EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013"

Transkript

1 europa fokus # i detta nummer humanitär katastrof i syrien största givaren i världen handel som väg till välstånd en tidning från eu-kommissionen EU i världen

2 LEDARE EU:s stöd avgörande för människor i nöd I det här numret av Fokus Europa riktar vi blicken mot EU:s arbete utanför Europa. Kommissionen engagerar sig i utvecklingsländer över hela världen och arbetar aktivt för att uppfylla de så kallade milleniemålen. Under perioden beräknas nära 58 miljarder euro gå till biståndssatsningar. En stor del har med milleniemålen att göra. Våra insatser i Niger är ett av många exempel på vårt biståndsarbete. Där har landets regering tack vare EU:s stöd lyckats halvera barnadödligheten. foto: sanna skerdén EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang i världen för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd EU:s mer akuta krisstöd kommer just nu till användning i Filippinerna. Tyfonen som nyligen svepte fram över landet lämnade hundratusentals människor i nöd, vilket fick EU-kommissionen att avsätta 20 miljoner euro till katastrofhjälp för tyfonens offer. Ett annat land där EU bidrar med humanitärt stöd är Syrien. Den rådande konflikten har gjort att miljontals människor befinner sig på flykt. Tillsammans ger EU och medlemsländerna mer än två miljarder euro i bistånd till stöd för internflyktingar och till de som flytt från Syrien till grannländerna. Kristalina Georgieva är kommissionär för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. I en intervju i detta nummer av Fokus Europa berättar hon dels om vad EU gör för att lindra lidandet vid akuta kriser utanför EU:s gränser och dels om det mer långsiktiga arbete som EU bedriver för att motverka att konflikter uppstår. Dessa långsiktiga insatser talar även min svenske kollega Christian Leffler om. Han arbetar inom EU:s utrikesförvaltning och har stor insyn i de insatser EU gör för att främja demokrati i världen. Vi har starka band till många länder utanför våra egna gränser. Genom löften om långsiktig finansiering ökar handlingsutrymmet för flera exempelvis afrikanska regeringar att genomföra åtgärder som främjar ekonomiskt välstånd och politisk stabilitet i deras respektive länder. Även handelspolitiken används för att främja långsiktig utveckling och stabilitet. Med hjälp av lägre tullar, stöd till små exportföretag och råd om bättre förvaltning kan EU:s handels- och utvecklingspolitik samverka för att gynna de länder som har det sämst ställt. I vissa fall räcker emellertid inte de insatser som görs för att hjälpa människor i deras hemländer. Varje dag tvingas familjer och enskilda att lämna sina hem på grund av kriser och konflikter. Hundratusentals människor söker varje år asyl i EU med förhoppningen om att skapa sig en trygg framtid i något av våra 28 medlemsländer. Efter 14 års förhandlingar har medlemsländerna nu enats om kommissionens förslag om en gemensam asylpolitik för EU. Idag tar fem länder, däribland Sverige, emot flertalet asylsökanden och mer kan göras för att underlätta för de som söker sig till Europa. Kommissionen med kommissionärerna Kristalina Georgieva och Andris Piebalgs i spetsen har slagit fast att EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd. EU är en viktig kraft i världen och vi måste fortsätta att göra vår röst hörd! Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige 2 fokus: europa

3 Svenske Christian Leffler är chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. EU skapar långsiktighet i bistånder EU har alltid hjälpt andra EU har alltid blickat utanför sina gränser och samverkat med omvärlden genom såväl handel och bistånd, som andra politikområden. Det säger Christian Leffler, chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. Europeiska gemenskapen bildades strax innan den stora avkoloniseringen började på 1960-talet och det blev naturligt att fortsätta samarbetet med de nya självständiga nationerna. Samarbetet har utökats genom åren. Länderna kring Medelhavet fanns med från början, sedan tillkom forna kolonier i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet, därefter Asien och Latinamerika. Ännu fler tillkom i och med omvälvningarna i Östoch Centraleuropa. EU:s bistånd fördelas i samarbete med länderna själva. Mycket av det traditionella biståndet kanaliseras genom mottagarländernas budgetar och förvaltningar för att stödja deras utveckling. Förutom katastrofbistånd och militära insatser går en stor del av pengarna till insatser och stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om demokratiska val utan även om hur man styr ett land, hur förvaltningarna ska se ut. Och EU försöker skapa långsiktighet i biståndet, därför gör vi utfästelser mot mottagarländerna på sju år så att biståndet kan planeras in i mottagarländernas långsiktiga budgetar, säger Christian Leffler. När järnridån föll och inflytandet från Sovjet minskade genomgick flera länder i Centraleuropa stora omvälvningar. EU var med och bidrog till en utveckling mot demokratiska marknadsekonomier. Vi erbjöd vår expertis i många frågor och bedrev ett systematiskt arbete för att hjälpa till att bygga upp staternas förvaltningar. Det här gäller både länder som senare blev medlemmar i EU och länder som väntar på att få komma med. De metoder som då utvecklades används nu på flera håll utanför EU:s gränser. Men ibland är inte långsiktighet den rätta metoden. EU rycker också ut till krishärdar. Till exempel har EU stationerat krigsfartyg också svenska utanför Somalias kust för att förhindra piratattacker. En EU-mission finns också i Mali för att stödja den afrikanska fredsstyrkan. I Somalia har flottinsatserna varit framgångsrika och piratattackerna minskat kraftigt. Det har lett till att EU tillsammans med andra länder kan utöka insatserna för utbildning, hälsa och sjukvård. I Mali har vi stora fleråriga program för att skapa utbildning och jobb och för bättre jordbruksmetoder. Vi arbetar på flera plan och demokratifrågorna är alltid med. fokus: europa 3

4 Kristalina Georgieva på besök hos syriska flyktingar i en flyktingförläggning i Kilis på den turkisk-syriska gränsen. Foto: EU Syrien en läxa för oss alla Kristalina GeorGieva om syrienkrisen: Fn borde ha reagerat tidigare Syrien är den största humanitära krisen i världen och har länge funnits högst på vår agenda. Men det internationella samfundet, framför allt FN:s säkerhetsråd, borde ha reagerat tidigare, för att sätta stopp på våldet och fört de stridande parterna till förhandlingsbordet. Det här är en läxa för oss alla och jag är rädd att vi får leva länge med effekterna av Syrienkrisen. Det säger Kristalina Georgieva, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. 4 fokus: europa Till stöd för flyktingar i Syrien och de omgivande grannländerna, ger EU och medlemsländerna nu tillsammans mer än 2 miljarder euro i bistånd. EU är en generös bidragsgivare vid humanitära kriser och katastrofer, påpekar Kristalina Georgieva och i Mellanöstern har EU funnits med humanitärt stöd i mer än tio år, enskilt eller tillsammans med andra biståndsgivare. Vi, EU-kommissionen och medlemsstaterna, har ett extra ansvar inför våra skattebetalare att se till att biståndspengarna hanteras på bästa sätt, och om vi arbetar tillsammans kan vi göra mer vid humanitära kriser. Ett exempel är EU:s insats i Mali där 150 miljoner euro nu går till humanitärt bistånd och 728 miljoner till återuppbyggnad, förbättring av säkerhetssituationen och bekämpandet av terrorism. Där samarbetar EU och FN med Afrikanska Unionen. Våra medlemsländer har åtagit sig att reagera på humanitära kriser, solidaritet är ju en grundläggande europeisk värdering, men vi agerar också i eget intresse en kris någonstans i världen kan orsaka kaos och instabilitet även på andra håll. Vad kan då EU göra för att förebygga eller undvika konflikter, som den i Syrien? Idag utkämpas konflikter på gatorna och bland befolkningen. Det leder till lidande och otrygghet och det kräver nya lösningar. Med vårt stöd för utveckling och vår handelspolitik arbetar vi för ett bättre liv för människorna i utvecklingsländerna, vilket minskar risken för konflikter. Vårt stabiliseringsinstrument bidrar till att förebygga och hjälpa efter konflikter samt att bygga fred. Det här verkar på lång sikt, men när det redan är kris kan vi kliva in med mer diplomatiska ansträngningar och sanktioner och också arbeta tillsammans både inom Europa och tillsammans med FN och internationella organisationer. Stabiliseringsinstrumentet, som ingår i EU:s långtidsbudget, lånar ut pengar till Euroländerna för att förebygga och reagera på kriser och konflikter. Kristalina Georgieva deltog under Almedalenveckan i somras, här tillsammans med Rädda Barnens Elisabeth Dalin. Foto EU-kommissionen

5 EU lindrar nöden för tyfonens offer Vindar på omkring 300 km/h gjorde omkring människor hemlösa när tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november. Plastskynket på bilden är det enda skydd den här pojken och hans familj har. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino EU och medlemsländerna är världens största biståndsgivare är nära 58 miljarder euro budgeterade till insatser runt om i världen från EU och dess medlemsländer. Det är 6 procent av EU:s totala budget på 960 miljarder euro. Tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november 2013 och lämnade en omfattande förödelse efter sig. Minst personer dog. För att lindra nöden för tyfonens offer har EU-kommissionen till dags datum avsatt över 20 miljoner Euro. Medlemsländerna har bidragit med ytterligare 25 miljoner Euro. ECHO är EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och bildades som ett uttryck för den europeiska solidariteten med människor i nöd. Sedan 1997 har ECHO avsatt 45,7 miljoner euro till humanitär hjälp och 21 miljoner euro för att hjälpa offren för väpnade konflikter på Filipinerna. Sammanlagt har ECHO under 20 år, från starten 1992 till 2012, kanaliserat cirka 14 miljarder euro i humanitärt bistånd till länder världen över. Bara under 2011 fick närmare 150 miljoner människor i över 80 länder hjälp från ECHO. EU ansluter sig till FN:s millenniemål som bland annat innebär att fattigdomen ska utrotas på ett hållbart sätt. Utvecklings- länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet får den största delen av det humanitära biståndet från EU. Det går framåt för vissa mål, men inte så bra för andra antogs en ny plan för EU:s biståndspolitik eftersom det tillkommit både nya givarländer och nya problem i utvecklingsländerna. Den nya planen har två huvudmål; biståndet ska dels främja demokrati, de mänskliga rättigheterna och en god samhällsstyrning, dels bidra till en hållbar tillväxt så att människor själva kan ta sig ut fattigdomen. Bidragen inriktas på tre områden; social trygghet, vård och hälsa och utbildning samt sysselsättning företagsklimat, handel och världsmarknader hållbarhet inom jordbruk och energi. Tanken är att människor ska få hjälp till självhjälp och ta makten över sin egen framtid. Men ibland behövs det snabba insatser och katastrofhjälp som efter tyfonen på Filippinerna. Andra exempel på natur- I ett område på 100 kilometer runt tyfonen Hayans öga blev 80 procent av allting totalförstört. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino katastrofer som inträffat i år där EU har finansierat hjälpinsatser är jordbävningen på Filippinerna i oktober då cirka 200 människor omkom, och cyklonen Phailin i Indien. fokus: europa 5

6 EU:s hjälpinsat europa Insatser för att assistera bland andra Albanien och Bulgarien vid allvarallvar liga skogsbränder och översvämningar. EU är världens största bidragsgivare med 58 miljarder euro budgeterade för nästa sjuårsperiod. Pengarna går till direkt katastrofhjälp, men också till att främja demokratier, de mänskliga rättigrättig heterna och bidra till att människor tar sig ur sin fattigdom. centralamerika Mer än 172 miljoner euro sedan 1994 i humanitärt bistånd. 6 fokus: europa EU samarbetar med regeringen i Elfenbenskusten för att bygga upp de sociala tjänsterna i landet. Foto: ECHO, Anouk Delafortrie haiti Nära 140 miljoner euro i katastrofhjälp efter den stora jordbävningen I Mutogos grundskola på gränsen mellan Uganda och Demokratiska Republiken Kongo, går tiotals kongolesiska flyktingbarn, bland dem 13-årige Mugenyi Kule, till vänster. Foto: ECHO, Martin Karimi sahel 339 miljoner euro under 2012 för att bekämpa svälten i Sahel som är en av världens fattigaste regioner. Den plötsliga inströmningen av syrier över den Irakiska gränsen tvingade UNHCR att skicka hjälp till regionen. Bilden är tagen den 23 augusti i år. Foto: UNHCR: G Gubaeva

7 ser i världen Syrien Europa är den största bidragsgivaren till de drabbade av krisen i Syrien. EU har bidragit med 843 miljoner euro till humanitär hjälp. Dessutom har EU-länder själva bidragit med över 884 miljoner euro. tjetjenien, norra kaukasus 239 miljoner euro mellan 1999 och 2011 för att stödja offren för konflikten i Tjetjenien. irak EU antog ett stödpaket 2013 på 7 miljoner euro till Irak, 2010 beviljades ett stödpaket på 18 miljoner euro, bägge till humanitärt bistånd. afghanistan ECHO har verkat i Afghanistan i 17 år och bidragit med totalt 520 miljoner euro i livräddande insatser under den tiden. Ytterligare 60 miljoner euro har anslagits under 2012 och 2013 för ytterligare humanitär hjälp. japan Efter jordbävningen och tsunamin i mars 2011 skickade EU bland annat skickades sju ton filtar, dunkar och vattentan- kar, madrasser och generatorer till landet med mera. uganda 158 miljoner euro till katastrofhjälp mellan 2002 och AfrikAs horn Drygt 1,2 miljarder euro i humanitärt bistånd till Afrikas horn sedan Ytterligare 270 miljoner euro har satsats för att långsiktigt utveckla regionen. jemen 33 miljoner euro till mat, stödutfordring, vatten och sanitet och grundläggande sjukvård bland flyktingar i området under 2013 och ytterligare 53 miljoner euro kommer direkt från medlemsländerna. indien Nära euro avsattes till katastrofhjälp sedan en cyklon förstörde det mesta i sin väg den 12 oktober i år. Kambodja 6 miljoner euro, som gått till mat, brunnar, latriner, och hjälp till återuppbyggnad av förstörda gårdar efter svåra översvämningar i Kambodja och grannlän- derna under En sjukvårdare utsänd av ECHO mäter omfånget på överarmen på ett barn i Madhya Pradesh i Indien för att avgöra om barnet är underviktigt. Foto: ECHO, Arjun Claire I Afghanistan pågår vaccination av barn i ECHO:s regi. Foto: ECHO, Pierre Prakash fokus: europa 7

8 Lena Sund, jurist på EU:s direktorat för handel, har fokus på mänskliga rättigheter. EU sänker tullarna för världens fattigaste länder Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna Det finns fler sätt att ge bistånd på än genom regelrätta penningutbetalningar förmånliga handelsavtal är ett. Det råder tullfrihet inom EU:s gränser, men för länder utanför EU gäller tullar mot EU-länderna. För världens minst utvecklade länder kan ändå upp till 98 procent av exporten till EU vara tullfri, detta tack vare the General Scheme of Preferences (GSP), EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer, som ger länderna lägre tullar eller tullbefrielse. Lena Sund, svensk jurist, arbetar inom EU-kommissionens direktorat för handel med fokus på mänskliga rättigheter. Nu har vi reformerat GSP:n och den nya förordningen GSP+, börjar gälla den 1 januari nästa år, berättar hon. I den har vi försökt fokusera på de allra fattigaste länderna och länder i låg- och medelinkomstskiktet. Länder med hög- eller medelhöga inkomster får inga tullpreferenser i fortsättningen med dem sluter vi gärna frihandelsavtal istället. GSP har funnits sedan Syftet är att främja konkurrenskraften för utvecklingsländerna, men också att ge dem tillträde till EU:s inre marknad och att integrera dem i världshandeln. För att få ta del av förmånerna i GSP+systemet måste länderna ansöka och förhandla med EU och det är bland annat där Lena Sund kommer in. För att få en ansökan godkänd måste länderna bl a visa att de har internationella åtaganden för grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Vi kontrollerar också att länderna sköter sig. Om vi hittar grava fel utreder vi för att se om vi ska suspendera landet tillfälligt. Det har visat sig att många länder intensifierat sitt arbete för mänskliga rättigheter för att få preferenser. Rent allmänt tycker jag att vissa frågor om mänskliga rättigheter är viktigare än andra i handelssammanhang; barnhandel och tvångsarbete till exempel. Men importförbud av varor är inte lösningen, menar Lena Sund. Förhållandena blir inte bättre bara för att vi säger nej till dem, då är det bättre att inleda förhandlingar och diskussioner om frivilliga förbättringar. Vid sidan av GSP finns omfattande handelsrelaterat bistånd för att öka utvecklingsländers förmåga att exportera och importera genom effektivisering av handeln. Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna än de allra fattigaste, säger Lena Sund. 8 fokus: europa

9 Uppdrag: Bekämpa pirater och terrorister I december 2008 inleddes Operation Atalanta, EU:s marina insats, utanför Somalias kust. Anledningen var de många attackerna av pirater utefter kusten och i Adenviken. I Niger i Västafrika pågår en annan typ av insatser, här ger EU råd och hjälp till självhjälp. Mannar från den tyska fregatten FGS Köln stoppade och bordade en misstänkt dhow i mars Foto: EU Naval Force En lång rad EU-länder deltar med fartyg i operationen, bland dem Sverige, men även länder utanför EU såsom Norge och Montenegro har skickat fartyg. Huvudsyftet är att skydda Afrikanska Unionens och FN:s leveranser av mat till Somalia, men också att skydda andra fartyg som går genom Suezkanalen och ut i Adenviken. EU:s närvaro i vattnen utanför Afrikas horn har gett resultat. Piratattackerna har nästan upphört under 2013 och därmed har också leveranserna av mat och andra förnödenheter kunnat genomföras säkert till befolkningen i Somalia. Om uppdraget utanför Afrikas horn i grunden är militärt, är EU:s engagemang i Niger i Västafrika ett civilt uppdrag. Niger är ett av länderna i Sahel, regionen som sträcker sig tvärs över Afrika mellan Sahara i norr och de bördiga områdena längre söderut. Uppdraget i Niger inleddes sommaren 2012 på begäran av den nigerianska regeringen sedan oroligheter i grannlandet Mali ökat behovet av stabilitet också i Niger. I Mali har fransk militär gripit in och stoppat väpnade islamister. I Niger hjälper EU de lokala myndigheterna att bekämpa terrorism och organi- serad brottslighet genom utbildning av de lokala säkerhetsstyrkorna. Dessutom ger EU råd och bistånd för att öka de nationella polisstyrkornas kapacitet och samarbete med grannländerna. Nära 50 europeiska experter finns stationerade i Nigers huvudstad Niamey och samarbetsmän i både Mali och Mauretanien är knutna till uppdraget. ECHO.s samordnare i Niger talar med en köpman på Affalamarknaden i Niger om priserna på hirs. Foto: EU/ECHO fokus: europa 9

10 Europeaid arbetar långsiktigt Handeln ska underlättas genom stödet från EU. Här en marknad i Cotonou i Benin. Foto: EuropeAID EU:s biståndspolitik syftar inte bara till att rycka ut i akuta situationer och rädda människor som drabbats av militära konflikter eller naturkatastrofer. Parallellt pågår ett mer långsiktigt arbete för att förebygga kriser och konflikter genom EU-kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete. EU avsätter 6,4 miljarder de närmaste sju åren till stöd för Västafrika EuropeAid arbetar med att minska fattigdomen i världen, säkerställa en hållbar utveckling och främja demokrati, fred och säkerhet. EuropeAid opererar bland annat i Västafrika, där 16 länder har påbörjat en utveckling mot demokrati, men där det fortfarande återstår arbete för att uppnå verklig fred och ekonomisk stabilitet. Brister i infrastrukturen och en svag industriell bas är hinder för utvecklingen av regionen. Till stöd för Västafrika och för att stödja investeringar och främja tillväxt i området, har EU avsatt 6,4 miljarder euro för åren fram till 2020 Under , har EU bidragit med 150 miljoner euro per år för att stärka den regionala integrationen i regionen. Pengarna har gått till en rad infrastrukturprojekt bland annat en del av den Transafrikanska motorvägen som snart kommer att färdigställas med den nya vägsträckan mellan Abidjan i Elfenbenskusten och Dakar i Senegal. Motorvägen kommer att främja handeln mellan länderna, men också minska restider, transportkostnader och antalet dödsfall. Ett annat projekt som stöds av EU går ut på att minska bananflugornas skador på grödorna i regionen, vilket förhoppningsvis ska gynna handeln med livsmedel. Förutom det arbetar EuropeAid för att länderna ska anta en gemensam handelspolitik. En gemensam tullunion är redan inrättad. Nästa steg är att avlägsna handelshinder mellan länderna. Dessutom kommer EU att finansiera åtgärder mot korruption och narkotikahandel, som är ett stort problem i området. millenniemålen År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativ till millennietoppmötet där världens ledare enades om följande mål för global utveckling som ska uppnås senast Halvera jordens fattigdom och hunger. 2. Se till att alla barn får gå i grundskola. 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 4. Minska barnadödligheten. 5. Förbättra mödrahälsan. 6. Stoppa spridningen av hiv och aids. 7. Säkra en hållbar utveckling. 8. Öka samarbetet kring bistånd och handel. Mycket har redan skett. Medellivslängden har ökat och fler människor har tillgång till rent vatten. Men mycket återstår också att göra. Miljontals människor befinner sig på flykt och hungern breder ut sig i världen. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka vilket bland annat leder till torka och översvämningar. västafrika EU har verkat länge i Västafrika. Tack vare EU:s insatser har till exempel barndödligheten i Niger halverats till 63 per tusen födda barn år I Burkina Faso byggs med EU-stöd Västafrikas största solcellskraftverk. Det kommer att alstra 32 gigawattimmar per år vilket motsvarar sex procent av landets nuvarande elproduktion. Västafrika har en befolkning på omkring 300 miljoner människor. Följande länder ingår i regionen: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo och Mauretanien. 10 fokus: europa

11 45 miljoner på Flykt asylansökningar i EU 1/ / drygt 45 miljoner människor i världen befann sig på flykt under det är den högsta siffran sedan miljoner av dem är flyktingar i sitt eget land. 36 miljoner, eller 80 procent befinner sig i ett utvecklingsland, flest i pakistan och iran. Endast en bråkdel av flyktingarna tog sig till Europa. AsylANsöKNINGAR I EU TOTAlT övriga: TysKlAND: flyktingar sökte asyl i EU-länderna under perioden 1 juli juni Under samma period beviljade EU-länderna asyl till drygt flyktingar. De flesta asylsökande kom från Syrien, Afghanistan och Somalia. De allra flesta, 81 procent av de som beviljades asyl fick det i fem medlemsländer; Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Belgien och Italien. I Sverige fick av flyktingarna skydd. Sverige var det EU-land som beviljade näst flest flyktingar asyl i relation till sin befolkning, bara Malta beviljade fler asyl per invånare. ITAlIEN: BElGIEN: storbritannien: sverige: FRANKRIKE: I världens största flyktingläger i Dadaab, Kenya, lever många i provisoriska hyddor gjorda av pinnar och papper. Foto: ECHO, Ian Van Engelgem BEvIljADE ANsöKNINGAR I EU TOTAlT TySKLAND: (23 PER INvåNARE) ÖVRIGA: FRANKRIKE: (14) ITALIEN: (42) FrontEx Sedan 1995 finns det inga gränskontroller mellan länderna inom EU, i enlighet med Schengenavtalet. Frontex bildades 2004 för att koordinera och utveckla kontrollen av EU:s yttre gräns samt främja samarbetet mellan EU-länderna i gränsfrågor. Frontex är en fransk förkortning för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. BELGIEN: (57) BEvIljADE ANsöKNINGAR I sverige TOTAlT övriga: ERITREA: SVERIGE: (190) STORBRITANNIEN: (14) somalia: syrien: fokus: europa 11

12 Myterna om eu del 6: EU vill FörBjUda lakritspipor EU-kommissionen har aldrig föreslagit ett förbud mot lakritspipor. Men när kommissionens förslag om nya lagar kring tobaksprodukter hamnade på Europaparlamentets bord, ville några parlamentariker ha förbud mot lakritspipor. Det röstades dock ner och det är fortfarande tillåtet att i lugn och ro njuta av en god lakritspipa efter en välsmakande middag eller för den delen vid vilket tillfälle som helst på dagen. Medborgardialogen: EngagErat möte i stadshuset 15 oktober hölls en medborgardialog i Blå hallen i Stockholms stadshus. EU-kommissionär Vivane Reding var huvudgäst tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson. Artemis Sofios, en av deltagarna i Medborgardialogen i Stockholm håller i Medborgarlådan med frågor från svenskar till EU-kommissionären Viviane Reding under Medborgardialogen den 15 oktober. Foto: EU-kommissionen 450 engagerade medborgare hade tagit plats i Blå hallen och Viviane Reding fick med sig många besked från deltagarna. De fick rösta med hjälp av mentometerknappar och resultaten var intressanta. 45 procent av deltagarna menar att praktik och lärlingsplatser är modellen för att få fler unga i arbete, 31 procent tror på att utbildning är lösningen. Hela 87 procent anser att EU behöver starkare instrument för att medlemsländerna ska respektera de grundläggande fri- och rättigheterna. Klimat och miljö är andra viktiga frågor, liksom sociala frågor och grundläggande fri- och rättigheter. Nu fortsätter Medborgardialogerna i Vilnius den 13 december, i Köpenhamn den 6 februari 2014, i London den 11 februari. Den 23 februari nästa år avslutar Viviane Reding med en sista dialog i Barcelona. Resultatet från dialogerna utmynnar sedan i en rapport om EU:s framtid som kommer att publiceras inför valet till Europaparlamentet den 25 maj KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobil: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt Tel: E-post: Chef för representationen: Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Omslag: Kristalina Georgieva och FN:s humanitära chef Valerie Amos, till höger, på ett gemensamt besök i Centralafrikanska republiken (CAR). Foto: ECHO. Tryck: Skaraborgs Offset, november 2013.

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00]

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Fördjupning Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Varje år hotar naturliga och av människan skapade katastrofer miljontals människoliv.

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Humanitärt bistånd och civilskydd

Humanitärt bistånd och civilskydd INSYN I EU POLITIKEN Hjälpa människor som drabbats av katastrofer och konflikter och skydda riskgrupper Humanitärt bistånd och civilskydd EU:s humanitära bistånd gör verklig skillnad för tusentals personer

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Frontex EU:s militanta födelsedagsbarn Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 25 SCIC 21/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum A. Ur Stockholmsprogrammet (http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fund amental_rights_within_european_union/jl0034_sv.htm)

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon Policy paper Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon República Argentina har en hög utbildningsstandard för både kvinnor och män, jämställdheten mellan män och kvinnor håller också

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström UNDP Brasilien Delegat: Pontus Källström Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Kriserna svenskarna glömt

Kriserna svenskarna glömt anna surinyach, car Kriserna svenskarna glömt Bruno de Cock, Kenya Saoussen Ben Cheikh, Jemen Juan-Carlos Tomasi, Zimbabwe anna surinyach, car Brendan Bannon, Kenya rapport från läkare utan gränser 2012-10-25

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Sidas humanitära bistånd 2014

Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som utsätts för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Finlands globala ansvar

Finlands globala ansvar Finlands globala ansvar 2007 Vad betyder globaliseringen för SFP? Globaliseringen innebär att det internationella samfundet står inför en rad gemensamma utmaningar. Därför måste vi allt mera kunna samarbeta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer