Nyanlända och bostadsplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyanlända och bostadsplanering"

Transkript

1 Nyanlända och bostadsplanering En rapport om nyanländas situation på bostadsmarknaden i Göteborgsregionen Författare Olof Evers

2 Innehåll 1. Inledning Definitioner Bakgrund Ökad migration till Sverige och uppdämt behov av bostäder Ojämnt mottagande i kommunerna Uppdämt behov av bostäder Brist på bostäder Brist på små lägenheter och de lite större Ingen bostad ingen etableringsersättning Konsekvenser Situationen i Göteborgsregionen Även inom Göteborgsregionen är mottagandet ojämnt Anvisade platser i relation till mottagande Två framskrivningar Antagande Antagande Vilka kommer till Göteborgsregionen Ursprungsland och anknytning Ålder Behov av stora och små lägenheter Ekonomiskt utsatta Bilaga Asylprocessen Ensamkommande flyktingbarn Bilaga Ansvarsfördelning i korthet Migrationsverket Arbetsförmedlingen Kommunerna Länsstyrelsen Bilaga Detaljerade tabeller

3 1. Inledning Göteborgsregionen är en av de mest expansiva regionerna i Sverige. Mellan 2006 och växte befolkningen från omkring till ca personer 1. Denna ökning innefattar ett stort antal människor som flytt från oroshärdar runt om i världen till en säkrare tillvaro i Sverige. De senaste åren har antalet flyktingar som sökt asyl i Sverige ökat markant och situationen i omvärlden har lett till att allt fler människor söker sig till Sverige och till Göteborgsregionen. Människor som av asyl eller asylliknande skäl får uppehållstillstånd i Sverige brukar generellt räknas till de mer utsatta grupperna i samhället. I spåren av den rådande bostadsbristen i många av Sveriges kommuner så är det en utmaning för denna grupp att hitta en bostad. I tider av bostadsbrist är nyanländas förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden ofta små. Begränsat eget kapital, låga inkomster och otillräckligt antal dagar i bostadskön är några av skälen. Dessutom är liten eller ingen datorvana ett hinder som försvårar sökning av bostad eftersom det mesta av bostadssökande idag sker online. Den ökade migrationen till Sverige tillsammans med den rådande situationen på bostadsmarknaden har lett till en brist på anvisningsbara platser för nyanlända i Sveriges kommuner. Situationen är också svår för de som bosätter sig på egen hand. Det gör att fler och fler, trots beviljat uppehållstillstånd, tvingas stanna i Migrationsverkets anläggningsboenden och till att människor tvingas till trångboddhet och osäkra boendeförhållanden. Situationen ställer i synnerhet krav på de kommuner där mottagandet redan är högt eftersom många nyanlända väljer att vända sig till anhöriga och landsmän i jakten på boende. Allt detta gör att etableringsprocessen riskerar att försenas 2. Bland de mest utsatta är barnfamiljer 3. I denna rapport visas att antalet nyanlända i behov av bostad antas öka de kommande åren och att detta är en situation som påverkar Sverige såväl som Göteborgsregionen då nyanlända står för en stor del av regionens befolkningstillväxt. Rapporten bygger i första hand på statistiskt material (detaljerade tabeller finns i Bilaga 3), vilket kompletterats med intervjuer och samtal med ett antal nyckelpersoner på området. Den statistik som används bygger på antal individer. Denna siffra har inte direkt bäring i planerandet av bostäder där antal hushåll snarare är relevant men rapporten visar ändå att vi befinner oss i en situation som har konsekvenser som måste hanteras. Fokus i rapporten ligger på nyanländas situation på bostadsmarknaden. Många av de aspekter som tas upp påverkas också av andra faktorer exempelvis arbetsmarknadsförutsättningar, skola samt annan service och omsorg. Dessa faktorer ligger emellertid utanför denna rapports fokus. 1 (Göteborgsregionens kommunalförbund, 2015) 2 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015; Abetsförmedlingen, ; Länsstyrelsen Östergötlands län, 2012) 3 (Länsstyrelsen Västra Götalands län, ) 2

4 De kommuner som fokuseras är de som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Nedan visas GR-kommunerna och respektive kommuns folkmängd. Kommun Befolkning 31 dec Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungssund Tjörn Öckerö Göteborgsregionen Figur 1: Källa SCB.se 1.1 Definitioner ABO eller anläggningsboende Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntan på uppehållstillstånd, normalt en lägenhet i en förläggning. Anknytning I detta sammanhang en relation till någon i Sverige som har uppehållstillstånd. Relationen kan berättiga en asylsökande till uppehållstillstånd, exempelvis genom familjeanknytning. Som anknytning definierar Migrationsverket en person som redan bor i Sverige och då räknas make/maka/registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Anvisningsbara platser När uppehållstillstånd beviljats kan den nyanlända välja att söka hjälp med att hitta en bostad. Arbetsförmedlingen ansvarar då för att hitta en anvisningsbar plats i en av Sveriges kommuner. Anvisningsbara platser är sådana som kommunerna tillskriver nyanlända i avtal med länsstyrelsen och som nyttjas av Arbetsförmedlingen med stöd av lagen om etablering av vissa nyanlända (SFS 2010:197). Asylsökande Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. EBO eller eget boende 3

5 Boende som den asylsökande ordnar på egen hand under väntan på uppehållstillstånd, till exempel hos släkt eller vänner. Personer i eget boende väljer generellt att bo kvar på orten efter beviljat uppehållstillstånd. Kommunbosatt När en asylsökande beviljats uppehållstillstånd och skriver sig i en kommun, genom anvisad plats eller i eget boende Kvotflykting Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Flyktingkvoten är det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska bosätta i Sverige. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Länstal Nyanländ Arbetsförmedlingen har i uppdrag att, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en länsvis fördelning av det nationella behovet av mottagande av nyanlända med beviljat uppehållstillstånd. Vid fastställandet av de så kallade länstalen ska förutsättningarna för förvärvsarbete vara en utgångspunkt. Avser den grupp människor som omfattas av migrationsverkets definition av nyanländ (oftast en tidsbegränsad period efter det att uppehållstillstånd beviljats) och som givits uppehållstillstånd på grund av asyl- eller asylliknande skäl, samt deras anhöriga. Primär mottagarkommun I detta sammanhang den kommun där den nyanlända först bosätter sig efter att uppehållstillstånd beviljats. Vidareflytt Om den nyanlända under de första två åren i en kommun väljer att flytta till en annan kommun räknas detta som vidareflytt. Den nya kommunen tar då över ansvaret för etableringen och den nyanlända ingår fortfarande i Migrationsverkets statistik. 4

