Rättsmedicinalverket Dokument: RM: LU001 Sida nr: 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsmedicinalverket Dokument: RM: LU001 Sida nr: 1 (19)"

Transkript

1 Sida nr: 1 (19) RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON MISSHANDEL Allmänt En rättsmedicinsk kroppsundersökning för dokumentation och bedömning av skador hos en målsägande efter fysisk misshandel är en viktig del av förundersökningen vid våldsbrott. Undersökningsrapporten kallas Rättsintyg enligt Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Rättsintyg kan också utfärdas i form av ett rättsmedicinskt yttrande på olika handlingar, t.ex. patientjournalhandlingar, utan särskild ny undersökning av personen, se LU 09. Undersökningsläkare Rättsmedicinalverket ska enligt förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket särskilt svara för verksamhet med utfärdande av rättsintyg. Enligt förordningen (2005:1063) om rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg inhämtas från läkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller av läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg utfärdas av annan legitimerad läkare med tillräcklig kompetens. Exempel på sådana skäl är att läkare vid Rättsmedicinalverket inte finns tillgänglig, eller att det krävs särskild kompetens för undersökningen, t.ex. i gynekologi eller ophtalmologi. I vissa fall kan undersökningsläkaren besluta att göra undersökningen tillsammans med annan läkare inom sjukvården. Detta kan vara lämpligt t.ex. vid vålds- eller sexualbrott mot barn. Rättsläkaren eller den kontraktsanställda läkaren är då huvudansvarig för undersökningen och rättsintyget. Inhämtande av rättsintyg Beslut att inhämta rättsintyg fattas av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Beträffande en person som är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelse kan beslutet innebära att undersökningen görs i form av en kroppsbesiktning (RB 28 kap., 12 ). Utredningsunderlag Begäran ska vara skriftlig på särskild av Rikspolisstyrelsen fastställd blankett, men undersökningen kan genomföras efter en preliminär muntlig begäran. Av begäran ska framgå personuppgifter, typ av undersökning och provtagning som begärs samt om personens medgivande har inhämtats. Dessutom bör den uppdragsgivande myndigheten skicka relevant skriftlig information i ärendet i form av anmälan, eventuella förhör med målsägande, misstänkt och vittnen, fotografier av brottsplatsen och av eventuella vapen samt ange eventuella specifika frågeställningar. Muntlig information kan också förekomma. Om den undersökte har varit föremål för sjukvård med anledning av skador ska polismyndigheten tillhandahålla kopior av patientjournaler från vårdtillfället.

2 Sida nr: 2 (19) Tid och plats för undersökningen Undersökningen bör utföras inom något dygn efter begäran, men kan som regel avvakta till nästa dag. Uppkomna hudskador framträder oftast tydligare efter ett dygn än under de första timmarna och kvarstår i allmänhet några dygn. Ett särskilt undersökningsrum bör användas som har god belysning, undersökningsbrits, omklädningsmöjligheter och toalett för den undersökte samt tillgång till undersöknings- och provtagningsmaterial. Undersökning i arrest- eller häktescell eller i privat bostad bör inte förekomma. Undersökningen kan utföras på undersökningsrum vid rättsmedicinsk avdelning, hos polisen, på häkte eller på sjukvårdsinrättning. Tid och plats för undersökningen avtalas med utredande polisman. Läkaren avgör om någon annan person skall vara närvarande vid undersökningen. Detta är lämpligt, särskilt om den undersökte är av annat kön än undersökningsläkaren. Identifiering Den undersökte identifierar sig genom giltig identitetshandling, patientnamnbindel, genom närvarande polisman som garanterar identiteten eller genom annan närvarande person som garanterar identiteten. I det senare fallet skall denna identifiera sig genom giltig identitetshandling. Identifieringssättet anges i rättsintyget. Bemötande och information Det är viktigt att den undersökte får ett professionellt och vänligt bemötande. Detta gäller såväl brottsoffer som för brott misstänkta personer. Enligt Lag (2005:225, 4, 5, 6) om rättsintyg i anledning av brott ska information lämnas om undersökningen är frivillig eller om det rör sig om en tvångsmässig undersökning. Vidare ska personen informeras om syftet med undersökningen, hur den kommer att gå till och vilken provtagning som kommer att ske. Personen tillfrågas om läkaren få ta del av eventuella journalhandlingar med anledning av undersökningen. Information lämnas också om att personuppgifterna kommer att registreras i Rättsmedicinalverkets databaserade interna ärendehanteringssystem. Särskild hänsyn tas till vuxna personer som saknar rättslig handlingsförmåga, samt till barn och ungdomar. Vi behov används tolk som tillhandahålls av polisen. Vid undersökningen av medvetslösa personer bör en god man vara utsedd av tingsrätten och ha godkänt att en undersökning får ske. Anamnes Den undersökta personen lämnar på läkarens förfrågan en egen berättelse om den aktuella händelsen och om nuvarande symtom. Uppgifterna redovisas kortfattat i rättsintyget. Kroppsundersökning En rättsmedicinsk kroppsundersökning innefattar normalt en undersökning av hela kroppen. En målsägande är dock inte skyldig att medge detta. Om undersökningen inte är fullständig antecknas detta i rättsintyget. Vid beslut om kroppsbesiktning görs alltid en fullständig kroppsundersökning.

3 Sida nr: 3 (19) Allmäntillståndet noteras, liksom om personen visar tecken på att vara påverkad av droger eller sjukdom. Längd och vikt uppmäts av läkaren. Om detta inte är möjligt tillfrågas den undersökta personen om dessa uppgifter. Skador i hårbottnen efterforskas genom att håret över hela ytan undan för undan förs åt sidan. Områden med avsaknad av hår efter slitning noteras. Ytan palperas för att notera bulor och ömhet. Huden i ansiktet, på och bakom ytteröronen och på näsan undersöks. Ögonens bindehinnor undersöks för påvisande av punktformiga blödningar. De övre ögonlocken vänds mot en öronpinne eller tändsticka. I munnen noteras eventuella skador på läpparna, läppbanden, tungbandet, i munslemhinnan, på tungan och tänderna. Förekomst av blod och annat material i näsan, hörselgångarna och munhålan noteras. Näsbenet och ansiktsskelettet palperas för att notera instabilitet eller ömhet. På halsens framsida och baksida noteras eventuella blåmärken, klösmärken eller snörfåra. På armarna efterforskas skador efter grepp, slag (parerskador) och annat våld. Stickmärken och ärr efter sådana som kan indikera intravenöst narkotikamissbruk efterforskas. På bålen noteras eventuella skador på framsidan och baksidan. Även områdena under underkläderna undersöks. Tryck utövas från sidorna över bröstkorgen för att efterforska smärtreaktion efter ev. revbensbrott. De yttre könsdelarna inspekteras ytligt. På benen undersöks eventuella skador. Eventuella bandage lossas för att inspektera skador. Efter operation inhämtas tillstånd för detta från ansvarig läkare eller sjuksköterska. Undersökningsutrustning Läkaren bör ha tillgång till speciella hjälpmedel för sina undersökningar i form av förstoringsglas (lupp) med belysning, oto- ophtalmoskop, tungspatel, ficklampa, svalgspeglel, stetoskop, reflexhammare, proktoskop, diktafon, linjal, Rape kit och annan provtagningsutrustning samt digitalkamera. Kläder Kläderna innehåller ofta viktig information i form av skador, blodspår, andra besudlingar och fibrer. Polisen ansvarar för att kläderna tillvaratas och undersöks. Läkaren bör dock bevaka att kläderna inte kastas. Fotografering

4 Sida nr: 4 (19) Fotografering av skador görs alltid och utförs av läkaren med digitalkamera. Bilderna lagras i Rättsmedicinalverkets interna bildbehandlingssystem, och bilder bifogas rättsintyget i elektroniskteller pappersformat. Undersökningar vid några speciella typer av våld Stick- och skärskador Skadorna beskrivs med avseende på utseende (spetsig, trubbig ända m.m.), storlek, riktning, och läge. Stickkanalens djup och riktning i två plan anges liksom skador på inre organ noterade vid eventuell operation. Patientjournal med operationsberättelse införskaffas. Ev. kan kontakt tas med opererande kirurg för kompletterande information. Strypning Frågor ställs om avsvimning, minnesförlust, om det svartnade för ögonen, syntes stjärnor eller susade för öronen. Likaså ställs frågor om avgång av urin och avföring. Heshet och sväljningsbesvär noteras. Förekomst av punktformiga blödningar i ögonens bindehinnor, i ansiktet, i munslemhinnan och bakom öronen noteras. Skador på halsen undersöks. Svalgspegling kan göras. Svullnader i mjukdelarna och på stämbanden kan påvisas med datortomografi. Skottskador Ingångsöppningen bedöms med avseende på utseende och skottrester. Projektiler och hagel i kroppen identifieras genom röntgenundersökning och tillvaratas vid eventuell operation för senare kriminalteknisk undersökning. Materialet bör inte röras med instrument av metall, eftersom repor kan försvåra den kriminaltekniska undersökningen. Kläderna tillvaratas av polisen. Författningar Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott. Rättsmedicinalverkets riktlinjer vid utfärdande av rättsintyg. Interna föreskrifter och riktlinjer Nr 2006:08. Formulär Begäran om rättsintyg. Formulär från Rikspolisstyrelsen. Kroppsmallar för illustration av skadelokalisationer. RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON KVINNOMISSHANDEL Allmänt Dessa brott karaktäriseras av upprepning och låg anmälningsbenägenhet. Vid den rättsmedicinska undersökningen kan därför ofta skador av varierande ålder påvisas. Oftast utövas våldet med sparkar och slag, ibland med tillhyggen, men även skarpt våld och bränning med t.ex. en glödande cigarrett förekommer. Ibland finns också inslag av sexuella övergrepp.

5 Sida nr: 5 (19) Bemötande Det är viktigt att den undersökta kvinnan får ett professionellt och vänligt bemötande. Ofta kan hon behöva ha någon annan person med vid undersökningen som hon känner och har förtroende för, t.ex. en släkting, väninna eller person från en kvinnojourgrupp. Patientjournaler Eftersom ofta upprepat våld förekommer är det önskvärt att införskaffa patientjournaler från tidigare vårdtillfällen för att dokumentera detta. Kroppsundersökning Under förutsättning av kvinnans medgivande granskas hela kroppen. Hårbottnen granskas med hänsyn till kala områden efter slitning och sår, svullnader och ömhet. Perforationer i örsnibbarna kan ha utvidgats och den omgivande vävnaden brustit i samband med att örhängen slitits ur. Ögonens bindehinnor och ögonlocken granskas avseende punktblödningar. Läpparna och munslemhinnan inspekteras beträffande förekomst av skador och punktblödningar. Läppslemhinnan kan skadas mot de egna tänderna. Halsen granskas avseende märken efter grepp eller dragning av textilier eller smycken. Överhudsavskrapningar kan härröra från gärningsmannens naglar vid grepp eller från kvinnans försök att befria sig. Bålen granskas efter hudskador. Brösten granskas avseende blåmärken och bit- eller sugmärken. Kroppens ryggsida granskas avseende skador efter knuff, tryck eller fall bakåt mot möbler eller golv. Sätet kan uppvisa blåmärken efter spark eller slag med föremål. På överarmarna kan det finnas blåmärken efter grepp med händer. Blåmärken och andra skador belägna på underarmarnas lillfingersidor kan ibland förklaras av avvärjningsförsök eller stötar mot hårda ytor. Bandformade rodnader eller överhudsuppskrapning runt handlederna kan härröra från fastbindning. Händerna granskas och naglarnas utseende noteras. På benen kan man hitta blåmärken efter olika typer av trubbigt våld. Fotografering Alla påvisade skador dokumenteras genom digitalfotografering. Provtagning Vid begäran eller efter läkarens bedömning tas prover, se nedan.

6 Sida nr: 6 (19) RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON BARNMISSHANDEL Allmänt Vid undersökning av barn som misstänks ha utsatts för fysiskt våld eller sexuellt övergrepp bör de olika utredningsinsatserna samordnas och planeras för bästa möjliga resultat i handläggningen. Detta görs ofta i ett s.k. samråd som initieras av socialtjänsten och med deltagande av polis, åklagare, barnläkare och barnpsykiater. Om brottsmisstanke uppstår övergår ledningen av utredningen i allmänhet till åklagare i form av en förundersökning. Ofta kan det vara en fördel att undersökningen utförs av två läkare, en rättsläkare eller en kontraktsanställd läkare och en barnläkare. Båda undertecknar rapporten, men det är rättsläkaren

7 Sida nr: 7 (19) den kontraktsanställde läkaren som är huvudansvarig. En rättsmedicinsk undersökning av barn för utfärdande av rättsintyg bör inte utföras på begäran av socialtjänsten utan enbart på begäran av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Bemötande Vid rättsmedicinsk kroppsundersökning av barn är det viktigt att undersökningssituationen är så lugn och trygg som möjligt för barnet, och att barnet har en vuxen person närvarnade som det känner väl som en förälder eller vårdpersonal. Undersökningen ställer också krav på läkaren att etablera ett förtroendefullt förhållande till barnet för att kunna genomföra en undersökning. Det är viktigt att barnet känner att det har kontroll över vad som händer vid undersökningen. Läkaren bör inte vara kall om händerna. Kroppsundersökning Den rättsmedicinska kroppsundersökningen av barn utförs som en sedvanlig fullständig undersökning av hela kroppen. För barn är det dock några speciella saker som är viktiga att beakta. Längd och vikt mäts. Allmäntillstånd, nutritionstillstånd och kroppshygien noteras. Skador i hårbottnen ses ofta enbart i form av svullnad, mera sällan ses blåmärken eller överhudsavskrapningar. På kinderna kan finnas grupper av ytliga punktformiga blödningar efter örfilar, ibland mönstrade efter fingrar. Trumhinnan kan brista efter slag mot örat. I munnen kan finnas slemhinnebristningar på läpparnas insidor och bristning i läppbanden efter tryck med hand med munnen för att få barnet att sluta skrika. På armar och ben kan finnas underhudsblödningar efter kraftiga grepp. På skinkorna kan finnas grupper av långsträckta underhudsblödningar efter slag med öppen hand. Vid slag med tillhygge uppkommer ofta långsträckta underhudsblödningar, två sådana efter varje slag vid sidorna om träffytan. Ibland kan finnas brännskador efter cigaretter, av skållning med hett vatten eller inverkan av hett föremål som strykjärn, spisplatta eller hårfön. Medicinsk utredning I allmänhet är det önskvärt att barnet läggs in på barnklinik för en allmän medicinsk utredning. Denna bör förutom rutinundersökningar omfatta en fullständig röntgenundersökning av skelettet och en koagulationsundersökning. Vid hjärnskador görs datortomografiundersökning och ögonundersökning av specialist. Provtagning Se nedan.

8 Sida nr: 8 (19) RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON SEXUELLA ÖVERGREPP MOT VUXNA Allmänt Sexuella övergrepp förekommer i alla åldrar, utövas av och kan drabba båda könen. Flertalet fall blir aldrig polisanmälda. Eftersom spår i form av t.ex., sperma och saliv lätt kan försvinna genom duschning och tvättning av underlivet är en tidig spårsäkring angelägen. Undersökningen bör göras inom några timmar efter anmälan, även på kvällstid och på natten. Eftersom undersökning vid misstänkt våldtäkt kräver gynekologisk kompetens och ofta innebär en uppföljning ur sjukvårdssynpunkt, bör dessa undersökningar som regel handläggas av gynekologläkare vid sjukvårdsinrättning. Om misstanke finns om samtidigt fysiskt våld t.ex. strypningsförsök bör den övriga delen av undersökningen utföras av rättsläkare eller kontraktsanställd läkare vid Rättsmedicinalverket.

9 Sida nr: 9 (19) Anamnes Den undersökta personen tillfrågas om vad som har hänt vid det aktuella tillfället, vilket fysiskt och sexuellt våld som har använts. Dessutom bör läkaren fråga allmänt om hälsotillståndet, ev. gynekologiska symtom, menstruation, preventivmedel och om senaste frivilliga samlag. Kläder Om övergreppet har skett nyligen bör kläderna tillvaratas av polisen innan läkaren gör sin undersökning. Detta görs med personen stående på ett större stycke papper, så att allt material som faller ner kan samlas upp. Varje klädesplagg packas separat i papperspåsar. Om kvinnan använt tampong eller binda säkras denna i en påse. Allmän kroppsundersökning Längd och vikt uppmäts. Kroppskonstitution, allmäntillstånd och ev. berusningsgrad noteras. Därefter granskas hela kroppsytan inklusive synliga delar av naturliga kroppsöppningar för att påvisa eventuella hudskador. Särskild uppmärksamhet riktas mot områden där grepp eller fasthållning kan ha lämnat märken som på halsen och armarna. Läppar, munhåla, tänder granskas med avseende på punktformade blödningar och slemhinneskador. Ryggen synas för att påvisa märken efter tryck mot underlaget. Alla skador och förändringar beskrivs noga i rättsintyget och fotograferas. Gynekologisk undersökning Puberterade flickor och vuxna kvinnor undersöks i gynekologstol och spårsäkring görs i samband med undersökning med Rape Kit. Området runt de yttre könsorganen inspekteras, skador och sjukdomstecken noteras och ev. främmande material säkras. Särskild uppmärksamhet ägnas den bakre kommissuren och förgården, då dessa representerar de vanligaste skadelokalisationerna. För att visualisera små ytliga bristningar i detta område kan några droppar 1 % toluidinblått appliceras varefter överskottet torkas av. Eventuella prover från förgården säkras innan spekulum eller annat instrument införs. Det som finns av mödomshinnan identifieras och granskas; slidväggen inkl. bakre fornix och livmodertappen inspekteras via spekulum utan annat glidmedel än vatten. Prov från bakre fornix tas innan spekulum helt har förts in. Bästa överblicken får man genom att föra spekulumet i botten, öppna det och titta under det att det långsamt dras tillbaka. Även ändtarmsöppningen undersöks ytligt. Provtagning Se nedan. Formulär Mall för illustration av skadelokalisationer.

10 Sida nr: 10 (19) RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Allmänt Vid undersökning av barn som misstänks ha utsatts för sexuellt övergrepp bör de olika utredningsinsatserna samordnas och planeras för bästa möjliga resultat i handläggningen. Detta görs ofta i ett s.k. samråd som initieras av socialtjänsten och med deltagande av polis, åklagare, barnpsykiater och barnläkare. Om brottsmisstanke uppstår övergår ledningen av utredningen i allmänhet till åklagare i form av en förundersökning. Om övergreppet skett nyligen är det på samma sätt som vid sexuella övergrepp mot vuxna viktigt att undersökningen görs omgående för att öka chanserna att säkra spår. Oftast har det misstänkta övergreppet skett månader eller år tidigare. Planeringen av utredningen kan ske i lugn och ro. Ofta kan det vara en fördel att undersökningen utförs gemensamt av två läkare, en rättsläkare eller kontraktsanställd läkare och en barnläkare, eller om det rör sig om en tonåring av en gynekolog.

