MANÖVERCENTRAL E6L FÖR EN PORTDRIVENHET BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANÖVERCENTRAL E6L FÖR EN PORTDRIVENHET BRUKSANVISNING"

Transkript

1 MANÖVERCENTRAL E6L FÖR EN PORTDRIVENHET BRUKSANVISNING OVITOR OY SVAMPVÄGEN 24 FI HELSINGFORS FINLAND Tel Fax

2 1. INNEHÅLL 1. Innehåll Allmänna säkerhetsanvisningar Produktöversikt Produktbeskrivning Uppbyggnad Effektkortet E6 1L och plintkortet E6 2L Programversion CON3 och CON4 korten Motorskydd Grund funktioner Gränslägesbrytare och justering av portens stopp positioner Automatisk stängning Drifttidsbegränsare Övervakning av stängningsbefäl STOPP knappens funktion vid automatisk stängning Reverserings bromsning Val av portöppningens storlek med radiostyrning Enknappsstyrning (Impulsstyrning) Belastningsvakten Inlärningskörning Klämlist Klämlistens funktion Testning av klämlisten Pneumatisk/elektrisk klämlist Vikport Fotocell Säkerhetsfotocellens förstärkare av sändar mottagartyp som är integrerad i elektronikkortet Testning av fotocellen Separat 1 kanals säkerhetsfotocell E Separat säkerhetsfotocell EU2 4 med en / två kanaler Användandet av fotocellförstärkarna E6 4 och EU2 4 som öppnande fotocell Montering av tilläggsfunktionskort av instickstyp Varnings och trafikljus Styrning med varningsljus Styrning med varningsljuskortet E Styrning med varningsljuskortet E Styrkort E6 VLV för mottrafikljus Tilläggskort VPLV kortet E SUTI kortet E Det kvitterande automatiskt stängande kortet E Programkortet E SUPU kortet E Brandportsdrift Manövercentral E6L / Rev /10

3 11.Service och felsökning Servicedisplay E6 6 02/3E Felanmälan via servicedisplayen E6 6 02/3E Anvisning vid felsökning Ljusdioder för indikering av gränslägersbrytarnas funktionslägen Service Tekniska data EG försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin Effekt kortet E6 1L kopplingsschema ritn. nr.: Styrspänningsschema öppnande och stängande befäl ritn. nr.: 336L Manöverdons interna placering i elektroniken ritn. nr.:337l Kopplingsschema ritn. nr.:340l Styrkorten CON3 och CON4 exempel på kopplingsschema ritn. nr.:385l Logikkortet E6 2L ritn. nr.:462v Manövercentral E6L / Rev

4 2. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Målgrupp Endast kvalificerade och utbildade elektrikern får ansluta drivenheten och genomföra elektriskt underhåll. Kvalificerade och utbildade elektrikern fyller följande krav: Kännedom av allmänna och speciella säkerhetsföreskrifter och föreskrifter om skydds mott olyckor Kännedom av tillämpbara elektrotekniska föreskrifter Utbildning i användning och skötsel av rimlig säkerhets utrustning Förmåga att identifiera risker i sammanhang med elektricitet Anvisning för montering och anslutning Innan elektriska arbeten utförs ska anläggningen kopplas från nätspänning. Medan arbetet utförs försäkra sig att spänningen stannar frånkopplad. Lokala skyddsbestämmelser ska beaktas Nät och manöverledningar ska dras skilda från varandra 3. PRODUKTÖVERSIKT 3.1 PRODUKTBESKRIVNING Manövercentralen E6L är Ovitor Oy:s grundversion för automatiskt styrda portar och dylika. Styrlogiken i E6L är programmerbar. Säkerhetskretsarna är kopplade direkt i serie med motorns styrning, så att ingen funktion, som har med säkerheten att göra, är beroende av programmets eller elektronikens funktionstillstånd. I grundversionen styrs motorn med riktningsändrande kontaktorer, men med specialarrangemang är också annan motorstyrning möjlig, t.ex. matning via frekvensomformare. Grundversionen är möjlig att utvidga genom att till på kortets färdiga insticksplintar montera styrkort för perifera manöverdon och kompletterande funktioner. För radiomottagaren (24 Vac) finns färdig instickssockel på baskortet och för säkerhetsfotocellkortet finns samma beredskap. De övriga tilläggskorten monteras på tre BUS plintar, som är belägna på processorkortet. De vanliga grundinställningarna, såsom tiden för automatisk stängning och för drifttidsbegränsaren, ställes med vridbrytarna, som finns på kortet. En del grundkrav som har med portens funktion att göra, kan ställas in med kortets DIP brytare och kortslutningsbyglar. Ljusdioder för indikering av perifera manöverdons funktionstillstånd är placerade ovanför radklämmorna. Programmets och processorns funktionstillstånd indikeras med ljusdioder på processorkortet. Med hjälp av styrsystemet kan man, genom att övervaka belastningen, undersöka de använda apparaternas och själva dörrens tillstånd, t.ex. testa klämlisten, testa säkerhetsfotocellen samt dörrbalanseringens tillstånd. I styrsystemet har man även tagit i beaktande brandportens funktion vid brandalarm. 4 Manövercentral E6L / Rev /10

5 3.2 UPPBYGGNAD Om vi har som bruksmotor en vanlig enhastighets 3 fas motor, vars märkström är mindre än 6A, består centralen av två kort E6 1L och E6 2L som kopplats ihop via två plintar enl. nedanstående figur Kort E6 2L 2. Plint för den integrerade fotocellens sändare och mottagare 3. Plint för tryckknappar I locket 4. Bus plintar för tilläggsfunktionskort: varningsljuskortet E varningsljuskortet E VPLV kortet E SUTI kortet E det kvitterande automatiskt stängande E programkortet E SUPU kortet E VLV kortet E6 VLV servicedisplay 5. Manöverbrytarna för tidsinställningarna 6. Programkrets 7. DIP brytare för val av styrsätt 8. Sockel för förstärkarkortet av separat skyddsfotocell 9. Radklämmor för manöverdon 10. Motorns riktningskontaktorer 11. Huvudbrytare 12. Styrspänningstrafo 13. Hjälpreläerna 14. Kort E6 1L 14 Fig.1. Manövercentralen E6L 3.3 EFFEKTKORTET E6 1L OCH PLINTKORTET E6 2L Kortet E6 1L är effektkortet, där motorns riktningskontaktorer, styrspänningstransformatorn, perifera manöverdons hjälpreläer och vid behov huvudbrytaren finns. För maskinerier, där motorns märkström är över 6A eller är utrustad med någon specialmotor, görs centralens effektdel med sedvanligt el ledningsmontage och inget E6 1L kort används.kortet E6 2L är ett plint /elektronikkort. På kortet finns manöverdonens radklämmor, snabbanslutning för en tryckknapp som placeras i locket, integrerad skyddsfotocellförstärkare, sockel för en separat skyddsfotocell, sockel för en enhet som övervakar den elektriska klämlisten, fäste för en enkanalig radiomottagare, DIP brytare/kortslutningsbyglar för val av styrsätt samt manöverbrytare för tidsinställningar. På kortet finns även bus plintar för tilläggsfunktioner som beskrivs nedan och med vilka centralens funktion kan göras ännu mångsidigare. 3.4 PROGRAMVERSION Då spänningen kopplas till centralen och serviceterminalen är kopplad till bus plinten visar serviceterminalen för ett ögonblick programversionens nummer, t.ex Om programversionens nummer avviker från numret i handboken kommer centralens program eventuellt inte att utföra de funktioner som anges i handboken. Centralens program kan uppdateras t.ex. med ett minneskort eller med hjälp av en dator. Manövercentral E6L / Rev

6 3. PRODUKTÖVERSIKT Allra enklast sker uppdateringen av programmet med ett minneskort. Lägg minneskortet i spänningslöst tillstånd i sockeln X14 invid processorn. Då spänningen kopplas till uppdateras programmet automatiskt. Uppdateringen tar en viss tid och då blinkar ljusdioderna H101...H104. När uppdateringen är klar slutar ljusdioderna blinka. Bryt därefter spänningen i centralen och ta ut minneskortet. Koppla till spänningen och centralen är klar för användning. 3.5 CON3 OCH CON4 KORTEN I specialmanövercentraler, där inget effektkort E6 1L används, ersätts reläerna K3 och K4 på effektkortet då bifunktioner behövs med separat monterade CON3 eller CON4 kort. I liknande fall, då effektkortets reläer redan är i bruk och det fordras ännu någon tilläggsfunktion, t.ex. ett extra tilläggsfunktionskort som behöver reläutgång, då bör ett separat CON3 eller CON4 kort användas. CON4 kortet är utrustat med två reläer K3 och K4 och deras funktion är den samma som om tilläggsfunktionskortet som styr dem skulle styra reläerna K3 och K4 på effektkortet E6 1L eller på CON3 kortet. På CON3 kortet finns fem reläer K3, K4, K5, K6 och K7. Reläerna K3 och K4 fungerar enligt beskrivningen ovan. Reläerna K5, K6 och K7:s funktion bestäms av tilläggsfunktionskortet som styr dem. Tilläggsfunktionskortens funktioner är beskrivna senare i denna bruksanvisning. CON3 och CON4 kortets koppling framgår i slutet av bruksanvisningen, se ritn.nr.385l. Beroende på fastsättnings möjligheterna finns två olika A och B versioner av CON4 kortet. I E6 kapslingarna används endast CON4A versionen. Fastsättningsskena Fig. 2. CON3 och CON4 korten 3.6 MOTORSKYDD I drift med manövercentralen E6L är motorskyddet avsett att utföras via ett termoskydd i motorns lindning. Skyddet utlöser då motorn blir för varm på grund av fel eller överbelastning. Kontakten i skyddet som i vanliga fall används öppnar vid en temp. av +130 o C och sluter då motorn svalnat till +80 o C. Skyddets kopplingsförmåga är vid 250Vac 1,6A cosφ=0,6 och 2,5A cosφ=1. Skyddet kopplas till plintarna 101 och 102 på kortet E6 1L, se ritning nr. 443 och ledningsschemat. Om spänningen är större än 230Vac, bör skyddet kopplas t.ex. på styrningens 24V:s sidan i STOPP kretsen. Då bör plintarna 101 och 102 kortslutas med en ledning. De flesta drivenheter som OVITOR OY levererar är färdigt försedda med ovannämnda skydd. De drivenheter, som försetts med specialmotor och/eller saknar nämnda skydd, bör skyddas med separat värmerelä eller motorskyddsbrytare. Drivenhetens motor får ej lämnas oskyddad. 6 Manövercentral E6L / Rev /10

7 4. GRUND FUNKTIONER 4.1 GRÄNSLÄGESBRYTARE OCH JUSTERING AV PORTENS STOPP POSITIONER Med manövercentralen E6L styrs drivenheter, vilkas stopp positioner inställes med mekaniska gränslägesbrytare. I normalt bruk fordras 3 gränslägesbrytare: för gräns när porten är öppen, stängd och en sk. säkerhetsgräns. Öppen och stängdgränsernas brytspetsar öppnas, när porten når dessa ändlägen. Säkerhetsgränsbrytarens spets stänger 5 50 mm före porten når sitt stängda läge. Säkerhetsgränsbrytaren frånkopplar klämlistens öppnande styrfunktion, men stannar porten vid en impuls från klämlisten. Denna funktion hindrar porten från att öppnas på nytt, då klämlisten når golvet eller karmen. Den stannande funktionen kan frånkopplas vid fall, då det är fråga om vikport som utrustats med klämlist på båda porthälfterna, och klämlisterna når varandra före porten är helt stängd. Den halvöppnande funktionen fordrar därtill en gräns med slutande kontakt, för port vid halvöppet läge,. Gränslägesbrytarnas funktionslägen indikeras med ljusdioderna H49 H51 och H53, se ritning nr. 336L. Gränslägesbrytarnas mekaniska och elektriska funktionsläge på ritningen är avbildade i de läge, då porten är stängd. Ljusdiodernas funktion är även beroende av funktionsläget på sådana manöverorgan, som kopplats i serie med och före dessa ljusdioder. Justeringen av gränslägesbrytarna sker enklast då styrningen har kopplats om till tvångsstyrning. Styrningen kopplas om till tvångsstyrning i öppningsriktningen med kortslutningsbygel 2 på stiftplinten J6 och i stängningsriktningen med kortslutningsbygel 3 på stiftplinten J6. Styrningen är tvångsstyrd då kortslutningsbygeln är på plats. Ta bort kortslutningsbyglarna då gränslägesbrytarna är justerade. Styrningen kopplas då tillbaka till impulsstyrning. 4.2 AUTOMATISK STÄNGNING Med den till centralens radklämmor 12 och 13 kopplade funktionsomkopplaren, får man porten att stängas automatiskt från öppet och halv öppet läge och då är brytarspetsarna slutna. Med brytarspetsarna öppna sker ingen automatisk stängning, se ritning nr. 337L. Automatisk stängning kontrolleras av kortslutningsbyglar 2 och 3 på stiftplinten J7. Automatisk stängning kan väljas från halv öppna, helt öppna eller båda positioner. Om båda byglar är kortslutna eller icke kortslutna, automatisk stängning fungerar från båda positioner. Om bara bygeln 2 är kortslutna, automatisk stängning fungerar från helt öppna position. Om bara bygeln 3 är kortslutna, automatisk stängning fungerar från halv öppna position. Bruk av automatisk stängning är ej tillåtet utan tillräckliga säkerhetsanordningar. Fördröjningen före automatisk stängning eller m.a.o. öppenhållningstiden justeras med vridbrytaren S133 som finns på kortets E6 2L högra övre hörn och med kortslutningsbygel 8 på stiftplinten J4. OBS! Med vridbrytaren i läge 0 och kortslutningsbygeln borttagen, sker ingen automatisk stängning. Tiden bestäms enl. nedanstående tabell med vridbrytaren. Om manövercentralen är utrustad med servicedisplayen E6 6 02/3E, kan man först läsa på displayen texten A80 varefter inställd tid visas. S133 läge Öppenhållningst. [s] J4 bygeln nr. 8 OFF Öppenhållningst. [s] J4 bygeln nr. 8 ON S133 läge Öppenhållningst. [s] J4 bygeln nr. 8 OFF Öppenhållningst. [s] J4 bygeln nr. 8 ON 0 Ingen auto stäng A B C D E F Manövercentral E6L / Rev

