BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR KÄRNFASTIGHETER KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR KÄRNFASTIGHETER KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Version: 3a

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 ALLMÄN ENERGIPRESTANDA... 7 GENERELLA RIKTLINJER... 8 Rumstemperaturer under uppvärmningsperioden... 8 Skolor och fritidshem... 8 Förskolor... 8 Servicehus (vårdboende)... 8 LSS boende (ej vårdboende)... 8 Boendelägenheter m fl Offentliga lokaler... 8 Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar... 9 Kontor... 9 Verkstäder... 9 Garage... 9 Övriga allmänna utrymmen... 9 Rumstemperatur kyla... 9 Fukt Relativ luftfuktighet i rum Högsta tillåtna fukttillstånd för material BYGGNADSTEKNISKA RIKTLINJER Värmeisolering och lufttäthet ELTEKNISKA RIKTLINJER Belysning El apparater VVS TEKNISKA RIKTLINJER Systemtemperaturer och Energiprestanda VS installationer Fjärrvärme Version: 3a

3 Radiatorsystem Värme till ventilationssystem Automatiskt pumpstopp Varmvatten Vattenflöden Värmeisolering och lufttäthet Pumpar Radiatortermostater Systemtemperaturer och Energiprestanda Ventilations-installationer Tilluft Luftflödesdimensionering Värmeisolering och lufttäthet Filterklass AKUSTIK RIKTLINJER LUFTLJUDSISOLERING Innebörd av olika ljudisoleringsklasser Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler STEGLJUDSISOLERING Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler RUMSAKUSTIK Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler LJUD FRÅN INSTALLATIONER Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler TRAFIKBULLER Undervisningslokaler Äldreboende, vårdlokaler Version: 3a

4 Rev Ver 3 Dokumentet har bytt namn från Bilaga Gällande riktlinjer till Bilaga Riktlinjer Energiprestanda och Innemiljö. Hela kapitlet med akustik har ändrats från C till B klass. Kompletteringar och ändringar har införts. Ändringar har ej markerats. Rev Ver 3a Följande text har förändrats på s18 Tilluft Dimensionerande temperatur för luftvärmare i skolor, kontor o dyl +20 C Dimensionerande temperatur för luftvärmare i servicehus (äldreboende) +22 C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i skolor, kontor och dyl C Beräknat grundbörvärde vid tilluftsreglering med VAV C Version: 3a

5 INLEDNING Detta dokument ansluter till övriga delar av Kärnfastigheters Projekteringsanvisningar samt Checklistor för driftkontroll av fastighet. Syfte Syftet med dokumentet är att ge enkla och övergripande riktlinjer för energiprestanda och inneklimat i processen från projektering till drift och förvaltning. Riktlinjerna gäller alla parter som deltar i processen som projektledare, projektörer, entreprenörer (även ramavtalade), förvaltare, driftföretag, hyresgäster och brukare med flera. I förlängningen skall detta bidra till fastigheter med en hållbart hög energieffektivitet och god innemiljö. Tekniska lösningar I vissa fall anger Kärnfastigheter krav på tekniska lösningar. Dessa återfinns i bilagor för respektive disciplin under rubriken Tekniska anvisningar Riktvärden Ett antal mätbara rikt- eller börvärden är angivna i detta dokument. Dessa värden skall verifieras vid ny/till och ombyggnation för att ge en tidig indikation på uppnått resultat. Dokumentet gäller även för befintlig bebyggelse men byggnadens status kan medföra att undantag behöver göras. Dessa skall godkännas av Kärnfastigheter och dokumenteras. Urvalet av riktvärden som presenteras här avser inte att vara fullständiga på något sätt och inte heller att återge myndigheters minimikrav utan avser mer att förtydliga och spegla Kärnfastigheters intentioner. Vidare utesluter urvalet inte att det finns andra värden av hög relevans vilket kan vara fallet vid t ex produktion av passivhus. Avvikelser Vid eventuella avvikelser till aktuella regelverk och standarder som t ex SS-EN, BBR, AFS eller FoHMFS och som innebär högre kravnivåer än vad som anges här, gäller dessa regler före här angivna nivåer. För val av lämpliga mätmetoder hänvisas även till dessa och liknande referenser. Tolerans vad gäller avvikelser från börvärden är inte angivna utan får avgöras från fall till fall i synnerhet som flera faktorer ofta samverkar. Till exempel bidrar luftdrag och omgivande ytors temperatur till upplevelsen av rumstemperatur och bör tas med i en bedömning av acceptabla avvikelser i lufttemperatur. Speciella omständigheter kan även medföra att avvikelser från börvärden medges av Kärnfastigheter. Avvikelse skall dokumenteras i projekteringsmötesprotokoll och i projektörens egenkontroll. Version: 3a

6 Grundregel för energitillförsel Energitillförseln till byggnader skall hållas nere. Detta ska ske genom att minimera såväl installerad effekt, som drifttid och effektförluster. Dessutom bör effekttillförseln regleras dynamiskt för att anpassa luftflöden, belysningsstyrkor, kyla etcetera efter behov. Behovet bedöms utifrån lämpliga parametrar. Version: 3a

