Mats-Olof Ljungquist meddelade att styrelsen uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och att föra protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats-Olof Ljungquist meddelade att styrelsen uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och att föra protokollet."

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstärnma i Tribona AB (pubi) den 22 april 2014 i MAQS lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. kl Närvarande: På stämman närvarande aktieägare. fo eträdare för aktieägare. ombud och biträden samt representerade aktier och ro ster framgår av Bilaga 1. 1 Årsstämman öppnades av styrelseordförande Mats-Olof Lj ungquist. Mats-O lo f Lj Lmgqui st valdes att såsom ordförande leda årsstämman. 2 Mats-Olof Ljungquist meddelade att styrelsen uppdragit åt Eddie Juhlin att vara sekreterare och att föra protokollet. 3 Bilagda förteckning. Bilaga 1, över närvarande aktieägare. företrädare och ombud för aktieägare samt biträden upprättades och upplästes. Förteckningen godkändes som röstlängd vid årsstämman. 4 Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman., 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två personer att justera stämmoprotokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 1 0. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter. styrelsesuppleanter. revisorer och revisorssuppleanter

2 2(7) 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 1 3. Val av styrd seledamöter 14. Val av styrelseordförande 15. Val av revisor 16. Beslut om instruktion för valberedning 1 7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 1 8. Beslut om nyemission av aktier 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överl äta aktier 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. 21. Avslutning Stämman beslutade ciii igt styrelsens förslag. Till justeringsmän utsågs Jonas Eixman. som företrädde Andra AP fonden. och Johan Strand. som företrädde Swedbank Robur Realinvest. 5 6 Det antecknades alt kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets vebbplats den 21 mars 2014 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2014 samt att en annons om att kallelse skett sistnämnda dag varit införd i Dagens Industri. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. 7 Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 framlades. 1 samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Mikael Ikonen en redogörelse för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen. Årsstämman fastställde resultaträkningen och halansräkningen för räkenskapsåret Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. 9 Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket till förfogande stående medel om kronor disponeras så att utdelning sker med 50 öre per aktie, totalt kronor, medan resterande till förfogande stående medel om kronor överförs i n räkning. Som avstämningsdag föreslogs den 25 april

3 3(7) Arsstämman beslutade att bifalla styrelsens i&slag. 10 Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet mr räkenskapsåret Det antecknades att ingen av styrelsens ledamöter deltog i detta beslut. 11 Valberedningens ordibrande Jakob Mömdal lämnade en redogörelse mr valberedningens arbete. Valberedningen fisreslog att fem styrelseledamöter. inga styrelsesuppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor skulle utses. Stämman beslutade enligt valberedningens mrslag. 12 Valberedningen Ibreslog att styrelsearvode skulle utgå med kr till ordtbrande. med kr vardera till övriga ledamöter samt arvode enligt godkänd räkning till revisorerna. Stämman beslutade enligt valberedningens mrsl. 13 Valberedningen tbreslog omval av Rutger Arnhult. Patrik Essehorn, Christina Källenfors. Mats Olof Ljungquist och Malm Rylander Lejon som styrelseledamöter. Stämman beslutade enligt valberedningens 14 Valberedningen mreslog omval av Mats-Olof Ljungquist som styrelseordfbrande. Stämman beslutade enligt valberedningens ft$rslag. 15 Valberedningen fbreslog omval av Ernst & Young AB till revisor mr bolaget. Stämman beslutade enligt valberedningens mrslag Q

4 4(7) Valberedningen föreslog följande instruktion för valheredningen inför 2015 års årsstämma. 16 Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2014 är kända. kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valheredningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot. tillfrågas de da efter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska. tillsammans med styrelsens ordförande. utgöra valberedningen. Valheredningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex mänader före årsstämman r Vid konstituerande av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för holagsstyrning ( Koden ) beaktas. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av bolagsordningen och Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valheredning till kommande rsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valheredningens uppdrag slutförts. ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valheredningen så bedömer Lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägareii som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutfo ts. ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar. ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutfö rts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valheredningen enligt ovan angivna principer eller så ska valheredningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tiliträtt. ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska ha rätt att till valberedningen adjungera ytterligare en eller flera ledamöter, vilka dock inte ska ha rösträtt. Årsstämman beslutade en! igt val beredningens fo slag. 17 Styrelsen föreslog följande riktlinjer till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande innehåll. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompeiisation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande befattningshavare är för närvarande hefattningarna VD, (TO och fastighetschef. Kompensationen till bolagsiedningen ska bestå av månatlig grundlön. rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Månatlig grundlön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön-.

5 5(7) Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. För VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål som fastställs av styrelsen. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat. omsättning och/eller kassafiöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen baseras på individuella mål och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftshestämda lösningar. Pensionsålder ska vara högst 67 år. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst hefattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 1 8 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla sarskild styrelseersättning för detta. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Styrelsens förslag om beslut av nyemission av aktier enligt följande upptogs till behandling syfte att skapa förutsättningar för bolaget att nå tidigare kommunicerade tillväxtmål föreslår styrelsen årsstämman besluta om en nyemission av aktier med företräde för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor. Aktiekapitalet ska ökas med högst ,56 kronor genom nyemission av högst aktier. En aktie på avstämningsdagen den 5 maj 2014 ska berättiga till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 30 kronor. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 maj till och med den 22 maj 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt ska erläggas enligt besked på avräkningsnotan dock senast tre bankdagar efter avräkningsnotans avsändande. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätt ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och. i den mån tilldelning inte kan ske fullt ut, i förhållande till hur många var och en tecknat med stöd av teckningsrätter. och i den mån så inte kan ske. genom lottning. Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätt ska i andra hand ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, i den mån tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut. i förhållande till hur många var och en anmält för teckning. och i den mån så inte kan ske. genom lottning. Nya aktier ska berättiga till utdelning på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

6 6(7) Ordförande redoj orde för bakgrunden till förslaget. Därefter ställde närvarande aktieägare frågor som stämmoord förande besvarade. Årsstämman beslutade ciii igt styrelsens förslag. 19 Si.yrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta aktier upptogs till behandling. Styrelsen hemyndigas att vid ett eller flera tillftillen under tiden fram till nästa rsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv fr ske (i) genom erbjudande till samtliga aktieägare till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs eller (ii) genom fo värv på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv fr högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm före nästa årsstämma. med företräde för aktieägarna eller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning. eller eljest med villkor. Overlåtelse får högst ske av så många aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse på NASDAQ OMX Stockiiolm ska ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv, Ordförande redogjorde för bakgrunden till frågor som stämmoordförande besvarade. förslaget. Därefter ställde närvarande aktieägare Årsstämman beslutade med erfbrderlig majoritet enligt styrelsens förslag. Sveriges Aktiesparares Riksft rbund reserverade sig mot beslutet till styrelsens förslag. förmån för avslag på 20 Styrelsens förslag om att hemvndiga styrelsen att besluta om justering av besluten enligt följande upptogs till behandling. Styrelsen föreslår att årsstämman bernyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtvdliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. _?

7 7 (7) Å.rsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. Verkställande direktören Per Johansson höll ett anförande om koncernens verksamhet. 21 Därefter förklarade siämrnoordförande stämman avslutad. Vid protol Ilet: /; Eddie Juhlin Jonas-EiSinan