Rapport AKTIVA ATTRAKTIVA SVERIGE. Stärk svensk export och tillväxt Leif Pagrotsky. telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport AKTIVA ATTRAKTIVA SVERIGE. Stärk svensk export och tillväxt Leif Pagrotsky. www.socialdemokraterna.se telefon 08-7002600"

Transkript

1 Rapport AKTIVA ATTRAKTIVA SVERIGE Stärk svensk export och tillväxt Leif Pagrotsky telefon

2 Aktiva Attraktiva Sverige en Socialdemokratisk offensiv Det råder oreda i världsekonomin. IT och telekombranscherna lider av sviterna efter överdrivna förväntningar och börsbubbla. Förtroendet för näringslivet har efter bokföringsfiffel i USA och vidlyftiga bonusavtal världen över eroderats till nivåer som riskerar att få allvarliga konsekvenser för hela världsekonomin. Till det kommer ökad risk för terrorhandlingar och internationell politisk oro. Sällan har världens ekonomiska bedömare varit så ense om svårigheten att spå vilken väg världens stora ekonomier ska ta. Vi står idag inför problem i den globala ekonomin som inte har sina rötter i den reala ekonomins status. För Sverige, där nästan hälften av vad vi producerar säljs på export, har nedgången i världsekonomin och krisen i IT- och telekomsektorn hittills slagit mildare än många befarat. Att Sveriges egen ekonomi är i god ordning efter de senaste mandatperiodernas ansvarsfulla politik är en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling. Men svensk tillväxt och välstånd är i högsta grad beroende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Sverige har i internationell jämförelse hög kompetens och konkurrenskraft inom en rad olika näringsgrenar. Några har en lång utvecklingshistoria, som skog, papper och pappersmasseindustri, fordonsindustri, gruv- och stålindustri och telekommunikationer, medan andra vuxit fram ur nya teknologiska landvinningar. Sverige har också etablerat sig starkt inom ett antal kreativa branscher som är baserade på upplevelser som musik, mat, design, media, mode, reklam m.m. Den väletablerade bilden av Sverige som ett ingenjörsland med kvalitet som kännetecken har kompletterats med en profil av kreativitet och sinnlighet, modernitet och trendsättande. Det etablerade och det nya, tillsammans, utgör en solid och spännande plattform för Sverige att utvecklas vidare ifrån. Vi socialdemokrater presenterade den 4 augusti ett 10-punktsprogram för att Sverige ska kunna fortsätta att vara ett land i arbete och tillväxt. En avgörande beståndsdel i vår framtida politik för tillväxt är att vi bygger ett aktivt och attraktivt Sverige. Ett Sverige som syns och märks i världen. Nu presenterar vi ytterligare konkreta förslag för ett aktivt och attraktivt Sverige. De bygger vidare på den modell som gjort Sverige så framgångsrikt tidigare. Kompetens, öppenhet och jämlikhet är svenska styrkefaktorer som vi behöver satsa ytterligare på i en internationaliserad ekonomi. Globaliseringen gör att dessa svenska specialgrenar ökar i betydelse för tillväxt och utveckling. Sverige har skäl att känna självförtroende.

3 Vikten av öppenhet kan inte överbetonas. Vi ska främja så många kontakter med omvärlden som möjligt. Därför är det t ex glädjande att antalet svenska studenter som studerar utomlands med studiemedel tiofaldigades under 1990-talet. Även forskningsutbytet behöver öka. Impulser utifrån bidrar till både höjd livskvalitet och framtida svenska exportframgångar. Så har det alltid varit. Men vi måste gå vidare och göra ännu mer. Företagen som handlar över våra gränser kan bli fler och duktigare. Utländska investerare och turister kan lockas hit i större skaror. Vi måste vidareutveckla våra kontakter i Östersjöområdet. Och dessutom kan vi bli ännu bättre på att marknadsföra Sverige i olika former. Trygga människor prövar nytt! Välfärd och bra offentlig service ger svenska företag en konkurrensfördel. Välfärden är en språngbräda, inte en börda! VI VILL STÄRKA EXPORTFRÄMJANDET, SÄRSKILT FÖR DE MINDRE FÖRETAGEN Sverige säljer idag nästan hälften av allt vi producerar på export. Detta ger oss ett försprång jämfört med många andra länder som inte har samma vana av internationella affärer. Vi har goda traditioner som handelsnation att bygga på, men i takt med den ökade internationaliseringen måste vi öka våra ansträngningar för att dra nytta av de möjligheter som erbjuds. Vårt framtida välstånd kommer i hög grad avgöras av att vi ständigt förnyar oss och att fler företag med fler produkter får fotfäste på fler marknader. Allt fler företag måste för att kunna konkurrera inom sitt produktområde agera på en väsentligt större marknad än vårt eget land kan erbjuda. Det är också tydligt att nya marknader som traditionellt inte varit av någon större betydelse för svenska företag blir allt viktigare. - Vi vill satsa på ökad närvaro och aktivitet gentemot strategiska marknader som Ryssland och de blivande EU-medlemmarna i Östersjöregionen. Också Kina, Indien och Japan prioriteras - länder och regioner som erbjuder särskilt stora möjligheter framöver. Redan viktiga marknader som USA, Norden och övriga Europa kräver också riktade insatser. - Vi vill marknadsföra nya och gamla branscher. Sverige har länge varit känt för kvalitetsmedveten ingenjörskonst på hög nivå med en export byggd på skog och stål. Vi är nu i absolut framkant också inom nya kreativa branscher, som IT, bioteknik, reklam, media, musik, design, mode, arkitektur och litteratur. Tillsammans skapar det en unik kombination som ger det kreativa, innovativa Sverige en stark ställning i världen. - Öka exportsäljarkompetensen i framför allt mindre företag. Vi vill ge Exportrådet i uppdrag att genomföra ett nationellt exportsäljarprogram där människor med språkkunskaper och kulturell erfarenhet matchas med företag som vill in på mer avlägsna marknader och får en skräddarsydd utbildning som exportsäljare. Spanska, ryska, tyska, kinesiska och polska kommer i ett första skede att prioriteras i linje med de små- och medelstora företagens behov. Målet är att tillsammans med företagen utbilda ett 100- tal personer per år. Utbildningen kommer att vara öppen för alla. - Marknadsföra Sverige som måltids- och livsmedelsnation. Livsmedelsindustrin och restaurangnäringen sysselsätter gemensamt en avsevärd del av svenska folket och över hela Sverige, men har hittills haft en begränsad exportandel. Vi vill samla branschen och olika aktörer till gemensamma kraftansträngningar för att öka såväl livsmedelsexporten som turismen. - Produkter och tjänster inom miljötekniksektorn är en av framtidens tillväxtmarknader. Svenska företag och svensk forskning ligger redan väl framme på en rad områden. Vi är världsledande när det gäller att ta fram patent inom miljöteknik. Dagens satsningar på miljöteknikexport måste öka. Vi vill därför etablera ett nationellt centrum för miljöteknikexport som ska arbeta för att öka synligheten och exporten av svenska produkter, systemkunnande och tjänster. Viktiga marknader för riktade insatser är Östersjöområdet, Asien, Latinamerika och Afrika där stora miljöinvesteringar behövs inte minst i storstäderna. - Vi vill marknadsföra Sverige som IT- och bioteknik-land. Att börsbubblan spruckit och flera företag inom IT-branschen såväl i Sverige som internationellt har problem ökar betydelsen av att profilera Sverige och svensk användning av ny teknik och nya lösningar. IT är avgörande för utvecklingen av stora delar av traditionell svensk industri, handel och annan verksamhet. Informationstekniken kommer fortsätta att öka i betydelse.

4 - Vi vill marknadsföra svenskt spetskunnande. Sverige har på en rad tjänsteområden utvecklat spetsprodukter och unikt kunnande på grund av krävande kunder. Ett sådant område är svensk vård och omsorg. Idag väcker den sådan uppmärksamhet att tusentals japaner om året kommer till Sverige för att studera vår höga kompetens på området. - Vi vill finna nya former för regionalt förankrade exportutvecklingsinsatser riktat mot småföretag över hela landet. - Vi vill säkerställa att Sverige har ett exportfinansieringssystem som kan erbjuda konkurrenskraftiga finansieringslösningar för alla företag små som stora, med bas i Sverige. ÖKADE IMPULSER UTIFRÅN Även om Sverige i många avseenden är ett framgångsrikt land med en rad konkurrenskraftiga företag får man aldrig slå sig till ro. Kontinuerlig förändring och förbättring av hela näringslivet och hela samhället är en förutsättning för framtida utveckling. En av Sveriges styrkor har alltid varit just öppenheten och beredskapen att ta till sig saker utifrån och skapa något eget av det. En styrka som bidragit till att göra Sverige till det innovativa, moderna land det är idag. Sverige kan inte ha ambitionen att bli bäst på allt men vi ska konkurrera med kunskap och kompetens. En avgörande faktor för att gynna dynamiken inom en viss sektor är att de allra främsta företagen inom området finns på plats och bidrar till att sporra varandra till utveckling och sysselsättning här. Det är de bra och framgångsrika företagen som växer och skapar sysselsättning. Att Sverige är väl länkat till omvärlden genom såväl import som export innefattar också en ökad etablering av utländska företag i Sverige. Den internationella kampen om företagens investeringar är idag stenhård. Länder konkurrerar med varandra och det är avgörande för Sverige att vi lyckas få del av de internationella investeringarna. Stärkt investeringsfrämjande: - Vi vill ge Invest in Sweden Agency, ISA ökade möjligheter att locka utländska företag till Sveriges olika innovationssystem inom exempelvis IT, bioteknik och fordonsindustri. - Vi vill öka närvaron utomlands genom att Invest in Sweden Agency etablerar en permanent närvaro i Kina. Målet är att göra Sverige till ett naturligt val i norra Europa för de kinesiska företag som framöver kommer etablera sig utomlands. Stärkt importfrämjande: - Vi ska bedriva en offensiv frihandelspolitik som syftar till att avskaffa tullar och kvoter som fördyrar och byråkratiserar världshandeln. Genom att öppna västvärldens marknader också för import av sådant som u-världen kan producera ger vi utvecklingsländerna en reell möjlighet till utveckling. Vi vill bland annat införa en importombudsman i EU som kan bistå u-länder. - Vi vill aktivt stödja import då det bidrar till att stärka Sveriges länkar med omvärlden. Svenskt näringsliv måste för att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga internationellt ha tillgång till världens främsta leverantörer, oavsett var de finns. - Vi vill ha ökad importkonkurrens för ett större och bredare utbud av varor och tjänster. En viktig beståndsdel för ökad priskonkurrens i Sverige och ett led i en politik för lägre priser. Vi vill att fler svenskar ungdomar ska studera och arbeta utomlands och fler utlänningar i Sverige: - Goda språkkunskaper är en grundläggande förutsättning för att vara del av en internationaliserad värld. Vi vill att språk, och ännu fler olika språk i framtiden blir attraktiva val för ungdomar i grundskola och gymnasieskola. - Vi vill öka andelen utländska studenter i Sverige från olika delar av världen. Utbildningsprogrammet Linnaeus Palme, som stödjer utbyte av studenter och lärare med utvecklingsländer, expanderas de kommande åren. Vidare vill vi utöka student och lärarutbytet med länder i Östeuropa.

5 - Vi vill inbjuda svenskt och utländskt näringsliv till ett gemensamt program där svenska ungdomar erbjuds en längre praktik i företag på s k strategiska marknader. Syftet är att ge ungdomarna en god inblick i kultur i såväl företag som land, skapa kontakter, lära och inspireras. - Vi vill stödja universitet och högskolors samarbete med läroanstalter på strategiskt viktiga marknader som vi traditionellt haft mindre kontakt med. - Vi vill stödja bildandet av en svensk-finsk designakademi för ökad korsbefruktning mellan svenska och finska designers och svenskt och finskt näringsliv. TURISM EN OUTNYTTJAD POTENTIAL Turism är idag en av världens största och snabbast växande näringar. I takt med ökad levnadsstandard ökar människors möjligheter att resa. Turismen är också en sektor som berör alla delar av Sverige. Framgångar inom en rad nya områden som mat, media, musik, mode och design ökar intresset för Sverige och öppnar nya möjligheter för turism. Vi socialdemokrater vill öka engagemanget för turistnäringens tillväxt. - Vi vill profilera Sverige som ett modernt resmål. För många är bilden av Sverige idag små röda stugor och dalahästar. Men vi måste även marknadsföra de starka varumärken vi har i design, musik, mat och teknik. - Vi vill strategiskt bearbeta de nya länder varifrån turismen kommer att växa kraftigt framöver. Särskilda insatser skall göras mot vårt närområde med Ryssland och Polen, men även länder som Kina och Indien skall uppmärksammas. ÖKA SVERIGES NÄRVARO I NÄROMRÅDET MED FOKUS PÅ RYSSLAND OCH DE BLIVANDE EU-LÄNDERNA Östersjöområdet är för närvarande en av världens snabbaste växande regioner. Under de senaste tio åren har handeln mellan länderna i vårt närområde växt med 30 procent om året i genomsnitt. Rysslands integrering i världsekonomin, de baltiska ländernas och Polens tillträde till EU:s inre marknad innebär att potentialen för en fortsatt positiv ekonomisk utveckling och ökad handel är stor. Socialdemokratin kommer därför att fortsätta vidareutveckla samarbetet med länderna i Östersjöområdet och stödja svenskt näringslivs intressen i regionen. Efter EU:s utvidgning förlängs Rysslands och EU:s gemensamma gräns avsevärt. Under det svenska EU-ordförandeskapet 2001 startades projektet Common European Economic Space (CEES) mellan Ryssland och EU. Vi vill fläta samman EU:s och Rysslands ekonomier med hjälp av standarder och regler. Säkerhetsstandarder för bilar och inspektioner av mathygien är exempel som ska lägga grunden för tillit, samarbete, ökad handel och höjd levnadsstandard på båda sidor den nya EU-gränsen. - De ekonomiska relationerna med Ryssland ska prioriteras. Vi vill utveckla de kommersiella banden med Ryssland. - Vi vill understödja Rysslands kommande medlemskap i världhandelsorganisationen och i övrigt bidra till ett utvecklat samarbete mellan Ryssland och EU. - Vi vill arbeta med att befästa och stärka svenskt näringslivs position i hela Östersjöområdet.

6 VI VILL MOBILISERA HELA SVERIGE FRÅN NÄRINGSLIVET VIA KULTURLIVET TILL FORSKNINGSSAMHÄLLET I MARKNADSFÖRINGEN AV SVERIGE Sverige är ett litet land som ständigt måste kämpa för att synas och märkas i världen. Omvärldens bild av Sverige och de förutsättningar som finns här påverkar beslut om allt från bilköp eller val av semesterort till etablering av företag. Vi menar att det finns mycket vi har att vara stolta över, från skog till stål, från miljöteknik till musik, från IT till industridesign, från bioteknikforskning till bilar, från kockar till kullager, från tennis till tresteg, från ledarskap till vård och omsorg, områden som har goda förutsättningar att lyckas utomlands och som bidrar till att sätta Sverige på kartan. Vi vill att omvärlden i än större utsträckning ska ha klart för sig att Sverige är ett modernt land som ligger i frontlinjen - för IT och bioteknik, för forskning och miljö. Samtidigt måste vi vara öppna för omvärlden, för idéer och intryck, för import. - Vi vill genomföra seminarier och informationsinsatser på utvalda marknader och prioriterade områden, för att i samarbete med kultur och arbetsliv, i än högre grad marknadsföra Sverige, svenska aktörer och svenska företeelser. Exempel är Sverige som IT-land, svensk bioteknikforskning, musik eller vård och omsorg. - Vi vill skapa ett antal promotion-team med framstående personer från respektive område som kan delta i gemensamma evenemang och bistå med sin kunskap om vad Sverige har att erbjuda på respektive område. Ett liknande team finns redan inom bioteknik. Andra prioriterade områden skulle vara bl.a. IT, miljöteknik, livsmedel, arkitektur och design, samt upplevelseindustrin. Sverige är världsledande inom en rad områden. Tillsammans ska vi nu befästa och förstärka vår position. Genom att kombinera och stimulera kompetens, kreativitet och kontakter med omvärlden har Sverige ett unikt framgångsrecept.