8 4. GRUND FUNKTIONER 4.3 DRIFTTIDSBEGRÄNSARE Manövercentralen E6L är försedd med en drifttidsbegränsare som säkerhetsanordning, vars funktion är att stoppa motorn efter den normala tid det tar för porten att öppnas eller stängas. Tillåten drifttid justeras vid portmontaget med vridbrytaren S132 som finns på kortets E6 2L högra övre hörn, se ritning nr.340l. Drifttiden bestäms enl. följande tabell med vridbrytaren. Tillåten drifttid justeras s längre än den normala portdrifttiden är. Om manövercentralen är försedd med servicedisplayen E6 6 02/3E, kan man först avläsa på displayen A130 varefter inställd tid visas. Om den inställda drifttiden överskrides, stannar porten och den röda ljusdioden H103 tänds. Om manövercentralen försetts med servicedisplayen E6 6 02/3E, och när H103 lyser, visar displayen E9. Detta kan hända vid fall t.ex. då drivenhetens slirkoppling slirar på grund av att friktionen i portrörelsen vuxit och drifttiden därför förlängts. Den röda ljusdioden finns på kortet E6 2L, se ritning nr. 340L. Då porten öppnas eller stängs på nytt, kvitteras felindikeringen och ljusdioden slocknar. Ifall drifttidsbegränsaren stannar porten på nytt, så kontrollera då FÖRE porten styrs i någondera riktningen, att: porten manuellt kan röra sig fritt längs ledskenorna mellan sina gränslägen ej främmande föremål finns mellan portens gångjärn, sektioner eller motsvarande porten ej frusit fast ej någon annan omständighet hindrar portens normala gång porten ej via frikopplingen blivit omställd för manuell drift Om allt är i skick, kör då porten fram och tillbaka mellan yttergränserna iakttagande portens alla rörelser. Ifall felindikeringen återupprepas, har portens rörelsemotstånd vuxit och/eller slirkopplingen, som fungerar som skydd för drivenheten, har börjat slira. I detta fall kan gångtiden något förlängas, men det är mycket viktigt att klarlägga orsaken till gångtidens förläng S132 läge Max gångtid [s] S132 läge Max gångtid [s] A B C D E F ÖVERVAKNING AV STÄNGNINGSBEFÄL För den händelse att tryck knappen för stängning fastnar i intryckt läge, är portautomatiken utrustad med övervakning av stängningsbefäl. Om stängningsknappen ger kontinuerligt stängningsbefäl medan porten öppnas, stängs porten ej genast efter att den öppnats helt, utan automatiken fordrar antingen en ny stängimpuls, eller stängningsrörelsen börjar först, efter att tiden för automatisk stängning gått ut. 8 Manövercentral E6L / Rev /10

9 4.5 STOPP KNAPPENS FUNKTION VID AUTOMATISK STÄNGNING Om styrningen är försedd med automatisk stängning, och man medan porten befinner sig i öppet läge trycker ned stoppknappen, som är kopplad till plintarna eller eller eller eller som finns i centralens lock, då nollas tiden för den automatiska stängningssekvensen. Då knappen frigörs startar tidräkningen för automatisk stängning från början och efter att tiden gått ut stängs porten automatiskt. Om stoppknappen eller lockets stoppknapp, som är anslutna till dessa plintar, trycks in i mer än 5 s när dörren är öppen, kommer dörren inte att stängas utan förblir öppen. Dörren kan sedan stängas med stängningsknappen och därefter fungerar den automatiska stängningen åter. Om man trycker på stopp knappen, som är kopplad till plintarna eller 36 37, startar ej den automatiska stängningen, utan porten förblir öppen. Läget kvitteras med en impuls från stäng knappen, som gör att porten stängs och härefter fungerar den normalt, så att nästa stängning sker automatiskt. Vanligen kopplas till plintarna och frikopplingens mikrobrytare, slaklinebrytare, eller annan motsvarande säkerhetsanordning, som vid kvittering kan förorsaka fara vid automatisk stängning. Vid användning av programkortet som tilläggsutrustning, kan alla stopp knapparna programmeras till att förhindra automatisk stängning. 4.6 REVERSERINGS BROMSNING Då porten ges en öppningsimpuls under stängningsrörelsen, stannar porten och börjar efter en kortreverserings bromsning öppnas. Denna hastighets bromsning före reversering är avsedd till att minska påfrestningar på port, drivenhet och upphängningar. Om dock öppningsimpulsen kommer från klämlisten, då porten möter på ett hinder, öppnas porten omedelbart utan fördröjning. Av säkerhetsskäl kan ingen fördröjning tillåtas, då porten möter på ett hinder. 4.7 VAL AV PORTÖPPNINGENS STORLEK MED RADIOSTYRNING I manövercentralen E6L på plintkortet E6 2L, kan radiostyrningen väljas så, att porten öppnas helt, eller till halvöppet läge. Valet sker via en kortslutningsbygelplacering bredvid radiomottagarens sockel i läget motsvarande den önskade funktionen. I läget X1 öppnar radiostyrningen porten helt och i läget X2 till halvöppet läge, jmf. ritningarna 340L och 337L i slutet av bruksanvisningen. Kortslutningsbygelns läge bör ändras då centralen är SPÄNNINGSLÖS. Ändringen sker lättast med hjälp av en tunn spetstång. 4.8 ENKNAPPSSTYRNING (IMPULSSTYRNING) Manövertryckknapparna vid enknappsstyrning kopplas till plintarna enl. ritning nr.337l. Programmeringen av enknappsstyrningen sker med DIP brytaren S131 på kortets E6 2L högra övre hörn och stiftplint J7 kortslutningsbygel nr. 1, se ritning nr.340l.programmeringen av enknappsstängningen görs med att S131:s brytare nr.1 vrids i läge ON. Nu stänger styrningen porten från öppet läge, från alla andra portlägen öppnas den. Om brytaren nr.1 vrids i läge OFF, öppnas porten endast genom enknappsstyrning. Om man till enknappsstyrningen kopplar t.ex. en fordonsdetektor, skall brytaren vara i läge OFF. Enknapps stopp programmeras med S131:s brytare nr.2. I läget ON stannar alltid en port i rörelse genom första knapptryckningen, varefter följande tryckning öppnar porten, d.v.s. en port i stängningsrörelse stannar genom första och öppnas genom andra knapptryckningen. En port i öppningsrörelse stannar genom första och fortsätter att öppnas genom den andra knapptryckningen. Genom att vrida brytaren nr.2 i OFF läge öppnas en stängande port omgående utan stopp funktion. Brytaren hålles i OFF läge, om man till enknappsstyrningen kopplar t.ex. en fordonsdetektor. Enknappsstägning från andra lägen än öppen läge är möjligt med hjälp av stiftplint J7 och kortslutningsbygel nr. 1, då bör DIP 131 brytare nr. 1 och 2 vara i ON läge. Då kortslutningsbygel nr. 1 är på sin plats kommer en port som stoppats i öppningsriktning, att stänga från följande impuls. Därefter kommer följande impuls att stoppa en stängande port, och därmed följande impuls kommer igen att öppna porten som stoppats i stängriktning. Ifall frågavarande funktion kan orsaka en säkerhetsrisk, då får funktionen ej användas. Manövercentral E6L / Rev

10 4. GRUND FUNKTIONER 4.9 BELASTNINGSVAKTEN Manövercentralen E6L är utrustad med en belastningsvakt. När systemet tas i bruk eller vid service av porten lär sig styrsystemet vilken kraft som krävs för portens rörelse. Om kraftvärdet under normal drift avviker från det inlärda kommer styrningen att reagera på den ändrade belastningen. En port som öppnas stannar och stängs vid behov under en viss inställd tid, medan en port som stängs stannar och öppnas på nytt om belastningen avviker från det inlärda värdet. Belastningen mäts med hjälp av en i maskineriet befintlig pulsgivare av PNP typ som övervakar rotationshastigheten. Givaren kopplas till radklämmorna 60 (+24Vdc), 61 (elektroniknollan) och 62 (signalen) på kortet E6 2L. Styrsystemet mäter hela tiden den kraft som krävs för portens rörelse. Systemet uppdaterar hela tiden behovet av kraft som under normala förhållanden ökar då komponenterna slits och då balanseringen och liknande faktorer ändras. När kraftvärdet har ökat så mycket att rotationshastigheten har ändrats med ett viss inställt värde jämfört med det ursprungligen uppmätta värdet övergår styrningen automatiskt till tvångsstyrning och centralen indikerar servicebehov. Då blinkar den röda lysdioden H103 snabbt cirka tre gånger per sekund och en eventuell serviceterminal visar felkoden E31. I detta fall får kraftkurvorna inte köras om utan PORTEN MÅSTE GES SERVICE. Efter service och kontroll av porten skall en mätning av rörelsekrafterna utföras enligt beskrivningen nedan. Belastningsvaktens funktion väljs med hjälp av kortslutningsbygeln 1 på stiftplinten J6. Då belastningsvakten är i användning skall kortslutningsbygeln 1 vara borttagen. Ifall belastningsvakten inte är i användning skall kortslutningsbygeln 1 vara på plats. För belastningsvakten definieras en startfördröjningstid. Funktionen testas under startfördröjningstiden. Om vakten inte klarar testningen övergår portstyrningen till tvångsstyrning i båda rörelseriktningarna. Samtidigt blinkar den röda lysdioden H103 på kortet E6 2L med takten 2 sekunder ON och 2 sekunder OFF. Systemet lämpar sig även för inverterdrift. Inverterdriften definieras med hjälp av kortslutningsbygeln 1 på stiftplinten J4. Vid inverterdrift skall kortslutningsbygeln vara på plats. Stiftplinten J6/1 Moment övervaktning Stiftplinten J4/1 Inverterdrift OFF I bruk OFF Ej I bruk ON Ej I bruk ON I bruk Stiftplinten J4/4 OFF ON Startfördröjningstid 0,8 s 1 s Belastningsvakten stoppar en port under öppning om belastningen avviker från det inlärda värdet. För att underlätta borttagningen av ett hinder kan porten stängas för en viss inställd tid enligt vidstående tabell. Tiden definieras med hjälp av kortslutningsbyglarna 6 och 7 på stiftplinten J4. Om belastningsvakten har stoppat en port under öppning blinkar den röda lysdioden H102 med takten 2 sekunder ON och 2 sekunder OFF. Serviceterminalen visar samtidigt felkoden E20. Felet försvinner då porten styrs mot öppning eller stängning och överbelastningen har upphört. Belastningsvaktens känslighet i öppningsriktningen ställs in med hjälp av kortslutningsbygeln 2 på stiftplinten J4 och kortslutningsbygeln 4 på stiftplinten J7 enligt vidstående tabell. Känsligheten definieras i procent av det uppmätta värdet. Belastningsvakten stoppar och öppnar en stängande port utan riktningsändringsfördröjning om belastningen avviker från det inlärda värdet. Om belastningsvakten har stoppat och öppnat en stängande port blinkar den röda lysdioden H102 med takten 2 sekunder ON och 2 sekunder OFF. Serviceterminalen visar samtidigt felkoden E 4. Felet försvinner då porten styrs mot öppning eller stängning och överbelastningen har upphört. Belastningsvaktens känslighet i stängningsriktningen ställs in med hjälp av kortslutningsbygeln 3 på stiftplinten J4 och kortslutningsbygeln 4 på stiftplinten J7 enligt vidstående tabell. Känsligheten definieras i procent av det uppmätta värdet. 10 Manövercentral E6L / Rev /10

11 Stiftplinten J4/6 Stiftplinten J4/7 Stängningstid Stiftplinten J4/2 Stiftplinten J7/4 Känslighet i öppn. Stiftplinten J4/3 Stiftplinten J7/4 Känslighet i stäng. OFF OFF 0 s OFF OFF 5% OFF OFF 3% OFF ON 1 s ON OFF 8% ON OFF 6% ON OFF 2 s OFF ON 12% OFF ON 10% ON ON 6 s ON ON 16% ON ON 16% Storleken på ändringen av belastningen jämfört med det ursprungligen uppmätta värdet definieras med hjälp av kortslutningsbygeln 5 på stiftplinten J4 enligt vidstående tabell. Känsligheten definieras i procent av det uppmätta värdet. Ifall portens belastning på maskineriet har ändrats så mycket jämfört med det ursprungliga inlärda värdet att de satta tillåtna ändringsvärdena överskrids kommer felkoden E 31 att visas på serviceterminalen. Den röda lysdioden H103 på E6 2L kortet blinkar snabbt och indikerar servicebehov. Samtidigt övergår styrningen till tvångsstyrning i både stängnings och öppningsriktning. I detta fall får belastningskurvorna inte köras om utan PORTEN MÅSTE GES SERVICE. Efter service och kontroll av porten genomförs en ny inlärningskörning, varefter felkoden försvinner. Stiftplinten J4/5 Ändring av belastningen OFF 6% ON 10% 4.10 INLÄRNINGSKÖRNING Inlärningskörning utförs när systemet tas i bruk och i samband med service. Inlärningskörningen inleds genom att trycka på inlärningskörningens startknapp S5 mellan stiftplintarna J4 och J6 eller genom att för ett ögonblick lägga kortslutningsbygeln 1 på plats i stiftplinten J6 och därefter ta bort den. Alternativt kan man kontinuerligt trycka på stängningsknappen under portens stängning och ytterligare 10 sekunder när porten har stannat. Om tryckningen utförs i mer än 22 s, t.ex. om knappen har fastnat, övergår styrningen inte i inlärningskörningsdrift. På kortet blinkar lysdioderna H103 och H104 turvis och på serviceterminalens display syns texten LEAr ända tills inlärningskörningen är avslutad. Samtidigt med LEAr visas texterna OPEn och CLOS momentant då knapparna används. Styrningen har automatiskt övergått till tvångsstyrning. Inlärningskörningen går tvångsstyrt till på följande sätt: Kör först porten till gränslägesbrytaren för öppet läge. Kör därefter porten till gränslägesbrytaren för stängt läge. Kör därefter på nytt porten till gränslägesbrytaren för öppet läge. Kör därefter på nytt porten till gränslägesbrytaren för stängt läge. Körningen måste ske tvångsstyrt utan stopp från gränslägesbrytare till gränslägesbrytare. Se till att säkerhetsfotocellens ljusstråle inte bryts och att klämlisten inte avger någon puls under inlärningskörningen. Se över ljusdioder av klämlisten och stängdgränsen att porten stoppar i stängt läge via gränsbrytaren, inte via klämlisten. Stängdgränsens ljusdiod slocknar först. Vid behov tillfälligt kortslut klämlisten och ta bort testning av klämlisten. Efter en lyckad inlärningskörning slutar lysdioderna blinka och texten LEAr försvinner från serviceterminalens display. Inlärningskörningen är avslutad och styrningen övergår automatiskt till impulsstyrning. Manövercentral E6L / Rev

12 5. KLÄMLIST 5.1 KLÄMLISTENS FUNKTION Om klämlisten ger en impuls medan porten är i stängningsrörelse mellan öppen och säkerhetsgränsen, tänds den röda ljusdioden H102 på kortet E6 2L,se ritning nr. 340L. Omedelbart efter impulsen från klämlisten öppnas porten. Om porten är försedd med automatisk stängning, sonderar automatiken under stängningen via klämlisten huruvida hindret ännu finns kvar. Automatiken stänger porten och om klämlisten ger en ny impuls på grund av att hindret fortfarande finns kvar, öppnas porten på nytt. Styrningen prövar att stänga porten 10 gånger, och om hindret inte ännu avlägsnats, förblir porten öppen. Första stängningsförsöket sker efter utgången av inställd självkvitterande fördröjningstid, eller om sådan ej är i bruk sker stängningsförsöket efter 60s. Följande stängningsförsök sker efter fördubblad tid, tredje försöket efter tredubblad tid o.s.v. Vid användning av programkortet som tilläggsutrustning kan stängningsförsöken elimineras varvid porten förblir öppen efter klämlistimpulsen, och stängs ej automatiskt. Då brinner den röda ljusdioden H102. Ljusdioden slocknar och porten stängs efter impuls från stängknappen. 5.2 TESTNING AV KLÄMLISTEN Det viktigaste skyddet för rörliga portar är en klämlist i portens framkant, som först kommer i beröring med mötande hinder. Den pneumatiska klämlisten är den mest använda. Manövercentralen E6L är försedd med en testfunktion för klämlisten. Styrningen testar klämlistens funktion varje gång porten sluter tätt mot golvet, karmen eller liknande hinder. Om klämlisten ej då ger någon impuls, ändras porten till tvångsstyrd i stängningsriktning. Informationen om att klämlisten ej fungerar blir varaktig i automatikminnet och kvittering kan endast fås via impuls från klämlisten. Ifall klämlisten ej givit någon klämimpuls då porten stängts, tänds en röd ljusdiod H104 på kortet E6 2L och styrningen ändras till tvångsstyrd vid stängning, se ritning nr.340l. Om styrningen är försedd med servicedisplayen E6 6 02/3E, och H104 lyser visar displayen texten E5. Ljusdioden H104 slocknar då klämlisten ger en klämimpuls. Testfunktionen kan kontrolleras genom att lösgöra tryckslangen mellan klämlisten och tryckbrytaren och därefter stänga porten. Då porten stängts måste ljusdioden H104 lysa. Om ljusdioden ej lyser, är klämlist testningen bortprogrammerad eller så har tryckbrytarens membran fått en stöt som förmedlats till automatiken som en impuls. Om den gröna ljusdioden H47 har slocknat, har klämlisten givit impuls, se ritning nr.336l. Fast ögat uppfattar ej alltid en mycket kort impuls, men logiken registrerar den ändå. Alltid då porten stängs och klämlisten ger en impuls mellan öppen och säkerhetsgränsen, tänds på kortet E6 2L den röda ljusdioden H102 som ovan beskrivits under KLÄMLISTENS FUNKTION, se ritning nr. 340L. Vid behov måste klämlistens plintar 46 och 47 kortslutas vid testningen, se ritning nr.336l. Då bör särskild försiktighet iakttagas, emedan porten då körs utan säkerhetsanordning. I de fall där ingen klämlist finns, eller den ej är avsedd att stöta mot stopp i ändläget, så som t.ex. med bommar, kan testningen av klämlisten programmeras bort. Bortprogrammeringen görs med DIP brytaren S131 som finns på kortets E6 2L högra övre hörn, se ritning nr. 340L. Genom att S131:s brytare nr.3 vrids i läge OFF frånkopplas klämlist testningen. Med brytaren 3 i ON läge blir testningen åter påkopplad. Om styrningen är utrustad med servicedisplayen E6 6 02/3E, visar displayen vid omkoppling av brytaren först texten L60 och härefter OFF eller ON enl. brytarens läge. 5.3 PNEUMATISK/ELEKTRISK KLÄMLIST Manövercentralen E6L kan utrustas med en pneumatisk eller elektrisk klämlist. En pneumatisk klämlist används, då dess tillstånd kan övervakas enligt punkt TESTNING AV KLÄMLISTEN. Den pneumatiska klämlisten kopplas till radklämmorna 46 och 47. Ifall klämlisten inte är i användning skall klämmorna byglas sinsemellan. En elektrisk klämlist används i de fall då ingen testningspuls kan fås från klämlisten då porten är stängd, t.ex. vid skjut eller vikportar. Övervakningen av den elektriska klämlistens tillstånd kräver en separat övervakningsenhet SEM2 som ansluts till anslutningsplinten X18 i E6 2L kortets vänstra kant. Förutom övervakningsenheten kan styrsystemets egen test av klämlisten användas. Om den elektriska klämlisten avger en puls när den träffar golvet eller något liknande, testar dörrens styrsystem pulsen från klämlisten. På detta sätt är övervakningen av klämlistens funktion dubblerad. 12 Manövercentral E6L / Rev /10

13 8,2kΩ 1% Klämlist Om det inte finns en annan klämlist, ersättas den men ett 8,2 kω motstånd X18 Fig. 3. SEM2. Om den elektriska klämlisten inte är i bruk skall stiften i stiftplinten J3 invid sockeln kortslutas med en kortslutningsbygel. Den elektriska klämlisten kopplas enligt vidstående figur. SEM2 är tvåkanalig och kan därför användas för indikering av hinder från en eller två elektriska klämlister samt för indikering av fel i klämlisten eller dess kabel. Givare som ansluts till SEM2 måste förses med ett 8,2 kw avslutningsmotstånd. Med hjälp av viloströmmen över motståndet indikerar SEM2 ett eventuellt brott eller fel i givarkretsen. Se alltid till att avslutningsmotståndet är kopplat till klämlistens sista ända. Flera klämlister kan även kopplas i serie men den sista klämlisten i seriekopplingen skall förses med ett 8,2 kw avslutningsmotstånd. Se till, vid kopplingen av klämlisterna, att motståndet i de använda kabelslingorna inte överskrider 100 W. I SEM2 finns två separata och identiska övervakningskretsar för övervakning av klämlisternas tillstånd. Båda kretsarna övervakar vardera klämlisten. Om fel uppstår i en eller flera komponenter i den ena övervakningskretsen kan den andra övervakningskretsen indikera hinder eller fel i båda klämlisterna. Ifall SEM2 övervakningsenheten används för endast en elektrisk klämlist skall ett 8,2 kw motstånd (1 %) kopplas till den toma klämlistens plintar. Vid normal leverans är detta motstånd färdigt kopplat till båda plintarna och klämlisten kopplas enligt figur 3 ovan. SEM2 övervakar även i detta fall klämlisten med båda övervakningskretsarna. Då förstärkarenheten får spänning och klämlisterna samt kablarna är hela lyser ingen lysdiod i övervakningsenheten. I detta fall lyser lysdioden H47 på kortet E6 2L, vilket indikerar att styrsystemets strömkrets är hel. Om klämlisten träffar ett hinder eller strömkretsens resistans sjunker tänds övervakningsenhetens gula lysdioder H1 och H3. Samtidigt bryts styrsystemets strömkrets och lysdioden H47 släcks. Om klämlistens strömkrets bryts eller dess resistans stiger tänds övervakningsenhetens röda lysdioder H2 och H4. Samtidigt bryts styrsystemets strömkrets och lysdioden H47 släcks. Om någon av lysdioderna H1, H2, H3 eller H4 lyser separat är övervakningsenheten defekt. Då bryts styrsystemets strömkrets och släcks lysdioden H47. Övervakningsenheten måste bytas. Klämlistsystemets och övervakningsenhetens funktion måste kontrolleras regelbundet, t.ex. alltid i samband med service av porten. Om man t.ex. berör klämlisten med handen och orsakar en puls, skall styrsystemet reagera enligt valt funktionssätt. Om den ena av klämlistens ledningar lossas skall styrsystemet likaså reagera enligt valt funktionssätt. Endast personer med servicekompetens får utföra service av porten och övervakningsenheten. 5.4 VIKPORT Om den el styrda porten är en s.k. vikport, vars klämlister når varandra före porten är helt stängd, bör klämlisternas stoppimpuls programmeras bort. Bortprogrammeringen görs med DIP brytaren S131 som finns på kortets E6 2L högra övre hörn, se ritning nr.340l. Genom att S131:s brytare nr.4 vrids i läge ON är klämlisterna inom säkerhetsgränsområdet elektriskt förbikopplade. Om klämlisterna ej når varandra lämnas brytaren i OFF läge. Om styrningen är försedd med servicedisplayen E6 6 02/3E, visar displayen vid omkoppling av brytaren texten L50 och härefter OFF eller ON enl. brytarens läge. Manövercentral E6L / Rev

14 6. FOTOCELL 6.1 SÄKERHETSFOTOCELLENS FÖRSTÄRKARE AV SÄNDAR MOTTAGARTYP SOM ÄR INTEGRERAD I ELEKTRONIKKORTET En förstärkare av sändar mottagartyp för säkerhetsfotocellen är integrerad i elektronikkortet E6 2L. Förstärkaren, trimmern för förstärkningens inställning samt sändarens och mottagarens radklämmor finns i kortets övre vänstra kant. Sändaren och mottagaren kopplas enligt vidstående figur 4. Den integrerade fotocellens sändare och mottagare kopplas enligt ledningsschemat till anslutningsplintarna i kortets övre vänstra kant. Till anslutningsplintens vänstra klämmor 1 och 2 kopplas sändaren (LT) så att röd signalledning kopplas till klämma 1 och svart signalledning till klämma 2. Till anslutningsplintens högra klämmor kopplas mottagaren (LR) så att manteln eller den svarta signalledningen kopplas till klämma 3 och den gula signalledningen till klämma 4. OBS! Anslutningsplinten är femdelad och den mittersta förblir tom. Fotocellförstärkaren avstäms pä följande sätt: LT LR S301 ON (kontakterna kortslutna med byglar): bred portöppning (högre förstärkning) röd red svart black manteln sheath yellow gul S301 OFF (utan kortslutningsbyglar): smal portöppning (lägre förstärkning) R308: inställning av förstärkning. H300 (green): tänds då förstärkningen ställs in tillräckligt hög med R308 och ljusstrålen är obruten. H301 (green): tänds då fotocellförstärkaren har driftspänning. LT LR S301 R308 H302 (green): släcks då fotocellförstärkaren inte leder. Fig. 4. Lysdioderna finns ovanför radklämman för periferiutrustning i kopplingsplintens vänstra kant. Fotocellförstärkarens rätta inställning görs på installationsplatsen genom att prova fram en pålitlig funktion för fotocellen. Inställningen av förstärkningen får inte vara för låg eller för hög. Mottagaren skall monteras på skuggsidan, så att den inte utsätts för direkt solljus. Ifall fotocellsändarens eller mottagarens ledningar måste förlängas, skall i regel sändarens ledning förlängas. Sändarens och mottagarens ledningar skall helst inte löpa i samma kabelmantel. Om detta är oundvikligt måste kabeln vara av parskyddad typ. En tillförlitlig funktion förutsätter, att vardera har en egen skyddad kabel. Sändaren och mottagaren riktas enklast med en mikroamperemätare som seriekopplas med mottagaren inom ACområdet. Sändaren och mottagaren ställs in så att mätarutslaget är som störst. Då är riktningen den bästa. Om en integrerad fotocell saknas skall stiftplintens J6 kortslutningsbygel 4 läggas på plats. 6.2 TESTNING AV FOTOCELLEN En egenskap i manövercentralen E6L är testningen av funktionen hos säkerhetsfotocellen i stängningsriktning. Säkerhetsfotocellen testas vid varje öppning. Vid en integrerad fotocell sker testningen genom att koppla från sändarens spänning, vilket motsvarar att fotocellens ljusstråle bryts. Testningsfunktionen kan ses vid dörrens öppning, då den gröna lysdioden H56 släcks momentant. Om lysdioden inte släcks på grund av en felfunktion, dvs. om säkerhetsströmkretsen i stängningsriktningen inte bryts, kommer styrningen att övergå till tvångsstyrning i stängningsriktningen. Samtidigt blinkar den röda lysdioden H104 snabbt. Om styrningen har en serviceterminal visar denna felkoden E30. Felsituationen upphör då testningen av fotocellen lyckas. Om ingen testning av fotocellen utförs skall stiftplintens J6 kortslutningsbygel 6 läggas på plats. Säkerhetsfotocellens funktion skall kontrolleras i samband med varje servicetillfälle eller minst ett par gånger i året. 14 Manövercentral E6L / Rev /10

15 Förutom den integrerade fotocellen finns i E6 2L kortets högra kant en separat sockel X103 till vilken man kan seriekoppla ytterligare externa fotoceller, t.ex. en separat enkanalig E6 4 eller en separat tvåkanalig EU2 4 eller en separat spegelfotocell. Vid kopplingen av spegelfotocell krävs en extra skruvplint som skjuts in i plintens X103 klämmor 55 och 56. Elektroniknollan för spegelfotocellen fås t.ex. från radklämma 58. Om ingen separat fotocell används måste en separat tvådelad skruvplint monteras på plintens X103 klämmor 55 och 56 samt klämmorna byglas sinsemellan. 6.3 SEPARAT 1 KANALS SÄKERHETSFOTOCELL E6 4 Förstärkarkortet för den separata säkerhetsfotocellen E6 4 monteras till kortet E6 2L:s plint X103 på kortets högra sida, se ritning nr.340l. Om till plint X103 monterats en bygelplint, borttages denna helt,varefter plint X303 på fotocellförstärkarkortet inskjutes i X103 så djupt, att fästnaglarna fastnar stadigt i plint X103. Kortet kan endast monteras åt ett håll. Kortets komponentsida kommer mot kortet E6 2L. Sändaren och mottagaren kopplas enligt ledningsschemat till förstärkarkortet. Till plint X301 kopplas mottagaren (LR), skyddsmanteln till stift 1 och signaltråden (gul) till stift 2. Till plint X302 kopplas sändaren (LT), signalledningen (röd) till stift 1 och svarta eller mantelledningen till stift 2. OBS! stiftordningen är från höger till vänster. Om annan typ av fotocell används kopplas den enligt ett separat ledningsschema och ritning nr.340l. monteringsposition R308=reglering av förstärkningen S301 ON bred portöppning OFF smal portöppning S302 ON ljuskoppling OFF mörkkoppling sändare mottagare Fig. 5. Fotocellförstarkare E6 4 Fotocellförstärkaren E6 4 trimmas enl. följande (jämför bild.5): S301 ON (stiften kortslutna med bygel): bred portöppning (större förstärkning) S301 OFF (utan kortslutningsbygel): smal port (mindre förstärkning) S302 ON (stiften kortslutna med bygel): fotocellförstärkaren i viloläge då strålen är bruten, sk. ljuskoppling. S302 bör vara i ON läge då det är fråga om säkerhetsfotocell. S302 OFF (utan kortslutningsbygel): fotocellförstärkaren i viloläge då strålen EJ är bruten, sk. mörkkoppling. S302 kopplas i OFF läge då förstärkaren används som t.ex. en portöppnande fotocell och monteras separat i sockeln FC2. R308: reglering av förstärkningen H300 (grön): lyser då förstärkningen justerats tillräckligt med R308 och ljusstrålen hel H301 (grön): lyser när fotocellförstärkaren får styrspänning H302 (grön): slocknar då fotocellförstärkaren aktiveras (kontakten öppnas) Manövercentral E6L / Rev

16 6. FOTOCELL Fotocellförstärkarens rätta trimning görs på installationsplatsen genom att pröva sig fram till det bästa möjliga resultat. Förstärkningen får ej justeras så att den blir för svag, men ej heller för hög. Mottagaren skall monteras på den skuggigare sidan, så att den inte utsätts för direkt solljus. Ifall mottagarens eller sändarens ledningar måste förlängas, så skall i regel sändarens ledning förlängas. Sändarens och mottagarens ledningar skall hellst inte löpa i samma kabelmantel. Om man det oaktat är tvungen till detta, måste kabeln vara av sk. parskyddad typ. Ur funktions synpunkt är det pålitligaste sättet att installera åt båda var sin egen skyddad kabel. Det lättaste sättet att rikta sändaren mot mottagaren är, att man i serie med mottagaren kopplar en mikroamperemätare på AC området. Sändaren och mottagaren regleras så, att mätarens utslag är maximal d.v.s. riktningsinställningen är som bäst. 6.4 SEPARAT SÄKERHETSFOTOCELL EU2 4 MED EN / TVÅ KANALER Den separata säkerhetsfotocellen EU2 4 lämpar sig direkt för användning med manövercentralen E6L. Förstärkarkortet kan användas antingen som en eller tvåkanaligt. Valet sker med kortslutningsbygeln 1CH/2CH, som finns på förstärkarkortet. Det mittersta stiftet i den tredelade stiftplinten kopplas med kortslutningsbygeln antingen till stiftet 1CH (för 1 kanal) eller till 2CH (för 2 kanaler) beroende på vilka kanaler som är i bruk. Vid bruk av enkanal alternativet kopplas sändaren till plintarna T1 och GND och mottagaren till plintarna R1 och GND. Vid enkanaliga funktionen lyser inte den gröna nivåindikerande ljusdioden CH2. Valet mellan ljus och mörkkoppling sker med kortslutningsbygeln DRK/LGT, som finns på förstärkarkortet. Det mittersta stiftet i den tredelade stiftplinten kopplas med bygeln antingen till stiftet DRK (mörk), eller LGT (ljus) beroende på önskad funktion. Då fotocellen används som säkerhetsfotocell är kopplingen en sk. ljuskoppling och då den används som öppnande fotocell är kopplingen en sk. mörk koppling. Fotocellförstärkarens EU2 4 sändare har typbeteckningen LT01 WS 15M och mottagare beteckningen LR02 WS 15M. I de äldre typerna av fotoförstärkare E6 4, PA serien och MPA serien används sändaren LT WS 15M och mottagaren LR WS 15M, men dessa går ej att användas i kors med EU2 4 förstärkartypens sändare LT01 WS 15M och mottagare LR02 WS 15M. Den äldre typen av sändare och mottagare kan dock användas, men bara som ett eget typpar i kombination med den nya förstärkartypen EU2 4. Om man däremot önskar använda den nya typen av sändare och mottagare med de äldre typerna av förstärkare, så då rekommenderas att kontakta OVITOR OY för närmare information. Kort EU2 4 monteras till huvudkortet E6 2L:s plint X103 på kortets högra kant (se figur 5). Om till plint X103 finns monterad en kortslutplint, så borttages denna och därefter inskjutes den på förstärkarkortet befintliga plinten J1 i plinten X103 så djupt, att fästnaglarna fattar stadigt tag i plinten X103. Förstärkarkortet kan endast monteras åt ett håll. Kortets EU2 4 komponentsida kommer i riktning mot E6 2L kortets komponentsida. Öppningsfotocellens förstärkarkort monteras på en separat sockel FC2. Sändarna och mottagarna anslutes till förstärkarkortet enligt ledningsschemat i figur 6. manteln gul gul grön gul svart röd röd kanal ljus kanaler mörk LR=mottagare LT=sändare Fig. 6. Fotocellförstärkare EU Manövercentral E6L / Rev /10

17 TABELL ÖVER LJUSDIODERNAS FUNKTION I LJUSKOPPLING LED Färg Lyser Lyser inte Blinkar långsamt Blinkar kontinuerligt Nivå LED CH1 Nivå LED CH2 Driftspänning PWR Grön Strålen 1 obruten Grön Strålen 2 obruten Grön Driftspänning i skick Uttag OUT Gul Strålarna obrutna Stålen 1 bruten Stålen 2 bruten Driftspänning saknas Strålen bruten, eller extern störning Avstämning på gång Avstämning på gång Förstärkaren har fel Pendlande hinder framför strålen Förstärkningen maximal Förstärkningen maximal Förstärkaren har fel Pendlande hinder framför strålen Blinkar snabbt Extern störning Extern störning Förstärkaren har fel Pendlande hinder framför strålen Fotocellförstärkaren avstäms automatiskt när sändarna och mottagarna är rätt riktade och när driftspänningen kopplas till förstärkaren, (eller genom, att trycka på RESET knappen på kortet). När spänningen till förstärkaren påkopplas tändes den gröna POWER ljusdioden LED PWR samt, om sändarna och mottagarna är rätt riktade, även den gula LED OUT ljusdioden som indikerar, att strålarna är hela. Samtidigt blinkar de gröna ljusdioderna LED CH1 och CH2 i långsam takt. Dessa indikerar känslighetsnivån och efter en kort stund blir dessa kontinuerligt lysande. Om de gröna nivåindikerande dioderna LED CH1 och CH2 blinkar kontinuerligt i långsam takt, så då är fotocellförstärkningen maximal. Detta förorsakas normalt av att sändarna och mottagarna är fel riktade, vilket då bör kontrolleras. Ifall de gröna nivåindikerande dioderna LED CH1 och CH2 blinkar kontinuerligt i snabb takt, beror detta på att mottagarna påverkas av någon kraftig extern störning. Härvid slocknar den gula dioden LED OUT, som indikerar huruvida strålarna är i felfritt skick. När två kanaler är i bruk, bör båda sändarna vara placerade på samma sida, se figur 6. Mottagarna bör placeras på den skuggigare sidan för att undvika, att de träffas direkt av solstrålar. Om sändarnas, eller mottagarnas ledningar måste förlängas, så är det sändarledningen, som i huvudregel skarvas. Sändarnas och mottagarnas ledningar får normalt ej föras i samma kabel. Om man dock trots allt är tvungen till detta, måste kabeln vara i s.k. parskyddat utförande. Med hänsyn till funktionen är det pålitligaste sättet att installera alla ledningarna i sina egna skyddade kablar. Det lättaste sättet att rikta sändaren mot mottagaren är, att man i serie med mottagaren kopplar en mikroampermätare på AC området. Sändaren och mottagaren regleras så, att mätarens utslag är maximal, vilket då betyder att riktningsinställningen är som bäst. Fotocellens funktion kan lämpligast kontrolleras så, att man för t.ex. handen framför strålen och iakttar samtidigt huruvida kanalens nivå indigerande ljusdiod slocknar. När säkerhetsfotocellen fungerar, bör porten under stängningsrörelsen stanna och reversera. Manövercentral E6L / Rev

18 6. FOTOCELL 6.5 ANVÄNDANDET AV FOTOCELLFÖRSTÄRKARNA E6 4 OCH EU2 4 SOM ÖPPNANDE FOTOCELL Fotocellförstärkarna E6 4 och EU2 4 kan också användas som öppnande fotoceller, då är förstärkarens koppling en s.k. mörk koppling. Val av mörk koppling sker med tillhjälp av kortslutningsbygeln på förstärkarkort enl. tidigare fotocellanvisningar. Kopplingen och montaget av fotocellens sändare och mottagare görs på samma sätt som då fotocellen används som säkerhetsfotocell. Förstärkaren monteras då den används som öppningsfotocell på en separat DIN profilskensockel FC2 enl. fig.7, SÅLEDES EJ på säkerhetsfotocellsockeln X103, som är färdigt på manövercentralens kretskort. Radklämmorna på fotocellförstärkarsockeln FC2 kopplas till önskade öppnande radklämmor på centralens kretskort. Vid kopplandet bör strömriktningen iakttagas på förstärkarkortet. Den inkommande spänningen kopplas till plint 255 och den utgående till plint 256 på förstärkarkortet. Elektronikens nollpotential kopplas till plinten 257. Vid behov bör den rätta strömriktningen kontrolleras ur kretsschemat i bruksanvisningen för motsvarande manövercentral. Nedan ett exempel på en koppling av förstärkarsockeln FC2 då den fungerar som en öppnande fotocell, se figur 8 nedan. Förstärkarsockeln FC2 kan också användas, då separata säkerhetsanordningar kopplas i serie, så som t.ex. en säkerhetsfotocell och en fordonsdetektor. Vid seriekopplingen bör iakttagas, att fotocellförstärkaren kopplas före fordonsdetektorns relä. Förstärkarsockeln FC2:s plint 255 kopplas till säkerhetsfotocellsockelns instick skruvplint 55 på manövercentralens kretskort. Till plint 256 på förstärkarsockeln FC2 kopplas fordonsdetektorns öppnande reläkontakts ena pol. Den andra polen från fordonsdetektorns öppnande reläkontakt kopplas till säkerhetsfotocellsockelns instick skruvplint 56 på manövercentralens kretskort. Plint 257 på förstärkarsockeln FC2 kopplas till någon nollpotentialplint på manövercentralens kretskort. DIN skena I centralen Fig. 7. Förstärkarsockeln FC2 Fig. 8. Koppling av förstärkarsockeln FC2 18 Manövercentral E6L / Rev /10

19 7. MONTERING AV TILLÄGGSFUNKTIONSKORT AV INSTICKSTYP Tilläggsfunktionskortets kantplint skjutes in i en av kortets E6 2L lediga BUS plintar. BUS plintarna är BUS1, BUS2 och BUS3. Monteringsriktningen framgår ur fig. 9 nedan. Tilläggsfunktionskortets plint bör gå i sin helhet i BUS plinten. OBS! Tilläggsfunktionskort av samma typ, kan endast monteras ett stycke, t.ex. två VPLV kort kan ej monteras. Kontrollera att den gröna ljusdioden på tilläggsfunktionskortet tänds. Denna visar att programmet har identifierat kortet, och att kortet är funktionsfärdigt. Om ljusdioden ej tänds och styrningen är försedd med flera tilläggsfunktionskort, kan du söka efter det felaktiga kortet på följande sätt: 1. Bryt styrströmmen. 2. Lösgör alla tilläggsfunktionskort från BUS1, BUS2 och BUS3. 3. Montera tillbaka på sin plats, ett kort i sänder. 4. Påkoppla styrströmmen. 5. Om ljusdioden tänds är kortet i skick. 6. Upprepa skedena för varje kort. 7. Om inte ett enda tilläggsfunktionskorts ljusdiod tänds, är felet i själva huvudkortet. Servicedisplayen är ej utrustad med ljusdiod, utan på displayen ser man antingen en nummerserie eller en text som visar att kortet är i skick. På ett kort med fel visar displayen antingen ingenting, eller bara delar av displaysegmenten lyser. KORT E6 2L Montaget av kortet åt fel hål är ej möjligt, emedan ett hån är täppt i tilläggsfunktionskortets plint och motsvarande BUS plinten stift är brutet. KOMPONENTERNAS RIKTNING Fig. 9. Manövercentral E6L / Rev

MANÖVERCENTRAL E6/2L FÖR TVÅ PORT DRIVENHETER BRUKSANVISNING. Version 6.11

MANÖVERCENTRAL E6/2L FÖR TVÅ PORT DRIVENHETER BRUKSANVISNING. Version 6.11 MANÖVERCENTRAL E6/2L FÖR TVÅ PORT DRIVENHETER BRUKSANVISNING Version 6.11 OVITOR OY SVAMPVÄGEN 24 FIN 00760 HELSINGFORS FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. INNEHÅLL 1. Innehåll...2

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Størst på områdesikring i hele Norge

Størst på områdesikring i hele Norge Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning 11.08.2006 Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Manual Elstyrning EL120

Manual Elstyrning EL120 Manual Elstyrning EL120-2 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL120_rev2 100-120 2008-09-22 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS MultiDrive PB.F / RMS Teknisk beskrivning Svensk ALLMÄN BESKRIVNING PB.F Olsbergs Power Box, PB.F är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten. Den

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS MultiDrive PB.F / RMS Teknisk beskrivning Svensk ALLMÄN BESKRIVNING PB.F Olsbergs nya Power Box, PB.F är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten.

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller SE BoControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller Kortfack för: BoCard basic BoCard plus BoCard premium Modul kopplingsur Radiostyrningsmodul Nätledning Motorledning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL

GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL TILL INSTALLATÖREN GARAGE BB-30 INSTALLATIONSMANUAL Sid nr 2 Rubrik Sid nr Leveransen innehåller 3 Uppställning 3 Planritning 4 Anslutning. 5 Nödöppning. 6 Inställning av radiatorn. 6 Inställning av lockets

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer