EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013"

Transkript

1 europa fokus # i detta nummer humanitär katastrof i syrien största givaren i världen handel som väg till välstånd en tidning från eu-kommissionen EU i världen

2 LEDARE EU:s stöd avgörande för människor i nöd I det här numret av Fokus Europa riktar vi blicken mot EU:s arbete utanför Europa. Kommissionen engagerar sig i utvecklingsländer över hela världen och arbetar aktivt för att uppfylla de så kallade milleniemålen. Under perioden beräknas nära 58 miljarder euro gå till biståndssatsningar. En stor del har med milleniemålen att göra. Våra insatser i Niger är ett av många exempel på vårt biståndsarbete. Där har landets regering tack vare EU:s stöd lyckats halvera barnadödligheten. foto: sanna skerdén EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang i världen för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd EU:s mer akuta krisstöd kommer just nu till användning i Filippinerna. Tyfonen som nyligen svepte fram över landet lämnade hundratusentals människor i nöd, vilket fick EU-kommissionen att avsätta 20 miljoner euro till katastrofhjälp för tyfonens offer. Ett annat land där EU bidrar med humanitärt stöd är Syrien. Den rådande konflikten har gjort att miljontals människor befinner sig på flykt. Tillsammans ger EU och medlemsländerna mer än två miljarder euro i bistånd till stöd för internflyktingar och till de som flytt från Syrien till grannländerna. Kristalina Georgieva är kommissionär för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. I en intervju i detta nummer av Fokus Europa berättar hon dels om vad EU gör för att lindra lidandet vid akuta kriser utanför EU:s gränser och dels om det mer långsiktiga arbete som EU bedriver för att motverka att konflikter uppstår. Dessa långsiktiga insatser talar även min svenske kollega Christian Leffler om. Han arbetar inom EU:s utrikesförvaltning och har stor insyn i de insatser EU gör för att främja demokrati i världen. Vi har starka band till många länder utanför våra egna gränser. Genom löften om långsiktig finansiering ökar handlingsutrymmet för flera exempelvis afrikanska regeringar att genomföra åtgärder som främjar ekonomiskt välstånd och politisk stabilitet i deras respektive länder. Även handelspolitiken används för att främja långsiktig utveckling och stabilitet. Med hjälp av lägre tullar, stöd till små exportföretag och råd om bättre förvaltning kan EU:s handels- och utvecklingspolitik samverka för att gynna de länder som har det sämst ställt. I vissa fall räcker emellertid inte de insatser som görs för att hjälpa människor i deras hemländer. Varje dag tvingas familjer och enskilda att lämna sina hem på grund av kriser och konflikter. Hundratusentals människor söker varje år asyl i EU med förhoppningen om att skapa sig en trygg framtid i något av våra 28 medlemsländer. Efter 14 års förhandlingar har medlemsländerna nu enats om kommissionens förslag om en gemensam asylpolitik för EU. Idag tar fem länder, däribland Sverige, emot flertalet asylsökanden och mer kan göras för att underlätta för de som söker sig till Europa. Kommissionen med kommissionärerna Kristalina Georgieva och Andris Piebalgs i spetsen har slagit fast att EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd. EU är en viktig kraft i världen och vi måste fortsätta att göra vår röst hörd! Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige 2 fokus: europa

3 Svenske Christian Leffler är chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. EU skapar långsiktighet i bistånder EU har alltid hjälpt andra EU har alltid blickat utanför sina gränser och samverkat med omvärlden genom såväl handel och bistånd, som andra politikområden. Det säger Christian Leffler, chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. Europeiska gemenskapen bildades strax innan den stora avkoloniseringen började på 1960-talet och det blev naturligt att fortsätta samarbetet med de nya självständiga nationerna. Samarbetet har utökats genom åren. Länderna kring Medelhavet fanns med från början, sedan tillkom forna kolonier i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet, därefter Asien och Latinamerika. Ännu fler tillkom i och med omvälvningarna i Östoch Centraleuropa. EU:s bistånd fördelas i samarbete med länderna själva. Mycket av det traditionella biståndet kanaliseras genom mottagarländernas budgetar och förvaltningar för att stödja deras utveckling. Förutom katastrofbistånd och militära insatser går en stor del av pengarna till insatser och stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om demokratiska val utan även om hur man styr ett land, hur förvaltningarna ska se ut. Och EU försöker skapa långsiktighet i biståndet, därför gör vi utfästelser mot mottagarländerna på sju år så att biståndet kan planeras in i mottagarländernas långsiktiga budgetar, säger Christian Leffler. När järnridån föll och inflytandet från Sovjet minskade genomgick flera länder i Centraleuropa stora omvälvningar. EU var med och bidrog till en utveckling mot demokratiska marknadsekonomier. Vi erbjöd vår expertis i många frågor och bedrev ett systematiskt arbete för att hjälpa till att bygga upp staternas förvaltningar. Det här gäller både länder som senare blev medlemmar i EU och länder som väntar på att få komma med. De metoder som då utvecklades används nu på flera håll utanför EU:s gränser. Men ibland är inte långsiktighet den rätta metoden. EU rycker också ut till krishärdar. Till exempel har EU stationerat krigsfartyg också svenska utanför Somalias kust för att förhindra piratattacker. En EU-mission finns också i Mali för att stödja den afrikanska fredsstyrkan. I Somalia har flottinsatserna varit framgångsrika och piratattackerna minskat kraftigt. Det har lett till att EU tillsammans med andra länder kan utöka insatserna för utbildning, hälsa och sjukvård. I Mali har vi stora fleråriga program för att skapa utbildning och jobb och för bättre jordbruksmetoder. Vi arbetar på flera plan och demokratifrågorna är alltid med. fokus: europa 3

4 Kristalina Georgieva på besök hos syriska flyktingar i en flyktingförläggning i Kilis på den turkisk-syriska gränsen. Foto: EU Syrien en läxa för oss alla Kristalina GeorGieva om syrienkrisen: Fn borde ha reagerat tidigare Syrien är den största humanitära krisen i världen och har länge funnits högst på vår agenda. Men det internationella samfundet, framför allt FN:s säkerhetsråd, borde ha reagerat tidigare, för att sätta stopp på våldet och fört de stridande parterna till förhandlingsbordet. Det här är en läxa för oss alla och jag är rädd att vi får leva länge med effekterna av Syrienkrisen. Det säger Kristalina Georgieva, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. 4 fokus: europa Till stöd för flyktingar i Syrien och de omgivande grannländerna, ger EU och medlemsländerna nu tillsammans mer än 2 miljarder euro i bistånd. EU är en generös bidragsgivare vid humanitära kriser och katastrofer, påpekar Kristalina Georgieva och i Mellanöstern har EU funnits med humanitärt stöd i mer än tio år, enskilt eller tillsammans med andra biståndsgivare. Vi, EU-kommissionen och medlemsstaterna, har ett extra ansvar inför våra skattebetalare att se till att biståndspengarna hanteras på bästa sätt, och om vi arbetar tillsammans kan vi göra mer vid humanitära kriser. Ett exempel är EU:s insats i Mali där 150 miljoner euro nu går till humanitärt bistånd och 728 miljoner till återuppbyggnad, förbättring av säkerhetssituationen och bekämpandet av terrorism. Där samarbetar EU och FN med Afrikanska Unionen. Våra medlemsländer har åtagit sig att reagera på humanitära kriser, solidaritet är ju en grundläggande europeisk värdering, men vi agerar också i eget intresse en kris någonstans i världen kan orsaka kaos och instabilitet även på andra håll. Vad kan då EU göra för att förebygga eller undvika konflikter, som den i Syrien? Idag utkämpas konflikter på gatorna och bland befolkningen. Det leder till lidande och otrygghet och det kräver nya lösningar. Med vårt stöd för utveckling och vår handelspolitik arbetar vi för ett bättre liv för människorna i utvecklingsländerna, vilket minskar risken för konflikter. Vårt stabiliseringsinstrument bidrar till att förebygga och hjälpa efter konflikter samt att bygga fred. Det här verkar på lång sikt, men när det redan är kris kan vi kliva in med mer diplomatiska ansträngningar och sanktioner och också arbeta tillsammans både inom Europa och tillsammans med FN och internationella organisationer. Stabiliseringsinstrumentet, som ingår i EU:s långtidsbudget, lånar ut pengar till Euroländerna för att förebygga och reagera på kriser och konflikter. Kristalina Georgieva deltog under Almedalenveckan i somras, här tillsammans med Rädda Barnens Elisabeth Dalin. Foto EU-kommissionen

5 EU lindrar nöden för tyfonens offer Vindar på omkring 300 km/h gjorde omkring människor hemlösa när tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november. Plastskynket på bilden är det enda skydd den här pojken och hans familj har. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino EU och medlemsländerna är världens största biståndsgivare är nära 58 miljarder euro budgeterade till insatser runt om i världen från EU och dess medlemsländer. Det är 6 procent av EU:s totala budget på 960 miljarder euro. Tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november 2013 och lämnade en omfattande förödelse efter sig. Minst personer dog. För att lindra nöden för tyfonens offer har EU-kommissionen till dags datum avsatt över 20 miljoner Euro. Medlemsländerna har bidragit med ytterligare 25 miljoner Euro. ECHO är EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och bildades som ett uttryck för den europeiska solidariteten med människor i nöd. Sedan 1997 har ECHO avsatt 45,7 miljoner euro till humanitär hjälp och 21 miljoner euro för att hjälpa offren för väpnade konflikter på Filipinerna. Sammanlagt har ECHO under 20 år, från starten 1992 till 2012, kanaliserat cirka 14 miljarder euro i humanitärt bistånd till länder världen över. Bara under 2011 fick närmare 150 miljoner människor i över 80 länder hjälp från ECHO. EU ansluter sig till FN:s millenniemål som bland annat innebär att fattigdomen ska utrotas på ett hållbart sätt. Utvecklings- länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet får den största delen av det humanitära biståndet från EU. Det går framåt för vissa mål, men inte så bra för andra antogs en ny plan för EU:s biståndspolitik eftersom det tillkommit både nya givarländer och nya problem i utvecklingsländerna. Den nya planen har två huvudmål; biståndet ska dels främja demokrati, de mänskliga rättigheterna och en god samhällsstyrning, dels bidra till en hållbar tillväxt så att människor själva kan ta sig ut fattigdomen. Bidragen inriktas på tre områden; social trygghet, vård och hälsa och utbildning samt sysselsättning företagsklimat, handel och världsmarknader hållbarhet inom jordbruk och energi. Tanken är att människor ska få hjälp till självhjälp och ta makten över sin egen framtid. Men ibland behövs det snabba insatser och katastrofhjälp som efter tyfonen på Filippinerna. Andra exempel på natur- I ett område på 100 kilometer runt tyfonen Hayans öga blev 80 procent av allting totalförstört. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino katastrofer som inträffat i år där EU har finansierat hjälpinsatser är jordbävningen på Filippinerna i oktober då cirka 200 människor omkom, och cyklonen Phailin i Indien. fokus: europa 5

6 EU:s hjälpinsat europa Insatser för att assistera bland andra Albanien och Bulgarien vid allvarallvar liga skogsbränder och översvämningar. EU är världens största bidragsgivare med 58 miljarder euro budgeterade för nästa sjuårsperiod. Pengarna går till direkt katastrofhjälp, men också till att främja demokratier, de mänskliga rättigrättig heterna och bidra till att människor tar sig ur sin fattigdom. centralamerika Mer än 172 miljoner euro sedan 1994 i humanitärt bistånd. 6 fokus: europa EU samarbetar med regeringen i Elfenbenskusten för att bygga upp de sociala tjänsterna i landet. Foto: ECHO, Anouk Delafortrie haiti Nära 140 miljoner euro i katastrofhjälp efter den stora jordbävningen I Mutogos grundskola på gränsen mellan Uganda och Demokratiska Republiken Kongo, går tiotals kongolesiska flyktingbarn, bland dem 13-årige Mugenyi Kule, till vänster. Foto: ECHO, Martin Karimi sahel 339 miljoner euro under 2012 för att bekämpa svälten i Sahel som är en av världens fattigaste regioner. Den plötsliga inströmningen av syrier över den Irakiska gränsen tvingade UNHCR att skicka hjälp till regionen. Bilden är tagen den 23 augusti i år. Foto: UNHCR: G Gubaeva

7 ser i världen Syrien Europa är den största bidragsgivaren till de drabbade av krisen i Syrien. EU har bidragit med 843 miljoner euro till humanitär hjälp. Dessutom har EU-länder själva bidragit med över 884 miljoner euro. tjetjenien, norra kaukasus 239 miljoner euro mellan 1999 och 2011 för att stödja offren för konflikten i Tjetjenien. irak EU antog ett stödpaket 2013 på 7 miljoner euro till Irak, 2010 beviljades ett stödpaket på 18 miljoner euro, bägge till humanitärt bistånd. afghanistan ECHO har verkat i Afghanistan i 17 år och bidragit med totalt 520 miljoner euro i livräddande insatser under den tiden. Ytterligare 60 miljoner euro har anslagits under 2012 och 2013 för ytterligare humanitär hjälp. japan Efter jordbävningen och tsunamin i mars 2011 skickade EU bland annat skickades sju ton filtar, dunkar och vattentan- kar, madrasser och generatorer till landet med mera. uganda 158 miljoner euro till katastrofhjälp mellan 2002 och AfrikAs horn Drygt 1,2 miljarder euro i humanitärt bistånd till Afrikas horn sedan Ytterligare 270 miljoner euro har satsats för att långsiktigt utveckla regionen. jemen 33 miljoner euro till mat, stödutfordring, vatten och sanitet och grundläggande sjukvård bland flyktingar i området under 2013 och ytterligare 53 miljoner euro kommer direkt från medlemsländerna. indien Nära euro avsattes till katastrofhjälp sedan en cyklon förstörde det mesta i sin väg den 12 oktober i år. Kambodja 6 miljoner euro, som gått till mat, brunnar, latriner, och hjälp till återuppbyggnad av förstörda gårdar efter svåra översvämningar i Kambodja och grannlän- derna under En sjukvårdare utsänd av ECHO mäter omfånget på överarmen på ett barn i Madhya Pradesh i Indien för att avgöra om barnet är underviktigt. Foto: ECHO, Arjun Claire I Afghanistan pågår vaccination av barn i ECHO:s regi. Foto: ECHO, Pierre Prakash fokus: europa 7

8 Lena Sund, jurist på EU:s direktorat för handel, har fokus på mänskliga rättigheter. EU sänker tullarna för världens fattigaste länder Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna Det finns fler sätt att ge bistånd på än genom regelrätta penningutbetalningar förmånliga handelsavtal är ett. Det råder tullfrihet inom EU:s gränser, men för länder utanför EU gäller tullar mot EU-länderna. För världens minst utvecklade länder kan ändå upp till 98 procent av exporten till EU vara tullfri, detta tack vare the General Scheme of Preferences (GSP), EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer, som ger länderna lägre tullar eller tullbefrielse. Lena Sund, svensk jurist, arbetar inom EU-kommissionens direktorat för handel med fokus på mänskliga rättigheter. Nu har vi reformerat GSP:n och den nya förordningen GSP+, börjar gälla den 1 januari nästa år, berättar hon. I den har vi försökt fokusera på de allra fattigaste länderna och länder i låg- och medelinkomstskiktet. Länder med hög- eller medelhöga inkomster får inga tullpreferenser i fortsättningen med dem sluter vi gärna frihandelsavtal istället. GSP har funnits sedan Syftet är att främja konkurrenskraften för utvecklingsländerna, men också att ge dem tillträde till EU:s inre marknad och att integrera dem i världshandeln. För att få ta del av förmånerna i GSP+systemet måste länderna ansöka och förhandla med EU och det är bland annat där Lena Sund kommer in. För att få en ansökan godkänd måste länderna bl a visa att de har internationella åtaganden för grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Vi kontrollerar också att länderna sköter sig. Om vi hittar grava fel utreder vi för att se om vi ska suspendera landet tillfälligt. Det har visat sig att många länder intensifierat sitt arbete för mänskliga rättigheter för att få preferenser. Rent allmänt tycker jag att vissa frågor om mänskliga rättigheter är viktigare än andra i handelssammanhang; barnhandel och tvångsarbete till exempel. Men importförbud av varor är inte lösningen, menar Lena Sund. Förhållandena blir inte bättre bara för att vi säger nej till dem, då är det bättre att inleda förhandlingar och diskussioner om frivilliga förbättringar. Vid sidan av GSP finns omfattande handelsrelaterat bistånd för att öka utvecklingsländers förmåga att exportera och importera genom effektivisering av handeln. Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna än de allra fattigaste, säger Lena Sund. 8 fokus: europa

9 Uppdrag: Bekämpa pirater och terrorister I december 2008 inleddes Operation Atalanta, EU:s marina insats, utanför Somalias kust. Anledningen var de många attackerna av pirater utefter kusten och i Adenviken. I Niger i Västafrika pågår en annan typ av insatser, här ger EU råd och hjälp till självhjälp. Mannar från den tyska fregatten FGS Köln stoppade och bordade en misstänkt dhow i mars Foto: EU Naval Force En lång rad EU-länder deltar med fartyg i operationen, bland dem Sverige, men även länder utanför EU såsom Norge och Montenegro har skickat fartyg. Huvudsyftet är att skydda Afrikanska Unionens och FN:s leveranser av mat till Somalia, men också att skydda andra fartyg som går genom Suezkanalen och ut i Adenviken. EU:s närvaro i vattnen utanför Afrikas horn har gett resultat. Piratattackerna har nästan upphört under 2013 och därmed har också leveranserna av mat och andra förnödenheter kunnat genomföras säkert till befolkningen i Somalia. Om uppdraget utanför Afrikas horn i grunden är militärt, är EU:s engagemang i Niger i Västafrika ett civilt uppdrag. Niger är ett av länderna i Sahel, regionen som sträcker sig tvärs över Afrika mellan Sahara i norr och de bördiga områdena längre söderut. Uppdraget i Niger inleddes sommaren 2012 på begäran av den nigerianska regeringen sedan oroligheter i grannlandet Mali ökat behovet av stabilitet också i Niger. I Mali har fransk militär gripit in och stoppat väpnade islamister. I Niger hjälper EU de lokala myndigheterna att bekämpa terrorism och organi- serad brottslighet genom utbildning av de lokala säkerhetsstyrkorna. Dessutom ger EU råd och bistånd för att öka de nationella polisstyrkornas kapacitet och samarbete med grannländerna. Nära 50 europeiska experter finns stationerade i Nigers huvudstad Niamey och samarbetsmän i både Mali och Mauretanien är knutna till uppdraget. ECHO.s samordnare i Niger talar med en köpman på Affalamarknaden i Niger om priserna på hirs. Foto: EU/ECHO fokus: europa 9

10 Europeaid arbetar långsiktigt Handeln ska underlättas genom stödet från EU. Här en marknad i Cotonou i Benin. Foto: EuropeAID EU:s biståndspolitik syftar inte bara till att rycka ut i akuta situationer och rädda människor som drabbats av militära konflikter eller naturkatastrofer. Parallellt pågår ett mer långsiktigt arbete för att förebygga kriser och konflikter genom EU-kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete. EU avsätter 6,4 miljarder de närmaste sju åren till stöd för Västafrika EuropeAid arbetar med att minska fattigdomen i världen, säkerställa en hållbar utveckling och främja demokrati, fred och säkerhet. EuropeAid opererar bland annat i Västafrika, där 16 länder har påbörjat en utveckling mot demokrati, men där det fortfarande återstår arbete för att uppnå verklig fred och ekonomisk stabilitet. Brister i infrastrukturen och en svag industriell bas är hinder för utvecklingen av regionen. Till stöd för Västafrika och för att stödja investeringar och främja tillväxt i området, har EU avsatt 6,4 miljarder euro för åren fram till 2020 Under , har EU bidragit med 150 miljoner euro per år för att stärka den regionala integrationen i regionen. Pengarna har gått till en rad infrastrukturprojekt bland annat en del av den Transafrikanska motorvägen som snart kommer att färdigställas med den nya vägsträckan mellan Abidjan i Elfenbenskusten och Dakar i Senegal. Motorvägen kommer att främja handeln mellan länderna, men också minska restider, transportkostnader och antalet dödsfall. Ett annat projekt som stöds av EU går ut på att minska bananflugornas skador på grödorna i regionen, vilket förhoppningsvis ska gynna handeln med livsmedel. Förutom det arbetar EuropeAid för att länderna ska anta en gemensam handelspolitik. En gemensam tullunion är redan inrättad. Nästa steg är att avlägsna handelshinder mellan länderna. Dessutom kommer EU att finansiera åtgärder mot korruption och narkotikahandel, som är ett stort problem i området. millenniemålen År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativ till millennietoppmötet där världens ledare enades om följande mål för global utveckling som ska uppnås senast Halvera jordens fattigdom och hunger. 2. Se till att alla barn får gå i grundskola. 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 4. Minska barnadödligheten. 5. Förbättra mödrahälsan. 6. Stoppa spridningen av hiv och aids. 7. Säkra en hållbar utveckling. 8. Öka samarbetet kring bistånd och handel. Mycket har redan skett. Medellivslängden har ökat och fler människor har tillgång till rent vatten. Men mycket återstår också att göra. Miljontals människor befinner sig på flykt och hungern breder ut sig i världen. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka vilket bland annat leder till torka och översvämningar. västafrika EU har verkat länge i Västafrika. Tack vare EU:s insatser har till exempel barndödligheten i Niger halverats till 63 per tusen födda barn år I Burkina Faso byggs med EU-stöd Västafrikas största solcellskraftverk. Det kommer att alstra 32 gigawattimmar per år vilket motsvarar sex procent av landets nuvarande elproduktion. Västafrika har en befolkning på omkring 300 miljoner människor. Följande länder ingår i regionen: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo och Mauretanien. 10 fokus: europa

11 45 miljoner på Flykt asylansökningar i EU 1/ / drygt 45 miljoner människor i världen befann sig på flykt under det är den högsta siffran sedan miljoner av dem är flyktingar i sitt eget land. 36 miljoner, eller 80 procent befinner sig i ett utvecklingsland, flest i pakistan och iran. Endast en bråkdel av flyktingarna tog sig till Europa. AsylANsöKNINGAR I EU TOTAlT övriga: TysKlAND: flyktingar sökte asyl i EU-länderna under perioden 1 juli juni Under samma period beviljade EU-länderna asyl till drygt flyktingar. De flesta asylsökande kom från Syrien, Afghanistan och Somalia. De allra flesta, 81 procent av de som beviljades asyl fick det i fem medlemsländer; Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Belgien och Italien. I Sverige fick av flyktingarna skydd. Sverige var det EU-land som beviljade näst flest flyktingar asyl i relation till sin befolkning, bara Malta beviljade fler asyl per invånare. ITAlIEN: BElGIEN: storbritannien: sverige: FRANKRIKE: I världens största flyktingläger i Dadaab, Kenya, lever många i provisoriska hyddor gjorda av pinnar och papper. Foto: ECHO, Ian Van Engelgem BEvIljADE ANsöKNINGAR I EU TOTAlT TySKLAND: (23 PER INvåNARE) ÖVRIGA: FRANKRIKE: (14) ITALIEN: (42) FrontEx Sedan 1995 finns det inga gränskontroller mellan länderna inom EU, i enlighet med Schengenavtalet. Frontex bildades 2004 för att koordinera och utveckla kontrollen av EU:s yttre gräns samt främja samarbetet mellan EU-länderna i gränsfrågor. Frontex är en fransk förkortning för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. BELGIEN: (57) BEvIljADE ANsöKNINGAR I sverige TOTAlT övriga: ERITREA: SVERIGE: (190) STORBRITANNIEN: (14) somalia: syrien: fokus: europa 11

12 Myterna om eu del 6: EU vill FörBjUda lakritspipor EU-kommissionen har aldrig föreslagit ett förbud mot lakritspipor. Men när kommissionens förslag om nya lagar kring tobaksprodukter hamnade på Europaparlamentets bord, ville några parlamentariker ha förbud mot lakritspipor. Det röstades dock ner och det är fortfarande tillåtet att i lugn och ro njuta av en god lakritspipa efter en välsmakande middag eller för den delen vid vilket tillfälle som helst på dagen. Medborgardialogen: EngagErat möte i stadshuset 15 oktober hölls en medborgardialog i Blå hallen i Stockholms stadshus. EU-kommissionär Vivane Reding var huvudgäst tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson. Artemis Sofios, en av deltagarna i Medborgardialogen i Stockholm håller i Medborgarlådan med frågor från svenskar till EU-kommissionären Viviane Reding under Medborgardialogen den 15 oktober. Foto: EU-kommissionen 450 engagerade medborgare hade tagit plats i Blå hallen och Viviane Reding fick med sig många besked från deltagarna. De fick rösta med hjälp av mentometerknappar och resultaten var intressanta. 45 procent av deltagarna menar att praktik och lärlingsplatser är modellen för att få fler unga i arbete, 31 procent tror på att utbildning är lösningen. Hela 87 procent anser att EU behöver starkare instrument för att medlemsländerna ska respektera de grundläggande fri- och rättigheterna. Klimat och miljö är andra viktiga frågor, liksom sociala frågor och grundläggande fri- och rättigheter. Nu fortsätter Medborgardialogerna i Vilnius den 13 december, i Köpenhamn den 6 februari 2014, i London den 11 februari. Den 23 februari nästa år avslutar Viviane Reding med en sista dialog i Barcelona. Resultatet från dialogerna utmynnar sedan i en rapport om EU:s framtid som kommer att publiceras inför valet till Europaparlamentet den 25 maj KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobil: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt Tel: E-post: Chef för representationen: Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Omslag: Kristalina Georgieva och FN:s humanitära chef Valerie Amos, till höger, på ett gemensamt besök i Centralafrikanska republiken (CAR). Foto: ECHO. Tryck: Skaraborgs Offset, november 2013.