VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Bildningsnämnden 2013-05-28 1"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Camille Maamari (M) Jhonatan Jansson (M) Tobias Fahlqvist (FP) Övriga deltagande Magnus Fridén (C), ej tjänstg. ers. kl Leif Olsson, rektor 41 Pia Bäckdal, ekonom 43 Gunlög Thorstensson, kultur- biblioteks chef Pernilla Engqvist-Widegren, bildningsche f Inger Gustafsson, sekreterare Justerare Tobias Fahlqvist Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Ordförande Justerare Carl-Uno Olsson Tobias Fahlqvist Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Bildningsförvaltningen Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Information/uppföljning... 2 Förändring av avgifter, bad och fritidsgård... 3 Delårsrapport 4 månader Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun... 5 Samverkansavtal komvux... 8 Ansökan om utökning av platser Solgårdens förskola... 9 Drogpolitiskt program Kulturstipendium Fritidsstipendium Ansökan om verksamhetsbidrag, Mediaverkstan Skaraborg Kultur Vara Redovisning av delegeringsbeslut Anmälan... 17

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 41 Information/uppföljning Barn- och ungdomar med utomnordisk bakgrund Rektor Leif Olsson informerar om arbetet med förberedelseklass och problematiken man ställs inför vid mottagandet av barn och ungdomar. Idag finns det ca 200 elever i Vara kommun med annat modersmål än svenska. 11 lärare undervisar i olika språk. Samarbetar med kommunerna i västra Skaraborg om lärartjänster. Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 42 AU 55 Förändring av avgifter, bad och fritidsgård Beslut Bildningsnämnden fastställer förändring av avgifter för bad och fritidsgård fr.o.m. 1 juli 2013 enligt bilaga. Bakgrund Thomas Karlsson, enhetschef för bad och fritidsgårdar presenterar ett förslag till höjning av entrepriser och höjning av hyra för bad samt fritidsgård. Höjningen av badavgifter motiveras med att Nästegårdsbadet renoveras och de nya priserna gäller från nyöppnandet samt att Allébadets priser höjs i ett första steg inför de nya priserna i ett nybyggt bad. En förändring föreslås för rabattkorten. Endast 10-kortet behålls och 50-kortet byts ut mot ett årskort med giltighet 1 år från inköpstillfället. Hyran för hela badet höjs med 100 kr/tim. För fritidsgårdarna föreslås den förändringen att hyran för hela fritidsgården sätts till minst 300 kr per tillfälle. Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 43 AU 56 Delårsrapport 4 månader 2013 Beslut Delårsrapport för 4 månader 2013 överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga. Bakgrund Ekonom Pia Bäckdal redovisar delårsrapport 4 månader för 2013 med uppföljningsrapport. Prognosen visar ett underskott för nämndens verksamheter på tkr. I prognosen är det räknat med att nämnden ianspråktar tkr av tidigare överskott. Bildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar uppföljningsrapporten. Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 44 AU 60 Dnr 24/ Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun Beslut Bildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Beredning Ärendet har utretts och konsekvensbeskrivning samt förslag till beslut har tagits fram av utredare, ekonom och förvaltningschef på bildningsförvaltningen i samråd med rektor på Lagmansgymnasiet samt personalchefen. Ärendet har även behandlats i förvaltningens samverkansgrupp. Beslut om att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen 2013 togs den 28 mars 2013 av bildningsnämnden. Vid samma tillfälle godkände bildningsnämnden även ett samverkansavtal angående gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar med Lidköpings kommun. (Dnr 24/2013, BIN 27). Information om ärendet har även lämnats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2013, där det även gavs utrymme för diskussion. Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 28 mars 2013 att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösttermingen Anledningen till beslutet var att mycket få elever, endast 61 elever varav 49 från Vara kommun, hade sökt någon av de 160 platserna vid Lagmansgymnasiet i första hand. Elevminskningen beror dels på att andelen elever från Vara som valt Lagmansgymnasiet var liten (ca 30 procent vid årets gymnasieval) och dels på få sökande från Grästorp och Essunga (1 resp. 7 elever). Det finns inget i nuläget som tyder på att den här trenden är på väg att vända då utpendlingen, främst till Lidköping, ökat från 2008 då frisöket infördes. De kommande elevkullarna är fortsatt små vilket innebär att antalet elever i gymnasieålder kommer att fortsätta minska ytterligare några år. Denna utveckling innebär att inom ett par år är antalet elever på Lagmansgymnasiet med stor sannolikhet nere under 200. Bildningsförvaltningens utredning som redovisades för bildningsnämnden den 28 mars 2013 presenterade olika alternativ, från att fortsätta driva samtliga program även om det bara blir 3-4 elever per program till att driva ett fåtal program eller att stoppa antagningen helt. Det alternativ som förvaltningen föreslog och nämnden antog var att antagningen avbryts helt i Vara. Alternativet Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden innebär att inga nationella program startar hösten 2013 men de elever som går årskurs 2 och 3 läser klart sina utbildningar på Lagmansgymnasiet i Vara kommuns regi. Från och med höstteminen 2015 bedrivs enligt förslaget endast IMprogrammet i egen regi. Samtidigt godkände nämnden även ett samverkansavtal angående gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar med Lidköpings kommun. Avtalet innebär att Vara kommuns elever kommer att jämställas med sökande från Lidköping och därmed ha rätt att antas till utbildningarna som förstahandssökande. Förvaltningens ståndpunkt Antalet elever som väljer att genomföra sin gymnasieutbildning på Lagmansgymnasiet i Vara har under de senaste åren minskat kraftigt, från närmare 800 elever innan frisöket infördes år 2008 till ca 360 elever år Det finns inget i nuläget som tyder på att den här trenden är på väg att vända, snarare förväntas elevantalet fortsätta minska ytterligare några år då de kommande elevkullarna är fortsatt små. Med så litet elevunderlag finns det inga möjligheter för Vara kommun att bedriva en gymnasieskola med utbildning av hög kvalitet inom de ramar som angetts. Det finns inte möjlighet att driva Lagmansgymnasiet under dessa förutsättningar inom angiven ram, vilket innebär att medel måste skjutas till från andra verksamheter, alternativt måste man höja skatten. Då en klar majoritet av kommunens ungdomar uttryckligen visat att de hellre vill studera utanför kommunens gränser förordas i stället en avveckling av gymnasieverksamheten i kommunens regi. Att kommunens ungdomar får tillgång till en gymnasieutbildning av hög kvalitet utifrån sina önskemål säkerställs genom samverkansavtal med Lidköpings kommun. Förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet till höstterminen Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Lagmansgymnasiets verksamhet (de nationella programmen) i egen regi avvecklas helt från och med höstterminen Yrkande Carl-Uno Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Lidköping, planera utbud av gymnasieprogram i Vara inför gymnasievalet Per Gunnarsson (M) yrkar avslag på förslaget till beslut och vill att det prövas med en egen antagning i Vara. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut mot avslag och finner att det bifalls. Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Arbetsutskottets beslut Arbetstutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Lidköping, planera utbud av gymnasieprogram i Vara inför gymnasievalet Bildningsnämndens behandling Inkomna synpunkter med enkät från åk 8 överlämnas till nämndens ledamöter. Yrkande Per Gunnarsson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Tobias Fahlqvist (FP) meddelar att han inte kommer att delta i beslutet. Henric Dahlin (C) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning av underlag för beslut. Nämndens sammanträde ajourneras. Propositioner Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som vill att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Vid omröstningen avges 4 Ja-röster och 5 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Bildningsnämnden har beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 45 AU 61 Dnr 40/ Samverkansavtal komvux Beslut Bildningsnämnden godkänner samverkansavtal om Komvux, särskild utbildning för vuxna, SFI och högskolestudier via distans med Lidköpings kommun. Bilaga. Bakgrund Den 26 februari 2013 upprättades ett intentionsavtal mellan Vara och Lidköpings kommuner innebärande att ett samverkansavtal ska tecknas som innebär att Lidköpings kommun tar över ansvaret för Komvux, SFI och högskolestudier via distans för Varas kommuninvånare från och med hösten Arbetsutskottets behandling Förslag till avtal med Lidköpings kommun redovisas. Per Gunnarsson (M) meddelar att han inte deltar i något beslut idag då detta ärende hänger ihop med beslut om gymnasiets framtid. Bildningsnämndens behandling Per Gunnarsson (M), Camille Maamari (M), Jhonatan Jansson (M) och Tobias Fahlqvist (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 46 AU 62 Dnr 64/ Ansökan om utökning av platser Solgårdens förskola Beslut Bildningsnämnden godkänner ansökan om utökning från 30 till 40 förskoleplatser, med start i augusti 2013, från Solgårdens förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening. Beredning Ansökan har granskats av bildningsförvaltningen utifrån Skollagen (2010:800) och bildningsnämndenspolicy för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Bakgrund Bildningsnämnden godkände den 8 december 2009 ansökan från Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening om att bedriva fristående förskola med 30 platser och fritidshem med 18 platser (dnr 25/2009, BIN 96 ). Föreningen inkom den 20 januari 2013 med en ansökan om att utöka sin verksamhet med 10 förskoleplatser. Anledningen är att föreningen utökar sin lokalyta med 200 m 2. Kommunen handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskola. Om huvudmannen önskar förändra det maximala platsantalet eller flytta verksamheten inom en fastighet (huskropp) ska huvudmannen ansöka om nytt reviderat godkännande. Enligt skollagen 2 kap. 5 ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen Den enskilde ska enligt skollagen 2 kap. 5 ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening har sedan tidigare godkänts som huvudman. Denna ansökan prövar föreningens förutsättningar att bedriva en utökad verksamhet i de utökade lokalerna. Föreningen har skickat in de beskrivningar och intyg som efterfrågats utifrån de nya lokalerna. Konsekvenser på sikt för den kommunala barnomsorgen Den enskilda verksamheten får inte, enligt skollagen 2 kap 5, innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden Kommunen har enligt skollagen 8 kap 3-7 skyldighet att erbjuda förskola till alla barn från och med ett års ålder, då deras föräldrar har behov av detta. Kommunen bedriver idag förskoleverksamhet på 8 förskolor spridda över hela kommunen och har knappt 600 barn inskrivna i verksamheten. Ett par av förskolorna är små med omkring barn vardera. Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ansöker om att utöka sin verksamhet med 10 platser, vilket innebär att kommunen behöver minska sin verksamhet med motsvarande volym. De områden som främst kommer att påverkas är Kvänum som idag har en förskola med ca 90 barn och Tråvad som har en förskola med ca 35 barn. För Kvänums del bedöms inte Solgårdens utökning medföra påtagliga negativa följder. Däremot kan det innebära negativa följder för Tråvads förskola, beroende på hur många barn från detta område som väljer Solgården i stället för Tråvad. Om 10 barn väljer Solgården i stället för Tråvads förskola blir konsekvensen att den kommunala förskolan i Tråvad blir svår att driva på grund av det minskade barnantalet. Den märkbara negativa effekten skulle i så fall bli att kommunen inte skulle ha möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i denna del av kommunen och att avståndet till närmsta kommunala förskola kommer att öka för familjerna i dessa områden. Sannolikt kommer dock en del av barnen från området som i annat fall skulle välja Kvänums förskola vilket innebär att följderna för den kommunala verksamheten inte blir lika påtagliga. Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen bedömer att Solgårdens Förskola och fritidshem i Edsvära ekonomisk förening har förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med de föreskrifter som gäller och att de uppfyller kraven för den utökade verksamheten. Det finns dock en risk att en utökning av Solgårdens verksamhet innebär negativa påföljder för kommunens motsvarande verksamhet. Om många barn väljer Solgården i stället för Tråvads förskola skulle kommunen få svårighet att bedriva förskoleverksamhet där. Det bedöms dock som sannolikt att en del av barnen som väljer Solgården kommer från området som annars väljer förskola i Kvänum, därför bedöms inte Solgårdens utökning medföra påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet som helhet. Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 47 AU 67 Dnr 35/ Drogpolitiskt program Beslut Bildningsnämnden avger följande synpunkter på förslaget till drogpolitiskt program: I stycket Målgrupper bör ordet successivt strykas. Under rubriken Mål, Ungdomar - föreslås att den sista punkten stryks och punkten över får följande lydelse: Ungdomar under 18 år ska inte nyttja droger (tobak, alkohol, narkotika, dopningsmedel m.m.) Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2007 ett drogpolitiskt program för Vara kommun. Utifrån det programmet antog nämnderna handlingsplaner där man konkritiserade vilka drogförebyggande åtgärder som skulle vidtas. Det antagna drogpolitiska programmet samt handlingsplanen är nu inaktuella dokument och behöver revideras varför folkhälsorådet genom folkhälsoplaneraren tagit fram ett nytt förslag till drogpolitiskt program. Förslaget har remitterats till kommunens nämnder. Efter att det drogpolitiska programmet antagits av kommunfullmäktige ska nämnderna yttra sig över förslag till åtgärder/insatser i handlingsplanen. Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 48 AU 69 Dnr 67/ Kulturstipendium Beslut Pia Johansson, Göteborg utses till kulturstipendiat 2013 med motiveringen: Pia är född och uppvuxen i Bitterna har sysslat med bildskapande sen barnsben. I vuxen ålder har hon genom återkommande utbildning och erfarenhet utvecklat ett eget bildspråk. Pias illustrationer bidrar till att ge texten liv och tillgänglighet framförallt i de barnböcker hon arbetat med. Bakgrund Stipendiet är avsett att utdelas till personer, som i sin konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt arbetsområde. Stipendiet kan även ges för att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet. Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har anknytning till kommunen. Stipendiet på kr utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 49 AU 70 Dnr 15/ Fritidsstipendium Beslut Hanna Ståhl, Vedum utses till fritidsstipendiat 2013 med motiveringen: Hanna, Bitternatös med ett stort intresse för jakt, har utvecklats till en skytt i europaklass. Stipendiet kommer mitt i uppstarten på en karriär som tagit henne till Sverigetoppen i sporting, som är en lerduveskyttegren, efter bara ett par aktiva år på tävlingsbanorna. Bakgrund Stipendiet kan tilldelas ledare i föreningslivet som gjort en mångårig uppoffrande insats för att främja föreningslivets utveckling eller till en mycket framgångsrik, lovande idrottsungdom. Stipendiet utbetalas som bidrag för utbildning, vidareutveckling eller som belöning. Stipendiet kan endast tilldelas person som är bosatt i Vara kommun eller har anknytning till kommunen. Stipendiet på kr utdelas på Sveriges Nationaldag den 6 juni. Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 50 AU 71 Dnr 36/ Ansökan om verksamhetsbidrag, Mediaverkstan Skaraborg Beslut Bildningsnämnden avslår ansökan då bidrag, enligt bidragsnormeran, endast lämnas till föreningar och organisationer med verksamhet inom kommunen. Bakgrund Mediaverkstan Skaraborg startades, med hjälp av stöd från regionen, för att hjälpa kulturskapare i Skaraborg med digitalteknik. Varje år hjälper verkstan konstnärer från hela Skaraborg att producera utställningar. Verkstan servar med digital teknik, storformatsskrivare, scanners och datorer och möjliggör därmed för inte minst yngre och oetablerade konstnärer at kunna producera bilder av hög teknisk kvalité. Konstnärer från hela Skaraborg har genom verkstaden producerat mång utställningar som sedan visats över hela Skaraborg. Verkstaden planerar under året att intensifiera arbete3t med att nå ut till nya, främst unga konstnärer i Skaraborg och öka samarbetet med konstskolorna. Verkstaden är belägen i Skövde. Medieverkstan Skaraborg ansöker om medel till fasta kostnader och vänder sig till upptagningsområdets kommuner med begäran om medel i proportion till kommunernas storlek för Vara kommuns del kr. Utdragsbestyrkande

16 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 51 Kultur Vara Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson informerar om IT-frågor i kulturen och hur Kultur Vara kan stödja flyktingar som kommer till Vara. Utdragsbestyrkande

17 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 52 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Bakgrund Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Beslut Au , 65, 68, 74 Kk , , DB DB Delegat Arbetsutskottet Konstkommittén t.f. Bildningschef Kultur- och bibliotekschef Utdragsbestyrkande

18 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden BIN 53 Anmälan Meddelas och läggs till handlingarna: Au 58 Budget 2014 Au 59 Presentation El Sistema Au 63 Nattbarnomsorg Au 66 Sommarskola Au 72 Anmälan Au 73 Information Utdragsbestyrkande

19 AVGIFTER VID KOMMUNALA SKOL- KULTUR- OCH FRITIDS- ANLÄGGNINGAR fr o m Nettohyra tillämpas för ideella föreningar i Vara kommun. Bidrag kan ej utgå på nedanstående avgifter. Tillfälliga drivepriser får förekomma. BAD- och TRÄNINGSAVGIFTER PRIS ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBADET Ungdom (1-17 år) 25 Vuxna år 40 Pensionärer 65- år 30 Familjekort per år 1500 Varma bad Nästegårdsbadet fredag Rabattkort Ungdom Vuxna Pensionärer 10-kort Helår Simskola barn och vuxna 10 ggr 500 Sommarsimskola 500 Babysimskola 10 ggr 700 Vattengympa 10 ggr 450 Vattenaerobic 10 ggr 450

20 SOLARIEAVGIFTER PRIS ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBADET Solarium 50 Solarium 10-kort 400 HYRESAVGIFTER SIMHALLAR STORLEK PRIS ALLÉBADET OCH NÄSTEGÅRDSBA- DET PER TIM Allébadet simhall 25x8 400 Nästegårdsbadet simhall 16 1/3x8 400 Varabygdens Simsällskap, Klubbens tävlings-och träningsverksamhet 110 Vid inkomstbringande aktiviteter såsom lek o plask, simskola, vattengymnastik för allmänheten 300 HYRESAVGIFT FRITIDSGÅRD PRIS PER TIM Torsbo Fritidsgård/Ungdomens Hus Hela Fritidsgården (minibelopp 300 kr) 50 Enskilt rum Max kostnad per dygn

21 UPPFÖLJNINGSRAPPORT Blankett 1 NÄMND/STYRELSE tf Bildningschef RIKTPUNKT PERIOD Bildningsnämnden Gert Norell 33% JAN- APRIL Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) BUD- PROGNOS REDOVISNING BUDGETUTFALL GET HELÅR RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u- Ack bokf./ej budget t o m bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott jandec 31/12 i tkr april t o m april jan-april maj-dec jan-april jan-dec Bildningsnämnden Intäkter Kostnader Netto % % u -15 Bildningsförvaltningen Intäkter Kostnader Netto % % u varav skolskjuts Netto Elevhälsan Intäkter Kostnader Netto % % u Skolmåltider Intäkter Kostnader Netto % % u Kulturskolan Intäkter Kostnader Netto % % u 0-30 Torsgårdens förskola Intäkter Kostnader Netto % % u Arentorp Intäkter

22 Kostnader Netto % % ö Vedum Intäkter Kostnader Netto % % ö Larv-Tråvad Intäkter Kostnader Netto % % u Levene Intäkter Kostnader Netto % % u Kvänum Intäkter o Jung Förskola Kostnader Netto % % u Västra skolan Intäkter Kostnader Netto % % u Alléskolan Intäkter Kostnader Netto % % u Parkskolan Intäkter Kostnader Netto % % ö varav särskolan Netto % Gymnasieskolan Intäkter Kostnader Netto % % u varav särskolan Netto % Lärcentrum Intäkter Kostnader Netto % % u Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter Kostnader Netto % % u

23 Fritidsgårdarna Intäkter Kostnader Netto % % u Kultur Vara Intäkter Kostnader Netto % % ö Totala intäkter Totala kostnader Total nettokostnad % % u

24 Delårsrapport 4 månader Bildningsnämnden

25 Bildningsnämnden Årets viktigaste händelser Hösten 2013 sker en omorganisation inom bildningsförvaltningen med nya resultatenheter; Park/Västra blir en skolenhet, Räfsan/Jung/Tråvad förskola1-5 enhet, Torsgården/ Frejgården förskola 1-5 enhet och särskola med både grund- och gymnasiesär blir en enhet. På grund av pensionering i Vedum minskar familjedaghemmen och kvar finns ett familjedaghem i Vara. I december 2013 beräknas de två nya förskoleavdelningarna i Kvänum vara klara. Den tillfälliga förskoleavdelningen Kråkan som varit placerad i Torsgårdsskolan flyttar i maj 2013 till Ritaregården. Eventet "Vara lyfter skolan" genomfördes 21 januari, som en del i en satsning med syftet att stärka det goda arbete som görs i verksamheterna och för att ge en mer positiv bild av skolan, både lokalt och nationellt. Ca 300 besökare kom till Vara konserthus för föreläsningar, workshops och paneldebatt med politiker från utbildningsutskottet. Under veckan som följde hade alla verksamheter "öppna dörrar" för att visa sitt dagliga arbete för allmänheten och framför allt grundskolans åk 1-6 hade många besökare. Insatsen får ses som mycket lyckad och har gett efterklang både lokalt och nationellt. Chefer och fackliga representanter har i diskussioner gett underlag för en strategi för det fortsatta arbetet i satsningen. Bildningsförvaltningen har inför hösten 2013 av Skolverket blivit tilldelade medel, 255 tkr, för finansiering av sex förstelärartjänster och elevunderlaget avgör antalet förstelärartjänster. Satsningen kommer att fortsätta på obestämd tid. Det digitala verktyget edwise, en portal för kommunikation mellan elev, lärare och föräldrar vad gäller skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan och pedagogiska planeringar, har startats upp med de lärare som är piloter för implementering av verktyget. Allteftersom ska övriga lärare hakas på inför introduktion för föräldrar. Bildningsförvaltningen har sökt och tilldelats 420 tkr Skapande skola-medel från Statens Kulturråd, för ett grundskoleövergripande körprojekt; "Hela skolan sjunger". Projektet genomförs under läsåret 12/13, under ledning av barn/ungdomsproducenten på Vara konserthus. Lärare från Levene och Larv skolor har besökt skolor i vänorten Kadan, Tjeckien, för att starta upp samarbete mellan lärare och mellan elever. Samarbetet finasieras genom Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. Lärare i Vedum skola har sökt och fått medel från Comenius fortbildning för jobbskuggning i Österrike. Några lärare från Alléskolan och Nästegårdsskolan har sökt och blivit beviljade Comenius fortbildning för att delta i engelskakurs på Malta under sommaren I mars månad tog bildningsnämnden beslut om att inte ha någon antagning till något program på Lagmansgymnasiet hösten Vid samma tillfälle godkände bildningsnämnden även ett samverkansavtal med Lidköpings kommun angående gymnasie- och gymnasiesärutbildningar. Ett liknande samverkansavtal angående komvux är under beredning och beräknas gälla från hösten Beslutet om att upphöra med antagningar till årskurs 1 på Lagmansgymnasiet har medfört Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 6(34)

26 att en förflyttning av lärarpersonal mellan skolor kommer att ske, för att säkerställa behörig personal och att lagen om anställningsskydd följs. Elevhälsan har beviljats statsbidrag med ca 450 tkr för 2013 i syfte att stärka elevhälsoarbetet. I början av maj stängs badet i Kvänum för renovering och beräknas öppnas den 1 december i igen. Arbetet med nya badet i Vara har startat. Måluppfyllelse Då inga mätningar är gjorda i tertial 1, utan kommer att ske i tertial 2 och bokslut 2013, har vi valt att analysera de indikatorer som visade rött i bokslut Det har också gjorts en analys av två nyckeltal som hade stora avvikelser jämfört med riket. Andel som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matematik åk Vara 58,1% Riket 71,6% Andel som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matematik åk Vara 76,5% Riket 83,0% Åtgärder utifrån avvikelserna har följts upp av utvecklingsledaren. Undervisning har kartlagts och anpassats för att förbättra resultaten. Indikator för måluppfyllelse om elevinflytandet på gymnasieskolan visade att 59 % av eleverna var nöjda med elevinflytandet och målet var 100 %. Utifrån avvikelsen har såväl skolledning som lärare arbetat för att elevkåren ska startas upp och det finns numera en representant för varje program i den interimistiska styrelsen. Ekonomiskt utfall Driftbudget Belopp i tkr Redov Budget 2013 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Varav personalkostnad Nettokostnader Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 7(34)

27 Belopp i tkr Redov Budget 2013 Prognos 2013 Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott INVESTERINGAR Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Bildningsnämndens prognos visar på ett underskott med tkr. I prognosen är det räknat med att nämnden ianspråktar tkr av tidigare överskott. Gymnasiet redovisar ett prognostiserat underskott på tkr. Beslutet att stoppa antagningar till Lagmansgymnasiet har medfört att man arbetar med att anpassa organisationen till det nya elevantalet som blir höstterminen Uppsägning av visstidsanställd personal är besparingar som ger effekt redan Elevhälsan redovisar ett underskott på totalt 620 tkr bestående av Irma som visar ett överskott på 278 tkr beroende på att tjänster flyttats till Elevhälsan och IFO. Elevhälsan visar ett underskott på 898 tkr som består av tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd. Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Ursprungligen saknades 287 tkr, prognosen efter möjliga besparingar visar i tertial 1 ett underskott på 190 tkr. Underskottet beror bl.a. på att intäkterna minskar p.g.a. att badet i Kvänum stänger för renovering. Det finns också ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar i budgeten. Dessa intäkter minskar varje år. Investeringsbudget Uppföljning nettoinvesteringar Belopp i tkr Text Anslag*) 2013 Helårsprognos Avvikelse prognos Beräknad ombudget Investeringsbudget Summa utgifter Summa inkomster Summa nettoinvesteringar Slutredovisningar *) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2012 Investeringsmedel används till möbler, datorer, upprustning av idrottshallar och slöjdsalar. Utemiljön på Västra skolan rustas upp med nya lekredskap för yngre barn. Bildningsnämnden beräknar att ombudgetera tkr som består överskott på Lagmansgymnasiet och en Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 8(34)

28 central buffert som inte förbrukas. Fördjupad analys Målavvikelse med analys Bildningsnämndens verksamheter ska inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnar grundskolan. Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antal studiecirklar genom studieförbunden Antal annan gruppverksamhet genom studieförbunden Antal kulturprogram genom studieförbunden Antal deltagare i Vara Lärcentrum Antal studerande i annan kommun Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) språk i förskolan Kriterierna kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) matematik, natur/miljö i förskolan Andel elever som i slutet av åk 1 knäckt läskoden 100% 100% 97% 100% Meritvärde åk 9 202,4 210 Andel elever som är behöriga till gymnasiet Andel kunder/elever/studenter som uppger att de får hjälp och stöd vid behov Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar/termin Andel elever i gymnasiet med fullständiga slutbetyg Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 88% 100% 89% 100% 9,6% 8% 84% 100% 66% 85% Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 9(34)

29 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Andel tillsedda förstahandsval utifrån givet utbud i Kulturskolan. Tillgänglighet öppettider h/v (biblioteket) Antal biblioteksbesökare, fysiska och virituella per vecka Antal deltagartillfällen i aktiviteter i idrottsföreningar/skytte (7-20 år) Antalet ledarledda aktiviteter fritidsgårdar Tillgänglighet; Öppettid badet utanför 8-17 h/v Antal deltagare i ledarledda simhallsaktiviteter 81% 90% 87,5 87, Andel simkunniga i slutet av åk 6 96% 100% Åk 3: Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matetematik, 2012: Vara 58,1 - Riket 71,6 Flera skolor har arbetat fram en handlingsplan utifrån resultaten. Alla skolor har valt mer konsekventa räknemetoder, för att eleverna ska bli mer trygga i räknandet. Lärarna har ett mer strategiskt upplägg av sin undervisning, utifrån kartläggning. De elever som i åk 3 inte hade godkänt resultat 2012 på nationella proven, gör om provet våren 2013, som uppföljning. Metoden "Staketa" (analysera uppgifter i nationella proven) används av alla lärare, för att kartlägga undervisning och för åtgärder. Viktigt är också att lärarna i de tidiga åldrarna i sin undervisning har perspektivet att de är en väsentlig del av huruvida eleverna når godkända kravnivåer i åk 9. Skolverkets Läsa, skriva, räkna-projektet har bidragit till en större förståelse av detta. Åk 9: Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov i matetematik, 2012: Vara 76,5 - Riket 83,0 I Skolverkets Läsa, skriva, räkna-projekt har god kommunikation mellan stadierna på grundskolan upprättats, då resultaten i åk 9 är ett resultat av hela grundskolans arbete. Det är av yttersta vikt att rätt insats görs tidigt i grundskolan och att de mest optimala metoderna används för att förbättra resultaten och progression. Matematiklärarna i åk 9 arbetar med metoden "Staketa" för att i proven hitta de kritiska punkterna i undervisningen för att kunna sätta in adekvata åtgärder. Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 Antalet rapporterade incidenter (förskola, pedagogisk omsorg) Andel föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i % 100% Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 10(34)

30 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 förskolan Antalet förebyggande insatser i förskolan från IRMA familjestöd Antalet rapporterade incidenter (grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundsärskola) Andel elever i grundskolan som uppger att det är en god stämning mellan eleverna Antal rapporterade incidenter (gymnasiet inkl gymnasiesärskola) Andel elever i gymnasiet som uppger att trivseln är ganska bra och bättre Antalet rapporterade incidenter (Lärcentrum) Andel kunder som uppger att de känner sig trygga (Lärcentrum) Andel föräldrar som tycker att skolskjutsarna, allt sammantaget, fungerar ganska bra eller bättre, grundskolan % 100% % 100% % 100% 88% 89% I likabehandlingsarbetet utifrån den nya likabehandlingsplanen håller enheterna på att bygga upp rutiner för att bl a synliggöra fysiska och psykiska kränkningar. Två projektanställda lärare (50 %) stöttar enheterna i deras likabehandlingsarbete och följer upp likabehandlingsplanen. Kunderna i alla verksamheter ges inflytande och delaktighet Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Barns inflytande" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andel elever i grundskolan som uppger att de har inflytande i lärandet Andel elever i gymnasiet som uppger att elevinflytandet är ganska bra och bättre "Elevinflytande" kännetecknar Lärcentrum (andel F i BRUK) Andel kunder som uppger att inflytandet är bra (Fritidsgårdar) 100% 85% 100% 59% 100% 100% 100% Elevinflytandet i undervisningen på gymnasiet fick ganska goda resultat i kundundersökningen, men eleverna upplevde att elevrådet fungerade mindre bra och att det inte var synligt på skolan. Under våren 2012 har såväl skolledning som lärare arbetat för att elevkåren (nytt namn) skall startas upp och det finns numera en representant för varje program i den Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 11(34)

31 interimistiska styrelsen. Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 "Samspel personal - barn" kännetecknar förskolan (andel F i BRUK) Andelen kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund Antal handledaruppdrag av psykologtid riktad mot enheterna "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar grundskolan (andel F i BRUK) "Självkänsla och ansvarstagande" kännetecknar gymnasiet (andel F i BRUK) Budgetavvikelse per resultatenhet Enhet: Lagmansgymnasiet 100% 100% 100% % 100% Om man fortsätter att driva Lagmansgymnasiet som tidigare och startar alla program hösten 2013 enligt de val som eleverna har gjort skulle det innebära ca tkr i underskott När nu antagningen avbryts helt och inga program startar blir underskottet i stället ca tkr som består av. Neddragningar Kostnader som tillkommer Utökade interkommunala kostnader tkr tkr tkr Ovanstående neddragningar har inte någon direkt negativ effekt för kvarvarande elever då de innebär vanliga anpassningar till ett minskat elevantal. Avvecklingen av gymnasieskolan medför kostnader som gör att budget 2013 ej kan hållas. Åtgärder utöver de som beror direkt på minskad undervisning kan medföra ännu större kostnader enligt nedanstående resonemang. Skolledning, kommunledning och politisk ledning har garanterat att det ska vara en god kvalitet för de elever i åk 2 och 3 som fullföljer sin utbildning vid Lagmansgymnasiet. Vid varje beslut om åtgärder bör man ha i åtanke att det finns en risk att elever väljer att byta till annan skola än Lagmansgymnasiet. Främst gäller detta elever som börjar åk 2 hösten Vad gäller sammanslagningar av grupper motsvarar 100 undervisningstimmar ca 100 tkr. Varje elev som lämnar skolan kostar jämförelsevis ca 100 tkr i interkommunal ersättning per läsår. Om elever väljer att börja på ny utbildning i annan kommun tillkommer kostnaden för ett extra år. Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 12(34)

32 Enhet: Elevhälsan Elevhälsan redovisar ett underskott på 898 tkr och ett överskott på IRMA på 278 tkr = -620 tkr Underskottet på elevhälsan är lägre på grund av att minskade tilläggsbelopp som innebär att enbart barn/elever med fysiska funktionshinder eller medicinsk problematik finansieras centralt och övriga särskilda behov ansvarar enheterna själva för. En kuratortjänst är flyttad från IRMA till elevhälsan istället för att nyanställa Enhet: Baden Budgeten för baden var redan i ingången av 2013 i obalans. Ursprungligen saknades 287 tkr, prognosen efter möjliga besparingar visar i tertial 1 ett underskott på 190 tkr. Underskottet beror bl a på att intäkterna minskar på grund av att badet i Kvänum stänger för renovering. Det finns också ett inbyggt intäktskrav på försäljning av reklamskyltar som minskar varje år. Bildningsnämnden, Delårsrapport 4 månader 13(34)

33 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Bildningsnämndens sammanträde den Avser ärende Gymnasieutbildning för elever i Vara kommun Ja Nej Avstår Ros-Marie Persson (S) 1 Bengt Karlsson (S) 1 Irene Karlsson (C) 1 Henric Dahlin (C) 1 Per Gunnarsson (M) 1 Camille Maamari (M) 1 Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP) 1 Carl-Uno Olsson (S) 1 Tjänstgörande ersättare Jhonatan Jansson (M) 1

34 SAMBERKANSAVTAL OM KOMVUX, SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, SFI OCH HÖGSKOLESTUDIER VIA DISTANS Finns i separat bilaga.

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2011-02-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Bildningsnämnden 2008-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset Vara kl. 9.00 13.05 ande Per Gunnarsson (m) kl. 9.00-11.50 Erik Lindström (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Carl-Uno Olsson (S) Ordförande Ros-Marie Persson (S) Christina Hagberg (V) tjg. ers Ann-Louise

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) 2015-11-16 Sammanträdesrum Yxningen, kl.14.30 16.15 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Joakim Magnusson, C Per Lundberg,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

Verksamhetsplan bildningsnämnden

Verksamhetsplan bildningsnämnden Verksamhetsplan bildningsnämnden 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Väg till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 3 Rapporteringar... 5 Utvärdering och

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2007-05-22 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2007-05-22 1 Bildningsnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.15 ande Per Gunnarsson (m) Andreas Lindqvist (m) Anders Ekdén (m) Marie Pehrsson (m) Ingemar Rogbrant (c), ordf. Louise Wiberg

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 13 december 2010 kl. 09:00 11:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2013-03-28 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 11.55 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer