Rapport Uppföljning Unga ledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Uppföljning Unga ledare"

Transkript

1 Rapport Uppföljning Unga ledare Mastemyr 2010 och Sunne 2011 Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfolds- och Akershus Fylkes kommuner. Projektet genomförs av: Värmlands Idrottsförbund, Akerhus- Østfold- och Hedmarks Idrottskrets.

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Utbildningsmoduler Unga ledare 2. Metod 3. Resultat 3.1 Utvärdering av utbildningshelgerna Unga ledare 3.2 Vilken typ av föreningsuppdrag har deltagarna idag? 3.3 Vad tycker deltagarna att en fördjupningshelg ska innehålla? 4. Slutsats/Diskussion 4.1 Svarsfrekvens Bilagor Bilaga 1 2

3 Rapport Uppföljning Unga ledare Sammanfattning Interreg-projektet Världens Bästa Idrottsregion (VBI) och dess utbildningsgren Unga ledare har varit föremål för en utvärdering. Det vi ville ta reda på i undersökningen var främst vad de ungdomar som gått utbildningen skulle tycka om en fortsättningshelg, vad de gjort i sin förening och vilka uppdrag de för tillfället har i föreningen. Vi valde också att ställa frågor om hur de upplevde helgerna i Sunne och Mastemyr. Deltagarna hade redan tidigare svarat på en digital enkät kring detta, men för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna verkade det vara en bra ingång att ställa frågor om den helg de redan varit på. Tack vare att de i början av intervjun fick reflektera över vad de tyckte om den kurs de redan gått kunde de spinna vidare på vad en fortsättning och fördjupning skulle kunna innebära. Nöjdheten är stor bland deltagarna på kursen. Både ungdomarna som gick utbildningen i Mastemyr och de som gick den i Sunne tycker att kurserna inte kunde genomförts på ett bättre sätt. Vilka föreningsuppdrag de tillfrågade har varierar. Många är ledare i sin förening. Andra sitter i styrelse, är själva aktiva, domare eller har helt slutat i föreningen. En övervägande del vill delta i en fortsättning på Unga ledare. Ungdomarna vill se ännu en helg med teambuilding, föreläsare, diskussioner och intressanta ämnen. Unga ledare i Oslo och i Sunne har både norska och svenska ungdomar kunnat söka till. Denna gång kan endast de värmländska ungdomarna som deltog i kursen söka till utbildningen eftersom projektet Världens Bästa Idrottsregion då har avslutats. Svarsfrekvensen för undersökningen är hög då vi fått tag på och intervjuat 200 personer av de 228 svenska ungdomar som deltog på kursen. Detta innebär att vi intervjuat 87 %. Detta är en hög siffra vid en undersökning som både är kvalitativ och kvantitativ. 1. Bakgrund Världens Bästa Idrottsregion (VBI) är ett Interregprojekt som är ett samarbete mellan Norge och Sverige. Under tre år har man i projektet utbildat 400 nya unga ledare, tagit fram nya modeller för hur föreningar kan jobba med inaktiva målgrupper samt arbetat med arrangemangsutveckling. Målet för Unga ledare var att utbilda 400 unga ledare från Norge och Sverige. Under två kurshelger, en under 2010 i Mastemyr utanför Oslo och en i Sunne och Värmland 2011, har 400 ungdomar utbildats i organisationsledarskap och föreningslära. Utbildningsmodulerna som användes under kursen finns med som bilaga i denna rapport (Bilaga 2). Efter att dessa utbildningsinsatser genomförts väljer nu Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna att under våren 2012 erbjuda de värmländska ungdomar som gått kursen att söka till en fördjupning av Unga ledare. Denna gång är kursen inte en del av VBI. För att ta reda på vad ungdomarna tyckte om utbildningen, vilken sorts föreningsuppdrag de har idag och vad de tycker att en fördjupning ska innehålla, har tre personer ringt runt till alla svenskar som deltog på kursen och genomfört telefonintervjuer. Resultatet av dessa intervjuer redovisas i den här rapporten. 3

4 2. Metod Ett frågebatteri skulle som första steg tas fram i arbetet med att förbereda inför intervjuerna. Som stöd för att ta fram frågor till en uppföljning av Unga ledare fanns en enkätundersökning som gjordes direkt efter kursens slut. I denna enkät fick ungdomarna svara på frågor om helgen via det internetbaserade enkätverktyget Questback. Den här gången skulle frågorna ställas personligen över telefon. Frågorna finns med som bilaga i denna rapport (Bilaga 1). Frågebatteriet låg till grund för intervjuerna som genomfördes av tre personer under sex veckor. Adress- och telefonuppgifter fanns redan tillgängligt eftersom deltagarna på kurserna uppgett dessa vid anmälan. Varje person som gjorde intervjuerna tilldelades cirka 75 personer att ringa till. Detta innebar att för att klara tidsplanen behövde man genomföra och dokumentera cirka fem intervjuer varje dag under de sex veckorna. Under båda kurshelgerna var ungdomarna indelade i sex olika grupper vilket innebär att varje intervjuare tilldelades fyra grupper var att intervjua. Varje svensk deltagare som gått kursen blev uppringd och tillfrågad om de kunde tänka sig att svara på några frågor om Unga ledare och en fortsättning på Unga ledare. De personer som ställde frågorna var själva unga ledare som deltagit i kursen. Tanken med att låta unga intervjua unga var för att få en så bra dialog som möjligt och för att faktiskt involvera ungdomar i efterarbetet. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ med tanke på de djupgående frågorna och det stora antal som intervjuades. Under telefonintervjun skrevs allt som ungdomarna sade ner antingen för hand eller direkt i ett ordbehandlingsprogram. Efter genomförd intervju dokumenterades den direkt genom att intervjuaren skrev rent svaren i dator och reflekterade över vad intervjupersonerna sagt. 3. Resultat 3.1 Utvärdering av Unga ledare En rolig, lärorik, trevlig, givande och intensiv helg med högt tempo på både gott och ont. Dessa ord beskriver nog bäst vad de ungdomar som deltog i Unga ledare tycker om utbildningen. Utbildningen ansågs vara ett bra komplement till ledarskapsutbildningar inom idrott som ungdomarna tidigare gått. Upplägget av helgen var uppskattat och helheten, inramningen av helgen fick mycket högt betyg. Många av de tillfrågade tyckte att Unga ledare gav mer än vad andra ledarutbildningar gett dem eftersom den täckte så många ämnen. Flera har sagt att de blev positivt överraskade efter att ha åkt på utbildningen utan större förhoppningar. Deltagarna tyckte också att kursen var heltäckande vilket ofta inte är fallet i grenspecifika utbildningar. Som ledare tyckte många att utbildningen är en bra grund att stå på samt att den gav mycket självförtroende. En del av de som deltog kom till kursen med tron att det var en aktivitetsledarutbildning och därför efterfrågar dessa mer teoretisk och praktiskt aktivitetsledarskap inför nästa utbildning. De tillfrågade tyckte att det är en bra utbildning att gå oavsett idrott och den inspirerade dem till mer engagemang inom föreningen. De som satt eller sitter i styrelse skattar utbildningen högt och säger att den är värdefull för deras arbete som styrelseledamot. Andra ord som användes för att beskriva helgen var välplanerad, innehållsrik och att det var häftigt med så många deltagare. Under båda utbildningshelgerna fick ungdomarna besök av föreläsare. Storföreläsarna var mycket uppskattade och beskrivs som inspirerande. I Mastemyr gick Tina Turner och Ingebrigt Steen Jensen hem hos de svenska ungdomarna. Det verkar som att inte så många kom ihåg Cato Zahl Pedersens 4

5 föreläsning och de som faktiskt nämnde honom tyckte att han var svår att förstå. I Sunne föreläste Jim Thuresson och Karin Fevaag Larsen. Dessa tyckte deltagarna var bra, inspirerande och roliga. Jim Thuresson var en större favorit än Karin Fevaag Larsen. Att de svenska föreläsarna under båda utbildningstillfällena varit mer omtyckta av svenskarna kan helt enkelt bero på att de var lättare att förstå. Ungdomarna delades in i grupper under kursen och gruppindelningen är något ganska många tyckte var bristfällig. De äldsta i de flesta grupper tyckte att diskussionerna fick en för låg nivå på grund av att det var så många yngre med. Att dela upp grupperna efter ålder men också efter erfarenhetsnivå är ett tips som dessa ville skicka med till nästa utbildning. Ungdomarna delades in i grupper efter ålder men på grund av att fler ur den yngre ålderskategorin ansökte om en plats var man tvungen att placera några av de yngre i en grupp där det fanns fler äldre. Kursledarna var då tvungna att anpassa nivån så att alla skulle förstå och få ut något av diskussionerna. Den konstruktiva kritiken var inte så stor från deltagarna, det var endast några få som kom med kritik. Det som framkom under intervjuerna är följande. Några tyckte att det skulle vara bra att gå djupare in i färre ämnen istället för att skrapa på ytan på många. Detta trodde ungdomarna skulle höja kvaliteten än mer. Mer fritid skulle behövas så att deltagarna under rasterna kan ta en paus, diskutera det de lärt sig och prata med och lära känna de andra deltagarna. Ungefär hälften av deltagarna ville också se en större blandning av teori och praktiska övningar på grund av att de tycker att det blev för mycket tid då de satt stilla i klassrummen. Det är främst de som tillhör gruppen yngre killar som tyckte att det kunde varit mer praktiska övningar och mer aktiviteter utomhus. Mängden och blandningen av teori och praktiska övningar är däremot uppskattad av den andra hälften av deltagarna. En extra dag skulle ett par stycken velat se med tanke på informationsmängden de skulle ta in. Någon ansåg att utbildningen var för mycket på nybörjarnivå och några fler trodde att utbildningen skulle handla om aktivitetsledarskap, inte om organisationsledarskap. Det var de äldre som var minst nöjda med helgen som helhet eftersom de redan hade mycket erfarenhet och kanske hade gått någon annan utbildning. Ungdomarna som gått kursen tycker sig ha haft stor användning av de olika övningar och teaumbuildinglekar de lärde sig, samt att den nya kunskapen fått dem att våga ta för sig mer i sin förening. Teambuildinglekarna gjorde att det blev omedelbar sammanhållning och gemenskap i grupperna, vilket var mycket uppskattat. Självförtroendet stärktes också hos många tack vare kursen. Detta främst genom de grupparbeten där de lärde sig att prata inför grupp, kunskapen de tillägnade sig om föreningen som organisation och om hur de som unga kan påverka. Ett annat uppskattat inslag var att de fick tillfälle att träffa nya människor och utbyta erfarenheter med sådana som delar samma intressen, även om en del av de som svarat tyckte att ännu mer tid kunde ha lagts på just erfarenhetsutbyte och att knyta kontakter. Många tyckte att helgen var inspirerande för deras fortsatta ledarskap och överlag är ungdomarna mycket nöjda och glada med att de gått utbildningen. Helgerna i Mastemyr och Sunne får höga betyg eftersom många anser att de inte kunde gjorts bättre. Ord som att; allt var perfekt och den inspirerade till mer engagemang i föreningen användes av många av respondenterna. Någon sade också att helgen slår många upplevelser de tidigare varit med om, vilket man nog får säga är ett enastående högt betyg. 5

6 3.2 Vilken typ av föreningsuppdrag har deltagarna idag? Ett av kriterierna för att få ansöka till Unga ledare var medlemskap i en förening. Därför har några frågor ställts om vilken funktion de har i sin förening nu. Nästan hälften av de tillfrågade är aktivitetsledare och ofta i kombination med att de själva är aktiva eller sitter i styrelsen. En ganska hög andel har tyvärr slutat idrotta och är inte med i någon förening. Detta beror oftast på att de fått andra intressen, inte har tid eller att de flyttat. Nästan undantagslöst har de ungdomar som är ledare hand om barn och unga som är yngre än de själva. I några få fall har de som gått utbildningen ledaruppdrag där de leder äldre personer än de själva. De som valt att sitta med i styrelsen gör det på grund av att de är otroligt intresserade av klubben som organisation och för att de tycker att det är ett roligt uppdrag. Ganska många intresserar sig också för ungdomssektionen i föreningen. Så här ser procentfördelningen ut på vad ungdomarna har för något uppdrag i sin förening: 12 stycken eller 6 % av de tillfrågade sitter i styrelse eller har annat styrelseuppdrag i sin förening. 98 stycken eller 49 % är aktivitetsledare i sin förening. 32 stycken eller 16 % har gått ur föreningen helt. 3 stycken eller 1,5 % är domare. 55 stycken eller 27,5 % är aktiva. Ganska många av ungdomarna har uppgett att de har fler uppdrag än ett därför är inte antalet och procentangivelserna exakta. Anledningen till att många av ungdomarna inte längre är med i en förening kan bero på att vi under utbildningshelgerna tog med personer som var engagerade inom en skolidrottsförening och efter att de gick ur högstadiet, gymnasiet eller slutade på universitetet naturligt också slutade i skolidrottsföreningen. 3.3 Vad tycker deltagarna att en fördjupningshelg ska innehålla? Vi frågade ungdomarna hur de tycker att en fortsättningshelg ska se ut och vad de önskar att den ska innehålla. När vi frågade dem om en fortsättning fick de önska vad de ville så länge det var inom idrott och ledarskap. Teambuilding har de allra flesta nämnt som något av det roligaste de gjorde under utbildningshelgen, därför är det nog en självklar inledning på en fördjupning av Unga ledare. De som är intresserade av en fortsättning säger att de vill ha repetition och en fördjupning av det som togs upp i Mastemyr och Sunne. Många har också sagt att de skulle vilja ha färre ämnen men att de vill gå djupare in i de ämnen som väl tas upp. De tycker att upplägget ska vara det samma som i Mastemyr och Sunne. Många har önskat någon form av erfarenhetsutbyte, de vill veta vad som hände efter första kursen, hur kursen har hjälpt de olika ungdomarna i deras ledarskap. De vill diskutera och inspireras av varandra. Teori borde enligt deltagarna blandas med praktik i större utsträckning under fördjupningshelgen så att lektionerna i klassrummen inte blir så långa. Några tyckte också att utbildningen borde vara mer öppen för alla typer av ledarskap, alltså inte lika mycket om föreningar utan mer om hur man individuellt kan utvecklas som aktivitetsledare. Att omsätta ledarskapet i praktiken på plats under helgen är också något som några av intervjuobjekten nämnt, skulle vara roligt och givande. Gruppindelningen måste också vara bättre. Det påpekades också att grupperna 6

7 borde delas in i färre antal personer och fler grupper istället. De med lika mycket erfarenhet borde vara i samma grupp och de som saknar erfarenhet i samma grupp. Många av de äldsta deltagarna påpekade att de inte kunde ha så mycket utbyte med de i sin grupp som var mer än tre år yngre. De kände inte att de kunde ta del av andras erfarenheter eftersom de varit ledare så mycket längre och på andra nivåer än resten av deltagarna. Storföreläsare är ett måste tycker många eftersom man får sådan energi och mycket inspiration av att lyssna till de som lyckats bra med sitt ledarskap. Efter föreläsningar och lektioner vill de har mer tid till reflektion och gruppdiskussioner. Andra ämnen som har önskats är; hur man bygger ett lag lära sig om olika ledarstilar inriktning på mångfald fördjupning i föreningslivet unga i styrelse och förening mental coachning hur man ger kritik till barn och unga konflikthantering hur man möter barn och ungdomar hjärt och lungräddning idrottsskador rehabiliteringsträning näringslära pedagogik gruppdynamik överlag mer praktiska inslag Det gick inte att utläsa några större skillnader mellan svaren som ungdomarna från Mastemyr respektive Sunne gav på frågorna. De är lika nöjda med helgen och tycker att det var roligt och givande. Det finns en liten skillnad mellan Mastemyr och Sunne när det gäller fritid och intensitet under helgen. De ungdomar som gick kursen i Oslo tycker i än större grad att det gavs för lite tid till att umgås utanför lektionerna. Föreläsarna uppskattades mer i Sunne än i Mastemyr vilket kan ha att göra med yttre påverkan som dåligt ljud eller svårförståeligt språk. Ännu en utbildningshelg verkar vara vägen att gå för att ungdomarna ska vilja gå fortsättningskursen. Argument för detta är bland annat att det blir lättare för dem att få tid till det när det är sammansatt och att det är roligare att åka bort en helg och gå hela kursen just där och just då. Några av ungdomarna gav som förslag att man skulle förlänga utbildningshelgen med en dag eller att man på något sätt kunde ha en återträff någon vecka efter så att man får träffa sina nya vänner och prata om och gå igenom det man lärt sig på kursen. Vi frågade ungdomarna om de kunde tänka sig att gå kvällskurser eller utspridda tillfällen som en fördjupning på Unga ledare. Detta var inte något som ungdomarna tyckte var en bra idé. Anledningen till detta var att de tyckte och trodde att de skulle ha lättare att närvara vid en samlad utbildningshelg än vid flera spridda träffar. 7

8 Av de 200 personer vi intervjuade var 160 personer intresserade av att gå en fortsättning. Det var alltså 40 stycken av de 200 personer som tillfrågades som inte var intresserade av en fortsättning. Anledningen till detta berodde inte enbart på att det inte ville vara ledare längre eller att de inte var medlemmar i en förening. Många kunde inte delta på grund av flytt och några sade helt enkelt att de inte var nöjda med kursen. Vi frågade också om det fanns något SISU Idrottsutbildarna kunde göra för föreningen i form av utbildningsinsatser. På denna fråga svarade nästan alla att det inte fanns något eller att de inte visste eftersom de inte var involverade i sådana frågor. Däremot har vi kunnat utläsa att det finns ungdomar som skulle vara intresserade av att gå Plattformen. En del sade det rakt ut när vi ställe frågan om utbildning, i andra fall gick det att utläsa i de svar de gav på några av de andra frågorna angående en fortsättning och fördjupning på Unga ledare. De som är intresserade av att vidare utbilda sig till ledare inom idrott kommer SISU Idrottsutbildarna att erbjuda kurser lokalt där de bor. 4. Diskussion/Slutsats En del av de frågor vi valde att ställa till ungdomarna hade egentligen inte så stor betydelse för själva rapporten. Detta gjorde vi medvetet eftersom vi ville få igång en bra dialog med respondenterna för att i slutändan få ut så mycket som möjligt av intervjun. De första frågorna som behandlade uppgifter om dem själva använde vi oss av för att göra en mjukstart på intervjun. Frågorna om helgen i Mastemyr och Sunne ville vi ställa för att få en bakgrund till hur de senare svarade på frågorna om en fortsättning. Frågorna som rörde deltagarna och deras förening ställde vi för att ta reda på hur deras engagemang ser ut idag. Unga ledare utbildningen kunde enligt undersökningen inte gjorts så mycket bättre. Det är sällan nöjdheten är så stor bland så många. Det finns alltid saker att förbättra men för att ungdomarna som deltog ska söka till en fortsättning behöver inte så stora förändringar göras i upplägg. Det är, som nämnts ovan, inte alls många som kommit med kritik. Det är därför svårt att lägga någon större vikt vid den kritik som framkommit även om det är viktigt att lyssna på den också. Gruppindelningen är något att ta med sig inför en fortsättning. Att dela in grupperna efter erfarenhetsnivå kan vara svårt eftersom man inte innan helgen vet hur mycket utbildning de har sedan tidigare eller hur länge de varit ledare. 49 % av de ungdomar som gick Unga ledare är idag aktivitetsledare i sin förening och en del av dem blev det efter att de gått utbildningen. Den största andelen var dock ledare redan innan. 6 % sitter i styrelse och de flesta av dem gick med på att ha ett styrelseuppdrag efter att de gått Unga ledare utbildningen i Mastemyr eller Sunne. En ganska stor andel av ungdomarna är själva aktiva och hinner inte med att vara ledare. Det finns också ett ganska stort antal som valt att helt sluta med föreningsidrott eftersom de gått ur klubben. Det har framkommit många önskemål om ämnen som ska tas upp under en fortsättningshelg. Det är svårt att uppfylla alla dessa önskningar. De ämnen som flest har önskat borde däremot få en chans att vara en del av fortsättningshelgen. Erfarenhetsutbyte är definitivt något som borde få utrymme med tanke på att många önskat detta. Åtminstone en storföreläsare bör vara en del av helgen 8

9 eftersom det är ett sådant uppskattat inslag. Många av respondenterna har också önskat mer inriktning på aktivitetsledare och att få utöva mer praktiska övningar. En del av de ungdomar som deltagit i utbildningen Unga ledare har fortsatt att engagera sig som ledare inom idrotten och även i andra sammanhang. Hösten 2010 startade utbildningen Framtidens SDF Ledare som är en satsning som görs på unga ledare. Dessa ledare har potential att bli ledare i specialdistriktsförbunden inom svensk idrott. Vintern 2011 åkte 19 ungdomar från värmländsk idrott på Värdegrundsresa till Polen. Många av dessa hade tidigare deltagit i Unga ledare i Mastemyr eller Sunne. Nu åker dessa ungdomar ut i föreningar och pratar värdegrund med barn och ungdomar runt om i Värmland. Några av ungdomarna från Unga ledare deltar också i Värmlandscoach som är en satsning på kvinnliga coacher inom idrotten. De ungdomar som är med i de olika projekten har blivit handplockade till dessa uppdrag av Värmlands Idrottsförbund eller av SISU Idrottsutbildarna. 4.1 Svarsfrekvens 200 personer har deltagit i undersökningen om en uppföljning av Unga ledare. Intervjuunderlaget bestod av 228 personer vilket innebär att vi fått in svar från 91 % av respondenterna. Bortfallet beror på att det funnits de som inte velat delta, inte kunnat delta, inte gått att få kontakt med via telefon, Facebook eller e-post. Efter många försök att nå de personerna som det inte gått att få tag på blev vi tvungna att lägga dem till handlingarna och nöja oss med den svarsfrekvens vi fått in. Dessa blev till antalet 22 personer. Av olika anledningar som sjukdom under kursen, flytt utomlands eller att de avsagt sig att få mer information om ledarutbildningar och liknande har vi inte kunna få tag på dessa ungdomar heller. På grund av detta kan sex personer avskrivas. 9

10 Bilaga 1 Frågeformulär för telefonintervju Basuppgifter: Kille/tjej? Ålder? Se så att de adressuppgifter etc stämmer? Får vi fortsätta att skicka information till dig på mail? Vilken är din idrott? Vilken är din förening? Utbildningshelgen Sunne och Mastemyr: Hur upplevde du utbildningen och helgen i Sunne/Mastemyr? Varför var den? Vad hade du velat se mer eller mindre av utbildningsmässigt? Vad saknade du i utbildningen? Vad tyckte du om utbildningspassen och storföreläsningarna? Förening och ledaruppdragledaruppdrag: Hade någon uppgift i din förening innan du åkte på utbildningen? Har du fått någon uppgift efter att du gått utbildningen? Vad gav dig kursen och på vilket sätt hjälper den dig i ditt ledarskap? Vad har du gjort för att förändra i din förening? Tycker du att du får ett bra stöd av din förening? Hur vill du att din förening ska ge dig stöd och vilken sorts stöd i så fall? Har du blivit tillfrågad om att bli ledare? Vilken typ av uppdrag skulle du vilja ha i din förening? Hur mycket tid lägger du ner på ditt uppdrag som..? Fortbildning: 10

11 Skulle du vilja gå ytterligare en utbildning, alltså en fördjupning på Unga ledare? Vad tycker du/skulle du vilja att en fortsättningskurs/vidareutbildning innehöll, vad känner du att du behöver lära dig mer av? Bilaga 2 Ledaren och ledarrollen Mål med modulen Kunskap om + Insikt i = Kompetens ledarstilar, härskartekniker, det finns lederstiler som fungerar bättre än andra ideellt hur idrotten vill att de ska vara som ledare Kunna utöva ledarskap så att fler vill vara med Ungdom i centrum Mål med modulen: Kunskap om + Insikt i = Kompetens nusituation statistik, (frånfall) gammal och ung är avgörande för att klubben ska lyckas få en bättre förståelse för att det är ett samarbete mellan gammal och ung som kan lyckas tillsammans. Idrottens organisation i Sverige och Norge Mål med modulen: 11

12 Kunnskap om + insikt i = Kompetens Medlemsrättigheter och skyldigheter i norsk/svensk idrott. Kunnskap om att det finns en lag(stadgar) som reglerar idrotten att det finns en organisation utöver den egna föreningen och att det är möjligt att få hjälp Veta vem och var man kan ta kontakt inom idrotten. Samt vilken väg man kan ta för att kunna påverka Idrottens förändringsverktyg Mål med modulen: Kunnskap om + insikt i = Kompetens verktyg, Organisations-hjulet, smarta mål, gap analys och 4 - fältaren Att lära sig se och förstå balansen i mellan de olika uppgifterna/områdena i organisationshjulet. Samt att lära vikten att lära vikten av att om man vill få något så måste man ge. Att kunna ställa bättre frågor och förstå föreningens utmaningar. Kunna använda sig av verktygen i sitt dagliga arbete. Självförtroende Mål med modulen: Kunskap om + insikt i = Kompetens vad självförtroende är, hur man bygger upp det och vad det är beroende av reflektion över skillnaden mellan självförtroende och självbild, (självinsikt) våga att stå för något, sätta gränser, flytta gränser Ledaren och kommunikation Mål med modulen: 12

13 Kunskap om + insikt i = Kompetens Vad kommunikation betyder, en- tvåvägs, kommunikationskanaler, informastionsflöde (etc) Förstå hur man strukturerar ett samtal (GAP-analysen). Här har vi mer material! kunna ge bra återkoppling. Här lär vi oss mer! Retorik Mål med modulen: Kunskap om + insikt i = Kompetens Hur retoriska verktyg - grundnivå kan forma ett budskap på ett enkelt sätt. Hur men sprider ett budskap på ett tydligt sätt. Vad som gör en presentation bra. Att retoriken kan utnyttjas i många situationer, inte bara när man talar. framföra i klubben (till exempel handlingsplanen/ policyn) 13

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen. INGEN UTBILDNING www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.se INGEN GER MER JENS NORDIN Född: I späd ålder, 1970, Örnsköldsvik.

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer