Slutredovisning av Demonstrationsprojekt inom Energimyndighetens program för Passivhus och Lågenergihus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av Demonstrationsprojekt inom Energimyndighetens program för Passivhus och Lågenergihus"

Transkript

1 Slutredovisning av Demonstrationsprojekt inom Energimyndighetens program för Passivhus och Lågenergihus Demonstrationsprojekt 2006: 08; Flaggskepparen 5 Villkorande krav De villkorande kraven enligt beslutet per den om stöd till projekt Flaggskepparen 5 var följande: Programmet för Passivhus och Lågenergihus skall vara involverad i val av leverantörer för de av programmet finansierade posterna för att säkerställa en god kvalitet och kunskapsåterkoppling i demonstrationsprojektet. Ett mät- och utvärderingsprogram utarbetas tillsammans med programmet som syftar till att ge det underlag som krävs för projektrapporten. En reviderad budget utifrån de beviljade medlen upprättas av den sökande innan kontraktstecknandet. Mål för demonstrationsprojektet Målet är att utvärdera passivhustekniken i en nybyggnation av 28 hyresrätter med stålstomme. Kvalitetsstyrning under byggprocessen genom att aktivt observera och dokumentera själva konstruktionsfasen i syfte att kunna dokumentera och samla erfarenhet för framtida bygganden. Genomföra mät- och verifiering av det totala projektet. Information om projektet skall spridas med hjälp av information på hemsidan, broschyrer samt visningar av lägenheter. Del 1 Teknisk redovisning Administrativ information Byggherre : Stanly bostäder NR 1 AB Typ av byggnad: Passivhus (2st) med totalt 28 hyresrätter. Bärande stomme i stål. Byggnadens namn eller fastighetsbeteckning: Flaggskepparen 5 Uppgiftslämnare: Arne Håkansson Eventuell länk till hemsida för mer information: Bakgrund och allmän orientering av projektet Flaggskepparen 5 är ett bostadshus med 28 lägenheter, garage för 28 bilar och källareförråd med tvättstugor. Byggnaden är den första som är uppförd med ett system med självbärande bjälklagselement i stål som har utarbetats av företaget STANLY PLÅT AB, Malmö. Byggsystemet är patenterat. I bjälklagen placeras VVS och el redan på fabrik vilket minskar arbete med detta på byggarbetsplatsen. VVS och el från bjälklagen förs ut i utrymmet mellan de dubbla ytterväggarna som fungerar som installationsschakt. Som följd av de tjocka ytterväggar som erhålls med schakt mellan ytterväggarna och Stanlybostäders miljöfokus har husen projekterats som Passivhus enligt den Tyska passivhusstandarden med beräkningspaketet PHPP. Bakgrunden och idén med hela byggtekniken (som passivhus) har varit att i en framtid kunna producera bostäder, kontor, skolor, sjukhus etc. i fabrik med korta leveranstider. Tekniken är så utformad och flexibel att man med enkla medel kan ändra från kontor (skola,förskola) till bostäder eller tvärtom. Tekniken är sådan att man också kan producera energihus. Systemet är nästan helt återanvändningsbart och/eller återvinningsbart. Huskroppen/Flaggskepparen 5 kan demonteras och återuppbyggas på annan plats om så önskas. Huskroppen är så lätt att den kan transporteras ut och monteras med en enkel lastbil med kran. Vid våningshöjder upp till 3 våningar

2 och med övrigt rätt markförhållande är det möjligt att enbart jobba med lastbil med kran. En lastbil kan transportera ut och montera cirka 150 m2 våningsyta/transport. Detta betyder att man inte har behov av byggkranar på byggplatsen. Byggnaden är unik och det finns en hög potential för att i en framtid kunna producera billiga huselement som energi- eller passivhus i fabrik på löpande band med robotar. Fasadväggen är ansluten till den inre konstruktionen utan att en för stor köldbrygga har uppstått. Lösningen är att den yttre fasadkonstruktionen är självbärande på grundkonstruktionen utan någon direkt infästning för vertikallasten. Husen har förutom ovan nämnda egenskaper ytterligare ett par saker som särskiljer dem från de flesta traditionella lägenheter bland annat har varje lägenhet ett eget ventilationsaggregat. Detta tillsammans med isolerade bjälklag och lägenhetsskiljande väggar medför att olika temperaturer/klimat kan uppnås i intilliggande lägenheter utan att dessa stör varandra. Ventilationsaggregatet är ett FTX aggregat av typen REC Temovex med elektriska eftervärmare som värmer tilluften vid behov då utetemperaturen är lägre än -5 grader Celsius. I varje rum finns det termostater som hyresgästen själv kan ställa in till önskad temperatur. Vid lägre temperatur än önskad värms tilluften i kanalen före den kommer ut i rummet. Därmed kan temperaturen även ställas in olika i olika rum. I badrum finns även golvvärme som comfortvärme samt handdukstork. Vid utomhustemperaturer över 15 grader stängs elvärme och värmeväxlare av och luften går ouppvärmd in i lägenheten. Varje hyresgäst betalar sin egen el och varmvatten förbrukning. Förbrukningen kan hyresgästerna se via mätare för el och varmvatten som finns i lägenheterna. Varmvattnet värms med fjärrvärme. Standarden i lägenheterna kan betecknas som mycket hög med bl.a. trägolv, bänkskivor av sten i köken och designade tvättställ av glas i de helkaklade badrummen. Värmeisoleringen är fördelad på de olika konstruktionsdelarna på följande vis. Ytterväggar: Isolerade stålregelväggar med tjocklek om ca 500mm isolering. Tak: Isolerat stålbjälklag(300mm) med utanpåliggande isolering (Foamglas) mm. Grund: 200mm cellplast under källargolvet(betong) under huset, 100mm under garagegolvet. Lägenhetsskiljande väggar: Fullt isolerade (2*70mm) regelväggar. Lägenhetsskiljande bjälklag: Stålbjälklag med 300mm isolering. Byggstart och färdigställt Medverkande Byggherre: Stanly bostäder AB Arkitekt: Gunilla Svensson Arkitektkontor VVS-konsult: EPRO Konstruktör: Magnus Samuelsson, Stanly plåt AB El-projektör: LMT Elteknik AB Entreprenörer Stanly plåt AB Kvalitetsansvarig PBL/Energi: Arne Håkansson; Projekt och Byggadministration AH AB. Måluppfyllelse Kvalitetsstyrning under byggprocessen: Projektstyrningen har skett för att uppnå en för framtiden energisäker och långsiktigt hållbar byggnad. Detta har skett dels genom återkommande uppföljningar, detaljerade möten, traditionella projekt- och Byggmöten samt genom utförda Mätningar, kontroller, verifieringar kontinuerligt utförda valideringar. Fullskaleprovningar av konstruktioner, detaljerade verkstadskontroller etc. före utförandet. Säkerställande av fuktsäkerheten vid utförd kondensberäkning visar att kondens faller ut i konstruktionens yttre skikt som är dräneras ut vid sockeln.: I ytterväggar, tak och grund har endast fuktsäkra material som ej kan skadas av fukt använts. I väggarna används stålreglar, cementskivor, stenull med fasadbeklädnad av stål, taken är klädda med Foamglasisolering och takpapp medan grunden består av betong som är isolerad med cellplast eller foamglas. Säkerställande av ljudklimat: Bjälklagen av stål har testats m a p stegljuds och luft isolering i laboratorietester vid Lunds tekniska högskola och även vid mätningar i provhus (villa) vilket visat att klass B kan förväntas m a p både stegljud och luftljud och att klass A eventuellt kan uppfyllas. Testhus som utförts i full skala har erhållit ljudklass A. Vidare har lägenhetsskiljande väggar i form av dubbla 70 mm regelväggar med 2 lager gips valts som för att säkerställa ljudisoleringen i mellan lägenheter på samma plan. Detta bedöms ge ett ljudklimat i klass B som inte är långt ifrån kraven i klass A.

3 Buller från ventilationsaggregaten har i projekteringen bedömts och jämförts med befintliga hus i Glumslöv vari samma aggregat använts. Det antogs att aggregaten och ventilationsrören skulle klara kraven som ställs på buller från ventilationen vilket även har bekräftats av mätningar på plats utförda av ventilationsentreprenören. Ljudnivåer från ventilationen har mätts av ventilationsentreprenören. Mätningarna gav värden som ligger under högsta tillåtna grundvärden. Klass B. Ljudisoleringskraven mellan lägenheterna har ej mätts. Subjektivt bedöms dock luftljudsisoleringen mellan lägenheterna vara mycket bra och stegljudsnivån upplevs som god. I utfört referensprojekt KULLADAL så kallat testhuset har vi gjort mätningar som ger oss en ljudklass om klass A för bjälklagen och ljudklass B för väggarna. Säkerställande av termiskt klimat: Samtliga lägenhetsskiljande konstruktioner som väggar och bjälklag är fullt isolerade och varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat där temperatur i lägenheten kan ställas in. Detta medför att lägenheten ej bör påverkas nämnvärt av andra lägenheter och att lägenhetsinnehavaren erhåller det klimat han/hon önskar. Lägenheternas behov av tillförd värme är beräknad av konsulter från bl.a. WSP varefter luftvärmarna i ventilationsaggregaten och ventilationskanalerna dimensionerats för att klara denna uppvärmningsgrad med betryggande marginal. För fallet med sommartemperaturer med solinstrålning och övertemperaturer har ett antal fönster identifierats som ev. kan behöva extra solskydd. Stanlybostäder har valt att ej montera dessa direkt utan att istället och i samförstånd med hyresgästerna lösa problemet genom att montera solskydd som åtgärdar vid eventuella problem. Dessa utredningar har även gjorts av konsulter från bla WSP. Mät- och verifiering samt validering av det totala projektet: Mätningar lufttäthet i samtliga lägenheter i den ena av de två nästan identiska byggnaderna, samt termografifotografering av minst 1 lägenhet av varje sort. Fullskaleprovningar har utförts. Varje lägenhet kan mätas avseende energiuttag (elförbrukning, varmvattenförbrukning) man kan även separat göra täthetsprovningar, ljudprovningar, fuktmätningar etc. Mätning sker fortlöpande av elenergi och hushållsenergi per lägenhet. Mätning sker också av varmvatten, varmvattencirkulation och kallvatten per lägenhet. Mätningen sker digitalt med trådlös mätning av såväl elenergi som vatten. Dessa mätningar utföres månadsvis året runt. Återvinningsgraden för FTXaggregaten skall kunna injusteras så att man får en återvinning som är cirka 92% - 95%. Täthetsprovningar har utförts av lägenhet för lägenhet för att fastställa respektive lägenhets täthet. Eventuella otätheter har tätas i samband med utförda provningar till dess resultatet 0,3 l/s/m3 har uppnåtts. För ytterligare information om vad mät-och utvärderingsprogrammet har innefattat, se separat bilaga Kvalitetsprogram_Flaggskepparen_5.pdf Använda leverantörer: 1: Fönster, ytterdörrar: Maciej Milowskij, glas+fönsterkarm (Veka Topline plus) godkända enligt de Tyska passivhuskraven U<=0,85W/m 2 K, Fönsterglasen dock U=0,60 W/m 2 K. 2: Ventilationsaggregat: REC indovent, REC Temovex RT-250SD. 3: Stålmaterial TIBNOR/STANLY PLÅT. 4: Lättregelväggar: LINDAB 5: Gipsskivor/Cementskivor: KNAUF-DANOGIPS/BEIJER BYGG. 6: Isoleringsmaterial: PAROC/FOAMGLAS. 7: Golvmaterial/Compactfloor: BYGGELIT AB. 8: Vatten och avlopp: GLYNWED AB 9: Ventkanaler: LINDAB. 10: Köksinredningar: SWENOVA/BALLINGSLÖV/KÖKSCENTRUM I LANDSKRONA AB 11: Vitvaror spisar, diskmaskiner, kyl och frys mm HUSQVARNA/KÖKSCENTRUM I LANDSKRONA AB. 12: Stom och fasadsystem: STANLY PLÅT AB, MALMÖ. 13: Plåt, stål etc.: LKAB/EDSTRANDHS

4 Byggnadsprestanda 1950m2=lägenheter+trapphus, 2243 enl phpp beräkningar, garage + källare + lokal ca 1140m2 BRA, m 2 A temp+garage: Om bostadshus, ange Är byggnaden större än 300 m 2 BRA, ange: lgh+källare+garage antalet lägenheter, lgh m 2 BOA m 2 LOA = , 2243 enl phpp 110 Finns solfångare installerade? Om ja ange storlek, kwh (och ev. även m 2 ), samt hur stor andel av energibehovet för tappvarmvattnet dessa täcker: NEJ Finns solceller installerade? Om ja ange storlek, kwh (och ev. även m 2 ), samt hur stor andel av totala elbehovet dessa täcker: NEJ Beräknat energibehov uppvärmn., kwh/m 2 A temp: Fönster och dörrars andel av uppvärmd area, %: 15kWh/m2,år 17% (med karmisolering) Köpt energi för uppvärmning, kwh/m 2 A temp+garage (exklusive verksamhetsel/hushållsel): El Fjärrvärme Egen biopanna Övrigt, ange vad Köpt energi för tappvarmvatten, kwh/m 2 A temp+garage El Fjärrvärme Egen biopanna Övrigt, ange vad 0 Mätning utförs /2010 Fastighetsel inkl fläktar, kwh/m 2 A temp+garage: Mätning utförs 2009/2010 pågår. Verksamhets-/hushållsel, kwh/m 2 A temp+garage: Mätning utföres under 2009/2010 pågår. Ber. effektbehov enligt DUT 20, W/m 2 A temp+garage: 10 W/m2. SFP (specific fan power ), kwh/m 3 /s Om FTX finns, ange systemverkningsgrad, % 0,89 >85% (tillverkarens uppgifter) dock är målsättningen att kunna öka återvinningen till 92%. Byggnadens tidskonstant, h: Om VP finns, ange COP uppdelat på; VV värme 150 (Beräkning utförd av M.S,) Alternativt VV + värme; U-värde (medelvärde) för olika byggdelar, W/m 2 K Ytterväggar Tak Golv (mot mark) Fönster och dörrar 0,09 inkl.köldbryggor. 0,1 inkl. köldbryggor. 0,2 (källare m förråd, tvätt etc) 0,85/0,60 gällande fönsterglasen. Uppfyllande av ljudkravet för installationsbuller basera på något av följande, ange nedan: Ljudberäkning, ange beräkningsresultatet Inga beräkningar har utförts faktiska provningar är utförda. Validering. Referensanläggning, ange byggnad Radhus lågenergihus Glumslöv och eget testhus som uppförts i full skala. Uppfyllande av rådet på termisk komfort sommarhalvåret (övertemperaturer), ange med kryss Datorsimulering, ange beräkningsresultatet Beräkning av solareafaktorn, ange resultat Redovisas på ritning se ovan under övrig Redovisas på ritning se ovan under övrig information. Bilaga. information. Bilaga.

5 Övrig information Projektet har förevisats för besökare från länder som USA, Kina, Rumänien Frankrike, England, Norge m.fl., under bland annat studiebesök i husen samt i Stanly plåts byggnadselementfabrik i Malmö. Projektet har även vid flera tillfällen beskrivits i dagstidningar och facktidningar som tex Sydsvenska dagbladet, Svenska dagbladet, Samhällsbyggaren och TV inslag har gjorts av fransk TV om husen. Vid flertalet tillfällen har vi även skickat ut informationsmaterial till diverse privatpersoner, studenter, tidningar företag m m som önskat detta. Inflyttning i byggnaderna pågår för närvarande. Enkäter kommer att skickas ut under vintern/våren 2009/10 för att undersöka upplevelsen under vinterhalvåret med låga utomhustemperaturer. Efter sommaren runt augusti/september 2010 kommer ytterligare en enkät skickas ut för att undersöka de boendes uppfattning av inomhusklimatet under sommaren. Bilaga: Kvalitetsprogram med tillhörande bilagor (1-12)