FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 09.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala."

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde Onsdagen den 11 februari 2015 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare tillika rösträknare Tid för justering: måndagen den 16 februari 2015 kl Fastställande av föredragningslista för sammanträdet 5 Anmälan av interpellationer och frågor a) Interpellation: Anna-Karin Klomp (KD) Är vi ansvariga för våra beslut? b) Interpellation: Nina Lagh (M) Utredningen om patientmatssituationen på Akademiska sjukhuset c) Interpellation: Sara Sjödal (C) Var finns de nya patienterna? CK CK CK Landstingsstyrelsens ordförande informerar CK Ny uppdrags- och budgetprocess CK Ambulansdirigering och bildande av gemensam nämnd CK Revidering av Regler för ekonomiska ersättningar för och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperioden ) CK Revisionsplan 2015 för landstingets revisorer CK Upphävande av Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län CK Trådbussar billigare än spårvagnar Svar på motion CK Pågående fastighetsinvesteringar Informationsärende CK Valärenden CK Besvarande av interpellationer och frågor 16 Avslutning

4

5 ÄRENDE 5

6 ÄRENDE 5

7 ÄRENDE 5

8 ÄRENDE 5

9 ÄRENDE 5

10 ÄRENDE 5

11 ÄRENDE 7

12 ÄRENDE 7

13 ÄRENDE 7

14 ÄRENDE 7

15 ÄRENDE 7

16 ÄRENDE 7

17 ÄRENDE 7

18 ÄRENDE 7

19 ÄRENDE 8

20 ÄRENDE 8

21 ÄRENDE 8

22 ÄRENDE 8

23 ÄRENDE 8

24 ÄRENDE 8

25 ÄRENDE 8

26 ÄRENDE 8

27 ÄRENDE 8

28 ÄRENDE 8

29 ÄRENDE 8

30 ÄRENDE 8

31 ÄRENDE 8 Sammanställning av kostnader för ambulansdirigering Lokalkostnad Teknik Personal Fördelade teknikkostnader SOS avtal Gem kostnader Kostnad 2014 Landstinget Sörmland Kostnad 2015 Kostnad Kostnad 2017 Kostnad 2018 Kostnad 2019 Summa Lokalkostnad Teknik Personal Fördelade teknikkostnader SOS avtal Gem kostnader Landstinget i Uppsala län Kostnad 2014 Kostnad 2015 Kostnad 2016 Kostnad 2017 Kostnad 2018 Kostnad Summa Lokalkostnad Teknik Personal Fördelade teknikkostnader SOS avtal Gem kostnader Landstinget Västmanland Kostnad 2014 Kostnad 2015 Kostnad 2016 Kostnad 2017 Kostnad 2018 Kostnad Summa Lokalkostnad Teknik Personal Fördelade teknikkostnader SOS avtal Gem kostnader Total kostnad för hela avtalsområdet Kostnad 2014 Kostnad 2015 Kostnad 2016 Kostnad 2017 Kostnad 2018 Kostnad Summa Aktuell fördelning av kostnaderna Lokalkostnad: Fördelas efter faktisk kostnad för det egna landstinget. Endast Uppsala och Västmanland. Teknik: Egen teknik fördelas efter faktisk kostnad för det egna landstinget. Endast Uppsala och Västmanland. Personal: Fördelas efter befolkningsmängd. Endast Uppsala och Västmanland deltar. Fördelade teknikkostnader: Kostnader för teknik enl P Könberg fördelas efter befolkningsmängd för alla tre

32 ÄRENDE 8 landstingen. Södermanland, Uppsala och Västmanland. SOS avtal: Fördelas efter faktisk kostnad för egna landstinget. Endast Uppsala och Västmanland. Gem kostnader: Fördelas efter befolkningsmängd för alla tre landstingen Därefter fördelas efter befolkningsmängd Uppsala och Västmanland.

33 ÄRENDE 8

34 ÄRENDE 8

35 ÄRENDE 8

36 ÄRENDE 8

37 ÄRENDE 8

38 ÄRENDE 8

39 ÄRENDE 8

40 ÄRENDE 8

41 ÄRENDE 8

42 ÄRENDE 8

43 ÄRENDE 8

44 ÄRENDE 8

45 ÄRENDE 8

46 ÄRENDE 8

47 ÄRENDE 8

48 ÄRENDE 8

49 ÄRENDE 9

50 ÄRENDE 9

51 Bilaga ÄRENDE Dnr CK Fastställda av landstingsfullmäktige , reviderade samt Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod ) 1 Fastställande och tolkning av ersättningsregler Landstingsfullmäktige fastställer ersättningsregler och ersättningsnivåer. Landstingsstyrelsen har till uppgift att följa utvecklingen av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och vid behov ta initiativ till ändringar. Tolkning av dessa regler åvilar landstingsstyrelsen som också vid behov utfärdar tillämpningsanvisningar. 2 Rätt till ersättning Ekonomiska ersättningar enligt dessa regler utgår till förtroendevalda i landstinget och i av landstinget tillsatta styrelser, nämnder, kommittéer, utskott och beredningar. Ersättning utgår för uppdrag i andra organ än landstingets egna i det fall den förtroendevalde utsetts av landstinget och inte erhåller ersättning av annan. Sammanträdesarvoden utgår med procentuella andelar av månadsarvodet för landstingsråd. 3 Arvode för landstingsråd/gruppledare Till landstingsråd/gruppledare utgår ett månatligt arvode som följer arvodet för riksdagsledamot, vilket fastställs av en från riksdagen fristående nämnd. Uppräkning av arvode för landstingsråd/gruppledare sker vid samma tidpunkt som för riksdagsledamot, dock endast en gång per kalenderår vid samma tidpunkt som den slutliga arvodesnivån inför nytt riksdagsår fastställs. Till vikarie för landstingsråd/gruppledare utgår motsvarande arvode efter prövning i varje enskilt fall. Se också 28 angående förordnande av vikarierande landstingsråd/gruppledare. Till deltidsarvoderade landstingsråd utgår arvode beräknat på deltidens förhållande till heltid för landstingsråd. 4 Landstingsstyrelseordförandens arvode Till landstingsråd som tillika är ordförande i landstingsstyrelsen utgår arvodesförhöjning motsvarande 10 % av månadsarvodet för landstingsråd. 1

52 Bilaga ÄRENDE Ordförandearvode Ordförandearvoden utgår till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande och arvodesberättigad ledamot i nedanstående organ med 1/12 per månad. Beloppet anges som månatlig utbetalning i procentuell andel av månadsarvodet för landstingsråd, avrundat till närmaste tiotal kronor. Uppräkning av arvodesbelopp sker årligen fr.o.m. 1 januari. Organ Ordf. 1:e vice ordf. 2:e vice ordf. Ledamot Landstingsfullmäktige Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Beredningen för barn och unga Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Landstingsstyrelsen * Landstingsstyrelsens FoUU-utskott 10 3* - 3* Landstingsstyrelsens Personalutskott 10 3* - 3* Produktionsstyrelsen * Kollektivtrafiknämnden * Hälso- och sjukvårdsstyrelsen * Patientnämnden Länshandikapprådet Varuförsörjningsnämnden Kostnämnden Pensionärsrådet Kulturnämnden Stiftelsen Musik i Uppland 5 3** - - Stiftelsen Upplandsmuseet 5 3** - - Landstingsrevisionen Styrelserna för: Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB 10*** 5*** 5*** - * Gäller endast ledamot i arbetsutskott eller andra utskott under styrelser som inte ingår i respektive styrelses presidium. ** 1:e vice ordförande avses tillhöra oppositionen i de nämnder/styrelser som inte har någon 2:e vice ordförande. *** Arvodesnivån förutsätter uppdrag i samtliga ovan nämnda bolagsstyrelser. Respektive bolag belastas med kostnaden för arvoden. 2

53 Bilaga ÄRENDE Sammanträdesarvode Landstingsfullmäktige För deltagande i fullmäktigesammanträde utgår till ledamöter och ersättare med 3 % av månadsarvodet för landstingsråd per sammanträde, avrundat till närmaste tiotal kronor. Uppräkning av arvodesbelopp sker årligen fr.o.m. 1 januari. 7 Sammanträdesarvode övriga styrelser, nämnder, utskott, beredningar inklusive bolagsstyrelser För deltagande i sammanträde med övriga styrelser, nämnder, utskott, beredningar inklusive bolagsstyrelser* som anges i 5** och för uppdrag i finansutskott samt för uppdrag inom Mälardalsrådet utgår sammanträdesarvode till ledamöter och ersättare med 2 % av månadsarvodet för landstingsråd per sammanträde, avrundat till närmaste tiotal kronor. Uppräkning av arvodesbelopp sker årligen fr.o.m. 1 januari. För deltagande i sammanträde med övriga organ där landstinget svarar för arvoden och för arvodesberättigad utbildning eller dylikt, utgår sammanträdesarvode med 1,5 % av månadsarvodet för landstingsråd per sammanträde, avrundat till närmaste tiotal kronor. Beslut om deltagande i utbildning, som berättigar till sammanträdesarvode, fattas av respektive organ. Vidare riktlinjer kan utfärdas av landstingsstyrelsen. Ekonomisk ersättning medges även för förberedande möte (partivis eller blockvis) inför sammanträde med styrelse, nämnd, beredning etc. som inte förläggs i anslutning till ordinarie sammanträde. Kostnaden belastar respektive organ. * Gäller även styrelsen för Uppsala Buss AB och Upplands Lokaltrafik AB. Heltidslandstingsråd som innehar uppdrag i någon av bolagsstyrelserna är inte arvodesberättigat. Kostnaden för sammanträdesarvode och andra ersättningar belastar respektive bolag. ** Sammanträde med Länshandikapprådet och Pensionärsrådet arvoderas med 1,5 % av månadsarvodet för landstingsråd per sammanträde, avrundat till närmaste tiotal kronor. 8 Halvdagsarvode Halvdagsarvode utgår med 1 % av månadsarvodet för landstingsråd per sammanträde (avrundat till närmaste tiotal kronor) vid deltagande i sammanträde kortare än 4 timmar. Restid vid resa över 70 km tur och retur får inräknas schablonmässigt med 3 timmar och med 2 timmar vid kortare resväg. Tid för gruppmöten i anslutning till sammanträdet får räknas in i den samlade sammanträdestiden. 3

54 Bilaga ÄRENDE Flera sammanträden samma dag Förtroendevald som deltar i flera sammanträden samma dag har endast rätt till ett heldagsarvode per dag. Detta inkluderar ersättning för sammanträde med partigrupp. 10 Arvode till revisorer Årsarvode till revisorer för granskning av stiftelser utgår med 2 % av månadsarvodet för landstingsråd/heltid. Årsarvode till revisor i Mälardalsrådet utgår med 2 % av månadsarvodet för landstingsråd/heltid. Årsarvode till revisor för granskning av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling utgår till ordförande med 2 % av årsarvodet för landstingsråd/heltid och till ledamot med 1 % av årsarvodet för landstingsråd/heltid. Årsarvode till revisor för granskning av bolagen utgår med 2 % av årsarvodet för landstingsråd/heltid och till revisorsersättare med 1 % av årsarvodet för landstingsråd/heltid. Respektive bolag belastas med kostnaden för årsarvoden och sammanträdesarvoden och övriga ersättningar till revisor. Därutöver utgår sammanträdesarvode med 1, 5 % av månadsarvodet för landstingsråd/heltid. Övriga ersättningar utgår i enlighet med landstingets regler. 11 Resekostnader personliga utlägg Kostnader för resor kopplade till det politiska uppdraget ersätts enligt gällande avtal vad gäller kilometerersättning etc. resande med egen bil. Ersättning avseende utlägg för andra färdsätt (t.ex. tåg, buss) samt ersättning för parkeringsavgift ersätts också mot uppvisande av kvitto/biljett i original. Landstingsråd/gruppledare har rätt till ersättning för resor i tjänsten, men inte för resor till och från tjänstestället. Allt resande med koppling till landstinget ska ske i enlighet med Resepolicy för Landstinget i Uppsala län. 4

55 Bilaga ÄRENDE Traktamentsersättningar och resekostnader Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten (mer än fem mil) utges traktamentsbelopp + resetillägg. Traktamentsbeloppet är för hel dag (mer än 18 timmar) 220 kr, för halv dag (mer än fyra timmar) 110 kr. Reducering görs för kostförmån enligt Riksskatteverkets rekommendationer. På reseräkningen (grönt blankettset) ska anges vilka måltider som man inte har bekostat själv. Traktamentsbeloppet är skattefritt. Resetilläggen utges med 105 kr för hel dag och 15 kr för halv dag. Reducering görs med hälften av det belopp som traktamentet reducerats med. Resetillägget är skattepliktigt. Utlandstraktamente tillämpas vid utrikes förrättning. Ett s.k. normalbelopp utgår per dag och är beroende av vilket land som besöks (se skatteverket.se för aktuella belopp). För mer information kontakta Landstingets resurscentrum. Billigaste färdsättet ska alltid tillämpas. Bokningar av resor görs via de företag som landstinget, efter genomförd upphandling, har tecknat avtal med. Vid gemensamma överläggningar mellan partiernas gruppledare i respektive nämnd m.m. utgår reseersättning. Vid sammanträde med partigrupp medges rätt till reseersättning för 12 sammanträden per år. Ovan angivna belopp kan komma att förändras under mandatperioden. 13 Ersättning för kontaktarbete I syfte att öka inblicken i landstingets och andra huvudmäns verksamheter har ledamot och ersättare i styrelser, nämnder, ledamot i beredningar samt ledamot och ersättare i landstingsfullmäktige möjlighet till s.k. kontaktarbete, d.v.s. möjlighet att göra studiebesök inom landstingets och andra huvudmäns verksamheter. Kontaktarbetet är avgränsat till att genomföra inom Sverige. Kontaktarbete ska vara kopplat till det politiska uppdraget och medger rätt till arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning för högst fyra tillfällen per uppdrag och år. Arvode medges med motsvarande 1,5 % av månadsarvodet för landstingsråd, avrundat till närmast tiotal kronor. Principen för hel- och halvdagsarvode är tillämplig. 5

56 Bilaga ÄRENDE 18 9 Innan kontaktarbete utförs ska det föregås av ett beslut av respektive ordförande. Beslut om att bevilja kontaktarbete, knutet till uppdrag som ledamot och ersättare i landstingsfullmäktige, kan också fattas av respektive landstingsråd/gruppledare. Undantag från rätt till ersättning: Ordförande och vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller landstingsfullmäktige som uppbär årsarvode har dock inte rätt till ersättning enligt ovan, om kontaktarbetet avser den styrelse, nämnd, beredning eller landstingsfullmäktige där denne innehar ordförandeuppdrag och uppbär årsarvode. Landstingsråd/gruppledare har inte rätt till ersättning för kontaktarbete. 14 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst som föranleds av uppdrag inom landstinget utgår till ordförande och vice ordförande samt ledamöter och ersättare som enligt 5, 6 och 7 har rätt till arvode och som med intyg kan påvisa sig ha förlorat arbetsinkomst. Sådan ersättning utgår även för deltagande i kurser och konferenser som har betydelse för nämndens verksamhet (se bilaga 2). Ersättning utgår även till landstingsanställd som har förtroende-uppdrag inom landstinget. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges maximalt i nivå med heltidslandstingsråds arvode per dag. Timersättning ges med högst 1/8 av maximibeloppet per dag. Förtroendevald som är timavlönad kan inte göra anspråk på ersättning för förlorad arbetsförtjänst för arbetspass som inte bokats p.g.a. politiskt uppdrag. Endast faktisk ekonomisk förlust, där löneavdrag kan styrkas av arbetsgivare, medger rätt till ersättning. Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska göras hos den nämnd/styrelse motsv. som ska belastas med kostnaden. Ytterligare anvisningar för ersättning för förlorad arbetsförtjänst utfärdas vid behov av landstingsstyrelsen. Även styrkta uppgifter om förlorad arbetslöshetsersättning (A-kassa) eller förlorad föräldrapenning ersätts. 15 Förlorad arbetsförtjänst sammanträde med partigrupp Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid sammanträde med partigrupp föreligger för 12 sammanträden per år. 6

57 Bilaga ÄRENDE Ersättning vid oregelbunden arbetstid Förtroendevald som arbetar oregelbundna arbetstider har rätt att få rimlig dygnsvila respektive veckovila utan förlorad arbetsförtjänst. Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för arbetspass som avståtts natten före sammanträdet. Efter sammanträde som pågått hel dag kan ersättning utgå för arbetspass natten efter sammanträdet. Den som enligt arbetstidsschema har enstaka fridag (under en 7-dagarsperiod) och ett heldagssammanträde infaller denna dag, har rätt att inom en vecka ta ut extra ledighet från ordinarie arbete och därvid få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 17 Förlorad arbetsförtjänst för egna företagare Vid beräkning av inkomstbortfallet för egen företagare (motsvarande) ska 90 % av den hos Försäkringskassan registrerade årsinkomsten vara utgångspunkten. Inkomstbortfallet för hel dag ska anses vara 1/248 av nämnda belopp. Inkomstbortfallet per timme beräknas med 1/8 av dagsbeloppet och avrundas till närmast hela krontal. Förtroendevald som är egen företagare ska vid begäran om ersättning styrka sin registrerade årsinkomst genom intyg från Försäkringskassan. Förtroendevald som uppbär inkomst från anställning och från eget företag (motsvarande), omfattas av schablonberäkning enligt ovan för den sammanlagda registrerade inkomsten hos Försäkringskassan, om 50 % eller mer härrör från det egna företaget (motsvarande). I annat fall ska inkomstbortfall från anställning styrkas med intyg från arbetsgivare i enlighet med ovan, jämsides med schablonberäkning enligt ovan för inkomster från det egna företaget (motsvarande). Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan inte utbetalas för samma tidsperiod för inkomstbortfall från flera arbetsgivare eller från förlust av inkomst i eget företag i kombination med inkomstbortfall hos arbetsgivare. Möjlighet finns till individuell prövning av rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egna företagare eller motsvarande (det åligger landstingsstyrelsen att göra den individuella prövningen). Den individuella prövningen ska tillämpas då beräkningen enligt schablon inte är skälig. Med utgångspunkt i av landstingsfullmäktige beslutade regler, riktlinjer från landstingsstyrelsen och tolkningsbeslut i landstingsstyrelsen, görs den individuella prövningen. Egen företagare (motsvarande) kan i stället för ersättning för förlorad arbetsförtjänst få ersättning för styrkt kostnad i samband med att vikarie tjänstgör istället för den förtroendevalde i det egna företaget under frånvarotid för politiskt uppdrag. 7

58 Bilaga ÄRENDE 18 9 Ersättning avseende kostnad för vikarie ges maximalt i nivå med heltidslandstingsråds arvode per dag. Timersättning ges med högst 1/8 av maximibeloppet per dag. 18 Ersättning för förlorad semesterförmån Förtroendevald, som på grund av förtroendeuppdrag i landstinget förlorar semesterförmån, har rätt till ersättning (Kommunallagen 4 kap, 12 ) med maximalt heltidslandstingsråds dagarvode per förlorad semesterdag. Ersättning utges dock endast till förtroendevald vars uppdrag underskrider 40 % av heltid. Anspråk på ersättning för förlorade semesterförmåner ska vara styrkta av arbetsgivare och inkomna till landstinget senast inom 6 månader från det att förlusten kunnat fastställas. 19 Pension och avgångsersättning Pension och avgångsersättning utgår enligt gällande bestämmelser, fastställda av landstingsfullmäktige , 106, att gälla fr.o.m Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen och som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid. För förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som tidigare inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda, gäller bestämmelser angående omställningsstöd och pensionsvillkor antagna av landstingsfullmäktige , 11. De nya pensionsbestämmelserna gäller även samtliga förtroendevalda som innehar uppdrag som inte uppgår till 40 procent av heltid. Detta oavsett om man väljs för första gången i samband med valet 2014 eller har innehaft uppdrag tidigare. 20 Barntillsyn och vård av funktionshindrad Förtroendevalda med barn under 12 år som har behov av tillsyn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer). Styrkta kostnader utgår med maximalt 165 kr per timme. Påbörjad timme räknas som hel timme. Ersättningen är skattepliktig. Ersättning utgår även för styrkta extra kostnader för vård av funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår per timme med maximalt 165 kr. Påbörjad timme räknas som hel timme. Ersättningen är skattepliktig. Ersättning utgår inte om tillsynen utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll och vid barntillsyn inte heller för tid som barnet vistas i den ordinarie barnomsorgen. 8

59 Bilaga ÄRENDE Funktionshindrad förtroendevald Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader som föranleds av uppdraget, såsom ökade resekostnader, tolk och hjälp med inläsning m.m. 22 Frånvaro på grund av sjukdom eller annat skäl ordförande och vice ordförande Är ordförande eller vice ordförande p.g.a. sjukdom eller av annat skäl förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad eller sammanlagt sex månader under ett år, förordnar landstingsstyrelsen en ersättare. Ekonomiska förmåner som är förenade med uppdraget som ordförande eller vice ordförande övertas under förordnandetiden av ersättaren. 23 Landstingsråd förmåner vid ledigheter Landstingsråd/gruppledare har inte rätt till semesterdagsersättning. Förmåner vid övriga ledigheter regleras i AB (Allmänna bestämmelser): 28 Sjukdom m.m. 29 Föräldraledighet 30 Civil- och värnplikt 32 Enskilda angelägenheter Den ökade kostnaden som uppstår vid landstingsråds/gruppledares längre föräldraledighet eller sjukdom påverkar inte möjligheten att förordna vikarierande landstingsråd/gruppledare med motsvarande tjänstgöringsgrad. 24 Försäkringar Vid fullgörande av uppdrag omfattas förtroendevald av följande försäkringar: Ansvarsförsäkring Förtroendevalda omfattas av samma ansvarsförsäkring som anställda personer. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsregler i verksamhet som landstinget bedriver. Tjänstereseförsäkring Förtroendevalda omfattas av landstingets tjänstereseförsäkring. Denna försäkring kan bl.a. ge läke- och resekostnads- och reseavbrottsersättning. Den kan även ge resgods- och ansvarsskydd. Grupplivförsäkring GL-F För förtroendevald med uppdrag som omfattar 40 procent eller mer av heltid tecknas grupplivförsäkring hos KPA Livförsäkring AB. 9

60 Bilaga ÄRENDE 18 9 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Försäkringen gäller för olycksfall eller arbetssjukdom som uppkommer i samband med verksamhet som förtroendevald. 25 Deltagande i sammanträde under pågående sjukskrivning För fritidspolitiker som önskar delta i arvodesberättigade sammanträden under pågående sjukskrivning gäller följande: förtroendevald kan inte avstå från sammanträdesarvode enl. kommunallagens 4 kapitel 15. Sjukskriven fritidspolitiker bör därför inhämta godkännande från arbetsgivare eller vid längre sjukskrivning Försäkringskassan före deltagande i arvodesberättigat sammanträde. 26 Partigrupper bidrag och balansering För ersättning till förtroendevalda i samband med partigruppsmöten, utbildning samt för andra kostnader i anledning av partigrupps arbete utgår ett bidrag till respektive partigrupps disposition. Det årliga bidraget till respektive partigrupp beräknas enligt följande: partigrupp som är representerad i landstingsfullmäktige erhåller årligen motsvarande 50 % av månadsarvodet för heltidslandstingsråd per mandat. Bidraget inkluderar inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättningar eller ersättning för extra kostnader. Balansering av över- och underskott får endast ske mellan åren inom respektive mandatperiod ingen balansering får ske till följande mandatperiod. Det ekonomiska resultatet för hel mandatperiod får inte vara negativt. Landstingsstyrelsen kan vid behov besluta om närmare riktlinjer. 27 Landstingsråd och politiska sekreterare ekonomiska resurser Utifrån konstruktionen nedan tilldelas respektive parti ekonomiska resurser för finansiering av landstingsråd/gruppledare och politiska sekreterare. Frihet finns att styra hur de ekonomiska resurserna disponeras under mandatperioden. Balansering av över- och underskott får ske, men endast mellan åren inom respektive mandatperiod ingen balansering får ske till följande mandatperiod. Det ekonomiska resultatet för hel mandatperiod får inte vara negativt. Beräkningsgrunder: Heltidslandstingsråds arvode följer riksdagsledamots arvodesnivå (årlig uppräkning). 10

61 Bilaga ÄRENDE 18 9 Lönekostnaden för politisk sekreterare/heltid avses vara 50 procent av månadsarvodet för heltidslandstingsråd. Konstruktion för resurstilldelning: A. Varje parti som vinner representation i landstingsfullmäktige får ett grundstöd. Grundstödet är avsett att ge samtliga partier landstingsråd/gruppledare och politisk sekreterare. Vid två mandat 40 procents tjänstgöringsgrad för gruppledare respektive politisk sekreterare. Vid 3 mandat med vardera minst 50 procents tjänstgöringsgrad för landstingsråd och politisk sekreterare. B. Från fjärde till sjunde mandaten i fullmäktige erhåller parti, per mandat, årligen motsvarande 20 procent av årsarvodet för heltidslandstingsråd, att användas för landstingsråd eller politisk sekreterare. Fr.o.m. åttonde mandatet erhåller parti, per mandat, årligen motsvarande 10 procent av årsarvodet för heltidslandstingsråd, att användas för landstingsråd eller politisk sekreterare. C. Majoritetskonstellationen erhåller därutöver årligen motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidslandstingsråd att använda för landstingsråd och/eller politisk sekreterare. D. Kostnader för sociala avgifter tillkommer i punkterna A, B, C (45,25 procent år 2014). 28 Vikarierande landstingsråd/gruppledare Möjlighet att vikariatsförordna landstingsråd/gruppledare under mandatperioden kan medges efter beslut av landstingsstyrelsen. Vikariatsförordnande får ske för en period om maximalt 6 månader. Landstingsfullmäktige kan fatta beslut om längre vikariatsförordnande. Vikarierande landstingsråds/gruppledares tjänstgöringsgrad får dock inte understiga 40 % av heltid. Ersättning till vikarierande landstingsråd/gruppledare utgår i enlighet med 3 ovan. 11

62 Bilaga ÄRENDE 18 9 Bilaga 1 Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandens/vice ordförandens månadsarvode (fasta arvode) 1. Rutinmässigt följa förvaltningens arbete. 2. Protokolljustering. 3. Överläggningar med tjänsteman eller annan anställd. 4. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning och liknande. 5. Besök på förvaltningar för information, attestering eller annan påskrift av handling. 6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och liknande. 7. Utövande av delegationsbeslut. 8. Överläggningar med företrädare för andra organ inom eller utom landstinget. Undantag: vid regelmässigt deltagande i grupper/organ inom eller utom landstinget med fasta mötestider per termin eller kalenderår utgår arvode*, ersättning för ev. förlorad arbetsförtjänst och reseersättning, även till ordförande/vice ordförande. 9. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. * (1,5 % av månadsarvodet för landstingsråd) 12

63 Bilaga ÄRENDE 18 9 Bilaga 2 Uppdrag inom landstinget som inte medför rätt till särskilt arvode 1. Heltidsarvoderat landstingsråd har inte rätt till ytterligare arvode från landstinget (med undantag för lydelsen i 4 ovan). 2. För sammanträden med landstingsrådsberedningen tillika krisledningsnämnd utgår inget sammanträdesarvode. 3. Deltidsarvoderat landstingsråd/gruppledare eller annan förtroendevald har inte rätt till arvoden från landstinget som sammanlagt per år överskrider arvodet för heltidsarvoderat landstingsråd 4. För deltagande i kurser, konferenser eller utbildningar utgår inte sammanträdesarvode till förtroendevald om inte annat beslutas av styrelse/nämnd eller motsv. 5. Vid ordförande/gruppledaröverläggningar utgår inte arvode. Ersättning för resor och ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst medges. 13

64 ÄRENDE 9

65 ÄRENDE 10

66 ÄRENDE 10

67 ÄRENDE 10

68 ÄRENDE 10

69 ÄRENDE 10

70 ÄRENDE 10

71 ÄRENDE 10

72 ÄRENDE 10

73 ÄRENDE 10

74

75 ÄRENDE 11

76 ÄRENDE 11

77 ÄRENDE 11

78 ÄRENDE 11

79 ÄRENDE 11

80 ÄRENDE 11

81 ÄRENDE 11

82 ÄRENDE 11

83 ÄRENDE 12

84 ÄRENDE 12

85 ÄRENDE 12

86 ÄRENDE 12

87 ÄRENDE 12

88 ÄRENDE 12

89 ÄRENDE 12

90 ÄRENDE 12

91 ÄRENDE 12

92 ÄRENDE 12

93 ÄRENDE 12

94 ÄRENDE 12

95 ÄRENDE 12

96 ÄRENDE 12

97 ÄRENDE 13

98 ÄRENDE 13