Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten"

Transkript

1 Projektnamn Dokumentansvarig Fastställd av Dokument version Omställning av mat inom hemtjänsten Titti Davidson Projektrapport Omställning av mat inom hemtjänsten Vård och äldreomsorgen 2014

2 Förord God och näringsriktig mat är är nödvändigt för alla, men på ålderns höst blir det kanske än tydligare än det tidigare varit. Måltiden är i många fall dagens höjdpunkt och den ska bjuda på välbefinnande både för kropp och själ. Från nationellt håll, men inte minst från de äldre själva, har måltiden lyfts fram som en utvecklingsfråga. Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås har hörsammat detta och har givit förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet Omställning av mat inom hemtjänsten. Projektet har haft till syfte att förbereda verksamheten för en omställning från att servera kyld mat, till en måltidsservice där där den enskildes behov och önskemål står i fokus. Valfrihet för den enskilda har varit ett ledord i projektarbetet. Projektresultatet visar också att valfriheten i måltidssituationen ökat, och att den enskilda nu har flera alternativa möjligheter när, hur och vilken mat som serveras. Jag vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen med Titti Davidson i spetsen som projektledare, som genomfört projektarbetet med på ett engagerat sätt. Ett tack går också till övriga, som på olika vis varit engagerade i projektet. Alingsås den 11 mars 2014 Catharina Johansson Förvaltningschef, vård-och äldreomsorgsförvaltningen i

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Projektets bakgrund Uppdragsgivare och uppdrag Bakgrund till projektet Projektets syfte Projektmål Projektperiod Omfattning Måluppfyllelse Projektresultat, tid och kostnad Upplevd kvalitet Efterkalkyl Projektförloppet Genomförande och organisation Bemanning Förlopp Förändring av krav och mål Kommunikation Erfarenheter Organisation, roller och ansvar Utbildning i projektet Dokumentation Leverans, överlämning och godkännande Kommunikation och informationsspridning Övrigt... 8

4 Sidan 1 av 8 1 Projektets bakgrund 1.1 Uppdragsgivare och uppdrag Uppdragsgivare:Alingsås vård och äldreomsorgsnämnd Projektbeställare: Förvaltningschef Catharina Johansson 1.2 Bakgrund till projektet God och näringsriktig mat är nödvändigt för oss alla. En måltid skall vara stimulerande för kropp och själ och helst överträffa förväntningarna hos den som sätter sig vid bordet. På äldre dagar blir maten, måltiderna och miljön där vi äter kanske viktigare än tidigare i livet. Maten inom äldreomsorgen har såväl från de äldre själva som från nationella myndigheter lyfts fram som ett viktigt utvecklingsområde för framtidens äldreomsorg. En god och näringsriktig mat som serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten är varje individs rättighet. I framtidens äldreomsorg har måltiden och maten lyfts fram som en av flera viktiga utvecklingsstrategier för en framtida god äldreomsorg. Äldreomsorgen i Alingsås står inför betydande utmaningar idag och i framtiden. De äldre blir allt fler och andelen personer som uppnår en vårdkrävande ålder förväntas öka kraftigt. En grundförutsättning för att vi även i framtiden skall kunna erbjuda en god äldreomsorg åt våra invånare är att vi ständigt omprövar vår verksamhet utifrån invånarnas behov och vågar prioritera. Det är dock viktigt att det finns ekonomiska kontrollpunkter för att snabbt kunna vidta åtgärder om det visar sig att förändringen påverkar vård och äldreomsorgens ekonomi negativt. Malmömodellen Under perioden har projektet Måltidsprogram för äldre genomförts och där var ett delprojektmål att utreda, beskriva samt lämna förslag till vilka förutsättningar det finns att tillåta fler aktörer inom kostverksamheten samt vilka möjligheter det finns att tillreda hela eller delar av måltiden i det egna hemmet för de äldre med hemtjänstbeslut som innefattar matleverans. Inom det projektet gjordes ett studiebesök i Malmö för att studera deras modell gällande mat i hemtjänsten. Malmömodellen innebär att den enskilde själv ansvarar för inköp av maten. I biståndsbeslutet kan man få hjälp med lättare matlagning i hemmet, inköp av dagligvaror, uppvärmning av färdiga rätter och/eller hjälp att ta sig till en restaurang. Detta projekt är ett resultat och en fortsättning på ovanstående arbete. 1.3 Projektets syfte Syftet med projektet är att förbereda verksamheten för en omställning av maten från distribution av kyld mat, till en form av måltidsservice där den enskildes behov och önskemål i större utsträckning styr hur, när och vilken mat som serveras. 1.4 Projektmål Verksamheten och den enskilde ska vara förberedd för den omställning som krävs när avtalet för den kylda maten avslutas och avvecklas från kommunens ansvar och en ny modell för hemtjänstmat införs.

5 Sidan 2 av 8 Delmål: Verksamheten och den enskilde ska vara välinformerade om den planerade omställningen av hemtjänstmaten, innan den genomförs. Det ska finnas en tydlig beskrivning av vilket utbud den enskilde kan välja på. Det behöver tas särskild hänsyn till de vårdtagare som behöver specialkost och utreda vilka restauranger/matleverantörer som kan tillhandahålla detta. Riktlinjer för biståndsbeslut behöver ses över för att omställningen av maten ska kunna genomföras. Biståndshandläggare ska vara välinformerade om hur riktlinjer för bistånd ska tolkas samt hur besluten ska formuleras, innan omställningen genomförs. Den enskilde ska få information om hur förändringen av hemtjänstmaten kan komma att påverka avgiften för hemtjänsten och den enskildes ekonomi. Berörd personal ska få information, undervisning samt stöd så att de kan hantera omställningen med bibehållen god kvalitet på insatserna. Effektmål NKI värde rörande kostfrågor inom hemtjänsten ska öka över tid. 1.5 Projektperiod. Projektet har löpt under tiden tom Omfattning Projektet ansvarade för att ställa om maten inom hemtjänsten i avdelning kvarboende. Krav och förväntningar Projektbeställaren Krav: Att slutrapport ska lämnas till beställare på avtalad tid. Behov: Avstämning med projektledare görs muntligt efter överenskommelse. Lägesrapport lämnas till styrgrupp med intervall på 4-6 veckor Förväntningar: Verksamheten ska vara förberedd för den omställning som krävs när den kylda maten avslutas Resultat : Avstämningen med styrgrupp har skett from september månad och vid ett tillfälle varje månad. Nulägesrapport lämnad samt diskussioner om vad som varit nästa steg i projekten. Avstämning för att verksamheten ska vara förberedd när den kylda maten avslutas Den enskilde Krav : Att kunna välja matleverantör efter egna önskemål eller tillagning i hemmet Behov: Att få en ökad valfrihet att kunna välja matleverantör eller tillagning av måltid i hemmet. Behov av information om det nya måltidssystemet och vilka förväntningar som kan ställas i det nya systemet Förväntningar: Att få en ökad valfrihet och god information vilket stöd som kan ges avseende måltidsservice. Resultat: De vårdtagare som from har middagshjälp har möjlighet att välja mellan nedanstående alternativ som kallas Måltidsservice Den enskilde har fått en ökad valfrihet att välja mellan: leverans av mat från närliggande restaurang/matleverantör Lättare mat tillagad i hemmet hjälp att värma mat i micro som är kyld/fryst

6 Sidan 3 av 8 Information om detta har skett vid två tillfällen genom brev som skickats till alla vårdtgare med beslut om middagshjälp. I första brevet som skickades i november efterfrågades vad man skulle välja om man hade möjlighet efter ovanstående alternativ. I andra brevet som skickade i januari informerades om att ovanstående gäller from Information gavs också om att det eventuellt kunde bli förändrade kostnader beroende på vilket alternativ man väljer. Den enskilde gavs också möjlighet att ta kontakt med projektledarens om man ville har mer information eller vägledning. Myndighetsavdelningen Krav: Att verksamheten verkställer myndighetsavdelningens fattade beslut. Behov: Nya riktlinjer för måltidsservice behöver arbetas fram, att fatta beslut ifrån. Förväntningar:Att verksamheten verkställer myndighetsavdelningens fattade beslut och för en dokumentation kring måltidsservicen i genomförandeplaner för att kunna följa upp beslutet Resultat: Myndighetsavdelningen omprövar beslut då de går ut. Kontaktpersonen i hemtjänsten har skrivit om genomförandeplanen då vårdtagare önskar ändra sin måltidsservice och skickar den till biståndshandläggare som då gör tidsjustering i ärendet. Biståndshandläggare fattar i nya beslut om måltidsservice och vid hur många tillfällen/vecka. En schablontid läggs och då genomförandeplan inkommit till myndighetsavdelningen justeras tiden efter vad vårdtagare har önskat i form av måltidsservice Vårdpersonal Krav: Att det finns ett tydligt beslut som visar vilken form av måltidsservice som avses. Att få en kompetens i kunskaper om kostens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Kunskap i att tillreda lättare middagar, för den vårdpersonal som har behov av det. Behov: Tydliga beslut om vad för slag av måltidsservice som är beviljad. Kompetenshöjning om kostens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Förväntningar: Kompetenshöjning inom ovanstående område samt tydliga beslut över vilken form av måltidsservice som är beslutad. Resultat: Vårdpersonal har fått information dels via mail i magna cura av projektledare om hur de ska följa upp genomförandeplaner, samt att projektledare erbjudit enhetschefer att komma ut på apt och redogöra för införandet av måltidsservice. Därutöver har muntligt stöd getts dels via telefonkontakt och besök mellan projektledare och vårdpersonal. En gemensam sida som heter Måltidsservice finns på gemensam sida (G) där vårdpersonal kan hämta information om måltidsservice och även utbud från restauranger. Utbildningstillfällen har erbjudits all vårdpersonal inom hemtjänsten både teoretisk och praktisk Den teoretiska delen har varit obligatorisk Syftet med utbildningen har varit att visa på hur viktig maten är när det gäller omsorgen men även för livskvalitén för de äldre och hur personalen kan påverka och förbättra. Bl.a. har man tagit upp: Vad man bör tänka på när det gäller mat för äldre?vilka behov har de? Hur kan man tillgodose dem? Vad bör man tänka på kring maten och måltiden?förutom teoretisk genomgång har det även varit mycket diskussioner med möjlighet för personalen att få utbyta idéer och erfarenheter ( ur utdrag från Karin Klint sammanställning på utbildning Mat för äldre för vårdpersonal 2014) Utbildningen har gått igenom följande områden utifrån Livsmedelsverkets (SLV) uppdelning av mat och måltid. Gott Att maten skall vara god är en förutsättning för att man skall vilja äta. Hur sjukdom och ålderdom påverkar aptit och smak Näringsriktigt: Vad man skall tänka på när det gäller mat för äldre. Risker för undernäring och tips på förebyggande åtgärder. Konkreta tips på hur man kan laga bra och nyttig mat. Integrerat: Hur man kan få de äldre att bli delaktiga i maten. Vilka möjligheter som finns för de äldre att kunna äta tillsammans med andra. Hållbart: Vad kan man tänka på kring mat och miljöaspekter? Trivsamt: Måltidsmiljöns betydelse. Enkla knep att få måltiden till en mysig stund Säkert: Livsmedelshygien. De äldre är mer känsliga för bakterier i maten. Vad man skall tänka på när det gäller att tillaga maten säkert. ( ur utdrag från Karin Klint sammanställning på utbildning Mat för äldre för vårdpersonal 2014)

7 Sidan 4 av 8 Vårdpersonalen har vid utbildningstillfällena fått ett kompendium från utbildningen som heter Handfasta råd om mat för äldre, för Dig som arbetar i hemtjänsten. Där finns också en beskrivning över vad Måltidsservice är. Praktisk matlagning har erbjudits all vårdpersonal och är obligatorisk för kostombud. Utbildningen kommer att vara i mars-april En kokbok har köpts in av projektet till alla hemtjänstlag som heter Mat för gubbar och tanter. Inför sommaren kommer semestervikarier få en teoretisk del om kost i sin introduktionsutbildning Kostombudets roll inom hemtjänsten har förändrats. Det är en förutsättning att kostombudet har ett djupgående intresse för kostfrågor och måltidens betydelse för vårdtagaren. Enhetschefer på kvarboendeavdelningen. Krav: Att det finns ett tydligt beslut som visar vilken form av måltidsservice som avses och vad som inryms i tidsbeslutet kring beställningen. Kunskap för att kunna ge råd om kost och för viss vårdpersonal kunskap om lättare matlagning. Behov: Planering av kompetens höjning för vårdpersonal av måltidens betydelse för vårdtagare. Inventering av kunskapsnivån i arbetsgrupper gällande enklare matlagning Förväntningar: Att den enskilde är informerad om vad måltidsservice innebär när utförande av nya beslut börjar gälla. Att vårdpersonal ska ha fått kompetensutveckling inom måltidens betydelse för den äldre. Resultat: All vårdpersonal har fått utbildning inom kostkunskap och kostenheten hjälper till med råd om kost. Kostombudets roll inom hemtjänsten har utvecklats till att är en förutsättning att kostombudet har ett djupgående intresse för kostfrågor och måltidens betydelse för vårdtagaren och ska också vara ett stöd till sina kollegor i arbetslaget i kostfrågor. Myndighetsavdelningen omprövar beslut då de går ut. Kontaktpersonen i hemtjänsten har skrivit om genomförandeplanen då vårdtagare önskar ändra sin måltidsservice och skickar den till biståndshandläggare som då gör tidsjustering i ärendet. Biståndshandläggare fattar i nya beslut om måltidsservice beslut om måltidsservice och hur många tillfällen/vecka. En schablontid läggs och då genomförandeplan inkommit till myndighetsavdelningen justeras tiden efter vad vårdtagare har önskat i form av måltidsservice Restauranger och matleverantörer inom Krav : Möjlighet att presentera sitt utbud av matleverans Behov: Kartläggning av vad varje restauranger/matleverantör har att erbjuda, såväl varm som kyld mat. Förteckning över vilka restauranger såväl privata som kommunala(ex vård, skola), som finns i närheten av den enskildes bostad. Förväntningar: Att kunna erbjuda den enskilde som beviljats måltidsservice sitt utbud Resultat: Restauranger och matleverantörer har varit inbjudna till möte genom annonsering i AT och Kuriren i oktober månad för att presentera sitt utbud, till mötet kom fem intresserade aktörer. Då det inte infann sig så många intresserade tog projektledare kontakt med restauranger och matleverantörer, efter vårdtagares önskemål som efterfrågats i första informationsbrevet. Resultatet har sammanställts på gemensam sida ( G) där kontaktpersoner kan presentera utbudet och hur man går tillväga för att beställa maten. De inkomna erbjudandena har även skickats till privata utförare av projektledare. Ytterligare annonsering har skett i februari 2014 vid två tillfällen i samma tidningar, ytterligare en aktör har tagit kontakt efter det. Det finns vid slutrapporten åtta erbjudanden från restauranger/matleverantörer. Förvaltning och Nämnd Krav: Att måltidsservice ska vara fullt implementerat Behov: Att få information under projektets gång samt presentation av slutrapport i chefsgrupp och nämnd

8 Sidan 5 av 8 Förväntningar:Att måltidsservice liknande Malmö modellen med färdigställda rutiner ska implementeras senast Samtliga aktörer såväl interna som externa ska vara informerade om det nya arbetssättet Resultat: Måltidsservice liknande Malmös modell är implementerad och informerad om Nämnd har fått information i december 2013 om hur projektet fortlöpt Fackliga organisationer Krav: Information under projektets gång Behov: Planerade möten för löpande information Förväntningar: Möjligheter att ge synpunkter på projektet vid planerade möten Resultat: En facklig referensgrupp har funnits med i projektet med representanter från Vision och kommunal, där projektledare har informerat och tagit del av synpunkter under projektets gång. Möten har varit vid ett tillfälle i månaden under tiden september 2013 tom februari Måluppfyllelse 2.1 Projektresultat, tid och kostnad Projektet tidsram har hållits då implementering full skala var klar Kostnaderna har också hållits inom budgetram. Projektledare 25 % Övriga kostnader 130 tkr 30 tkr Totalt 160 tkr 2.2 Upplevd kvalitet Kvaliteten i projektet har utifrån projektledarens synvinkel oftast varit god. Trots vissa förseningar i projektet, implementerades måltidsservicen i tid. Det finns vissa delar som kunde blivit mer genomarbetade innan uppstart. Projektgruppen har träffats vid två tillfällen i månaden och uppslutningen har oftast varit god. Den fackliga referensgruppen har träffats vid ett tillfälle i månaden och där uppslutningen också oftast varit god Uppföljning med projektgrupp och facklig referensgrupp. Projektgrupp: Uppföljning skedde med projketgrupp som tycker att projektet varit bra i sin helhet. Man kunde dock se att det hade varit bra om It enheten varit involverad i projektet samt att de externa utförarna skulle fått sin information tidigare om projektet.utbildningssatsningen Mat för äldre för vårdpersonal har fallit mycket väl ut och fick i utvärderingen av vårdpersonal mycket gott resultat. Facklig referensgrupp: Uppföljning skedde med kommunal och Vision ( kommunal fick hastigt förhinder, kommunikation har skett via mail och telefonsamtal istället)risk och konsekvensanalys har gjorts i samråd med referensgruppen. Man påtalar från båda fackförbunden en oro över att inte tidsmåttet ska hålla för verksamheten både när det gäller att tillaga och att hämta mat. 2.3 Efterkalkyl Ovanstående kalkyl har hållit

9 3 Projektförloppet Sidan 6 av Genomförande och organisation Beställare: Catharina Johansson, förvaltningschef Styrgrupp: Catharina Johansson, förvaltningschef Sonny Dahl, avdelningschef Kvarboende Projektledare: Projektgrupp: Titti Davidson, enhetschef Karin Klint kostkonsulent, processledare Christine Sjökvist utredare Isabelle Hansson enhetschef Sara Bergermark kostombud Ingela Gyllesten biståndshandläggare Facklig referensgrupp: Kommunal : Annelie Sporrong och Patrik Dahlin Vision : Kristina Timdahl l Huvud aktivitet Bemanning Projektledare 25% september 2013 tom Förlopp Beräknad tidsplan 1.Nya riktlinjer för måltidssevice 2. Information till verksamhet om måltidsservice/ kompetens utveckling 3Kartläggning av måltidsverksamheter 4.Information till den enskilde Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Feb 2014

10 Sidan 7 av 8 Huvudaktivitet 1. Anpassade beslut: Underlag till nya riktlinjer för Måltidsservice arbetades fram av projektgruppen under hösten och var klart beslut med vissa ändringar från förslaget togs i nämnd i januari. Resultat : Tidsplanen för implementeringen av måltidsservice kunde ändå hålla, trots försenat belsut. 2. Information till verksamhet om måltidsservice/kompetens och utveckling. Resultat: Informationen höll tidsplanen och gjorts kontinuerligt under tidsperioden oktober ferbruari. Information har skett i oktober på kommunportalen, vidare genom både mail, personliga möten och apt i verksamheten. 3. Kartläggning av måltidsverksamheter. Resultat: Då projektledaren först kunde starta projektet i sin helhet i september månad blev kartläggningen något fördröjd, men har inte påverkat projektet i någon större utsträckning. Det finns ett utbud att tillgå för vårdtagare som behöver hjälp att ta beslut om vilken restaurang de önskar. Utbudet finns på gemensam mapp där vårdpersonal kan hjälpa den enskilde genom att ta fram information. 4. Information till den enskilde Resultat: Information om detta har skett vid två tillfällen genom brev som skickats till alla vårdtagare med beslut om middagshjälp. I första brevet som skickades i november efterfrågades vad man skulle välja för form av måltidsservice. I andra brevet som skickade i januari informerades om att ovanstående gäller from Information gavs också om att det eventuellt kunde bli förändrade kostnader beroende på vilket alternativ man väljer. Den enskilde gavs också möjlighet att ta kontakt med projektledarens om man ville har mer information eller vägledning. 3.2 Förändring av krav och mål I kravet att vårdtagare skulle har nya beslut vid införandet av måltidsservice, har det ändrats till att kontaktperson gjort förändringar efter vårdtagares önskemål i genomförandeplaner. Myndighetsavdelningen lägger istället en schablontid tills genomförandeplaner inkommer för justering efter valet av måltidsservice. Kravet att kunna leverera specialkost har tillgodosetts genom att tre restauranger/matleverantörer kan erbjuda det. 3.3 Kommunikation Projektledaren har ansvarat för att kommunikationen fungerat både internt och extern. Kommunikation med interna aktörer har skett kontinuerligt genom planerade möten, dels via projektgrupp med representanter för involverade verksamheter. Projektgruppen har haft möte två tillfällen i månaden from september tom Facklig referensgrupp har haft möten vid ett tillfälle i månaden under september 2013 tom februari Information har också getts till enhetschefer på kvarboendeavdelningen på styrgruppsmöten samt erbjudande att projektledare informerar vårdpersonal på arbetsplatsträffar, vilket gjorts i flera fall. Informations har getts till vårdpersonal via magna cura då det är säkraste sättet att nå ut till dem. Det finns en gemensam mapp som alla personal kommer åt på gemensam sida (G) där all personal kan hämta information om måltidsprojektet och förmedla till vårdtagare, samt själv hålla sig informerad. Projektet har också kommunicerats via intranätet där projektbeställning och beskrivning finns utlagt. Vård och äldreomsorgsnämnden har fått information i december månad på nämndmöte. Kommunikation med den enskilde/anhörig har skett dels genom informationsbrev och telefonsamtal. Projektet har även fått uppmärksamhet via Alingsås tidning och Göteborgsposten

11 Sidan 8 av 8 Vårdtagare har fått information dels genom brev och möjlighet att nå projektledare via telefonsamtal. En informationsbroschyr om måltidsservice till vårdtagare är framtagen och är under bearbetning på planeringsavdelningen. Broschyren talar om vad måltidsservice är samt ger råd kring kost till äldre. 4 Erfarenheter I projektledarrollen kan man se att det är av värde att när det sker ändringar under projektets gång, överväga att skapa nya arbetsgrupper, för att involvera berörda intressenter och skapa delaktighet. 4.1 Organisation, roller och ansvar Roller och ansvar har fungerat bra under arbetets gång. Projektledaren har kontinuerligt haft möten med styrgruppen, projektgrupp och referensgrupp. Beslut på måltidsservice har blivit försenat. Projektet har dock kunnat följa sin planering. 4.2 Utbildning i projektet Utbildningen Mat för äldre till personal i hemtjänst har erbjudits till vårdpersonal både i kommunen och privata utförare. Den har varit obligatorisk för kommunens hemtjänst. 4.3Ändringshantering I projektet har tillkommit att kostombudet har fått en förtydligad roll med fokus på måltidens betydelse. Ny tidsmätning har genomförts och övergått från projekt till en separat arbetsgrupp inom myndighetsavdelningen och planeringsavdelningen. 4.4 Dokumentation All planering har dokumenteras i en loggbok med nuläge och nästa steg i projektet. Allt arbetsmaterial har sparas i digital mapp. Dokumentation av projektledare hade i kunnat förbättrats genom att ha en blogg i intranätet om hur projektet fortlöper, där intressenter skulle kunna gå in och läsa. 4.5 Leverans, överlämning och godkännande Överlämnande av projektet sker i slutrapport som överlämnas till styrgruppen förvaltningschef och beställare av projektet Catharina Johansson och avdelningschef för kvarboendeavdelningen Sonny Dahl. 4.6 Kommunikation och informationsspridning Kommunikation och informationsspridning se punkt 3.3 har fungerat på ett bra sätt enligt projektledaren. Dock skulle man kunna se att det hade varit av värde att tillskapa fler arbetsgrupper vid olika arbetsmoment i projektet, se punkt Övrigt Det har varit ett stimulerande arbete att vara projektledare för Omställning av mat inom hemtjänsten. Jag vill tacka alla som varit delaktiga i arbetet. Projektledare Titti Davidson

Implementering av flexibel växelvård

Implementering av flexibel växelvård Projektrapport Implementering av flexibel växelvård Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2011 Alingsås 2011-12-31 Titti Bengtsson Förord Möjligheten att bo kvar hemma är för många äldre beroende av

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Stina Engelheart Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-09-27 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden 72-78 Vård- och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 72. Förändrad hälso- och sjukvårdsavgift 73. Förändrad matdistributionsersättning inom hemtjänsten

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Tjänsteskrivelse 2014-12-15 Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2014.0053 Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Måltidprojektet Matglädje på äldre da r

Måltidprojektet Matglädje på äldre da r Omsorgs- och socialförvaltningen Slutrapport: Måltidprojektet Matglädje på äldre da r i Ljusdals kommun 091027-100630 100901-100930 Projektledare Ninja Revelj Kock med Kandidatexamen i Restaurang och Måltidskunskap

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten

Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Valet är ditt Kundval inom hemtjänsten Kungsbacka kommun Antal invånare: 74 000 invånare Äldre > 80 år: 3092 personer Politiskt: Läge: Borgligt styre Gräns mot Göteborg, Mölndal, Mark och Varbergs kommuner

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad

Redovisning av projektet Brandsäkerhet hos äl d- re i Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-01-08 Handläggare: Git Skog Telefon: +46 8-508 36 217 Till Äldrenämnden 19 februari 2013 Redovisning av projektet Brandsäkerhet

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Verksamhetsansvariga Biståndshandläggare Att anpassa måltiderna efter den äldres önskemål kan innebära att respektera kulturella högtider, smak och tradition.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel:

PROJEKTDIREKTIV. Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen. Titel: Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Titel: PROJEKTDIREKTIV Uppföljning av biståndsbeslut Projekt: Bemanningsekonomi Idnr: Siffor Delprojekt: Uppföljning av

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal

Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Slutrapport 2010 Kost och nutritionsutbildning för omvårdnadspersonal Delprojektet har utbildat omvårdnadspersonal inom kost och nutrition med syfte att kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet inom äldreomsorgen

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer