INSTALLATIONS- DRIFTS- UNDERHÅLLSHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- DRIFTS- UNDERHÅLLSHANDBOK"

Transkript

1 INNEHÅLL INSTALLATIONS- DRIFTS- UNDERHÅLLSHANDBOK Ref : BALTIC/FLEXY-IOM-0704-SW IGÅNGKÖRNING innan nätanslutning:...2 förhandskontroller...2 sätta enheten...2 koppla enheten till nätet...4 DRFTest...4 SPÄNNING VENTILATIONENS DRIVREMMAR spänning av drivremmar...5 MonterING och justering av remskivor...6 injustering luftfl öden...7 Kontrollera av luftfl ödet och EST...8 fi lterbyte...12 styrenhet vid fl exibel kanal...13 uppstart...13 VÄRMDRIFT anslutning till värmebärarsystem...15 frysskydd...15 allmän information...17 förhandskontroller innan uppstart...18 tryckjusteringar på honeywell...19 tryckjusterande ventiltyp vk säkerhetskontroller på brännare...21 gasbrännarens tändningssekvens...22 felsökning gasbrännare...23 montera ner gasbrännaren för underhåll...24 gasinjektorernas stödstång...24 modulerande gas (under inpi-patent maj 2004)...25 sätta igång gasbrännaren...25 KONTROLL PROGRAMVARUFUNKTIONER climatic 50 programvarufunktioner och logik...26 kontroll av programvarulogik...26 övriga funktioner...27 KONTROLLGRÄNSSNITT DC 50 kontroll gränssnitt och teckenfönster...29 dc50 komfort-display...29 KONTROLLGRÄNSSNITT DS 50 ds50 service-teckenfönster...34 KONTROLL KOMMUNIKATIONSLÄNKAR kommunikationslänkar...36 ds 50 : service-teckenfönster / dc 50 : komfort-teckenfönster...37 climalink / climalook...37 BM 50 ADRESSERING...39 LENNOX har levererat klimatlösningar sedan 1895, och vårt sortiment av Baltic TM RoofTop (takaggregat) fortsätter att nå upp till den höga standard som har gjort LENNOX ett namn inom luftkonditioneringsbranschen. Flexibla designlösningar för att svara på DINA behov och principfast noggranhet på detaljer. Har tillverkats för lång livslängd, lätt underhåll och Kvalitet som är i linje med vår standard. Information om lokala kontakter finns på All teknisk och teknologisk information som finns in handboken, inklusive ritningar och tekniska beskrivningar som erhålls från oss, förblir Lennox egendom och får inte användas (förutom vid användning av denna produkt), kopieras, utges eller göras tillgänglig för tredje parter utan föregående skriftligt avtal med Lennox. Den tekniska informationen och specifi kationerna som fi nns i handboken är endast för referens. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra dessa utan förvarning och utan något krav att ändra utrustningen som redan sålts. BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 1

2 IGÅNGKÖRNING DETTA ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG KYLTEKNIKER INNAN EN NÄTANSLUTNING: - Kontrollera att nätanslutningen mellan byggnaden och aggregatet uppfyller lokala myndighetsföreskrifter och att kabelspecifi kationen uppfyller villkoren vid start och drift. KONTROLLERA ATT NÄTANSLUTNINGEN INKLUDERAR 3 FASER + NEUTRAL OM ENHETEN ÄR UTRUSTAD MED EN FRÅNLUFT/AVLUFT FLÄKT. - Kontrollera att de följande kabelkopplingarna är åtdragna: Huvudströmbrytarens kopplingar, nätkablar anslutna till anslutningsdon och kretsbrytare och kablarna i 24Vnätkretsen. Det är samma procedur då du har en modul för energiåtervinning, som visas på fi gur 2. FÖRHANDSKONTROLLER - Kontrollera att alla drivmotorer är väl fastsatta. - Kontrollera att den ställbara drivskivan är fastdragen och att remmen är spänd och korrekt justerad. Se nästa avsnitt för ytterligare information. - Kontrollera med hjälp av el-kopplingsschemat överensstämmelsen hos de elektriska säkerhetsanordningarna (inställningar för överspänningsskydd, närvaro och klassifi cering av säkringar). - Kontrollera temperturgivarnas kopplingar. Hur du ska ansluta monteringsram och modul för energiåtervinning Kablar och deras anslutningsdon som motsvarar monteringsramens motor och ställdon och extraktionsbehållarens anslutningsdon är redan installerat i dessa element. Det räcker att dra dem genom öppningarna som förutsetts och koppla dem på platserna som markerats på fi gur 1. STARTA ENHETEN På denna punkt bör enhetens kretsbrytare vara öppna Kontaktdon för utsugningsfl äktens motor Kontaktdon för utsugningsspjällets motor Du kommer att behöva en DS50 servicedisplay eller Climalook med lämpligt gränssnitt. Fig. 1 Kontaktdon för energiåtervinningsspjäll och tryckvakt Språk or Engelska RT BIOS 0000 Boot 0000 Fig. 2 Page 2 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

3 IGÅNGKÖRNING Omkopplarna är fabriksinställda och inställningsknapparna är reglerade efter typen av enhet. Återställ DAD-foto (om monterad) Koppla CLIMATIC-teckenfönster. Stäng 24V kontrollanordningens kretsbrytare. Kontrollera och ställ in kontrollinställningarna. Se kontrollavsnittet i handboken för att ställa in de olika parametrarna. CLIMATIC 50 startar efter 30s BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 3

4 IGÅNGKÖRNING ANSLUTA ENHETEN TILL NÄTET - Sätt enheten i drift genom att stänga arbetsbrytaren (om monterad). - På denna punkt bör fl äkten starta förutom om Climatic inte levererar energi till kontaktdonet. I detta specifi ka fall, kan fl äkten forceras genom att förena porten NO7 och C7 anslutningsdonet J14 på Climatic. Efter att fl äkten är i funktion, kontrollera rotationsriktningen. Se pilen som sitter på fl äkten. - Fläktarna och kompressorernas rotationsriktning kontrolleras under linjeslutstestet. De bör därmed gå åt rätt eller fel riktning. DRFTTEST Starta enheten på kylläget HÖGTRYCKS- ANSLUTNING KRETS NR 2 OBS: En kompressor som roterar i fel riktning kommer att gå sönder. - Om fläkten rotera i fel riktning (rätt riktning visas i fi gur nr. 3), koppla från nätanslutningen till maskinen på byggnadens huvudströmbrytare och koppla om de två faserna och upprepa proceduren ovan. - Stäng alla kretsbrytare och sätt enheten i drift, avlägsna bryggan på anslutningsdon J14 om monterad. - Om endast en av komponenterna roterar i fel riktning, bryt strömmen med aggregatets arbetsbrytare (om monterad) och kasta om två av komponentens faser på terminalen i aggregatets elskåp. - Kontrollera de aktuella värdena i jämförelse med de uppskattade, speciellt på matarfl äkten (ref. sida 8). - Om mätningarna på fl äkten överstiger de specifi cerade gränserna, betyder detta i vanliga fall ett överdrivet luftlöde som kommer att påverka enhetens förutsedda livslängd och de termodynamiska funktionerna hos enheten. Detta kommer också att medföra risk för att vatten tränger in i enheten. Se Luftfl ödesbalans för att rätta till problemen. Anslut nu manometerställ till köldmediekretsen Kontrollera köldmediekretsens funktioner med hjälp av manometrar i förhållande med rådande temperaturförhållanden Inga uppskattade värden ges här. Dessa beror på klimatets villkor både utanför och innanför byggnaden under driften. En erfaren kyltekniker kommer hur som helst att kunna detektera en onormal funktion av maskinen. SÄKERHETSTEST LÅGTRYCKS- ANSLUTNING KRETS NR N 2 - Kontrollera lufttryckvakt (om monterad) för detektionstestet «Smutsigt fi lter»: ändra parametern (parameter 3413 på DS50) i förhållande till lufttryckets värde. Granska svaret från CLIMATIC. - Samma process för att känna av «Filter saknas» (parameter 3412) eller «Känna av luftfl öde» (parameter 3411). - Kontrollera rökdetektorfunktionen (om sådan fi nns). - Kontrollera brandvarnaren genom att trycka på testknappen (om sådan fi nns). - Bryt strömmen till kondensorfläktarna för kontroll av högtryckspressostaternas brytpunkt för de olika köldmediekretsarna. KONTROLL AV OMVÄND FUNKTION Fig. 3 Detta test har formgetts för att kontrollera att de 4-vägs reverserventilerna på värmepumpens reversibla system fungerar korrekt. Starta reversercykeln genom att justera den kalla eller varma temperaturens gränsvärden enligt inom- och utomhusvillkor då testet utförs (parameter 3320). Page 4 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

5 SPÄNNING VENTILATIONENS DRIVREMMAR SPÄNNING AV DRIVREMMAR Vid leverans, är drivremmarna nya och korrekt spända. Efter de första 50 funktionstimmarna kontroller och justera spänningen. 80% av den totala utsträckningen av remmarna skapas i vanliga fall under de första 15 funktionstimmarna. Kontrollera remskivornas upplinjering före remmarna spännes. För att spänna remmarna, ställ in höjden på motorns stödplatta genom att röra plattans justerskruvar. Den rekommenderade utböjningen är 16 mm per meter från centrum till centrum. Kontrollera att förhållandet som visas nedan (fi gur 4) förblir densamma. A(mm) = 20 P(mm) Remmarna måste alltid demonteras då: - remskivans diameter ökas till maximum, - då remmen är sliten eller remmens väv är synlig. Byt ut remmarna mot remmar med samma storlekar. Om transmissionssystemet har fl era remmar, måste de alla komma från samma (jämför serienumren). A P OBS: En underspänd rem kommer att glida, värmas upp och slitas ut tidigare. Å andra hand, om en rem är överspänd, kommer trycket på lagren att medföra att de överhettas och slits ut för tidigt. En felaktig reglering kommer även att medföra att remmarna slits ut för tidigt. Fig. 4 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 5

6 VENTILATION : REMSKIVOR MONTERING OCH JUSTERING AV REMSKIVOR Demontering av fläktens remskiva Ta bort de två skruvarna och sätt in en av dem i hålet för urdragning. Skruv åt helt och hållet. Remskivan kommer att lossna från navhylsan. Ta loss hylsan och remskivan för hand utan att skada maskinen. Montage av fläktens remskiva Gör rent och avfetta remskivans axel, hylsa och koniska cylinderdiameter. Smörja in skruvarna och installera hylsan och remskivan. Placera skruvarna utan att vrida dem. Placera enheten på axeln och skruva fast skruvarna alternativt och jämt. Slå på hylsans framsida med användning av en klubba eller en hammare och med en träkil för att hålla enheten på plats. Skruva åt skruvarna till 30 Nm. Ta tag i remskivan och skaka den kraftigt för att konstatera att allt sitter på plats. Fyll hålen med fett som skydd. OBS: Under monteringen får aldrig kilen sticka utanför sitt spår. Kontrollera att skruvarna fortfarande sitter på plats efter femtio driftstimmar. MONTAGE OCH DEMONTERING AV MOTORNS DRIVSKIVA Drivskivan hålls på plats av nyckeln och en skruv som sitter i spåret. Efter lossande avlägsnas skruven genom att dra mot axeln och om nödvändigt, knacka lätt med en träklubba runt på navhylsan för att lossa den. Utför arbetet i omvänd ordning för montage efter rengöring och avfettning av axel och drivskivans hål. DRIVSKIVORNAS UPPRIKTNING Efter justering av den ena eller båda skivorna kontrolleras uppriktningen med hjälp av en linjal som placeras på insidan av remskivorna. OBS: Fabriksgarantin kan bli påverkad om någon större ändring av drivpaketet utförs utan fabrikantens godkännande. Page 6 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

7 VENTILATION : REMSKIVOR Det aktuella motståndet av kanalsystem är inte alltid identiskt med de kalkylerade teoretiska värdena. För att rätta dessa, kan drivskivorna och remmens inställning behövas ändras. För att göra detta, har motorerna utrustats med variabla drivskivor. INJUSTERING LUFTFLÖDE Mäta absorberade amperer Om strömförbrukningen är större än de uppskattade värdena, har ventilationssystemet ett lägre tryckfall än förutsett. Minska fl ödet genom att minska varvtalet per minut. Om systemets motstånd är betydligt lägre än det som förutsetts, fi nns det risk för att motorn kommer att överhettas vilket medför ett nödavbrott. Om strömförbrukningen är lägre än de uppskattade värdena, har ditt system ett högre tryckfall än förutsett. Öka fl ödet genom att öka varvtalet per minut. Samtidigt kommer du att öka den absorberade effekten som kan medföra att motorns storlek måste ökas. Stoppa aggregatet och lås eventuellt huvudbrytaren för att genomföra justeringen och undvika en tidsödande återstart. Skruva först ur de fyra insexskruvarna i drivskivan (se fi gur 5). Tabell Table 1 Drivskiva typ Drivskiva Extern Diameter Minimalt Ø / Minimalt Avstånd Maximalt Ø/ Maximalt Avstånd Ant varv från heltstängd till helt öppen Aktuell diameter (DM) eller avstånd mellan framsidorna för ett bestämt antal varv från helt stängd med SPA-rem i (mm) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 5, / ,9 111,8 109,7 107,6 105,5 103,4 101,3 99,2 97,1 95, D , ,0 21,8 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,4 27,2 28, / ,9 126,8 124,7 122,6 120,5 118,4 116,3 114,2 112,1 110,0 5 D ,6 31,2 21,6 22,7 23,8 24,8 25,9 26,9 28,0 29,1 30,1 31,2 - Det lättaste sättet att fastställa fläktens rotationshastighet är att använda en varvräknare. Om denna inte fi nns, kan fl äktens varvtal per minut uppskattas med hjälp av de följande två metoderna. INSEXSNYCKEL 4 1a metoden med drivskivan fäst på plats: L Mät avståndet mellan de två utvändiga sidorna på drivskivan. Med användning av tabell 1, kan motorns drivskivas aktuella diameter uppskattas. Fig. 5 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 7

8 VENTILATION : INJUSTERING LUFTFLÖDE 2a metoden vid justering av drivskivan: - Skruva ner drivskivan helt och räkna antalet varv från den helt stängda positionen. Med användning av tabell 1, fastställ motorns drivskivas aktuella diameter. - Registrera den fasta fl äktens drivskivas diameter.(df) - Fastställ fl äktens hastighet med användning av de följande formeln: RPM FLÄKT = RPM MOTOR X DM / DF Där : rpm MOTOR: på motorns skylt eller i tabell 2. DM : från tabell 1 DF: från maskin Efter att drivskivorna har justerats och remmen kontrollerats och spänts, starta fl äktmotorn och registrera ampererna och spänningen mellan faserna : Använda den uppmätta datan och tabellen 2 - Teoretisk mekanisk effekt på fl äktens axel: KONTROLLERA LUFTFLÖDET OCH EST Med hjälp av fl äktens kurvor kan luftfl ödet, det totala tillgängliga trycket (P TOT ) och motsvarande dynamiskt tryck (Pd) nu beräknas för en specifi k funktionspunkt; Nästa steg består i att uppskatta tryckfallen över hela enheten. Detta kan uppnås med hjälp av trycksensorn för smutsigt fi lter och tillsatsernas tryckfallstabell: Även tryckfallet som beror på röringången i hustakets enhet kan uppskattas från 20 till 30 Pa. PINT = P filter + batteri + P Insläpp + P Tillbehör med användning av resultaten ovan kan det externa statiska trycket (EST) uppskattas: EST = P TOT - Pd - P INT P meka fläkt = P meka Motor x η Transmission P meka fläkt = P elek x η meka motor x η Transmission P meka fläkt = V x I x 3 x kosϕ x η meka motor x η Transmission Denna formel kan ungefärligen beräknas på detta sätt P meka fan = V x I x 1.73 x 0.85 x 0.76 x 0.9 Med fl äkten rpm och den mekaniska effekten på fl äktspaken kan en driftspunkt och det matade luftfl ödet uppskattas med hjälp av fl äktens kurvor. Tabell 2 Motorstorlek Nominell hastighet Kos ϕ η motor 0.75 kw 1400 rpm kW 1429 rpm kW 1428 rpm kW 1436 rpm kW 1437 rpm kW 1438 rpm kW 1447 rpm kW 1451 rpm Tabell Tillsatser tryckfall STORLEK Luftfl öde Economiser EU4 Filter F7 Filter Varm Vätskebatteri Elektrisk värmare (Pa) Monteringsram Multi direktionell (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) S M H (Pa) (Pa) Värmeåtervinning Modul friskluft Modul (1) (1) att lägga till för utsugningsläkten EST Page 8 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

9 VENTILATION : INJUSTERING LUFTFLÖDE EXEMPEL Enheten som används i detta exempel är BGK035ND1M med Economiser och elbatteri av typ H Den är utrustad med en fl äkt och en 2.2 kw motor. - Motor rpm: 1430 vpm - kos ϕ = Spänning = 400V - Ström = 3.77A (uppmätt) mek fläkt P = V x I x 3 x kosϕ x η mek motor x η Transmission = 400 x 3.77 x 3 x 0.81 x 0.76 x 0.9 = 1.45kW Denna enhet är även utrustad med en transmissionssats 7 - Fast drivskiva fl äkt : 160 mm - Justerbar drivskiva motor typ «8450» öppnad 4 varv från helt stängd eller uppmätt avstånd mellan drivskivans ändplattor är 26.4mm: från tabell 1 kan du fastställa att motorns drivskiva har en diameter på 99.2 mm vpm FLÄKT = vpm MOTOR x D M / D F = 1430 x 99.2 / 160 = 886 vpm Med användning av fl äktens kurva nedan, kan du fastställa driftpunkten. Det kan fastställas att fl äkten ger ungefär 6300 m3/h med ett totalt tryck på P TOT = 530 Pa Fig. 36 Tryckförlusterna i enheten är summan av alla tryckfall i enhetens samtliga delar : - Batteri och fi lter (uppmätt) = 104 Pa - Insläpp i enheten = 30 Pa - Alternativ = 23 Pa för Economiser 91 Pa för elbatteri H P = = 248 Pa Det dynamiska trycket på 6300m3/h ges i botten av fl äktens kurva. Pd = 81 Pa Det externa statiska trycket som fi nns är därmed EST = P TOT - Pd - PI NT = = 201 Pa Hd (mmh2o) BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 9

10 VENTILATION : INJUSTERING LUFTFLÖDE 2a metoden vid justering av drivskivan: - Stäng drivskivan helt och räkna antalet varv från den helt stängda positionen. Med användning av tabell 2, fastställ motorns drivskivas aktuella diameter. - Registrera den fasta fl äktens drivskivas diameter.(df) - Fastställ fl äktens hastighet med användning av de följande formeln: rpm FLÄKT = rpm MOTOR x DM / DF Där : rpm MOTOR :...från motorplattan eller tabellen 2 DM :...från tabellen 1 DF:...från maskinen Efter att drivskivorna har justerats och remmen kontrollerats och spänts, starta fl äktmotorn och registrera ampererna och spänningen mellan faserna : Använda den uppmätta datan och tabellen 2 - Teoretisk mekanisk effekt på fl äktens axel: P meka fläkt = P meka Motor x η Transmission P meka fläkt = P elek x η meka motor x η Transmission P meka fläkt = V x I x 3 x kosϕ x η meka motor x η Transmission Denna formel kan beräknas på följande sätt P meka fan = V x I x 1.73 x 0.85 x 0.76 x 0.9 Med fl äkten rpm och den mekaniska effekten på fl äktspaken kan en driftspunkt och det matade luftfl ödet uppskattas med hjälp av fl äktens kurvor. KONTROLLERA LUFTFLÖDET OCH EST Med hjälp av fl äktens kurvor kan luftfl ödet, det totala tillgängliga trycket (P TOT ) och motsvarande dynamiskt tryck (Pd) nu beräknas för en specifi k funktionspunkt; Nästa steg består i att uppskatta tryckfallen över hela enheten. Detta kan uppnås med hjälp av trycksensorn för smutsigt fi lter och tillsatsernas tryckfallstabell: Även tryckfallet som beror på röringången i hustakets enhet kan uppskattas från 20 till 30 Pa. PINT = P fi lter + batteri + P Intag + P Tillbehör med användning av resultaten ovan kan det externa statiska trycket (EST) uppskattas: ESP = P TOT - Pd - P INT Tabell 4 - Motorinformation Motorstorlek Nominell hastighet Kos ϕ η motor 0,75 kw 1400 rpm 0,77 0,70 1,1 kw 1425 rpm 0,82 0,77 1,5 kw 1430 rpm 0,81 0,75 2,2 kw 1430 rpm 0,81 0,76 3,0 kw 1425 rpm 0,78 0,77 4 kw 1425 rpm 0,79 0,80 5,5 kw 1430 rpm 0,82 0,82 Tabell 5 - Tillsatser tryckfall STORLEK Luftflöde (m 3 /h) Economiser 100% öppen EU7 Filter Värmebatterier vatten Elbatteri Monteringsram Horisontal Gas Monterings- S H S H Bas ram ram H (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Page 10 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

11 VENTILATION : INJUSTERING LUFTFLÖDE EXEMPEL Enheten som används för detta exempel är en FHK 120N med standard luftfl öde för matning och återgång. Den har även utrustats med en Economiser och en elektriska värmare av typ H. Den har utrustats med 2 AT fl äktar och 2x 2.2 kw motorer. För varje motor har vi : - Motor rpm : 1430 vpm - kos ϕ = Spänning = 400 V - Ström = 4,68 A mek fläkt P = V x I x 3 x kosϕ x η mek motor x η Transmission = 400 x 4.68 x 3 x 0.81 x 0.76 x 0.9 = 1,79 kw Enheten är även utrustad med 2 transmissionssatser 1 - Fast drivskiva för fl äkten: 250 mm - Justerbar drivskiva med motor av typ «8450» öppnad 1 varv från helt stängd eller uppmätt avstånd mellan drivskivan och plattorna är 21,8 mm: från tabell xxx kan man fastställa att motorns drivskiva har en diameter på 111,8 mm rpm FLÄKT = vpm MOTOR x D M / D F = 1430 x 118,2 / 250 = 640 vpm Med användning av fl äktens kurva nedan, kan du fastställa driftpunkten. För att underlätta beräkningen, kommer du inte att göra några misstag genom att anse att det externa statiska trycket som fi nns är det som fl äkten ger som är hälften av det nominella fl ödet (här m3/tim) Det kan fastställas att varje fl äkt ger ungefär m3/h med ett totaltryck på P TOT = 400 Pa AT Tryckförlusterna i enheten är summan av alla tryckfall i enhetens samtliga delar : - Batteri och fi lter (uppmätt) = 105 Pa - Intag i enheten = 30 Pa - Alternativ = 16 Pa för förvärmare och 13 Pa för elbatteri H P = = 163 Pa Det dynamiska trycket på 11000m 3 /h ges i botten på fl äktens kurva. Pd = 85 Pa Det externa statiska trycket som fi nns är därmed EST = P TOT - Pd - PI NT = = 152 Pa Pa Figur 24 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 11

12 VENTILATION : INJUSTERING LUFTFLÖDE FILTERBYTE Efter öppningen av fi ltrets tillgångspanel, lyft fi ltrets hållarklämma. Filtren kan avlägsnas och lätt bytas ut genom att dra ut de smutsiga fi ltren och skjuta in rena nya fi lter. CLIMATIC-kontrollanordningen kan övervaka tryckfallet över hela fi ltret (om den fi nns) De följande parameterna kan justeras beroende på installationen. «Luftfl öde» på sidan 3411 = 25Pa standard «Inget fi lter» på sidan 3412 = 50Pa standard «Smutsigt fi lter» på sidan 3413 = 250Pa standard Det aktuella tryckfallet som mätts över batteriet kan läsas av på Climatic-teckenfönstret DS50 i menyn De följande felen kan identifi eras - Felkod 0001 LUFTFLÖDESFEL, om uppmätt värde P över filtret och batteriet är under värdet som ställts in på sidan Felkod 0004 SMUTSIGA FILTER, om uppmätt värde P över filtret och batteriet överstiger det värde som ställts in på sidan Felkod 0005 FILTER SAKNAS, om uppmätt värde P över filtret och batteriet är under värdet som ställts in på sidan 3412 Page 12 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

13 VENTILATION : FLÄKTSTART STYRENHET VID FLEXIBEL KANAL FLÄKTSTARTDRIFT Användningen av FLEXIBEL KANAL för konditionering som gör att högre luftvolymer kan spridas på en låg hastighet och blir en vanlig funktion i många användningar. För att anpassa denna inriktning, erbjuds en styrenehet som gör att fl exibla kanaler progressivt fylls med luft vid uppstart. BALTIC har förbättrats med en elektrisk anordning för en mjukstart av fl äkten. Det tar upp till 1 minut att gå från 0% luft till ett fullt luftfl öde. Denna tid kan delas upp i fl era faser: - Målet med denna första ineffekt är att överträffa transmissionens motstånd (drivskivor och remmar): 0.5s och upp till 100 vpm - Den andra fasen är att blåsa upp de fl exibla kanalerna: 5 till 30s. och 600 till 900 rpm Slutligen sätts kanalerna stegvis under tryck under de sista 5 till 30 sekunderna. Motorn når den nominella hastigheten och kontrollanordningen/styrenheten shuntas. Motorns hastighetskontroll uppnås genom en variation av den matade spänningen för varje fas på konstant frekvens. Den termiska överladdningens gräns på motorn inför en aktuell begränsning under accelereringen. Följaktligen om den valda lutningen är för brant, kan den förinställda aktuella gränsen nås. Då den röda lysdioden blinkar, justera potentiometern P3 och kontrollanordningen kommer således att automatiskt minska spänningens parameter. Den gröna lysdioden släcks av av sig själv vid FLÄKTSTARTENS slut. UPPSTART ROTATIONSKONTROLL AV FASEN Om fasrotationen är fel, kommer kontrollen FLÄKTSTART av visa ett fel (Röd lysdiod). Två av faserna måste då kopplas om och starta om uppstartcykeln. Kontrollen FLÄKTSTART kan även visa en fast röd lysdiod i två fall: - Motor avstängd (6s) - En fas saknas (6s) En justering av FLÄKTSTART måste göras utan nätanslutning. Denna tid delas upp i fl era faser: - Målet med denna första ineffekt är att ta av remmar från drivskivorna «: 0.5s («BOOST») - Den andra fasen är att blåsa upp kanalerna: under 30 sekunder med ungefär hälften av den nominella farten - Slutligen sätts kanalen stegvis under tryck under de sista 30 sekunderna. Motorn når den nominella hastigheten och kontrollanordningen shuntas, motorn matas genom spänningen från elnätet. Ström Överströmsgräns 1 a ineffekt «Start» 2 1 Potentiometrar 2 Motorfaser 3 Röd lysdiod 4 Grön lysdiod 5 P1: förupplåsning 6 P2: Acceleration 7 P1: Imax 8 Brytare Fig. 6 8 Flexibel kanal Upplåsning 30s (5s) Acceleration 30s FLÄKTSTART Från: BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 13

14 VENTILATION : FLÄKTSTART SÄKERHET Överdriven «fartsänkningsgräns» Under motorns accelerationsfas, blinkar den röda lysdioden. Motorn saktar ner på ett överdrivet sätt och stannar upp efter 80 sekunder på felläge (fast röd lydsiod). Strömskydd för Tyristorn. FLÄKTSTART kommer att visa ett fel (röd lysdiod) om strömmen överstiger tyristorns strömgränser: 125A under 0.4s 87.4A under 2s 75A under 6s. 62.5A under 20s. För lång uppstartssekvens Om efter 80 sekunder fl äktstarten inte kommuterade motorn på elnätet, stannar motorn upp: fast röd lysdiod. Obs: Vid en motståndskraftig fl exibel kanal, kan man minska föruppblåsningsfasen till 5 sekunder (med hjälp av brytaren, fi g. 6) FLÄKTSTART AV Kontroll av: V=0 MOTOR AV Grön lysdiod = 0 Red lysdiod = 0 MOTOR AV Grön lysdiod = 1 Röd lysdiod = 1 Effekt + Kontrol PÅ Grön lysdiod = 1 Red lysdiod = 0 Kontrol PÅ Effekt AV T C Fel Tyristor FAS ROTATIONS- KONTROLL INTE OK OK UPPBLÅSNING Grön lysdiod = 1 Red lysdiod = 0 I > I max Hastighet = 0 T > 1 min20s I < Imin ACCELERATION Grön lysdiod = 1 Red lysdiod = 0 (Om strömkontroll PÅ) I > I max Hastighet = 0 T > 1 min20s I < Imin KONTROLL AV motor kopplad till nät Page 14 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

15 VÄRME / VÄRMEVATTENBATTERI ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARSYSTEM Värmebatteriet är utrustad med en trevägs proportionell ventil och två dubbel isolerande avstängningsventiler. Två skruvnycklar måste användas för att dra åt kopplingarna. En skruvnyckel måste hålla ventilkroppen vid en koppling av rördragningen till nätet. Om detta inte utförs kan rörens fogningar skadas och medföra att garantin upphävs. Fylla på och starta systemet - Justera kontrollen för uppvärmningen genom att minska den simulerade omgivningstemperaturen till 10 C - Kontrollera att de röda indikatorerna som sitter under ventilens ställdon rör sig korrekt med signalen. - Fyll på värmebärarsystemet och lufta batteriet med hjälp av luftventilerna. Kontrollera varmvattnet som släpps in. - Kontrollera olika kopplingar för möjliga läckor FRYSSKYDD 1) Glykol för frysskydd. Kontrollera att värmebärarsystemet har glykol för frostskydd. GLYKOL ÄR DET ENDA EFFEKTIVA FROSTSKYDDET Frostskyddsvätskan måste skydda enheten och förhindra isbildning på vintern. VARNING: monoetylenglykolbaserade vätskor kan orsaka korrosion när de kommer i kontakt med luft. 2) Dränera installationen. Du måste se till att de manuella eller automatiska luftventilerna har installerats på alla höga punkter på systemet. För att kunna dränera systemet, kontrollera att alla dräneringskranar har installerats på systemets alla låga punkter. VÄRMEBATTERIER SOM FRYST SÖNDER P.G.A. LÅGA TEMPERATURER OMFATTAS INTE AV GARANTIN. röda indikatorer ELEKTROLYTISK KORROSION Korrosionsproblem kan uppstå p.g.a. elektrolytisk reaktion vid felaktig jordning. BATTERIER SOM SKADATS AV ELEKTROLYTISKA KORROSION OMFATTAS INTE AV GARANTIN. BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 15

16 VÄRME / VÄRMEVATTENBATTERI Koppling HWC B-Box Koppling HWC C-Box Koppling HWC D-Box Koppling HWC E-Box Rörets inre diametrar (DN) B020 B025 B030 B035 B040 B045 B050 B060 B070 H MAXIMALT ARBETSTRYCK: 8bar MAXIMAL ARBETSTEMPERATUR: 110 C Page 16 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

17 VÄRME: ELBATTERI ALLMÄN INFORMATION Baltic elbatteri är ett fristående alternativ som installeras i en värmesektion på enheten. Som för värmebatteriet eller gasbrännaren, placeras detta alternativ i utrymmet för värme som fi nns under tilluftfl äkten. För att kunna minska tryckfall, leds luftfl ödet runt de skyddade värmemotståndsrören. Motstånden är tillverkade av mjuka rostfria stålrör med en kapacitet på 6W/cm2. Den är skyddad som standard, mot överhettning genom ett överbelastningsskydd mot hög temperatur som inställts på 90 C och sitter minst 150 mm efter själva värmaren. Det fi nns tre storlekar tillgängliga för varje enhets storlek. S: Standard värme M: Medium värme H: Hög värme De elektriska värmarna med standard och medium värme, är stegvis kontrollerade med 50% eller 100%. Den höga versionerna kontrolleras med en fullt modulerande triac. Modulstorlek (kw) 380V 400V 415V Ström Kapacitet Ström Kapacitet Ström Kapacitet (A) (kw) (A) (kw) (A) (kw) 12 16,3 10,8 17,0 11,8 17,8 12, ,6 21,5 34,0 23,5 35,6 25, ,9 32,3 51,1 35,3 53,3 38, ,2 43,0 68,1 47,0 71,1 51, ,4 48,4 76,6 52,9 80,0 57,7 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 17

18 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE FÖRBEREDANDE KONTROLLER INNAN UPPSTART OBS: ALLT ARBETE MED GASSYSTEMET MÅSTE UTFÖRAS AV AUKTORISERAD/KVALIFICERAD PERSONAL. DENNA ENHET MÅSTE INSTALLERAS I ENLIGHET MED LOKALA SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH FÖRESKRIFTER OCH KAN ENDAST ANVÄNDAS I VÄL VENTILERADE OMRÅDEN. LÄS NOGGRANT IGENOM TILLVERKARENS INSTRUKTIONER INNAN DU STARTAR ENHETEN. INNAN EN ENHET UTRUSTAS MED GASBRÄNNARE, ÄR DET ABSOLUT NÖDVÄNDIGT ATT SE TILL ATT GASENS DISTRIBUTIONSSYSTEM (typ av gas, tillgängligt tryck ) ÄR KOMPATIBELT MED JUSTERINGEN OCH INSTÄLLNINGARNA AV ENHETEN. Kontrollera tillgången och utrymmet runt enheten - Se till att du kan röra dig fritt runt enheten. - Ett avstånd på en meter måste lämnas framför den avgasernas utsläpp. - Insläppet av förbränningsluften och den avgasernas utsläpp får INTE täppas till på något vis. GASFLÖDE (för G20 på 20 mbar och 15 C) m3/tim Enhetens storlek S effekt H effekt ,7 5, ,5 11,5 För modulerande gas har vi bara H-effekt för C, D & E-låda - Gasförsörjningen till en gasenhet för takmontering måste göras enligt välgrundad praxis och lokala säkerhetsföreskrifter och regler. - I samtliga fall, måste diametern på rörledningen som kopplats till varje RoofTop inte vara mindre än diametern på kopplingen på RofTopaggregatet. - Se till att en avstängningsventil har installerats innan VARJE RoofTop. - Kontrollera matad spänning till utgången på elförsörjningens transformator T3 på brännaren. Den måste vara mellan 200 och 240V. SÄTTA IGÅNG GASBRÄNNAREN Storlekar på matarnätets rör HANGÄNGAD KOPPLING FÖR GASBRÄNNARE: 3/4» Kontrollera att gasledningen kan tillföra brännarna gas med tillräckligt fl öde och tryck för att uppnå en nominell full effekt. Hangängad koppling för gasbrännare: 3/4» Enhetens storlek S effekt H effekt Rensa/blås rent rördragningen nära kopplingen på tändningens kontrollventil under några sekunder. - Kontrollera att enhetens fl äkt för behandling fungerar. - Ställ in kontrollen på PÅ. Detta kommer att prioritera gasbrännaren. - Öka den inställda temperaturen (rumtemperaturens parameter) till en temperatur som är högre än den aktuella rumstemperaturen. Tabell 6 - Standard uppstartskronologi Funktionstid i sekunder Kontrollfunktionens sekvens Utsugningsfl äkt Rökutsugningsfl äkt «PÅ» 30 till 45 sekunder förventilation Tändningens gnistelektrod 4s Öppning av gasventilen «Hög värme» Lågans spridning mot jonisationssonden Om jonisationen inom 5sek: Normal drift I annat fall uppstår fel på gaständningens kontrollenhet Efter 5 minuter, fel som ges på kontrollanordningen Page 18 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

19 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE TRYCKJUSTERINGAR PÅ HONEYWELL TRYCKREGLERINGSVENTIL AV TYP VK 4105 Justering av tryckregulator inom 300 mbar gasförsörjning: Kontroller av högvärmens injektionstryck - Placera röret för den «noggranna» manometern till utporten på gasinjektorns stödstång efter att ha lossat skruven med ett varv Fig. 7 - Brännaren måste köras på högvärmeläget för denna kontroll. - Placera röret för den «noggranna» manometern på insläppets tryckport (figur 7) för gasregleringens ventil efter att ha lossat på skruven genom att vrida den ett varv. INSLÄPPSTRYCK JUSTERING AV LÅG VÄRME Fig. 8 Kontrollera och justera vid behov ventilens utsläppstryck till 8.4 mbar (G 20)/12.3 mbar för Groningue (G25) och 31.4 mbar för propan (G31) (fi gur 8). JUSTERING AV HÖG VÄRME UNDER Fig Kontrollera och reglera ventilen vid behov Insläppets tryck till 20.0 mbar (G20) eller 25.0 mbar för Groningue (G25) eller 37.0 mbar för propan (G31) efter att gasbrännaren tänts.(fi gur 18) BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 19

20 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE Kontroller av lågvärmens injektionstryck - Ställ brytaren på låg värme - Kontrollera och reglera vid behov utsläppets tryck till 3.5 mbar (G20) och 5 mbar för Groningue (G25) eller 14 mbar för propan (G31) (fi gur 9). - Efter justeringen av den låga värmen, kontrollera den höga värmen på nytt - Placera om stoppanordningarna och stäng tryckportarna. Tryckjusteringarnas tabell för varje typ av gas Katergori G20 G25 (Groningue) G31 (GPL) Matningstryck Injektion av låg värme Injektion av hög värme / / / / / / / / /-0.6 Ventil elektrisk kontroll Fig KΩ - Kontrollera dessa värden med en Ohmmätare. 1.69KΩ Fig. 10 Page 20 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

21 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE SÄKERHETSKONTROLLER FÖR BRÄNNARE Test av rökgasutsugningsanordningens tryckvakt - Med gasbrännaren på, koppla från slangen som sitter på tryckbandningen på tryckvakten (fi g. 11). - Lågan ska släckas och utsugningsfl äkten måste fortsätta att gå. - Hur som helst, kommer inget fel att visas (gaständningens kontrollenhet eller CLIMATIC). Jonisationsondens test - Med gasbrännaren på, koppla från terminalens plugg som kommer från jonisationssensorn till gaständningens kontrollbox. Fig Efter att slangen satts tillbaka, kommer brännaren att starta om efter en förventilation på 30 till 45 sekunder. Test gasens tryckvakt - Med gasbrännaren på, stäng avstängningsventilen som sitter före RoofTop aggregatet (fi g. 12). - Lågan släcks - Fläkten är fortfarande på och försöker starta om brännaren (omstart av cykeln 30 till 45 sekunder). - om tändningssonden inte kopplats tillbaka vid slutet av tändningssekvensen, kommer brännaren att totalt stanna upp. - Varningslampan på gaständningens kontrollenhet är PÅ. - Återställ gaständningens kontrollenhet för att ta bort felet. VID PROBLEM, SE UPPSTARTSEKVENSENS DIAGRAM PÅ NÄSTA SIDA Fig Brännaren stängs av omedelbart. - Hur som helst, ingen varningslampa kommer att tändas på gaständningens kontrollenhet. Efter 6 minuter, kommer CLIMATIC att visa ett fel. - Återställ CLIMATIC. BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 21

22 UPPVÄRMNING: GASBRÄNNARE GASBRÄNNARENS TÄNDNINGSSEKVENS Drift från kontroll GASENS termostat = Stängd Matningens termostatgräns? (Automatisk återställning) NEJ JA Tryckvakt låg gas? NEJ JA Signal gaständningens kontrollenhet Utsugningsfl äkt PÅ Luftens tryckvakt PÅ Baktändningens termostat PÅ? NEJ JA Förventilation 30 sekunder Upptändningselektrod 4s Öppen gasventil Gaskontroll Ventilen stängs BRÄNNAREN STANNAR UPP Jonisation 1 sekund efter slutet av gnistan? JA NEJ Gaskontroll Ventilen stängs BRÄNNAREN STANNAR UPP Fel på gasens kontrollenhet Gasventil förblir öppen Normal operation 6 minuter försening NEJ Luftens tryckvakt PÅ eller Baktändningens termostat? JA FEL PÅ CLIMATIC JA Signal från jonisation sonden fortfarande PÅ? NEJ Page 22 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

23 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE FELSÖKNING GASBRÄNNARE Om fel upptäcks på CLIMATIC - Återställ CLIMATIC. - Kontrollera spänningen: 230V efter kretsens frånskiljare. - Kontrollera att GAS isoleringens avstängningsventiler är öppna. - Kontrollera GAS trycket vid insläppet på gasventilerna. Det måste vara >20 mbar då brännarna är avstängda. - Reglera parameterna till brännarens inställningar. Öka värdet för rumstemperaturens parameter till en temperatur som är högre än den aktuella rumstemperaturen. FAS NORMAL OPERATION MÖJLIGT FEL ÅTGÄRD MÖJLIGT LÖSNING Alla lysdioder AV = fel på fl äktens termostat + kontrollera kopplingar på fl äkten termostat + Byt ut termostat VärmedriftFordrad/ Önskad (?) Grön, gul & röd lysdiod PÅ Gul & rödlysdiod AV = gas saknas Tilluft Röd lysdiod AV= fel på överhettning termostat på gasbrännarensstödstång + Kontrollera ventiler öppning & Tillufttryck + återställ gasmatningen + Kontrollera termostatens operation efter manuell återställning + Byt ut termostat Efter 10 sekunders säkerhetsavstängning är på av tändningens kontrollenhet + Kontrollera kopplingarna av kontrollenheten på gasventilen + Kontrollera impedans på den elektriska ventilens spole: (1) = 2.90kΩ (2) = 1.69kΩ (fi g. nr 10, p 21) + Omplacering av kontrollenheten på ventilen + Byt ut ventil Lysdiod PÅ Utsugningsfl äktar Inget händer + Kontrollera att fl äkthjulet rör sig fritt + Kontrollera elanslutningen på gaständningen Kontrollenhet och på EF-anslutningskort + Byt fl äkt + Byt EF-anslutningsplint Vid behov + Kontrollera fl äktens spänningsmatning Utsugningsfl äkten är PÅ Efter 30 till 45 sekunder: förventilation upptändningens elektrod bör gnista Fortgående Ventilationutan gnistor från upptändningens elektrod + Kontrollera upptändningens elektrod + Kontrollera tryckfallet på tryckvakten: Det måste vara högre än 165 Pa +Kontrollera att tryckvakten fungerar korrekt med användning av en Ohmmätare och simulera ett lågtryck i röret + Placera om tryckvaktens rör + Ändra tryckvakten Efter 4 sekunder fungerar fortfarande inte gasbrännaren och säkerhetsavstängning genom tändningens Kontrollenhet + Kontrollera injektionstrycket under uppstarten (Värde för hög värme) +Avlägsna kontrollådan från gasenheten + Avlägsna luften från gas-rördragning + Justera injektionens tryck till ett högt värmevärde + Byt kontroll enheten Fortgående ventilationoch gnistor från upptändningen elektrod Efter några sekunder tänds gasbrännarenupp Inom 6 sekunder tänds gasbrännaren upp MEN säkerhetsavstängning från tändningen Kontrollenhet + Kontrollera positionen och anslutningen av jonisationen Sond. Den ska inte vara jordad (230V) + Kontrollera att RC-kretsenför gasbrännarens transformator är korrekt ansluten till den neutrala polen + Mät jonisationens ström: Den ska vara högre än 1.5 mikroampere. + Kontrollera gastypen + Kontrollera hela strömförsörjningen + Justera matningsoch injektionstrycket om gasen inte är naturgas G20 (G25 Groningue-gas till exempel) BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 23

24 UPPVÄRMNING : GASBRÄNNARE MONTERA NER GASBRÄNNAREN FÖR UNDERHÅLL Förberedande säkerhetsföreskrifter - Isolera enheten med hjälp av huvudlastfrånskiljaren. - Stäng av gasens avstängningsventil som sitter före enheten. - Koppla från rördragningen. Kasta inte bort tätningarna. Montera ner avgasröret - Koppla bort fl äkten elektriskt och avlägsna skruvarna som håller den på plats. - Lossa inte på några låsmuttrar i röklådan. VARNING: Kontrollera att tryckröret sitter korrekt som används av utsugningens tryckvakt. Montera ner gasbrännarens stödstång - Koppla från det elektriska anslutningsdonet på elanslutningsplinten EF 49 - Avlägsna de två skruvarna som håller gasstången på plats - Ta försiktigt bort gasbrännarens stödstång och undvik att skada elektroderna. Lista över krävd utrustning för underhåll, justering och uppstart - En noggrann manometer från 0 till 3500 Pa (0 till 350 mbar): 0.1% full skala. - En multimeter med Ohmmätare och mikroampereskala - En justerbar nyckel - Rörnyckel inställning: 8, 9, 10, och Platta skruvmejslar diameter 3 och 4, Fillips nr1 - Dammsugare - Färgpensel GASINJEKTORERNAS STÖDSTÅNG Page 24 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

25 VÄRME : MODULERANDE GASBRÄNNARE MODULERANDE GAS (UNDER PATENT INPI MAJ 2004) Manöverorgan Maximal öppning av manöverorganet Manöverorganets skruv Lageryta på manöverorganets skruv Minimal öppning av manöverorganet Manöverorganet tar emot en information 0-10V från regleringen för att placera luftluckan. Därefter överför servomotorn dess position till det tryckta kortet som styr ventilen. SÄTTA IGÅNG GASBRÄNNAREN Rensa/blås rent rördragningen nära kopplingen på tändningens kontrollventil under några sekunder. Kontrollera manöverorganets drift och position. Avaktivering för handdriven funktion - Kontrollera att enhetens fl äkt är på. - Ställ in kontrollen på PÅ. Detta kommer att prioritera gasbrännaren. - Öka den inställda temperaturen (rumtemperaturens parameter) till en temperatur som är högre än den aktuella rumstemperaturen. Starten av gasbrännaren måste göras på högvärmeinjektionen. Manuell rotation av manöverorganet BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 25

26 KONTROLL PROGRAMVARUFUNKTIONER CLIMATIC 50 PROGRAMVARUFUNKTIONER OCH LOGIK Som standardfunktion, ger CLIMATIC 50 4 tidzoner per dag för 7 dagar. På varje av de 4 tidzon kan du ställa in uppvärmningens och kylningens parameter, minimal friskluft, fuktighet hög och upp, och även de olika tillåtelserna för kylning och uppvärmningen kan ställas in. CLIMATIC 50 ger ett val av olika fjärrstyrda displayer som beror på kundens krav och tillämpning av systemet. Som standardfunktion är det möjligt att ställa in larm (justerbart lågt och högt värde) för rumstemperaturen och fuktigheten. KONTROLL AV PROGRAMVARULOGIK Med CLIMATIC 50 använder inte Lennox den traditionella faskontrollen Kapacitetsfaktor Krävs för att fastställa den exakta kapaciteten som krävs när som helst för en snabbare och korrektare reaktion för någon annan önskan. Kapacitetfaktorn är en procent av den totala kylningens eller uppvärmningens kapacitet. Exempel: På ett RoofTop aggregat med tre kretsar med två av tre kompressorer i funktion har en kapacitetsfaktor på 66% På samma sätt har en trekrets hustaksenhet med ett modulerande elbatteri som fungerar på 20% av dess fulla kapacitet en KF: KF = 25%+25%+25%+5% = 80% Kapacitetfaktorn kommer att öka, minska eller frysa beroende på temperaturenskillnaden mellan parametern och rumstemperaturen men även enligt rumtemperaturens ändring: Rumstemp / Parameter Exempel: Rumstemperaturens parameter är 25 C med en enhet med 3 kompressorer. Delta mot rumstemperaturensparameter Rumstemperatur Kapacitet faktor COMP 1 COMP 2 COMP 3 +0 Ökar 0% AV AV AV +1 Ökar 35% PÅ AV AV +2 Ökar 70% PÅ PÅ AV +3 Ökar 100% PÅ PÅ PÅ +2 Minskar 100% PÅ PÅ PÅ +1 Minskar 100% PÅ PÅ PÅ 0 Minskar 100% PÅ PÅ PÅ -1 Minskar 60% PÅ PÅ AV 0 Ökar 60% PÅ PÅ AV Reaktivitet. Reaktionen fastställer hur fort kapacitetfaktorn ska variera. Det anges i: Procent av kapaciteten / Grad C ( Rumstemperatur MOT Parameter) / minut Exempel: Om reaktiviteten 3 % / C / min Kan: Kapacitetfaktorn går från 0 till 30% på 10 minuter om Delta rumstemperatur. MOT Parametern är 1 C Eller kapacitetfaktorn kommer att gå från 0 till 60% på 4 minuter om Delta Rumstemperatur MOT Parameten är 5 C Reaktiviteten kan justeras med CLIMATIC 50 Ju större reaktivitet ju snabbare kommer hustaksenheten att reagera KAPACITET FAKTORN ÄR FRYST KAPACITETFAKTORN ÖKAS (LÄGG TILL KAPACITET) Nästa tabell visar reaktivitetens ändrings effekt på kapacitetfaktorn. Detta visar att enheten, genom en ökning av reaktiviteten, når parametern snabbare men energiförbrukningen (kapacitetfaktor) är större. 0 REAKTIVITET : KAPACITETFAKTORN MINSKAR (MINSKA KAPACITET) KAPACITETFAKTORN ÄR FRYST DELTA +5 DELTA +3 DELTA +1 15% 75% 100% 9% 45% 90% 1% 15% 30% 1 MIN. 5 MIN. 10 MIN. Rumstemp / Minskning Rumstemp / Ökning REAKTIVITET : 6 DELTA +5 30% 100% 100% DELTA +3 18% 90% 100% DELTA +1 2% 30% 60% 1 MIN. 5 MIN. 10 MIN. Page 26 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW

27 KONTROLL PROGRAMVARUFUNKTIONER ÖVRIGA FUNKTIONER Dynamiskt parameter Denna funktion gör att parametert kan ändras enligt utomhustemperaturen. Exempel: Om parametert är 25 C Och det dynamiska parametert är inställt på 6 C Då, när utomhustemperaturen når: 31 C (25 C + 6 C) kommer parametern att följa utomhustemperaturen med en 6 C temperatursskillnad. Parameter 28 C 27 C 26 C 25 C 24 C 23 C 22 C Dynamisk parameter: 6 C 26 C 27 C28 C 29 C30 C 31 C32 C 33 C34 C Utelufttemperatur Om du inte vill använda denna funktion, ställ in den dynamiska parametern till 99 Tidszon och schemaläggning Med Climatic50 har schemaläggningen komplett granskats: * Den första veckodagen är måndag. * Automatisk växling från vinter- till sommartid. * Ledigt läge från en till sju dagar * Tre upptagna och en ledig zon per dag För varje zon kan en serie parametrar och funktioner relgeras eller väljas beroende på typen av teckenfönster som används. LISTA ÖVER PARAMETRARPER OMRÅDE RUMSTEMPERATUR KOD KOMFORT TECKEN- FÖNSTER Genomsnittlig parameter Dynamiskt parameter Kylparameter Uppvärmningsparameter Värmeinställning ÅTERUPPVÄRMNING FRISKLUFT aktiverad Värmens inställning FUKTIGHET Avfuktning Luftbefuktning TILLÅTELSE Fri kylning Friskluft med CO2 Mekanisk kylning Mekanisk uppvärmning Extra värme Luftbefuktning: AV/PÅ Låg ljudnivå ANNAN SERVICE TECKEN- FÖNSTER JA JA Fläktläge :Av/På Fläkt avstängd Minimal friskluft (%) SCHEMALÄGGNING 3353 Början av området för varje dag Start Uno Start.Uno Start z.a Start.z.A Start z.b Start.z.B Start z.c Start.z.C Exempel på inställning av området : Tabell 12 8h00 12h00 14h00 20h00 måndag ZA ZB ZC tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ledig Ledig Ledig Varje område har fastställts efter dess starttid. Forcerade lägen 3 timmars överskridning En tre timmars överskridningsperiod kan forceras på CLIMATIC TM 50: Med denna funktion, kan en ny parameter för rumstemperaturen och friskluften ställas in för en tretimmars period. Den återgår sedan till den originala inställning vid slutet av överskridningsperioden eller tidigare genom att trycka på esc. Forcerad ledig zon Den lediga zonen inställningar kan forceras för en period på upp till sju dagar. Den återgår sedan till den originala inställning vid slutet av överskridningsperioden eller tidigare genom att trycka på esc. BALTIC/FLEXY - Installation manual SW Page 27

28 KONTROLL PROGRAMVARUFUNKTIONER Värmeegenskaper Det är möjligt att ställa in värmens egenskaper beroende på utomhustemperaturen. För kompressorer, se instruktionerna 3611, 3612, För elbatteri se instruktionen Exempel: Kan bestämmas baserat på energikostnader, att den ska fungera, på ett aggregat med värmepump och gasvärme, på värmepumpsläget då temperaturen överstiger 0 C och växla till gasbrännare under denna punkt. Förskjuten start Efter ett strömavbrott, kan enheterna ställas in för att startas om en efter en för att undvika en strömöverbelastning. Det fi nns inte behov för en anslutning mellan enheterna, de måste bara tilldelas en adress under idriftsättningen och de kommer att starta om 10 sekunder x deras adressnummer efter att strömmen har kopplats tillbaka. Exempel: Om en enhet har tilldelats adressen Nr 3 kommer den att sättas på under 30 sekunder (3 x 10 sekunder) efter att strömmen satts på. Friskluftsregleringen och kalibreringen på förvärmaren. Den aktuella friskluftens volym som förs in i systemet är inte alltid proportionell med procentdelen av friskluftsspjällets öppningen. Detta är speciellt sant då returluftens kanalsystem har dimensionerats för att skapa överdrivet tryckfall. Detta medför ofta att en överdriven mängd friskluft förs in i systemet, vilket ökar systemets driftkostnad. Kontrollen av friskluften har nu uppnåtts genom en användning av tre temperatursensorer: en för ingående luftfl öde, en för återgående luft och en för utomhustemperaturen. Aktuell friskluft 100% Aktuell Krävd Dynamisk avfrostning Temp. skillnad mellan batteri och utomhus Batteri rent Start avfrostningscykel Högsta gradient Batteri Fryser Batteri Fryst Denna nya funktion med patent INPI gör att enheten kan starta avfrostningens cykel endast då det behövs. Detta uppnås genom att skillnaden mellan batteriets temperatur och den externa temperaturen mäts. Avfrostningen kommer att inledas kort efter att Climatic50 har lokaliserat den största gradienten i kurvan. Avfrostningscykeln avslutas då en av de två villkoren har slutförts, oberoende av vilken som kommer först: + Tre avfrostningscyklar. + 6 minuter. Växlande avfrostning Alla dubbla kretsar Baltic-enheter har «Växlande avfrostning» som standarfunktion. Då en krets går igenom en avfrostningscykel, fungerar den andra kretsen på värmepumpsläget. Detta minskar behovet av dyr elvärmare för att bibehålla matningsluftens temperatur på en acceptabel komfortnivå under avfrostningscykeln.. Tid 80% 60% 40% 20% 20% 40% 60% 80% 100% Spjällposition CO²-Sensor Om en CO2-givare är ansluten beräknas minsta värde för uteluft enligt CO2²-kvoten. Värdet som mäts av sensorn kan läsas av i variabeln Parameter 3514 anger upp till vilket antalet miljondelar min. uteluft är tillräckligt. Parameter 3515 anger från vilket antal ppm 100% uteluft användes. Med hjälp av tre sensorer, kommer Climatic50 att kalkylera och spara den extakta procenten friskluft för varje spjällposition. 100% T ingående luft = T återgående luft x % återgående luft + T friskluft x % friskluft Kalibreringens sekvens kommer att göras periodiskt då alla kyl- eller värmeingångar är av. Instruktionen 3516 gör att en kalibrering kan undvikas. CO2 0ppm Bör Bör ppm Page 28 BALTIC/FLEXY - Installation manual SW