MIWÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABO RG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIWÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABO RG"

Transkript

1 MIWÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABO RG Plats och tid stadshuset i Skövde, Kmmnunstyrelsesalen, kl 13.45~17.20 Deltagande Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Beslutande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Björn Bröne (FP) Kjell-Arne Green (S) Åke Jönsson (S) Per-Olof Qvick (M) Anders Lundgren (C) Vega Kihlströ:m (S) Stephan Ottersten (M) Sonja Lejmark, förbundschef Eva Berglund, bitr. förbundschef Elconor Daag, sekreterare Mirsad Rexhepi, miljöadministratör studenter från ekologiprogrammet vid Högskolan i Skövde Kl och Åke Jönsson Ersättare Janeric Dahlin (FP) Gmmar Hägg (S) John Engström, verksamhetscontrollcr, Lillemor Öberg, miljöinspektör, 85 Marme Johansson, miljöinspektör, 86 Kjerstin Frank, miljöinspektör, 90 Max Olsson, miljöinspektör, del av 92 Maria Thoren, miljöinspektör, del av 92 Underskrifter sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet ANSLAG Protokollet är justerat Miljönä:n:mden östra Skaraborg Anslagsdatum Överklagningstid to.m Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde Underskrift

2 l l nnehållsförteckni ng Internkontrollrapport januari- oktober Delegationsordning för Miljönämnden östra Skaraborg... 4 Årlig höjning av Miljösamverkans taxor med index... 5 Internkontrollplan får Tillsynsplan får miljöbalken Tillsyns- och kontrollplan får livsmedel Tillsyns- och kontrollplan får foder och animaliska biprodukter Nämndriktlinje får informationsteknik... l O Nämndriktlinje får delgivning av beslut Samverkan med och stöd till medlemskommunema, skrivelse från Falköpings kommun Godkännande av sluttäckning av Tovatorpsdeponin i Skövde kommun Åtgärder får att minska lukt från biogasanläggningen i Skövde kommun Klagomål på fukt och bristfållig ventilation i bostad på fastigheten Sälgen i T i bro kommun Klagomål på fukt och ventilation i bostad på fastigheten Linden.. i Tibro konrmun Föreläggande med löpande vite om att mäta radon i flerbostadshus som tillhör PL Fastigheter Anmälan om användning av fom1sand och slagg får anläggningsändamål på fastigheten Motorblocket l i Skövde kommun Klagomål på buller från vindkraftverk på fastigheten Smeby 6: l i Falköpings ko1nmun Information Anmälan av delegationsbest ut Övriga frågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2

3 MIUÖNÄMNDEN MN 75 Dnr Internkontrollrapport januari-oktober 2013 Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollrapporten for januari~oktober Bakgrund Enligt internkontrollplanen får år 2013 ska kontoret rapportera resultat av internkontrollen for januari till och med oktober till nämnden. Bilaga Tertialrapport, J anuari-~oktober Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

4 MN 76 Dnr Delegationsordning för Miljönämnden östra Skaraborg Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa bifogad delegationsordning och att den ska gälla från den l januari Förbtmdschefen får i sin tur vidaredelegera till andra anställda att fatta beslut. Bakgrund Nämnden beslutade om den nu gällande delegationsordningen i januari 2011 (Iv1N 13). Den nya delegationsordningen innebär inga större forändringar i sak utan gäller framfor allt forändringar med anledning av ändrad lagstiftning. Ändringarna framgår av forslaget Ett exempel på forändring är att löpande viten foreslås höjas från kr till l O 000 kr per överträdelse. Det löpande vitet har legat still på kr sedan Det krävs 1 O överträdelser for att nå upp till ett engångsvite i delegationsordningen på kr. Bilaga Delegationsordning for Miljönämnden östra Skaraborg 4

5 MIUÖNÄMNDEN l-.1n 77 Dnr Årlig höjning av Miljösamverkans taxor med index Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att inte höja taxorna med index infor Förslag till beslut på sammanträdet Åke Jönsson (S) yrkar på att taxorna inte ska höjas. Beslutsgång Övriga nämndledamöter har inget att invända mot Åke Jönssons forslag. Bakgrund Nämnden har rätt att höja nämnda taxor med index en gång per år. Hur indexhöjningen sker regleras i gällande taxor: "Miljönämnden får for varje kaltmder år (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och tirnavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas forändring i den preliminära arbetskostnadsindex for tjänstemän inom privata sektorn (AKI) (totalindex) räknat fram till mars månad året fore avgiftsåret Basmånad for indexuppräkning är mars månad 2011." 5

6 MN 78 Dnr Internkontrollplan för 2014 Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollplanen for Bakgrund Enligt nämndriktlinjen för internkontroll ska nämnden anta en internkontrollplan för varje år. Internkontrollplanen är en plan for kontroll av den egna verksamheten. Planen ska ta hänsyn till den riskanalys som genomförts, de särskilda uppdrag som nämnden lämnat och till nämndens prioriterade mål Planen ska också ge möjlighet att järnfora oss med andra. Bilaga Internkontrollplan

7 MN 79 Dnr Tillsynsplan för miljöbalken Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsynsplanen för miljöbalken åren 2014~2016. Bakgrund Enligt föreskrifter (SFS 20 Il: 13) ska miljönämnden för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalk en. Planen ska grundas på en behovsutredning. I direktionsriktlinje för planering står att nämnden ska besluta om en tillsynsplan för varje nytt är. Bilaga Tillsynsplan för miljöbalken 2014~2016 7

8 MIWÖNÄMNDEN 2013wl2wll MN 80 Dm Tillsyns- och kontrollplan för livsmedel Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen for livsmedel åren Bakgrund Enligt direktionens riktlinje fcir planering ska nämnden årligen upprätta en samlad tillsyns- och kontrollplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt livsmedels lagstiftningen. Planen ska grundas på en behovsutredning. Bilaga Tillsynsw och kontrollplan för 1ivsmedel

9 MN 81 Dnr Tillsyns- och kontrollplan för foder och animaliska biprodukter Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen for foder och animaliska biprodukter åren Bakgrund Enligt direktionens riktlinje för planering ska nämnden årligen upprätta en samlad tillsyns- och kontrollplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt lagstiftning for foder och animaliska biprodukter. Planen ska grundas på en behovsutredning. Bilaga Tillsyns- och kontrollplan for foder och animaliska biprodukter

10 MIWÖNÄMNDEN MN 82 Dnr Nämndriktlinje för informationsteknik Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta nämndriktlinjen för informationsteknik. Bakgrund Direktionen for kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har antagit en direktionsriktlinje för informationsteknik (Dir 16, ). Följande direktionsriktlinje for infonnationsteknik gäller: Miljösamverkan ska vara ett foredöme när det gäller att med hjälp av IT erbjuda våra kunder god service. Kunden ska känna delaktighet, ha insyn och möjlighet att påverka. IT ska främja demokrati och underlätta får förtroendevalda. Miljösamverkan vill med hjälp av IT bli landets ledande kommunala miljömyndighet när det gäller effektivisering, kvalitet och administration där medarbetarna upplever att IT underlättar och gör arbetsuppgifterna intressanta. Miljösamverkan ser IT som ett naturligt komplement till nödvändiga personliga möten. Motiv och bedömning Nämnden vill med denna tiktlinje ange inriktning för hur nämndens verksamhet ska utvecklas i IT-frågor. Bilaga Nämndriktlinje för informationsteknik 10

11 MN 83 Dnr Nämndriktlinje för delgivning av beslut Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta nämndriktlinjen för delgivning av beslut. Riktlinjen gäller från den l januari Bakgrund Miljönämnden delger sina beslut enligt delgivningslagen. Delgivning innebär att vi försäkrar oss om att mottagaren har tagit del av vårt beslut. Syftet med delgivningen är att man ska kunna veta hur lång överklagningstiden är för ett visst beslut. När överklagningstiden är slut har beslutet vunnit laga kraft. Efter att ha studerat hur andra myndigheter, till exempel skatteverket och Försäkringskassan, delger sina beslut har vi kommit fram till att delgivningsprocessen kan förenklas och effektivisera-;. Bilaga Nämndriktlinje för delgivning av beslut 11

12 MIWÖNÄMNDEN MN 84 Dnr Samverkan med och stöd till medlemskommunerna, skrivelse från Falköpings kommun Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att föreslå direktionen att svara på frågeställningen om samverkan med och stöd till medlemskommunerna i enlighet med miljönämndens motiv och bedömning nedan. Bakgrund Räddningschefen Stefan Swenson och säkerhetssamordnaren Per Beckman, Falköpings kommun, framfår i en skrivelse till direktionen att det är av största vikt för Falköpings kommun och andra medlemskommuner att få forhundsdirektionens uppfattning om på vilket sätt Miljösamverkan ska agera vid olika situationer med stöd till medlemskommunerna. skrivelsen har enligt direktionens beslut, , 18, överlämnats till miljönämnden for beredning. Frågan om fårhållningssättet vid samverkan med och stöd tillmedlemskommunerna har aktualiserats efter ett lokalt dieselutsläpp i Falköpings tätort. Motiv och bedömning Vid ett möte mellan medlemskommunernas räddningschefer och Miljösamverkans chefer den 26 november var alla överens om att forhållningssättet ska vara foljande vid utsläpp och olyckor: Samverkan och tillsyn vid utsläpp och ozvckor Så länge räddningsledaren bedömer att det är räddningstjänst är miljönämndens roll att vara rådgivare om miljöskyddsåtgärder. När räddningstjänsten är avslutad utförs tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser. Miljönämndens arbete med tillsynen kan se olika ut beroende av händelsens art. Exempel på öv1 iga samverkansfrågor Miljöövervakning Miljösamverkan samordnar miljöövervakningen och fåljer utvecklingen inom ramen för Miljöbarometern, som finns tillgänglig på bland annat medlemskommunernas hemsidor. Krisledning Förslaget till nämndriktlinje får krisledning som är ute på remiss i medlemskommunerna beskriver Miljösamverkans roll, ansvar och organisation vid krishantering. Syftet med riktlinjen for krisledning är att den ska stödja och underlätta praktisk handling i ett tidigt skede av en kris. 12

13 Sam manirädesdatum MJ\ 84 forts. Samverkan vid ärenden om fysisk planering Miljösamverkan bistår med underlag och erfarenheter i det inledande planeringsskedet Miljönämnden är remissinstans. Annan planering som berör verksamhetsomr/iden Miljösamverkan bistår med underlag och erfarenheter i det inledande planeringsskedet Miljönämnd~n är remissinstans. Samverkan vid ärenden om bygglov Samordning sker utifrån medlemskommunernas önskemål får att nå den mest effektiva handläggningsprocessen. Miljönämnden är remissinstans. Delges Direktionen 13

14 MN 85 Dnr Godkännande av sluttäckning av Tovatorpsdeponin i Skövde kommun Fastighetsbeteckning: Anläggningens namn: Besöksadress: V erksamhetsutövare: Org.nr: Klagstorp 2:2, Skövde Tovatorpsdeponin Klagstorp, Skövde garnisons skjutfålt ParocAB Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godkänna sluttäckningen av Tovatorpsdeponin. Beslutet tas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och med hänvisning ti1132 i forordningen om deponering av avfall. Beslutet kan överklagas. h1fonnation om vilka uppgifter en överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning. Information om fortsatt kontroll m.m. av deponin ges i särskilt meddelande. Bakgrund Paroc AB inkom den 11 oktober år 2012 till Miljönämnden östra Skaraborg med en rapport från farstagångsbesiktning av sluttäckningen. Besiktningen gjordes av ÅF-Infrastructure AB och rapporten är daterad den13 september Förnyade mätningar gjordes därefter av skyddsskiktets tjocklek på deponidel B. En uppdaterad sektionsritning över sluttäckningen på samtliga deponidelar kom in till nämnden den 13 september Frågan om sluttäckning har tidigare handlagts i främst foljande ärenden: Godkännande av avslutningsplan, dnr O Föreläggande om forsiktighetsåtgärder vid avslutningsarbeten, dnr Förslag till beslut om godkätmande av sluttäckningen har lämnats for kommunikation till Paroc AB. Förslaget har även sänts på remiss till markägaren Fortifikationsverket samt till Generalläkaren och Skaraborgs regemente. Paroc AB, Fortifikationsverket och Skaraborgs regemente har meddelat att de inte har något att invända mot forslaget Det ursprungliga förslaget har därefter omarbetats for att bättre stämma med miljönämndens rutin for fårslag till beslut. I sak innebär fårslaget dock detsamma som tidigare, d.v.s. att sluttäckningen nu bör kunna godkännas. 14

15 MIUÖNÄMNDEN MN 85 forts. Ett meddelande om bl.a. fonnellakrav på den fortsatta egenkontrollen under deponins efterbehandlingsskede kommer att skickas till Paroe AB när detta beslut har tagits av miljönämnden. Motiv och bedömning Enligt 32 i förordningen om deponering av avfall anses en deponi avslutad forst när sluttäckningen har inspekterats genom tillsynsmyndighetens fårsorg och tillsynsmyndigheten har godkänt den. En besiktning av sluttäckningen har genomforts och kompletterande undersökningar har gjorts efter det. Miljönämnden bedömer att Paroc AB har uppfyllt de skyldigheter som följer av tillståndet för deponin. Miljönämnden finner vidare att sluttäckningen i huvudsak är utford i enlighet med avslutningsplanen och att den därfor kan godkännas. Beslut om godkännande av en deponis sluttäckning har inte delegerats och måste därfår tas av miljönämnden. Bilaga Överklagningshänvisning Delges Paroc AB, Att: Emma Hansson, Base, Skövde Kopia till Generalläkaren, Stockholm Skaraborgs regemente, HL Miljö, Att: Bengt Lindlöf, box 604, Skövde Fmtifikationsverket, Att: Magnus Palm, box 513, Kristianstad Länsstyrelsen Västra Götalands län, Mariestad 15

16 MIUÖNÄMNDEN MN 86 r; :1' Dnr 20lp-4156 Åtgärder för att minska lukt från biogasanläggningen i Skövde kommun Fastighetsbeteckning: Anläggningens namn: Besöksadress: Verksamhetsutövare: Org.nr/personnr: skiftnyckeln 2 Biogasanläggning Aspelund Mejselvägen 10 Skövde Biogas AB Beslut Miljönämnden östra Skaraborg forelägger Skövde Biogas AB att: l. Senast den 13 januari 2014 vidta åtgärder så att de ständigt återkommande luktproblemen som anläggningen medfor, upphör. Åtgärderna ska vidtas genom att installera en tillfållig rorbränningsanläggning eller annan likvärdig lösning. Åtgärderna ska vidtas på luftströmmar från bufferttankar, gasuppgradering och rötrestlager. 2. Senast den 31 mars 2014 lämna in ett forslag på installation av reningsanläggning med tillhörande fristående ca 50 meter hög skorsten. Reningsanläggningen ska rena luftströmmar från bufferttankar, gasuppgradering och rötrestlager från luktande ämnen. Grundkravet är att reningsanläggningen ska ha en tillgänglighet på minst 98 % av tiden och att forbränning (oxidation) ska vara den primära utgångspunkten vid val av reningsteknik. Utgångspunkten i förslaget ska vara att reningsanläggningen är tagen i drift senast den 31 maj Miljönämnden beslutar också att föreläggandet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 miljöbalken med hänvisning till 2 kap 3 miljöbalken. Detta beslut kan överklagas. Infonnation om hur överklagan går till finns i bifogad överklagningshänvisning. Förslag till beslut på sammanträdet Stephan Ottersten (M) frireslår att ordet "minimeras" byts till "upphör", sist i rorsta meningen i punkt l. Beslutsgång Övriga nämndledamöter har inget att invända mot Stephan Otterstens förslag. 16

17 MN 86 forts. Bakgrund Tillståndet enligt miljöbalken för Skövde Biogas anläggning vid Aspelund togs i anspråk Sedan dess har återkommande luktstörningar drabbat omgivningen vilket har inneburit att ett stort antal klagomål har kommit in till miljönämnden från privatpersoner men främst från verksamhetsutövare. Under 2012 kom det in ca 30 enskilda klagomål. Hittills under 2013 har miljönämnden tagit ca 50 stycken. Huvuddelen av klagomålen kan sannolikt knytas till utsläpp av luktande ämnen från Skövde Biogas. Den 23 november 2012 överlämnade Miljösamverkan östra Skaraborg en anmälan till Åklagannyndigheten om att bolaget bryter mot villkor 4 i tillståndet, att verksamheten ska bedrivas så att risken för lukt och skadedjur minimeras. I de fall luktolägenheter av betydelse ändå uppstår ska åtgärder i syfte att minimera störningarna omedelbmi vidtas. Orsaken till anmälan var de klagomål som hade riktats mot anläggningens störande lukt. Miljösamverkan framförde även i amnälan att så sent som i slutet av oktober 2012 installerade bolaget ytterligare ett filter som skulle reducera utsläppen av luktande funnen till en sådan nivå så att villkoret skulle kunna innehållas. Miljösamverkan hävdade även i amnälan att efter denna åtgärd har klagomålen fortsatt att komma in vilket innebär att åtgärden inte har fått avsedd effekt. Åklagarmyndigheten meddelade den 3 december 2012 att förundersökning inte kommer att startas med motiveringen att bolaget arbetar med att komma till rätta med luktolägenheterna. Av villkoret framgår att tillståndshavaren omedelbart ska vidta åtgärder i syfte att minimera störningarna. Åklagarmyndigheten framförde att sådana åtgärder synes ha påbörjats varför det vid en straffrättslig bedömning inte kan antas att brott har begåtts. Miljönämnden startade en luktbesvärsutredning den l juli 2013 för att dokumentera förekomsten av störande lukt, främst inom Aspelunds industriområde. Undersökningen kommer att pågå till årsskiftet 2013/2014. Miljönämnden anser att den hittills genomförda luktbesvärsundersökningen visar att den störande lukten från bolagets verksamhet kan betraktas som olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 2 kap. 3. Motiv och bedömning Eftersom de åtgärder ni hittills har vidtagit, inte har varit tillräckliga för att undanröja förekomsten av störande lukt, bedömer miljönämnden det som nödvändigt att förelägga er får att få till stånd rättelse. Justerandes signatur c Utdragsbestyrkande 17

18 SAMMANTRÄOESPROTOKOLL MN 86 forts. Miljönämnden har enligt länsstyrelsens delegation i tillståndsbeslut , möjlighet att vid behov fastställa ytterligare villkor beträffande åtgärder får att minska luktstömingar. Fortsatt handläggning Om ni inte vidtar de åtgärder som redovisas i detta beslut kan nämnden överväga att besluta om nytt föreläggande, denna gång med vite. Avgift Avgiften per timma är 899 kr. Handläggningen av detta ärende har hittills tagit 46 timmar under Avgiften uppgår för närvarande till kr. Vi kommer att fatta ett beslut om att delfakturera avgift får handläggningen av detta ärende i december 2013 Beslutet om avgift tas med stöd av 27 kap. l miljöbalken och 17 i miljöbalkstaxan, antagen av direktionen får Miljösamverkan östra Skaraborg den 18 oktobt..'t 2012, 13. Miljönämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgift om det films särskilda skäl I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt beslutsfattande. Eventuella synpunkter på avgiften ska lämnas till miljönämnden inom två veckor. Om miljönämnden inte tar in några synpunkter inom de två veck01na beslutar vi om avgift enligt fårslaget ovan. Bilagor Mottagningskvitto Överklagningshänvisning Delges Skövde Biogas AB 18

19 MN 87 Dnr Klagomål på fukt och bristfällig ventilation i bostad på fastigheten Sälgen --Tibro kommun Fastighetsbeteckning: Sälgen S~ö Tibro kommun Besöksadress: Bäckängsgatan -- Fastighetsägare: Org.nr/personnr: Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga!!!!!!!'!!, l fåljande: l. Utreda om det är fukt som gjort att det är en luftbubbla under golvmattan i köket i lägenhet - Utredningen ska utfåras av en sakkunnig person inom området. Redovisa resultaten från utredningen till oss. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vem som utfart utredningen, vilka typer av undersökningar/mätningar som utfarts samt resultaten från utredningen. 2. Redovisa vilka åtgärder som har utfarts får att åtgärda fuktproblemen i badrummet i lägenhet Wä r 3. Redovisa vilka åtgärder som har utfarts får att åtgärda draget från balkongdörren i vardagsrummet i lägenhet~ 4. Redovisa luftomsättningen i rumsvolymer per timme (rv/h) får lägenhet ~ch.._ Redovisa ovanstående uppgifter skriftligen till oss senast l maj Nämnden beslutar att fårena fåreläggandet med löpande vite om kr får vardera av punktema 1-4. Nämnden kan begära utdömande av vite maximalt en gång per månad från och med maj 2014 fram tills att redovisning enligt punkt l -4 har lämnats in. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen och 26 kap. 14 miljöbalken. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad överklagningshänvisning. Justerandes signatur,j' 16 1/l Utdragsbestyrkande 19

20 MN 87 forts. Justerandes signatur o Bakgrund Under 2012 fick Miljönämnden östra Skaraborg klagomål på inomhusmiljön i lägenheter på Bäckängsgatan - i Tibro. Vid inspektion av lägenheterna konstaterade miljönämnden att badrummet i lägenhet - var fuktskadat. I den aktuella lägenheten var det även otätt mellan tröskeln och dörrkarmen vid balkongdörren, golvmattan framfor kyl/frys hade släppt och det fanns en luftbubbla under mattan. Vid inspektionen togs foton, se bilaga. Vid inspektionerna upplevdes ventilationen som bristfållig i lägenheterna --. och tlliil;;a Miljönämnden har tidigare forelagt med vite om att redovisa luftomsättningen for lägenhet -. Nämnden har inte fått någon sådan redovisning från I maj 2013 unclerättade nämnden om resultatet från inspektionen i lägenhet --.den 21 maj. Nämnden fick sedan ett svar från -..._ - _, genom PL Fastigheter. De framforde att de vid flera tillfållen forsökt att få tillträde till den aktuella lägenheten ror att åtgärda bristerna, men att de inte har fått tillträde. Hyresgästforeningen kontaktade fastighetsägaren i juni 2013 med forslag på tid då han kunde besöka lägenheten. ". kom inte till lägenheten den forestagna tiden. Efter att miljönämnden vid upprepade tillfållen kontaktat. och PL Fastigheter återkorn de med forslag på tid for att besöka lägenheten. Hyresgästen var dock bortrest vid det aktuella tillfållet så miljönämnden bad fastighetsägaren att återkomma med forslag på ny tid. Den 15 juli kontaktade nämnden fastighetsägaren via telefon och frågade om de kunde besöka lägenheten under de nännaste dagarna. Personen som nämnden pratade med meddelade att de skulle återkomma med besked. Den 16 juli ringde en representant for PL Fastigheter till miljönämnden och meddelade att de stod utanfor lägenhet.-och att de inte blev insläppta. Miljönämnden kontaktade klagande omgående och meddelande fastighetsägarens representant att de kunde få tillträde till lägenheten ca en timme från det att de kontaktat nämnden. Fastighetsägarens representant meddelande att de inte hade tid den dagen. I mitten av augusti meddelande miljönämnden fastighetsägaren att klagande skulle flytta ut frånlägenheten och att nämnden ville ha besked om när fastighetsägaren planerade att åtgärda bristerna i lägenheten. I november 2013 kontaktade nämnden återigen fastighetsägaren och frågade om de utfort åtgärder i lägenheten. Nämnden har inte fått något svar. Utdragsbestyrkande,1 1P 20

21 MN 87 fort. Motiv och bedömning Miljönämnden anser att.ene z behöver utföra en fuktutredning for att undersöka om det är fukt som orsakat att golvmattan i köket i lägenhet har släppt och att det har bildats luftbubblor under mattan. Fuktskador som inte åtgärdas kan innebära en risk for att mikroorganismer kan växa till och bli en olägenhet för människors hälsa. Luftbubblor under golvmattan kan tyda på att det finns en underliggande fuktskada som är orsaken till att mattan har släppt. Eftersom miljönämnden under inspektioner bedömt att ventilationen var bristfållig både lägenhet - och -, anser nämnden att det är nödvändigt att fastighetsägaren undersöker om luftomsättningen i lägenheterna är tillräcklig. En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammalluft som byts ut mot ny i utrymmets hela luftvolym (luftombyte). Till detta kommer att tilluften ska vara frisk. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak. Nämnden anser att det är nödvändigt att fuktskadorna i badrummet i lägenhet - åtgärdas for att förhindra att mikrobiell tillväxt och att fuktproblemen sprider sig i huset. Eftersom _ inte har redovisat luftomsättningen for lägenhet - som nämnden i förelade honom om i föreläggandet med DB från anser nämnden att det är nödvändigt att förena detta beslut med löpande vite för att föreläggandet ska följas. Nämnden bedömer att de förelagda undersökningarna är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att genomföra samt att har faktiska möjligheter att följa foreläggandet. Gällande regler Enligt 26 kapitlet 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och forbud som behövs for att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. A v 2 kapitlet 3 miljöbalken framgår att fastighetsägare ska utföra skyddsåtgärder i syfte att bland annat hindra olägenhet for människors hälsa, om det är rimligt enligt 2 kapitlet 7 miljöbalken. Det är enligt 2 kapitlet l miljöbalken fastighetsägare som har bevisbördan for att miljöbalkens regler följs. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i balken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Justepandes signatur Utdragsbestyrkande 21

22 MN 87 forts. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medfåra olägenheter får människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess effekter som behövs får tillsynen. Olägenhet får människors hälsa är, enligt 9 kapitlet 3 miljöbalken, en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfållig. Enligt fårarbetena (prop. 1997/98:45 del 2 s. l 09) omfattar sådana olägenheter även störningar som i fårsta hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, t.ex. tenniskt inomhusklimat (framför allt lufttemperatur, luftfuktighet och luftens hastighet). Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Dock ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. allergiker. Ägare eller nyttjanderättshavare till t.ex. bostäder ska vidta de åtgärder som skäligen kan behövas får att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter får människors hälsa (9 kap. 9 miljöbalken). I syfte att hindra uppkomst av olägenhet får mäm1iskors hälsa ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot bl.a. fukt och ha tillfredsställande luftväxling genom anordning får ventilation eller på annat sätt (33 fårordningen [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer, bör vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder innebär olägenhet får människors hälsa beaktas bl. a. om det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobielllukt i bostadsrum eller lokaler får allmänna ändamål, mikroorganismer eller mikrobielllukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande; fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk får att mikroorganismer kan växa till, och fuktskador har åtgärdats bristfålligt, t. ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 MN 87 forts. Indikationer som kan foranleda krav på undersökningar är t. ex. synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter, omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av ca -5 oc eller lägre, om fukttillskottet inomhus, under vinterforhållanden, regelmässigt överstiger 3 g/m 3 luft, eller om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldningssäsongen, vilket motsvarar ca 45 %relativ luftfuktighet vid 21 C. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken- ventilation, bör det luftomsättningen i bostäder inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Ventilationen bör undersökas om brister i inomhusmiljön konstateras eller befaras. En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammalluft som byts ut mot ny i utrymmets hela luftvolym (luftombyte). Till detta kornmer att tilluften ska vara frisk. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak. Fortsatt handläggning När vi har granskat redovisning kommer vi att ta ställning till om det behöver utfåras ytterligare undersökningar eller åtgärder. Om --~iiiliiiiiiiiliiliiiiiliiiiiitt utdömande av vite. inte foljer föreläggandet kan vi komma att begära Information om avgift Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift for den tid som har lagts ner på ärendet under år Avgiften per timma är 899 kr. Handläggningen under 2013 har tagit l O timmar. Avgiften for 2013 blir då kr. Vi skickar beslutet om avgift i form av en faktura. Beslutet om avgift tas med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken och 17 i miljöbalkstaxan, antagen av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg den 18 oktober 2012, 13. Miljönämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl. I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt beslutsfattande. Justerandes signatur, Utdragsbestyrkande 23

24 MN 87 forts. Eventuella synpunkter på avgiften ska lämnas till miljönämnden inom två veckor. Om nämnden inte får in några synpunkter inom de två veckoma beslutar nämnden om avgift enligt fårslaget ovan. Bilagor Mottagningskvitto Överklagningshänvisning Delges iliiiiiiirr- liiiiimi!ii. iii!_ -iij~iiijaiii&i!!li. i!iiiiiiiiiie& PL Fastigheter, --=:Åmål ~ < -.-:-- - ~ Kopia till H yres gästfåreningen, yres gastforeningen. se, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24

25 MN 88 )nt Klagomål på fukt och ventilation i bostad på fastigheten Linden i Tibro kommun Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Fastighetsägare: Org.nr/personnr: Linden.,. Tibro kommun skövdevägen ~ TW7PF Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fårelägga ( 1om foljande: l. Utreda om det är fukt som gjort att golvmattan i duschutrymmet har släppt i lägenhet nr på Skövdevägen - Utredningen ska utfåras av en sakkunnig person inom området. Resultatet ska erhållas från borrprov eller motsvarande och redovisas i relativ fuktighet. 2. Redovisa luftomsättningen i rumsvolymer per timme (rv/h) for lägenhet nr- på skövdevägen - 3. Redovisa protokoll från senaste obligatoriska ventilationskontrollen for det aktuella flerbostadshuset. Redovisa ovanstående uppgifter skriftligen till miljönämnden senast den l maj Nämnden beslutar att förena föreläggandet med löpande vite om kr för vardera av punktema 1-3. Nämnden kan begära utdömande av vite maximalt en gång per månad från och med maj 2014 fram tills att redovisning enligt punkt 1-3 har lämnats in. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen och 26 kap. 14 miljöbalken. Detta beslut kan överklagas. Se bifogad överklagningshänvisning Bakgrund Under 2012 fick Miljönämnden östra Skaraborg klagomål på inomhusmiljön i lägenheter på Skövdevägen-.. Tibro. Vid inspektion av lägenheterna konstaterade miljönämnden att golvmattan i badrummet i lägenhet hade släppt. Nämnden bedömde även att ventilationen i lägenhet nr var bristfällig. Justerandes signatur fr) ~~v 1/ Utdragsbestyrkande 25

26 MN 88 forts. Miljönämnden har tidigare forelagt t med vite om att redovisa en fuktutredning i lägenhet nrllialoch uppgifter om ventilationen får lägenhet nr. Nämnden har inte fått någon sådan redovisning från H Mhtfiiiiii*A' I november 2013 kontaktade nämnden återigen.,...,.,...,.,...ift!!ef'iiv""? och efterfrågade ovanstående uppgifter. Nämnden har inte fått något svar. Motiv och bedömning Miljönämnden anser att. UCAil& - i'! ii behöver utfara en fuktutredning får att undersöka om det är fukt som orsakat att golvmattan har släppt och att det har bildats luftbubblor i lägenhet nr_. Fuktskador som inte åtgärdas kan innebära en risk får att mikroorganismer kan växa till och bli en olägenhet får människors hälsa. Stora luftbubblor under våtrumsmattan kan tyda på att det finns en underliggande fuktskada som är orsaken till att mattan har släppt. Eftersom att ventilationen i lägenhet nr-bedömdes som bristfällig anser miljönämnden att w mr m Y r x behöver undersöka om luftomsättningen i lägenheten är tillräcklig samt redovisa protokollet från den senaste obligatoriska ventilationskontrollen. En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammalluft som byts ut mot ny i utrymmets hela luftvolym (luftombyte). Till detta kommer att tilluften ska vara frisk. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak. Eftersom att e- zawftrt..-t-r&inte har foljt nämndens foreläggande med vite, DB från , anser nämnden att det är nödvändigt att fårena beslutet med löpande vite for att foreläggandet ska foljas. Nämnden bedömer att de forelagda undersökningarna är teknisk möjliga och ekonomiskt rimliga att genomfora samt att n rzsmt,--zarnhar faktiska möjligheter att följa foreläggandet. Gällande regler Enligt 26 kapitlet 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de forelägganden och forbud som behövs får att denna balk samt fcireskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska fciljas. Justerandes signatur 1 d /'Z fl) ' /y c/ Utdrags bestyrkand e 26

27 MN 88 forts. A v 2 kapitlet 3 miljöbalken framgår att fastighetsägare ska utfara skyddsåtgärder i syfte att bland annat hindra olägenhet for människors hälsa, om det är rimligt enligt 2 kapitlet 7 miljöbalken. Olägenhet for människors hälsa är, enligt 9 kapitlet 3 miljöbalken, en stöming som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfållig. Det är enligt 2 kapitlet l miljöbalken fastighetsägare som har bevisbördan får att miljöbalkens regler följs. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i balken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs får tillsynen. Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medfåra olägenheter får människors hälsa eller miljön är skyldig enligt 26 kapitlet 22 miljöbalken att utföra de undersökningar av verksamheten och dess effekter som miljönämnden kräver får tillsynen. Av forarbetena (prop. 1997/98:45, del 2, s. l 09) till miljöbalken framgår att uttrycket olägenhet for människors hälsa innefattas såväl fysisk som psykisk inverkan, på människors hälsotillstånd. Bedömningen ska ske från medicinska eller hygieniska utgångspunkter. Vidare är utgångspunkten vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och baseras inte enbart på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Ä ven bedömningen huruvida en stöming ska anses vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar stömingen. Hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än nom1alt, t.ex. allergiker. Enligt 26 kap 14 miljöbalken får beslut om förelägganden fårenas med vite. Fortsatt handläggning När miljönämnden har granskat rn;zrnredovisning kommer nämnden att ta ställning till om det behöver utfåras ytterligare undersökningar eller åtgärder. OmWiliiliillll. inte följer foreläggandet kan nämnden komma att begära utdömande av vite. Information om avgift Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift for den tid som har lagts ner på ärendet under år Avgiften per timma är 899 kr. Handläggningen under 2013 har tagit 4 timmar. A v giften får 2013 blir då kr. Vi skickar beslutet om avgift i fonn av en faktura. Justerandes signatur d 1J1f Utdragsbestyrkande 27

28 I MN 88 forts. Beslutet om avgift kommer att tas med stöd av 27 kap. l miljöbalken och l 7 i miljöbalkstaxan, antagen av direktionen för Miljösamverkan östra skaraborg den 18 oktober 2012, 13. Miljönämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl. I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt beslutsfattande. Eventuella synpunkter på avgiften ska lämnas till miljönämnden inom två veckor. Om nämnden inte får in några synpunkter inom de två veckorna beslutar nämnden om avgift enligt förslaget ovan. Bilaga Mottagningskvitto Överklagningshänvisning Delges ll!!li!!!!!ii!ibi!i!!'i!! iii!liill~!! :ll"t!!willl.. i!:j&iiiil - -! lill:llli!li! ah PL Fastigheter, m~åun å l Kopia till Hyresgästföreningen, yres gastforeningen.se Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28

29 MN 89 Dnr Föreläggande med löpande vite om att mäta radon i flerbostadshus som tillhör PL Fastigheter Beslut Miljönämnden östra skaraborg beslutar att forelägga w (personnummer u tri Wi"t) om foljande: l. Mäta radonhalten i nedanstående flerbostadshus: YiJ"li'3EMtqt"m''å Byggnadsid Fastighet s beteckning Adress Kommun WIJ! ~.~ Linden..,. skövdevägen ~ T i bro - :i.~ -~.Jt Linden~ skövdevägen ~ Tibro..,._ J2i_ii!f5 Sälgen H Bäckängsgatan ~ T i bro Sälgen- Bäckängsgatan - T i bro Mätningarna ska utforas under minst 2 månader och utföras enligt enligt strålsäkerhetsmyndighetens "Metodbesk:rivning för mätning av radon i bostäder" vilket innebär att: Mätning ska ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. På övriga plan ska minst en lägenhet per plan mätas. Mätning ska utforas i minst 20 % av lägenheterna som inte har direkt markkontakt. Om det inte finns lägenheter med direkt markkontakt ska minst en lägenhet per plan mätas. Totalt ska mätningar utforas i minst 20% av lägenheterna i respektive flerbostadshus. I varje lägenhet där mätning ska ske ska minst 2 mätdosor användas. Mätningar som är utförda fr.o.m. år 1999 och framåt enligt strålsäkerhetsmyndighetens nuvarande metod kan tillgodoräknas. De lägenheterna behöver inte mätas på nytt. Resultaten från dessa mätningar ska redovisas till miljönämnden. Resultaten ska redovisas till oss senast 31 maj För att underlätta rapporteringen har miljönämnden har tagit fram instruktioner for rapportering, se bilaga. Justerandes signatur J' 11;11 2. Om någon av de aktuella fastigheterna säl is innan resultatet av mätningarna redovisats ska. i stället lämna uppgifter om namn och adress på köparen. Uppgifterna ska lämnas omgående efter forsäljningen. Utdragsbestyrkande 29

30 MN 89 forts. Nämnden beslutar att forena redovisningen i punkt 1 i föreläggandet med löpande vite om kr per flerbostadshus. Om beslutet inte följs kan nämnden begära att vitet döms ut efter varje 31 januari och 31 maj till dess att redovisning enligt punkt l sker. Under 2014 kan nämnden endast begära utdömande av vite efter 31 maj. Därefter kan miljönämnden begära utdömande av vitet maximalt två gånger per år. Beslut om vite tas med stöd av viteslagen och 26 kap. 14 miljöbalken. Detta beslut kan överklagas. Infom1ation om hur överklagan går till finns i bifogad överklagningshänvisning. Bakgrund Under 2011 uppmanade miljönämnden an 1 H.: att mäta radon i sina flerbostadshus med hyresrätter och redovisa resultaten till oss senast 31 maj Nämnden skickade en påminnelse om detta till under sommaren Nämnden har inte fått in någon sammanställning av resultat från radonmätningar. Motiv och bedömning Det enda sättet att kontrollera att radonhalten i inomhusluften inte överskrider riktvärdet är att göra radonmätningar. Det betyder att r -är skyldig att utföra radonmätningar for att säkerställa att hyresgästerna inte utsätts för höga radonhalter. Miljönämnden bedömer att kostnaden for att utföra radonmätningar är rimlig järnfort med nyttan av att utföra mätningarna samt att fastighetsägaren har faktiska möjligheter att följa föreläggandet. Radonhalten kan forändras över tid, därfor bör mätningar ske regelbundet. Nämnden bedömer att flerbostadshus där mätningar har utförts under de senaste 15 åren, enligt strålsäkerhetsmyndighetens metod, inte behöver mätas om i nuläget. Miljönämndens uppfattning är att åtgärder bör vidtas omgående om radonhaltema är högre än 200 Bq/m 3 luft. För att ta reda på om radonhalten är högre än 200 Bq/m 3 luft i någon av fastighetsägarens flerbostadshus är det viktigt att mätningar utfors så snart som möjligt. Nämnden har tidigare skickat skriftlig information till m att redovisa resultat från radonmätningar till oss. Eftersom nämnden inte har fått någon redovisning från bedömer nämnden att det är nödvändigt att forena föreläggandet med löpande vite för att föreläggandet ska foljas. Justerandes signatur Utdragsbestyrka n d e 30

31 MN 89 forts. Gällande regler Enligt 26 kapitlet 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de fordägganden och forbud som behövs for att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. A v 2 kapitlet 3 miljöbalken framgår att en verksamhetsutövare ska utfora skyddsåtgärder i syfte att bland annat hindra olägenhet for människors hälsa, om det är rimligt enligt 2 kapitlet 7 miljöbalken. Olägenhet for människors hälsa är, enligt 9 kapitlet 3 miljöbalken, en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Förekomst av radon är en sådan störning enligt 33 forordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är enligt 2 kapitlet l miljöbalken fastighetsägaren som har bevisbördan for att miljöbalkens regler foljs. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet som det finns bestämmelser om i balken eller foreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs for tillsynen. Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medfora olägenheter for människors hälsa eller miljön är skyldig enligt 26 kapitlet 22 miljöbalken att utföra de undersökningar av verksamheten och dess effekter som miljönämnden kräver for tillsynen. A v 26 kapitlet 13 miljöbalken framgår att miljönämnden kan fastighetsägare att lämna uppgifter om den nya ägarens namn och adress om någon av de aktuella fastigheterna säljs innan detta foreläggande är uppfyllt. Socialstyrelsen har angivit att radonhalter över 200 Bq/m 3 (SOSFS 2004:6 och SOSFS 1999:22) är en olägenhet för människors hälsa. För att mätresultaten ska kunnajämföras med riktvärdet ska mätningarna vara gjorda enligt S trålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Enligt det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" ska radonhalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m 3 Fortsatt handläggning När miljönämnden har granskat redovisning kornmer nämnden att ta ställning till om det behöver utfåras ytterligare mätningar eller vidtas åtgärder. Om sammanställningen visar att radonhaltema inte överskrider 200 Bq/m 3 och mätningarna är utforda enligt metod kornmer nämnden att avsluta ärendet. Om Bii k'rttrinte skickar in en sammanställning av radonmätningar i tid kan nämnden komma att begära utdömande av vitet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande /J /,'?. il.0j_, t; /jl 31

32 MN 89 forts. Information om avgift Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift for den tid som har lagts ner på ärendet under år Avgiften per timma är 899 kr. Handläggningen har tagit l,5 timme. Avgiften hittills då l 348 kr. Vi skickar beslutet om avgift i form av en faktura. Beslutet om avgift kommer att tas med stöd av 27 kap. l miljöbalken och 17 i miljöbalkstaxan, antagen av direktionen for Miljösamverkan östra Skaraborg den 18 oktober 2012, 13. Miljönämnden får besluta att sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl. I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt beslutsfattande. Eventuella synpunkter på avgiften ska lämnas till miljönämnden inom två veckor. Om nämnden inte får in några synpunkter inom de två veckorna beslutar nämnden om a\ gift enligt forslaget ovan. Bilagor Mottagningskvitto Överklagningshänvisning Instruktioner for rapportering av radonresultat Delges.. iiiiiiiilliiiliiiiilll'lii PL Fastigheter, Kopia till H yres gästforeningen, si v. se Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 32

33 MN 90 Dnr Anmälan om användning av formsand och slagg för anläggningsändamål på fastigheten Motorblocket 1 i Skövde kommun Fastighetsbeteckning: Anläggningens namn: Verksamhetsutö vare: Or g. nr: Motorblocket 1 Sotsand, utfyllnad, kv. Motorblocket Skövde kommun o Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att forelägga Skövde kommun att vidta foljande forsiktighetsåtgärder for amnäld verksamhet inom fastigheten Motorblocket l: l. Om inte annat framgår av detta beslut ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Skövde kommun har angivit i anmälan och i övrigt åtagit sig i ärendet. Om det sker någon ändring ska verksamhetsutövaren kontakta Miljösamverkan. 2. Användningen av avfallsslagen forbtukad fonnsand och ugnsslagg for anläggningsändamål får som längst ske tills mängden avfall sammanlagt uppgår ti1l ton. 3. Förbmkad fonnsand far inte transporteras till området f6nän det är säkerställt att allt ytvatten från området leds bort via en vattenfålla forsedd med ett vattenlås i utfyllnadens sydöstra hörn. 4. Verksamhetsutövaren ska ta hänsyn till de synpunkter som statens Geotekniska Institut har lämnat i sitt yttrande daterat Åtgärder ska vidtas så att ytvatten inte blir stående på eller intill uppläggningen. Närmare beskrivning av åtgärderna tas med i kontrollprogrammet. 6. Åtgärder ska vidtas så att urlakning av forareningar från utfyllnadsområdet inte medfor någon negativ påverkan på omgivande recipient. 7. Buller från verksamheten ska begränsas så att man inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden for buller från byggarbetsplatser enligt NFS 2004: skyddsskiktets mäktighet över avfallet ska vara minst 0,5 meter. Detta gäller även i avvaktan på kommande bebyggelse. 33

34 MIUÖNÄMNDEN MN 90 forts. 9. Förslag till kontrollprogram for anläggningskontroll och omgivningskontroll vid utfyllnadsområdet ska redovisas som en särskild handling till Miljösamverkan innan massor tillfors området. Vilka parametrar som ska analyseras samt övriga kontrollfrågor beträffande vatten bestäms närmare i samband med upprättande av kontrollprogrammet. l O. Verksamhetsutövaren ska redovisa kvartalsvisa resultat från vattenprovtagning och uppgifter om ackumulerad mängd upplagda massor. Rapporteringen ska ske i form av en årsrapport och lämnas in till Miljösamverkan senast den 31 mars året efter aktuellt verksamhetsår. 11. När utfyllnaden är tardig ska verksamhetsutövaren kontakta Miljösam verkan. 12. Besiktning efter att uppläggning av avfall har avslutas ska genomforas av en oberoende, extern besiktningsman. Beslut om åtgärder tas med stöd av 26 kap. 9 och 19 samt 2 kap. 3 och 7 miljöbalken (1998:808). Detta beslut kan överklagas. Information om vilka uppgifter en överklagan ska iimehålla finns i bifogad överklagningshänvisning. Bakgrund Skövde kommun, Närings- och samhällsbyggnadsenheten har den 4 juli 2013 kommit in med en anmälan om att använda ca m 3 (ca ton) avfall for utfyllnadsändamål inom fastigheten Motorblocket l. Området ska efter utfyllnad användas som industrimark Detaljplan för ändamålet finns. Marklov for utfyllnaden har beviljats. Avfallet består av forbrukad formsand och ugnsslagg från Volvo Powertrains gjuteri. Tillvägagångssättet for uppläggningen är väl känt av Miljösamverkan sedan tidigare. Extra tillsats av bentonit (minst sex viktprocent) i formsanden blir aktuellt att användas för det nedersta och det översta formsandsskiktet Avfallet kan enligt tidigare genomforda undersökningar betraktas som inert avfall i enlighet med kriterierna i Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och forfaranden for mottagning av avfall vid anläggningar for deponering av avfall. Miljösamverkan har skickat anmälan till Statens Geotekniska Institut (SGI) for synpunkter. Anmälan har även skickats till länsstyrelsen. Ett yttrande med SGI:s synpunkter kom in den l oktober För att undvika risk for ökad utlakning av forareningar påpekar SIG foljande: 34