INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN (European Development Plan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)"

Transkript

1 INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade utvecklingsbehov och de aktiviteter vi tänker genomföra , samt förväntade resultat av aktiviteterna. Aktiviteterna kopplas till några av EU:s utbildningspolitiska mål till år 2020: 1. Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 % % av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning Identifierade behov och utvecklingsområden Vi har tre prioriterade utvecklingsområden på Gymnasieskolan Knut Hahn, vilka är: - Internationalisering - Entreprenörskap - Samarbete med lokala företag och näringsliv Alla de här områdena kan vi få större kunskap om, och skaffa värdefulla kontakter inom, genom att delta i projekt och samarbete med andra länder, samt göra studiebesök och fortbildning utomlands. Det är viktigt att eleverna ökar kunskapen om sin omvärld på olika sätt och får ta del av den internationella/europeiska dimensionen, både genom undervisning och genom kontakt med elever och organisationer i andra länder. Eleverna får därigenom en ökad förståelse för behovet av språkkunskaper och de ser också möjligheterna att senare i livet studera eller arbeta i ett annat europeiskt land. För att hjälpa eleverna till dessa insikter behöver personalen öka sin kompetens och få nya kunskaper. Följande områden är i fokus för att nå målen inom våra prioriterade utvecklingsområden: Personalens kompetensutveckling Skolan har behov av att öka möjligheterna för personal att kompetensutveckla sig utomlands och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder, vilket bidrar till att stärka individers färdigheter och kvalifikationer, samt ger nya arbetssätt och verktyg för detta. Vi kan lära oss mycket av andra och tillämpa detta i vår egen verksamhet, såväl i hur vi lär ut som hur vi lär in. Genom att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter med andra reflekterar vi över vårt eget görande. Elever kan därigenom få stöd i planeringen av framtida studier och upprätta kontakter med arbetslivet, även utanför Sverige. Genom kontakt med andra länder kommer de att öka sin sociala kompetens och dessutom bli mer öppna för nya kulturer. Vi vill också öka språkkunskaperna i verksamheten, vilket bidrar till att fördjupa den internationella aspekten. Dessutom arbetar vi aktivt med att förbättra resultaten i matematik och naturvetenskapliga ämnen, vilket vi kan lära mycket av från andra länder.

2 Entreprenörskap och ökad kvalité Vi vill bygga nätverk med skolor, näringsliv, offentliga arbetsgivare och samhällen i andra länder, dels genom projekt, dels genom kompetensutveckling på individnivå, för att öka kvaliten i vår egen verksamhet. Vi vill också få inblick i andra länders utbildningssystem och undervisningsmetoder, för att implementera de goda exempel vi får ta del av i vår egen verksamhet. Att arbeta med entreprenörskap leder till kontakter med näringsliv och offentliga arbetsgivare samt berikar det pågående utvecklingsarbetet i den ständiga kärnverksamheten, dvs utbildningen. Många länder har kommit långt inom detta område och vi vill ta del av deras metoder och tankesätt, för att kunna tillämpa det i vår verksamhet. Framförallt kommer vi att samarbeta med Manchester Academy i England, som har utvecklat detta på ett ypperligt sätt. Det samarbetet kommer att starta läsåret 2015/2016, då de inte har möjlighet att inleda det förrän då. Vi kommer dock att upprätthålla kontakten med dem fram tills dess. Genom att utveckla arbetet med entreprenöriellt lärande så får eleverna se att de har ett eget ansvar för hur deras framtid utformas. Att lära sig att ta egna initiativ och ansvar, samt låta idéer omsättas i handling, är vad entreprenöriellt lärande innebär. Det entreprenöriella lärandet är också att skaffa sig kompetens att kommunicera, fatta beslut och samarbeta. Vi har redan en väl utvecklad UF-verksamhet på skolan och har som mål att inom en snar framtid vara värd för en UF-mässa för andra skolor i länder runt Östersjön. Minskade avhopp Vi vill förhindra avhopp från skolan genom att stötta eleverna och bygga upp deras självkänsla, så att de fullföljer sin utbildning. De ska vara anställningsbara/ högskoleförberedda, när de avslutar sin gymnasieutbildning. Det ska finnas olika valmöjligheter för att nå målen. Ökad kunskap och stärkt internationell elevidentitet blir en attraktion till fortsatta studier. Höjd kvalité på undervisningen ökar måluppfyllelsen och det får vi genom att lära oss av andra länders utbildningssystem och ta del av goda exempel. Vi kommer också att kunna ta del av hur de på olika sätt arbetar med att förhindra avhopp. Europeisk dimension Inom organisationen tar vi emot allt fler med utländsk bakgrund och vill förbättra mottagandet och integrationen genom kontakter med andra utbildningssamordnare och organisationer utanför skolan. Alla inom verksamheten ska känna en europeisk identitet och att vi är en del av en alltmer globaliserad värld. Genom att visa på ungdomars livsvillkor i Europa så ökar vi förståelsen för en bättre framtid och det underlättar även integrationen på hemmaplan. Den europeiska dimensionen medför att eleverna lär känna och förstå mångfalden av olika kulturer och språk. Demokratiska värderingar blir en viktig del i den ökade kunskapen om andra länder, likaså främjandet av ett europeiskt medborgarskap.

3 Planerade aktiviteter PROJEKT (Fortsätter sedan Lifelong Learning Programme) Comenius Bilateralt (SA, NA,BF, HA, ES) 1 gång (två-årsprojekt) elever + 4 lärare Sverige, Spanien (Mallorca) Leonardo da Vinci (HV, ES,TE) 1 gång (två-årsprojekt) elever 10 lärare Sverige, Turkiet, Malta, Belgien, Slovenien, Storbritannien Nordplus junior 1 gång (ett-årsprojekt) elever + 3 lärare Sverige, Finland PROJEKT ERASMUS + Partnerskapsprojekt Small towns in Europe building a sustainable future Sverige, Norge, Österrike, Spanien, Holland, Polen, Danmark, Tyskland, Italien

4 Mobilitet (fortbildning för personal) Vi har sökt pengar för följande aktiviteter: - Studiebesök i Slagelse i Danmark (Ungehus) (15) Motivationsarbete och administrativt system - Jobbskuggning i Ma/Fy i Polen (2) - Jobbskuggning i Ge/Bi i Österrike (2) - Jobbskuggning i Italien (2) - Jobbskuggning i Holland (2) - Jobbskuggning i Spanien (2) - Kurs Using technology for teaching English, Cardiff, Wales (1) - Kurs Methodology for teaching spoken grammar, University of Kent, England (2) - Engelskkurs i Edinburgh, Skottland (1) - Spanskkurs i Málaga, Spanien (1) På Gymnasieskolan Knut Hahn har vi under flera år bedrivit samarbetsprojekt med andra länder, samt haft en hel del personal som har gjort fortbildning utomlands. Vi tänker fortsätta utveckla detta och för att ytterligare höja kompetensen och kvalitén inom verksamheten har vi tänkt oss att genomföra aktiviteter av olika slag, vilka svarar emot våra identifierade utvecklingsbehov. Vi har en Skolambassadör för EU på skolan, men behöver bredda kompetensen så att fler ur personalen blir delaktiga i det internationella utvecklingsarbetet. En del lärare kommer att åka på jobbskuggning till våra partnerskolor i Polen, Holland, Italien, Österrike och Spanien. Där kommer de att följa lärare i olika ämnen och ta del av de skolornas pedagogik, metodik och läroplaner. Flera stycken ska jobbskugga i matematik och naturvetenskapliga ämnen, eftersom det är viktigt att se hur man lyckas med undervisningen och höjer resultaten i andra länder, för att kunna ta nya idéer och metoder in i vår egen verksamhet. På skolan i Italien kommer de dessutom att ta del av deras metoder att få flyktingmottagande och integration att fungera på ett bra sätt, vilket de satsar extra mycket på. I Holland vill några lärare studera hur de lyckas med att undervisa elever i modersmål som andraspråk, vilket de är kända för att göra framgångsrikt. Skolan i Österrike arbetar aktivt med att förhindra avhopp hos eleverna, vilket vi kan lära oss mycket av.

5 Några engelsklärare kommer att gå kurser i England, i metodik för hur man lär ut grammatik och hur man kan använda mer teknologi i undervisningen. En annan lärare vill gå en språkkurs i engelska för att kunna arbeta mer aktivt med internationella projekt och aktiviteter. En spansklärare vill gå en kurs i spanska i Spanien, för att fördjupa sina kunskaper i språket. Våra Syv och en del annan administrativ personal ska åka på utbildning till Slagelse i Danmark som har en verksamhet som heter Ungehuset. Där arbetar man med motivationshöjande åtgärder för ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning, samt för arbetslösa, och vänder sig till gruppen år. De har även ett utvecklat administrativt system där deltagarna registreras och följs, vilket ger en övergripande koll. Vår personal vill ta del av deras metoder och arbetssätt, eftersom vi står inför samma problem i Blekinge, med en hög andel ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning eller är arbetslösa. Tillsammans med de som arbetar på Ungehuset kan vår personal diskutera och reflektera kring hur de har tagit ett helhetsgrepp och har en mer övergripande bild av de sökande. Som ett led i skolans internationalisering och ökade medvetenhet om EU och omvärlden, har vi under några år haft fortbildningsresor för personal till EU-institutionerna i Bryssel. Vi har då träffat svenska parlamentariker samt personer som arbetar på Kommissionen och Svenska Representationen. Detta ska vi fortsätta med tills samtliga ur personalen har varit där. Vi söker ingen mobilitet för det, eftersom det inte faller inom ramen för detta. Det har visat sig vara mycket givande och har i högsta grad bidragit till att höja personalens kompetens inom detta område, vilket sedan har avspeglat sig i undervisningen. Vi arbetar också aktivt med att utveckla entreprenörskap på skolan och kommer läsåret 2015/2016 att upprätta ett samarbete med Manchester Academy i England, som har utvecklat ett unikt och synnerligen framgångsrikt sätt att arbeta med detta och göra hela samhället delaktigt. Vi söker ingen mobilitet för detta i år, eftersom de inte kan ta emot oss förrän om ett år, men kommer att upprätthålla kontakten med dem under tiden.

6 ANNAT Studieresor till Bryssel Studieresor för personal till institutionerna i Bryssel. 50 har åkt hittills och målet är att all personal ska få möjlighet till detta (130 st) Praktik på Parlamentet i Bryssel En veckas praktik på Parlamentet i Bryssel, för samhällselever i samband med deras gymnasiearbeten Praktik för yrkesprogram Tyskland, Österrike, Spanien Elevmobilitet (utbytesstudier med partnerskolor från olika projekt) Österrike, Spanien UF-mässa runt Östersjön Sverige, Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark AKTIVITETER PÅ HEMMAPLAN Värdskola för lärarassistent från Spanien Europadagen Språkdagen FN-dagen Juvenes Translatores EU:s översättningstävling Parlamentariker från Bryssel till skolan Ovanstående internationella aktiviteter ökar i högsta grad måluppfyllelsen för vår organisation, då man får värdefulla kontakter och tar till sig nya metoder och erfarenheter, genom att ta del av hur man arbetar på skolor i andra länder/lär sig genom studiebesök, utbildningar och kurser. Det är viktigt att se hur andra länder gör för att höja sina kunskapsresultat och dra lärdom och nytta utav det. Genom att studera andra länders system kan vi ständigt utvecklas och förnyas i vår verksamhet, samt tillämpa nya arbetsformer. Vi får också en ökad förståelse för personer från andra kulturer, vilket underlättar integrationen på hemmaplan. Målet är att vidga synsättet hos deltagarna, ur ett europeiskt perspektiv, och sedan låta deras erfarenheter och kompetens genomsyra verksamheten. De nya infallsvinklarna och kunskaperna ska i sin tur bidra till att fler elever fullföljer sin utbildning med gott resultat, och är anställningsbara/ högskoleförberedda när de tar examen. Kvalitén kommer att höjas inom verksamheten, liksom förståelsen för att vi är en del av ett alltmer enat Europa.

7 Mål med insatserna och förväntade resultat. (Hur vi kommer att använda kompetenser och erfarenheter från de som deltagit I de olika aktiviteterna i vår framtida strategiska utveckling) Personalens kompetensutveckling Genom att kompetensutveckla sig inom sitt yrkesområde så blir man stärkt i sin yrkesroll och får inspiration, motivation och tillfredsställelse i sitt arbete. Man ökar också förmågan att arbeta med elever med förståelse och lyhördhet för social, språklig och kulturell mångfald. Detta kommer att bidra till skolans utveckling på ett positivt sätt, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Entreprenörskap och ökad kvalité Syftet är att de aktiviteter som genomförs ska bidra till att höja kompetensen och kvalitén i utbildningen. För skolans strategiska utveckling är det viktigt att resultaten från de olika aktiviteterna sprids, följs upp och kommer till nytta i verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv. Det ska vara verksamheten till gagn och leda till förändringar och nya tankar och arbetssätt. De som har tagit del av arbetet med entreprenörskap i våra partnerskolor kommer att vidarebefordra sina kunskaper till elever och kollegor och hjälpa dem utvecklas inom detta område. De som deltagit i någon internationell aktivitet kommer att delge sina erfarenheter till andra inom verksamheten, i form av presentationer, workshops, handledning, på internationellt café och på studiedagar. Rapporter från aktiviteterna kommer dessutom att publiceras på skolans hemsida. Politiker och nätverk i kommunen kommer också att få ta del av deras erfarenheter på olika sätt, liksom media. Det ska finnas mätbara resultat och nytta med aktiviteterna. Minskade avhopp Primära målsättningar är att minska tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvalitén i undervisningen. En annan målsättning är också att öka förståelsen för andra kulturer och underlätta integrationen på hemmaplan. De som har fått ta del av hur man arbetar med att förhindra avhopp i andra länder, kan delge andra detta i verksamheten och aktivt arbeta med de nya metoder och idéer de har tagit till sig. Europeisk dimension Skolan har en skyldighet enligt läroplanen att stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen. Ambitionen är att alla elever som går på skolan någon gång under sina tre år skall ha haft någon internationell kontakt, samt att så många som möjligt i personalen kan delta i internationella aktiviteter varje år. Vi förväntar oss att de som har deltagit i olika internationella aktiviteter, såsom projekt, studieresor, temadagar, fortbildning utomlands m.m. kommer att ha fått större kunskap om EU och Europa samt vidgat sitt perspektiv på omvärlden och den europeiska dimensionen. De ska också ha fått ett intresse för att fortsätta söka kunskap om EU och utforska Europa på flera sätt.