11 Sida nr: 11 (19) Båda läkarna undertecknar rapporten, men det är rättsläkaren eller den kontraktsanställde läkaren som är huvudansvarig. En rättsmedicinsk undersökning av barn för utfärdande av rättsintyg bör inte utföras på begäran av socialtjänsten utan enbart på begäran av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Bemötande Vid rättsmedicinsk kroppsundersökning av barn är det viktigt att undersökningssituationen är så lugn och trygg som möjligt för barnet, och att barnet har någon person närvarnade som det känner väl som en förälder eller dagispersonal. Undersökningen ställer också krav på läkaren att etablera ett förtroendefullt förhållande till barnet för att kunna genomföra en undersökning. Det är viktigt att barnet känner att det har kontroll över vad som händer vid undersökningen. Läkaren bör inte vara kall om händerna. Kroppsundersökning Undersökningen utförs med barnet i vaket tillstånd. I enstaka fall om barnet är oroligt kan premedicinering ske med t.ex. benzodiazepiner som stolpiller. Inget appliceras rektalt om provmaterial ska säkras från analkanalen. Undantagsvis kan en tonåring som villkor för att gå med på en undersökning kräva att den görs i narkos. Detta kan då medges om även barnets målman går med på detta. Gynekologisk undersökning Småflickor undersöks i ryggläge på en brits, eventuellt liggande i en vuxens knä under det att den vuxne håller och särar barnets ben. Anogenitalområdet inspekteras med avseende på konfiguration, hygienförhållanden, tecken på hudsjukdom, skador och ev. främmande material. De stora bygdläpparna säras genom att läkaren tar tum- och pekfingergrepp med båda händerna ( separation ) och dras lätt framåt mot undersökaren ( traktion ). Därvid visualiseras förgården och mödomshinneöppningen. Om man drar oförsiktigt åt sidorna kan lätt ytliga sprickor i bakre kommissuren och mellangården uppkomma, som ev. felaktigt kan tolkas som skador orsakade av ett övergrepp. Undersökningen utförs med fördel även med kolposkop som tillåter bedömning med förstoring och som efter videofilmning av fynden kan eftergranskas av annan bedömare. Fynden dokumenteras med digitalfotografering, som görs med ringblixt och närbildsobjektiv. Påvisade fynd kan läggas in på en skiss för att underlätta förståelsen för läsaren av rättsintyget. Analundersökning utförs i ryggläge eller sidoläge. Området inspekteras med avseende på hud- och slemhinnerelief, kärlmönster, tecken på avföringsläckage, främmande material, ärr och skador. Före bedömning av slutmuskelns tonus tas prov från anus för spermieundersökning. Slutmuskelns tonus bedöms med ett finger i öppningen. Vid undersökningen vrids fingret runt för att identifiera ev. svagheter, då den undersökte kniper med slutmuskeln. Vid misstanke om slutmuskelskada kan ultraljudundersökning eller myografi utföras. Mäns/pojkars könsorgan granskas med hänsyn till främmande material, skada och sjukdom. Om det är möjligt, dras förhuden bakåt, men om det hos små pojkar är svårt, avstår man. Man kan säkra material för DNA-undersökning från penishuden och från andra delar av genitalområdet.

12 Sida nr: 12 (19) Provtagning Se nedan. Formulär Mall för illustration av skadelokalisationer. RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON MISSTÄNKT GÄRNINGSMAN, KROPPSBESIKTNING Allmänt Vid olika former av vålds- och sexualbrott, men även vid andra brott, kan förundersökningsledaren besluta om kroppsbesiktning av en person som är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelse. Syftet är att påvisa och bedöma skador av betydelse för utredningen och att genom olika prover binda en gärningsman till brottet. Den undersökte är skyldig att underkasta sig en fullständig kroppsundersökning samt provtagning som kan ske utan risk för men. Sekretessfrågor Läkaren har ingen tystnadsplikt mot den undersökte, vilket bör påpekas för denne. Kroppsundersökning Vid undersökning av misstänkt bör polis närvara. En fullständig kroppsundersökning ska göras. Alla skador, besudlingar och fynd noteras i rättsintyget. Fynden fotograferas.

13 Sida nr: 13 (19) Undersökning av misstänkt följer samma principer som för målsägande, men förutsätter inget medgivande. Vid misstanke om sexualbrott inriktas undersökningen på särskilda kroppsliga kännetecken av betydelse för personidentifieringen samt skador på ansikte, hals, bröst, armar/händer och underben, där det kan finnas märken efter målsägandens motstånd genom rivning med naglar, bett och sparkar. Narkotikabrott Det förekommer att narkotika smugglas i kroppen på narkotikakurirer, s.k. bodypackers. Materialet är emballerat i kondomer eller plastbehållare. Det kan sväljas för att via tarmen så småningom komma ut med avföringen, eller också kan det stoppas upp i slidan eller ändtarmen. Polisen begär ibland att personer misstänkta för sådant brott ska undersökas. Polisman gör en kroppsvisitation med genomgång av kläderna för eftersökning av förpackningar, sprutor och spetsar. Förutom sedvanlig kroppsundersökning utförs rektal och ev. gynekologisk undersökning för efterforskning av narkotikaförpackningar. Röntgenundersökning av buken kan göras för påvisande av förpackningar i tarmen. Om en förpackning anträffas i tarmen ska den komma ut med avföringen. Om förpackningen brister i kroppen finns stor risk för dödande förgiftning. Provtagning Har brottet inträffat under det senaste dygnet kan blod- och urinprov tas för rättskemisk undersökning, särskilt om personen visar tecken på att vara påverkad. Jämförelseprov för DNA-undersökning tas av polisen som slemhinneprov, s.k. FTA-prov eller av läkaren som venblodprov i EDTA-rör. Besudlingar på kroppen av blod och annat biologiskt eller icke biologiskit material tas tillvara på bomullstops. I övrigt ses avsnittet Provtagning.

14 Sida nr: 14 (19) RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON PROVTAGNING Allmänt Undersökningar av olika prover tillvaratagna vid rättsmedicinska kroppsundersökningar av brottsoffer och misstänkta gärningsmän har genom tekniska framsteg blivit allt viktigare som bevismedel vid vålds- och sexualbrott, och undersökningsläkaren skall överväga provtagning vid alla sådana undersökningar. Provtagning utförs om polisen begär detta, eller om läkaren bedömer sådan vara av värde. Rape kit Provtagningssatsen Rape kit från Nordkrim AB med särskilda provtagningsanvisningar bör användas för provtagningen. Det finns ett kit för sexualbrott och ett mindre kit för andra brott. Materialet innehåller allt som behövs i form av provtagningsutrustning, förpackningar, etiketter för märkning av proverna, blanketter och checklista. Alla prover ska tydligt märkas med namn och personnummer på personen som provet tagits från, provlokalisation samt datum och klockslag för provtagningen. Proverna lämnas till polisen som registrerar dem och skickar dem för undersökning.

15 Sida nr: 15 (19) Rättskemisk undersökning Provtagning för rättskemisk undersökning kan göras om misstanke föreligger att brottsoffer eller misstänkt varit påverkat eller drogat av alkohol, läkemedel eller narkotika vid den aktuella händelsen. Blod och urinprov tas så snart som möjligt, i vart fall inom ett dygn efter brottet. Provtagning senare är sällan meningsfull. Vid misstanke om drogning övervägs möjligheten att analysera flunitrazepam, ketamin, MDMA, GHB m fl. Jämförelseprov för DNA-undersökning DNA-prov tas som avskrap från kindslemhinna som s.k. FTA-prov på bomullstops med provtagningsset. På misstänkt tas provet av polisen. På målsägande tar läkaren prov om polisen begärt detta och i övrigt vid skär- och stickskador. På målsägande vid sexualbrott tar läkaren i stället venblod i EDTA-rör, eftersom annan persons DNA kan finnas i munnen. Blod- och sekretbesudlingar på kroppen Fuktigt material tas tillvara på torr bomullstops, torrt material tas tillvara på lätt fuktad bomullstops. Bomullstops kan fuktas med rent vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Den fuktade topsen pressas först lätt mot en torr tops för att minska vätskemängden. Topsen läggs i särskilt avsedda ventilerade papperspåsar och behöver inte torka i förväg. Blod, sperma, saliv och annat sekret på huden på misstänkt gärningsman och brottsoffer kan användas för DNA-undersökning, som binder gärningsmannen till brottet. Materialet tas upp på fuktad bomullstops, som läggs i påse och lämnas till polisen. Blodbesudlingar på händerna och andra delar av kroppen (även uttunnade sådana efter avtvättning) kan finnas på såväl brottsoffer som misstänkt, särskilt efter knivmisshandel. Saliv efter kyssar och slickning kan finnas runt munnen, på halsen och på bröstvårtorna. Vid sexualbrott kan vaginalsekret finnas på gärningsmannens fingrar. Vid manuell strypning kan sekret från gärningsmannens fingrar finnas i anslutning till klösmärken och blåmärken på halsen på offret. Smuts, partiklar och fibrer Smuts, jord, växtdelar, färgflagor och andra partiklar anträffade på hudytan eller i sår kan tillvartas och efter kriminalteknisk undersökning ge värdefull information. Sådant material kan också ibland påvisas i könsbehåringen och i slidan vid gynekologisk undersökning. Materialet tas med pincett och läggs i ett kuvert. Mindre mängder löst sittande material kan borstas ner i plastburkar. Fibrer kan fångas upp från hudytan med tejp som monteras på plastark med angivelse av lokalisering på kroppen. Sådan provtagning kan vara värdefull vid strypning med snara, anbringande av fot- och handfängsel m.m. Om misstanke föreligger att huden på handleder, fotleder samt runt munnen fixerats genom tejpning av en gärningsman kan dessa områden avtorkas med lösningsmedel för påvisande av eventuella klisterrester från tejpen.

16 Sida nr: 16 (19) Nagelskrap Fibrer, partiklar, avklöst epitel vid strypning och blodrester kan påvisas i nagelskrap. Med tandpetare eller spetsad tändsticka petas alla fingernaglarna och materialet tas tillvara i kuvert, ett för varje hand. Hårstrån Anträffade hårstrån kan morfologiskt undersökas och om hårrötterna finns kvar även DNAundersökas för identifiering av person. Materialet läggs i vikt papper i kuvert. Jämförelseprov av hår Som jämförelse tas ryckta hårstrån från huvudet och läggs i vikt papper i kuvert. Skottrester Provtagningen utförs i första hand av kriminaltekniker. Skottrester på huden runt ingångsöppningen fångas med adhesiv plast, s.k. kartplast som monteras på en plastfilm med angivelse av skottöppningen och anatomiska referenspunkter. Skjuthandsprover Provtagningen utförs i första hand av kriminaltekniker. Tändsatspartiklar på skotthanden tas upp med en s.k. stubbe. Bitmärken Prov på fuktad bomullstops tas från eventuella misstänkta sug- eller bitmärken för påvisande av saliv-dna. Skadorna fotograferas och dokumenteras med måttangivningar i två riktningar. Eventuellt görs även avgjutning. Undersökningen utförs i första hand av rättsodontolog. Gynekologisk provtagning Vid provtagning från prepubertala flickors könsorgan, där ingen spekulumundersökning utförs, säkras material på fuktade bomullstops, företrädesvis från vecken mellan blygdläpparna och ev. omedelbart innanför mödomsöppningen. Synliga fläckar och besudlingar på huden säkras på samma sätt. Hos vuxna kvinnor granskas först blygdbehåringen och ev. hopklibbade, besudlade hår avklipps och överförs till provrör. Behåringen kammas med fintandad kam, och kammen med ev. lösa hår läggs i ett kuvert. Därefter säkras prov från slidöppningen. Ett spekulum införs utan annat glidmedel än vatten. Material säkras på torra bomullstops från livmoderhalsen och bakre fornix. Provtagning från ändtarmsöppningen utförs i två steg. Först tar man fuktad bomullstops från perianalhuden. Därefter tvättas området och prov från analkanalen tas via proktoskop för att minimera risken för att spårmaterial förflyttas från utsidan till insidan. Prov från munslemhinnan säkras på fuktade bomullstops genom avstryk på tandutskotten bakom tandraderna och under tungan.

17 Sida nr: 17 (19) Vid undersökning av misstänkt gärningsman vid sexualbrott säkras avstryk med fuktade bomullstops från penis yta i vecket bakom ollonet, eventuellt även från fingrarna. Som referensprov tas venblod eller kindskrap. Mikrobiologi Provtagning för olika smittsamma patogena mikroorganismer som kan ha överförts i samband med ett sexualbrott omhändertas i särskild ordning av läkare inom sjukvården. Det samma gäller graviditetstest. Referenser Informationsblad i Rape kit. RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON DOKUMENTATION Bilddokumentation Fotografering med digitalkamera utförs alltid av den undersökande läkaren av påvisade skador och förändringar. Fotografier i pappers- eller elektroniskt format bifogas rättsintyget. Skisser på kroppsmallar kan användas. Röntgenundersökning kan göras som en sjukvårdande undersökning eller särskilt för den rättsmedicinska kroppsundersökningen för att påvisa misstänkta skelettskador på t.ex. ansiktsskelett, händer eller revben. Även datortomografi-undersökning kan utföras. Rättsintyg Undersökningsfynden dikteras fortlöpande under undersökningen. Storlek och läge på olika skador och förändringar mäts med linjal. Alla skador beskrivs separat under rubriker för olika kroppsdelar och numreras fortlöpande. Ev. sjukvårdsbehandling redovisas sammanfattande. Svenska termer används.

18 Sida nr: 18 (19) I ett utlåtande anges under separata rubriker en sammanfattning av skadorna, skadornas uppkomstsätt, skadornas ålder, ev. livsfara och risk för bestående kroppsliga men. Sannolikhetsskala I utlåtandet används olika sannolikhetsgrader för ett visst påstående, t.ex. avseende skadornas uppkomstsätt. Följande gradering används: Undersökningsfynden visar att.. talar starkt för att.. talar för att.. talar möjligen för att.. tillåter ingen slutsats om. Livsfara En skada eller ett tillstånd bedöms som livshotande om det har förelegat en beaktansvärd risk för dödlig utgång utan sjukvårdande behandling. Vid strypning talar uppgift om medvetslöshet för att ett livshotande tillstånd har förelegat. Referenser Protokollmall, rättsmedicinsk undersökning, Rättsintygsmodulen. RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON RÄTTSMEDICINSKT YTTRANDE Allmänt Polis- och åklagarmyndighet kan begära ett rättsintyg på skriftliga handlingar som tillhandahålls för bedömning. Det kan här röra sig om patientjournaler, fotografier, röntgenbilder, andra läkares rättsintyg och polisutredningshandlingar. Begäran kan gälla både brottsoffer och misstänkt person. Myndigheten begär inte att någon ny undersökning av personen ska göras. Ibland finns en specifik frågeställning som myndigheten önskar besvarad. Dokumentation Rättsintyget utformas enligt mall. Viktigt är att exakt ange vilket underlag läkaren har fått för sin bedömning. Om specifika frågeställningar föreligger är det viktigt att besvara dessa. Om läkaren anser att ytterligare material behöver införskaffas för en bedömning bör kontakt tas med utredande polisman. Läkaren måste vara medveten om, att utredningsunderlaget ofta är bristfälligt, vilket begränsar möjligheterna till bedömning. Om detta är fallet bör läkaren ange det i rättsintyget.

19 Sida nr: 19 (19) Referenser Mall för rättsintyg, rättsmedicinskt yttrande, Rättsintygsmodulen.

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ...

av misstänkt provtagning mottaget av undertecknad. ... ... ... ... ... Åtgärdskalender - spårsäkring och provtagning av misstänkt Åtgärdskalendern fungerar som en checklista vid spårsäkring och provtagning för misstänkt man eller kvinna. På sida 2 och 3 följer en specifik

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott

Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Spårsäkring och DNA-analys efter sexualbrott Ricky Ansell Verksamhetsexpert Biologienheten, SKL Statens kriminaltekniska Statens laboratorium kriminaltekniska - SKLlaboratorium 1 Statens kriminaltekniska

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Vad är barnmisshandel? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008

Sexualbrottsärenden. Kriminalteknik 4-2008 Sexualbrottsärenden Den forensiska analysen och utvärderingen av erhållna resultat i sexualbrottsärenden är ofta såväl tidsödande som komplicerad vilket tillsammans med ett högt ärendetryck leder till

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring?

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring? Namn Personnummer Anamnes tarm lång Datum 1. Hur ofta har du avföring? Mer än två ggr/dag En gång/dag Ungefär två ggr/vecka Ungefär en gång/ vecka Mer sällan än en gång/vecka Ungefär varannan vecka 2.

Läs mer

Produktblad från. Nordkrim AB

Produktblad från. Nordkrim AB Produktblad från Nordkrim AB Faxen håller på att gå ur tiden. Beställ via webbutiken på vår hemsida, www.nordkrim.se. Det går också bra att skicka en beställning via e-post till order@nordkrim.se. Vår

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

www.rmv.se Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala

www.rmv.se Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala Efter döden 2015-03-12 Ann-Sofie Pålsson, ST-läkare & doktorand rättsmedicin, Uppsala Hjärndödsbegreppet Dödstecken/likfenomen Dödstidsbedömning Naturlig eller onaturlig död Olika dödssätt Undersökning

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Uppföljning av rättsintygsreformen

Uppföljning av rättsintygsreformen Uppföljning av rättsintygsreformen Rättsmedicinalverket www.rmv.se Form och originalproduktion: Forma Viva, Linköping Tryck: CT Impress, 2007 Uppföljning av rättsintygsreformen Rättsmedicinalverket oktober

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen HYGIENANVISNINGAR Dusch- och bassängavdelningen Användarnas hygien och agerande har den största betydelsen för renligheten gällande badvattnet i bassängerna och de fuktiga utrymmenas ytor. 1. TVÄTTNING

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) vid Akademiska sjukhuset och primärvården. Kontaktpersoner Åsa

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL Textförfattare: Jan Dahlström, chefläkare Faktaansvarig: Jan Dahlström, chefläkare Ursprungsdatum: Senast reviderad: våren 2005 Antal sidor: 10 Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård Avsnitt

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer 2009-01-09 Utdrag ur Yrkesgemensam handbok (rev nov 2008) Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Nordöstra Skåne 2003 10. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 10.1 Bakgrund Våld i nära relationer är ett samhällsproblem

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Framtagen i samverkan mellan Ekerö kommun, Polismyndigheten och Landstinget, HT 2012. 1 Innehållsförteckning 1. Varför en Policy och

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

15 Huden och våra rörelseorgan

15 Huden och våra rörelseorgan 15 Huden och våra rörelseorgan 15.1 1 Hudens delar 2 Olika fingeravtryck 3 Leta bov 4 Sola eller inte? OH1 Fingeravtryck 5 Dött eller levande? 6 Hår och naglar i mikroskop 7 Väderkänsligt hår 8 Kallt och

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen.

Kvinnor som har menstruation eller kraftiga flytningar, kan ge urinprov, men ombeds sätta in en ny tampong innan provtagningen. Patientanvisning 1/3 Urinprovtagning Förberedelser inför undersökningen Det mest pålitliga resultatet fås av prov från morgonurinen. Urinens sammansättning påverkas av mat och dryck. Därför bör Ni undvika

Läs mer

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi. Anatomi och fysiologi Anatomi och fysiologi 1 Checklista Hjärnan Fittan Kuken Analen Fokus på njutning och säkrare sex Fakta Hjärnan viktigaste organet när det gäller sex bestämmer om man vill ha sex eller inte. Vissa vill

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Regional överenskommelse, handlingsprogram och riktlinjer för Region Skåne KO RT V E R S I O N Avsedd för personal inom den hälso- och sjukvård samt tandvård som Region Skåne ansvarar

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som blivit förälder BB-avdelningen Kvinnokliniken Inför hemgång När ni kommit hem 1. Ring BHV - barnhälsovården. Meddela att ni kommit hem från BB och boka en tid när ni ska träffas. 2. Ring barnmorskemottagningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer