SÄKERHETSDATABLAD LogPrint EX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD LogPrint EX"

Transkript

1 Dokument: SDB_LogPrint EX Datum: Utgåva: 1 (*) gäller bara kemikalieanmälan (**) fyll i antingen 3.1 eller NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGT 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn LogPrint EX (röd, grön, blå) Identifieringskod REACHregistreringsnummer inget 1.2 Användningsområde Användningsändamål Märkning av timmer Industrikod(*) Andvändningskod(*) Kemikalien kan användas för allmänt bruk(*) Kemikalien används endast för allmänt bruk (*) 1.3 Leverantör Tatec Forest AB Adelöv, Ängsberg Tranås Nödnummer Giftinformations nummer: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämne eller blandning Denna produkt är inte klassificerad som farlig i enlighet med Svensk och Europeisk lag eller kriterier 2.2 Märkning Denna produkt är inte klassificerad som farlig i enlighet med Svensk och Europeisk lag eller kriterier 2.3 Andra faror Ingen information tillgänglig Sida 1 av 7

2 3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING 3.1 Substanser Ämnesnamn CASnummer EYnr Index nr. Beskrivning: Innehåller inga farliga substanser enl. leverantörens nuvarande kunskap enligt gällande regler. 3.2 Blandning Ämnesnamn CASnummer EYnr REACH nr Koncentration Klassificering Beskrivning: Innehåller inga farliga substanser eller blandningar enl. leverantörens nuvarande kunskap enligt gällande regler. Ämnen som ger varan dess farliga egenskaper: Inga 4. FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning : Sörj för frisk luft Förtäring: Drick rikligt med vatten, vid problem kontakta läkare. Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt: Skölj varsamt med vatten, ta ut kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 4.2 De viktigaste akuta och fördröjda symtomen/effekterna Rodnader på hud, diare, huvudvärk, buksmärta, dåsighet, kräkningar 4.3 Instruktioner till eventuell läkarvård eller specialbehandling Instruktion för medicinsk expert: Vid inandning av brandrök kan symtom vara fördröjd. När en person varit utsatt för brandrök bör personen vara under observation under två dagar. Specialbehandling: Ingen speciell behandling är nödvändig. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND 5.1 Släckmedel Brandsläckningsmedel: Produkten består inte av brännbart material, anpassa släckmedel efter omliggande material. Olämpligt släckmedel: 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Risker vid exponering: När produkten uppnår sönderdelningstemperatur kan det friges ångor som innehåller akrolein. Ångor är tyngre än luft och sprids längs golvet. Särskild skyddsutrustning: Släckpersonalen bör använda andningsapparat med övertryck och skyddsdräkt. 5.3 Råd till brandbeskämpningspersonal Skyddsutrustning för brandmän: Brandmän måste använda lämplig skyddsutrustning. Fristående trycksatt andningsapparat med helmask och övertryck, brandman kläder (stövlar, handskar och hjälmar) som uppfyller EN 469 standarder garanterar grundläggande skydd i händelse av en kemisk olycka. Tilläggs information: Gaser, rök och dimma sprids genom besprutning med vatten. Sida 2 av 7

3 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Säkerhetsåtgärder, personlig skyddsutrustning & rutiner i händelse av nödsituation Riktlinjer till andra än räddningspersonal: Undvik att andas in ångorna. Ta dig ifrån farozonen, följ nödinstruktioner och kontakta en expert. Räddningspersonal: Använd skydds utrustning se kap Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i miljön med skyddsdammar eller genom att täcka över med oorganiskt inert ämne t.ex. Sand, grus eller dylikt. Minimera förorening av avlopp, yt och grundvatten. 6.2 Metoder och material för inneslutning och sanering Uppsamling med lämpligt absorptionsmedel. Överför produkten i passande behållare för avyttring på lämpligt ställe (se punkt 13). Tvätta spillområdet med stora mängder vatten. 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för hantering Hantering: Undvik hudkontakt. Ta av nedstänkta kläder. 7.1 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaring: Lagras i sluten behållare, företrädesvis i orginalbehållare, åtskilt från fukt, solljusoch olämpliga ämnen. Lagringstid: Lagringstiden är 12 månader vid en temperatur av 40 grader 7.3 Speciella användnings områden Inget annat än som anges i kapitel BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 8.1 Kontrollparametrar 8.2 Begränsning av exponering Personlig skyddsutrustning Ögon/Ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon (med sidoskydd). Skyddskläder: Endast rena heltäckande skyddskläder behövs. Handskydd: Skyddshandskar krävs inte men i enlighet med vanlig hygienisk praxis för alla material bör hudkontakt minimeras. Andningsskydd: Andningsskydd skall bäras om ångor bildas vid dessa tillfällen rekommenderad filtertyp A(P2). Förtäring: Iakttag god personlig hygien. Ät eller förvara ej mat inom arbetsområdet. Tvätta händerna före rökning eller förtäring. Ventilation: God allmänventilation är tillräcklig. Termiska faror: Okända Hudskydd: Använd rena arbetskläder och skyddshandskar av PVC eller Nitril. Sida 3 av 7

4 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Vätska Färg: Enligt pigment (röd, blå, grön, orange, svart, osv.) Form: Vattnig Lukt: Mild Lukt tröskel: ph: 48 Fryspunkt C: 42 C Kokpunkt C: 290 C Flampunkt C: 199 C (metod c.c.) Avdunstningstid: Brandfarlig (fasta ämnen, gas): Ej tillämpligt för vätskor Andtändningsgränser i luft: Undre gräns: Övre gräns: Ångtryck: >0,001hPa (20 C) Ångdensitet (luft=1): Densitet: 1,1 Löslighet i vatten: Ja Fördelnings koefficient oktanol/vatten: log Po/w = 1,76 (mätt experimentellt) Självantändnings temp.: Sönderfallstemperatur: >290 C Viskositet: Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: 9.2 Annan information Andtändningsteperatur >400 C 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Bildar explosiv blandning med luft vid kraftig uppvärmning 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är kemiskt stabil 10.3 Risken för farliga reaktioner Vid normal lagring och användarförhållanden uppträder inga reaktioner Förhållanden som ska undvikas Stark upphettning 10.5 Oförenliga material Inga kända 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand se avsnitt 5.2 Sida 4 av 7

5 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Risken för farliga reaktioner Akut toxicitet Förtäring: LD50 råtta Dos:> 12600mg/kg (IUCLID) Symtom: Kräkningar, buksmärtor, diarré Dermalt: LD50 kanin Dos:> 18700mg/kg (IUCLID) Hud korrosion/irritation: Kanin ingen irritation (IUCLID) Ögonskada/ögonirritation: Kanin visar ingen ögonirritation (OECD TG 405) Luftvägs/hud sensibilisering: Pricktest Människa: Negativ (IUCLID) Toxicitet gentemot fortplantning: Inga kända effekter eller allvarliga faror Cancerframkallande effekter: Inga kända allvarliga effekter eller allvarliga faror Effekter för reproduktionen: Inga kända allvarliga effekter eller allvarliga faror Organspecifik toxicitet engångs exponering: Inga kända allvarliga effekter eller allvarliga faror Organspecifik toxicitet upprepad exponering: Inga kända allvarliga effekter eller allvarliga faror Farorna med aspiration: Klassificering kriterier inte uppfylls av den tillgängliga informationen Övrig information: Effekter på kroppen om stora mängder förtärts. hudrodnad, huvudvärk, sömnighet. Måste hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhet på arbetsplatsen. 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Fisk Carassius auratus (guldfisk) LC50 Dos:> 5000mg/l Exponeringstid 24 h (Lit.) Daphnia och andra ryggradslösa vatten djur(e.sulcatum) EC5 Dos 3200mg / l 72h (Lit.) EC50 Daphnia magna (vattenloppa) Dos> 10000mg / l (IUCLID) IC5 Scenedesmus quadricauda (grön chlorococcal alg) Dos> 10000mg / l 7d (Lit.) EC5 Pseudomonas putida Dos> 10000mg / l 16h (Lit.) 12.2 Kemisk stabilitet och nedbrytbarhet Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart 63% 14d OECD TG 301C. Biokemisk syreförbrukning (BOD) 870 mg/g (5d). Kemisk syreförbrukning (COD) 1160mg/g. Teoretisk syreförbrukning (ThOD) 1217 mg/g. Förhållande BOD/ThBOD, BOD5 71% kvot COD / ThBOD 95% 12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering: Fördelingskoefficient oktanol/vatten (LogPow): 1,76 (experimentell), låg ackumulering. Biokoncentrationsfaktor (BCF): 12.4 Rörlighet i jord Inga datatillgängliga 12.5 Resultat av PBT och vpvbbedömning Bedömning har inte utförts eftersom kemisk säkerhetsbedömning inte krävs / inte har genomförts 12.5 Andra skadliga effekter Sida 5 av 7

6 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Andra skadliga effekter Destruktion i enlighet med lokala och nationella lagar. Får inte dumpas i avlopp, på marken eller i någon typ av vatten. För bestämmande av avfallskod, se Avfallsförordningen SFS 2001: TRANSPORT INFORMATION 14.1 UN/FNnummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Klass väg/järnväg: Klass sjö: Klass flyg: Övrigt: Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID) Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och till IBC regler 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö I överensstämmelse med EUlagstifftning 96/82/EG med direktivet 96/82/EY är produkten inte klassad 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Denna produkt har inte genomgått kemikaliesäkerhetsbedömning 16. ÖVRIG INFORMATION 16.1 Upplysningar Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar Personalutbildning 16.3 Informationskälla 16.4 Klassificerings metod Sida 6 av 7

7 16.5 Förteckning över relevanta R & Sfraser och/eller faro & skyddsangivelser 16.6 Omarbetad 16.7 Ersätter blad 16.8 Varuinformationsbladsstatus Godkänd Signatur: J Tagesson Sida 7 av 7

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Bor Super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer