.. ~~. förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell. verkställande sker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. ~~. förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell. verkställande sker."

Transkript

1 das som material i publikationerna för FolkskolanS 100- årsminne, att jag också kan få låta den inflyta i en lokaltidning för Tidaholm? De foton, som nu ävenledes bilogas, önskar jag under alla förhållanden rå tillbaka OCh detta således även efter eventuell användning, enär jag saknar dubbletter till dem. Vore taaksam rör svar härå så snart som möjligt,innan något verkställande sker... ~~. adr. S K U L T O R P Skultorp den 18 mars Med utm ~rkt högaktning:

2 FRL~ SKOLBÄNKEN TILL KATEDErtN OCH folks}~o1expedi tionen: Uinnen och crfurenheter från bllrndomssko1an i Södra H'Eirene, folkskollärareseminariet i Göteborg och 34-årig lärarverksamhet 1 Tidaholm. Av A.J. ffårnelius.

3 som varit hävstbngen vid folkskolans storartade utveckling under det elngna seklet, även görn sie gällande, när det blir fråga om att celebrera den urpn~dda nilstolren i folkskolans historia. Att det här varit fråga om en imponerande utveckling, finner man redan, om man blott llclt ytligt tänker rå skolornas lokala anordning och gör en jämförelse mellafi t'furr ll och "nu". l'ionhirerna fin~o. fullgcrci sitt arbete i. tr~\.nea, osunda och pil?;ljt sätt obekväma bygcnader'. Iiu duremot anses endast det bästa gott nog, och ffi~ncenatädes st~ t!:'.j.ljonpalatsen:l för ändal":::"let till förfogande. JälIlfbrelsen skulle kl..ama I1lulgfaldigas till belysning av den onorna lltvecklin::.;en. Men avsikten är icke att här närmare ineu.hlirpl.. - andra toga si::.kerligon itu med elen uppt:iften och länna sakkun:liga uppgifter därom. Jför min del skall jag blott försöka att ur minnet framdraga nlera konturer fr';n min eeen första bekantskap I:led folkskolan, utbildningen för lärarekallet, tjunstguringen som lärare och i aaillmanhang därmed framf0ra n&gra glimtar fr&n Tidaholms folkskola, där jag hade Lkitt s}~olarbete under 34 år dhrav de sistt. l{ Lren som överlärare. 1 Södra Härene folkskola. Först efter fyllda 8 tr ficle jag bör ja nin slwlghne. Det var i S0dra Härene, Elfsborgs län. Därvarande folkskolläraren Joh. Nyström, som var en gedigen undervisbre, fosterländsk och varm.t intresservd för all llndervisning men sdtsldlt för kris tendomsundervisninger,t, hade samtliga skolans 6 klasser att undervisa. Nåeon lärarinna för srnhskolan fanns ännu icke i Rärene men en s&dan blev dock snart tillsatt. Från sffib.sl{oluns första klass blev jag uppflyttad redan efter tv& dagar och frln andra klassen vid läslrots slut. Kalenderåren pabserades de fyra folkskolekla,serna och llnder sex

4 kristenctomslektion. vår lärare gav en av gossarna följande fruga: "Hur lyder Luthers förklaring till tredje artikeln?". Denne. som hade en aning om något, som hette "förnuft", svarade: Ja tror, att ja inte har mitt förnuft". -"Det tror j : också", inföll li:iraren samt tl:lade: "Du h<.lr inte läst över läxan ordentligt t det förstå vi j u" Väl kunde den s.k. utanläsningen vara ganska mödosam för somliga b~rn, men nog bl~v det i alla fall ett gott kapitel av värde i ett kunskapsförråd, som sedan ägde bestånd för hela livet, ty det 30m ordentligt inpräntas under barndomstiden, det 3lömmer man aldrig. Nog torde det därför kunna ifrågasättas, om man ej gått v l l!ngt, då ~an under den sista tiden 1 betydlig mån avskaffat utanläsnill~en. B..lrncn i skolan sutto i s.k. långbtinkur. Vid alla övningdr i skrivning och räkning användes "grifflar tt och '!griffeltavlor". Orgel fanns ej i skolan t men sång förekon dagligen under lärarens lodning. Morgonpselm.en var för det mesta "Din klara sol går åter UPP" och aftonpsalmen " så går en dag än från vbr tid". Till ooväxllng under dagens lopp sjöngos allt som oftast fosterländska sånger, t.ex. "vf.rt land", "Du gamla, du fria", "Hell dig, du höga t;ord tl, "Kung Karl, den unge h~älte". nu!, ~venska hjärtan djup en gång't, o.s.v. Lektionerna började ki.9 på m.orgonen och avslöts kl. 4 på e.m. med middagsrast kl l. på rasterna kastade man boll eller "pjäxade" med sme kulor. Det rådde inga ledsw~eter, och det glada gla~~et hördes vida omkring från skolgården - något som tydligen behåller sig o förändrat tidorna leenom, hur allt annat än växlar och ändr~r gestalt. - Skolan var för barnen "varannandagsläsande". Efter avslutade kurser i folk- och fortse:'ttningsskolan följde

5 stökade. Det v~r en arbetsam tid. Man fick göra bekantskap med de mångfaldiga och ofta mycket strävsamma göromålen, som på den tiden krävde så mycket mera T'and- och ar.mkraft än nu t då maskinhjälpen 8!ldast minimalt stod till buds. Det vdr.att med lien avmeja skörden, att tr~ska rågen med Tfslaga ff, att som bonden PdVO "gräva dubbelt flera diken" m.m. ~;~en lyckligtvis saknades varken lust eller kraft, och d~rför gick det bra. För övrigt var arbetet både lärorik~ oeh hälsos3mt - en god skola var det också.. Under tiden leldes emellertid varken boken eller pennan åsido utan användes när helst tillfälle därtill bjöds, vanligen både morgon och kvlll samt ofta även på rasterna mellan dacens arbetstider. När jag så. fullgjorde andra årets värnplikt å Grunnebohed, nära Vtinersborg, beslöt jag mig för att söka inträde vin Göteborgs Folkskolläröreseminarium. Jag anhöll hos kompanichefen om pc.rmission for att resa till C'cteborg för att undergå inträdesprövning. 2ermission kunde blott beviljas för en dag, nen seminariets rektor Sam. Nygren var så tillmötesg&ende att prövningen, som annars pågick under tre dagar, f ör mig fick forceras igenom på en dag. Knogigt var det, men lyckan stod mig bi. Kollegiet godkände mina prov och jag räknades bland dem som blivit antagna som elever vid terminens början Detta var så mycket mer glädjande som en av mina bröder, nämligen John, han som V,jr närmast efter!nig i ålder bland bröderna, samtidigt blivit antagen. Under hele seminarietiden hade vi alltså förmånen att få vara bänk- och rumskamrater. I förbigående kan här ntirnnb.s, att denna broder efter lärare examen fick plats först i Redslared i Elfsborgs län, sedan i Längjum, Skaraborgs län. samt Slutligen 1 Grästorps köping, där han omsidor blev förste lärare vid folkskolan, ordf. i akolr~det m. m. Under tiden tog han initiativ till anordnandet aven högre folkskola i köpingen och hr ordförande i dess styrelse. Till heder för vår hemsockens varannandagslåsande folkskola må vidare i förbigående nämnas, att två av våra yngre

6 hög grad underlätta och jämna vägen för dem, som vilja framåt på kunskapens och yrkesskicklighetens område. Till seminariet. Från de fullbordade värnpliktsövningarna reste jag direkt till ~Jteborg för att börja vid seminariet. Det kändes en smula kusligt att inträde bland de i stort sett för mig okändd kamraterna fjorton daear efter sedan de börjat~ Men även detta gicl,. bra, tack vare den omständigheten att jag av dem möttes med od kamratlighet samt a~ lärarna hälsades välkoiil':1en. Men nog fick jag erfara att nina kamrater fått ett visst försprång, och det gällde att inte "tappa sugen" för att någorlunda komma i nivå med dem. Läroti~~arna voro många, och ideligen kommo nya ämnen pt dagordningen. Redan kl. halv 7 på morgnarna skulle samtliga klasser vara samlade i tfbönsalen" till morgonandakten, som förrätt<.ldes av rektor Nygren. Kl. 7 började lektionerna, som fortsatte i följd till kl. 10, då det var l 1/2 timmas frukostrast. ~fter kl. 1/2 12 följde ytterligare 3 l~ktlonatimmar. Vurje lektion pågick minst 50 minuter. Vissa dagar var det sedan lektioner i övningsämnena: gymnastik, trädgårdsskötsel, musik och slöjd. Längre fram i de högre klasserna h... de man också "gruppövningur" till förberedelse för provlektioner med barnen i seminariets övningsskola. Dessutom hade man läxorna att klara för den följ~nde dagen. Ofta var man sålunda nödsakad att vara i arbete till långt fram på natten. Det ingick nämligen också i kursen att skriva lektioner eller utkast till sådana för de praktiskt övning~rna. Och för detta arbete hade man ingen tid under dagarna. hållas i närvaro av lärare och kamrater. Provlektionerna skulle Vilka man därvid hade största respekten f0r, lärarna eller kamraterna, det kan man låta vara osagt, men ~äkert ~r, att kamraternas kritik kunde

7 rektor S muel Aygren. Det vl.lr en from ocl! god man, välmenande och lugn, enkel och flärdlös men i allt sitt förhållande klar och djupgående och detta i all synn~rhet vid undervisningen. H~ns gedigna lektionor i kristendomskunskap voro grundade på bibelordet och ytterligt väl genon~tänkta och planlagda. Och vud som genomgåtts ~nder lektionvrna, delgavs eleverna ytterligare i hektograferad skrift, som i lösa blad utdelades till var och en av dem. De sk.ulle sedan undan för undan inskrivas i en bok av varje elev och helst läras utantill. Boken kallade man sedan "luntan". ~nga ansågo visserligen, att allt detta vållade den ett autf5r omfattande arbete, nen 1 de allra flesta fall erkände man dock, att det låg något mycket lärorikt och värdefullt di:iri. Och även om man icke alltid under semlnarietiden fullt insåg värdet av detta arbete, så blev det nog klart efteråt, då man för undervisningen hade stor nytta därav. Under alla förhållanden hade man erhållit ett ganska gott nått av teologisk kunskap och många värdefulla intryck av det helhjärtade allvar, som besjälade den samvetsgranne rektorn och den utmärkte pedagogen. I kristendom undervisade också med nit och allvar adjunkt J.A. HUltqvist, som sedemera blev kyrkoherde i Enslöv. t~c.nga av de övriga lärarna voro också sb.rskilt kunskapsrika och goda pedagoger. Bland dem må särskilt nämnas historieläraren doktorerna.lidolf Jallerius t som sedermera blev kyrkoherde i Ujärtum och ledamot av riksdagens första ka~~are, samt Carl Gri.m!>erg, som gjort sig känd för sin historiska forskning och som författare till" Svenska folkets underbara öden". Adjunkt Bökman var en hänförd och hänförande naturforskare, adj. G.O. Börjesson en begåvad matematiker. I mo~ersmålet undervisade bl.a. adj. rrartin Graner, som sedan blev rektor vid folkt skollärareseminariet i Uppsala. För gymnastik- co vapenövningar svarade löjtnanterna Lundgren och Kruse, och dessa övningar,

8 på lärosalen. l) Lagen såsom nådemedel. 2) KOnj~tivens användning i svenskan. 3) Grunddragen av den s~enska adelns historia från nyare tidens början till slutet av Karl XI:s regering. 4) Djurens och växternas betydelse för varandra. 5) Areometrar. 6) Grunddragen i Rousse us uppfostringslära. 7) "All hjärtekraft, all ädel glöd har vuxit under kamp och nöd, försa~se och fara" (Topelius). Undertecknad valde det första. Följande skrivdag förelågo två ämnen, av vilka jag valde: "Vilka fordringar kan rodn ställa på berättandet vid undervisning i historia?'. Vid den tredje skrivningen hade man också frihet ~tt välja mellan två ämnen, v~rvid jag skrev om "Den metodiska behandlingen aven Jesu liknelse."

9 före provet. De voro [-.lv två slag: ett kunskapsämne och ett övningsämne. }f.an fick dessa ämnen på samma sätt som man får sina lotter 1 ett tombola-l~tteri; tombolan var i detta fall rektorns cylinderhatt. Ur den fingo vi i två omgongar draga ut vår lott, en för v~.rtdera ämnet. Det var med en. viss bävan man upprullade paprerslappen för att få veta sitt öde. Jag hade därvid tur: på den ena stod det: ttvästmanltind", på den andra: "Teckning med I:I:dje klassen. Men vid första provet h~de jag oturen ~tt bliva den n&st siste som blev uppkallad. Skönt tändes det emellertid, när biskopen och de övriga bärvar6nde blivit så orienterade i Västm~nland att biskopen reste sig och uttalade de förlösande orden: "Tack så nycketl" - Den diirpå följande teckningslektionen v' r ocksh snart och lyckligt överstanden. Därmed var avgångs examen klar, och lycklig och blomsterbekransade stodo vi färdiga att gå ut i livet för att fylla nya uppgifter. 'Våra betyg utdelades vid den högtidliga ersavslutningen den 5 juni, då vi voro 27, som erhöllo lärarediplom. Semlnarietiden var ~isserligen fylld av enträget och mödosamt arbete, men det var dock en ljus och förhoppningsfull tid, som.. efterlämnat många ljusmättade minnen

10 överbefolkad femte- klass, SOlli forut under en tid undervisats aven lärarinna. I synnerhet pojkarna voro allt annat än lätthanterlica. Dl.t Gick inte att leda dem med "lösa tyglar". I början beredde ja,-~lsorgsfullt pb. lektionerna med inledningsord och Hsmidiea" övergbngar enligt seninariel~utymen, där sldant var pi:. sin plats. een jag fann snart, att ilet här fordrades mera drastiska netoder OCll en l'akt - på sak gf..cnde undervisning, all n&got resul tut skulje kunna &stadl;:ollmas. J"ag fann ocks&' att dessa barn hade föga berli:igenhet att nedlägba nleon onborg pa liixh~sningen. Och det var inte lävt att fa den anlägga en stdnn benttgcnt:et. De hade dessutom för vana att viska och prata med varandra under lel::tionerna. S.s.dant kunde j u inte få förekoruna Och vad viskade de om? Ja, det kunde vara vad so~ helst, bäde likt och olikt. En glng kom jag nitt under en kristendo~2s1ektion P& en poj~e, son hade nagot att säga till sin bänkkanrat. Det är att uärka att det rldde stornväder därute, sanden på skolgurden yrde upp mot skolsalens fönster ocll pappersrei.:i.sorna pb innanfönstren elvo dl. och dl vemodiea ljud ifrån sig. Ja~ fr~gade, vad pojken hade haft att viska all. En smula triunferande reste sig de.'1 viskandes bllnkkamrat och yttrade ned ljudlig röst: "Han sa' e, att ja' tror att f - n tar oss snart allihop. " Naturligtvis var det att in~ripa med lämplig bestraffnine mot oskicket och den re.hct, som därieenom röjdes. så småningoo blevo förhållundena i lilas sen betydligt förbättrade, men likgiltigheten och håglösleten gick ej att borttaga i första tar:et. Men vidare härom senare. Jag når~de ny~s, att vikariatet cällde för vårterninen. Men under densur-.. ma visade det sig, att barnan"talet vid nästa läsurs början sl:ulle bliva så stort, att en ny läraretjänst mtste inrättas. Under höstterninen behövdes m.lunda en vikarie och jag fick vikariatet. Den nya tjlinsten ansägs nödvandig även i fortsättningen och annonserades ledig för ordinnrie innehavare. Jänta tvenne andra sökte jac; den. Vid valet pl kyrkostädnan blev

11 Belfraee bl~ v häpen, när han besökte klagsen och erfor, att den var s~ stor, och han p&pekade särskilt svari gheten a~t k~nna rätta olika slags skrivböcker i en sl överbefolkad klasb. - rmja, det ordnade sig så smånineom, men klabserna fortforo att vara stora till fram på 1920-talet, då förhtllandet blev ganska normalt. Som redan.tidicare plpekats var intres~et för skolan och läsningen ganska Qini ~lt bade hos barnen och till stor del även hos deras föräldrar. SkolgLneen ver ooks& i vissa fall ojämn. än var det ett f6rhinder, än ett annat. Ofta uteblevo barnen på grund av - sbson rapporten löd : "Tarlnavärk. II Men icke st.. sällan upptäckte man nog, att det även kunde vara andra orsaker, som 1&60 bakorj.. l:an fick av mödrar eller fäder, som ko;uno till skolan i nagot ärende aneeende barnen, ofta höra sudana yttranden soo detta: tlvad tjänar det till att barnen s~,-c:..ll knoga och e~ i skolan srunt arbeta ned läxor o. d., de bli se~cn andl bara "arbetare., SO[,l inte ha nlc;on nytta därav?" En missnöjd fader sade en L"'""~l~ r'ent ut: "Barnen ska läsa och knoea, bara för a t t lärarna akt.. kurlda u.. pvisa vackra resultat, fa meriter och bli befordrade. T! Lyckligtvis var det l ångt ifr~n sb, att alla föräldrar hade en s&dan trivial och vanställd uppfattnin~), och ännu ner lyckligt var att, där en sådan uppfattning fanns, den undan för undan all tcrer trädde tillbaka för sundare och nera rimliga åsikter. Att su skedde, hade förvisso till stor del sin grund däri alt arbetareorganisationer na bildades och utvecklades ~ed verkliga bildningssträvanden pb pro{~ra.'ti.illot, sedan deras studiecirklar o. d. trätt i verksar:lhet. Det blev en hävstung, som verkade upplyftande liven på skolarbetet och allmhnhetens intresse fbi' detsar.:::ma. IltHl dessuto21 tillkom en annan omständighet, som i kanske ännu högre grad bidroe till starre förtroende för & olan och de~s verksamhet. Arbetarna, sor~ tidigare satnat egentligt

12 bel G..?;cn vid Tiden och llär fanns on liten ltolao och på denna en g:h!'d, son i:allados Holn.lon eller HoJn.a~t.!1l2.!1. n'::'rav U} pl:.o~ nc.rn.net Tidahalo. något sru::.hälle fa!1ns icl:e, förrän ~rih. Hans von I!s.;.en, SOL'1 benwmes fltidaholr.1s c;rundlå "0", bor jade utnytt.~a vo. ",tenkraften i Tid&n för st.cvcrk oc1: en del nindre verkstädor, v':'ll:et utgjorde b rjan till bebyg elnon. For c:.vric;t Vflr hllr rena landsb eden, där blott ett par!lth'regods ut:;jorde n got avbrott. lncur~s ~yrkn var bol~con vid Tidons strand, ej l~ngt fr~n den nuvarande kyrtan, som ~ir gg!:tel.l.snm for: Ti(:nhol~. ~,L lenetorp. Fbrst eftor ~r 186B, d~ t:ndsticksfubriken Vulaa anlades av frih. von :':ssen, blov det furt i utvec.ldlnco4". Bostuder by ~des och foh: strömmade till för att fl':. orbvte. År 1891 blev Tid'!hol köping, oc! 1910, dl'.. sar.:lhäll t fr... ll den l j n. ficl~ otadsriitticheter, rå! nados hur e n folkn.~ned, SO::l överster: pcl'samer. Av dessa voro omkring; anstullcln. vid tåndsticlcsi'abriken. Donna hade icke.mindre Un G50 specialmaskiner, egen litoeraf'isk anhiccnins för tryckning avetikotter för tilndstickslsknrna o.d. Vulcan ans~gs vara v:r1dens största thndsticksf&brik med en tillverl!line av o~l:rinc OG\; t lind... ticl:saskar per dog. - Des.Guto~ d.cev Tldoholms '')rul: en gans}.a omfattande induntr':"ell verl:sunhct och sysselsatte 1LnC8 arr nr. Ven har oj hl\rt talan om. '"TiduhDlms Kårran", Tid -holms auto..; obiler, bussar, möbler o. d. fr... n Tiduholt:l. - Det är helt naturlir;t, att denna snabba och cnor::.ta utvecklinc :[Erornakade!Jt.nc;n beilov, som :.ate ti lleodoses i dct DU.Jl l!o, som sulunda ko '1it till stånd. Att ntir:18,rc iner. hlirp~., skulle bliva alltför VidlyftiGt.. Blir l... blott!!li.onus, att nun... r 1<,)05 fick till stund en na.mskola för den fortsatta ujldervlsningen. Denna r-:':rv5.ndlades föi'st till kof'l.. unal oellallskola Odd r 01s1::oloeXDocnsrJtt samt onbildcdeo slutligen till en statens realskola.

13 som klockare och skollbrare i pastoratet, sedan han avlagt prov för klockaretj~nsten i lngarps kyrka till s~dan belqtenhet, att L&n ver självskriven för denna befattning. Ock du han des_utom äede goda f0iutsättningar atv ~derviga barn enlict den s.k. "Lancastermetoden, Il vij.lcet han kunde intyga cenon skrivelse, som hade Växjb do -;:api tals sielll och bi skop LSE4ias 'l'e..:;ners eeennändiga underskri f t, bit. v han SOL1 reäan nä:mts ocksb. utsedd a t.t undervisa barnen i pastorutet mot en lon av tj sl.:urpor råg oeh 6 sl.:uppor havre. Undervisnincen skulle pleti. fr n morgon till!lviill och p& en llungd olika stlil1en i pastoratet. Led anledninc av folkskolestadcun av år 1842, son hrllvdc L0ere koopetens, blev Rylander, so hhrstal:..ffi&c...e fr' n Byar U.::JS socken, ctönkppincs Hin, nödsakad att utuka clensar:i.4la cenom att. '~onsultera vid Skara se i narium under ledning av prosten Otterstr(,m. S.'1crt voro tvl.t. sl:olor anordnade inon pastoratet, den ena för cklil a - Baltak och den andra för Agnetorp nen ned awbulering mellan Q~t nu uppvaxande Tidaholr:l och J'obacken i gnetorp. Vid de sistnärmda båda s tällena tjunstcjorde Rylander till Lr 1876, da han son lärare efterträddes av folkskollär~ren Per AUGust Kjellen, född 1853 och bördig fr t... n Sjocerstad i Skaraborgs län. Under den all! a första tiden ambulerade ä~en han. Tidaholms folkskola under Kjellens ledninc. År 1876, d~ det minsta flv de nuvarande skoibilusen i T., blivit bygwt istället fer den ('&mla skollokalen, som var inrynd i Saf.'.U,la bygc;nad son fattighuset je.. lt ett.. at:asin r:led belägenhet pt. den nuvarande slolcurden unc:ofh.r mitt fvr stora bron over Tidan, blev skolan i Tidaholn E:.ntli-,en förvandlad till fast folksl:ela. Det nybygcda skolhuset h~de till atu b0rja m~d i bottenvl.ni~cen endast två l~rosalar, som dock voro mycket stora, sa~t i Qittelpartiet en l"rarebostad och i andra våni icen ett konnlunairum.

14 och inte ~inst i det avseendet att duplikationen föranledde läsning ph efteroidda.:=:arna och kom i l-:.onflikt med slöjdundervisni ~.gen vlllade den obehag och var "svndert,rasande" både för barnen och lärarna. fjen i det all tjf.lj:7.lt framittskridande samhället, vers folk..1.b.l1gd och barnantal stundigt ölmdes, hade Kjellen gting rå ghng mlst göra frn.'!lställning om nya lokaler och utrymmen, och m.an undrar kn~prlst pz.. att bb.de han och de anslacsbeviljande nyndi(';heterna i saclllllet tröttnade vid att se.. ofta töra den visan upprepas. Je den Tidahoio blivit stad, dr5jie det inte m~nga &r, innan den f0rindrincen vidtogs beträffande skolväsendet att skolan kod att sortera under en Folksko18styrelse och Stadsfullnhktige istället för under skolråd och kyrkostä lilla, v llket gav större enhetliel1et o..:h stabilitet bt det hela samt en.j:lcra koncentrerad ansvarsk~nsla, när det Gällde skolans angelägenheter och deras ordnande. Skol styrelsen fick ockst en betydligt större befogenhet än skolrådet förut haf t, bl. a. ~ven att välja lärare, villet tidieare tillkom kyrkost~.m.rilan...'jur skolans på dagordningen länge st&ende lokalfrt.ga ä.'ltlir,en uppsattes på proe:ra:!ffiet i hela sin omfattning för en nujaktie lösning, se. blev det också till :..;ist,-.:enom skolstyrelsens behjärtande och först& else för frågan ett avgörande, som blev gelt och tillfyllest. 1::en när detta verl~ställdes, hade Kjell.Bn avgat t fr... n sin t jä.nst, vilket skedde 1919, dcl. han erhöll pension. lian dog Under en {3-Lrig tjänstetid hade "f. A. Kjel16 n flitt bevittna en storartad utveckling i sitt sar.b.älle och icke olnst p~ det ecna gebitet - folkslolan. I början av sin tj&nst hade han blott fat~ ä.gna Tidaholm ~älften av sin kraft, den andra Iu.i.lften tol:: r:obacken i Acnetorr Vid avg;"ncen däremot stod flan i Tidaholm omgiven av ett 20- tal kolleeer. Lycket arbete och G:...I.I._a omsorger 1&6 bairom en s~dan utveckling. }:jellem var en för sitt kall intresserad och beelvad man, som framförallt kunde

15 Efter Kjell~ns avg~ng beslöts, att en överlurure skulle tillsättas. Innan denna frhe,a hunnit uvcörcls, fick folkskoll. K.J. HÖGlind tjunstgbra son ttforstelärare", eftersom han var äldst bland lurarna. Annu Vbr ooellrtid Kjell~n till hands och kunde stå till t j 1..1 n s t vid eventuella tillfällen. }itur den blivande överläreren hade stadsfullnliktige pl färslue av folkskolestyrelsen fastst:llt lönoförnlner o.d. för denne. En instruktion för överl. hade utarbetats och av skolbverstyrelsen blivit godk~nd. Tj~nsten a~nonserades ledig. Flera stkande a~~lde sig. Ans~kninga.na bleve uvershnda till Skolöverstyrelsen för ~ransknin~ av de sgkandes bel.urichet. Valet förrättades av folkskolestyrelsen. En larare JI. Villart blov vald. Valet 0vcr~labG.des. Under tiden begärde Villart att icke vidare ifråcako,1f.,a ror t~änstel'j., v'.j.rpb. följde att nytt val skulle företagus efter förnyau a jl ä~ 'Lingstid. å uppoaning av kamrater v id skolan och även Ull<1.CEl i Tidallolm inllli:lllude blven undertecknad denna glng - uen första gc.ngen sgkte jag icke - Glin ans(;kan. Vid det ddrpu förrättaae valet don? aug. 1920, erhb1l jag 8 av do 10 avgivna rösterna och blev sblunda vald. Frtn och fled Ar 1921 tilltrbdde jac alltsa överlärarebefattnir.lcen vid Tidaholms folkskola, ocl1 (lllroed fl,ljde en ny period i min skoltj~nst, som därefter fortgick wldcr 14 hr, under vil!wn tid liven jag fick "am.bulerat!, nämli 30n mellan katedern och e 2:::P e di tionen. Hl;!! VBr ff1nns den sistnärmda? Det fanns in ~ en stdnn. D t enda 800 fanns var ett sklp, innehlllande en hel del gamla dagböcker OC.1 e:mr.lcnskataloc;er, &tskilliga camla ansgkningshnnd1ingar för vid skolan valda lärare, nlera s.k. "1i "care" c.d. Eneilertid hade folkskolinspoktör A.Th. i.allström. nyss inspekterat vid skola4. D~rvid haae bl. annat folkskolestyrelsen sa,11!l.unkullclts och inför densa::nrn.a uppdrog inspektören rikt-

16 Redan vid varterfl+nens början 1921 var expeditionen provisori~kt klar. l)å sommaren flyttades den sedan till s,ola11, dlir aen bostad, som Kjellen innehaft, nu var utrymd. Där fick m.an.di.. ocknl ett tillfelliet materialrum. Skolstyrelsens ekonol'linumnd var i livlir: verksamhet med u"tredniugcr och försla: för d.en nu p.':t allvar upptagna fr t gan ou övriga skollokalers Inskaffande. C.~ider lyckades det att ko.we till ett pralctiiskt och e;ott resultat genom en radikal förändring och ett bd.ttre tillvaratae;ande av utrynmena i de bl.da förefintliga skolhuse!l, där samtliea bostilder förvandlades tilj skollol-:aler. Ert,)r denna g...;;nomt:ri~o"nde i'0r~ndring, vilken vorkstäl.ldes i tre -etapper, nlnlit;en tren 1923, 1925 och 1926, erhbll man inalles 18 pruktig8 lärosalar, C:YrJllastiksal, naturkunnighetssal, teckninessal, ett. stc.:rre och et t flindre lärarerum, tvt.. rymliea materialru.m, expoditionsrurn scmt ett stort, präktigt sl\:olkök, det sistn-.t.:mda delvis genolt tillbyt:'~l1ad. Dessutom blev ytterligt2!re ett litet run tillgängligt för eventuellt behov. Tack va e folkskolestyrelsens beredvilliehet, &tadsfullf'1.äktiges anslagsbeviljande välvillighot och lärarekbrons värdefulla nedvorj:an blevo sålunda jämf15resev is sm rt samtliga av folkskolinspekti..jren frarn3t~11da önskemål f <.i r v E..r",.liga de, val'med följde förökad arbetsguid~e för såväl barnen SOLl lärarna och i sammanhang därmed oclcs& ett bättre ardctsreaultat. GkoH~31{et kunde också starta sin verksamhet. Den första kursen för flickor, tillhörande fortslit..,niacsskoilans undra årskurs plbörjades den l nov under ledning av skolkökslärarl!lnan!,:aja Skoog. I~an UPlska.ttt::.de allmänt vad som l;.tgjorts i?len alldeles särskilt detta, att flickorna fingo unc..ervisning i hushlllsgoron.ål. Wir deras mödrar vid kursernas avslutning fingo vara med och se sina döttrar i arbete vid kbksspisarna och av dem bli serverade av

17 sl:olans expedition. Vad som under allt do,ta 00.. vid fulleörandet av 211n övribo {lli _ anden bör frat:h~11as såsom för nig synnerligen Glädjande, det är den V8rnu förbt~1.olse o'h välvilja, som städse ~cor;:! bf...de sl;,olan och nig till del frtn ledam()tcrna i skolstyrelsen. Dc t svek aldrig. Saf'.rrta Goda int sae å(l_[~gal2,dcs bt..ce föt' dat, son blivit.. tr~to\-at, ocl: för det, so... boh~:vde göras. Den ofta ratt 1:1 'va. d(~ frbutsbördf.&n blev duricenor.. avsevärt uncerlbttac.. Med ao tre pereoner i s!,wlnt,.:rcls,m, so 1 efter va... andra irmehede ordfliran<j.osl:u:;:-et - r,;rostt-jn l.~c.r}:us LindsL:oc, ~ärnhandlo.nden G.L. Södcrbo C ocrl fabriksförmar:nen AeH. U:.:gnusson - :,,~ ndo jag ois oc1:8a alltid stå i (lot allra bustu saofbrsti'...nd. Ett v3rc1efullt elcxir,,:ar oolwl. d~n välvilja och hjäll sa mot, som iclte sällan lwr1 laic till del tran.glina nrbets.. ar:j.ruter vid slwlun, vilka bl. a. värdesatte nyordningen av skolans m:pedl-1; tionella fijrhhllamlen. Genom deltfl.cande i lwm.si tteer t du nya kursnlanci't rsllcmenten, ordni~gsbtudeu m. n. skulle eivas ir~ot.åll och form, voro do välvillict L'ledverkande, varir;enom arbetet både underlilttac10s och 1'rarnförallteI:llöll stgrrc ocll.c:l!ngsidlcul'e saklighet. 1ven ocll icke minst de olh:c. Folkskolinspektörer, svarade för s tatens synpunkter och övervaknincen av stolans vqrlrs a r1il c t, ha hos mig kvarhlr;mat odelat goda och bol:aeliga ninncn len vad jag l=.ansko ända ufter avslutad t~g.nst r:.:i s t av all t saknsr, det år den rena, varrun D;lannerr och den h:el'lo.:.:.sfulla v'uviljan, 80 ou ofta 1~1'5t~ frufll och strålade mi till rli.-tes från v':nj.iga och coda barnaöcon, ntr jag intoc platsen!;'å h:atedorn, där jag hade den livslevande frul':för mg, eller pu ez:;>editionon, der jac tyckta ~ig so den, när jec införde deras n a ~~ i <le olika böckerna eller när jag 8utte eitt ec(,t nana under deras avgungobetyg. I deras blic1:ar avläste jag liksom ett tc.ck för dct arbete; som. vi H~rarl;) utförde _dlder önskan ocll förhoppning däran, att dov skulle bliva barne~ill eagn och välsicnelso -

18 x x Vurje kallelse i livet h~r både mörka och ljusa sidor. Lörarek~11et utgör ingalunda undantag härifrån. Men efter avdlutad tjänstgöring vill jag allra helst minnas de ljusa sidorna och önskar, att ollu de många. som varit föremål för.m1n verksarrillot jamt också alle andra. som j ag därvid kom i ber5rlng med. måtte vara besjtilade av den goda viljan att överse med bristernu och framförallt förstå och minnas de roda uppsåten, som lågo bakom. denna ver}; samhet. 3kultorp den 20 febr A.J. Hlirnel1us f.d. överlär~re i Tldaholm.

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj Barnen har börjat skolan och vi börjar växa in i vår vardag och hitta rutiner som passar både barnen och oss. Vi har dessutom haft finbesök av Mia, Pia,

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Lektioner det mångkulturella samhället

Lektioner det mångkulturella samhället Lektioner det mångkulturella samhället Temasida Lektioner Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill ha lektionstips med hjälp av vår temasida om det mångkulturella

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

, QwujedwwIcraterKfo

, QwujedwwIcraterKfo Falkenbergs kommun Kon n in.-f ii- Miiru nlr.f.jl 2014 -Ui- 0 8, QwujedwwIcraterKfo J Thuftém 0»if ts 2-o

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Räknar du med hur barn tänker?

Räknar du med hur barn tänker? Räknar du med hur barn tänker? ULF SÖDERSTRÖM Vid en föreläsning kom tillvalskursen i matematik på M-linjen vid Högskolan i Växjö läsåret 80/81 i kontakt med problemställningen Hur tänker barn när de räknar?

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Bildundervisningen som dödade tecknarglädjen

Bildundervisningen som dödade tecknarglädjen Bildundervisningen som dödade tecknarglädjen av Ulla Martola I början av 1900-talet var teckningsundervisningen strikt reglerad och disciplinerad. Användning av förlagor och lärarens entydiga anvisningar

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer