiner och tekniskt stöd för att snabbt sprida information till den egna organisationen och andra aktörer. Säkerhet och robusthet i verksamhetens infrastruktur Det finns redundans och robusthet i nämndens infrastruktur. Reservkraft Det finns testad reservkraft med en uthållighet om minst en vecka. Möjlighet att flytta verksamheten till annan plats Det finns genomförda förberedelser på den alternativa platsen. : finns lokaler inom nämnden att använda, men är inte förberedda för detta. : vissa delar av verksamheten är bundna till lokalens utformning och dess inventarier. Går inte att flytta enkelt. Flytt av verksamheten till alternativ plats är övad. : har ej övats. : vissa delar av verksamheten är bundna till lokalens utformning och dess inventarier. Går inte att flytta enkelt. Materiella resurser Det finns materiella resurser för att motstå allvarliga störningar, vilka kan tas i bruk med kort varsel och som har uthållighet om minst en vecka. Det finns förmåga att omfördela interna materiella resurser samt förmåga att ta emot förstärkningsresurser. Personella resurser Sid 13 av 16 : vissa delar av verksamheten är bundna till lokalens utformning och dess inventarier. Går inte att flytta enkelt. : vissa delar av verksamheten är bundna till lokalens utformning och dess inventarier. Går inte att flytta enkelt.

14 Indikator Förmåga nivå 1-4 Sårbarhet (bristen i förmåga beror på att ) Det finns regelbundet utbildad och övad personal som är tillgänglig med kort varsel och som kan verka under minst en vecka. : finns resurser. Dock saknas vissa kartläggningar av processer som kan understödja arbetet, ex. gymnasieantagning. : Det finns begränsad tillgång till personal. Det finns möjlighet att omfördela personal inom nämnden och dess ansvarsområde samt att ta emot förstärkningsresurser. : finns resurser. Dock saknas vissa kartläggningar av processer som kan understödja arbetet, ex. gymnasieantagning. : Det finns begränsad tillgång till personal. Samverkan Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och tillgodosedda. Praktisk erfarenhet Inträffad skarp händelse hade beröringspunkter med det ovan beskrivna scenariot. Kommentar: : Nej : Ja, hösten : rutiner finns inom kommunen. : rutiner finns. Genomförd övning hade beröringspunkter med det ovan beskrivna scenariot. Kommentar: : Ingen övning genomförd : Ingen övning genomförd Åtgärder för sårbarheterna För att minska ovan beskrivna sårbarheter behöver åtgärder vidtas. I tabellen ska anges vilken sårbarhet åtgärden avser, vilken åtgärd som ska vidtas, ansvarig för att åtgärden genomförs samt datum när åtgärden är genomförd. Sårbarhet Åtgärd Ansvarig Klar (datum) Tabell 4 Känd krisplan Larmrutiner Materiella resurser Se över rutiner och kommunicera med hela förvaltningen. Lokala handlingsplaner för enheter ska tas fram. Se över larmrutiner och genomför övningar. Handlingsplan för olyckor på enheter med begränsad möjlighet att flytta till andra lokaler. Controller Berörda chefer Berörda chefer Sid 14 av 16 Tabell 5

15 Resultat och slutsatser Vilka är de största slutsatserna, sammantagna bedömningarna. Gällande större externa händelser såsom naturkatastrofer, brand/utsläpp, epidemier och i vissa fall datahaverier, har verksamheten att förlita sig på kommunala och nationella rutiner för krisledning. Svagheter finns i beredskapen för att hantera situationer i verksamheten som kan ha sin utgångspunkt i gängvåld/kriminella nätverk. Händelser inom dessa nätverk kan utmynna i våld och hotsituationer inom våra verksamheter. Kunskaper om detta område och information om risker är vaga, men uppmärksammade på Rudbeck, detta kan dock även gälla vuxenutbildningen. Närmare samarbete ska sökas med polis och sociala myndigheter gällande information om gängvåld/kriminella nätverk. En våldsbenägen ensam förövare kan dyka upp i alla verksamheter, Rudbecksskolan är stor och effekterna kan här bli extra förödande. Viktigt här är att hålla säkerhetsrutiner aktuella och även öva simulerade händelser (gäller även brand och dyl.). Här är det också viktigt att kontinuerligt och återkommande sprida information om hur händelser som kan vara inledning/risk för att våldshandling kan upptäckas och rapporters bland annat via sociala nätverk. Övningar genomförs, kontinuiteten ska ses över gällande information om hur arbete ska ske för att minska riskerna att det händer. Avtal med vaktbolag har slutits för att bättre trygga miljö gällande personliga hot på Kunskapsparken. För nyöppnade Möjligheternas kontor finns i lokalen larmfunktioner, verksamheten är samlokaliserad med delar av socialkontorets verksamheter. IT-säkerhet utifrån säker informationshantering är ett viktigt utvecklingsområde för Rudbeck, här pågår ett arbete gällande Google APS-plattformens användning. Gällande datasäkerhet som verksamheten själv ansvarar för ska frågan om informationssäkerheten vara en tydlig del i kravspecifikationsarbetet som ska föregå upphandling och utveckling av IT-system. Arbete pågår för att förstärka informationssäkerheten i användningen av Google apps. Detta arbete sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Frågan om nätmobbing bör dock uppmärksammas. Ett arbete kommer att inledas med utgångspunkt från målet att utbildningsverksamheterna ska stå för Trygghet och studiero. Ett tidigare arbete inom området ska ses över och särskild fokus ska vara att förebygga nätmobbing och snabba insatser om det händer. Frågan om trafiksäker miljö kring Rudbeck bör tydliggöras i samband med att förändringar sker i området. En genomlysning av de lokala krisplanerna ska göras årligen och dessa planer till övergripande krisledningsplaner ska harmoniseras och säkras. Planerna måste kommuniceras till alla enheter inom nämnden. Sid 15 av 16

16 Kontaktinformation BRM Europe AB Box 76 SE Danderyd Tfn Fax Johan Färm, VD Jakob Alberg, projektansvarig Sid 16 av 16

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014

Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Miljö- och byggnadsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och lagkrav... 3 Syfte och mål... 3 Metod... 3 Nämndens prioriterade åtaganden... 4 Nämndens kritiska

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Barn-och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun2014

Risk- och sårbarhetsanalys för Barn-och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun2014 Risk- och sårbarhetsanalys för Barn-och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun2014 2013-10-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och lagkrav... 3 Syfte och mål... 4 Metod... 4 Nämndens prioriterade

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013-2015

Risk- och sårbarhetsanalys 2013-2015 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys 013-015 1 (15) Typ: Plan Giltighetstid: 013 015 Version: 1.0 Fastställd: KF 013-11-13, 138 Uppdateras: 015 Risk- och sårbarhetsanalys 013-015 Innehållsförteckning 0. Bakgrund

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 125 1 (17) Risk- och sårbarhetsanalys Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428 www.bollebygd.se

Läs mer

Särskild förmågebedömning PTS 2011

Särskild förmågebedömning PTS 2011 Särskild förmågebedömning PTS 2011 SCENARIER 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka 1 Myndighetens förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 5 februari 2015 Myndigheten

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 7 juli 2016 Myndigheten

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Indikatorer på krisberedskapsförmåga Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Anna Wolrath 2007-09-27 0433/2007 Titel: Indikatorer på krisberedskapsförmåga Utgiven

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Foto: BoSC Genom att göra riskerna synliga och vidta åtgärder för att förebygga olyckor, tas ett avgörande steg mot ett motståndskraftigt samhälle. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 5 februari 2015 Myndigheten

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap Öckerö kommun Risk- och sårbarhetsanalys 2014 Målet med krisberedskap Målet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionaliteter, men

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-25 213, 2015KS/0531 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Värmdö kommun och dess geografiska område... 3 Arbetsprocess och metod...

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2011 Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-13, 237 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Mörbylånga kommun sträcker sig från den mellersta till södra delen

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

LOKALENHETEN. Risk- och sårbarhetsanalys 2014-02-12

LOKALENHETEN. Risk- och sårbarhetsanalys 2014-02-12 LOKALENHETEN Risk- och sårbarhetsanalys 2014-02-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 2 Begrepp och förkortningar... Verksamhetsbeskrivning... 5 4 Metod och genomförande... 5 4.1 Genomförande...

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd Revisionsrapport KPMG AB 12 januari 2011 Antal sidor: 6 2007 Rapport sv 0903.dotm Innehåll 1. Bakgrund 1 2.

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC, FORSA en mikrokurs MSB:s RSA-konferens, WTC, 2015-05-04 Vidar Hedtjärn Swaling, Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Enh. Samhällets säkerhet Avd. för försvarsanalys Målsättning Lära känna

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys

Risk- och sårbarhetsanalys. Rapport scenarioanalys Risk- och sårbarhetsanalys Rapport scenarioanalys Scenarioanalys i verksamhet/förvaltning/funktion Arbetsmaterial Får ej citeras Scenario: Scenario: Baserat på genomförda seminarier: Ange datum Sammanställd

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 62 sidan 1 av 15 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Vara kommun... 3 Arbetsprocess och metod... 4 Samhällsviktig verksamhet... 5 Risker,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

PROJEKTPLAN. Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan (SÄN) Carina Smith Version 0.5

PROJEKTPLAN. Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan (SÄN) Carina Smith Version 0.5 PROJEKTPLAN Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-06-20 Carina Smith Version 0.5 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 2 Mål... 4 3 Förväntat resultat... 5 4 Avgränsningar... 5 5 Genomförandeplan...

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Bilaga 2 Prioriteringsinriktning Styrel Kalmar län, dnr 450-251-10. Bilaga 3 Bedömning av generell förmåga Länsstyrelsen Kalmar län

Bilaga 2 Prioriteringsinriktning Styrel Kalmar län, dnr 450-251-10. Bilaga 3 Bedömning av generell förmåga Länsstyrelsen Kalmar län Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar län 2011 61 Bilagor Bilaga 1 Reglerande lagstiftning Bilaga 2 Prioriteringsinriktning Styrel Kalmar län, dnr 450-251-10 Bilaga 3 Bedömning av generell förmåga Länsstyrelsen

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

PROGRAM. Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012

PROGRAM. Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012 PROGRAM Nacka kommuns säkerhetsoch riskhanteringsarbete 2012-03-19 KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Läsanvisning... 3 2 Allvarlig händelse samt krisberedskap/ krishantering...

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer