Kommentar till tentamen 13 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till tentamen 13 januari 2011"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Termin 2 Ht 2010 Kommentar till tentamen 13 januari 2011 Fråga 1 Problemet i frågan kan delas upp i två delar, men kan också lösas som en helhet. Frågan är inspirerad av försöken att slå samman Volvo och Renault i början av 1990-talet, men något verkligt rättsfall finns inte som förebild. Meningen var att situationen i tentamensfrågan skulle ses som en helhet och utifrån läran om culpa in contrahendo är det möjligt att inkludera både kostnader för förhandlingarna och förlusten vid en försäljning av de onyttiga maskinerna. För att komma dit, finns det ändå anledning att analysera de två delarna i viss mån skilda från varandra. Först behandlas därför principöverenskommelsens betydelse och därefter köpet av maskinerna. Allmänt bör anmärkas att många av svaren varit påfallande korta. Många har inte heller utnyttjat den direkta information som ges i frågan. Det kan också vara värt att notera att Fenolplast inte påstår att avtalet om att förvärva NanoKomposit skulle vara giltigt. Vad Fenolplast begär är ersättning och NanoKomposit påstår att de inte är ersättningsskyldiga. Frågan handlar alltså inte primärt om avtalstolkning, även om tolkning är ett av flera moment av betydelse för att besvara frågan. Principöverenskommelsen Frågan utgår från den typen av avtalsslut som är den vanliga då företag slås samman eller köps upp. Den handling som upprättats mellan NanoKomposit AB och Fenolplast AB har betecknats som en principöverenskommelse. Adlercreutz skriver i Avtalsrätt I, 12 upplagan 2002, uttryckligen om sådana handlingar och ordet principöverenskommelse finns till och med i bokens register med hänvisning till det relevanta partiet. Ett första steg för att besvara frågan är emellertid om det parterna i frågan skrivit under verkligen är en sådan handling som beskrivs i avsnitt 3.23 i Avtalsrätt I. Bara den omständigheten att en handling har fått en viss rubrik, innebär ju inte automatiskt att handlingen också är en sådan typ av handling som rubriken anger. I många svar har stort utrymme ägnats åt att tolka handlingen. Handlingen som sådan är dock inte så väldigt svår att tolka. Det framgår ganska omedelbart att handlingen som sådan inte utgör ett förvärvsavtal. I texten sägs att man om förvärvet slutligen blir av (»vid ett slutligt

2 uppköp«) har vissa förpliktelser. Vad handlingen däremot ger upphov till är förpliktelser som skall flyta in i det slutliga avtalet, om nu förvärvet väl skulle bli av. I handlingen ges ju NanoKomposit garantier för forskningsfrihet, men också skyldighet att medverka till kunskapsöverföring. Ingen av dessa förpliktelser uppkommer dock förrän uppköpsavtalet är definitivt. De har därför ingen egentlig betydelse för förståelsen av principöverenskommelsen, men möjligen kan överenskommelsen användas som tolkningsdatum när det gäller det berättigade i att NanoKomposit senare vänder sig till Bakelitum AS. Den förpliktelse som principöverenskommelsen däremot otvetydigt ger uttryck för är en lojalitetsplikt (»Vi förbinder oss härmed ömsesidigt att lojalt arbeta för att möjliggöra för Fenolplast AB att kunna förvärva NanoKomposit AB«). Många har velat frånkänna principöverenskommelsen all verkan som avtal, med argumentet att det inte går att fastställa exakt vad som menas med att lojalt arbeta för. Handlingen uppfyller dock alla krav man kan ställa på ett avtal, om än det kan vara svårt att genom kronofogdens hjälp utkräva lojalitet helt abstrakt. Principöverenskommelsen är underskriven av båda parter, den har ett bestämbart innehåll (att lojalt arbeta för), den kan vid tidpunkten för undertecknandet sägas ha givit uttryck för parternas gemensamma partsvilja och den ger NanoKomposit och Fenolplast rättigheter och förpliktelser. Avtal kan se ut nästan hur som helst och högre krav än så kan man inte ställa på ett avtal. Att helt underkänna principöverenskommelsen verkan som avtal är alltså inte korrekt. Avtalet ålägger parterna vissa förpliktelser, främst att förhandla lojalt. I denna balans mellan att i principöverenskommelsen tillsammans med andra omständigheter se ett slutligt avtal som bara saknar detaljer och att helt frånkänna överenskommelsen verkningar har många gått vilse. Något som ställt till bekymmer för många är klassificeringen av avtalet. Många har laborerat med nivåer av handlingar, där avsiktsförklaringar är lägst och oförbindande, letters of intent något mer bindande och föravtal ännu lite mer bindande. Avtal är emellertid en binär företeelse: Antingen är handlingen att betrakta som ett juridiskt bindande avtal eller oförbindande. Halvbindande avtal finns inte. Däremot kan ersättningsskyldighet naturligtvis uppkomma på annan grund än avtal. Vissa har i principöverenskommelsen velat tolka in att slutligt avtal om förvärv av Nanokomposit när överenskommelsen betraktats tillsammans med andra omständigheter. Den vanligaste argumentationslinjen har i dessa fall varit att Fenolplast och NanoKomposit slutit köpavtalet om maskinerna samma dag. Med hänvisning till den modell för avtalsslut vid företagsförvärv som ges av Adlercreutz på s. 114 i Avtalsrätt I, har vissa velat se köpet av maskinerna som en del i ett verkställighetsstadium. Det är alltid farligt att dra långtgående slutsatser av hårt förenklade modeller av detta slag. Ser man nämligen till hela situationen,

3 något som ju är nödvändigt för att anse verkställighetsstadiet ha uppnåtts, så är den uttryckta viljan i principöverenskommelsen att arbeta för att förvärvet skall komma till stånd. Om köpet av maskinerna skulle förstås som en uttryckt vilja genom konkludent handlande att ingå slutligt avtal om företagsförvärvet, så uppkommer en besvärande diskrepans mellan principöverenskommelsens vaga åtagande i detta avseende och en entydig vilja att ha ingått slutligt avtal. Utan en ordentlig analys av hur denna motsättning i viljeuttryck skall lösas upp, kan denna argumentationslinje inte accepteras. Ett externt sakförhållande som tydligt talar för att förvärv inte kan ha uppkommit på grund av konkludent handlande, är att uppköp av företag aldrig ingås på det sättet. Det finns visserligen inget formkrav för företagsförvärv, men avtal om uppköp av detta slag sluts alltid skriftligen. Frågan kan givetvis lösas utan att ha sådan kunskap om kutymer vid företagsköp. Det bör även påpekas att den omständigheten att pressen är närvarande när principöverenskommelsen undertecknas inte har någon självständig betydelse. Hur pressen uppfattar frågan påverkar ju inte avtalsinnehållet. Det är viktigt att notera att rättsfallet NJA 1977 s. 92, som många hänvisat till, gäller en situation där Högsta domstolen ansåg att slutligt bindande avtal uppkommit. I en sådan situation utgår ersättning för det positiva kontraktsintresset om överenskommelsen inte följs. Några har varit otydliga med om de grundat rätten till ersättning på culpa in contrahendo eller på att ett bindande avtal om förvärv av NanoKomposit förelåg. Både NJA 1977 s. 92 och det danska fallet U H som nämns på s. 116 i Adlercreutz Avtalsrätt I gäller situationer då motparten fortsatt att agera som om avtal slutits och först på ett senare stadium velat komma ur avtalet med hänvisning till frånvaron av korrekt upprättade avtalshandlingar. Som diskuterats ovan, föreligger emellertid inte bindande avtal om företagsförvärvet, men om NanoKomposit inte uttryckt missnöje under de fortsatta förhandlingarna och vidtagit ytterligare steg för att överföra egendom eller integrera forskningsverksamhet, så hade reglerna kunnat bli tillämpliga. Notera alltså att det inte är fullständigt uteslutet att förvärvet kunnat ske genom konkludent handlande, men att det krävs betydligt mer än det som nu beskrivs i uppgiften. Sammanfattningsvis kan man alltså inte sluta sig till att principöverenskommelsen ens sedd tillsammans med köpet av maskinerna som ett slutligt företagsförvärv. För denna förståelse talar ju också att förhandlingarna förs även efter det att principöverenskommelsen undertecknats. I frågan omnämns flera gånger att förhandlingarna mellan parterna kärvat vid flera tillfällen. När Fenolplast påstår att allt var klart, är det deras beskrivning av situationen. NanoKomposit har uppenbarligen inte uppfattat läget så tydligt. NanoKomposits agerande verkar dock, trots svårigheterna under förhandlingarna, vara grundat i en obefogad oro. När de i hemlighet vänder sig till Fenolplasts konkurrent Bakelitum AS, handlar de inte lojalt. Även om den exakta betydelsen av lojalitet är svår att ange, så är nog de allra flesta överens

4 om att detta inte är ett lojalt beteende. NanoKomposit har därmed brutit mot den enda förpliktelse i principöverenskommelsen som hade någon verkan innan ett slutligt förvärv kommit till stånd. Utan ett slutligt avtal, är det enligt den allmänna uppfattningen i svensk rätt helt tillåtet att avbryta förhandlingar även på ett sent stadium. Om det är tillräckligt kvalificerat vårdslöst beteende mot motparten, kan dock beteendet ge upphov skadeståndsskyldighet. Grunden för kravet är i sådana fall culpa in contrahendo. I svensk rätt finns två avgöranden som är helt centrala för frågan och som har direkt relevans för bedömningen här. Både NJA 1963 s. 105 och NJA 1990 s. 745, som fanns med i rättsfallskompendierna och beskrivs i Adlercreutz, skall omnämnas och analyseras i förhållande till den situation som föreligger här. Ett av de svåra momenten i läran om culpa in contrahendo, eller vårdslöshet i avtalsförhandlingar om man så vill, är att slå fast nivån för vårdslösheten. Detta var huvudfrågan i NJA 1963 s Att göra en helt abstrakt bedömning utan att först slå fast skyldigheten att lojalt arbeta för ett samgående är mycket svårt. När nu parterna faktiskt avtalat om att vara lojala, är den primära fråga om NanoKomposits beteende är lojalt eller om det bryter mot den förpliktelse som uppkommer genom principöverenskommelsen. Som konstaterats innan, utgör NanoKomposits beteende ett brott mot den avtalsgrundade lojalitetsförplitelsen. Även om det är möjligt att styrka vårdslöshet på annan grund än brott mot lojalitetsplikten som uppstått genom undertecknandet av principöverenskommelsen så är det alltså en omväg. En förståelse av sambandet mellan förpliktelsen i principöverenskommelsen och rätten till ersättning på grund av vårdslöshet i avtalsförhandlingarna har krävts för full poäng på frågan. De allra flesta har diskuterat ersättningsnivån då ersättningsskyldigheten grundas på culpa in contrahendo. Det finns en lite märklig glidning i läran om culpa in contrahendo. Om vi lägger brottet mot den kontraktuella lojalitetsförpliktelsen som grund för ersättningskravet, borde vi vara i reglerna för inomkontraktuella skadestånd, vilket i sin tur borde innebära att ersättning för det positiva kontraktsintresset skulle utgå. Nu brukar inte ersättning på grund av culpa in contrahendo uppfattas så. Som framgår av Adlercreutz Avtalsrätt I s. 115 är den allmänna uppfattningen att brott mot kontraktuell lojalitetsplikt leder till ersättning för det negativa intresset»med vissa tillägg«. Vad som mer exakt menas med detta är inte alldeles klart och det har heller inte krävts för full poäng att detta utretts. Däremot har det varit ett krav att klart ange att utgångspunkten är det negativa intresset och inte det positiva kontraktsintresset. Maskinköpet

5 Fenolplast har förvärvat maskiner till dubbla marknadsvärdet. Eftersom maskinerna inte kan användas nu av Fenolplast när avtalet om uppköp av NanoKomposit inte slöts, vill Fenolplast komma ifrån avtalet. Först av allt bör man notera att det inte föreligger fel eller dröjsmål. Det är inte ett fel i maskinerna att Fenolplast inte behöver dem nu när köpet av NanoKomposit inte blev av. I frågan finns ingen som helst antydan om att det inte skulle gå att använda maskinerna för att framställa plasten.»felet«är ju att Fenolplast AB tänkt sig att använda maskinerna i en tillverkningsprocess som man själv inte har tillräcklig kunskap för. Betalning av köpeskillingen och leveransen av maskinerna har uppenbarligen redan skett, så dröjsmål föreligger inte heller. Köplagens regler aktualiseras därför inte. Någon annan anledning att på kontraktuell grund häva avtalet, såsom underförstådda eller uttryckliga garantier eller att köpet skulle vara villkorat av att förvärvet av NanoKomposit verkligen blev av, föreligger inte heller. Vad man då bör fundera på är om ogiltighetskatalogen i avtalslagens tredje kapitel skulle kunna vara till hjälp. Inget i frågan tyder på att NanoKomposit vid tillfället för försäljningen av maskinerna hade annan avsikt än att lojalt arbeta för att möjliggöra Fenolplasts förvärv av NanoKomposit. Därmed föreligger inte förutsättning för tillämpning av 30, 31 eller 33 AvtL. Något förklaringsmisstag kan heller inte utläsas, vilket gör att 32 AvtL inte heller är användbar. Den enda bestämmelse i kaptilet som kunde vara till hjälp är möjligen 36 AvtL. Avtalet skulle kunna tänkas vara oskäligt beroende på senare inträffade förhållanden. När man använder 36 AvtL måste man ta rekvisiten på allvar. Man bör pröva om avtalet är oskäligt och vari oskäligheten i så fall består och vilka omständigheter som talar för oskäligheten. En nedsättning är förmodligen möjlig och i så fall skall villkoret att betala 20 miljoner jämkas ner. Kanske går det att jämka ner beloppet till marknadsvärdet 10 miljoner. Samtidigt måste hänsyn tas till att det är ett avtal mellan näringsidkare. Som bekant skall ju 36 AvtL användas med försiktighet utanför konsumentförhållanden. En annan väg att gå, och som frågan verkligen öppnar för, är att använda förutsättningsläran. Adlercreutz beskriver i Avtalsrätt I s. 281 vilka moment som bör bedömas för att det skall kunna bli fråga om ogiltighet. Det är en förhållandevis kvalificerad bedömning och många av dem som försökt lösa problemet med förutsättningsläran har bara i svepande ordalag konstaterat att det var en väsentlig förutsättning för Fenolplast att avtalet om förvärvet av NanoKomposit skulle komma till stånd. Som framgår av Adlercreutz krävs det en betydligt djupare analys av den konkreta situationen för att ogiltigheten skall inträda med stöd av förutsättningsläran. Till hjälp att förstå läran finns även NJA 1985 s. 178 som ingått i rättsfallskompendierna. Den som inte velat använda 36 AvtL utan istället använt

6 förutsättningsläran bör ha gjort en mer kvalificerad bedömning för att mer än något enstaka poäng skall utgå i denna del. Helhetsanalys Ett fåtal har gjort en helhetsvärdering av situationen och löst problemet med överpriset på den vägen. Enligt min mening är det en mycket god lösning på problemet. Fenolplast har kostnader för förvaringen av maskinerna och säkerligen andra kostnader som uppkommit i samband med förhandlingarna så som ombud och analytiker av olika slag. Härutöver vill man förmodligen även få 10 miljoner från NanoKomposit som är skillnaden mellan vad man köpte maskinerna för och vad de är värda vid en försäljning. Fenolplast har en skyldighet att reducera sin skada. Detta innebär att man bör sälja utrustningen för att få igen så mycket som möjligt på den dåliga affären. Mellanskillnaden med tillägg av försäljningskostnader och liknande har man rätt att rikta som krav mot NanoKomposit på grunden culpa in contrahendo. Det är sådana överväganden som döljer sig bakom den kryptiska formuleringen»med vissa tillägg«i Adlercreutz s. 115 och där det hänvisas vidare till Gomards bidrag Letters of intent (hensigtserklæringer) vid Nordiska Juristmötet Det går enligt uppfattningen hos Gomard, och flera har senare anslutit sig till uppfattningen, att se ersättningsberäkningen på ett mer flexibelt sätt än vid ogiltighet, eftersom situationerna ofta rör sig mot avtalsbundenhet utan att vara det. Köpet av maskinerna behöver inte ogiltigförklaras med denna lösning, men ersättning kan ändå utgå i viss omfattning som just beskrivits. Argumentationslinjer som inte varit poänggivande I många av svaren inleder tentanden med att konstatera att det inte är fråga om avtalsslut genom anbud och accept. Det är helt korrekt att anbud-accept-modellen passar dåligt för att analysera avtalsslutet här. Trots detta har många ändå gått över till att tillämpa regler i första kapitlet avtalslagen. Detta är ett i metodologiskt och i sak felaktig tillvägagångssätt. Har man väl konstaterat att det inte är fråga om avtalsslut genom avtalslagens modell för avtalsslut i första kapitlet, kan möjligen bestämmelserna i kapitlet bli tillämpliga analogiskt. Detta framgår av 1 1 st. AvtL, där det uttryckligen sägs att anbud och accept av det slag som beskrivs i 2-9 AvtL regleras av bestämmelserna. Finns inget anbud eller ingen accept i lagens mening, är inte 2-9 AvtL tillämpliga direkt. Flera har i sina svar påstått att regeln i 2 kap. 2 SkadestL skulle kunna läggas till grunda för Fenolplasts ersättningsanspråk. Bestämmelsen kan emellertid som huvudregel bara användas när det är fråga om ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott. Den skada som Fenolplast har lidit är en ren förmögenhetsskada och eftersom inget förvärvsavtal uppkom är relationen utomkontraktuell. Bestämmelsen i 2 kap. 2 SkadestL kan därför inte stödja Fenolplasts rätt till ersättning. NanoKomposits beteende är visserligen illojalt mot Fenolplast,

7 men det är inte brottsligt. Det har varit vanligt att rättsfallen NJA 1987 s. 692 och NJA 1980 s. 383 anförts för att rätt till ersättning ändå skulle föreligga. Det måste åter betonas att dessa fall utgör udda undantag från en annars tydlig regel. De nämnda fallen handlar dessutom om trepartskonstellationer och inte om rätt till ersättning när den man förhandlat med orsakat skadan. Fallen är därför inte direkt överförbara till situationen i frågan. Några har velat se köpet av maskinerna som ett skenavtal. Att priset är för högt gör dock inte avtalet om köp av maskinerna till ett skenavtal som kan angripas med hjälp av 34 AvtL. Köpet var vid tidpunkten då det slöts allvarligt menat och det var inte i sig till för att missleda någon annan. Några har också velat se avtalet som ett osedligt avtal (pactum turpe). Skatteplanering är dock tillåten verksamhet. Den praxis som finns, särskilt som den kommit till uttryck i NJA 1992 s. 299 och NJA 2002 s. 322, visar tydligt att även ganska långtgående försök att undandra skatt för staten inte leder till att avtalet anses vara civilrättsligt ogiltigt. En punkt som hade varit intressant att diskutera är om möjligen Bakelitum AS hade kunnat bli ersättningsskyldigt mot Fenolplast. Detta var en delfråga som fanns med i en preliminär version av frågan, men den ströks som alltför svår. Om svensk rätt blivit tillämplig, vilket inte är säkert eftersom Bakelitum AS är ett danskt bolag, hade möjligen NJA 2005 s. 608 kunnat vara till hjälp vid bedömningen. Eftersom detta inte efterfrågades, utreds inte möjligheten vidare här. Även om svar givits om denna möjliga ersättningsgrund, så har poäng inte utgått, eftersom ingen fråga ställts om det.

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 Innehåll Innehåll 3 Förkortningar 15 Förord 17 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 1.1 Form och materia inom avtalsrätten 19 1.2 Den moderna forskningens fundamentala misstag 21 1.3 Konsekvenser för

Läs mer

Prekontraktuellt ansvar

Prekontraktuellt ansvar Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juris kandidatexamen Tillämpade studier 20 poäng, HT-2003 Prekontraktuellt ansvar - ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar Sofia Pettersson

Läs mer

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 2 Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit 1) När blir ett anbud eller en accept slutgiltigt bindande för avgivaren (jfr 7 AvtL)? a) När rättshandlingen

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2 Obligationsrätt Struktur och teknik inledning till studierna på Terminskurs 2 Joel Samuelsson 1 A. Föreläsningens idé 2 Kursen och tentamen kurs tenta 3 1 [ ] studenter som aktivt försöker lära sig vad

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, mm. 36 Avtalslagen Ogiltiga avtal Avtalstolkning Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Allmänna frågor om avtal Avtalsrättsliga principer Ingående av avtal Avtalets innehåll Tolkning av avtal

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva)

Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Fastighetsköp 4 kap. JB (byte, gåva) Huvudsakligen två problemområden: Regler om ingående av ett köp formkrav samt möjligheter att ställa upp vissa villkor gränser för avtalsfriheten Felreglerna ofta i

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Rättskällor Avtalsrättens teorier och huvudprinciper Vem kan avtala? Avtalets grundstenar Vem, Vad, När, Var?

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010. Svarsdirektiv. Ersättande kurser och bonuspoäng AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 6.5.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Rena letter of intent och dess rättsverkningar

Rena letter of intent och dess rättsverkningar Örebro universitet Juristprogrammet, termin 6 Självständigt juridiskt arbete, 15 hp Rena letter of intent och dess rättsverkningar Författare: Marcus Karner Handledare: Annina H Persson Examinator: Annika

Läs mer

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand

DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2009-09-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 710-09 1 KLAGANDE 1. G H 2. Y H MOTPART Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Gotlands

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T KLAGANDE RN. Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juli 2016 T 1834-15 KLAGANDE RN Ombud: Advokat TJ MOTPARTER 1. AA 2. JT Ombud för 1 och 2: Advokat KH SAKEN Bättre rätt till del av fastighet

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 31.3.2010 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Den överstigande delen läses inte. Ett svar med flera rader än en rad per ruta beaktas inte. Det

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv Avtalsvillkoren ur ett juridiskt perspektiv Utformningen av avtalsvillkoren Vad man särskilt

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 5 OKTOBER 2017 DNR 17/17 SIDA 1 AV 6 Anmälare NN Motpart Mäklaren Ombud: Förbundsjuristen Louise Lundqvist Saken Skadestånd BESLUT Mäklaren rekommenderas att betala 25 000 kr till NN. YRKANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/ SE. Letter of Intent. Rättsverkningar och användningen i praktiken

ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/ SE. Letter of Intent. Rättsverkningar och användningen i praktiken ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/01116--SE Letter of Intent Rättsverkningar och användningen i praktiken Letter of Intent - Legal effects and practical use Isabelle Hallin Tove Bergström Vårterminen 2014 Handledare

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck HT 59:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för transportörs ansvar under lyft och transport med kran

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt?

AB eller ABT, är det verkligen nödvändigt? Jag har frågat många; hur var sommaren. Ingen har klagat Sommaren 2013 var fin, men 2014 var ju fantastisk. Tänk att kunna bada i 15-20 min i stöten ute i Stockholms ytterskärgård rena medelhavsklimatet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 april 2017 Ö 583-16 KLAGANDE IW Ombud: MB MOTPART AS SAKEN Försäljning enligt samäganderättslagen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts

Läs mer

Avtalet kan också användas för att ge handlingsföreskrifter.

Avtalet kan också användas för att ge handlingsföreskrifter. 1 Bakgrund viktigt för den enskilde/samhället Avtalet kan först och främst ses som ett instrument i den ekonomiska omsättningens tjänst, för utbytet av varor och andra naturaprestationer mot pengar Avtalet

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften

Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Börja i tid info om ägar- och generationsskiften 4.2.2015 Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Avtal när förhandlingarna inleds Sekretessavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Rättshandling, vad är det? Avtalets funktion Ömsesidighet Viljehandling Allmän & speciell avtalsrätt Avtalslagen, Lag (1915) om avtal och andra

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo Örebro universitet VT 06 Institutionen för BSR Rättsvetenskap D Delkurs 3. självständigt arbete, 10p Handledare: Marcus Radetzki Culpa in contrahendo - ett prekontraktuellt skadeståndsansvar - Författare:

Läs mer

Successiv avtalsbundenhet

Successiv avtalsbundenhet Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt avtalsrätt 30 högskolepoäng Successiv avtalsbundenhet En beskrivning av modellen och dess närvaro i svensk rättspraxis Författare:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan.

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan. Advokatfirman Credo Göteborgs tingsrätt Avdelning 2 404 83 Göteborg Göteborg den 9 april 2014 T 2164-14 SVAROMÅL Claes och Sari Lundin../. Ingrid och Sven-Erik Skoglund Med stöd av tidigare ingiven fullmakt

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

4 Standardavtal i elektronisk miljö

4 Standardavtal i elektronisk miljö 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2016 T 4080-15 KLAGANDE EK MOTPART EL Ombud: Jur.kand. LL SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Övre Norrlands

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 Det finstilta på vanlig svenska Leveransvillkoren Lantbruk 16 är utarbetade och framtagna av Maskin- Leverantörerna (ML) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans. Vi

Läs mer