6 2. Bakgrund 2.1 Ökad migration till Sverige och uppdämt behov av bostäder Dagligen möts vi i media av rapporteringar från krigshärdar och katastrofområden runt om i världen. Syrien, Sudan, Afghanistan, Afrikas horn, Irak och Ukraina är bara några och flyktingkatastroferna på medelhavet ger en fingervisning om den desperata situation många människor i världen befinner sig i. Under de senaste åren har vi bevittnat en utveckling som lett till att omkring 59,5 miljoner människor befann sig på flykt vid utgången av 4. De allra största mottagarländerna ligger i närheten till oroshärdar som Syrien. Här har miljontals människor tagits emot de senaste åren. Figur 2: Källa: UNHCR - mid-year trends Bland industrialiserade länder är Sverige det land som tar emot flest flyktingar/tusen invånare och efter Tyskland, USA och Frankrike var Sverige det fjärde största landet för asylsökningar under 2013 och första halvan av 5. Antalet asylsökande i Sverige uppgick till över personer. Det är en ökning med ca 50% sedan året innan och det tredje i rad då asylärendena ökade 6. Migrationsverket bedömer att antalet kommer vara fortsatt högt även 2015 och 2016 men prognoserna har skruvats ner något framförallt då antalet personer från Syrien förväntas minska. Bland annat beror detta på ett snabbspår för syriska flyktingar i den tyska asylprocessen 7. Trots denna lägre prognos så bedöms antalet asylsökande i Sverige uppgå till mellan och år 2015 (tidigare till ) och mellan och år 2016 (tidigare till ). Emellertid är den nya prognosen osäker på grund av att 4 (Migrationsverket, 2015c) 5 (UNHCR, ) 6 (SCB, 2015a) 7 (Migrationsverket, 2015c) 5

7 flyktingströmmen till Europa i sin helhet fortsätter att öka 8. Migrationsverket reviderar kontinuerligt prognosen över förväntat antal flyktingar till EU på grund av den förändrade krissituationen. Nedan visas ett diagram som visar antalet asylsökande mellan 2004 och Det visar både på den markanta uppgången de senaste åren men också på stora variationer i antalet asylansökningar. Tydligt är att fler söker asyl under sommar och tidig höst. Detta beror bland annat på att väderförhållandena under denna period gör det lättare att resa exempelvis över medelhavet Figur 3: Totalt antal asylsökande per månad (Källa: Migrationsverket) 2.2 Ojämnt mottagande i kommunerna Kombinationen av det höga antalet människor som tvingas söka skydd och det förväntat höga antalet bifall i asylärenden leder till att höga krav ställs på Sveriges kommuner. Inte minst på möjligheten att erbjuda service och bostäder. Sedan 2010 har antalet beviljade uppehållstillstånd av asyl eller flyktingskäl växt från ca till omkring , år. Var de som beviljats uppehållstillstånd bosätter sig varierar och mottagandet skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner. De 20 kommuner som har tagit emot flest nyanlända (egenbosatta och anvisade) mellan 2010 och har tagit emot mellan drygt 4 och 11% i förhållande till sin totala befolkning. I de 20 kommuner där mottagandet är som lägst ligger denna siffra istället på mellan 0 och 0,3 procent 11 8 (Migrationsverket, 2015c) 9 (Migrationsverket, 2015d) 10 (Migrationsverket, 2015e) 11 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015b). 6

8 2.3 Uppdämt behov av bostäder På senare tid har bland annat regeringen och migrationsverket framhållit att det finns brist på anvisningsbara platser för nyanlända i Sveriges kommuner. Situationen gör att människor, trots att de fått sin asylsansökan bifallen, blir kvar på migrationsverkets anläggningsboenden. Anledningen är till stor del bristen på bostäder och effekten blir att etableringen för dessa människor försenas. En naturlig effekt är också att behovet av platser i anläggningsboenden ökar. I slutet av 2013 väntade personer i Migrationsverkets anläggningsboenden på en anvisad plats i en kommun. Under anmälde ytterligare i boendena behov av hjälp med bosättning i en kommun. Sammantaget är detta en grupp om personer av vilken blev anvisad plats under. Majoriteten av dessa tackade ja till den erbjudna platsen men hela personer valde att under väntetiden avstå sin plats och ordna boende på egen hand. Detta, menar migrationsverket, är en följd av de långa väntetiderna kombinerat med det faktum att personer som skrivit sig i en kommun tilldelas mer omfattande stöd via försäkringskassa och arbetsförmedling. Vuxna påbörjar sin etableringsprocess i arbetsförmedlingens regi då kommunplacering skett. Det finns med andra ord både ekonomiska och sociala drivkrafter att lämna sitt anläggningsboende och bosätta sig i en kommun trots att boendesituationen kan vara problematisk personer I behov av bosättning sedan personer Anmälde behov av bosättning under personer I behov av bosättning under 5500 personer Anvisade till kommun 7000 personer Fortsatt väntan under personer Drog tillbaka ansökan för att bosätta sig på egen hand Det totala antalet personer i anläggningsboenden som förväntas anmäla behov av bosättning under 2015 bedöms av Migrationsverket uppgå till Fram till juni 2015 så har personer anvisats plats och totalt under året bedömer Arbetsförmedlingen att antalet anvisade kommer uppgå till personer. Under (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 7

9 förväntas personer anmäla behov av bosättning och arbetsförmedlingen bedömer då att man kommer kunna anvisa plats åt personer 13. Gruppen som är i behov av bosättning men som inte ges möjlighet att få en plats blir antingen kvar i anläggningsboendet eller väljer att dra tillbaka sin ansökan. Migrationsverket bedömer att antalet som drar tillbaka sin ansökan kommer vara ca under 2015 och omkring år Val av bosättningsform skiftar beroende på vilka förutsättningarna är. Migrationsverket framhåller att det uppdämda behovet av bosättningsplattser förväntas öka de kommande åren. Detta betyder att även om migrationen till Sverige skulle minska så kommer behovet av platser i kommunerna att vara fortsatt stort 15. Figur 4: Prognos över antalet inskrivna med uppehållstillstånd i anläggningsboende och utskrivningar ur boende efter självbosättning respektive efter anvisning av Arbetsförmedlingen (Migrationsverket 2015c) 2.4 Brist på bostäder För många människor i Sverige är bostaden en självklarhet och vikten av att känna sig hemma, att ha en lugn plats att dra sig tillbaka till och att ha en fast punkt i tillvaron kan knappast underskattas. Stockholms stad skriver i sin rapport Skillnadernas Stockholm att boendet har ett direkt samband med människors välbefinnande och hälsa 16. Forskning har visat att människor ofta lever under osäkra och mindre ordnade förhållanden under asyltiden. Detta kan leda till psykisk såväl som fysisk ohälsa och situationen drabbar inte minst barn vars möjlighet att exempelvis fullfölja studier försvåras 17. Rådande bostadsbrist och det uppdämda behovet av bostäder riskerar att göra denna situation gällande även bland de som beviljats uppehållstillstånd. Landstinget i Östergötland uppmärksammar att bostadsbristen i länet har lett till att många nyanlända tvingas till trångboddhet och att gruppens ekonomiska situation 13 (Migrationsverket, 2015c) 14 (Migrationsverket, 2015c) 15 (Migrationsverket, 2015c) 16 (Stockholms stad, 2015) 17 (Granath, Horgby, Nordlund, & Pelling, 2013) 8

10 begränsar valfriheten på bostadsmarknaden vilket i sin tur leder till segregation 18. Situationen i Göteborg förstärker bilden av nyanländas svåra situation på bostadsmarknaden och uppger att 160 nyanlända barnfamiljer och 308 ensamhushåll bodde i osäkra boendeförhållanden (allt förutom eget boende) 2013, enligt stadens Etableringsenhet. Majoriteten av dessa bodde inneboende men enheten uppger att uppåt ett hundratal hade ogiltiga hyreskontrakt. Vidare bedömer enheten att enbart 10% av de nyanlända erhåller ett förstahandskontrakt under etableringsperioden (de första två åren efter kommunbosättning) Brist på små lägenheter och de lite större Arbetsförmedlingen ska vid anvisning av kommunplacering ta särskild hänsyn till förutsättningarna på ortens arbetsmarknad. Bristen på bostäder leder emellertid till att detta i praktiken blir en omöjlighet. Istället är det bostadsmarknaden som avgör. Möjligheten att få en bostad på en ort har visat sig vara den största förutsättningen för kommunanvisningarna. Detta är en särskilt stor utmaning då orter med goda arbetsmarknadsförutsättningar ofta lider av den största bostadsbristen 20. Kommunala tjänstemän/handläggare framhåller att lågt nybyggande samt brist på små hyreslägenheter är en kraftigt bidragande orsak till detta problem 21. Göteborgs stad skriver att det dessutom finns en bristande tillgång på större lägenheter såsom 4or och 5or, något som i synnerhet behövs bland större nyanlända barnfamiljer Ingen bostad ingen etableringsersättning Nyanländ är en av de mer utsatta grupperna i samhället, både socialt och ekonomiskt. I SCBs rapport Integration - en beskrivning av läget i Sverige beskrivs en situation där utrikes födda inte lika ofta har ett förvärvsarbete, är mindre benägna att delta i val, är underrepresenterade i politiken, har lägre inkomst, i större utsträckning lider av psykisk ohälsa och har lägre betyg, än personer födda i Sverige. Svårast är situationer för kvinnliga flyktingar som nyligen kommit till Sverige 23. Det går inte att avgöra i vilken utsträckning boendesituationen påverkar dessa faktorer men med utgångspunkten i diskussionen ovan finns det anledning att tro att situationen inom alla dessa sektorer ytterligare försvåras om boendet inte är ordnat. Utan möjligheten att bosätta sig i en kommun finns inte möjlighet att inleda etableringen och arbete, social inkludering, egen inkomst och så vidare blir då bara en dröm. Inte minst eftersom Arbetsförmedlingens etableringsersättning inte börjar gälla först när personen i fråga bosatt sig i en kommun (SFS 2010:197) Konsekvenser Att etableringen av nyanlända försenas är en samhällsekonomisk förlust. Dels kan antas att de ovan nämnda problemen leder till höjda utgifter för olika stödåtgärder. Dels är det ett slöseri med kunskap och kompetens om nyanlända inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Situationen begränsar också individers köpkraft, möjlighet att konsumera och betala skatt. Det blir därigenom hämmande för den långsiktiga tillväxten i landet (Länsstyrelsen Östergötlands län, 2012) 19 (Göteborgs stad, 2013) 20 (Riksrevisionen, 2015) 21 (Statskontoret, 2015) 22 (Göteborgs stad, ) 23 (SCB, 2013) 24 (Rauhut & Blomberg, 2003) 9

11 Psykisk och fysisk ohälsa leder till stora kostnader för samhället. Malmökommissionen diskuterar detta i sin slutrapport och menar att ohälsan i Malmö kostar ca 3 miljarder kr per år ( kr/individ) om kostnad för vård samt produktionsbortfall inräknas 25. Trots stor osäkerhet i bedömningen så är kontentan att kostnaderna för ohälsa är mycket stora. Diskussionen visar att det i relation till bostadsplaneringen är viktigt att beakta de indirekta samhällskostnaderna som bostadsbristen leder till. Som exempel får socialtjänsten ökande kostnader för köpta boenden för barnfamiljer som inte själva kan hitta bostad. Ser vi bostaden som en av grundstenarna i människors möjlighet att etablera sig i Sverige så ser vi att bristen på bostäder kan få stora konsekvenser både för individen och för samhället. 25 (Östergren & Stigendal, 2013) 10

12 3. Situationen i Göteborgsregionen Precis som i resten av landet har den ökade migrationen till Sverige märkts av även i Göteborgsregionen. Mellan 2012 och ökade antalet mottagna i kommunerna sammantaget från strax över personer till dryga 4 000, en ökning med över 100 %. Om migrationsverkets prognoser infrias finns det anledning att tro att siffran kommer ligga fortsatt högt även de kommande åren på grund av det uppdämda behovet i av bosättningsplatser och ett fortsatt stort antal asylsökande. Med ett antagande på en genomsnittlig hushållsstorlek om 2,1 personer (detsamma som används av regeringen i promemorian gällande lagförslaget om ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända) 26. Med 2,1 personer per hushåll finns det anledning att tro att i genomsnitt ca hushåll kommer att bosätta sig i regionen de närmaste åren, på egen hand eller genom anvisning. Figur 5: Totalt antal nyanlända till GR-kommunerna Även inom Göteborgsregionen är mottagandet ojämnt tog Sveriges kommuner i genomsnitt emot nyanlända motsvarande ca. 0,45 % av kommunernas befolkning. Denna siffra avser det primära mottagandet och i Göteborgsregionen totalt låg den på omkring 0,35 %. Emellertid är Göteborgsregionen en attraktiv region och andelen nyanlända som vidareflyttar till regionen är stor. Antalet primärmottagna i regionen var personer, räknar man in personer som vidareflyttade så var mottagandet totalt st. Det är i särklass Göteborgs stad som är den största mottagaren för nyanlända. Mottagandet står inte helt i proportion till den totala befolkningsfördelningen i regionen. bosatte sig 75% av de nyanlända i Göteborg medan 25% bosatte sig i de 12 kranskommunerna. För befolkningen totalt i Göteborgsregionen svarar Göteborgs för omkring 55% av den totala folkmängden. 26 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 11

13 Mellan åren 2012 och har kommunerna tillsammans tagit emot totalt personer. Emellertid varierar andelen mottagna mellan kommunerna. Nedan visas andelen nyanlända av den totala befolkningen. I ett treårs-perspektiv ser bilden ut som följer:. 12

14 3.2 Anvisade platser i relation till mottagande var det totala antalet anvisningsbara platser i GR-kommunerna st. Nedan visas en tabell som visar hur många platser respektive kommun anslog 27. Antalet anvisningsbara platser i kommunerna har emellertid inte något direkt samband med det faktiska mottagandet. Det totala mottagandet påverkas också av hur stort antal individer som väljer att bosätta sig i kommunerna på egen hand. Här visas en tabell över antalet anvisade platser och det totala mottagandet. Kommun Antal platser - enligt överensk ommelse Antal mottagna Differens antal mottagna i relation till anvisade platser Ale Alingsås Göteborg 2000* Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungssund Tjörn Öckerö Totalsumma * Avtal att ta emot egenbosatta I de flesta kommuner överstegs antalet anvisningsbara platser och tabellen visar tydligt att antalet platser bara i begränsad mån säger något om det totala antalet nyanlända i en kommun. Detta beror på att den största gruppen, de som bosätter sig på egen hand, inte räknas in i kommuntalen. Läns-och kommuntal har vissa svaga styreffekter på hur nyanlända fördelas men då majoriteten av de nyanlända bosätter sig på egen hand är det, som tidigare nämnts, i första hand andra faktorer som avgör 28. Det är därigenom svårt att på förhand avgöra hur många nyanlända som totalt kommer bosätta sig i en kommun. Detta försvårar planeringsförutsättningarna såväl för bostäder som för annan kommunal service. 27 (Migrationsverket, 2015f) 28 (Riksrevisionen, 2015) 13

15 4. Två framskrivningar Som alltid så finns det en stor osäkerhet i att bedöma framtida situationer och det är med stor försiktighet som antagandena nedan ska beaktas. De bör i första hand ses som grova illustrationer för en möjlig utveckling i Göteborgsregionen. 4.1 Antagande 1 Trots osäkerheten finns det i relation till regionens bostadsplanering anledning att göra vissa antaganden. Med utgångspunkt i att befolkningsförändringen 29 i regionens kommuner kommer vara den samma som det årliga genomsnittet sedan 2012, samt att antalet nyanlända till regionen kommer vara detsamma som 30 kan vi hypotetiskt undersöka hur stor andel av den förväntade befolkningsförändringen som kommer bestå av nyanlända de närmaste åren. Nedan presenteras en tabell som illustrerar detta. Genomsnittlig befolkningsförändring per år Antal nyanlända Andel nyanlända av den totala folkförändringen Göteborgsregionen % Enligt detta antagande kommer alltså inflyttningen av nyanlända i genomsnitt stå för närmare 40 % av den totala befolkningsförändringen i regionen de närmaste åren. Utifrån det uppdämda behovet av bosättning finns det anledning att tro att ökningen kommer vara ännu större de närmaste 2 åren. Detta scenario kan emellertid snabbt förändras genom politiska beslut eller genom förändrade omständigheter runt om i världen. 4.2 Antagande 2 Under maj månad 2015 lade regeringen fram ett lagförslag om att det ska vara ålagt alla svenska kommuner att ta emot nyanlända. Detta är ett förslag som inte är antaget men om det går igenom finns det anledning att tro att detta kommer påverka motagandet i många av Sveriges kommuner. Det är i dagsläget inte klarlagt hur de eventuella fördelningstalen ska fastställas men regeringen framhåller i sitt förslag att fördelningen i första hand ska baseras på arbetsmarknadens förutsättningar. Detta ska emellertid kombineras med andra faktorer som exempelvis folkmängd och demografiska förutsättningar. I regeringens lagförslag redovisas antaganden om hur många som kan komma att anvisas kommunplats genom denna lag. Enligt de prognoser som redovisats så kommer denna siffra uppgå till ca personer under andra halvåret 2016, under 2017 och under De som innefattas av lagförslaget är de som idag omfattas av lagen om etablering av vissa nyanlända (SFS 2010:197) och om lagförslaget genomförs skulle detta troligtvis ställa ytterligare krav på kommunerna i Sverige att erbjuda bostäder och annan service för nyanlända. Troligtvis skulle kraven på de kommunerna med goda arbetsmarknadsförutsättningar höjas mest. 29 Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Innefattar: levande födda, döda, inflyttning och utflyttning 30 Ett rimligt antagande baserat på migrationsverkets prognoser för asylsökande och det uppdämda behovet av bosättningar för människor i anläggningsboenden, de kommande åren. 31 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) 14

16 Det är i det närmaste omöjligt att dra slutsatser om det exakta antalet som kommer anvisas plats. Det är också svårt att dra slutsatser om i vilken utsträckning antalet anvisningar kommer att kompenseras av ett minskat antal nyanlända som skaffar eget boende. Vad vi emellertid kan anta är att om lagen går igenom så kommer kommunerna i Göteborgsregionen med stor sannolikhet att få ett större ansvar för att erbjuda en bostad åt fler. Då länsstyrelserna är de som kommer hantera fördelningstalen finns det också en möjlighet att kraven på regional samordning skärps. Slutligen kan vi anta att siffrorna säger något om det faktiska behovet av bosättningar och att det även om lagen inte går igenom finns ett behov som motsvarar regeringens prognoser. 5. Vilka kommer till Göteborgsregionen Vilka är det då som bosätter sig i Göteborgsregionen och kan det eventuellt påverka de krav som ställs på regionens bostadsmarknad? För att kunna vidta adekvata åtgärder för att möta antalet nyanlända finns det anledning att fråga sig detta. 5.1 Ursprungsland och anknytning I likhet med resten av landet ser vi i Göteborgsregionen en kraftig ökning av nyanlända från Syrien. Det är emellertid andra grupper som också söker sig till eller blir anvisade till regionen. Statistiken visar att det råder en viss segregation inom regionen och personer från vissa länder tenderar att samlas i vissa kommuner, i närhet till personer från samma ursprungsland. I Göteborg bosätter sig många med syriskt och somaliskt ursprung. Nyanlända från Syrien har också bosatt sig i Ale, Kungsbacka och Kungälv. I Mölndal och på Tjörn har man haft en procentuellt stor inflyttning av personer från Afghanistan och Stenungsund har, tillsammans med Göteborg haft en stor inflyttning från Somalia. Nedan visas den totala inflyttningen av nyanlända uppdelat på år och ursprungsland till Göteborgsregionen i sin helhet. 15

17 Närheten till landsmän och anhöriga är en mycket viktig faktor, ofta den viktigaste, när det gäller nyanländas val av bostadsort, i synnerhet i de inledande skedena av etableringsprocessen 32. Många väljer att under asyltiden bo inneboende hos anhöriga och viljan att bo i närheten till släkt, vänner och landsmän kvarstår även efter att uppehållstillståndet beviljats 33. Andelen nyanlända som givits uppehållstillstånd av anknytningsskäl mellan åren 2012 och låg totalt på omkring 30% av det totala mottagandet i Göteborgsregionen. Till detta kan gruppen egenbosatta läggas vilken i stor utsträckning väljer sitt boende utifrån dessa parametrar. Med andra ord är det omkring 60% av de nyanlända som kommer välja sitt boende utifrån sociala anknytningar Anknytning Från Från Kvot Okänd Omfattas Övriga Totalt ABO EBO ej Kommun Ale 21% 44% 33% 0% 0% 0% 2% 100% Alingsås 24% 45% 27% 3% 0% 0% 1% 100% Göteborg 31% 9% 58% 1% 0% 0% 1% 100% Härryda 25% 32% 27% 13% 0% 1% 2% 100% Kungsbacka 13% 57% 29% 0% 0% 0% 1% 100% Kungälv 35% 23% 41% 0% 0% 0% 1% 100% Lerum 30% 27% 44% 0% 0% 0% 0% 100% Lilla Edet 26% 17% 53% 0% 0% 0% 4% 100% Mölndal 29% 40% 28% 1% 0% 0% 1% 100% Partille 23% 27% 49% 0% 0% 0% 1% 100% Stenungssund 31% 28% 30% 11% 0% 0% 0% 100% Tjörn 56% 37% 7% 0% 0% 0% 0% 100% Öckerö 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Totalsumma 30% 16% 52% 1% 0% 0% 1% 100% Följden av detta blir att kommuner och regioner med redan högt mottagande kommer vara attraktiva kommuner för andra med samma ursprung. Detta leder dels till att en redan skev fördelning mellan Sveriges kommuner kan bli mer markant samt att framtida förändringar i omvärlden, ex. nya krigssituationer och katastrofer, kan komma att påverka vissa kommuner och regioner extra mycket och ställa ytterligare krav på bostadsmarknaderna i dessa områden. 32 (Integrationsverket, 2000) 33 (Granath, Horgby, Nordlund, & Pelling, 2013) 16

18 5.2 Ålder Yngre personer under 35 år är klart dominerande i hela regionen och minderåriga (under 18år) står för en markant andel av de nyanlända. I vissa av regionens kommuner har andelen barn stått för upp emot 50% av det totala antalet nyanlända sedan Av den totala gruppen barn var ca 20% ensamkommande mellan 2012 och Ålder Totalt Totalsumma Göteborgsregionen 37% 40% 18% 4% 1% 0% 100% Under juni 2015 kom det många ensamkommande flyktingbarn till Sverige och i Migrationsverkets juliprognos skrevs prognoserna upp till mellan och ensamkommande barn under 2015 (tidigare ). Enligt prognoserna kommer antalet gå ner något under 2016 men antas fortfarande vara högt 34. Den stora andelen, ensamkommande såväl som barn i familjer, ställer dels krav på regionens bostadsmarknad i dagsläget men det kan också få följder i ett senare skede, då dessa personer ska söka sig en bostad på egen hand. Då barnen i fråga blivit myndiga intar de en annan roll på bostadsmarknaden. Barnen ansluter sig då till den redan utsatta gruppen ungdomar och studenter som redan idag har stora svårigheter att hitta bostad. 34 (Migrationsverket, 2015c) 17

19 5.3 Behov av stora och små lägenheter Vilken typ av familjer eller hushållskonstellationer som kommer till regionen kan också påverka bostadsplaneringen. Dels påverkar det direkta mottagandet men det finns också anledning att tro att vissa hushållskonstellationer kommer att ha speciella behov på bostadsmarknaden framöver. I diagramet nedan visas att majoriteten av de hushåll som kommit till regionen sedan 2012 har barn. Vi ser också att det är en betydande andel av de som kommer som är ensamkommande män. Huruvida det finns en familj som senare kommer att flytta till regionen som anhöriga är svårt att säga. Det finns emellertid anledning att tro att ensamkommande män och kvinnor, i större utsträckning än familjer, önskar förenas med andra familjemedlemmar i ett senare skede. En stor andel ensamkommande vuxna har behov av mindre lägenheter i ett första skede men kan vara i behov av större bostäder i ett senare. Familjer kan å andra sidan vara i behov av större lägenheter men kommer i ett senare skede, då barnen flyttat ut, eventuellt att efterfråga mindre 35. Statistiken visar att behoven av bostäder mer eller mindre ser likadana ut för nyanlända som för andra samhällsgrupper, de varierar över tid och inom gruppen. Behovet av små lägenheter är stort och det finns tecken som tyder på att behovet av stora lägenheter också är betydande. Behovet är troligtvis lika heterogent som bland andra grupper, 35 (Statskontoret, 2015) 18

20 möjligen med något större behov av större lägenheter 36. Emellertid är den ekonomiska situationen viktig att ha i beaktande. Inte sällan så kommer anhöriga (mamma, pappa, syskon)till ensamkommande barn att anknyta vilket leder till en nytt boendebehov. 5.4 Ekonomiskt utsatta Under den tid som den nyanlända befinner sig i Arbetsförmedlingens etableringsprogram betalas en ersättning ut på 308 kr per dag, fem dagar i veckan, om personen i fråga deltar i dessa aktiviteter på heltid. Utslaget på en månad får den som deltar till 100 % kr i månaden, + ett barntillägg med max kr för barnfamiljer, under de första åren i Sverige 37. Detta kan kompletteras med en bostadsersättning om max kr i månaden, beroende på boendets kostnad 38. Inkomsten är därmed lägre eller jämförbar med en students för den som bosatt sig och har rätt till etableringsersättning. Då arbetslösheten bland nyanlända är hög, och många av olika skäl har svårt att hitta ett arbete efter etableringsprogrammets slut kan den nyanländas ekonomiska situation bli mycket ansträngd, i synnerhet när etableringsinsatserna avslutats. Avgörande för en långsiktigt hållbar ekonomisk situation är att ha ett etableringsersättning. Sverige rankas högt när det gäller invandrares formella möjligheter på arbetsmarknaden 39. Emellertid är skillnaden stor mellan inrikes och utrikes födda när det gäller syselsättning. Många har flytt från både arbete och uppehälle för att i Sverige försättas i en arbetslöshetssituation. Riksrevisionen skriver att det tar 7 10 år från mottagande tills att hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden. För männen tar det 3 7 år medan det tar 9 11 år för kvinnorna 40. SCB visar att enbart 60 % av de flyktingar som kom till Sverige 1997 hade ett arbete efter 15 år. Bilden behöver nyanseras eftersom till exempel högutbildade eller yrkeserfarenhet från bristyrken som är relevant för arbetsmarknaden i Sverige får anställning relativt snabbt. En slutsatts som kan dras är att sysselsättningen bland nyanlända visserligen ökar med åren men att det tar tid och den ökande kurvan planar ut på en nivå klart under den genomsnittliga förvärvsfrekvensen bland andra grupper, inrikes födda, arbetskraftsinvandrare etc. 41. Denna diskussion är förd utifrån ett nationellt perspektiv men utifrån Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, maj 2015 så finns det inte någon anledning att tro att situationen skulle vara annorlunda i Göteborgsregionen (Göteborgs stad, 2013) 37 (Försäkringskassan, 2015) 38 (Försäkringskassan, 2015b) 39 (Riksrevisionen, 2015) 40 (Riksrevisionen, 2015) 41 (SCB, a) 42 (Arbetsförmedlingen, 2015) 19

21 Litteraturförteckning Abetsförmedlingen. (). Arbetsförmedloingens återrapportering. Arbetsförmedlingen. Andersson, S. (2015). Information om arbetsmarknadsläget. Göteborg: Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsdepartementet. (2015). Ett genmensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Promemoria. Stockholm: Regeringskansliet. Arbetsmarknadsdepartementet. (2015b). Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Hämtat från regeringen.se: a/ett-gemensamt-ansvar-for-mottagande-av-nyanlanda.pdf den Boverket. (2008). Asylsökandes eget boende, EBO. En kartläggning. Boverket. Boverket. (2015). Nyanländas boendesituation - delrapport (2015:10). Boverket. Burström, B., Schultz, A., Burström, K., Fritzell, S., Irestig, R., Jensen, J., o.a. (2007). Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län. Stockholm: Centrum för folkhälsa, Enheten för Socialmedicin och Hälsoekonomi. Granath, L., Horgby, A., Nordlund, V., & Pelling, L. (2013). Transnationella band - Asylsökandes första tid i Sverige. Global utmaning & Europeiska flyktingfonden. Göteborgs stad. (2013). Rätt boende En socialt hållbar stad ett sammanhållet Göteborg (deluppdrag 15). Göteborg: Göteborgs stad. Göteborgs stad. (). Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning. Göteborg: Göteborgs stad. Göteborgsregionens kommunalförbund. (2015). Fakta och historia. Hämtat från grkom.se: html den Integrationsverket. (2000). Storstad eller småstad - Hur väljer man? Norrköping: Integrationsverket. Janlert, U. (2012). Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt. Malmö: Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Länsstyrelsen Västra Götalands län. (). Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län. Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Östergötlands län. (2012). Nyanlända flyktingrs boende - Fördjupningsrapport tillförande regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland Länsstyrelsen Östergötlands län. Migrationsverket. (2015b). Migrationsverkets klassningskoder. Hämtat från migrationsverket.se: /Klassningskoder.pdf den Migrationsverket. (2015c). Verksamhetes-och utgiftsprognos Juli Migrationsverket. Migrationsverket. (2015d). Översikt och statistik från tidigare år. Hämtat från migrationsverket.se: Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html den Migrationsverket. (2015e). Personer med uppehållstillstånd. Hämtat från migrationsverket.se: den

22 Migrationsverket. (2015f). Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2013 och. Migrationsverket. Migrationsvertet. (2015a). Asylregler. Hämtat från migrationsverket.se: Sverige/Asylregler.html den Rauhut, D., & Blomberg, G. (2003). Ekonomiska effekter av integration och invandring. Institutet för tillväxtpolitiska studier. Riksrevisionen. (2013). Början på något nytt - Etableringsförberedande insatser för asylsökande (RIR 2012:23). Riksrevisionen. Riksrevisionen. (2015). Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva? (RIR 2015:17). Riksrevisionen. SCB. (2013). Integration - en beskrivning av läget i Sverige. Statistiska centralbyrån. SCB. (a). Stor skillnad i förvärvsfrekvens 15 år efter invandringen. Hämtat från scb.se: den SCB. (2015a). Antalet asylsökande ökar för tredje året i rad. Hämtat från scb.se: den SCB. (2015b). Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer efter födelseland samt antal år i Sverige. Hämtat från scb.se: /163548/ den SFS 2010:197. (u.d.). Lagen om etablering av vissa nyanlända. Statskontoret. (2015). Etablering av nyanlända - En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen. Statskontoret. Stockholms stad. (2015). Skillnadernas stockholm. Stockholm: Stockholms stad. UNHCR. (). Mid-Year Trends. UNHCR. UNICEF. (). Barn i socialt utanförskap. Hämtat från unicef.se: den Östergren, P.-O., & Stigendal, M. (2013). Malmös väg mot en hållbar framtid. Malmö: Kommission för ett socialt hållbart Malmö. 21

23 Bilaga 1 Asylprocessen (För närmare beskrivning se migrationsverket.se) I de flesta fall är det migrationsverket som blir den första kontakten med det svenska systemet när personer på flykt kommer till Sverige. Till migrationsverket lämnas en ansökan om asyl och det är i ett första skede migrationsverket som blir ansvariga för att individen omhändertas, under tiden som ansökan behandlas. Det är under denna tid ålagt migrationsverket att ombesörja mat, logi, läkemedel etc. Som asylsökande placeras individen i något av migrationsverkets upphandlade boenden runt om i landet (förkortat ABO). Den sökande kan också välja att bosätta sig någonstans på egen hand, hos en anhörig eller släkting (förkortat EBO). Personen väljer då själv din bostadsort. Under tiden som ansökan behandlas har den sökande rätt till ett mindre ekonomiskt bidrag och ersättning ges också till den kommun där personen befinner dig. Här inväntas det beslut som ger rätt att stanna i Sverige eller tvingar individen att resa tillbaka till sitt hemland, eller till ett annat EU-land enligt Dublin-förordningen. Figur 6: Asylprocessen i korthet Om ansökan bifalls och den sökande får uppehållstillstånd måste personen nu skriva sig i en kommun. Alternativet finns att på egen hand hitta boende och skriva sig i en kommun men det finns också möjlighet att få hjälp med detta av Arbetsförmedlingen enligt lagen om etablering av vissa nyanlända (2010:197). Detta görs i enlighet med de överenskommelser som majoriteten av Sveriges kommuner tecknat om mottagande av nyanlända har 276 kommuner tecknat sådana avtal och sedan 2007 har antalet varierat mellan 268 och 276 stycken. De anvisningsbara platsera fördelas till individer som fått uppehållstillstånd och vistas på anläggningsboende och till personer som bosatt sig själva men återvänt till Migrationsverket inom 6 månader för att få hjälp med bosättning. Platserna används också för kvotflyktingar. De flesta nyanlända väljer emellertid att bosätta sig på egen hand. 22

24 Figur 7: Andel kommunmottagna som anvisats respektive bosatt sig på egen hand åren Figur 8: Antalet kommunmottagna som anvisats respektive bosatt sig på egen hand När den nyanlände bosatt sig i en kommun tar kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen över ansvaret för den nyanländas etablering i Sverige och arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med individen ett personligt etableringsprogram. Genom att den nyanlände nu bosatt sig i en kommun gör det att också att kommunen får samma ansvar för den nyinflyttade som för alla andra medborgare. Personen i fråga ska nu få tillgång till all den service och de rättigheter som tillfaller de som är skrivna i kommunen. Detta innefattar bland annat kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Lag 2000:1383) samt SFI, samhällsorientering och annan kommunal service. Ensamkommande flyktingbarn Processen för ensamkommande flyktingbarn ser något annorlunda ut och i dessa fall blir kommunerna dit barnet kommer genast ansvarig för att ta hand om barnet. Ankomstkommunen svarar för att ge barnet någonstans att bo till dess att barnet sökt asyl hos migrationsverket. Migrationsverket anvisar då barnet direkt till en anvisningskommun som genast blir ansvarig för barnets mottagande, omsorg och boende 43. Bilaga 2 Ansvarsfördelning i korthet Migrationsverket Migrationsverket är den myndighet som människor som flyr till Sverige först kommer i kontakt med. Det är till Migrationsverket den asylsökande lämnar in sin ansökan om att få stanna i Sverige och det är Migrationsverket som ansvarar för att utreda huruvida individen i fråga ska ges uppehållstillstånd eller inte. Under tiden som den sökande väntar på beslut svarar Migrationsverket för boende och ett mindre bidrag till mat och nödvändiga mediciner etc. Migrationsverket betalar också ut statliga pengar till den kommun och det landsting där den sökande, efter biffallen ansökan, väljer att bosätta sig. I de fall den asylsökande är s.k kvotflykting, ensamkommande flyktingbarn eller pga. särskilda skäl inte är berättigad till ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen

25 så är det migrationsverket som svarar för att anvisa en bosättningskommun för den sökande. Arbetsförmedlingen Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända (lag 2010:197) så har Arbetsförmedlingen ett stort ansvar när det gäller mottagandet av människor som fått uppehållstillstånd i Sverige. Lagen omfattar nyanlända mellan år samt de mellan 18 och 19 som inte har någon förälder med uppehållstillstånd, eller anhöriga som fått uppehållstillstånd de senaste sex åren. Med den nyanlände upprättas, genom samtal, en etableringsplan vilket under optimala förhållanden görs i samband med att den nyanlände bosatt sig i en kommun. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att anvisa bosättning åt de som omfattas av lagen 2010:197. Detta bör, enligt Arbetsförmedlingen själva, vara det första steget i etableringsprocessen. Utgångspunkten är att den nyanlända, om denna ber om detta stöd, genast ska anvisas en plats i en kommun som avtalat att de har möjlighet att ta emot nyanlända. Arbetsförmedlingen administrerar också det stöd som den nyanlände får då denne ingår i ett etableringsprogram 44. Kommunerna Kommunerna är ålagda att uppfylla sitt ansvar för allmän kommunal service samt svenskaundervisning, samhällsorientering, annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området 45. Kommunerna har också ett stort ansvar för de nyanländas möjlighet till bostad enligt lag 2000:1383 om kommunens bostadsförsörjningsansvar. Kommunen ska, vid behov, ge praktisk hjälp i samband med bosättning och kommunerna ansvarar dessutom för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan. Länsstyrelsen Länsstyrelsernas uppgift är i första hand att samordna länets kommuner samt beräkna hur många nyanlända som har behov av plats för bosättning i en kommun. Länsstyrelsen är också den instans som sluter överenskommelser med kommunerna i länet om motagande av de nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt för ensamkommande flyktingbarn 46. Länsstyrelserna ska också följa upp organisering och genomförandet av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå

26 Bilaga 3 Detaljerade tabeller (Källa: Migrationsverket och SCB.se) Antal mottagna i relation till befolkning Kommun Bef 31 dec Mottagna Andel av bef Vidareflytt Andel av bef Totalt Andel av bef Ale ,21% 38 0,13% 99 0,35% Alingsås ,33% 15 0,04% 143 0,36% Göteborg ,46% 508 0,09% ,55% Härryda ,10% 19 0,05% 57 0,16% Kungsbacka ,07% 30 0,04% 84 0,11% Kungälv ,13% 20 0,05% 74 0,17% Lerum ,09% 10 0,03% 46 0,12% Lilla Edet ,28% 13 0,10% 50 0,38% Mölndal ,21% 118 0,19% 252 0,40% Partille ,15% 55 0,15% 111 0,30% Stenungssund ,17% 13 0,05% 55 0,22% Tjörn ,24% 3 0,02% 40 0,26% Öckerö ,05% 2 0,02% 8 0,06% Totalt ,33% 844 0,09% ,41% Medel ,33% 65 0,09% 309 0,41% Kommun Bef 31 dec Totalt mottagande Andel av bef Ale ,66% Alingsås ,91% Göteborg ,22% Härryda ,35% Kungsbacka ,24% Kungälv ,33% Lerum ,27% Lilla Edet ,74% Mölndal ,91% Partille ,58% Stenungssund ,56% Tjörn ,36% Öckerö ,06% 25

27 Mottagandekategori Anknytning Från Från Kvot Okänd Omfattas Övriga Totalt ABO EBO ej Kommun Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ale 39 21% 83 44% 61 33% 0% 0% 0% 4 2% % Alingsås 86 24% % 97 27% 10 3% 0% 0% 2 1% % Göteborg % 572 9% % 61 1% 2 0% 21 0% 82 1% % Härryda 31 25% 40 32% 34 27% 17 13% 0% 1 1% 3 2% % Kungsbacka 25 13% % 55 29% 0% 0% 0% 1 1% % Kungälv 49 35% 32 23% 57 41% 0% 0% 0% 1 1% % Lerum 32 30% 29 27% 47 44% 0% 0% 0% 0% % Lilla Edet 25 26% 16 17% 51 53% 0% 0% 0% 4 4% % Mölndal % % % 6 1% 0% 2 0% 6 1% % Partille 50 23% 57 27% % 0% 0% 0% 2 1% % Stenungssund 44 31% 40 28% 42 30% 16 11% 0% 0% 0% % Tjörn 30 56% 20 37% 4 7% 0% 0% 0% 0% % Öckerö 6 75% 2 25% 0% 0% 0% 0% 0% 8 100% Totalsumma % % % 110 1% 2 0% 24 0% 105 1% % Kommun Nyanländas ålder Ålder Kommun Totalt Totalt Radetiketter Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ale 86 46% 59 32% 31 17% 8 4% 3 2% 0% % Alingsås % % 66 18% 9 3% 0% 0% % Göteborg % % % 306 5% 66 1% 3 0% % Härryda 48 38% 48 38% 27 21% 1 1% 2 2% 0% % Kungsbacka % 42 22% 34 18% 4 2% 4 2% 0% % Kungälv 53 38% 58 42% 26 19% 2 1% 0% 0% % Lerum 39 36% 45 42% 17 16% 6 6% 1 1% 0% % Lilla Edet 36 38% 35 36% 21 22% 3 3% 1 1% 0% % Mölndal % % 75 13% 20 3% 2 0% 0% % Partille 82 38% 63 30% 54 25% 10 5% 4 2% 0% % Stenungssund 64 45% 49 35% 23 16% 3 2% 3 2% 0% % Tjörn 30 56% 21 39% 3 6% 0% 0% 0% % Öckerö 5 63% 2 25% 1 13% 0% 0% 0% 8 100% Totalsumma % % % 372 4% 86 1% 3 0% % Andel nyanlända av total befolkningsförändring Folkförändring 2012 Varav nyanlända Andel Folkförändring 2013 Varav nyanlända Andel folkförändring Varav nyanlända Andel Total folkförändring Totalt mottagna ,57% ,09% ,13% ,34% Kungsbacka ,32% ,25% ,20% ,77% Härryda 1402 Partille ,34% ,26% ,13% ,09% 1407 Öckerö ,00% ,00% ,27% ,06% ,61% ,50% ,03% ,07% Stenungsund 1419 Tjörn ,33% ,84% ,06% ,68% ,11% ,05% ,13% ,45% Alingsås 1440 Ale ,85% ,83% ,37% ,10% 1441 Lerum ,90% ,48% ,18% ,99% 1462 Lilla ,00% ,05% ,75% ,55% Edet ,59% ,61% ,01% ,70% Göteborg ,75% ,82% ,55% ,10% Mölndal ,74% ,15% ,89% ,46% Kungälv Totalt ,31% ,84% ,13% ,15% Andel 26

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem 3 mars 2016 Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende

Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Boendesituationen för asylsökande och nyanlända i eget boende Övergripande slutsatser Bristen på lediga bostäder försvårar eller till och med förhindrar, nyanlända från att bli socialt- och ekonomiskt

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Främja nyanländas etablering en förutsättning för hållbar tillväxt och social utveckling

Främja nyanländas etablering en förutsättning för hållbar tillväxt och social utveckling 2014-09-30 Förslag till utgångspunkter för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Främja nyanländas etablering en

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Flyktingmottagning i Västmanlands län

Flyktingmottagning i Västmanlands län Flyktingmottagning i Västmanlands län 2011 0622 3 eller färre i någon cell har plockats bort ur tabellerna, för att inte röja identitet. Därför ser summorna inte alltid ut att stämma. Kommunmottagna 2010

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel:

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel: Migrationsverket tar över anvisningsansvaret 2017 Elina Södring elina.sodring@migrationsverket.se Teamledare Tel: 010-203 69 09 Presentationen idag Bosättningslagen Migrationsverkets ansvar Årsplanering

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist 37 Asylsökande Anna Eriksson Arne Holmqvist Asylansökningar och flyktinginvandring reflekterar händelser i omvärlden; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Sverige har tagit

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända

Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända Rapport 1 (8) Datum 2017-01-10 Etableringskoordinator Viktoria Hansson 0410-73 30 80, 0708-81 76 86 viktoria.hansson@trelleborg.se Målgruppsbild av asylsökande och nyanlända 2017-01-10 Bakgrund På uppdrag

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport 2015-09-02 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2016-03-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn Statusrapport februari 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

PM; Bosättningsfrågan i flyktingmottagningen

PM; Bosättningsfrågan i flyktingmottagningen Datum Beteckning 2009-01-14 Dag Juhlin 0709-71 99 50 PM; Bosättningsfrågan i flyktingmottagningen En av förutsättningarna för ett bra flyktingmottagande och för integrationen i det svenska samhället är

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning

Sida: 2 av 62. Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Etablering av vissa nyanlända - Bosättning Inlämnad 15 september 2012 Sida: 2 av 62 Sida: 3 av 62 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-15 Återrapportering enligt

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer