Regeringens utlandsfinländarpolitiska program för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens utlandsfinländarpolitiska program för åren 2012 2016"

Transkript

1 Regeringens utlandsfinländarpolitiska program för åren

2 2 INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND Utlandsfinländskhet Utvecklingen av utlandsfinländarpolitiken RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER Den finländska identiteten bevaras Finlandsskolornas verksamhet utvecklas Den grundläggande utbildningen för tillfälligt utomlands bosatta barn stöds Uppföljningen av skolförhållandena för utlandsfinländare och möjligheterna att påverka dem Ansökan till Europaskolor och utvidgning av den europeiska undervisningen Studier i finska språket och kulturen främjas vid utländska universitet Skolgång, studier och praktik i Finland främjas Utlandsfinländsk föreningsverksamhet stöds Information till utlandsfinländarna Församlingsarbetet bland utlandsfinländarna Utlandsfinländarnas rättsliga ställning förbättras Återtagande av finskt medborgarskap uppmuntras Valdeltagandet bland utlandsfinländarna höjs Utlandsfinländarparlamentets verksamhet tryggas Utlandsfinländarnas sociala trygghet samt hälso- och sjukvård stöds Utlandsfinländarna en resurs för näringslivet Utlandsfinländarnas förutsättningar att återflytta stöds Forskningen i finländsk migration och utlandsfinländskhet stöds GENOMFÖRANDET AV PROGRAMMET, ANSVARSFÖRDELNINGEN OCH DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA AV PROGRAMMET... 22

3 3 1 INLEDNING Finland har med tanke på invånarantalet under olika skeden av sin historia varit ett betydande utflyttningsland. Sannolikt har varje finländare en anhörig, släkting, vän eller bekant ute i världen. Antalet utlandsfinländare är ca 1,3 miljoner. En stor del av utlandsfinländarna har gift sig utomlands, vilket bidrar till en bredare och mångsidigare kontaktyta mellan utlandsfinländarna och Finland ute i världen. Till utlandsfinländarna hör också ett ansenligt antal sverigefinländare och deras ättlingar. Enligt internationella avtal om migration hör möjligheten att bevara ursprungslandets kulturdrag och kulturella identitet till utvandrarnas rättigheter, och mottagarlandet ska tillåta detta. Det ligger i allmänhet i den mottagande statens intresse att kulturdragen bevaras, eftersom det oftast inte försvårar, utan stöder integrationen i det nya bosättningslandet. Ofta ligger det också i ursprungslandets intresse att bevara kulturdragen. Ett aktivt och fungerande nätverk för utlandsmedborgare kan på många sätt gagna ursprungslandets näringsliv, kulturliv och politiska liv. För utlandsfinländaren själv utgör en stark kulturell identitet ett stöd för ett aktivt deltagande i det nya bosättningslandets olika funktioner. Detta program innehåller en sammanställning av ståndpunkter, bedömningar och verksamhetsmodeller som ytterligare kan stärka växelverkan mellan utlandsfinländarna och Finland. Det utlandsfinländarpolitiska programmet har beretts vid inrikesministeriet. 2 BAKGRUND 2.1 Utlandsfinländskhet Den första flyttningsrörelsen från Finland under och 1600-talen gick till Sverige, Norge, Nordamerika och de områden i Ryssland som hade ockuperats av Sverige (Ingermanland). Av dessa flyttningsrörelser finns det i någon mån fortfarande kvar utlandsfinländskhet. Utlandsfinländskhet är också en följd av gränsförflyttningar. I huvudsak är utlandsfinländskhet ändå en följd av senare flyttningsrörelser, bl.a.: utvandringen till Förenta staterna och Kanada som började i slutet av 1800-talet, utvandringen till Australien som började på 1920-talet, utvandringen till S:t Petersburg och Ingermanland som fortsatte ända fram till ryska revolutionen, utvandringen på och 1930-talet till Sovjetunionen från Finland och bland kanada- och amerikafinländare och utvandringen till Sverige och andra europeiska länder som började efter andra världskriget. De faktorer som låg bakom migrationen var dels ekonomiska, dels politiska. Under 2000-talet har migrationens karaktär förändrats. En mer permanent utvandring sker numera närmast till följd av äktenskap utomlands, en relativt vanlig orsak att flytta utomlands. Utvandring är i dag till stor del avsedd att vara temporär. De som flyttar är ofta motiverade av studier eller praktik, eller av att förbättra sina språkkunskaper, utveckla sin karriär eller söka nya livserfarenheter. Pensionärerna är en helt ny grupp av utvandrare. En del pensionärer flyttar

4 4 utomlands för en del av året eller för hela året. Dagens utvandrare är i genomsnitt bättre utbildade än tidigare. Några exakta siffror på finska medborgare som är bosatta utomlands finns inte att tillgå. Befolkningsregistercentralen kontrollerade vid utgången av 2011 inför presidentvalet antalet utomlands bosatta röstberättigade. Antalet var sammanlagt personer. I denna siffra ingår inte personer under 18 år. Enligt migrationsinstitutets uppskattning är antalet utomlands bosatta personer som är utlandsfinländare i första generationen och födda i Finland ca och antalet utlandsfinländare i första och andra generationen sammanlagt ca När utlandsfinländare i tredje generationen och i ännu fler generationer räknas med stiger antalet utlandsfinländare till ca 1,3 miljoner. Av dessa bor ca i Förenta staterna, ca i Kanada och ca i Sverige. Med begreppet utlandsfinländare avses ofta infödda finska medborgare som har flyttat från Finland och är bosatta utomlands samt deras ättlingar, oavsett om ättlingarna är finska medborgare eller födda i Finland. Personerna måste dock själva räkna sig som finländare (finländsk identitet). Den gemensamma faktorn för dagens utlandsfinländare är närmast medvetenheten om den finländska bakgrunden och de finländska rötterna och strävan att bevara den finländska identiteten samt behovet av att upprätthålla kontakterna med Finland oberoende av bosättningsland, generation eller politisk åskådning. 2.2 Utvecklingen av utlandsfinländarpolitiken Den omfattande emigration från Finland till Amerika som började i slutet av 1800-talet väckte det allmännas intresse för migrationsfrågor. På förslag av lantdagen lät senaten göra en utredning om migration och strävade efter att få till stånd en migrationslag, som emellertid inte förverkligades. Emigrationens omfattning och de sociala och individuella missförhållandena i samband med den väckte uppmärksamhet. Den allmänna inställningen till migration var negativ. Verksamheten bland utlandsfinländarna var närmast beroende av den evangelisk-lutherska kyrkan och Finska sjömansmissionssällskapet. Beredningen av en migrationslag fortsatte efter att Finland blivit självständigt. Syftet var att avhjälpa missförhållanden i samband med flyttningen, kompensera det utflyttningsöverskott som migrationen gav upphov till samt främja emigranters återvandring. Beredningen ledde dock inte till att någon lag stiftades. Utlandsfinländarpolitiken fick sin början i och med att det efter sekelskiftet inrättades en avdelning för utlandsfinländare i Suomalaisuuden liitto (finskhetsförbundet), som 1927 gav upphov till Finland-Samfundet, samt att företrädare för statsmakten togs med i samfundets styrelse. I det sammanhanget erkände man i praktiken att det också låg i statsmaktens intresse att utlandsfinländarna upprätthöll kontakter med Finland och att de var villiga att upprätthålla språket och den finländska identiteten. Den omfattande utvandringen till Sverige som inleddes i slutet av 1950-talet innebar en ny dimension i diskussionen om utlandsfinländskheten. Den finländska befolkning som etablerat sig permanent i Sverige har i frågor som gäller sverigefinländarnas ställning och situation förutsatt aktiva åtgärder också av Finlands regering, dels bilateralt med Sveriges regering, dels inom ramen för det allmänna nordiska samarbetet. Sverigefinländarna har som ett

5 5 resultat av aktiv verksamhet inom sina egna organisationer uppnått en ställning som nationell minoritet, vilket också innebär att finska språket och den finländska kulturen skyddas. Detta är en unik prestation i utlandsfinländarnas historia. Finlands evangelisk-lutherska kyrka har alltid haft en relativt stabil ställning bland finländska emigranter. Kyrkan sände t.ex. emigrantpräster till Sverige redan från 1950 ända fram till övergången mellan 1980-talet och 1990-talet. I Sverige integrerades Ruotsin suomenkielisen seurakuntatyön keskus (RSSK) med svenska kyrkans centrala förvaltning i början av talet. I många av betänkandena från den av statsrådet tillsatta delegationen för migrationsärenden, som var verksam under åren , ingick förslag till åtgärder som gällde utlandsfinländarna och återflyttning. Av dessa har många också genomförts. I delegationens migrationspolitiska principbetänkande (1980) fastställdes också principerna för utlandsfinländarpolitiken. Dessa principer har styrt myndigheternas verksamhet i ärenden som berör utlandsfinländare. Även om delegationens verksamhet senare har utvidgats och inriktat sig på frågor som gäller migration och etniska relationer, har också frågor som berör utlandsfinländare fortfarande varit aktuella. På 1980-talet behandlade Svenska emigrationskommittén frågor som gällde finlandssvensk migration. Som en ny grupp av utlandsfinländare uppmärksammades i början av 1990-talet ingermanländarna, som var bosatta inom det forna Sovjetunionens område, och de personer som på och 1930-talet hade flyttat till Sovjetunionen, samt deras ättlingar. Dessa grupper hade under flera decennier inga möjligheter att upprätthålla kontakter med Finland. Inte heller kunde finska staten hålla kontakt med dem. Utlandsfinländarparlamentet, som grundades 1997, innebar en ny fas i utlandsfinländarpolitiken. Utlandsfinländare bosatta på olika håll i världen kan genom parlamentet få en direkt diskussionskontakt med statsmakten i Finland och föra fram problem och behov samt lämna förslag till åtgärder i anslutning till dem. Utlandsfinländarna utgör en mångsidig resurs för Finland. Utlandsfinländarna gör Finland känt ute i världen. Det utlandsfinländska nätverket gagnar såväl Finlands näringsliv och kulturliv som det politiska livet. De utlandsfinländare som återvänder för med sig information och färdigheter som de förvärvat utomlands. I allmänhet har återflyttarna inga större problem att integreras i Finland. Först så sent som 2006 upprättades det första utlandsfinländarpolitiska programmet, som kompletterade det invandrarpolitiska program som statsminister Matti Vanhanens regering vid samma tid hade upprättat. Programmet sträckte sig fram till Detta program har gjorts upp för åren

6 6 3 RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER De riktlinjer och åtgärder som presenteras nedan utgör regeringens utlandsfinländarpolitiska program för åren Genomförandet av programmet och de aktörer som ansvarar för det samt de ekonomiska konsekvenserna av programmet behandlas i avsnitt Den finländska identiteten bevaras Finlandsskolornas verksamhet utvecklas Finlandsskolorna (Suomi-koulu) har under de senaste decennierna varit utlandsfinländarnas mest resultatrika strävan inom området för bildning. Skolornas syfte är att stödja barnen att lära sig finska och svenska och att inhämta kunskaper om den finländska kulturen samt att upprätthålla språkkunskaperna. Studiegrupperna bestämmer själva om sina målsättningar. Målet kan vara tillräckliga språkkunskaper för att hålla kontakt med släkten, men ofta siktar man på en framgångsrik övergång till studier eller arbetslivet i Finland och, som ett led i denna strävan, att kunna avlägga ett officiellt språkprov i Finland. Finlandsskolorna ger möjligheter till mångsidiga sociala nätverk. Elevantalet i Finlandsskolorna ökade kraftigt under det första decenniet på 2000-talet, men ser vid ingången av 2010-talet ut att ha stabiliserats på den ungefärliga siffran Finlandsskolorna är verksamma på ca 150 olika ställen i världen. Också antalet skolor är relativt stabilt. Skolorna drivs oftast av en lokal förening som bildats av föräldrar. Finlandsskolorna understöds årligen genom statsunderstöd. Understödsanslaget ingår i undervisnings- och kulturministeriets budget under momentet Statsunderstöd till organisationer. Av detta anslag anvisar undervisnings- och kulturministeriet i sin detaljerade kontoindelning ett belopp som Utbildningsstyrelsen riktar till att stödja Finlandsskolornas och hemgrundskolornas verksamhet och till Suomi-koulujen tuki ry. Från och med 2009 har utdelningen av understöd till Finlandsskolorna skötts av Finland-Samfundet. Utbildningsstyrelsen ansvarar fortfarande för uppföljningen av statsunderstödsprocessen. Genom statsunderstödet stöds utöver Finlandsskolornas omkostnader även seminarier och utbildningsdagar inom undervisningsområdet för lärare vid Finlandsskolorna. De viktigaste av dessa är de fortbildningsdagar för lärare vid Finlandsskolorna som årligen arrangeras vid Utbildningsstyrelsen och som i snitt har 80 deltagare från olika delar av världen. De understöd som beviljas Finlandsskolorna har de senaste åren uppgått till sammanlagt ca euro per år, vilket innebär ett beräknat stöd på ca 100 euro per elev. Problemet är att momentet Statsunderstöd till organisationer nästan årligen har varit utsatt för nedskärningstryck, vilket står i konflikt med de behov av ökade anslag som målgrupperna upplever sig ha. Med stöd av finansiering från Utbildningsstyrelsen sammanställdes för Finlandsskolorna 2011 ett hjälpmedel, Kielipuntari. Hjälpmedlet består av uppgifter som lärarna kan använda för att utreda och bedöma nivån på elevernas språkkunskaper. Allt fler skolor styrs av en läroplan som utarbetats separat för ett land eller en skola. År 2012 inledde Utbildningsstyrelsen ett projekt där Suomi-koulujen tuki ry, Finland-Samfundet och Finlandsskolorna i samarbete ska ta fram en rekommendation till gemensam läroplan för Finlandsskolorna. Planen ska enligt uppskattning vara klar att införas 2014.

7 7 Informationstekniken, som utvecklas hela tiden, och särskilt internet har öppnat för nya möjligheter för att utveckla verksamheten också vid Finlandsskolorna. Det viktigaste utvecklingssteget har dock varit föreningen Suomi-koulujen tuki ry, som bildades Föreningen stöder skolorna pedagogiskt och administrativt i form av utbildning, guider och internetportaler (www.suomikoulut.fi). Till föreningen utbetalas årligen ett litet statsunderstöd med medel under momentet Statsunderstöd till organisationer. Föreningen bildades till följd av en utredning som gjordes av utredningsman Maila Eichhorn vid undervisningsministeriet om hur många utlandsfinländare som har finska eller svenska som modersmål och om behovet av fortbildning för Finlandsskolornas lärare. Utredningen "Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa - Suomi-koulujen toimintaedellytysten kartoitus" blev färdig Riktlinjer: * Finansieringen och det aktiva utvecklandet av Finlandsskolorna fortsätter. * Finland-Samfundet fortsätter under Utbildningsstyrelsens tillsyn att stödja Finlandsskolorna ekonomiskt inom de ramar som fastställts i statsbudgeten. En utbildningsdag arrangeras för lärarna vid Finlandsskolorna med stöd av statsunderstöd. * Suomi-koulujen tuki ry:s verksamhet stöds. * Samarbetet mellan de organisationer som verkar till förmån för utbildningen av utlandsfinländare stärks. * Nya it-möjligheter utnyttjas för att stödja Finlandsskolornas administrativa och pedagogiska kompetens Den grundläggande utbildningen för tillfälligt utomlands bosatta barn stöds Det ökade antalet finländska familjer som tillfälligt bor utomlands har ökat behovet av att se till att det ordnas utbildning utomlands som motsvarar den finländska grundskolan. Lagen och förordningen om utomlands verksamma privata skolor som motsvarar grundskolan trädde i kraft Enligt lagen beviljas dessa s.k. utlandsskolor statsunderstöd till fullt belopp. Lagen om grundläggande utbildning, som trädde i kraft år 1999, omfattar också grundskolor som är verksamma utomlands. Utlandsskolorna är privata skolor som motsvarar grundskolan och vars huvudmän är understödsföreningar, och undervisningen i dessa skolor sker i enlighet med finländska läroplaner. År 2012 var sammantaget sex utlandsskolor verksamma i Belgien, Spanien (också gymnasium), Ryssland och Estland. Antalet elever i grundskolan är ca 400. För skolornas personal har Utbildningsstyrelsen årligen ordnat fortbildningsdagar. Finländska barn som är bosatta utomlands kan oavsett bosättningsorten använda distansskolan Kulkuri som Kansanvalistusseura (föreningen för folkbildning) är huvudman för. Kulkuri började under namnet Hemgrundskolan som en korrespondenskurs år 1975 och är numera verksam via internet, e-post och post. Hemgrundskolan hade 2012 ca 400 elever i ca 50 länder. Största delen av eleverna går vid sidan av hemgrundskolan även i lokal eller internationell skola i sitt bosättningsland. Utbildningsstyrelsen stöder med hjälp av statsunderstöd Kulkuri och dess svenskspråkiga systerverksamhet som inleddes 2008.

8 8 Understödet för hemgrundskolan har varit ca euro per år, vilket med sparåtgärder räcker till för att ordna den grundläggande verksamheten. Den svenskspråkiga hemgrundskolan heter Nomadskolan och den är verksam inom ramen för Raseborgs stads undervisningsväsende. Nomadskolans statsunderstöd har i inledningsskedet varit ca euro per år. Skolans elevantal har tills vidare varit relativt litet (10 20 elever). Det har också varit möjligt att stödja både den finska och den svenska hemgrundskolan med hjälp av s.k. statsunderstöd för utvecklande av inlärningsmiljöer. 2. Riktlinjer: Den grundläggande utbildningen för barn som är tillfälligt bosatta utomlands stöds. * Utbildningsstyrelsen stöder kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal samt elektroniska distansundervisningsprojekt riktade till målgruppen. * Den finsk- och svenskspråkiga hemgrundskolan stöds fortsättningsvis inom de ramar som fastställts i statsbudgeten Uppföljningen av skolförhållandena för utlandsfinländare och möjligheterna att påverka dem I länder med en relativt stor befolkning med finländskt ursprung finns det möjligheter att få finskspråkig undervisning eller undervisning i finska språket. I Sverige finns finskspråkiga klasser i kommunala skolor, med sammanlagt ca 450 elever. Det finns åtta friskolor med ca elever. Grundskolorna och gymnasierna i Finnmarkens län i Norge har undervisningsskyldighet i finska språket. I Kanada är finska språket ett undervisningsämne i ett par gymnasier. I Frankrike och i en del av de tyska delstaterna kan finska språket ingå i studentexamen. I S:t Petersburg i Ryssland undervisas finska som första främmande språk i fem grundskolor. Dessutom har tiotals skolor i S:t Petersburg, Karelen och på områden där ingermanländare är bosatta undervisning i finska, antingen som andra språk eller som frivilligt ämne. Det finns finska skolor i både S:t Petersburg och Dorpat. I Estland ges undervisning i finska i 140 skolor antingen som tilläggsämne eller i form av klubbverksamhet. 3. Riktlinjer: * Utvecklingen av de utlandsfinländska skolförhållandena följs och främjas. * Man strävar efter att påverka myndigheterna i de för utlandsfinländarna mest centrala bosättningsländerna så, att möjligheterna att få finsk eller svensk skolundervisning eller att få undervisning i finska eller svenska förbättras.

9 Ansökan till Europaskolor och utvidgning av den europeiska undervisningen Europaskolor är skolor som förvaltas gemensamt av EU-medlemsstater och Europeiska kommissionen och det finns 14 sådana på olika ställen i Europa. Den äldsta skolan grundades redan på 1950-talet. Skolorna ska i enlighet med konventionen med stadga för Europaskolor erbjuda gemensam undervisning för barn till personer som är anställda vid Europeiska gemenskaperna. Finland anslöt sig 1995 till konventionen med stadga för Europaskolor (lag 105/2004 och förordning 106/2004). Samma år inrättades finskspråkiga språkavdelningar vid skolorna i Bryssel och Luxemburg. Europaskolorna har som mål att stödja och stärka barnens egen kulturella identitet samtidigt som den europeiska synvinkeln och identitetsutvecklingen samt globala teman framhävs. Skolorna är belägna i Luxemburg, Belgien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Storbritannien och Spanien. I skolorna fanns det 2011 sammantaget ca elever, av vilka ca studerar vid de fyra Europaskolorna i Bryssel och vid de två skolorna i Luxemburg. Antalet finländska elever var sammanlagt 680. Av dem studerade 583 vid de finskspråkiga språkavdelningarna i Bryssel eller Luxemburg. Av de övriga eleverna har största delen placerats i de svenskspråkiga språkavdelningarna vid samma skolor i enlighet med sitt modersmål. Skolorna är verksamma enligt enhetsskoleprincipen, från förskola via lågstadium och högstadium till gymnasium. När gymnasiet är avklarat skriver studerandena Europaskolornas studentexamensprov (EB, dvs. European Baccalaureate). De flesta ämnena skrivs på studerandens eget modersmål. Läroplanerna är gemensamma för alla Europaskolor och avviker från de finländska läroplanerna. Inspektörer från de olika länderna ansvarar i samarbete för utarbetandet av läroplaner. Europaskolornas kostnader fördelar sig mellan kommissionen och EU-medlemsstaterna. På ansökan kan också andra barn än barn till personer anställda vid EU:s institutioner och organ antas som elever. Denna möjlighet erbjuds särskilt på andra orter än Bryssel och Luxemburg, där efterfrågan på elevplatser är störst. Terminsavgifterna varierar mellan euro (förskola) och euro (högstadium gymnasium). Genom terminsavgifter täcktes 2011 ca 11 procent av utgifterna. Europaskolorna spelar en viktig roll när det gäller att upprätthålla och stödja barnens egen kulturella identitet utomlands, eftersom en stor del av undervisningen ges på elevens eget modersmål (antingen finska eller svenska). För alla elever har en omfattande modersmålsundervisning tryggats också i de skolor där det inte finns en språkavdelning på det egna modersmålet. Utbildningsstyrelsen väljer, utser och sänder lärare till de finskspråkiga språkavdelningarna. Eleverna garanteras också rätt att studera det andra inhemska språket, vilket stöder deras möjligheter till fortsatta studier och en övergång till arbetslivet i hemlandet.

10 10 4. Riktlinjer: * Europaskolornas möjligheter att främja arbetstagarnas rörlighet och återflyttning betonas. * Växelverkan mellan Europaskolorna och andra utomlands verksamma finländska skolor samt mellan Europaskolorna och de nationella skolorna främjas. * Informationen om Europaskolor till utlandsfinländare och till personer som planerar att flytta till EU-området effektiviseras. * Man deltar i utvecklandet av Europaskolsystemet genom att trygga undervisningskvaliteten och undervisningens uppbyggnad så att den stärker och bevarar den kulturella identiteten. * Utbildningsstyrelsen ordnar fortbildning för lärarna vid Europaskolorna inom ramen för statsbudgeten. * Den allmänna informationen om EB-examen främjas Studier i finska språket och kulturen främjas vid utländska universitet Gästprofessorer och gästlektorer sänds från Finland till utländska universitet som erbjuder undervisning i finska språket och kulturen. Uppgiften samordnas av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO 1. För närvarande kan finska studeras vid mer än 100 universitet i 30 olika länder. Framtiden för lärostolarna för finska språket och kulturen vid flera utländska universitet är dock osäker. I några länder har man varit tvungen att minska utbudet. Undervisningsutbudet påverkas givetvis av antalet studerande som är intresserade av undervisning i ämnet. 5. Riktlinjer: * Studier i finska språket och kulturen främjas vid utländska universitet. * Informationen till utlandsfinländare om utbudet av undervisning i finska språket och kulturen vid utländska universitet effektiviseras. * Inom ramen för det bilaterala samarbetet diskuteras behovet av att bevara den ställning undervisningen i finska språket och kulturen har med de länder där undervisningsutbudet har minskat eller där man håller på att minska på utbudet. 1 CIMO är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete. Centret grundades 1991 och det är verksamt inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som ett självständigt ämbetsverk underställt ministeriet. Dess uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

11 Skolgång, studier och praktik i Finland främjas Utbildningsprogram på främmande språk vid de finländska högskolorna ger utlandsfinländska unga en möjlighet att söka sig till Finland för studier. När det gäller utlandsfinländare i grundskole- eller gymnasieålder kan man komma överens med skolan om tillfällig skolgång i Finland. För utländska högskolestuderande ordnas internationella sommarkurser i Finland. Dessa kurser, som ordnas av CIMO, är i första hand avsedda för personer som studerar finska eller svenska som främmande språk vid utländska universitet. Även personer som är av finsk härkomst men som har bristfälliga kunskaper i finska eller svenska och bristfällig kännedom om Finland och om den finländska kulturen kan delta i sommarkurserna. EU:s program för utbildning, ungdom och kultur erbjuder möjligheter till bl.a. samarbete mellan skolor och läroanstalter, grundläggande utbildning och fortbildning för undervisningspersonalen samt nätverk mellan olika EU-länder och EES-länder. Information om studie- och praktikmöjligheter i Finland finns tillgänglig på både Discover Finlands och CIMO:s webbplats. CIMO svarar också för Finlands andel i webbportalen PLOTEUS, som tillhandahåller information om utbildningsmöjligheter i olika länder i Europa. Alla finska medborgare, även utlandsfinländare, kan ansöka om studiestöd och studielån för studier som syftar till examen i Finland. 6. Riktlinjer: Utlandsfinländares skolgång, studier och praktik i Finland främjas. * Informationen till utlandsfinländska unga om möjligheter till skolgång och om studieoch praktikprogram i Finland ökas. * Utlandsfinländska lärare uppmuntras att delta i utbytesprogram Utlandsfinländsk föreningsverksamhet stöds Olika former av hobbyverksamhet har av tradition varit ett sätt för utlandsfinländarna att bevara sin finländska identitet. Man räknar med att antalet ideella och kulturella organisationer som grundats bland utlandsfinländarna för närvarande är närmare I Förenta staterna är de mest kända organisationerna Finlandia Foundation, den kyrkliga Suomi Conference samt FinnFest USA, som årligen arrangerar en utlandsfinländsk sommarfest. I Kanada arrangerar det finska kulturförbundet, Suomalainen Kulttuuriliitto, årligen en stor fest för kanadafinländare, som samlar de olika finländska föreningarna i Kanada. I Australien är Australasian Suomalaisten Liitto en centralorganisation för de finländska föreningarna, och den arrangerar årligen Finlandsdagar. Ingermanländska samarbetsorgan i Ryssland är Inkerin liitto och Karjalan suomalaisten Inkeri-liitto, i Estland

12 12 Viron Inkerisuomalaisten liitto och i Sverige Ruotsin Inkeriliitto. Det Sverigefinska Riksförbundet SFRF (Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto RSKL) är Europas största utlandsfinländska organisation. Finlandssvenskarnas Riksförbund (FRIS) är finlandssvenskarnas organisation i Sverige. Finländska studerande har föreningsverksamhet bl.a. i Storbritannien, Förenta staterna, Frankrike, Tyskland, Sverige och Estland. Föreningar inom ramen för Finland Samfundet, vänskapsföreningar och andra motsvarande organisationer har verksamhet även i andra europeiska länder. Den utlandsfinländska föreningsverksamheten är mångsidig, men i vissa länder har det uppstått en del motsättningar mellan gamla och nya invandrargrupper. Finland-Samfundet (Suomi-Seura ry.) är utlandsfinländarnas intresseorganisation i Finland. Samfundet grundades 1927 och har ca medlemmar och ca 300 organisationsmedlemmar. Finland-Samfundets verksamhet omfattar bl.a. följande: Att ge rådgivning i frågor som gäller flyttning till utlandet, boende utomlands och återflyttning. Att förmedla myndighetsmeddelanden till utlandet och att utarbeta landguider för dem som flyttar utomlands. Att arrangera kurser för dem som flyttar tillbaka till Finland och för dem som planerar att flytta till utlandet som pensionärer. För unga och unga vuxna (18 40 år) utlandsfinländare arrangeras årligen en två veckor lång sommarkurs i finska språket och kulturen. Att utveckla och utbilda stödpersonsnätverk i samarbete med utlandsfinländska organisationer. För närvarande finns det i 20 olika länder drygt 40 stödpersoner som handleder nya finländska inflyttare. Att vara sekretariat för Utlandsfinländarparlamentet och att arrangera Utlandsfinländarparlamentets plenum vartannat eller vart tredje år. Finland-Samfundet delar årligen ut stipendier för ca euro till utlandsfinländska organisationer. Understöd ges också till utlandsfinländska massmedier. Undervisnings- och kulturministeriet stöder samfundets verksamhet ekonomiskt. År 2012 uppgick understödets belopp till euro. 7. Riktlinjer: * Utlandsfinländsk organisationsverksamhet stöds. * Undervisnings- och kulturministeriet tryggar fortsättningsvis verksamhetsvillkoren för Finland-Samfundet. * Utvecklingen av föreningsverksamheten stöds så, att också sådana grupper som man för närvarande inte når fås med i verksamheten. Målsättningen är att förbättra samarbetet mellan nya och gamla migrationsgrupper. * Samarbetet utvecklas mellan å ena sidan Finlands beskickningar utomlands och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och å andra sidan utlandsfinländarna och deras organisationer.

13 Information till utlandsfinländarna Ett centralt instrument för Finland när det gäller informationen till utlandsfinländarna är Finland- Samfundets tidning Finlandsbron (Suomen Silta), som utkommer sex gånger per år. Finland-Samfundet publicerar varje månad också ett meddelande i elektronisk form, som är ett sammandrag av frågor som är av betydelse för utlandsfinländarna. Det publiceras också på internet. Inrikesministeriet har stött publiceringen av Finlandsbron, men understödets belopp har minskat avsevärt. Undervisnings- och kulturministeriet stöder publiceringen av Uutisviikko och genom Finland-Samfundet också utlandsfinländarnas egna massmedier (2012 delades euro ut till 70 massmedier). Utbudet av Rundradions tjänster för utlandsfinländare görs tillgängligt på internet. Utöver innehållen i programutbudet beaktas framför allt det tekniska underlaget samt utvecklandet av mottagningssätt. Satsningarna på nättjänster och utvecklingen av mottagningssätt och terminalutrustning innebär också att man på Rundradion framöver allvarligt måste överväga hur nödvändig TV Finland är som en del av tjänsteutbudet. Alla Rundradions radiokanaler kan höras via internet och tjänsteutbudet innehåller dessutom finländska tv-program, närmast nyheter och aktualitetsprogram. På internet kan vissa program ses och höras på webbplatsen YLE Arenan och Levande arkiv också utanför Finland. YLE Arenan är Rundradions avgiftsfria nättjänst. Arenan innehåller radio- och televisionsprogram som tidigare har sänts i radio eller television. På webbplatsen kan man också lyssna på alla Rundradions radiokanaler i realtid, inklusive Radio Suomis och Radio Vegas landskapskanaler. I Levande arkiv finns det rikligt med audio- och videoklipp från tidigare årtionden. Text-TV fungerar via internet och de flesta mobilapparater. Rundradions radiokanaler erbjuder också Facebook- och Twitter-tjänster. YLE Radio 1 tillhandahåller som en särskild tjänst också nyheter på klarspråk. Tjänsteutbudet för utlandsfinländarna inbegriper också aktörer som inte är anställda vid Rundradion. En av de viktigaste faktorerna för att tjänsterna ska kunna användas är den utrustning som används för mottagning samt de tekniska kunskaper och färdigheter som behövs för att använda tjänsterna. Rundradion har på sina servicesidor anvisningar om hur man kan kontrollera om ens egen tekniska omgivning är kompatibel med Yle.fi-tjänsterna. Utöver Finland-Samfundets publikationer och Rundradions verksamhet riktar vissa föreningar och kommersiella massmedier i Finland information till utlandsfinländare, främst till finländare som arbetar utomlands. Utlandsfinländarna kan själva skaffa information med hjälp av Europe Direct per telefon eller via internet (europa.eu) och med hjälp av den nordiska tjänsten Haloo Pohjola/Hallå Norden (www.norden.org).

14 14 8. Riktlinjer: * Informationen till utlandsfinländarna effektiviseras. * Användningen av utlandsfinländarnas egna massmedier för myndighetsmeddelanden riktade till utlandsfinländarna ökas. * Rundradion uppmuntras till ett fortsatt mångsidigt programutbud för utlandsfinländarna. * Finland bör sträva efter att internationella upphovsrättsliga avtal ändras eller kompletteras så att förutsättningarna att få internationell spridningsrätt för televisionsprogram underlättas Församlingsarbetet bland utlandsfinländarna Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har regelbundet församlingsarbete i cirka 40 länder. I stora målländer med finländsk migration har den kyrkliga verksamheten sina egna takorganisationer. I USA, Kanada och Australien är dessa organisationer Suomi Conference (Suomi-konferenssi) och i Tyskland Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit e.v. (Suomalaisen kirkollisen työn keskus, SKTK). Kyrkan har ett samarbetsavtal om utlandsfinländskt arbete med de lutherska kyrkorna i Sverige, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Thailand, Australien, Förenta staterna, Kanada och Estland, med Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka och med Finlands Sjömanskyrka rf. Finlands Sjömanskyrka är verksam i London, Hamburg, Bryssel, Antwerpen och Rotterdam. I Spanien, där det inte finns en luthersk systerkyrka, är det arbete som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bedriver bland utlandsfinländarna registrerat i ett register för religiösa samfund som förs av det ministerium som ansvarar för religionsärenden. Den utlandsfinländska kyrkliga verksamheten sker i samarbete med lokala katolska församlingar. Dessutom ansvarar arbetstagarna i olika missionsorganisationer enligt avtal för det utlandsfinländska arbetet på sina stationeringsorter, särskilt i flera länder i Asien och Afrika. Utöver de ovannämnda länderna omfattas finländska samfund i Argentina, Brasilien och Chile samt Kina och många länder i Fjärran Östern av ett regelbundet besöksprogram. Principen för den evangelisk-lutherska kyrkans utlandsfinländska arbete är att kyrkan i respektive land ansvarar för församlingsarbetet bland de finländare som är bosatta på området på deras modersmål. Kyrkan förmedlar finländsk personal till utländska kyrkor, bistår kyrkorna med råd och bistår vid behov då nya projekt startas. Den finländska evangelisk-lutherska kyrkans församlingsarbete är omfattande. Kyrkan stöder kulturverksamhet, är bakgrundsorganisation för Finlandsskolorna och arrangerar tillsammans med Finland-Samfundet stödpersons-, grannhjälps- och väntjänstverksamhet. De flesta emigrantpräster har rätt att förrätta vigslar i enlighet med bestämmelserna i sitt stationeringsland eller med stöd av tillstånd beviljat av undervisnings- och kulturministeriet i Finland i enlighet med Finlands lagstiftning.

15 15 Tidsbegränsade samfund som bildas av emigranter är det senaste utvecklingsområdet för den evangelisk-lutherska kyrkans utlandsfinländararbete. Sådana samfund uppkommer ofta också på de populäraste turistorterna. Utanför Europa syns den nya formen av utvandring främst på områden där det av tradition inte förekommer något finländskt kyrkligt migrationsarbete. Särskilt utmanande är det är inleda verksamhet inom de områden där de kristna utgör en liten minoritet eller där kristendomen som åskådning är nästan okänd. Kyrkans turistarbete blir hela tiden mer omfattande. De största orterna är Kanarieöarna, Solkusten och Costa Blanca i Spanien, Grekland, Cypern och Thailand. Det kyrkliga arbetet utomlands sker antingen i egna lokaler eller i lokaler som hyrts av den utländska systerkyrkan. Det finns dock ett behov av verksamhetslokaler i utlandsfinländarnas nya bostadsområden, särskilt i storstäderna. De tjänster som kyrkans utlandsfinländararbete tillhandahåller för utlandsfinländarna har i stor utsträckning överförts till internet och sociala medier. Publikationen Finländare ute i världen delas ut till alla finländska församlingar och UM:s beskickningar utomlands. Nästan alla utlandsfinländarförsamlingar har också egna webbplatser. Ortodoxa kyrkan i Finland har församlingssamfund bland utlandsfinländare i Sverige, där finska församlingen i Sverige huvudsakligen är verksam som ett andligt hem för de ortodoxa som är bosatta i Stockholmstrakten. I semestermål i Spanien och Portugal finns det också små församlingssamfund. Ortodoxa bosatta i andra länder, t.ex. i Tyskland, Ryssland, Grekland, Belgien och Frankrike, rekommenderas delta i de lokala ortodoxa församlingarnas verksamhet. Inom klasslärarutbildningen vid Östra Finlands universitet samarbetar man i fråga om utbildningen i ortodox religion med Finlandsskolorna i Grekland och på Cypern. Dessa skolor har nästan årligen utbyteslärare och utbyteselever. 9. Riktlinjer: * De religiösa samfundens närvaro som samarbetspartner identifieras. * Samarbetet med de religiösa samfunden utvecklas när det gäller att lösa problem som berör utomlands bosatta och resande finländares sociala trygghet. * Till utbildningsevenemang för lärare vid Finlandsskolorna bjuds också experter vid de religiösa samfunden som kan bistå vid utvecklandet av "religiös läskunnighet". 3.2 Utlandsfinländarnas rättsliga ställning förbättras I finsk lagstiftning är finskt medborgarskap ett centralt element när det gäller den rättsliga ställningen för utlandsfinländare. Speciallagstiftning om tidigare finska medborgare eller utländska medborgare av finländsk härkomst finns endast i utlänningslagen och i medborgarskapslagen. Vissa rättigheter som grundar sig på boende i Finland, såsom bosättningsbaserad social trygghet, och skyldigheter, såsom skattskyldighet, gäller endast i begränsad utsträckning finska medborgare som är bosatta utomlands.

16 16 För finska medborgare som är bosatta utomlands utgör bl.a. rösträtt och valbarhet i statliga val centrala rättigheter som grundar sig på lag, medan värnplikten är en sådan central skyldighet Återtagande av finskt medborgarskap uppmuntras Finlands nuvarande medborgarskapslag, som trädde i kraft den 1 juni 2003, tillåter flerfaldigt medborgarskap. Enligt lagen behåller en person sitt finska medborgarskap även om han eller hon förvärvar medborgarskap i en annan stat. En förutsättning är dock att även den andra staten godkänner flerfaldigt medborgarskap. Praxis i fråga om dubbelt medborgarskap varierar i olika länder. Medborgarskapslagen innehåller en övergångsbestämmelse med stöd av vilken tidigare finska medborgare och deras ättlingar kunde återfå finskt medborgarskap genom ett anmälningsförfarande under perioden Enligt migrationsverket återfick genom en sådan anmälan enligt övergångsbestämmelsen fram till den 31 december 2010 sammanlagt tidigare finska medborgare och dessutom ättlingar till tidigare eller nuvarande finska medborgare medborgarskapet. I och med en ändring av medborgarskapslagen som trädde i kraft den 1 september 2011 är det återigen möjligt för tidigare finska medborgare, oavsett vistelseort, att genom anmälningsförfarandet återfå sitt medborgarskap. Under perioden efter det att övergångsbestämmelsen upphört att gälla fram till lagändringen, , kunde medborgarskapet återfås endast om den som ansökte om det var bosatt i Finland. Under perioden återfick 566 tidigare finska medborgare medborgarskapet genom anmälan. Av dessa återfick 439 personer medborgarskapet efter lagändringen Finland är en medlemsstat i Europeiska unionen (EU), vilket innebär att en finsk medborgare också är en EU-medborgare med en EU-medborgares rättigheter och skyldigheter, såsom rätten att röra sig fritt och arbeta inom EU:s område. 10. Riktlinjer: * Utlandsfinländare uppmuntras att ansöka om att återfå sitt finska medborgarskap. * Möjligheterna att sänka priset på medborgarskapsanmälningen utreds så att kostnaden inte ska utgöra ett praktiskt hinder för att återfå medborgarskapet Valdeltagandet bland utlandsfinländarna höjs Valdeltagandet bland utlandsfinländarna i statliga val har av tradition varit låg. Skälen till det låga valdeltagandet har bedömts vara en fjärmning från det politiska livet i Finland samt röstningsförhållandena. För att en person ska kunna utöva sin rösträtt kan det krävas resor på hundratals kilometer, till och med till ett annat land. För att öka utlandsfinländarnas valdeltagande har det tidvis föreslagits en egen valkrets för utlandsfinländarna (bl.a.

17 17 delegationen för migrationsärenden år 1981). Man har emellertid inte ansett det vara möjligt att inrätta en sådan valkrets. Utlandsfinländarnas valdeltagande i de senaste riksdagsvalen År Röstberättigade Valdeltagande ,5 % ,5 % ,6 % Justitieministeriet har sedan ingången av 2012 utrett möjligheterna till brevröstning. Eftersom frågan inte ingår i regeringsprogrammet har alla regeringspartier fått en förfrågan om sin åsikt om saken på principiell nivå. Om regeringen förhåller sig positiv kan beredningsarbetet inledas under Centrala kännetecken för det civila samhället är aktiva medborgare och en fungerande representativ demokrati. Därför är det viktigt att också utlandsfinländarna utövar sin rösträtt och att orsaken till att inte rösta åtminstone inte ligger i oöverstigliga praktiska svårigheter. 11. Riktlinjer: * Målet är att öka utlandsfinländarnas valdeltagande. * Antalet utlandsfinländska valförrättare ökas för att det ska bli lättare för utlandsfinländarna att utöva sin rösträtt. Valförrättarna utbildas i samarbete med Finlands beskickningar, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och de utlandsfinländska organisationerna. * Möjligheterna till brevröstning utreds Utlandsfinländarparlamentets verksamhet tryggas De utlandsfinländska organisationerna grundade 1997 utlandsfinländarparlamentet för att driva utlandsfinländarnas frågor i Finland. Utlandsfinländarparlamentet samlas vartannat eller vart tredje år till en två dagars session, i vilken representanter för de organisationer som har ratificerat parlamentets stadgar deltar. Organisationerna har rätt att framlägga motioner för parlamentet. Motionerna gäller missförhållanden i fråga om vilka utlandsfinländarna önskar förbättringar. Vid parlamentets sessioner utarbetar utskotten förslag till resolutioner, som antas vid parlamentssessionen. Resolutionerna överlämnas till statsministern. Utlandsfinländarparlamentets sjunde session hölls den oktober 2012 i Helsingfors. Nästa gång sammanträder utlandsfinländarparlamentet i maj Mellan sessionerna för utlandsfinländarparlamentets presidium och sekretariatet för parlamentet, dvs. Finland-Samfundet, utlandsfinländarparlamentets talan. Finland-Samfundet finansierar utlandsfinländarparlamentets verksamhet i sin helhet. Representanterna står själva för kostnaderna för sina resor till sessionerna.

18 18 Centrala frågor som utlandsfinländarparlamentet arbetat för är t.ex. flerfaldigt medborgarskap och praktikantutbyte för finskspråkiga social- och hälsovårdspraktikanter i finska äldrecentrum (Finland-hemmen) utomlands. Andra frågor som utlandsfinländarparlamentet arbetat för är bl.a. en sänkning av källskatten på finska arbetspensioner som betalas till utlandet, tryggande av radio- och televisionstjänsterna för utlandet, stödjande av Finlandsskolornas verksamhet, bättre möjligheter för utlandsfinländarna att rösta samt stödjande av mångkulturella familjer och nyinflyttade familjer. 12. Riktlinjer: * Verksamhetsvillkoren för utlandsfinländarparlamentet tryggas. * Utlandsfinländarparlamentet stöds fortsättningsvis genom Finland-Samfundet. * Utlandsfinländarparlamentet hörs vid beredningen av åtgärder som berör utlandsfinländare. 3.3 Utlandsfinländarnas sociala trygghet samt hälso- och sjukvård stöds Utlandsfinländarna omfattas endast i undantagsfall av den bosättningsbaserade sociala tryggheten och hälso- och sjukvården i Finland. Det rör sig då närmast om arbetstagare som har sänts ut från Finland till utlandet eller deras familjemedlemmar. Utlandsfinländarna omfattas vanligtvis av systemen för social trygghet och hälso- och sjukvård i sitt bosättningsland. Finska staten har i allmänhet inte hjälpt utlandsfinländare som råkat i ekonomiskt trångmål. Man har strävat efter att tillgodose den sociala tryggheten och hälso- och sjukvården för finska medborgare genom överenskommelser om social trygghet med olika länder. På personer som flyttar inom ett EU-land eller ett EES-land tillämpas EU:s lagstiftning om social trygghet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen). De skatteavtal som ingåtts för undvikande av dubbelbeskattning reglerar också beskattningen av utlandsfinländarnas pensionsinkomster. Det råder dock tidvis oklarhet om tillämpningen och tolkningen av överenskommelserna om social trygghet och skatteavtalen. Mellan de nordiska länderna har det ingåtts ett avtal om patientöverföring till det nordiska land som patienten har starka band till. Med stöd av avtalet kan den sändande och den mottagande kommunen komma överens om att dela vård- och flyttningskostnaderna för en person som behöver institutionsvård. Trots social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och det anslag för patientöverföringar som reserverats i statsbudgeten har ytterst få patientöverföringar från Sverige till Finland genomförts. Den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster kommer sannolikt att omarbetas inom de närmaste åren. I Sverige, Kanada, Förenta staterna och Australien finns ett tiotal vård- och vilohem för äldre utlandsfinländare (Finland-hemmen). Vårdhemmen betjänar på finska och svenska, och en del av dem har också demens- och sjukavdelningar. Vilohemmen har grundats av utlandsfinländska organisationer, i allmänhet genom att medel för byggnaden samlats in inom den finländska gemenskapen. Det land där vård- eller vilohemmet finns ansvarar tillsammans

19 19 med användarna för omkostnaderna i anslutning till verksamheten. På vissa ställen finns också hemservice för äldre. Inom de närmaste åren lämnar de stora åldersklasserna arbetsmarknaden också i Finland. Mest kritiskt är läget inom social- och hälsovården, där arbetskraftsunderskottet fram till 2025 kommer att vara minst personer i och med att nästan hälften av arbetstagarna i branschen går i pension. Samtidigt minskar storleken av de åldersklasser som består av ungdomar, medan de som behöver tjänster är allt fler. En förutsättning för att bristen på arbetskraft ska kunna avhjälpas är att arbetstagare rekryteras från utlandet också utanför EU. Det finns ett stort behov av finsk- och svenskspråkig vårdpersonal och praktikanter i de utlandsfinländska vårdhemmen. Som en följd av demens är det vanligt att personer som länge bott utanför Finland helt glömmer språket i sitt nya bosättningsland och inte längre talar något annat språk än sitt modersmål. På initiativ av utlandsfinländarparlamentet samordnar CIMO från och med 2004 en förmedling av studerande inom social- och hälsovård vid yrkeshögskolor till utlandsfinländska vårdhem. Projektet fortgår och beslut om finansieringen av det fattas för ett år åt gången. Förutom gemensamma etiska spelregler för rekrytering behövs det riktlinjer mellan de olika parterna om hur rekryteringen av utbildad personal till utlandet ska organiseras i en situation där det inte finns tillräckligt med utbildade arbetstagare för behovet i hemlandet. 13. Riktlinjer: * Utlandsfinländarnas sociala trygghet görs mer transparent och tydlig och tillgången på social- och hälsovårdstjänster främjas. * De finska myndigheternas sakkunskap i frågor som gäller avtal om social trygghet och skatteavtal samt EU:s lagstiftning om social trygghet förbättras. * Informationen om utlandsfinländarnas rätt till social trygghet ökas. * Arbetet med att avlägsna gränshinder fortgår under Nordiska ministerrådets ledning. * Man utreder i samråd med myndigheterna inom området om det är möjligt att utvidga praktikantutbytet av studerande inom social- och hälsovården till utlandsfinländarnas vårdhem så att det också gäller studerande vid läroanstalter med utbildning på andra stadiet. 3.4 Utlandsfinländarna en resurs för näringslivet Utlandsfinländarna främjar dialogen mellan sitt bosättningsland och Finland. De har utgjort en kanal till främmande kulturer och språkområden som det inte funnits tillräckliga språkkunskaper och tillräcklig lokalkännedom om i Finland. Detta har haft stor betydelse för finländska företags internationalisering. På 2000-talet har Företagarna i Finland sammanställt ett register över utlandsfinländare, vilket varit till hjälp för finländska företag då det gällt utrikeshandel eller planer på att etablera sig på nya marknader. Organisationen kan dock på grund av knappa resurser inte längre föra detta register.

20 20 Enligt en utredning som Finland-Samfundet gjorde 2012 önskar många utlandsfinländare att företag oftare bad dem om hjälp i sina internationaliseringsprocesser. Utlandsfinländarna kan bistå ett företag som vill etablera sig utomlands med lokalkännedom om mållandet, språkkunskaper, sin egen kompetens och sina nätverk. För att företag och utlandsfinländare ska kunna mötas behövs dock allt mer systematisk information om olika möjligheter och olika mekanismer för hur målen kan nås. Under Finland-Samfundets ledning ordnades hösten 2012 ett nätverksevenemang i vilket bl.a. Finlands näringsliv rf, FinnCham, Företagarna i Finland, SMI-stiftelsen och utrikesministeriet deltog. Även Finlands exportorganisationer, handelskamrar och beskickningar kan förmedla dessa kontakter. Genom att utnyttja det faktum att det inom näringslivet finns utlandsfinländare i viktiga positioner kan man genom små insatser också bidra till den finska samhällsekonomin. Utlandsfinländare som är verksamma inom internationell affärsverksamhet ingår också numera i nätverk inom Finlands näringsliv genom medlemskap i finländska handelsgillen och handelskamrar, business councils och motsvarande organisationer i våra viktigaste exportländer. Utlandsfinländarna har även i övrigt en central roll när det gäller att förmedla och sprida information om Finland i sina bosättningsländer. Man kan säga att de på sina arbetsplatser, läroanstalter och i sina olika sammanhang över huvud taget har denna uppgift varje dag. På detta sätt ger de sin omgivning en bild av Finland, som är viktig när Finland marknadsförs som turistland och finländska produkter marknadsförs utomlands. Utlandsfinländarna kan genom sina nätverk också förmedla information om arbets- och företagsmöjligheter i Finland. 14. Riktlinjer: * Kontakterna mellan näringsliv och utlandsfinländare stöds. Det nätverk som Finlands honorärkonsuler har på olika håll i världen utnyttjas genom att företagen informeras om nätverket och dess servicemöjligheter. * Finland-Samfundet och utlandsfinländarparlamentet fortsätter att främja kontakterna mellan företag och utlandsfinländare. * Finland-Samfundets globala kontaktnät utnyttjas också inom näringslivet Utlandsfinländarnas förutsättningar att återflytta stöds En del av utlandsfinländarna flyttar alltid tillbaka hem. Till målgruppen hör också utländska makar och makor. Både en lyckad utlandsfinländarpolitik och en lyckad immigrationspolitik förbättrar förutsättningarna för utlandsfinländarna att återvända till Finland. Förutsättningen för en lyckad återflyttning för utlandsfinländare är att de har bevarat banden till Finland, upprätthållit sin finska och följt förhållandena och utvecklingen i Finland. Återflyttningen styrs genom information och rådgivning samt vid behov även genom andra åtgärder så att den är en ändamålsenlig lösning både för Finland och med tanke på utlandsfinländarens livssituation. En viktig fråga när en person i arbetsför ålder överväger att återflytta är naturligtvis det aktuella ekonomiska läget i Finland. Särskilt inom hälsovårds- och tjänstesektorn krävs