7 ALLMÄN ENERGIPRESTANDA Energiprestanda (värme+varmvatten+fastighetsel ) vid nybyggnad, ej eluppvärmd: Mindre eller lika med: 0,75 x (BBR ventilationstillägg) Energiprestanda (värme+varmvatten+fastighetsel ) vid ombyggnad, ej eluppvärmd Mindre eller lika med: 0,7 x (BBR ventilationstillägg) Verksamhetsel : Skola och förskola Vårdboende Kontor <30kWh/m2/år <40kWh/m2/år <35kWh/m2/år Kommentar: Målet för nybyggnad ansluter till BBR 2012 s klassning Byggnad med låg energianvändning enl SS :2011 klass B. Avvikelse från ombyggnadsmålet kan undantagsvis accepteras om det är uppenbart orimligt att uppnå nivån. Mål enligt ovan skall ställas vid varje ny eller ombyggnad. Målen skall beräknas och presenteras i energiberäkningen inklusive beräkningar av verksamhetselen. Målens ekonomiska bärighet skall bekräftas med LCC kalkyl efter KFA s kalkylmodell eller vid behov mer nyanserad modell. Målen skall delges till samtliga aktörer i ny/ombyggnadsprojektet. Energianvändningen för verksamhetsel (belysning, datorer, hushållsapparater etc.) skall minimeras. Energianvändningen inkl användningen av verksamhetsel skall verifieras efter två års drifttid. Version: 3a

8 GENERELLA RIKTLINJER Rumstemperaturer under uppvärmningsperioden Under uppvärmningsperioden skall följande lufttemperaturer hållas i nedanstående typer av lokaler. Temperaturerna gäller under verksamhetstid. Lägsta temperatur i respektive intervall skall eftersträvas m h t verksamheten men effektdimensionering görs efter det högre värdet. Folkhälsomyndighetens krav gällande operativa temperaturer för både vinter och sommarfallet skall beaktas och verifieras vid projekteringen. Verifiering skall alltid redovisas för typlokaler för arbetsrum och boenderum. Som arbetsrum räknas lokaler där man stadigvarande vistas och temperaturkravet är minst +20 o C. Skolor och fritidshem Klassrum och övriga arbetslokaler + 20 C Korridorer, kapprum + 18 C Förskolor Rum där barn normalt vistas + 21 C Arbetslokaler + 20 C Korridorer, kapprum + 18 C Servicehus (vårdboende) Utrymmen inom vårdavdelning + 23 C Korridorer, personaldel och dyl utom vårdavdelning + 20 C LSS boende (ej vårdboende) Vårdhem, LSS boende och dyl inom vårdavdelning + 21 C Korridorer personaldel och dyl utom vårdavdelning + 20 C Boendelägenheter m fl. Bostadslägenheter, inackorderingshem, hotell inom boendedel C Offentliga lokaler Bibliotek, museer, teatrar, samlingslokaler och dyl + 20 C Version: 3a

9 Idrotts-, fritids- och motionsanläggningar Simhallar, lufttemperatur C (vattentemperaturens börvärde är 1-2 C under lufttemperaturen) Ishall C Gymnastikhallar, sporthallar - för gymnastik och dyl + 17 C - för aktiviteter av utomhuskaraktär typ fotboll, boule, skate + 12 C Omklädningsrum, duschrum C Kontor Kontorsrum och dyl + 20 C Verkstäder Lokaler där lätt arbete försiggår C Lokaler där hårt arbete försiggår C Garage Garagerade fordon för utsättning i trafik + 10 C Garage som endast används för uppställning av fordon uppvärms ej. Övriga allmänna utrymmen Källare, trapphus, förråds- och dylikt där personal endast tillfälligtvis vistas + 10 C Tomställd byggnad/del av byggnad + 8 C Kommentar Temperatursänkning skall ske under tid då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna (natt/helg). I t ex skolor och förskolor kan en lämplig sänkning av rumstemperaturen vara 3 C. Vid föreskrivna värden på rumstemperaturen får mobila elradiatorer eller liknande inte användas för att höja temperaturen. Rumstemperatur kyla Lägsta rumstemperatur vid vilken komfortkyla tas i drift +25 C (såvida inte särskild verksamhet eller krav på operativ temperatur motiverar annan temperatur). Kommentar Installation av kylutrustning skall undvikas i allmänhet och i synnerhet för komfortkyla. Åtgärder för att skärma av för solinstrålning, isolera eller på annat sätt förhindra värmetillförseln skall i första hand väljas. Fri och fjärrkyla skall prioriteras. Version: 3a

10 Om kyla installeras skall denna vara sammankopplad med värmesystemet så att ett motverkande förhållande undviks. Starttillstånd av kylanläggning skall som regel vara förreglad med rådande utomhustemperatur och vara behovsstyrd. El/Tele och datarum: Värmelast från utrustning skall minimeras och erforderlig kylning beaktas. Kylning med luft från allmänventilationen är lämplig enbart då ventilationsaggregatet är i drift dygnet runt vilket sällan är fallet. Kylning via ute- alternativt överluft och frånluft kan vara en lämplig lösning. Utformningen av ventilationslösning skall göras för optimal värmeevakuering. Version: 3a

11 Fukt Fuktsäkerhetsprojektering skall utföras så att minst nedanstående innehålls. Relativ luftfuktighet i rum Luftfuktighet i ishall (vid isläge) 60%RH Luftfuktighet i simhall 55%RH Luftfuktighet i hygienutrymmen för start av ventilationsforcering 75-80%RH Kommentar Befuktning bör undvikas. För avfuktning av större utrymmen men även hygienutrymmen och liknande bör avfuktning med uteluft undvikas. Högsta tillåtna fukttillstånd för material För material och ytor där mögel, bakterier och svampar kan tillväxa, skall väl dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av kritiska fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om materialet är nedsmutsat eller om uppgifter avseende kritiska fukttillstånd saknas, skall en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. Material Kritiskt fukttillstånd [%RF] Material där dokumentation avseende kritiskt fukttillstånd saknas 75 % Smutsade material 75 % Trä och träbaserade material 75 % Gipsskiva med papp 80 % Mineralull 90 % Cellplast (EPS) 90 % Betong 90 % Kriterierna gäller vid rumstemperatur. De utgår från SPs förslag till kritiskt fukttillstånd. Säkerhetsmarginal Vid fuktdimensionering med probabilistiska metoder, dvs baserade på sannolikheter, skall hänsyn tas till de osäkerheter som är förbundna med att förutsäga storleken på en viss fuktpåverkan. En säkerhetsmarginal bör därför införas, resulterande i en sänkning av det aktuella kritiska fukttillståndet motsvarande säkerhetsmarginalen. Version: 3a

12 Temperaturberoende Risken för att materialet ska angripas av mögel, bakterier och svampar är beroende av både relativ fuktighet och av temperatur samt den varaktighet under vilket dessa råder. Vid fuktdimensionering krävs därför både fukt- och värmeberäkningar av aktuell konstruktion som tar hänsyn till regionalt klimat, mikroklimat samt konstruktionens placering i byggnaden. Metod för fuktmätning i trä För mätning av fukt i trä följs anvisningar i Fukt i trä för byggindustrin,[sp Trätek] Metod för fuktmätning i betong Mätning av fukt i betong skall ske enligt RBK, (Rådet för Byggkompetens) Mätning av fukt i betong skall utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong Version: 3a

13 BYGGNADSTEKNISKA RIKTLINJER Värmeisolering och lufttäthet U-värde fönster(hela konstruktionen) energiklass enligt EU direktiv: A klass Uv < = 0,9 W/m 2 K U-värde väggar <=0,15 W/m 2 K U-värde tak <=0,10 W/m 2 K U-värde golv <=0,15 W/m 2 K U-värde ytterdörr <=1,2 W/m 2 K Klimatskalets lufttäthet (50Pa tryckdifferens) <=0,4 l/s,m 2 Aom Minimering av köldbryggor i klimatskärmen ska alltid eftersträvas. Dessa bör detaljberäknas i lämpligt simuleringsprogram t ex HEAT eller VIP Energy. I synnerhet i lågenergibyggnaderna kan ogenomtänkta anslutningar få stora konsekvenser för energianvändningen i byggnaden. Miljöbyggnad, Brons och Silver, menar att 20% påslag på transmissionsförlusterna är ett godtagbart antagande, men det kan vara högre än så i lågenergibyggnaderna och för nivå Guld fordras beräkning. Använd standard Byggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - Beräkningsmetod (ISO 13789) för hantering av ytor och mängdning. Dagsljustransmittans fönsterglas Dagsljusfaktor LT>=60% bestäms i projekten Kommentar Klimatskalets täthet skall verifieras genom täthetsprovning och utförandet av isoleringen genom termografering. Täthetsprovning ska utföras enligt SS-EN metod B. Delprover av konstruktionen skall provas först för att verifiera montaget. Slutligen skall hela byggnaden provas. OM inte detta är genomförbart skall utförandet i minst 5 % av lokalerna provas. Urvalet av utrymmen ska vara representativt för hela byggnaden. Läckagesökning skall som regel utföras före inklädnad av ytterväggar för att enklast kunna lokalisera och åtgärda eventuella läckage. Vindtäta ytskikt utvändigt skall utföras noggrant för att förhindra luftrörelser i isoleringen och minska risken för inträngning av regnvatten i klimatskalet. Vid nybyggnation skall särskild hänsyn tas till risken för övertemperaturer t ex bör stora fönster mot syd och väst undvikas eller minimeras till ytan alternativt alltid förses med solavskärmning. Sakkunnig Energi skall kopplas in för att samordna så att utformningen av solavskärmning, minimering av fönsterytor och myndighetskraven på dagsljusinsläpp optimeras i förhållande till varandra. Version: 3a

14 ELTEKNISKA RIKTLINJER Belysning Installerad effekt (max) Enligt Ljus och rum Utgåva 3 Nivå Bör Energiklass för ljuskällor enl EU direktiv A Energiklass för driftdon enl EU direktiv A1,A2 Ljusfärg, invändiga ljuskällor K Färgåtergivningsindex, invändiga ljuskällor Ra>=80 Ljusfärgskvalitet (MacAdam) Invändig belysning <=5 SDCM Utvändig belysning <=7 SDCM Min livslängd lysrör enl IEC/EN h Min livslängd, LongLife lysrör enl IEC/EN h Min livslängd kompaktlysrör enl IEC/EN h Min livslängd, LongLife, kompaktlysrör enl IEC/EN h Min livslängd metallhalogenlampor enl IEC h Min medellivslängd (70% av nom ljusflöde) LED lampor och dess drivenheter h Min medellivslängd (70% av nom ljusflöde) LED lampor. Utvändig belysning h Belysningsstyrkor allmänt Enligt Ljus och rum Utgåva 3 Belysningsstyrka klassrum 500Lux Dagsljusgräns för aktivering av utvändig belysning <10Lux Kommentar Belysning bör styras och regleras halv eller helautomatiskt. Armaturer skall för att bibehålla sitt ljusflöde rengöras med jämna intervaller Omfattningen av ytterbelysning skall minimeras men fungera för verksamheten. Om inte särskilda skäl för personsäkerhet och inbrottsrisk föreligger skall ytterbelysningen släckas nattetid. Mindre avvikelse från krav på installerad effekt kan accepteras vid dagsljusreglering och närvarostyrning. Version: 3a

15 El apparater Hushållsapparater allmänt energiklass enl EU direktiv A+ Kyl och frysskåp A++ Torktumlare energiklass enl EU direktiv A TV energiklass enl EU direktiv A UPS / växleriktare (Off-line) för nöd- och utgångsbelysningar skall ha en verkningsgrad på utrustning >=98% UPS /dubbelkonverterande (On-line) skall ha en verkningsgrad på utrustning >=92% Frekevensomriktare skall ha en verkningsgrad på >=98% Kommentar Utrustning skall konfigureras till lägsta energinivå avseende energisparläge mm. Torktumlare och torkskåp skall vara internt styrda över temperatur och fukt. Standbyförluster skall minimeras. Fast belysning i kyl eller frysskåp med glasdörr skall undvikas. Version: 3a

16 VVS TEKNISKA RIKTLINJER Systemtemperaturer och Energiprestanda VS installationer Fjärrvärme Temperaturdifferens för primärvärme tillopp och retur >=50 C Radiatorsystem Temperatur för tillopp/retur 55/40 C Värme till ventilationssystem Börvärde för stilleståndsreglering +15 C Automatiskt pumpstopp Utetemperatur när automatiskt pump och ventilstopp skall aktiveras(dvs avstängning av värmesystemet) > C Sommartid maj okt >=+12 C Passivhus >=+10 o C Varmvatten Varmvattentemperatur(sämsta stället samt innan VVX, VVB) +50 C Vattenflöden Tvättställ <=6 l/min Disklåda <=6 l/min Dusch <=9 l/min WC publika lokaler och äldreboende spolning ett läge 6l WC övriga lokaler spolning 2 läge 2l och 4l Värmeisolering och lufttäthet Ledningsisolering VV/VVC ledning. Max temperaturdifferens 3 o C mellan VV framledning och VVC vid VVX. Minsta serieklass för isolering av VV/VVC ledning är Serie 3A* Minsta serieklass för isolering av VS ledningar (i uppvärmda utrymmen) Serie 2A* *(Dock minst 40mm) I byggnader där rör är förlagda i ouppvärmda utrymmen dimensioneras isolering av VV, VVC och VS ledningar så att förlusterna är mindre eller lika med dem för rör förlagda i uppvärmda utrymmen. Version: 3a

17 Pumpar Eleffektivitet för cirkulationspumpar enl Europump Radiatortermostater Energieffektivitet för radiatortermostater enl TESS A klass, EEI<=0,27 A klass Kommentar Frekvent använda duschar och tvättställsblandare skall vara tids eller beröringsstyrda. Blandare skall ha kallstartsfunktion. Spillvattenvärme från duschar och övrigt varmvatten bör återvinnas om så är lönsamt. Cirkulationspumpar skall tryckstyras. Den termiska isoleringen skall vara komplett och omfatta samtliga ledningar (inklädda och ovan undertak) samt komponenter inklusive större ventiler (>=DN35). Version: 3a

18 Systemtemperaturer, luftflöden och Energiprestanda för Ventilationsinstallationer Tilluft Dimensionerande temperatur för luftvärmare i skolor, kontor o dyl +20 C Dimensionerande temperatur för luftvärmare i servicehus (äldreboende) +22 C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i skolor, kontor och dyl C Beräknat grundbörvärde vid tilluftsreglering med VAV C Grundbörvärde vid tilluftsreglering i servicehus (äldreboende) C Start forcering VAV i klassrum, samlingssalar, konferensrum m m vid närvaro >+23 o C Respektive vid ej närvaro >+25 o C Luftflödesdimensionering Uteluftflöde i klassrum, kontorsrum, samlingssal och liknande 10l/s*p. Övriga lokaler enligt BBR. Aggregat och distributionssystem skall normalt dimensioneras för min 12l/s*p med hänsyn till reservkapacitet Uteluftsflöde i äldreboende(per person/ lägenhet) 20l/s (Normalt halverat flöde i nattdrift i sämst belägna rummet, dock lägst 0,35l/s m 2 ) Lufthastighet i äldreboende(inom vårdavdelning) <=0,10m/s Lufthastighet i klassrum, kontorsrum och liknande (vinterfallet, t luft =20 o C) <=0,15m/s Lufthastighet i klassrum, kontorsrum och liknande (sommarfallet, t luft =26 o C) <=0,25m/s Luftutbyteseffektivitet alt lokalt ventilationsindex Enl Arbetsmiljöverket Co 2 i klassrum, kontorsrum, samlingssal och liknande (normalt reglerområde) ppm Personantal för rum där VAV skall installeras >8 pers Förhållande min max luftflöde vid VAV i rummet <=1:6 Maximalt tillåtet tryckfall i kanal 1Pa/m Eleffektivitet (för FTX vid maximalt luftflöde) SFPv vid nybyggnad (Avser per system. Vid VAV gäller värdet vid 80% av dim flöde) <=1,7 (kw/m 3 /s) SFPv vid ombyggnad (Avser per system. Vid VAV gäller värdet vid 80% av dim flöde)<=2,0 (kw/m 3 /s) Eleffektivitet för fläktar (val skall presenteras för KFA s sakkunnige) >=IE3 (*Vid VAV system skall ev sammanlagring diskuteras med KFA s sakkunnige, se kommentar) Version: 3a

19 Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinningssystem enligt EN 308 (torr verkningsgrad) Allmänventilation >=80% Ventilation av storkök och dyl KorsströmsVVX >=60% (Alternativen skall presenteras för KFA s sakkunnige) Motströms VVX >=80% Tvättstugor verkningsgrad optimeras vid val av system för energiåtervinning Värmeisolering och lufttäthet Täthetsklass för kanalsystem >=C klass Isolering av ventilationskanal skall utföras så att temperaturen i kanaler inte förändras mer än 1 o C Min tjocklek för isolering av ventilationskanaler i kalla ouppvärmda utrymmen 100mm Filterklass Filterklass Tilluft F7 Filterklass Frånluft M5 Energiklass för luftfilter enl Eurovent (vid nyproduktion eller tryckstyrning) A Klass Kommentar Anläggning för luftbehandling skall vara i drift endast när lokalen används eller när det behövs av särskilda skäl. Efter en period av stoppad ventilation bör om möjligt denna starta så att en omsättning av luftvolymen åstadkoms före det att lokalen används igen. Erforderlig intermittent drift i forcerat läge. För bostäder gäller kontinuerlig drift med reducering av luftflödet på natten. Luftflödena skall som regel behovsstyras automatiskt eller halvautomatisk utifrån relevanta parametrar. Vid skollov eller längre uppehåll i verksamheten skall ventilationsflödena anpassas. Luftdon skall för att behålla sitt flöde rengöras med jämna intervall. Under sommartid får luftbehandlingsanläggning i begränsad omfattning vara i drift för att kyla ned byggnaden med sval nattluft. Denna funktion i styrprogrammet skall aktiveras endast vid påkallat och konstaterat behov av Kärnfastigheter. Funktionen skall ej vara i drift i skolor under sommarlov. Hög verkningsgrad skall eftersträvas för frekvensomformare. Alternativ skall redovisas. Energiklass för luftfilter gäller endast vid nyproduktion eller för befintliga ventilationsaggregat med tryckstyrning, då ett minskat motstånd i luftfiltret ökar luftflödet som renderar i en ökad användning värmeenergi. *Vid VAV anläggningar skall sammanlagring avgöras ihop med sakkunnig för Kärnfastigheter. Hänsyn skall tas till summerat min luftflöde i förhållande till det möjliga för aktuell aggregatstorlek och lokalernas utnyttjande. Härvid kan tillåtet SFPv-tal komma att öka vid max luftflöde. Version: 3a

20 AKUSTIK RIKTLINJER Ljudkrav skall uppfylla ljudklass B i SS 25268:2007 gällande skolor / förskolor, äldreboendes gemensamma lokaler och vårdlokaler. Dessa krav skall normalt tillämpas. För lägenheter / boenderum på äldreboende, LSS-boende etc gäller ljudklass B enligt SS 25267:2004 avseende luft- och stegljudsisolering, medan krav enligt BBR gäller avseende ljudnivåer från installationer och trafikbuller. (BBR-krav återfinns i BBR, medan högre ljudkrav fortfarande hänvisar till SS25267:2004). Märk att några mindre modifieringar av de i standarden angivna kraven har skett. Med denna tillämpning uppfylls miljöbyggnad nivå SILVER, där hälften av ljudparametrarna skall uppfylla ljudklass B och övriga ljudklass C. För lokaler är kraven i stort lika mellan ljudklass B och C, varför B väljs generellt. I de fall rumstyp ej anges nedan får man välja krav med jämförbart utrymme. Omständigheter som t ex hörselskadade barn /personal kan medföra behov av högre krav än de som återges nedan. Beroende av typ av äldreboende, LSS-boende etc kan högre krav erfordras gällande boenderum. Skall beslutas i samråd med nyttjaren i varje enskilt fall. LUFTLJUDSISOLERING Med luftljudsisolering avses här vägt reduktionstal i byggnad R w, db uppmätt enligt SS-EN ISO samt utvärderat enligt SS-EN ISO och SS 25268:2007 respektive SS 25267:2004. Luftljudsisolering är byggnadens förmåga att reducera luftburet buller mellan två rum, vilket medför att luftljudsisoleringen är bättre ju högre värde som uppmäts. Innebörd av olika ljudisoleringsklasser. R w, db Beskrivning 30 db Normalt samtal hörs och är ofta störande 35 db Normalt samtal kan höras. Högröstat samtal hörs och är ofta störande 40 db Normalt samtal kan höras. Högröstat samtal hörs 44 db Sekretess vid normal röststyrka 48 db Högröstat samtal uppfattas ej, men kan höras. Betraktas ofta som tillräckligt för sekretess. Avlyssning intill vägg möjlig under tysta förhållanden 52 db Högröstat samtal uppfattas ej, men kan höras. Väljs vid sträng sekretess. 55 db Högröstade samtal hörs ej. Måttlig ljudnivå från musikanläggning kan höras Undervisningslokaler Lägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R w, db Typ av utrymmen Mellan rum Mot korridor*) Klassrum Grupprum 44**) 40***) Kontor, adm exp, bibliotek Rum med krav på måttlig sekretess - Yrkesvägledare, personalrum, konferensrum, mötesrum, samtal Rum med krav på hög sekretess rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, vilrum, wc, dusch Utbildningslandskap, mellan hygienrum 35 - Musikrum****) Aula, hörsal****) Version: 3a

21 *) för att uppfylla kravet krävs normalt dörr i angiven ljudklass och vägg i en högre klass. T ex för att uppfylla R w 40 db mot korridor erfordras dörr med R w 40 db och vägg i ljudklass R w 44 db **) mellan rum med dörr accepteras 5 db lägre krav ***) för skiljekonstruktion med större glasparti som medger god uppsikt accepteras 5 db lägre krav ****) skall specialstuderas. Kravet avser Dn,T,w, db. Mot korridor som normalt ej nyttjas kan R w 44 db väljas från musikrum Äldreboende, vårdlokaler Lägsta total luftljudsisolering mellan utrymmen, R w, db Typ av utrymmen Mellan rum Mot korridor*) Lägenheter, boende 57*) 50**) Rum med höga krav på ljudisolering och sekretess jourrum, psykologexp, OP-sal, behandling/undersökning, sköljrum Rum med krav på måttlig sekretess behandling/undersökning***), konferens/utbildning, personalrum Kontor, adm exp Väntrum, vilrum, wc, dusch Mellan hygienrum 35 - Till annan hyresgäst / verksamhet Till trapphus /korridor gemensam med annan hyresgäst *) gäller även mellan lägenheter och andra utrymmen. Avser normalt R w+c då det gäller mellan boenderum **) uppfylls med dörr i ljudklass R w 40 db under förutsättning av att det utanförliggande utrymmet har eb efterklangstid på 0.6 s. För pardörrar kan R w 35 db accepteras. R w 50 db kommer då ej att innehållas, vilket medför att ljudklass B ej uppfylls fullt ut. Med dörr i ljudklass R w 35 db i kombination med att det utanförliggande utrymmet har en efterklangstid på längst 0,6 s erhålls en ljudklimat som fungerar för flertalet boende. ***) enklare ej smärtsam behandling / undersökning STEGLJUDSISOLERING Med stegljudsisolering avses vägd stegljudsnivå i byggnad L nt,w db för lokaler respektive L n,w db för bostäder uppmätt enligt SS-EN ISO samt utvärderad enligt S-EN ISO och SS 25268:2007 respektive SS 25267:2004. Observera att bägge kriterierna L n,w resp L n,w+ci, skall innehållas för lägenheter / boende. Stegljudsisolering avser en nivå, orsakad av en sk hammarapparat i angränsande rum, vilket medför att stegljudsisoleringen är bättre ju lägre stegljudsnivå som uppmäts. Undervisningslokaler Högsta vägd standardiserad stegljudsnivå i olika utrymmen, L nt,w, db*) Typ av utrymmen Från angr. utrymme Klassrum 56 Grupprum 60 Kontor, adm exp, bibliotek 68 Rum med krav på måttlig sekretess - Yrkesvägledare, personalrum, 56 konferensrum, mötesrum, samtal Rum med krav på hög sekretess rektorer, talklinik kurator, psykolog, 64 skolsköterska Lekrum, vilrum, wc, dusch 64**) Utbildningslandskap, mellan hygienrum 64**) Musikrum***) 52 Aula, hörsal 48 Version: 3a

22 *) värdena gäller från utrymmen med hög stegljudsbelastning. För utrymmen med låg stegljudsbelastning kan 4 db högre värde accepteras **) inga krav i hygienrum ***) skall specialstuderas. Äldreboende, vårdlokaler Högsta standardiserad stegljudsnivå i olika utrymmen, L nt,w, db*) Typ av utrymmen Från angr. utrymme Lägenheter, boende 52**) Rum med höga krav på ljudisolering och sekretess jourrum, psykologexp, 60 OP-sal, behandling/ undersök-ning, sköljrum Rum med krav på måttlig sekretess behandling/undersökning, 60 konferens/utbildning, personalrum Kontor, adm exp 64 Väntrum, vilrum, wc, dusch 64**) Mellan hygienrum inom boende 58**) Till annan hyresgäst / verksamhet 64 Till trapphus /korridor gemensam med annan hyresgäst 64 *) värdena gäller från utrymmen med hög stegljudsbelastning. För utrymmen med låg stegljudsbelastning kan 4 db högre värden accepteras. Gäller dock ej lägenheter / boende **) avser L n,w samt L n,w+ci ***) inga krav i hygienrum RUMSAKUSTIK Efterklangstiden gäller som ett aritmetiskt medelvärde inom oktavbanden Hz. Vid enskilt oktavband accepteras 0.1 s längre efterklangstid. I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt accepteras 0.2 s längre efterklangstid vid 125 Hz. Efterklangstiden kontrollmäts enligt SS-EN ISO :2008 Undervisningslokaler Längsta efterklangstid i sekunder Typ av utrymmen Klassrum 0,5 Grupprum 0,5 Kontor, adm exp, bibliotek 0,6 Yrkesvägledare, personalrum, konferensrum, mötesrum, samtal 0,6 Rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska 0,6 Lekrum, diskrum, slöjd 0,5 Utbildningslandskap 0,5 Musikrum*) 0,6 0.8 Aula, hörsal **) Korridorer, omklädningsrum 0,5 Gymnastiksal 1,2 *) lämplig efterklangstid bestäms av användningsområdet och rummets storlek. Mindre rum 0.6 s och större rum 0.8 s. Rum för hårdrock, trummor etc bör ha kortare efterklangstid. Specialstuderas **) beror på storlek och användningsområde. Specialstuderas. Version: 3a

23 Äldreboende, vårdlokaler Längsta efterklangstid i sekunder Typ av utrymmen Lägenheter, boende - Jourrum, psykologexp, OP-sal, behandling/ undersök-ning, sköljrum, 0,6 konferens / utbildning, personalrum Kontor, adm exp, väntrum 0,6 Korridor,vilrum, entréer 0,8 Trapphus 1,2 LJUD FRÅN INSTALLATIONER Kraven gäller högsta tillåten total ekvivalent ljudnivå Leq, dba, orsakat av fasta installationer i byggnaden. Kraven gäller i vistelsezon under den tid som störningen pågår. Maximal A-vägd ljudtrycksnivå från intermittenta och regelmässigt förekommande ljud får överskrida totalkravet på ekvivalent ljudtrycksnivå med högst 5 db. Ljudnivå, Leq, dba Beskrivning 30 Hörbart men stör ej sömn, vila eller koncentrerat arbete 35 Kan störa vila, men väcker ej vid sömn, tröttar ej vid arbete, svagt maskerande vid samtal 40 Hindrar vila, ger risk för väckning, svagt tröttande, något maskerande vid svagt eller avlägset samtal 45 Hindrar sömn, störande och tröttande vid koncentrerat arbete, maskerar avlägsna röster, medger obehindrat samtal på kort avstånd, svagt störande även vid kort vistelse 50 Väcker vid sömn, stör samtal, omöjliggör koncentrerat arbete, tröttar inomhus, svagt störande utomhus men medger ändå samtal inom några meters avstånd Undervisningslokaler Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, Leq, dba / dbc Typ av utrymmen Leq, dba Leq, dbc Klassrum, grupprum, talklinik Kontor, adm exp, bibliotek Yrkesvägledare, konferensrum, mötesrum, samtal Rektorer, kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, diskrum, slöjd, matsal Diskrum, kök 45 - Utbildningslandskap, personalrum Musikrum Aula, hörsal Korridorer, omklädningsrum 40 - Gymnastiksal Version: 3a

24 Äldreboende, vårdlokaler Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, Leq, dba / dbc Typ av utrymmen Leq, dba Leq, dbc Lägenheter, boende 30 50*) Jourrum, samtal, konferens / utbildning OP-sal, behandling/ undersökning, sköljrum, personalrum Kontor, adm exp, väntrum, vilrum Korridor, entréer Trapphus *) gäller i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. Överskridande av dbc-nivån kan accepteras om Folkhälsomyndighetens tersbandsvärden liksom de nivåer som återfinns i SS25268:2004 inom frekvenserna Hz, enligt nedan innehålls. För Leq > 55 dbc återfinns även riktvärden för 25 Hz. Frekvens, Hz Vid krav Leq 50 dbc Vid krav Leq 55 dbc TRAFIKBULLER Dimensionerande ljudtrycksnivå utomhus från trafik och andra stadigvarande ljudkällor bestäms med beräkning eller mätning. Utomhus gäller: Leq < 55 dba / Lmax < 70 dba på boendes uteplats samt minst halva skolans / förskolans lekyta Leq < 55 dba utanför fönster till lägenheter/boende. Överskrids denna nivå skall anvisningar i Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen tillämpas. Undervisningslokaler Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, Leq, dba / Lmax, dba Typ av utrymmen Leq, dba Lmax, dba Klassrum, grupprum Kontor, adm exp, bibliotek, Yrkesvägledare, konferensrum, mötesrum, samtal Rektorer, talklinik kurator, psykolog, skolsköterska Lekrum, slöjd, matsal Diskrum, kök 40 - Utbildningslandskap, personalrum Musikrum Aula, hörsal Korridorer, omklädningsrum 40 - Gymnastiksal Version: 3a

25 Äldreboende, vårdlokaler Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, Leq, dba / Lmax, dba Typ av utrymmen Leq, dba Lmax, dba Lägenheter, boende*) Jourrum, samtal, konferens / utbildning OP-sal, behandling/ undersökning, sköljrum, personalrum Kontor, adm exp, väntrum, vilrum Korridor 40 - Trapphus, entreer - - *) gäller i utrymme för sömn, vila och daglig samvaro. I rum för matlagning och hygien accepteras 5 db högre värden. Version: 3a

BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA RIKTLINJER ENERGIPRESTANDA OCH INNEMILJÖ FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3b 2016-07-01 1 INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING INLEDNING... 5 ALLMÄN ENERGIPRESTANDA... 7 GENERELLA RIKTLINJER... 8 Rumstemperaturer under uppvärmningsperioden.......8 Skolor och fritidshem... 8 Förskolor...

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen

Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Checklista för effektiv energianvändning på arbetsplatsen Den här checklistan är en bra hjälp för er i arbetet med att minska er verksamhets energianvändning. Syftet är att minska miljöbelastningen och

Läs mer

Rydsgatan, Borås. Rambeskrivning ljud BYGGHANDLING

Rydsgatan, Borås. Rambeskrivning ljud BYGGHANDLING Rydsgatan, Borås Rydsgatan, Borås Beställare: AB Bostäder i Borås Box 328 737 26 Fagersta Beställarens representant: Glenn Claesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Energipolicy 2009-2014

Energipolicy 2009-2014 Energipolicy 2009-2014 DRIFT Förvaltning och Hyresgäst skall vara så sparsam som möjligt när den förbrukar energi för uppvärmning m.m. Följande anvisningar gäller tills vidare inom Höganäs kommun. Temperaturer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13 Val av väggrupp Byggnadsguide, april 2008 Väggnyckel 1 Bostäder Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp Lägenhetsskiljande vägg. C 1) : R w+c 50-3150 > 53 db EI 60 53 7, 8 Lägenhetsskiljande

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Avsnitt 7. Bullerskydd vid byggande

Avsnitt 7. Bullerskydd vid byggande Avsnitt 7. Bullerskydd vid byggande Innehållsförteckning 7 Bullerskydd... 1 7:1 Allmänt... 1 7:11 Upphävd... 1 7:12 Definitioner... 1 7:2 Ljudförhållanden... 2 7:21 Bostäder... 2 7:22 Lokaler... 5 7:3

Läs mer

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17)

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17) 7 Bullerskydd BFS 1998:38 7:1 Allmänt 7 Bullerskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17) 7 :1 Allmänt Byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

Ljudkrav i förskolor och grundskolor

Ljudkrav i förskolor och grundskolor 20150127 Tekniska krav och anvisningar Miljö Ljudkrav i förskolor och grundskolor Dokumentet gäller för följande er: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola Dokumentet gäller för: Nybyggnad Dokumentid: RA1897v.2.0

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT R Kv. Understenen i Kärrtorp. Trafikbuller, yttre bullerkällor och ljudkrav enligt BBR 21. Antal sidor: 15

RAPPORT R Kv. Understenen i Kärrtorp. Trafikbuller, yttre bullerkällor och ljudkrav enligt BBR 21. Antal sidor: 15 RAPPORT R2016432-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen 33, Stockholm Fakturaadress: Antal sidor: 15 Datum: 2016-07-04 Att: Johan Borglund tel: mail: johan.borglund@primula.se Uppdragsnummer: 2016432

Läs mer

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun Uppdrag Eskilstuna Verkmästaren 6 & 7 Beställare Eskilstuna kommun Handläggare Johan Aslan Granskare Jan Pons Rapportnr 1320000242 Datum 2013-05-28 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com ÅF Ljud och Vibrationer Akustik 1 Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com Akustik Buller Vibrationer Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Umeå Örnsköldsvik Ca 75 personer 2 Våra arbetsfält

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer

Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer Kv Lancaster, Uddevalla. Nya biografsalonger Ljud och vibrationer I detta dokument anges krav på ljud- och vibrationsmiljö som hyresgästen/biografen behöver säkerställa för att bedriva godtagbar verksamhet.

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar

Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar KULTUR & FRITID GÄVLE Checklista vid miljörond - Effektiv energianvändning på anläggningar Beteende, funktion och underhåll 2017 En bra hjälp Den här checklistan är en bra hjälp för er när ni ska gå igenom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller- och vibrationsutredning för ändrad detaljplan.

Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller- och vibrationsutredning för ändrad detaljplan. 13012 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (5) Kund Bonnier Fastigheter AB Thomas Tranberg Box 3167 103 63 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-02-15 13012 Rapport A(Förhandskopia) Lokstallet 6, Stockholm Trafikbuller

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENERGI... 2 SYFTE... 3 Allmänna anvisningar... 4 Kravbeskrivning... 4 Effekt... 4 Energi... 4 Kompensation för skuggning... 5 Ventilationstillägg...

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

Ny ljudklassningsstandard SS 25267

Ny ljudklassningsstandard SS 25267 Ny ljudklassningsstandard SS 25267 SIS Workshop om ljudklassning 2015-04-08 Bo Gärdhagen, Gärdhagen Akustik AB Gärdhagen Akustik AB Specialister inom byggakustik och omgivningsbuller Vi bryr oss! Bo Gärdhagen

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Standarder, termer & begrepp

Standarder, termer & begrepp Bilaga 2 Standarder, termer & begrepp Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-grundskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 16 DECEMBER-2015 16 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-grundskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 16 DECEMBER-2015 16 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-grundskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 16 DECEMBER-2015 16 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Syfte... 3... 3 Kontaktuppgifter... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan 13071 RAPPORT A 1 (6) Kund Fastighets AB Cirkusstenen Holding Rebecka Yrlid Box 5182 102 44 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13071 Bilagor A01-A04 2013-06-17 Rapport A Stenhöga, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

RAPPORT B 1 (8)

RAPPORT B 1 (8) RAPPORT 14181 B 1 (8) Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö Datum Uppdragsnummer 14181 Bilagor B01, B02 2015-11-11 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Projektering av fasadåtgärder

Projektering av fasadåtgärder Bilaga 12 Projektering av fasadåtgärder Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Del av fastigheten Kirseberg 30:2, Malmö Utredning om trafikbuller

Del av fastigheten Kirseberg 30:2, Malmö Utredning om trafikbuller Malmö stad Fastighetskontoret 205 80 Malmö Att: Marta Nowak Malmö 2009-12-07 Del av fastigheten Kirseberg 30:2, Malmö Utredning om trafikbuller Uppdrag: Uppdraget innebär att beräkna trafikbullernivån

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Indata till energianalys 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Indata till energianalys 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Indata till energianalys Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan 16099 RAPPORT C 1 (6) Kund ANOVA arkitekter ab Datum Uppdragsnummer1 16099 Bilagor 2016-06-01 Rapport C Sandstugan, Botkyrka Tillbyggnad av äldreboende - Trafikbuller Rapport 16099 C Sandstugan - Äldreboende,

Läs mer

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10

PM 10172180.01 REV.B 2014-10-10 Uppdragsnr: 101180 1 (6) PM 101180.01 REV.B 2014-10-10 Bullerberäkning, Närsjukvården i Finspång PM:et har reviderats på grund av ny utformning på vårdhemsbyggnaden och dess tillhörande tillfartsvägar.

Läs mer

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Ljudisolering 1 Ljudisolering vs. Ljudabsorption Luftljudisolering mätning och beräkning av reduktionstal Stomljud mätning och beräkning

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer

Hur stoppar vi ljudet?

Hur stoppar vi ljudet? F11 Ljudisolering 1 Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Ljudisolering Luftljudisolering mätning och beräkning av reduktionstal

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Inledning. Uppdrag nr. 14U24481 Sida 1 (9) Ingvar Blomster. Uppdragsnamn Kv Högne och Kv Gunnar Uppsala kommun Gunnar 12:11, Högne 13:10

Inledning. Uppdrag nr. 14U24481 Sida 1 (9) Ingvar Blomster. Uppdragsnamn Kv Högne och Kv Gunnar Uppsala kommun Gunnar 12:11, Högne 13:10 Sida 1 (9) Uppdragsnamn Kv Högne och Kv Gunnar Uppsala kommun Gunnar 12:11, Högne 13:10 Ingvar Blomster Diakonistiftelsen Samariterhemmet Samaritergränd 75319 Uppsala Uppdragsgivare Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer