BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR KÄRNFASTIGHETER KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR KÄRNFASTIGHETER KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Version: 3a

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 ALLMÄN ENERGIPRESTANDA... 7 GENERELLA RIKTLINJER... 8 Rumstemperaturer under uppvärmningsperioden... 8 Skolor och fritidshem... 8 Förskolor... 8 Servicehus (vårdboende)... 8 LSS boende (ej vårdboende)... 8 Boendelägenheter m fl Offentliga lokaler... 8 Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar... 9 Kontor... 9 Verkstäder... 9 Garage... 9 Övriga allmänna utrymmen... 9 Rumstemperatur kyla... 9 Fukt Relativ luftfuktighet i rum Högsta tillåtna fukttillstånd för material BYGGNADSTEKNISKA RIKTLINJER Värmeisolering och lufttäthet ELTEKNISKA RIKTLINJER Belysning El apparater VVS TEKNISKA RIKTLINJER Systemtemperaturer och Energiprestanda VS installationer Fjärrvärme Version: 3a

3 Radiatorsystem Värme till ventilationssystem Automatiskt pumpstopp Varmvatten Vattenflöden Värmeisolering och lufttäthet Pumpar Radiatortermostater Systemtemperaturer och Energiprestanda Ventilations-installationer Tilluft Luftflödesdimensionering Värmeisolering och lufttäthet Filterklass AKUSTIK RIKTLINJER LUFTLJUDSISOLERING Innebörd av olika ljudisoleringsklasser Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler STEGLJUDSISOLERING Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler RUMSAKUSTIK Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler LJUD FRÅN INSTALLATIONER Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler TRAFIKBULLER Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler Version: 3a

4 Rev Ver 3 Dokumentet har bytt namn från Bilaga Gällande riktlinjer till Bilaga Riktlinjer Energiprestanda och Innemiljö. Hela kapitlet med akustik har ändrats från C till B klass. Kompletteringar och ändringar har införts. Ändringar har ej markerats. Rev Ver 3a Följande text har förändrats på s18 Tilluft Dimensionerande temperatur för luftvärmare i skolor, kontor o dyl +20 C Dimensionerande temperatur för luftvärmare i servicehus (äldreboende) +22 C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i skolor, kontor och dyl C Beräknat grundbörvärde vid tilluftsreglering med VAV C Version: 3a

5 INLEDNING Detta dokument ansluter till övriga delar av Kärnfastigheters Projekteringsanvisningar samt Checklistor för driftkontroll av fastighet. Syfte Syftet med dokumentet är att ge enkla och övergripande riktlinjer för energiprestanda och inneklimat i processen från projektering till drift och förvaltning. Riktlinjerna gäller alla parter som deltar i processen som projektledare, projektörer, entreprenörer (även ramavtalade), förvaltare, driftföretag, hyresgäster och brukare med flera. I förlängningen skall detta bidra till fastigheter med en hållbart hög energieffektivitet och god innemiljö. Tekniska lösningar I vissa fall anger Kärnfastigheter krav på tekniska lösningar. Dessa återfinns i bilagor för respektive disciplin under rubriken Tekniska anvisningar Riktvärden Ett antal mätbara rikt- eller börvärden är angivna i detta dokument. Dessa värden skall verifieras vid ny/till och ombyggnation för att ge en tidig indikation på uppnått resultat. Dokumentet gäller även för befintlig bebyggelse men byggnadens status kan medföra att undantag behöver göras. Dessa skall godkännas av Kärnfastigheter och dokumenteras. Urvalet av riktvärden som presenteras här avser inte att vara fullständiga på något sätt och inte heller att återge myndigheters minimikrav utan avser mer att förtydliga och spegla Kärnfastigheters intentioner. Vidare utesluter urvalet inte att det finns andra värden av hög relevans vilket kan vara fallet vid t ex produktion av passivhus. Avvikelser Vid eventuella avvikelser till aktuella regelverk och standarder som t ex SS-EN, BBR, AFS eller FoHMFS och som innebär högre kravnivåer än vad som anges här, gäller dessa regler före här angivna nivåer. För val av lämpliga mätmetoder hänvisas även till dessa och liknande referenser. Tolerans vad gäller avvikelser från börvärden är inte angivna utan får avgöras från fall till fall i synnerhet som flera faktorer ofta samverkar. Till exempel bidrar luftdrag och omgivande ytors temperatur till upplevelsen av rumstemperatur och bör tas med i en bedömning av acceptabla avvikelser i lufttemperatur. Speciella omständigheter kan även medföra att avvikelser från börvärden medges av Kärnfastigheter. Avvikelse skall dokumenteras i projekteringsmötesprotokoll och i projektörens egenkontroll. Version: 3a

6 Grundregel för energitillförsel Energitillförseln till byggnader skall hållas nere. Detta ska ske genom att minimera såväl installerad effekt, som drifttid och effektförluster. Dessutom bör effekttillförseln regleras dynamiskt för att anpassa luftflöden, belysningsstyrkor, kyla etcetera efter behov. Behovet bedöms utifrån lämpliga parametrar. Version: 3a

7 ALLMÄN ENERGIPRESTANDA Energiprestanda (värme+varmvatten+fastighetsel ) vid nybyggnad, ej eluppvärmd: Mindre eller lika med: 0,75 x (BBR ventilationstillägg) Energiprestanda (värme+varmvatten+fastighetsel ) vid ombyggnad, ej eluppvärmd Mindre eller lika med: 0,7 x (BBR ventilationstillägg) Verksamhetsel : Skola och förskola Vårdboende Kontor <30kWh/m2/år <40kWh/m2/år <35kWh/m2/år Kommentar: Målet för nybyggnad ansluter till BBR 2012 s klassning Byggnad med låg energianvändning enl SS :2011 klass B. Avvikelse från ombyggnadsmålet kan undantagsvis accepteras om det är uppenbart orimligt att uppnå nivån. Mål enligt ovan skall ställas vid varje ny eller ombyggnad. Målen skall beräknas och presenteras i energiberäkningen inklusive beräkningar av verksamhetselen. Målens ekonomiska bärighet skall bekräftas med LCC kalkyl efter KFA s kalkylmodell eller vid behov mer nyanserad modell. Målen skall delges till samtliga aktörer i ny/ombyggnadsprojektet. Energianvändningen för verksamhetsel (belysning, datorer, hushållsapparater etc.) skall minimeras. Energianvändningen inkl användningen av verksamhetsel skall verifieras efter två års drifttid. Version: 3a

8 GENERELLA RIKTLINJER Rumstemperaturer under uppvärmningsperioden Under uppvärmningsperioden skall följande lufttemperaturer hållas i nedanstående typer av lokaler. Temperaturerna gäller under verksamhetstid. Lägsta temperatur i respektive intervall skall eftersträvas m h t verksamheten men effektdimensionering görs efter det högre värdet. Folkhälsomyndighetens krav gällande operativa temperaturer för både vinter och sommarfallet skall beaktas och verifieras vid projekteringen. Verifiering skall alltid redovisas för typlokaler för arbetsrum och boenderum. Som arbetsrum räknas lokaler där man stadigvarande vistas och temperaturkravet är minst +20 o C. Skolor och fritidshem Klassrum och övriga arbetslokaler + 20 C Korridorer, kapprum + 18 C Förskolor Rum där barn normalt vistas + 21 C Arbetslokaler + 20 C Korridorer, kapprum + 18 C Servicehus (vårdboende) Utrymmen inom vårdavdelning + 23 C Korridorer, personaldel och dyl utom vårdavdelning + 20 C LSS boende (ej vårdboende) Vårdhem, LSS boende och dyl inom vårdavdelning + 21 C Korridorer personaldel och dyl utom vårdavdelning + 20 C Boendelägenheter m fl. Bostadslägenheter, inackorderingshem, hotell inom boendedel C Offentliga lokaler Bibliotek, museer, teatrar, samlingslokaler och dyl + 20 C Version: 3a

9 Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar Simhallar, lufttemperatur C (vattentemperaturens börvärde är 1-2 C under lufttemperaturen) Ishall C Gymnastikhallar, sporthallar - för gymnastik och dyl + 17 C - för aktiviteter av utomhuskaraktär typ fotboll, boule, skate + 12 C Omklädningsrum, duschrum C Kontor Kontorsrum och dyl + 20 C Verkstäder Lokaler där lätt arbete försiggår C Lokaler där hårt arbete försiggår C Garage Garagerade fordon för utsättning i trafik + 10 C Garage som endast används för uppställning av fordon uppvärms ej. Övriga allmänna utrymmen Källare, trapphus, förråds- och dylikt där personal endast tillfälligtvis vistas + 10 C Tomställd byggnad/del av byggnad + 8 C Kommentar Temperatursänkning skall ske under tid då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna (natt/helg). I t ex skolor och förskolor kan en lämplig sänkning av rumstemperaturen vara 3 C. Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får mobila elradiatorer eller liknande inte användas för att höja temperaturen. Rumstemperatur kyla Lägsta rumstemperatur vid vilken komfortkyla tas i drift +25 C (såvida inte särskild verksamhet eller krav på operativ temperatur motiverar annan temperatur). Kommentar Installation av kylutrustning skall undvikas i allmänhet och i synnerhet för komfortkyla. Åtgärder för att skärma av för solinstrålning, isolera eller på annat sätt förhindra värmetillförseln skall i första hand väljas. Fri och fjärrkyla skall prioriteras. Version: 3a

10 Om kyla installeras skall denna vara sammankopplad med värmesystemet så att ett motverkande förhållande undviks. Starttillstånd av kylanläggning skall som regel vara förreglad med rådande utomhustemperatur och vara behovsstyrd. El/Tele och datarum: Värmelast från utrustning skall minimeras och erforderlig kylning beaktas. Kylning med luft från allmänventilationen är lämplig enbart då ventilationsaggregatet är i drift dygnet runt vilket sällan är fallet. Kylning via ute- alternativt överluft och frånluft kan vara en lämplig lösning. Utformningen av ventilationslösning skall göras för optimal värmeevakuering. Version: 3a

11 Fukt Fuktsäkerhetsprojektering skall utföras så att minst nedanstående innehålls. Relativ luftfuktighet i rum Luftfuktighet i ishall (vid isläge) 60%RH Luftfuktighet i simhall 55%RH Luftfuktighet i hygienutrymmen för start av ventilationsforcering 75-80%RH Kommentar Befuktning bör undvikas. För avfuktning av större utrymmen men även hygienutrymmen och liknande bör avfuktning med uteluft undvikas. Högsta tillåtna fukttillstånd för material För material och ytor där mögel, bakterier och svampar kan tillväxa, skall väl dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av kritiska fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om materialet är nedsmutsat eller om uppgifter avseende kritiska fukttillstånd saknas, skall en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. Material Kritiskt fukttillstånd [%RF] Material där dokumentation avseende kritiskt fukttillstånd saknas 75 % Smutsade material 75 % Trä och träbaserade material 75 % Gipsskiva med papp 80 % Mineralull 90 % Cellplast (EPS) 90 % Betong 90 % Kriterierna gäller vid rumstemperatur. De utgår från SPs förslag till kritiskt fukttillstånd. Säkerhetsmarginal Vid fuktdimensionering med probabilistiska metoder, dvs baserade på sannolikheter, skall hänsyn tas till de osäkerheter som är förbundna med att förutsäga storleken på en viss fuktpåverkan. En säkerhetsmarginal bör därför införas, resulterande i en sänkning av det aktuella kritiska fukttillståndet motsvarande säkerhetsmarginalen. Version: 3a

12 Temperaturberoende Risken för att materialet ska angripas av mögel, bakterier och svampar är beroende av både relativ fuktighet och av temperatur samt den varaktighet under vilket dessa råder. Vid fuktdimensionering krävs därför både fukt- och värmeberäkningar av aktuell konstruktion som tar hänsyn till regionalt klimat, mikroklimat samt konstruktionens placering i byggnaden. Metod för fuktmätning i trä För mätning av fukt i trä följs anvisningar i Fukt i trä för byggindustrin,[sp Trätek] Metod för fuktmätning i betong Mätning av fukt i betong skall ske enligt RBK, (Rådet för Byggkompetens) Mätning av fukt i betong skall utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong Version: 3a

13 BYGGNADSTEKNISKA RIKTLINJER Värmeisolering och lufttäthet U-värde fönster(hela konstruktionen) energiklass enligt EU direktiv: A klass Uv < = 0,9 W/m 2 K U-värde väggar <=0,15 W/m 2 K U-värde tak <=0,10 W/m 2 K U-värde golv <=0,15 W/m 2 K U-värde ytterdörr <=1,2 W/m 2 K Klimatskalets lufttäthet (50Pa tryckdifferens) <=0,4 l/s,m 2 Aom Minimering av köldbryggor i klimatskärmen ska alltid eftersträvas. Dessa bör detaljberäknas i lämpligt simuleringsprogram t ex HEAT eller VIP Energy. I synnerhet i lågenergibyggnaderna kan ogenomtänkta anslutningar få stora konsekvenser för energianvändningen i byggnaden. Miljöbyggnad, Brons och Silver, menar att 20% påslag på transmissionsförlusterna är ett godtagbart antagande, men det kan vara högre än så i lågenergibyggnaderna och för nivå Guld fordras beräkning. Använd standard Byggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - Beräkningsmetod (ISO 13789) för hantering av ytor och mängdning. Dagsljustransmittans fönsterglas Dagsljusfaktor LT>=60% bestäms i projekten Kommentar Klimatskalets täthet skall verifieras genom täthetsprovning och utförandet av isoleringen genom termografering. Täthetsprovning ska utföras enligt SS-EN metod B. Delprover av konstruktionen skall provas först för att verifiera montaget. Slutligen skall hela byggnaden provas. OM inte detta är genomförbart skall utförandet i minst 5 % av lokalerna provas. Urvalet av utrymmen ska vara representativt för hela byggnaden. Läckagesökning skall som regel utföras före inklädnad av ytterväggar för att enklast kunna lokalisera och åtgärda eventuella läckage. Vindtäta ytskikt utvändigt skall utföras noggrant för att förhindra luftrörelser i isoleringen och minska risken för inträngning av regnvatten i klimatskalet. Vid nybyggnation skall särskild hänsyn tas till risken för övertemperaturer t ex bör stora fönster mot syd och väst undvikas eller minimeras till ytan alternativt alltid förses med solavskärmning. Sakkunnig Energi skall kopplas in för att samordna så att utformningen av solavskärmning, minimering av fönsterytor och myndighetskraven på dagsljusinsläpp optimeras i förhållande till varandra. Version: 3a

14 ELTEKNISKA RIKTLINJER Belysning Installerad effekt (max) Enligt Ljus och rum Utgåva 3 Nivå Bör Energiklass för ljuskällor enl EU direktiv A Energiklass för driftdon enl EU direktiv A1,A2 Ljusfärg, invändiga ljuskällor K Färgåtergivningsindex, invändiga ljuskällor Ra>=80 Ljusfärgskvalitet (MacAdam) Invändig belysning <=5 SDCM Utvändig belysning <=7 SDCM Min livslängd lysrör enl IEC/EN h Min livslängd, LongLife lysrör enl IEC/EN h Min livslängd kompaktlysrör enl IEC/EN h Min livslängd, LongLife, kompaktlysrör enl IEC/EN h Min livslängd metallhalogenlampor enl IEC h Min medellivslängd (70% av nom ljusflöde) LED lampor och dess drivenheter h Min medellivslängd (70% av nom ljusflöde) LED lampor. Utvändig belysning h Belysningsstyrkor allmänt Enligt Ljus och rum Utgåva 3 Belysningsstyrka klassrum 500Lux Dagsljusgräns för aktivering av utvändig belysning <10Lux Kommentar Belysning bör styras och regleras halv eller helautomatiskt. Armaturer skall för att bibehålla sitt ljusflöde rengöras med jämna intervaller Omfattningen av ytterbelysning skall minimeras men fungera för verksamheten. Om inte särskilda skäl för personsäkerhet och inbrottsrisk föreligger skall ytterbelysningen släckas nattetid. Mindre avvikelse från krav på installerad effekt kan accepteras vid dagsljusreglering och närvarostyrning. Version: 3a

15 El apparater Hushållsapparater allmänt energiklass enl EU direktiv A+ Kyl och frysskåp A++ Torktumlare energiklass enl EU direktiv A TV energiklass enl EU direktiv A UPS / växleriktare (Off-line) för nöd- och utgångsbelysningar skall ha en verkningsgrad på utrustning >=98% UPS /dubbelkonverterande (On-line) skall ha en verkningsgrad på utrustning >=92% Frekevensomriktare skall ha en verkningsgrad på >=98% Kommentar Utrustning skall konfigureras till lägsta energinivå avseende energisparläge mm. Torktumlare och torkskåp skall vara internt styrda över temperatur och fukt. Standbyförluster skall minimeras. Fast belysning i kyl eller frysskåp med glasdörr skall undvikas. Version: 3a

16 VVS TEKNISKA RIKTLINJER Systemtemperaturer och Energiprestanda VS installationer Fjärrvärme Temperaturdifferens för primärvärme tillopp och retur >=50 C Radiatorsystem Temperatur för tillopp/retur 55/40 C Värme till ventilationssystem Börvärde för stilleståndsreglering +15 C Automatiskt pumpstopp Utetemperatur när automatiskt pump och ventilstopp skall aktiveras(dvs avstängning av värmesystemet) > C Sommartid maj okt >=+12 C Passivhus >=+10 o C Varmvatten Varmvattentemperatur(sämsta stället samt innan VVX, VVB) +50 C Vattenflöden Tvättställ <=6 l/min Disklåda <=6 l/min Dusch <=9 l/min WC publika lokaler och äldreboende spolning ett läge 6l WC övriga lokaler spolning 2 läge 2l och 4l Värmeisolering och lufttäthet Ledningsisolering VV/VVC ledning. Max temperaturdifferens 3 o C mellan VV framledning och VVC vid VVX. Minsta serieklass för isolering av VV/VVC ledning är Serie 3A* Minsta serieklass för isolering av VS ledningar (i uppvärmda utrymmen) Serie 2A* *(Dock minst 40mm) I byggnader där rör är förlagda i ouppvärmda utrymmen dimensioneras isolering av VV, VVC och VS ledningar så att förlusterna är mindre eller lika med dem för rör förlagda i uppvärmda utrymmen. Version: 3a

17 Pumpar Eleffektivitet för cirkulationspumpar enl Europump Radiatortermostater Energieffektivitet för radiatortermostater enl TESS A klass, EEI<=0,27 A klass Kommentar Frekvent använda duschar och tvättställsblandare skall vara tids eller beröringsstyrda. Blandare skall ha kallstartsfunktion. Spillvattenvärme från duschar och övrigt varmvatten bör återvinnas om så är lönsamt. Cirkulationspumpar skall tryckstyras. Den termiska isoleringen skall vara komplett och omfatta samtliga ledningar (inklädda och ovan undertak) samt komponenter inklusive större ventiler (>=DN35). Version: 3a

18 Systemtemperaturer, luftflöden och Energiprestanda för Ventilationsinstallationer Tilluft Dimensionerande temperatur för luftvärmare i skolor, kontor o dyl +20 C Dimensionerande temperatur för luftvärmare i servicehus (äldreboende) +22 C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i skolor, kontor och dyl C Beräknat grundbörvärde vid tilluftsreglering med VAV C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i servicehus (äldreboende) C Start forcering VAV i klassrum, samlingssalar, konferensrum m m vid närvaro >+23 o C Respektive vid ej närvaro >+25 o C Luftflödesdimensionering Uteluftflöde i klassrum, kontorsrum, samlingssal och liknande 10l/s*p. Övriga lokaler enligt BBR. Aggregat och distributionssystem skall normalt dimensioneras för min 12l/s*p med hänsyn till reservkapacitet Uteluftsflöde i äldreboende(per person/ lägenhet) 20l/s (Normalt halverat flöde i nattdrift i sämst belägna rummet, dock lägst 0,35l/s m 2 ) Lufthastighet i äldreboende(inom vårdavdelning) <=0,10m/s Lufthastighet i klassrum, kontorsrum och liknande (vinterfallet, t luft =20 o C) <=0,15m/s Lufthastighet i klassrum, kontorsrum och liknande (sommarfallet, t luft =26 o C) <=0,25m/s Luftutbyteseffektivitet alt lokalt ventilationsindex Enl Arbetsmiljöverket Co 2 i klassrum, kontorsrum, samlingssal och liknande (normalt reglerområde) ppm Personantal för rum där VAV skall installeras >8 pers Förhållande min max luftflöde vid VAV i rummet <=1:6 Maximalt tillåtet tryckfall i kanal 1Pa/m Eleffektivitet (för FTX vid maximalt luftflöde) SFPv vid nybyggnad (Avser per system. Vid VAV gäller värdet vid 80% av dim flöde) <=1,7 (kw/m 3 /s) SFPv vid ombyggnad (Avser per system. Vid VAV gäller värdet vid 80% av dim flöde)<=2,0 (kw/m 3 /s) Eleffektivitet för fläktar (val skall presenteras för KFA s sakkunnige) >=IE3 (*Vid VAV system skall ev sammanlagring diskuteras med KFA s sakkunnige, se kommentar) Version: 3a

19 Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinningssystem enligt EN 308 (torr verkningsgrad) Allmänventilation >=80% Ventilation av storkök och dyl KorsströmsVVX >=60% (Alternativen skall presenteras för KFA s sakkunnige) Motströms VVX >=80% Tvättstugor verkningsgrad optimeras vid val av system för energiåtervinning Värmeisolering och lufttäthet Täthetsklass för kanalsystem >=C klass Isolering av ventilationskanal skall utföras så att temperaturen i kanaler inte förändras mer än 1 o C Min tjocklek för isolering av ventilationskanaler i kalla ouppvärmda utrymmen 100mm Filterklass Filterklass Tilluft F7 Filterklass Frånluft M5 Energiklass för luftfilter enl Eurovent (vid nyproduktion eller tryckstyrning) A Klass Kommentar Anläggning för luftbehandling skall vara i drift endast när lokalen används eller när det behövs av särskilda skäl. Efter en period av stoppad ventilation bör om möjligt denna starta så att en omsättning av luftvolymen åstadkoms före det att lokalen används igen. Erforderlig intermittent drift i forcerat läge. För bostäder gäller kontinuerlig drift med reducering av luftflödet på natten. Luftflödena skall som regel behovsstyras automatiskt eller halvautomatisk utifrån relevanta parametrar. Vid skollov eller längre uppehåll i verksamheten skall ventilationsflödena anpassas. Luftdon skall för att behålla sitt flöde rengöras med jämna intervall. Under sommartid får luftbehandlingsanläggning i begränsad omfattning vara i drift för att kyla ned byggnaden med sval nattluft. Denna funktion i styrprogrammet skall aktiveras endast vid påkallat och konstaterat behov av Kärnfastigheter. Funktionen skall ej vara i drift i skolor under sommarlov. Hög verkningsgrad skall eftersträvas för frekvensomformare. Alternativ skall redovisas. Energiklass för luftfilter gäller endast vid nyproduktion eller för befintliga ventilationsaggregat med tryckstyrning, då ett minskat motstånd i luftfiltret ökar luftflödet som renderar i en ökad användning värmeenergi. *Vid VAV anläggningar skall sammanlagring avgöras ihop med sakkunnig för Kärnfastigheter. Hänsyn skall tas till summerat min luftflöde i förhållande till det möjliga för aktuell aggregatstorlek och lokalernas utnyttjande. Härvid kan tillåtet SFPv-tal komma att öka vid max luftflöde. Version: 3a

20 AKUSTIK RIKTLINJER Ljudkrav skall uppfylla ljudklass B i SS 25268:2007 gällande skolor / förskolor, äldreboendes gemensamma lokaler och vårdlokaler. Dessa krav skall normalt tillämpas. För lägenheter / boenderum på äldreboende, LSS-boende etc gäller ljudklass B enligt SS 25267:2004 avseende luft- och stegljudsisolering, medan krav enligt BBR gäller avseende ljudnivåer från installationer och trafikbuller. (BBR-krav återfinns i BBR, medan högre ljudkrav fortfarande hänvisar till SS25267:2004). Märk att några mindre modifieringar av de i standarden angivna kraven har skett. Med denna tillämpning uppfylls miljöbyggnad nivå SILVER, där hälften av ljudparametrarna skall uppfylla ljudklass B och övriga ljudklass C. För lokaler är kraven i stort lika mellan ljudklass B och C, varför B väljs generellt. I de fall rumstyp ej anges nedan får man välja krav med jämförbart utrymme. Omständigheter som t ex hörselskadade barn /personal kan medföra behov av högre krav än de som återges nedan. Beroende av typ av äldreboende, LSS-boende etc kan högre krav erfordras gällande boenderum. Skall beslutas i samråd med nyttjaren i varje enskilt fall. LUFTLJUDSISOLERING Med luftljudsisolering avses här vägt reduktionstal i byggnad R w, db uppmätt enligt SS-EN ISO samt utvärderat enligt SS-EN ISO och SS 25268:2007 respektive SS 25267:2004. Luftljudsisolering är byggnadens förmåga att reducera luftburet buller mellan två rum, vilket medför att luftljudsisoleringen är bättre ju högre värde som uppmäts. Innebörd av olika ljudisoleringsklasser. R w, db Beskrivning 30 db Normalt samtal hörs och är ofta störande 35 db Normalt samtal kan höras. Högröstat samtal hörs och är ofta störande 40 db Normalt samtal kan höras. Högröstat samtal hörs 44 db Sekretess vid normal röststyrka 48 db Högröstat samtal uppfattas ej, men kan höras. Betraktas ofta som tillräckligt för sekretess. Avlyssning intill vägg möjlig under tysta förhållanden 52 db Högröstat samtal uppfattas ej, men kan höras. Väljs vid sträng sekretess. 55 db Högröstade samtal hörs ej. Måttlig ljudnivå från musikanläggning kan höras Undervisningslokaler Lägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R w, db Typ av utrymmen Mellan rum Mot korridor*) Klassrum Grupprum 44**) 40***) Kontor, adm exp, bibliotek Rum med krav på måttlig sekretess - Yrkesvägledare, personalrum, konferensrum, mötesrum, samtal Rum med krav på hög sekretess rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, vilrum, wc, dusch Utbildningslandskap, mellan hygienrum 35 - Musikrum****) Aula, hörsal****) Version: 3a

21 *) för att uppfylla kravet krävs normalt dörr i angiven ljudklass och vägg i en högre klass. T ex för att uppfylla R w 40 db mot korridor erfordras dörr med R w 40 db och vägg i ljudklass R w 44 db **) mellan rum med dörr accepteras 5 db lägre krav ***) för skiljekonstruktion med större glasparti som medger god uppsikt accepteras 5 db lägre krav ****) skall specialstuderas. Kravet avser Dn,T,w, db. Mot korridor som normalt ej nyttjas kan R w 44 db väljas från musikrum Äldreboende, vårdlokaler Lägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R w, db Typ av utrymmen Mellan rum Mot korridor*) Lägenheter, boende 57*) 50**) Rum med höga krav på ljudisolering och sekretess jourrum, psykologexp, OP-sal, behandling/undersökning, sköljrum Rum med krav på måttlig sekretess behandling/undersökning***), konferens/utbildning, personalrum Kontor, adm exp Väntrum, vilrum, wc, dusch Mellan hygienrum 35 - Till annan hyresgäst / verksamhet Till trapphus /korridor gemensam med annan hyresgäst *) gäller även mellan lägenheter och andra utrymmen. Avser normalt R w+c då det gäller mellan boenderum **) uppfylls med dörr i ljudklass R w 40 db under förutsättning av att det utanförliggande utrymmet har eb efterklangstid på 0.6 s. För pardörrar kan R w 35 db accepteras. R w 50 db kommer då ej att innehållas, vilket medför att ljudklass B ej uppfylls fullt ut. Med dörr i ljudklass R w 35 db i kombination med att det utanförliggande utrymmet har en efterklangstid på längst 0,6 s erhålls en ljudklimat som fungerar för flertalet boende. ***) enklare ej smärtsam behandling / undersökning STEGLJUDSISOLERING Med stegljudsisolering avses vägd stegljudsnivå i byggnad L nt,w db för lokaler respektive L n,w db för bostäder uppmätt enligt SS-EN ISO samt utvärderad enligt S-EN ISO och SS 25268:2007 respektive SS 25267:2004. Observera att bägge kriterierna L n,w resp L n,w+ci, skall innehållas för lägenheter / boende. Stegljudsisolering avser en nivå, orsakad av en sk hammarapparat i angränsande rum, vilket medför att stegljudsisoleringen är bättre ju lägre stegljudsnivå som uppmäts. Undervisningslokaler Högsta vägd standardiserad stegljudsnivå i olika utrymmen, L nt,w, db*) Typ av utrymmen Från angr. utrymme Klassrum 56 Grupprum 60 Kontor, adm exp, bibliotek 68 Rum med krav på måttlig sekretess - Yrkesvägledare, personalrum, 56 konferensrum, mötesrum, samtal Rum med krav på hög sekretess rektorer, talklinik kurator, psykolog, 64 skolsköterska Lekrum, vilrum, wc, dusch 64**) Utbildningslandskap, mellan hygienrum 64**) Musikrum***) 52 Aula, hörsal 48 Version: 3a

22 *) värdena gäller från utrymmen med hög stegljudsbelastning. För utrymmen med låg stegljudsbelastning kan 4 db högre värde accepteras **) inga krav i hygienrum ***) skall specialstuderas. Äldreboende, vårdlokaler Högsta standardiserad stegljudsnivå i olika utrymmen, L nt,w, db*) Typ av utrymmen Från angr. utrymme Lägenheter, boende 52**) Rum med höga krav på ljudisolering och sekretess jourrum, psykologexp, 60 OP-sal, behandling/ undersök-ning, sköljrum Rum med krav på måttlig sekretess behandling/undersökning, 60 konferens/utbildning, personalrum Kontor, adm exp 64 Väntrum, vilrum, wc, dusch 64**) Mellan hygienrum inom boende 58**) Till annan hyresgäst / verksamhet 64 Till trapphus /korridor gemensam med annan hyresgäst 64 *) värdena gäller från utrymmen med hög stegljudsbelastning. För utrymmen med låg stegljudsbelastning kan 4 db högre värden accepteras. Gäller dock ej lägenheter / boende **) avser L n,w samt L n,w+ci ***) inga krav i hygienrum RUMSAKUSTIK Efterklangstiden gäller som ett aritmetiskt medelvärde inom oktavbanden Hz. Vid enskilt oktavband accepteras 0.1 s längre efterklangstid. I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt accepteras 0.2 s längre efterklangstid vid 125 Hz. Efterklangstiden kontrollmäts enligt SS-EN ISO :2008 Undervisningslokaler Längsta efterklangstid i sekunder Typ av utrymmen Klassrum 0,5 Grupprum 0,5 Kontor, adm exp, bibliotek 0,6 Yrkesvägledare, personalrum, konferensrum, mötesrum, samtal 0,6 Rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska 0,6 Lekrum, diskrum, slöjd 0,5 Utbildningslandskap 0,5 Musikrum*) 0,6 0.8 Aula, hörsal **) Korridorer, omklädningsrum 0,5 Gymnastiksal 1,2 *) lämplig efterklangstid bestäms av användningsområdet och rummets storlek. Mindre rum 0.6 s och större rum 0.8 s. Rum för hårdrock, trummor etc bör ha kortare efterklangstid. Specialstuderas **) beror på storlek och användningsområde. Specialstuderas. Version: 3a

23 Äldreboende, vårdlokaler Längsta efterklangstid i sekunder Typ av utrymmen Lägenheter, boende - Jourrum, psykologexp, OP-sal, behandling/ undersök-ning, sköljrum, 0,6 konferens / utbildning, personalrum Kontor, adm exp, väntrum 0,6 Korridor,vilrum, entréer 0,8 Trapphus 1,2 LJUD FRÅN INSTALLATIONER Kraven gäller högsta tillåten total ekvivalent ljudnivå Leq, dba, orsakat av fasta installationer i byggnaden. Kraven gäller i vistelsezon under den tid som störningen pågår. Maximal A-vägd ljudtrycksnivå från intermittenta och regelmässigt förekommande ljud får överskrida totalkravet på ekvivalent ljudtrycksnivå med högst 5 db. Ljudnivå, Leq, dba Beskrivning 30 Hörbart men stör ej sömn, vila eller koncentrerat arbete 35 Kan störa vila, men väcker ej vid sömn, tröttar ej vid arbete, svagt maskerande vid samtal 40 Hindrar vila, ger risk för väckning, svagt tröttande, något maskerande vid svagt eller avlägset samtal 45 Hindrar sömn, störande och tröttande vid koncentrerat arbete, maskerar avlägsna röster, medger obehindrat samtal på kort avstånd, svagt störande även vid kort vistelse 50 Väcker vid sömn, stör samtal, omöjliggör koncentrerat arbete, tröttar inomhus, svagt störande utomhus men medger ändå samtal inom några meters avstånd Undervisningslokaler Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, Leq, dba / dbc Typ av utrymmen Leq, dba Leq, dbc Klassrum, grupprum, talklinik Kontor, adm exp, bibliotek Yrkesvägledare, konferensrum, mötesrum, samtal Rektorer, kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, diskrum, slöjd, matsal Diskrum, kök 45 - Utbildningslandskap, personalrum Musikrum Aula, hörsal Korridorer, omklädningsrum 40 - Gymnastiksal Version: 3a

24 Äldreboende, vårdlokaler Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, Leq, dba / dbc Typ av utrymmen Leq, dba Leq, dbc Lägenheter, boende 30 50*) Jourrum, samtal, konferens / utbildning OP-sal, behandling/ undersökning, sköljrum, personalrum Kontor, adm exp, väntrum, vilrum Korridor, entréer Trapphus *) gäller i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. Överskridande av dbc-nivån kan accepteras om Folkhälsomyndighetens tersbandsvärden liksom de nivåer som återfinns i SS25268:2004 inom frekvenserna Hz, enligt nedan innehålls. För Leq > 55 dbc återfinns även riktvärden för 25 Hz. Frekvens, Hz Vid krav Leq 50 dbc Vid krav Leq 55 dbc TRAFIKBULLER Dimensionerande ljudtrycksnivå utomhus från trafik och andra stadigvarande ljudkällor bestäms med beräkning eller mätning. Utomhus gäller: Leq < 55 dba / Lmax < 70 dba på boendes uteplats samt minst halva skolans / förskolans lekyta Leq < 55 dba utanför fönster till lägenheter/boende. Överskrids denna nivå skall anvisningar i Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen tillämpas. Undervisningslokaler Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, Leq, dba / Lmax, dba Typ av utrymmen Leq, dba Lmax, dba Klassrum, grupprum Kontor, adm exp, bibliotek, Yrkesvägledare, konferensrum, mötesrum, samtal Rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, slöjd, matsal Diskrum, kök 40 - Utbildningslandskap, personalrum Musikrum Aula, hörsal Korridorer, omklädningsrum 40 - Gymnastiksal Version: 3a

25 Äldreboende, vårdlokaler Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, Leq, dba / Lmax, dba Typ av utrymmen Leq, dba Lmax, dba Lägenheter, boende*) Jourrum, samtal, konferens / utbildning OP-sal, behandling/ undersökning, sköljrum, personalrum Kontor, adm exp, väntrum, vilrum Korridor 40 - Trapphus, entreer - - *) gäller i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. I rum för matlagning och hygien accepteras 5 db högre värden. Version: 3a

Energipolicy 2009-2014

Energipolicy 2009-2014 Energipolicy 2009-2014 DRIFT Förvaltning och Hyresgäst skall vara så sparsam som möjligt när den förbrukar energi för uppvärmning m.m. Följande anvisningar gäller tills vidare inom Höganäs kommun. Temperaturer

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Projektering av fasadåtgärder

Projektering av fasadåtgärder Bilaga 12 Projektering av fasadåtgärder Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(5) Energi Version 1 Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. BBR skall minst uppfyllas.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Forum Nacka, Palatinen, Nacka

Forum Nacka, Palatinen, Nacka Projektrapport Forum Nacka, Palatinen, Nacka Ljudmätningar Projekt: Rapport Antal sidor: 551922 551922-A 7 Uppdragsansvarig Stockholm Boris Lukic 2010-02-04 AF-Ingemansson SE-169 99 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx REMISSUTGÅVA 2006-06-29 Kompletterande föreskrifter gällande byggnader som använder el för uppvärmnings- och kyländamål. Föreslagna ändringar är markerade med

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: BELOK web mars 013 Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Byggnad. Ljud & Vibrationer

Byggnad. Ljud & Vibrationer Byggnad Ljud & Vibrationer Idag ställs allt högre krav på bra ljudkvalitet. Trafiken och industrin ska generera så lite buller som möjligt. Samtidigt ökar insikten om att tysta bostäder och arbetsplatser

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Moelven ByggmodulAB, Torsby Handläggare Kvalitetsgranskning

Moelven ByggmodulAB, Torsby Handläggare Kvalitetsgranskning (24) Moelven ByggmodulAB, Torsby Kontrollmätning av luft- och stegljudisolering, installationsbuller, efterklangstid samt fasadisolering mellan byggmoduler i fabrik PM0 205-02-20 Uppdragsnummer: 26037

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12

Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12 Information/ lägesrapport av Åtgärdspaketet för Henån Skola 2015-02-12 Medverkande Jan Eriksson Kommunchef Lars Jansson, t f förvaltingsområdeschef Lars Amlin projektledare Camilla Svensson, biträdande

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift 2014-10-30 RAPPORT Södra Climat Arena Uppföljning andra året (2013-2014) i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-705174 Fax: 0470-705179 Mobil: 0709-123096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader

Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I. Standard för verifiering av energianvändning. i befintliga byggnader Version 2011-10-11 FÖRSLAG TILL PRINCIPER I Standard för verifiering av energianvändning i befintliga byggnader 1 SYFTE OCH BAKGRUND Generellt finns det mycket goda möjligheter att lönsamt minska energianvändningen

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Segevångsskola Malmö Stad CIT Energy Management AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-tal samt 2006

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Energidesign utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp Hur flödar energin i traditionella byggnader? Karin.Adalberth@primeproject.se Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel Hur blir de energieffektiva?

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer