Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten"

Transkript

1 Projektnamn Dokumentansvarig Fastställd av Dokument version Omställning av mat inom hemtjänsten Titti Davidson Projektrapport Omställning av mat inom hemtjänsten Vård och äldreomsorgen 2014

2 Förord God och näringsriktig mat är är nödvändigt för alla, men på ålderns höst blir det kanske än tydligare än det tidigare varit. Måltiden är i många fall dagens höjdpunkt och den ska bjuda på välbefinnande både för kropp och själ. Från nationellt håll, men inte minst från de äldre själva, har måltiden lyfts fram som en utvecklingsfråga. Vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås har hörsammat detta och har givit förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet Omställning av mat inom hemtjänsten. Projektet har haft till syfte att förbereda verksamheten för en omställning från att servera kyld mat, till en måltidsservice där där den enskildes behov och önskemål står i fokus. Valfrihet för den enskilda har varit ett ledord i projektarbetet. Projektresultatet visar också att valfriheten i måltidssituationen ökat, och att den enskilda nu har flera alternativa möjligheter när, hur och vilken mat som serveras. Jag vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen med Titti Davidson i spetsen som projektledare, som genomfört projektarbetet med på ett engagerat sätt. Ett tack går också till övriga, som på olika vis varit engagerade i projektet. Alingsås den 11 mars 2014 Catharina Johansson Förvaltningschef, vård-och äldreomsorgsförvaltningen i

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Projektets bakgrund Uppdragsgivare och uppdrag Bakgrund till projektet Projektets syfte Projektmål Projektperiod Omfattning Måluppfyllelse Projektresultat, tid och kostnad Upplevd kvalitet Efterkalkyl Projektförloppet Genomförande och organisation Bemanning Förlopp Förändring av krav och mål Kommunikation Erfarenheter Organisation, roller och ansvar Utbildning i projektet Dokumentation Leverans, överlämning och godkännande Kommunikation och informationsspridning Övrigt... 8

4 Sidan 1 av 8 1 Projektets bakgrund 1.1 Uppdragsgivare och uppdrag Uppdragsgivare:Alingsås vård och äldreomsorgsnämnd Projektbeställare: Förvaltningschef Catharina Johansson 1.2 Bakgrund till projektet God och näringsriktig mat är nödvändigt för oss alla. En måltid skall vara stimulerande för kropp och själ och helst överträffa förväntningarna hos den som sätter sig vid bordet. På äldre dagar blir maten, måltiderna och miljön där vi äter kanske viktigare än tidigare i livet. Maten inom äldreomsorgen har såväl från de äldre själva som från nationella myndigheter lyfts fram som ett viktigt utvecklingsområde för framtidens äldreomsorg. En god och näringsriktig mat som serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten är varje individs rättighet. I framtidens äldreomsorg har måltiden och maten lyfts fram som en av flera viktiga utvecklingsstrategier för en framtida god äldreomsorg. Äldreomsorgen i Alingsås står inför betydande utmaningar idag och i framtiden. De äldre blir allt fler och andelen personer som uppnår en vårdkrävande ålder förväntas öka kraftigt. En grundförutsättning för att vi även i framtiden skall kunna erbjuda en god äldreomsorg åt våra invånare är att vi ständigt omprövar vår verksamhet utifrån invånarnas behov och vågar prioritera. Det är dock viktigt att det finns ekonomiska kontrollpunkter för att snabbt kunna vidta åtgärder om det visar sig att förändringen påverkar vård och äldreomsorgens ekonomi negativt. Malmömodellen Under perioden har projektet Måltidsprogram för äldre genomförts och där var ett delprojektmål att utreda, beskriva samt lämna förslag till vilka förutsättningar det finns att tillåta fler aktörer inom kostverksamheten samt vilka möjligheter det finns att tillreda hela eller delar av måltiden i det egna hemmet för de äldre med hemtjänstbeslut som innefattar matleverans. Inom det projektet gjordes ett studiebesök i Malmö för att studera deras modell gällande mat i hemtjänsten. Malmömodellen innebär att den enskilde själv ansvarar för inköp av maten. I biståndsbeslutet kan man få hjälp med lättare matlagning i hemmet, inköp av dagligvaror, uppvärmning av färdiga rätter och/eller hjälp att ta sig till en restaurang. Detta projekt är ett resultat och en fortsättning på ovanstående arbete. 1.3 Projektets syfte Syftet med projektet är att förbereda verksamheten för en omställning av maten från distribution av kyld mat, till en form av måltidsservice där den enskildes behov och önskemål i större utsträckning styr hur, när och vilken mat som serveras. 1.4 Projektmål Verksamheten och den enskilde ska vara förberedd för den omställning som krävs när avtalet för den kylda maten avslutas och avvecklas från kommunens ansvar och en ny modell för hemtjänstmat införs.

5 Sidan 2 av 8 Delmål: Verksamheten och den enskilde ska vara välinformerade om den planerade omställningen av hemtjänstmaten, innan den genomförs. Det ska finnas en tydlig beskrivning av vilket utbud den enskilde kan välja på. Det behöver tas särskild hänsyn till de vårdtagare som behöver specialkost och utreda vilka restauranger/matleverantörer som kan tillhandahålla detta. Riktlinjer för biståndsbeslut behöver ses över för att omställningen av maten ska kunna genomföras. Biståndshandläggare ska vara välinformerade om hur riktlinjer för bistånd ska tolkas samt hur besluten ska formuleras, innan omställningen genomförs. Den enskilde ska få information om hur förändringen av hemtjänstmaten kan komma att påverka avgiften för hemtjänsten och den enskildes ekonomi. Berörd personal ska få information, undervisning samt stöd så att de kan hantera omställningen med bibehållen god kvalitet på insatserna. Effektmål NKI värde rörande kostfrågor inom hemtjänsten ska öka över tid. 1.5 Projektperiod. Projektet har löpt under tiden tom Omfattning Projektet ansvarade för att ställa om maten inom hemtjänsten i avdelning kvarboende. Krav och förväntningar Projektbeställaren Krav: Att slutrapport ska lämnas till beställare på avtalad tid. Behov: Avstämning med projektledare görs muntligt efter överenskommelse. Lägesrapport lämnas till styrgrupp med intervall på 4-6 veckor Förväntningar: Verksamheten ska vara förberedd för den omställning som krävs när den kylda maten avslutas Resultat : Avstämningen med styrgrupp har skett from september månad och vid ett tillfälle varje månad. Nulägesrapport lämnad samt diskussioner om vad som varit nästa steg i projekten. Avstämning för att verksamheten ska vara förberedd när den kylda maten avslutas Den enskilde Krav : Att kunna välja matleverantör efter egna önskemål eller tillagning i hemmet Behov: Att få en ökad valfrihet att kunna välja matleverantör eller tillagning av måltid i hemmet. Behov av information om det nya måltidssystemet och vilka förväntningar som kan ställas i det nya systemet Förväntningar: Att få en ökad valfrihet och god information vilket stöd som kan ges avseende måltidsservice. Resultat: De vårdtagare som from har middagshjälp har möjlighet att välja mellan nedanstående alternativ som kallas Måltidsservice Den enskilde har fått en ökad valfrihet att välja mellan: leverans av mat från närliggande restaurang/matleverantör Lättare mat tillagad i hemmet hjälp att värma mat i micro som är kyld/fryst

6 Sidan 3 av 8 Information om detta har skett vid två tillfällen genom brev som skickats till alla vårdtgare med beslut om middagshjälp. I första brevet som skickades i november efterfrågades vad man skulle välja om man hade möjlighet efter ovanstående alternativ. I andra brevet som skickade i januari informerades om att ovanstående gäller from Information gavs också om att det eventuellt kunde bli förändrade kostnader beroende på vilket alternativ man väljer. Den enskilde gavs också möjlighet att ta kontakt med projektledarens om man ville har mer information eller vägledning. Myndighetsavdelningen Krav: Att verksamheten verkställer myndighetsavdelningens fattade beslut. Behov: Nya riktlinjer för måltidsservice behöver arbetas fram, att fatta beslut ifrån. Förväntningar:Att verksamheten verkställer myndighetsavdelningens fattade beslut och för en dokumentation kring måltidsservicen i genomförandeplaner för att kunna följa upp beslutet Resultat: Myndighetsavdelningen omprövar beslut då de går ut. Kontaktpersonen i hemtjänsten har skrivit om genomförandeplanen då vårdtagare önskar ändra sin måltidsservice och skickar den till biståndshandläggare som då gör tidsjustering i ärendet. Biståndshandläggare fattar i nya beslut om måltidsservice och vid hur många tillfällen/vecka. En schablontid läggs och då genomförandeplan inkommit till myndighetsavdelningen justeras tiden efter vad vårdtagare har önskat i form av måltidsservice Vårdpersonal Krav: Att det finns ett tydligt beslut som visar vilken form av måltidsservice som avses. Att få en kompetens i kunskaper om kostens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Kunskap i att tillreda lättare middagar, för den vårdpersonal som har behov av det. Behov: Tydliga beslut om vad för slag av måltidsservice som är beviljad. Kompetenshöjning om kostens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Förväntningar: Kompetenshöjning inom ovanstående område samt tydliga beslut över vilken form av måltidsservice som är beslutad. Resultat: Vårdpersonal har fått information dels via mail i magna cura av projektledare om hur de ska följa upp genomförandeplaner, samt att projektledare erbjudit enhetschefer att komma ut på apt och redogöra för införandet av måltidsservice. Därutöver har muntligt stöd getts dels via telefonkontakt och besök mellan projektledare och vårdpersonal. En gemensam sida som heter Måltidsservice finns på gemensam sida (G) där vårdpersonal kan hämta information om måltidsservice och även utbud från restauranger. Utbildningstillfällen har erbjudits all vårdpersonal inom hemtjänsten både teoretisk och praktisk Den teoretiska delen har varit obligatorisk Syftet med utbildningen har varit att visa på hur viktig maten är när det gäller omsorgen men även för livskvalitén för de äldre och hur personalen kan påverka och förbättra. Bl.a. har man tagit upp: Vad man bör tänka på när det gäller mat för äldre?vilka behov har de? Hur kan man tillgodose dem? Vad bör man tänka på kring maten och måltiden?förutom teoretisk genomgång har det även varit mycket diskussioner med möjlighet för personalen att få utbyta idéer och erfarenheter ( ur utdrag från Karin Klint sammanställning på utbildning Mat för äldre för vårdpersonal 2014) Utbildningen har gått igenom följande områden utifrån Livsmedelsverkets (SLV) uppdelning av mat och måltid. Gott Att maten skall vara god är en förutsättning för att man skall vilja äta. Hur sjukdom och ålderdom påverkar aptit och smak Näringsriktigt: Vad man skall tänka på när det gäller mat för äldre. Risker för undernäring och tips på förebyggande åtgärder. Konkreta tips på hur man kan laga bra och nyttig mat. Integrerat: Hur man kan få de äldre att bli delaktiga i maten. Vilka möjligheter som finns för de äldre att kunna äta tillsammans med andra. Hållbart: Vad kan man tänka på kring mat och miljöaspekter? Trivsamt: Måltidsmiljöns betydelse. Enkla knep att få måltiden till en mysig stund Säkert: Livsmedelshygien. De äldre är mer känsliga för bakterier i maten. Vad man skall tänka på när det gäller att tillaga maten säkert. ( ur utdrag från Karin Klint sammanställning på utbildning Mat för äldre för vårdpersonal 2014)

7 Sidan 4 av 8 Vårdpersonalen har vid utbildningstillfällena fått ett kompendium från utbildningen som heter Handfasta råd om mat för äldre, för Dig som arbetar i hemtjänsten. Där finns också en beskrivning över vad Måltidsservice är. Praktisk matlagning har erbjudits all vårdpersonal och är obligatorisk för kostombud. Utbildningen kommer att vara i mars-april En kokbok har köpts in av projektet till alla hemtjänstlag som heter Mat för gubbar och tanter. Inför sommaren kommer semestervikarier få en teoretisk del om kost i sin introduktionsutbildning Kostombudets roll inom hemtjänsten har förändrats. Det är en förutsättning att kostombudet har ett djupgående intresse för kostfrågor och måltidens betydelse för vårdtagaren. Enhetschefer på kvarboendeavdelningen. Krav: Att det finns ett tydligt beslut som visar vilken form av måltidsservice som avses och vad som inryms i tidsbeslutet kring beställningen. Kunskap för att kunna ge råd om kost och för viss vårdpersonal kunskap om lättare matlagning. Behov: Planering av kompetens höjning för vårdpersonal av måltidens betydelse för vårdtagare. Inventering av kunskapsnivån i arbetsgrupper gällande enklare matlagning Förväntningar: Att den enskilde är informerad om vad måltidsservice innebär när utförande av nya beslut börjar gälla. Att vårdpersonal ska ha fått kompetensutveckling inom måltidens betydelse för den äldre. Resultat: All vårdpersonal har fått utbildning inom kostkunskap och kostenheten hjälper till med råd om kost. Kostombudets roll inom hemtjänsten har utvecklats till att är en förutsättning att kostombudet har ett djupgående intresse för kostfrågor och måltidens betydelse för vårdtagaren och ska också vara ett stöd till sina kollegor i arbetslaget i kostfrågor. Myndighetsavdelningen omprövar beslut då de går ut. Kontaktpersonen i hemtjänsten har skrivit om genomförandeplanen då vårdtagare önskar ändra sin måltidsservice och skickar den till biståndshandläggare som då gör tidsjustering i ärendet. Biståndshandläggare fattar i nya beslut om måltidsservice beslut om måltidsservice och hur många tillfällen/vecka. En schablontid läggs och då genomförandeplan inkommit till myndighetsavdelningen justeras tiden efter vad vårdtagare har önskat i form av måltidsservice Restauranger och matleverantörer inom Krav : Möjlighet att presentera sitt utbud av matleverans Behov: Kartläggning av vad varje restauranger/matleverantör har att erbjuda, såväl varm som kyld mat. Förteckning över vilka restauranger såväl privata som kommunala(ex vård, skola), som finns i närheten av den enskildes bostad. Förväntningar: Att kunna erbjuda den enskilde som beviljats måltidsservice sitt utbud Resultat: Restauranger och matleverantörer har varit inbjudna till möte genom annonsering i AT och Kuriren i oktober månad för att presentera sitt utbud, till mötet kom fem intresserade aktörer. Då det inte infann sig så många intresserade tog projektledare kontakt med restauranger och matleverantörer, efter vårdtagares önskemål som efterfrågats i första informationsbrevet. Resultatet har sammanställts på gemensam sida ( G) där kontaktpersoner kan presentera utbudet och hur man går tillväga för att beställa maten. De inkomna erbjudandena har även skickats till privata utförare av projektledare. Ytterligare annonsering har skett i februari 2014 vid två tillfällen i samma tidningar, ytterligare en aktör har tagit kontakt efter det. Det finns vid slutrapporten åtta erbjudanden från restauranger/matleverantörer. Förvaltning och Nämnd Krav: Att måltidsservice ska vara fullt implementerat Behov: Att få information under projektets gång samt presentation av slutrapport i chefsgrupp och nämnd

8 Sidan 5 av 8 Förväntningar:Att måltidsservice liknande Malmö modellen med färdigställda rutiner ska implementeras senast Samtliga aktörer såväl interna som externa ska vara informerade om det nya arbetssättet Resultat: Måltidsservice liknande Malmös modell är implementerad och informerad om Nämnd har fått information i december 2013 om hur projektet fortlöpt Fackliga organisationer Krav: Information under projektets gång Behov: Planerade möten för löpande information Förväntningar: Möjligheter att ge synpunkter på projektet vid planerade möten Resultat: En facklig referensgrupp har funnits med i projektet med representanter från Vision och kommunal, där projektledare har informerat och tagit del av synpunkter under projektets gång. Möten har varit vid ett tillfälle i månaden under tiden september 2013 tom februari Måluppfyllelse 2.1 Projektresultat, tid och kostnad Projektet tidsram har hållits då implementering full skala var klar Kostnaderna har också hållits inom budgetram. Projektledare 25 % Övriga kostnader 130 tkr 30 tkr Totalt 160 tkr 2.2 Upplevd kvalitet Kvaliteten i projektet har utifrån projektledarens synvinkel oftast varit god. Trots vissa förseningar i projektet, implementerades måltidsservicen i tid. Det finns vissa delar som kunde blivit mer genomarbetade innan uppstart. Projektgruppen har träffats vid två tillfällen i månaden och uppslutningen har oftast varit god. Den fackliga referensgruppen har träffats vid ett tillfälle i månaden och där uppslutningen också oftast varit god Uppföljning med projektgrupp och facklig referensgrupp. Projektgrupp: Uppföljning skedde med projketgrupp som tycker att projektet varit bra i sin helhet. Man kunde dock se att det hade varit bra om It enheten varit involverad i projektet samt att de externa utförarna skulle fått sin information tidigare om projektet.utbildningssatsningen Mat för äldre för vårdpersonal har fallit mycket väl ut och fick i utvärderingen av vårdpersonal mycket gott resultat. Facklig referensgrupp: Uppföljning skedde med kommunal och Vision ( kommunal fick hastigt förhinder, kommunikation har skett via mail och telefonsamtal istället)risk och konsekvensanalys har gjorts i samråd med referensgruppen. Man påtalar från båda fackförbunden en oro över att inte tidsmåttet ska hålla för verksamheten både när det gäller att tillaga och att hämta mat. 2.3 Efterkalkyl Ovanstående kalkyl har hållit

9 3 Projektförloppet Sidan 6 av Genomförande och organisation Beställare: Catharina Johansson, förvaltningschef Styrgrupp: Catharina Johansson, förvaltningschef Sonny Dahl, avdelningschef Kvarboende Projektledare: Projektgrupp: Titti Davidson, enhetschef Karin Klint kostkonsulent, processledare Christine Sjökvist utredare Isabelle Hansson enhetschef Sara Bergermark kostombud Ingela Gyllesten biståndshandläggare Facklig referensgrupp: Kommunal : Annelie Sporrong och Patrik Dahlin Vision : Kristina Timdahl l Huvud aktivitet Bemanning Projektledare 25% september 2013 tom Förlopp Beräknad tidsplan 1.Nya riktlinjer för måltidssevice 2. Information till verksamhet om måltidsservice/ kompetens utveckling 3Kartläggning av måltidsverksamheter 4.Information till den enskilde Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Feb 2014

10 Sidan 7 av 8 Huvudaktivitet 1. Anpassade beslut: Underlag till nya riktlinjer för Måltidsservice arbetades fram av projektgruppen under hösten och var klart beslut med vissa ändringar från förslaget togs i nämnd i januari. Resultat : Tidsplanen för implementeringen av måltidsservice kunde ändå hålla, trots försenat belsut. 2. Information till verksamhet om måltidsservice/kompetens och utveckling. Resultat: Informationen höll tidsplanen och gjorts kontinuerligt under tidsperioden oktober ferbruari. Information har skett i oktober på kommunportalen, vidare genom både mail, personliga möten och apt i verksamheten. 3. Kartläggning av måltidsverksamheter. Resultat: Då projektledaren först kunde starta projektet i sin helhet i september månad blev kartläggningen något fördröjd, men har inte påverkat projektet i någon större utsträckning. Det finns ett utbud att tillgå för vårdtagare som behöver hjälp att ta beslut om vilken restaurang de önskar. Utbudet finns på gemensam mapp där vårdpersonal kan hjälpa den enskilde genom att ta fram information. 4. Information till den enskilde Resultat: Information om detta har skett vid två tillfällen genom brev som skickats till alla vårdtagare med beslut om middagshjälp. I första brevet som skickades i november efterfrågades vad man skulle välja för form av måltidsservice. I andra brevet som skickade i januari informerades om att ovanstående gäller from Information gavs också om att det eventuellt kunde bli förändrade kostnader beroende på vilket alternativ man väljer. Den enskilde gavs också möjlighet att ta kontakt med projektledarens om man ville har mer information eller vägledning. 3.2 Förändring av krav och mål I kravet att vårdtagare skulle har nya beslut vid införandet av måltidsservice, har det ändrats till att kontaktperson gjort förändringar efter vårdtagares önskemål i genomförandeplaner. Myndighetsavdelningen lägger istället en schablontid tills genomförandeplaner inkommer för justering efter valet av måltidsservice. Kravet att kunna leverera specialkost har tillgodosetts genom att tre restauranger/matleverantörer kan erbjuda det. 3.3 Kommunikation Projektledaren har ansvarat för att kommunikationen fungerat både internt och extern. Kommunikation med interna aktörer har skett kontinuerligt genom planerade möten, dels via projektgrupp med representanter för involverade verksamheter. Projektgruppen har haft möte två tillfällen i månaden from september tom Facklig referensgrupp har haft möten vid ett tillfälle i månaden under september 2013 tom februari Information har också getts till enhetschefer på kvarboendeavdelningen på styrgruppsmöten samt erbjudande att projektledare informerar vårdpersonal på arbetsplatsträffar, vilket gjorts i flera fall. Informations har getts till vårdpersonal via magna cura då det är säkraste sättet att nå ut till dem. Det finns en gemensam mapp som alla personal kommer åt på gemensam sida (G) där all personal kan hämta information om måltidsprojektet och förmedla till vårdtagare, samt själv hålla sig informerad. Projektet har också kommunicerats via intranätet där projektbeställning och beskrivning finns utlagt. Vård och äldreomsorgsnämnden har fått information i december månad på nämndmöte. Kommunikation med den enskilde/anhörig har skett dels genom informationsbrev och telefonsamtal. Projektet har även fått uppmärksamhet via Alingsås tidning och Göteborgsposten

11 Sidan 8 av 8 Vårdtagare har fått information dels genom brev och möjlighet att nå projektledare via telefonsamtal. En informationsbroschyr om måltidsservice till vårdtagare är framtagen och är under bearbetning på planeringsavdelningen. Broschyren talar om vad måltidsservice är samt ger råd kring kost till äldre. 4 Erfarenheter I projektledarrollen kan man se att det är av värde att när det sker ändringar under projektets gång, överväga att skapa nya arbetsgrupper, för att involvera berörda intressenter och skapa delaktighet. 4.1 Organisation, roller och ansvar Roller och ansvar har fungerat bra under arbetets gång. Projektledaren har kontinuerligt haft möten med styrgruppen, projektgrupp och referensgrupp. Beslut på måltidsservice har blivit försenat. Projektet har dock kunnat följa sin planering. 4.2 Utbildning i projektet Utbildningen Mat för äldre till personal i hemtjänst har erbjudits till vårdpersonal både i kommunen och privata utförare. Den har varit obligatorisk för kommunens hemtjänst. 4.3Ändringshantering I projektet har tillkommit att kostombudet har fått en förtydligad roll med fokus på måltidens betydelse. Ny tidsmätning har genomförts och övergått från projekt till en separat arbetsgrupp inom myndighetsavdelningen och planeringsavdelningen. 4.4 Dokumentation All planering har dokumenteras i en loggbok med nuläge och nästa steg i projektet. Allt arbetsmaterial har sparas i digital mapp. Dokumentation av projektledare hade i kunnat förbättrats genom att ha en blogg i intranätet om hur projektet fortlöper, där intressenter skulle kunna gå in och läsa. 4.5 Leverans, överlämning och godkännande Överlämnande av projektet sker i slutrapport som överlämnas till styrgruppen förvaltningschef och beställare av projektet Catharina Johansson och avdelningschef för kvarboendeavdelningen Sonny Dahl. 4.6 Kommunikation och informationsspridning Kommunikation och informationsspridning se punkt 3.3 har fungerat på ett bra sätt enligt projektledaren. Dock skulle man kunna se att det hade varit av värde att tillskapa fler arbetsgrupper vid olika arbetsmoment i projektet, se punkt Övrigt Det har varit ett stimulerande arbete att vara projektledare för Omställning av mat inom hemtjänsten. Jag vill tacka alla som varit delaktiga i arbetet. Projektledare Titti Davidson

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Implementering av flexibel växelvård

Implementering av flexibel växelvård Projektrapport Implementering av flexibel växelvård Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2011 Alingsås 2011-12-31 Titti Bengtsson Förord Möjligheten att bo kvar hemma är för många äldre beroende av

Läs mer

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Kvalitets och utvecklingsenheten Projekt Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Projektägare Mariann Godin Luthman, Kvalitetschef Projektledare Christine Färnskog Bakgrund

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Remissyttrande motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten södertälje kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10:..19 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: OMS 15/057

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2013 05 15 Dokumentansvarig: Christine Sjökvist Senast reviderat den: Riktlinjer

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Projektplan. Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser. Upprättad

Projektplan. Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser. Upprättad Matnyttigt inom vård och omsorg i Malmö stad - kunskap, inspiration och matupplevelser Upprättad Ansvarig: Charlotte Glimskog Jeanette Lebedies Nord Margareta Karlsson projektplan matnyttigt ny version

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Handlingsplan för ordinärt boende utifrån. Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy

Handlingsplan för ordinärt boende utifrån. Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy Sida: 1 (7) Handlingsplan för ordinärt boende utifrån Kommunfullmäktiges vision och kostpolicy 2018 Sida: 2 (7) Inledning Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2013 en kostpolicy för Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Hemtjänstmåltider i förändring

Hemtjänstmåltider i förändring Hemtjänstmåltider i förändring enkla idéer som fungerar Livsmedelsverkets måltidsdag 15 november 2016 Foto: Herlev Hospital Projekt Matkasse i hemtjänsten Med stöd från Kuststaden mitt i landet Lidköping

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka

Riktlinjer Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka Mat & måltider, äldreomsorgen i Nacka 2012-04-17 Carina Smith Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Mål... 3 3 Kundens behov, vanor och önskemål... 3 3.1 Kundens behov... 3 3.2 Kundens vanor... 4 3.3

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad

Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Planera för våren 2013! Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholm stad Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen utbildningar med olika teman inom ämnesområdet nutrition,

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen Diarienummer: Mål, uppdrag och planer Bilaga 3 till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg Salutogen vardagsrehabilitering Bilaga 2 till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt

Läs mer

Program för utveckling av det sociala innehållet

Program för utveckling av det sociala innehållet Projektrapport Program för utveckling av det sociala innehållet Vård- och äldreomsorgsförvaltningen 2011 Alingsås 2011-12-31 Christine Sjökvist Förord Äldre ska ges möjlighet att behålla sina intressen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av vård- och äldreomsorg kopplat till mat, måltid och valfrihet

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av vård- och äldreomsorg kopplat till mat, måltid och valfrihet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Alingsås kommun Granskning av vård- och äldreomsorg kopplat till mat, måltid och valfrihet EY Building a better working world 1.

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111

Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum FKN-2014/111 Samordnare/strateg Fritid och kultur 2014-10-02 Fritids- och kulturnämnden Mötesplats Alsike, projektplan och budget

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning:

Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer:. 0 0 Utkast/Utgåva (1)10 Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Utveckling av hemtjänst Utförarmöte den 10 mars 2017

Utveckling av hemtjänst Utförarmöte den 10 mars 2017 Utveckling av hemtjänst Utförarmöte den 10 mars 2017 Mål vi arbetat mot i utvecklingsprojektet Beställare Utförare Rambeslut Biståndshandläggaren utreder behov och beviljar olika former av insatser Frågan

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg i Kumla kommun Införande av värdighetsgarantier Socialnämnden beslutade i januari om att anta värdighetsgarantierna Väntar på socialstyrelsens godkännande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Äldre- och Handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1(5) 2006-05-09 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör Bakgrund I oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge

Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Utvecklat profilarbete? Uppföljning av projektet Mat och måltider för äldre i Haninge Stina Engelheart Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum 2017-05-24 2 KS 70/17 Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i Mölndals stad Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Dokument version Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Dokument version Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har måltiden och maten

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson vid planeringsamtal.

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad 2017-02-17 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Läs mer

Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-01-29

Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-01-29 Minnesanteckning Dialogträff med Utförare av valfrihetstjänster 2015-01-29 Medverkande företag: 27 deltagande från 17 utförare av omvårdnad, service och matleverans Från Kommunledningskontoret NE: Sirpa

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer