.. ~~. förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell. verkställande sker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. ~~. förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell. verkställande sker."

Transkript

1 das som material i publikationerna för FolkskolanS 100- årsminne, att jag också kan få låta den inflyta i en lokaltidning för Tidaholm? De foton, som nu ävenledes bilogas, önskar jag under alla förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell användning, enär jag saknar dubbletter till dem. Vore taaksam rör svar härå så snart som möjligt,innan något verkställande sker... ~~. adr. S K U L T O R P Skultorp den 18 mars Med utm ~rkt högaktning:

2 FRL~ SKOLBÄNKEN TILL KATEDErtN OCH folks}~o1expedi tionen: Uinnen och crfurenheter från bllrndomssko1an i Södra H'Eirene, folkskollärareseminariet i Göteborg och 34-årig lärarverksamhet 1 Tidaholm. Av A.J. ffårnelius.

3 som varit hävstbngen vid folkskolans storartade utveckling under det elngna seklet, även görn sie gällande, när det blir fråga om att celebrera den urpn~dda nilstolren i folkskolans historia. Att det här varit fråga om en imponerande utveckling, finner man redan, om man blott llclt ytligt tänker rå skolornas lokala anordning och gör en jämförelse mellafi t'furr ll och "nu". l'ionhirerna fin~o. fullgcrci sitt arbete i. tr~\.nea, osunda och pil?;ljt sätt obekväma bygcnader'. Iiu duremot anses endast det bästa gott nog, och ffi~ncenatädes st~ t!:'.j.ljonpalatsen:l för ändal":::"let till förfogande. JälIlfbrelsen skulle kl..ama I1lulgfaldigas till belysning av den onorna lltvecklin::.;en. Men avsikten är icke att här närmare ineu.hlirpl.. - andra toga si::.kerligon itu med elen uppt:iften och länna sakkun:liga uppgifter därom. Jför min del skall jag blott försöka att ur minnet framdraga nlera konturer fr';n min eeen första bekantskap I:led folkskolan, utbildningen för lärarekallet, tjunstguringen som lärare och i aaillmanhang därmed framf0ra n&gra glimtar fr&n Tidaholms folkskola, där jag hade Lkitt s}~olarbete under 34 år dhrav de sistt. l{ Lren som överlärare. 1 Södra Härene folkskola. Först efter fyllda 8 tr ficle jag bör ja nin slwlghne. Det var i S0dra Härene, Elfsborgs län. Därvarande folkskolläraren Joh. Nyström, som var en gedigen undervisbre, fosterländsk och varm.t intresservd för all llndervisning men sdtsldlt för kris tendomsundervisninger,t, hade samtliga skolans 6 klasser att undervisa. Nåeon lärarinna för srnhskolan fanns ännu icke i Rärene men en s&dan blev dock snart tillsatt. Från sffib.sl{oluns första klass blev jag uppflyttad redan efter tv& dagar och frln andra klassen vid läslrots slut. Kalenderåren pabserades de fyra folkskolekla,serna och llnder sex

4 kristenctomslektion. vår lärare gav en av gossarna följande fruga: "Hur lyder Luthers förklaring till tredje artikeln?". Denne. som hade en aning om något, som hette "förnuft", svarade: Ja tror, att ja inte har mitt förnuft". -"Det tror j : också", inföll li:iraren samt tl:lade: "Du h<.lr inte läst över läxan ordentligt t det förstå vi j u" Väl kunde den s.k. utanläsningen vara ganska mödosam för somliga b~rn, men nog bl~v det i alla fall ett gott kapitel av värde i ett kunskapsförråd, som sedan ägde bestånd för hela livet, ty det 30m ordentligt inpräntas under barndomstiden, det 3lömmer man aldrig. Nog torde det därför kunna ifrågasättas, om man ej gått v l l!ngt, då ~an under den sista tiden 1 betydlig mån avskaffat utanläsnill~en. B..lrncn i skolan sutto i s.k. långbtinkur. Vid alla övningdr i skrivning och räkning användes "grifflar tt och '!griffeltavlor". Orgel fanns ej i skolan t men sång förekon dagligen under lärarens lodning. Morgonpselm.en var för det mesta "Din klara sol går åter UPP" och aftonpsalmen " så går en dag än från vbr tid". Till ooväxllng under dagens lopp sjöngos allt som oftast fosterländska sånger, t.ex. "vf.rt land", "Du gamla, du fria", "Hell dig, du höga t;ord tl, "Kung Karl, den unge h~älte". nu!, ~venska hjärtan djup en gång't, o.s.v. Lektionerna började ki.9 på m.orgonen och avslöts kl. 4 på e.m. med middagsrast kl l. på rasterna kastade man boll eller "pjäxade" med sme kulor. Det rådde inga ledsw~eter, och det glada gla~~et hördes vida omkring från skolgården - något som tydligen behåller sig o förändrat tidorna leenom, hur allt annat än växlar och ändr~r gestalt. - Skolan var för barnen "varannandagsläsande". Efter avslutade kurser i folk- och fortse:'ttningsskolan följde

5 stökade. Det v~r en arbetsam tid. Man fick göra bekantskap med de mångfaldiga och ofta mycket strävsamma göromålen, som på den tiden krävde så mycket mera T'and- och ar.mkraft än nu t då maskinhjälpen 8!ldast minimalt stod till buds. Det vdr.att med lien avmeja skörden, att tr~ska rågen med Tfslaga ff, att som bonden PdVO "gräva dubbelt flera diken" m.m. ~;~en lyckligtvis saknades varken lust eller kraft, och d~rför gick det bra. För övrigt var arbetet både lärorik~ oeh hälsos3mt - en god skola var det också.. Under tiden leldes emellertid varken boken eller pennan åsido utan användes när helst tillfälle därtill bjöds, vanligen både morgon och kvlll samt ofta även på rasterna mellan dacens arbetstider. När jag så. fullgjorde andra årets värnplikt å Grunnebohed, nära Vtinersborg, beslöt jag mig för att söka inträde vin Göteborgs Folkskolläröreseminarium. Jag anhöll hos kompanichefen om pc.rmission for att resa till C'cteborg för att undergå inträdesprövning. 2ermission kunde blott beviljas för en dag, nen seminariets rektor Sam. Nygren var så tillmötesg&ende att prövningen, som annars pågick under tre dagar, f ör mig fick forceras igenom på en dag. Knogigt var det, men lyckan stod mig bi. Kollegiet godkände mina prov och jag räknades bland dem som blivit antagna som elever vid terminens början Detta var så mycket mer glädjande som en av mina bröder, nämligen John, han som V,jr närmast efter!nig i ålder bland bröderna, samtidigt blivit antagen. Under hele seminarietiden hade vi alltså förmånen att få vara bänk- och rumskamrater. I förbigående kan här ntirnnb.s, att denna broder efter lärare examen fick plats först i Redslared i Elfsborgs län, sedan i Längjum, Skaraborgs län. samt Slutligen 1 Grästorps köping, där han omsidor blev förste lärare vid folkskolan, ordf. i akolr~det m. m. Under tiden tog han initiativ till anordnandet aven högre folkskola i köpingen och hr ordförande i dess styrelse. Till heder för vår hemsockens varannandagslåsande folkskola må vidare i förbigående nämnas, att två av våra yngre

6 hög grad underlätta och jämna vägen för dem, som vilja framåt på kunskapens och yrkesskicklighetens område. Till seminariet. Från de fullbordade värnpliktsövningarna reste jag direkt till ~Jteborg för att börja vid seminariet. Det kändes en smula kusligt att inträde bland de i stort sett för mig okändd kamraterna fjorton daear efter sedan de börjat~ Men även detta gicl,. bra, tack vare den omständigheten att jag av dem möttes med od kamratlighet samt a~ lärarna hälsades välkoiil':1en. Men nog fick jag erfara att nina kamrater fått ett visst försprång, och det gällde att inte "tappa sugen" för att någorlunda komma i nivå med dem. Läroti~~arna voro många, och ideligen kommo nya ämnen pt dagordningen. Redan kl. halv 7 på morgnarna skulle samtliga klasser vara samlade i tfbönsalen" till morgonandakten, som förrätt<.ldes av rektor Nygren. Kl. 7 började lektionerna, som fortsatte i följd till kl. 10, då det var l 1/2 timmas frukostrast. ~fter kl. 1/2 12 följde ytterligare 3 l~ktlonatimmar. Vurje lektion pågick minst 50 minuter. Vissa dagar var det sedan lektioner i övningsämnena: gymnastik, trädgårdsskötsel, musik och slöjd. Längre fram i de högre klasserna h... de man också "gruppövningur" till förberedelse för provlektioner med barnen i seminariets övningsskola. Dessutom hade man läxorna att klara för den följ~nde dagen. Ofta var man sålunda nödsakad att vara i arbete till långt fram på natten. Det ingick nämligen också i kursen att skriva lektioner eller utkast till sådana för de praktiskt övning~rna. Och för detta arbete hade man ingen tid under dagarna. hållas i närvaro av lärare och kamrater. Provlektionerna skulle Vilka man därvid hade största respekten f0r, lärarna eller kamraterna, det kan man låta vara osagt, men ~äkert ~r, att kamraternas kritik kunde

7 rektor S muel Aygren. Det vl.lr en from ocl! god man, välmenande och lugn, enkel och flärdlös men i allt sitt förhållande klar och djupgående och detta i all synn~rhet vid undervisningen. H~ns gedigna lektionor i kristendomskunskap voro grundade på bibelordet och ytterligt väl genon~tänkta och planlagda. Och vud som genomgåtts ~nder lektionvrna, delgavs eleverna ytterligare i hektograferad skrift, som i lösa blad utdelades till var och en av dem. De sk.ulle sedan undan för undan inskrivas i en bok av varje elev och helst läras utantill. Boken kallade man sedan "luntan". ~nga ansågo visserligen, att allt detta vållade den ett autf5r omfattande arbete, nen 1 de allra flesta fall erkände man dock, att det låg något mycket lärorikt och värdefullt di:iri. Och även om man icke alltid under semlnarietiden fullt insåg värdet av detta arbete, så blev det nog klart efteråt, då man för undervisningen hade stor nytta därav. Under alla förhållanden hade man erhållit ett ganska gott nått av teologisk kunskap och många värdefulla intryck av det helhjärtade allvar, som besjälade den samvetsgranne rektorn och den utmärkte pedagogen. I kristendom undervisade också med nit och allvar adjunkt J.A. HUltqvist, som sedemera blev kyrkoherde i Enslöv. t~c.nga av de övriga lärarna voro också sb.rskilt kunskapsrika och goda pedagoger. Bland dem må särskilt nämnas historieläraren doktorerna.lidolf Jallerius t som sedermera blev kyrkoherde i Ujärtum och ledamot av riksdagens första ka~~are, samt Carl Gri.m!>erg, som gjort sig känd för sin historiska forskning och som författare till" Svenska folkets underbara öden". Adjunkt Bökman var en hänförd och hänförande naturforskare, adj. G.O. Börjesson en begåvad matematiker. I mo~ersmålet undervisade bl.a. adj. rrartin Graner, som sedan blev rektor vid folkt skollärareseminariet i Uppsala. För gymnastik- co vapenövningar svarade löjtnanterna Lundgren och Kruse, och dessa övningar,

8 på lärosalen. l) Lagen såsom nådemedel. 2) KOnj~tivens användning i svenskan. 3) Grunddragen av den s~enska adelns historia från nyare tidens början till slutet av Karl XI:s regering. 4) Djurens och växternas betydelse för varandra. 5) Areometrar. 6) Grunddragen i Rousse us uppfostringslära. 7) "All hjärtekraft, all ädel glöd har vuxit under kamp och nöd, försa~se och fara" (Topelius). Undertecknad valde det första. Följande skrivdag förelågo två ämnen, av vilka jag valde: "Vilka fordringar kan rodn ställa på berättandet vid undervisning i historia?'. Vid den tredje skrivningen hade man också frihet ~tt välja mellan två ämnen, v~rvid jag skrev om "Den metodiska behandlingen aven Jesu liknelse."

9 före provet. De voro [-.lv två slag: ett kunskapsämne och ett övningsämne. }f.an fick dessa ämnen på samma sätt som man får sina lotter 1 ett tombola-l~tteri; tombolan var i detta fall rektorns cylinderhatt. Ur den fingo vi i två omgongar draga ut vår lott, en för v~.rtdera ämnet. Det var med en. viss bävan man upprullade paprerslappen för att få veta sitt öde. Jag hade därvid tur: på den ena stod det: ttvästmanltind", på den andra: "Teckning med I:I:dje klassen. Men vid första provet h~de jag oturen ~tt bliva den n&st siste som blev uppkallad. Skönt tändes det emellertid, när biskopen och de övriga bärvar6nde blivit så orienterade i Västm~nland att biskopen reste sig och uttalade de förlösande orden: "Tack så nycketl" - Den diirpå följande teckningslektionen v' r ocksh snart och lyckligt överstanden. Därmed var avgångs examen klar, och lycklig och blomsterbekransade stodo vi färdiga att gå ut i livet för att fylla nya uppgifter. 'Våra betyg utdelades vid den högtidliga ersavslutningen den 5 juni, då vi voro 27, som erhöllo lärarediplom. Semlnarietiden var ~isserligen fylld av enträget och mödosamt arbete, men det var dock en ljus och förhoppningsfull tid, som.. efterlämnat många ljusmättade minnen

10 överbefolkad femte- klass, SOlli forut under en tid undervisats aven lärarinna. I synnerhet pojkarna voro allt annat än lätthanterlica. Dl.t Gick inte att leda dem med "lösa tyglar". I början beredde ja,-~lsorgsfullt pb. lektionerna med inledningsord och Hsmidiea" övergbngar enligt seninariel~utymen, där sldant var pi:. sin plats. een jag fann snart, att ilet här fordrades mera drastiska netoder OCll en l'akt - på sak gf..cnde undervisning, all n&got resul tut skulje kunna &stadl;:ollmas. J"ag fann ocks&' att dessa barn hade föga berli:igenhet att nedlägba nleon onborg pa liixh~sningen. Och det var inte lävt att fa den anlägga en stdnn benttgcnt:et. De hade dessutom för vana att viska och prata med varandra under lel::tionerna. S.s.dant kunde j u inte få förekoruna Och vad viskade de om? Ja, det kunde vara vad so~ helst, bäde likt och olikt. En glng kom jag nitt under en kristendo~2s1ektion P& en poj~e, son hade nagot att säga till sin bänkkanrat. Det är att uärka att det rldde stornväder därute, sanden på skolgurden yrde upp mot skolsalens fönster ocll pappersrei.:i.sorna pb innanfönstren elvo dl. och dl vemodiea ljud ifrån sig. Ja~ fr~gade, vad pojken hade haft att viska all. En smula triunferande reste sig de.'1 viskandes bllnkkamrat och yttrade ned ljudlig röst: "Han sa' e, att ja' tror att f - n tar oss snart allihop. " Naturligtvis var det att in~ripa med lämplig bestraffnine mot oskicket och den re.hct, som därieenom röjdes. så småningoo blevo förhållundena i lilas sen betydligt förbättrade, men likgiltigheten och håglösleten gick ej att borttaga i första tar:et. Men vidare härom senare. Jag når~de ny~s, att vikariatet cällde för vårterninen. Men under densur-.. ma visade det sig, att barnan"talet vid nästa läsurs början sl:ulle bliva så stort, att en ny läraretjänst mtste inrättas. Under höstterninen behövdes m.lunda en vikarie och jag fick vikariatet. Den nya tjlinsten ansägs nödvandig även i fortsättningen och annonserades ledig för ordinnrie innehavare. Jänta tvenne andra sökte jac; den. Vid valet pl kyrkostädnan blev

11 Belfraee bl~ v häpen, när han besökte klagsen och erfor, att den var s~ stor, och han p&pekade särskilt svari gheten a~t k~nna rätta olika slags skrivböcker i en sl överbefolkad klasb. - rmja, det ordnade sig så smånineom, men klabserna fortforo att vara stora till fram på 1920-talet, då förhtllandet blev ganska normalt. Som redan.tidicare plpekats var intres~et för skolan och läsningen ganska Qini ~lt bade hos barnen och till stor del även hos deras föräldrar. SkolgLneen ver ooks& i vissa fall ojämn. än var det ett f6rhinder, än ett annat. Ofta uteblevo barnen på grund av - sbson rapporten löd : "Tarlnavärk. II Men icke st.. sällan upptäckte man nog, att det även kunde vara andra orsaker, som 1&60 bakorj.. l:an fick av mödrar eller fäder, som ko;uno till skolan i nagot ärende aneeende barnen, ofta höra sudana yttranden soo detta: tlvad tjänar det till att barnen s~,-c:..ll knoga och e~ i skolan srunt arbeta ned läxor o. d., de bli se~cn andl bara "arbetare., SO[,l inte ha nlc;on nytta därav?" En missnöjd fader sade en L"'""~l~ r'ent ut: "Barnen ska läsa och knoea, bara för a t t lärarna akt.. kurlda u.. pvisa vackra resultat, fa meriter och bli befordrade. T! Lyckligtvis var det l ångt ifr~n sb, att alla föräldrar hade en s&dan trivial och vanställd uppfattnin~), och ännu ner lyckligt var att, där en sådan uppfattning fanns, den undan för undan all tcrer trädde tillbaka för sundare och nera rimliga åsikter. Att su skedde, hade förvisso till stor del sin grund däri alt arbetareorganisationer na bildades och utvecklades ~ed verkliga bildningssträvanden pb pro{~ra.'ti.illot, sedan deras studiecirklar o. d. trätt i verksar:lhet. Det blev en hävstung, som verkade upplyftande liven på skolarbetet och allmhnhetens intresse fbi' detsar.:::ma. IltHl dessuto21 tillkom en annan omständighet, som i kanske ännu högre grad bidroe till starre förtroende för & olan och de~s verksamhet. Arbetarna, sor~ tidigare satnat egentligt

12 bel G..?;cn vid Tiden och llär fanns on liten ltolao och på denna en g:h!'d, son i:allados Holn.lon eller HoJn.a~t.!1l2.!1. n'::'rav U} pl:.o~ nc.rn.net Tidahalo. något sru::.hälle fa!1ns icl:e, förrän ~rih. Hans von I!s.;.en, SOL'1 benwmes fltidaholr.1s c;rundlå "0", bor jade utnytt.~a vo. ",tenkraften i Tid&n för st.cvcrk oc1: en del nindre verkstädor, v':'ll:et utgjorde b rjan till bebyg elnon. For c:.vric;t Vflr hllr rena landsb eden, där blott ett par!lth'regods ut:;jorde n got avbrott. lncur~s ~yrkn var bol~con vid Tidons strand, ej l~ngt fr~n den nuvarande kyrtan, som ~ir gg!:tel.l.snm for: Ti(:nhol~. ~,L lenetorp. Fbrst eftor ~r 186B, d~ t:ndsticksfubriken Vulaa anlades av frih. von :':ssen, blov det furt i utvec.ldlnco4". Bostuder by ~des och foh: strömmade till för att fl':. orbvte. År 1891 blev Tid'!hol köping, oc! 1910, dl'.. sar.:lhäll t fr... ll den l j n. ficl~ otadsriitticheter, rå! nados hur e n folkn.~ned, SO::l överster: pcl'samer. Av dessa voro omkring; anstullcln. vid tåndsticlcsi'abriken. Donna hade icke.mindre Un G50 specialmaskiner, egen litoeraf'isk anhiccnins för tryckning avetikotter för tilndstickslsknrna o.d. Vulcan ans~gs vara v:r1dens största thndsticksf&brik med en tillverl!line av o~l:rinc OG\; t lind... ticl:saskar per dog. - Des.Guto~ d.cev Tldoholms '')rul: en gans}.a omfattande induntr':"ell verl:sunhct och sysselsatte 1LnC8 arr nr. Ven har oj hl\rt talan om. '"TiduhDlms Kårran", Tid -holms auto..; obiler, bussar, möbler o. d. fr... n Tiduholt:l. - Det är helt naturlir;t, att denna snabba och cnor::.ta utvecklinc :[Erornakade!Jt.nc;n beilov, som :.ate ti lleodoses i dct DU.Jl l!o, som sulunda ko '1it till stånd. Att ntir:18,rc iner. hlirp~., skulle bliva alltför VidlyftiGt.. Blir l... blott!!li.onus, att nun... r 1<,)05 fick till stund en na.mskola för den fortsatta ujldervlsningen. Denna r-:':rv5.ndlades föi'st till kof'l.. unal oellallskola Odd r 01s1::oloeXDocnsrJtt samt onbildcdeo slutligen till en statens realskola.

13 som klockare och skollbrare i pastoratet, sedan han avlagt prov för klockaretj~nsten i lngarps kyrka till s~dan belqtenhet, att L&n ver självskriven för denna befattning. Ock du han des_utom äede goda f0iutsättningar atv ~derviga barn enlict den s.k. "Lancastermetoden, Il vij.lcet han kunde intyga cenon skrivelse, som hade Växjb do -;:api tals sielll och bi skop LSE4ias 'l'e..:;ners eeennändiga underskri f t, bit. v han SOL1 reäan nä:mts ocksb. utsedd a t.t undervisa barnen i pastorutet mot en lon av tj sl.:urpor råg oeh 6 sl.:uppor havre. Undervisnincen skulle pleti. fr n morgon till!lviill och p& en llungd olika stlil1en i pastoratet. Led anledninc av folkskolestadcun av år 1842, son hrllvdc L0ere koopetens, blev Rylander, so hhrstal:..ffi&c...e fr' n Byar U.::JS socken, ctönkppincs Hin, nödsakad att utuka clensar:i.4la cenom att. '~onsultera vid Skara se i narium under ledning av prosten Otterstr(,m. S.'1crt voro tvl.t. sl:olor anordnade inon pastoratet, den ena för cklil a - Baltak och den andra för Agnetorp nen ned awbulering mellan Q~t nu uppvaxande Tidaholr:l och J'obacken i gnetorp. Vid de sistnärmda båda s tällena tjunstcjorde Rylander till Lr 1876, da han son lärare efterträddes av folkskollär~ren Per AUGust Kjellen, född 1853 och bördig fr t... n Sjocerstad i Skaraborgs län. Under den all! a första tiden ambulerade ä~en han. Tidaholms folkskola under Kjellens ledninc. År 1876, d~ det minsta flv de nuvarande skoibilusen i T., blivit bygwt istället fer den ('&mla skollokalen, som var inrynd i Saf.'.U,la bygc;nad son fattighuset je.. lt ett.. at:asin r:led belägenhet pt. den nuvarande slolcurden unc:ofh.r mitt fvr stora bron over Tidan, blev skolan i Tidaholn E:.ntli-,en förvandlad till fast folksl:ela. Det nybygcda skolhuset h~de till atu b0rja m~d i bottenvl.ni~cen endast två l~rosalar, som dock voro mycket stora, sa~t i Qittelpartiet en l"rarebostad och i andra våni icen ett konnlunairum.

14 och inte ~inst i det avseendet att duplikationen föranledde läsning ph efteroidda.:=:arna och kom i l-:.onflikt med slöjdundervisni ~.gen vlllade den obehag och var "svndert,rasande" både för barnen och lärarna. fjen i det all tjf.lj:7.lt framittskridande samhället, vers folk..1.b.l1gd och barnantal stundigt ölmdes, hade Kjellen gting rå ghng mlst göra frn.'!lställning om nya lokaler och utrymmen, och m.an undrar kn~prlst pz.. att bb.de han och de anslacsbeviljande nyndi(';heterna i saclllllet tröttnade vid att se.. ofta töra den visan upprepas. Je den Tidahoio blivit stad, dr5jie det inte m~nga &r, innan den f0rindrincen vidtogs beträffande skolväsendet att skolan kod att sortera under en Folksko18styrelse och Stadsfullnhktige istället för under skolråd och kyrkostä lilla, v llket gav större enhetliel1et o..:h stabilitet bt det hela samt en.j:lcra koncentrerad ansvarsk~nsla, när det Gällde skolans angelägenheter och deras ordnande. Skol styrelsen fick ockst en betydligt större befogenhet än skolrådet förut haf t, bl. a. ~ven att välja lärare, villet tidieare tillkom kyrkost~.m.rilan...'jur skolans på dagordningen länge st&ende lokalfrt.ga ä.'ltlir,en uppsattes på proe:ra:!ffiet i hela sin omfattning för en nujaktie lösning, se. blev det också till :..;ist,-.:enom skolstyrelsens behjärtande och först& else för frågan ett avgörande, som blev gelt och tillfyllest. 1::en när detta verl~ställdes, hade Kjell.Bn avgat t fr... n sin t jä.nst, vilket skedde 1919, dcl. han erhöll pension. lian dog Under en {3-Lrig tjänstetid hade "f. A. Kjel16 n flitt bevittna en storartad utveckling i sitt sar.b.älle och icke olnst p~ det ecna gebitet - folkslolan. I början av sin tj&nst hade han blott fat~ ä.gna Tidaholm ~älften av sin kraft, den andra Iu.i.lften tol:: r:obacken i Acnetorr Vid avg;"ncen däremot stod flan i Tidaholm omgiven av ett 20- tal kolleeer. Lycket arbete och G:...I.I._a omsorger 1&6 bairom en s~dan utveckling. }:jellem var en för sitt kall intresserad och beelvad man, som framförallt kunde

15 Efter Kjell~ns avg~ng beslöts, att en överlurure skulle tillsättas. Innan denna frhe,a hunnit uvcörcls, fick folkskoll. K.J. HÖGlind tjunstgbra son ttforstelärare", eftersom han var äldst bland lurarna. Annu Vbr ooellrtid Kjell~n till hands och kunde stå till t j 1..1 n s t vid eventuella tillfällen. }itur den blivande överläreren hade stadsfullnliktige pl färslue av folkskolestyrelsen fastst:llt lönoförnlner o.d. för denne. En instruktion för överl. hade utarbetats och av skolbverstyrelsen blivit godk~nd. Tj~nsten a~nonserades ledig. Flera stkande a~~lde sig. Ans~kninga.na bleve uvershnda till Skolöverstyrelsen för ~ransknin~ av de sgkandes bel.urichet. Valet förrättades av folkskolestyrelsen. En larare JI. Villart blov vald. Valet 0vcr~labG.des. Under tiden begärde Villart att icke vidare ifråcako,1f.,a ror t~änstel'j., v'.j.rpb. följde att nytt val skulle företagus efter förnyau a jl ä~ 'Lingstid. å uppoaning av kamrater v id skolan och även Ull<1.CEl i Tidallolm inllli:lllude blven undertecknad denna glng - uen första gc.ngen sgkte jag icke - Glin ans(;kan. Vid det ddrpu förrättaae valet don? aug. 1920, erhb1l jag 8 av do 10 avgivna rösterna och blev sblunda vald. Frtn och fled Ar 1921 tilltrbdde jac alltsa överlärarebefattnir.lcen vid Tidaholms folkskola, ocl1 (lllroed fl,ljde en ny period i min skoltj~nst, som därefter fortgick wldcr 14 hr, under vil!wn tid liven jag fick "am.bulerat!, nämli 30n mellan katedern och e 2:::P e di tionen. Hl;!! VBr ff1nns den sistnärmda? Det fanns in ~ en stdnn. D t enda 800 fanns var ett sklp, innehlllande en hel del gamla dagböcker OC.1 e:mr.lcnskataloc;er, &tskilliga camla ansgkningshnnd1ingar för vid skolan valda lärare, nlera s.k. "1i "care" c.d. Eneilertid hade folkskolinspoktör A.Th. i.allström. nyss inspekterat vid skola4. D~rvid haae bl. annat folkskolestyrelsen sa,11!l.unkullclts och inför densa::nrn.a uppdrog inspektören rikt-

16 Redan vid varterfl+nens början 1921 var expeditionen provisori~kt klar. l)å sommaren flyttades den sedan till s,ola11, dlir aen bostad, som Kjellen innehaft, nu var utrymd. Där fick m.an.di.. ocknl ett tillfelliet materialrum. Skolstyrelsens ekonol'linumnd var i livlir: verksamhet med u"tredniugcr och försla: för d.en nu p.':t allvar upptagna fr t gan ou övriga skollokalers Inskaffande. C.~ider lyckades det att ko.we till ett pralctiiskt och e;ott resultat genom en radikal förändring och ett bd.ttre tillvaratae;ande av utrynmena i de bl.da förefintliga skolhuse!l, där samtliea bostilder förvandlades tilj skollol-:aler. Ert,)r denna g...;;nomt:ri~o"nde i'0r~ndring, vilken vorkstäl.ldes i tre -etapper, nlnlit;en tren 1923, 1925 och 1926, erhbll man inalles 18 pruktig8 lärosalar, C:YrJllastiksal, naturkunnighetssal, teckninessal, ett. stc.:rre och et t flindre lärarerum, tvt.. rymliea materialru.m, expoditionsrurn scmt ett stort, präktigt sl\:olkök, det sistn-.t.:mda delvis genolt tillbyt:'~l1ad. Dessutom blev ytterligt2!re ett litet run tillgängligt för eventuellt behov. Tack va e folkskolestyrelsens beredvilliehet, &tadsfullf'1.äktiges anslagsbeviljande välvillighot och lärarekbrons värdefulla nedvorj:an blevo sålunda jämf15resev is sm rt samtliga av folkskolinspekti..jren frarn3t~11da önskemål f <.i r v E..r",.liga de, val'med följde förökad arbetsguid~e för såväl barnen SOLl lärarna och i sammanhang därmed oclcs& ett bättre ardctsreaultat. GkoH~31{et kunde också starta sin verksamhet. Den första kursen för flickor, tillhörande fortslit..,niacsskoilans undra årskurs plbörjades den l nov under ledning av skolkökslärarl!lnan!,:aja Skoog. I~an UPlska.ttt::.de allmänt vad som l;.tgjorts i?len alldeles särskilt detta, att flickorna fingo unc..ervisning i hushlllsgoron.ål. Wir deras mödrar vid kursernas avslutning fingo vara med och se sina döttrar i arbete vid kbksspisarna och av dem bli serverade av

17 sl:olans expedition. Vad som under allt do,ta 00.. vid fulleörandet av 211n övribo {lli _ anden bör frat:h~11as såsom för nig synnerligen Glädjande, det är den V8rnu förbt~1.olse o'h välvilja, som städse ~cor;:! bf...de sl;,olan och nig till del frtn ledam()tcrna i skolstyrelsen. Dc t svek aldrig. Saf'.rrta Goda int sae å(l_[~gal2,dcs bt..ce föt' dat, son blivit.. tr~to\-at, ocl: för det, so... boh~:vde göras. Den ofta ratt 1:1 'va. d(~ frbutsbördf.&n blev duricenor.. avsevärt uncerlbttac.. Med ao tre pereoner i s!,wlnt,.:rcls,m, so 1 efter va... andra irmehede ordfliran<j.osl:u:;:-et - r,;rostt-jn l.~c.r}:us LindsL:oc, ~ärnhandlo.nden G.L. Södcrbo C ocrl fabriksförmar:nen AeH. U:.:gnusson - :,,~ ndo jag ois oc1:8a alltid stå i (lot allra bustu saofbrsti'...nd. Ett v3rc1efullt elcxir,,:ar oolwl. d~n välvilja och hjäll sa mot, som iclte sällan lwr1 laic till del tran.glina nrbets.. ar:j.ruter vid slwlun, vilka bl. a. värdesatte nyordningen av skolans m:pedl-1; tionella fijrhhllamlen. Genom deltfl.cande i lwm.si tteer t du nya kursnlanci't rsllcmenten, ordni~gsbtudeu m. n. skulle eivas ir~ot.åll och form, voro do välvillict L'ledverkande, varir;enom arbetet både underlilttac10s och 1'rarnförallteI:llöll stgrrc ocll.c:l!ngsidlcul'e saklighet. 1ven ocll icke minst de olh:c. Folkskolinspektörer, svarade för s tatens synpunkter och övervaknincen av stolans vqrlrs a r1il c t, ha hos mig kvarhlr;mat odelat goda och bol:aeliga ninncn len vad jag l=.ansko ända ufter avslutad t~g.nst r:.:i s t av all t saknsr, det år den rena, varrun D;lannerr och den h:el'lo.:.:.sfulla v'uviljan, 80 ou ofta 1~1'5t~ frufll och strålade mi till rli.-tes från v':nj.iga och coda barnaöcon, ntr jag intoc platsen!;'å h:atedorn, där jag hade den livslevande frul':för mg, eller pu ez:;>editionon, der jac tyckta ~ig so den, när jec införde deras n a ~~ i <le olika böckerna eller när jag 8utte eitt ec(,t nana under deras avgungobetyg. I deras blic1:ar avläste jag liksom ett tc.ck för dct arbete; som. vi H~rarl;) utförde _dlder önskan ocll förhoppning däran, att dov skulle bliva barne~ill eagn och välsicnelso -

18 x x Vurje kallelse i livet h~r både mörka och ljusa sidor. Lörarek~11et utgör ingalunda undantag härifrån. Men efter avdlutad tjänstgöring vill jag allra helst minnas de ljusa sidorna och önskar, att ollu de många. som varit föremål för.m1n verksarrillot jamt också alle andra. som j ag därvid kom i ber5rlng med. måtte vara besjtilade av den goda viljan att överse med bristernu och framförallt förstå och minnas de roda uppsåten, som lågo bakom. denna ver}; samhet. 3kultorp den 20 febr A.J. Hlirnel1us f.d. överlär~re i Tldaholm.

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Arbetsplan - turkiska.

Arbetsplan - turkiska. Arbetsplan - turkiska. Lokal arbetsplan för Förskoleklass till Årskurs 9 Modersmålets mål är att eleven ska tala aktivt, skriva och läsa med förståelse. Min planering baserar på tema. Jag har turkiska

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt.

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt. Ola Lönnqvist: Bengt E Nyström 1998 God dag, god dag. Jag undrar om jag har kommit rätt? Jag skulle till någon slags djurförening, eller Club, som de lär kalla sig. Ja, de sa åt mig att jag skulle gå till

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Några händelser på 1960-talet

Några händelser på 1960-talet Några händelser på 1960-talet Det var väl på 1960-talet som revolutionen av Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg började. I början gick bara pojkar på denna skola. När jag tog studenten 1967

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent.

Resultatredovisningen: Vi har valt att redovisa grundskolan och särskolans resultat var för sig i procent. Sammanfattning: Vi har kommit fram till att lärarna och eleverna har olika uppfattningar om samma saker t ex hur mycket de få bestämma om hur och vad de få arbeta med. Bakgrund: Vårt preciserade skolplanemål

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET

EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET 2 EN GAMMAL SCOUTPRÄST I GUSTAV VASA HAR ORDET Det var en märklig händelse, då ett antal stockholrnsförsamlingar hösten 1924 fick mottaga erbjudande från ett flertal framstående scoutledare att ställa

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN.

SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN. SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN. Mycket ofta får man höra det praktiska livets män, särskilt affärsmän, klaga över att den ungdom, som kommer i deras tjänst direkt från folkskolan

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

D E N F Ö R S T A B A N A N

D E N F Ö R S T A B A N A N D E N F Ö R S T A B A N A N Den som kanske en regnig eftermiddag råkar promenera ut till det område närmast öster om Falsterbo, som numera benämnes Strandbadet, har säkerligen mycket svårt att föreställa

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Grundregler. för Stiftelsen Stockholms Sjukhem Grundregler Stiftelsen Stockholms Sjukhem i den lydelse grundreglerna har efter i maj 2010 beslutade ändringar Utarbetad av: Ansvarig: Vers: Dnr: Föreg. datum: Datum: Sida: Styrelsen Sjukhusdirektören

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Man får INTE gå förbi den grå skärmen och ut i resten av magasinet! Detta är enbart en nödutgång.

Man får INTE gå förbi den grå skärmen och ut i resten av magasinet! Detta är enbart en nödutgång. Lärarhandledning För hundra år sedan - Skola Här får en pedagog från skolan gå in i rollen som fröken och göra sin egen skoldag med barnen mycket nöje! Allt i skolsalen får användas, men tänk på att det

Läs mer

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk.

Typiskt Johannes! tänker jag när jag läser igenom texten, åter igen uttrycker han sig som i ett filosofiskt symbolspråk. Predikan 2 sön ef Trettondedagen 3 årg. Psalm: 332:1-3, 38b, 259, 15:3-4, 2002 Söderledskyrkan. Psalm: 259, 236, 38b, 785/SvPs 709, 15, Red. 2017 C.ka. Johannes 5:31-36, Livets källa Tidigare var söndagen

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

DE SÄRSKILDA HUVUDRÄKNINGS ÖVNINGARNA.

DE SÄRSKILDA HUVUDRÄKNINGS ÖVNINGARNA. DE SÄRSKILDA HUVUDRÄKNINGS ÖVNINGARNA. Man hör någon gång det påståendet, att särskilda övningar i huvudräkning äro tämligen överflödiga i folkskolan. Vid all räkning, menar man, övas huvudräkning. Så

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

MAR TIN JONOLS Art nr MARTIN JONOLS

MAR TIN JONOLS Art nr MARTIN JONOLS G I D R A T A H MARTIN JONOLS Alskar dig, hatar dig Martin Jonols 1. Måndagen den 4 april Hej igen dagbok! Ja, jag vet att jag inte skrivit på ett tag. Jag vet att du inte gillar att ligga och bli bortglömd

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011

NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 NORRBACKA FÖRSKOLOR SOLENS ARBETSPLAN Ht 2010 - Vt 2011 Lyans förskola Övergripande tema Arlanda - närmiljön Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Study visit in Wales

Study visit in Wales Study visit in Wales LIFELONG LEARNING Tove Heinonen Cardiff 8. maaliskuuta 2013 Mitt studiebesök i Cardiff var en upplevelse jag rekommenderar för alla som arbetar med utbildning på olika stadier. Besöket

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer