EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU i världen. fokus. en tidning från eu-kommissionen #9 2013"

Transkript

1 europa fokus # i detta nummer humanitär katastrof i syrien största givaren i världen handel som väg till välstånd en tidning från eu-kommissionen EU i världen

2 LEDARE EU:s stöd avgörande för människor i nöd I det här numret av Fokus Europa riktar vi blicken mot EU:s arbete utanför Europa. Kommissionen engagerar sig i utvecklingsländer över hela världen och arbetar aktivt för att uppfylla de så kallade milleniemålen. Under perioden beräknas nära 58 miljarder euro gå till biståndssatsningar. En stor del har med milleniemålen att göra. Våra insatser i Niger är ett av många exempel på vårt biståndsarbete. Där har landets regering tack vare EU:s stöd lyckats halvera barnadödligheten. foto: sanna skerdén EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang i världen för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd EU:s mer akuta krisstöd kommer just nu till användning i Filippinerna. Tyfonen som nyligen svepte fram över landet lämnade hundratusentals människor i nöd, vilket fick EU-kommissionen att avsätta 20 miljoner euro till katastrofhjälp för tyfonens offer. Ett annat land där EU bidrar med humanitärt stöd är Syrien. Den rådande konflikten har gjort att miljontals människor befinner sig på flykt. Tillsammans ger EU och medlemsländerna mer än två miljarder euro i bistånd till stöd för internflyktingar och till de som flytt från Syrien till grannländerna. Kristalina Georgieva är kommissionär för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. I en intervju i detta nummer av Fokus Europa berättar hon dels om vad EU gör för att lindra lidandet vid akuta kriser utanför EU:s gränser och dels om det mer långsiktiga arbete som EU bedriver för att motverka att konflikter uppstår. Dessa långsiktiga insatser talar även min svenske kollega Christian Leffler om. Han arbetar inom EU:s utrikesförvaltning och har stor insyn i de insatser EU gör för att främja demokrati i världen. Vi har starka band till många länder utanför våra egna gränser. Genom löften om långsiktig finansiering ökar handlingsutrymmet för flera exempelvis afrikanska regeringar att genomföra åtgärder som främjar ekonomiskt välstånd och politisk stabilitet i deras respektive länder. Även handelspolitiken används för att främja långsiktig utveckling och stabilitet. Med hjälp av lägre tullar, stöd till små exportföretag och råd om bättre förvaltning kan EU:s handels- och utvecklingspolitik samverka för att gynna de länder som har det sämst ställt. I vissa fall räcker emellertid inte de insatser som görs för att hjälpa människor i deras hemländer. Varje dag tvingas familjer och enskilda att lämna sina hem på grund av kriser och konflikter. Hundratusentals människor söker varje år asyl i EU med förhoppningen om att skapa sig en trygg framtid i något av våra 28 medlemsländer. Efter 14 års förhandlingar har medlemsländerna nu enats om kommissionens förslag om en gemensam asylpolitik för EU. Idag tar fem länder, däribland Sverige, emot flertalet asylsökanden och mer kan göras för att underlätta för de som söker sig till Europa. Kommissionen med kommissionärerna Kristalina Georgieva och Andris Piebalgs i spetsen har slagit fast att EU kommer att fortsätta sitt stora engagemang för långsiktigt demokratiarbete och för att hjälpa människor i akut nöd. EU är en viktig kraft i världen och vi måste fortsätta att göra vår röst hörd! Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige 2 fokus: europa

3 Svenske Christian Leffler är chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. EU skapar långsiktighet i bistånder EU har alltid hjälpt andra EU har alltid blickat utanför sina gränser och samverkat med omvärlden genom såväl handel och bistånd, som andra politikområden. Det säger Christian Leffler, chef för Amerikaavdelningen inom EU:s utrikesförvaltning, EEAS. Europeiska gemenskapen bildades strax innan den stora avkoloniseringen började på 1960-talet och det blev naturligt att fortsätta samarbetet med de nya självständiga nationerna. Samarbetet har utökats genom åren. Länderna kring Medelhavet fanns med från början, sedan tillkom forna kolonier i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet, därefter Asien och Latinamerika. Ännu fler tillkom i och med omvälvningarna i Östoch Centraleuropa. EU:s bistånd fördelas i samarbete med länderna själva. Mycket av det traditionella biståndet kanaliseras genom mottagarländernas budgetar och förvaltningar för att stödja deras utveckling. Förutom katastrofbistånd och militära insatser går en stor del av pengarna till insatser och stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om demokratiska val utan även om hur man styr ett land, hur förvaltningarna ska se ut. Och EU försöker skapa långsiktighet i biståndet, därför gör vi utfästelser mot mottagarländerna på sju år så att biståndet kan planeras in i mottagarländernas långsiktiga budgetar, säger Christian Leffler. När järnridån föll och inflytandet från Sovjet minskade genomgick flera länder i Centraleuropa stora omvälvningar. EU var med och bidrog till en utveckling mot demokratiska marknadsekonomier. Vi erbjöd vår expertis i många frågor och bedrev ett systematiskt arbete för att hjälpa till att bygga upp staternas förvaltningar. Det här gäller både länder som senare blev medlemmar i EU och länder som väntar på att få komma med. De metoder som då utvecklades används nu på flera håll utanför EU:s gränser. Men ibland är inte långsiktighet den rätta metoden. EU rycker också ut till krishärdar. Till exempel har EU stationerat krigsfartyg också svenska utanför Somalias kust för att förhindra piratattacker. En EU-mission finns också i Mali för att stödja den afrikanska fredsstyrkan. I Somalia har flottinsatserna varit framgångsrika och piratattackerna minskat kraftigt. Det har lett till att EU tillsammans med andra länder kan utöka insatserna för utbildning, hälsa och sjukvård. I Mali har vi stora fleråriga program för att skapa utbildning och jobb och för bättre jordbruksmetoder. Vi arbetar på flera plan och demokratifrågorna är alltid med. fokus: europa 3

4 Kristalina Georgieva på besök hos syriska flyktingar i en flyktingförläggning i Kilis på den turkisk-syriska gränsen. Foto: EU Syrien en läxa för oss alla Kristalina GeorGieva om syrienkrisen: Fn borde ha reagerat tidigare Syrien är den största humanitära krisen i världen och har länge funnits högst på vår agenda. Men det internationella samfundet, framför allt FN:s säkerhetsråd, borde ha reagerat tidigare, för att sätta stopp på våldet och fört de stridande parterna till förhandlingsbordet. Det här är en läxa för oss alla och jag är rädd att vi får leva länge med effekterna av Syrienkrisen. Det säger Kristalina Georgieva, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. 4 fokus: europa Till stöd för flyktingar i Syrien och de omgivande grannländerna, ger EU och medlemsländerna nu tillsammans mer än 2 miljarder euro i bistånd. EU är en generös bidragsgivare vid humanitära kriser och katastrofer, påpekar Kristalina Georgieva och i Mellanöstern har EU funnits med humanitärt stöd i mer än tio år, enskilt eller tillsammans med andra biståndsgivare. Vi, EU-kommissionen och medlemsstaterna, har ett extra ansvar inför våra skattebetalare att se till att biståndspengarna hanteras på bästa sätt, och om vi arbetar tillsammans kan vi göra mer vid humanitära kriser. Ett exempel är EU:s insats i Mali där 150 miljoner euro nu går till humanitärt bistånd och 728 miljoner till återuppbyggnad, förbättring av säkerhetssituationen och bekämpandet av terrorism. Där samarbetar EU och FN med Afrikanska Unionen. Våra medlemsländer har åtagit sig att reagera på humanitära kriser, solidaritet är ju en grundläggande europeisk värdering, men vi agerar också i eget intresse en kris någonstans i världen kan orsaka kaos och instabilitet även på andra håll. Vad kan då EU göra för att förebygga eller undvika konflikter, som den i Syrien? Idag utkämpas konflikter på gatorna och bland befolkningen. Det leder till lidande och otrygghet och det kräver nya lösningar. Med vårt stöd för utveckling och vår handelspolitik arbetar vi för ett bättre liv för människorna i utvecklingsländerna, vilket minskar risken för konflikter. Vårt stabiliseringsinstrument bidrar till att förebygga och hjälpa efter konflikter samt att bygga fred. Det här verkar på lång sikt, men när det redan är kris kan vi kliva in med mer diplomatiska ansträngningar och sanktioner och också arbeta tillsammans både inom Europa och tillsammans med FN och internationella organisationer. Stabiliseringsinstrumentet, som ingår i EU:s långtidsbudget, lånar ut pengar till Euroländerna för att förebygga och reagera på kriser och konflikter. Kristalina Georgieva deltog under Almedalenveckan i somras, här tillsammans med Rädda Barnens Elisabeth Dalin. Foto EU-kommissionen

5 EU lindrar nöden för tyfonens offer Vindar på omkring 300 km/h gjorde omkring människor hemlösa när tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november. Plastskynket på bilden är det enda skydd den här pojken och hans familj har. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino EU och medlemsländerna är världens största biståndsgivare är nära 58 miljarder euro budgeterade till insatser runt om i världen från EU och dess medlemsländer. Det är 6 procent av EU:s totala budget på 960 miljarder euro. Tyfonen Hayan svepte in över Filippinerna i början av november 2013 och lämnade en omfattande förödelse efter sig. Minst personer dog. För att lindra nöden för tyfonens offer har EU-kommissionen till dags datum avsatt över 20 miljoner Euro. Medlemsländerna har bidragit med ytterligare 25 miljoner Euro. ECHO är EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och bildades som ett uttryck för den europeiska solidariteten med människor i nöd. Sedan 1997 har ECHO avsatt 45,7 miljoner euro till humanitär hjälp och 21 miljoner euro för att hjälpa offren för väpnade konflikter på Filipinerna. Sammanlagt har ECHO under 20 år, från starten 1992 till 2012, kanaliserat cirka 14 miljarder euro i humanitärt bistånd till länder världen över. Bara under 2011 fick närmare 150 miljoner människor i över 80 länder hjälp från ECHO. EU ansluter sig till FN:s millenniemål som bland annat innebär att fattigdomen ska utrotas på ett hållbart sätt. Utvecklings- länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet får den största delen av det humanitära biståndet från EU. Det går framåt för vissa mål, men inte så bra för andra antogs en ny plan för EU:s biståndspolitik eftersom det tillkommit både nya givarländer och nya problem i utvecklingsländerna. Den nya planen har två huvudmål; biståndet ska dels främja demokrati, de mänskliga rättigheterna och en god samhällsstyrning, dels bidra till en hållbar tillväxt så att människor själva kan ta sig ut fattigdomen. Bidragen inriktas på tre områden; social trygghet, vård och hälsa och utbildning samt sysselsättning företagsklimat, handel och världsmarknader hållbarhet inom jordbruk och energi. Tanken är att människor ska få hjälp till självhjälp och ta makten över sin egen framtid. Men ibland behövs det snabba insatser och katastrofhjälp som efter tyfonen på Filippinerna. Andra exempel på natur- I ett område på 100 kilometer runt tyfonen Hayans öga blev 80 procent av allting totalförstört. Foto: EU/ECHO, Arlynn Aquino katastrofer som inträffat i år där EU har finansierat hjälpinsatser är jordbävningen på Filippinerna i oktober då cirka 200 människor omkom, och cyklonen Phailin i Indien. fokus: europa 5

6 EU:s hjälpinsat europa Insatser för att assistera bland andra Albanien och Bulgarien vid allvarallvar liga skogsbränder och översvämningar. EU är världens största bidragsgivare med 58 miljarder euro budgeterade för nästa sjuårsperiod. Pengarna går till direkt katastrofhjälp, men också till att främja demokratier, de mänskliga rättigrättig heterna och bidra till att människor tar sig ur sin fattigdom. centralamerika Mer än 172 miljoner euro sedan 1994 i humanitärt bistånd. 6 fokus: europa EU samarbetar med regeringen i Elfenbenskusten för att bygga upp de sociala tjänsterna i landet. Foto: ECHO, Anouk Delafortrie haiti Nära 140 miljoner euro i katastrofhjälp efter den stora jordbävningen I Mutogos grundskola på gränsen mellan Uganda och Demokratiska Republiken Kongo, går tiotals kongolesiska flyktingbarn, bland dem 13-årige Mugenyi Kule, till vänster. Foto: ECHO, Martin Karimi sahel 339 miljoner euro under 2012 för att bekämpa svälten i Sahel som är en av världens fattigaste regioner. Den plötsliga inströmningen av syrier över den Irakiska gränsen tvingade UNHCR att skicka hjälp till regionen. Bilden är tagen den 23 augusti i år. Foto: UNHCR: G Gubaeva

7 ser i världen Syrien Europa är den största bidragsgivaren till de drabbade av krisen i Syrien. EU har bidragit med 843 miljoner euro till humanitär hjälp. Dessutom har EU-länder själva bidragit med över 884 miljoner euro. tjetjenien, norra kaukasus 239 miljoner euro mellan 1999 och 2011 för att stödja offren för konflikten i Tjetjenien. irak EU antog ett stödpaket 2013 på 7 miljoner euro till Irak, 2010 beviljades ett stödpaket på 18 miljoner euro, bägge till humanitärt bistånd. afghanistan ECHO har verkat i Afghanistan i 17 år och bidragit med totalt 520 miljoner euro i livräddande insatser under den tiden. Ytterligare 60 miljoner euro har anslagits under 2012 och 2013 för ytterligare humanitär hjälp. japan Efter jordbävningen och tsunamin i mars 2011 skickade EU bland annat skickades sju ton filtar, dunkar och vattentan- kar, madrasser och generatorer till landet med mera. uganda 158 miljoner euro till katastrofhjälp mellan 2002 och AfrikAs horn Drygt 1,2 miljarder euro i humanitärt bistånd till Afrikas horn sedan Ytterligare 270 miljoner euro har satsats för att långsiktigt utveckla regionen. jemen 33 miljoner euro till mat, stödutfordring, vatten och sanitet och grundläggande sjukvård bland flyktingar i området under 2013 och ytterligare 53 miljoner euro kommer direkt från medlemsländerna. indien Nära euro avsattes till katastrofhjälp sedan en cyklon förstörde det mesta i sin väg den 12 oktober i år. Kambodja 6 miljoner euro, som gått till mat, brunnar, latriner, och hjälp till återuppbyggnad av förstörda gårdar efter svåra översvämningar i Kambodja och grannlän- derna under En sjukvårdare utsänd av ECHO mäter omfånget på överarmen på ett barn i Madhya Pradesh i Indien för att avgöra om barnet är underviktigt. Foto: ECHO, Arjun Claire I Afghanistan pågår vaccination av barn i ECHO:s regi. Foto: ECHO, Pierre Prakash fokus: europa 7

8 Lena Sund, jurist på EU:s direktorat för handel, har fokus på mänskliga rättigheter. EU sänker tullarna för världens fattigaste länder Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna Det finns fler sätt att ge bistånd på än genom regelrätta penningutbetalningar förmånliga handelsavtal är ett. Det råder tullfrihet inom EU:s gränser, men för länder utanför EU gäller tullar mot EU-länderna. För världens minst utvecklade länder kan ändå upp till 98 procent av exporten till EU vara tullfri, detta tack vare the General Scheme of Preferences (GSP), EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer, som ger länderna lägre tullar eller tullbefrielse. Lena Sund, svensk jurist, arbetar inom EU-kommissionens direktorat för handel med fokus på mänskliga rättigheter. Nu har vi reformerat GSP:n och den nya förordningen GSP+, börjar gälla den 1 januari nästa år, berättar hon. I den har vi försökt fokusera på de allra fattigaste länderna och länder i låg- och medelinkomstskiktet. Länder med hög- eller medelhöga inkomster får inga tullpreferenser i fortsättningen med dem sluter vi gärna frihandelsavtal istället. GSP har funnits sedan Syftet är att främja konkurrenskraften för utvecklingsländerna, men också att ge dem tillträde till EU:s inre marknad och att integrera dem i världshandeln. För att få ta del av förmånerna i GSP+systemet måste länderna ansöka och förhandla med EU och det är bland annat där Lena Sund kommer in. För att få en ansökan godkänd måste länderna bl a visa att de har internationella åtaganden för grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Vi kontrollerar också att länderna sköter sig. Om vi hittar grava fel utreder vi för att se om vi ska suspendera landet tillfälligt. Det har visat sig att många länder intensifierat sitt arbete för mänskliga rättigheter för att få preferenser. Rent allmänt tycker jag att vissa frågor om mänskliga rättigheter är viktigare än andra i handelssammanhang; barnhandel och tvångsarbete till exempel. Men importförbud av varor är inte lösningen, menar Lena Sund. Förhållandena blir inte bättre bara för att vi säger nej till dem, då är det bättre att inleda förhandlingar och diskussioner om frivilliga förbättringar. Vid sidan av GSP finns omfattande handelsrelaterat bistånd för att öka utvecklingsländers förmåga att exportera och importera genom effektivisering av handeln. Ökad handel bidrar ju till ländernas utveckling, och ett högt utvecklat land har bättre förutsättningar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna än de allra fattigaste, säger Lena Sund. 8 fokus: europa

9 Uppdrag: Bekämpa pirater och terrorister I december 2008 inleddes Operation Atalanta, EU:s marina insats, utanför Somalias kust. Anledningen var de många attackerna av pirater utefter kusten och i Adenviken. I Niger i Västafrika pågår en annan typ av insatser, här ger EU råd och hjälp till självhjälp. Mannar från den tyska fregatten FGS Köln stoppade och bordade en misstänkt dhow i mars Foto: EU Naval Force En lång rad EU-länder deltar med fartyg i operationen, bland dem Sverige, men även länder utanför EU såsom Norge och Montenegro har skickat fartyg. Huvudsyftet är att skydda Afrikanska Unionens och FN:s leveranser av mat till Somalia, men också att skydda andra fartyg som går genom Suezkanalen och ut i Adenviken. EU:s närvaro i vattnen utanför Afrikas horn har gett resultat. Piratattackerna har nästan upphört under 2013 och därmed har också leveranserna av mat och andra förnödenheter kunnat genomföras säkert till befolkningen i Somalia. Om uppdraget utanför Afrikas horn i grunden är militärt, är EU:s engagemang i Niger i Västafrika ett civilt uppdrag. Niger är ett av länderna i Sahel, regionen som sträcker sig tvärs över Afrika mellan Sahara i norr och de bördiga områdena längre söderut. Uppdraget i Niger inleddes sommaren 2012 på begäran av den nigerianska regeringen sedan oroligheter i grannlandet Mali ökat behovet av stabilitet också i Niger. I Mali har fransk militär gripit in och stoppat väpnade islamister. I Niger hjälper EU de lokala myndigheterna att bekämpa terrorism och organi- serad brottslighet genom utbildning av de lokala säkerhetsstyrkorna. Dessutom ger EU råd och bistånd för att öka de nationella polisstyrkornas kapacitet och samarbete med grannländerna. Nära 50 europeiska experter finns stationerade i Nigers huvudstad Niamey och samarbetsmän i både Mali och Mauretanien är knutna till uppdraget. ECHO.s samordnare i Niger talar med en köpman på Affalamarknaden i Niger om priserna på hirs. Foto: EU/ECHO fokus: europa 9

10 Europeaid arbetar långsiktigt Handeln ska underlättas genom stödet från EU. Här en marknad i Cotonou i Benin. Foto: EuropeAID EU:s biståndspolitik syftar inte bara till att rycka ut i akuta situationer och rädda människor som drabbats av militära konflikter eller naturkatastrofer. Parallellt pågår ett mer långsiktigt arbete för att förebygga kriser och konflikter genom EU-kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete. EU avsätter 6,4 miljarder de närmaste sju åren till stöd för Västafrika EuropeAid arbetar med att minska fattigdomen i världen, säkerställa en hållbar utveckling och främja demokrati, fred och säkerhet. EuropeAid opererar bland annat i Västafrika, där 16 länder har påbörjat en utveckling mot demokrati, men där det fortfarande återstår arbete för att uppnå verklig fred och ekonomisk stabilitet. Brister i infrastrukturen och en svag industriell bas är hinder för utvecklingen av regionen. Till stöd för Västafrika och för att stödja investeringar och främja tillväxt i området, har EU avsatt 6,4 miljarder euro för åren fram till 2020 Under , har EU bidragit med 150 miljoner euro per år för att stärka den regionala integrationen i regionen. Pengarna har gått till en rad infrastrukturprojekt bland annat en del av den Transafrikanska motorvägen som snart kommer att färdigställas med den nya vägsträckan mellan Abidjan i Elfenbenskusten och Dakar i Senegal. Motorvägen kommer att främja handeln mellan länderna, men också minska restider, transportkostnader och antalet dödsfall. Ett annat projekt som stöds av EU går ut på att minska bananflugornas skador på grödorna i regionen, vilket förhoppningsvis ska gynna handeln med livsmedel. Förutom det arbetar EuropeAid för att länderna ska anta en gemensam handelspolitik. En gemensam tullunion är redan inrättad. Nästa steg är att avlägsna handelshinder mellan länderna. Dessutom kommer EU att finansiera åtgärder mot korruption och narkotikahandel, som är ett stort problem i området. millenniemålen År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativ till millennietoppmötet där världens ledare enades om följande mål för global utveckling som ska uppnås senast Halvera jordens fattigdom och hunger. 2. Se till att alla barn får gå i grundskola. 3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 4. Minska barnadödligheten. 5. Förbättra mödrahälsan. 6. Stoppa spridningen av hiv och aids. 7. Säkra en hållbar utveckling. 8. Öka samarbetet kring bistånd och handel. Mycket har redan skett. Medellivslängden har ökat och fler människor har tillgång till rent vatten. Men mycket återstår också att göra. Miljontals människor befinner sig på flykt och hungern breder ut sig i världen. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka vilket bland annat leder till torka och översvämningar. västafrika EU har verkat länge i Västafrika. Tack vare EU:s insatser har till exempel barndödligheten i Niger halverats till 63 per tusen födda barn år I Burkina Faso byggs med EU-stöd Västafrikas största solcellskraftverk. Det kommer att alstra 32 gigawattimmar per år vilket motsvarar sex procent av landets nuvarande elproduktion. Västafrika har en befolkning på omkring 300 miljoner människor. Följande länder ingår i regionen: Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo och Mauretanien. 10 fokus: europa

11 45 miljoner på Flykt asylansökningar i EU 1/ / drygt 45 miljoner människor i världen befann sig på flykt under det är den högsta siffran sedan miljoner av dem är flyktingar i sitt eget land. 36 miljoner, eller 80 procent befinner sig i ett utvecklingsland, flest i pakistan och iran. Endast en bråkdel av flyktingarna tog sig till Europa. AsylANsöKNINGAR I EU TOTAlT övriga: TysKlAND: flyktingar sökte asyl i EU-länderna under perioden 1 juli juni Under samma period beviljade EU-länderna asyl till drygt flyktingar. De flesta asylsökande kom från Syrien, Afghanistan och Somalia. De allra flesta, 81 procent av de som beviljades asyl fick det i fem medlemsländer; Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Belgien och Italien. I Sverige fick av flyktingarna skydd. Sverige var det EU-land som beviljade näst flest flyktingar asyl i relation till sin befolkning, bara Malta beviljade fler asyl per invånare. ITAlIEN: BElGIEN: storbritannien: sverige: FRANKRIKE: I världens största flyktingläger i Dadaab, Kenya, lever många i provisoriska hyddor gjorda av pinnar och papper. Foto: ECHO, Ian Van Engelgem BEvIljADE ANsöKNINGAR I EU TOTAlT TySKLAND: (23 PER INvåNARE) ÖVRIGA: FRANKRIKE: (14) ITALIEN: (42) FrontEx Sedan 1995 finns det inga gränskontroller mellan länderna inom EU, i enlighet med Schengenavtalet. Frontex bildades 2004 för att koordinera och utveckla kontrollen av EU:s yttre gräns samt främja samarbetet mellan EU-länderna i gränsfrågor. Frontex är en fransk förkortning för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser. BELGIEN: (57) BEvIljADE ANsöKNINGAR I sverige TOTAlT övriga: ERITREA: SVERIGE: (190) STORBRITANNIEN: (14) somalia: syrien: fokus: europa 11

12 Myterna om eu del 6: EU vill FörBjUda lakritspipor EU-kommissionen har aldrig föreslagit ett förbud mot lakritspipor. Men när kommissionens förslag om nya lagar kring tobaksprodukter hamnade på Europaparlamentets bord, ville några parlamentariker ha förbud mot lakritspipor. Det röstades dock ner och det är fortfarande tillåtet att i lugn och ro njuta av en god lakritspipa efter en välsmakande middag eller för den delen vid vilket tillfälle som helst på dagen. Medborgardialogen: EngagErat möte i stadshuset 15 oktober hölls en medborgardialog i Blå hallen i Stockholms stadshus. EU-kommissionär Vivane Reding var huvudgäst tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson. Artemis Sofios, en av deltagarna i Medborgardialogen i Stockholm håller i Medborgarlådan med frågor från svenskar till EU-kommissionären Viviane Reding under Medborgardialogen den 15 oktober. Foto: EU-kommissionen 450 engagerade medborgare hade tagit plats i Blå hallen och Viviane Reding fick med sig många besked från deltagarna. De fick rösta med hjälp av mentometerknappar och resultaten var intressanta. 45 procent av deltagarna menar att praktik och lärlingsplatser är modellen för att få fler unga i arbete, 31 procent tror på att utbildning är lösningen. Hela 87 procent anser att EU behöver starkare instrument för att medlemsländerna ska respektera de grundläggande fri- och rättigheterna. Klimat och miljö är andra viktiga frågor, liksom sociala frågor och grundläggande fri- och rättigheter. Nu fortsätter Medborgardialogerna i Vilnius den 13 december, i Köpenhamn den 6 februari 2014, i London den 11 februari. Den 23 februari nästa år avslutar Viviane Reding med en sista dialog i Barcelona. Resultatet från dialogerna utmynnar sedan i en rapport om EU:s framtid som kommer att publiceras inför valet till Europaparlamentet den 25 maj KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Tel: Mobil: E-post: Pressekreterare: Johan Wullt Tel: E-post: Chef för representationen: Pierre Schellekens Tel: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Omslag: Kristalina Georgieva och FN:s humanitära chef Valerie Amos, till höger, på ett gemensamt besök i Centralafrikanska republiken (CAR). Foto: ECHO. Tryck: Skaraborgs Offset, november 2013.

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND Rädda liv och minska mänskligt lidande Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ETT UTTRYCK FÖR SOLIDARITET Genom att tillhandahålla humanitärt bistånd försöker

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU Justitiedepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 115 Förslag till rådets förordning om tillhandahållande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny partnerskapsram med tredjeländer Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2016) 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien P7_TA-PROV(203)044 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 203 om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2014)0026 EU:s reaktion på utbrottet av Ebola Europaparlamentets resolution av den 18 september 2014 om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU14 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00]

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Fördjupning Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Varje år hotar naturliga och av människan skapade katastrofer miljontals människoliv.

Läs mer

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Europas förenta krafter 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Centerpartiet vill: Göra EU till en global ledare som har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Lagliga vägar ö. Kan vi skapa lagliga vägar över Medelhavet? Lisa Pe lling

Lagliga vägar ö. Kan vi skapa lagliga vägar över Medelhavet? Lisa Pe lling Lagliga vägar ö v e r Medelh avet En färd p lan Lisa Pe lling Kan vi skapa lagliga vägar över Medelhavet? Bio Rio 2015-11-26 Lisa Pelling, Viktor Banke, Madelaine Seidlitz, Ida Holmgren Mikael Feldbaum

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan

När människor tvingas återvända. Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan När människor tvingas återvända Michael Williams, Team Support Migration, Svenska kyrkan 1. Självmant återvändande MVs rutiner - återvändandesamtal Om inga id-handlingar besök hos ambassad Tidsfrister

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA 10 GLOBALA FAKTA OM I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H 1. Det finns ungefär 800 miljoner vuxna som inte kan läsa i världen 1 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND VUXNA ANALFABETER ANDELEN ANALFABETER

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Humanitärt bistånd och civilskydd

Humanitärt bistånd och civilskydd INSYN I EU POLITIKEN Hjälpa människor som drabbats av katastrofer och konflikter och skydda riskgrupper Humanitärt bistånd och civilskydd EU:s humanitära bistånd gör verklig skillnad för tusentals personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Eu-valet i Halland 25 maj 2014

Eu-valet i Halland 25 maj 2014 Eu-valet i Halland 25 maj 2014 NÄR? Valet till EU-parlamentet sker i hela EU samtidigt. Den 25 maj kan man gå till vallokalen och rösta. Den 7 maj öppnar förtidsröstningen. VEM? Du som är svensk medborgare

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Bilden av svenskt bistånd i Afrika

Bilden av svenskt bistånd i Afrika Bilden av svenskt bistånd i Afrika 2013 2014-06-30 Offer. Politik. Vita hjälpande händer. Hur media rapporterar påverkar hur vår bild av svenskt bistånd ser ut. Och det är en grumlig, onyanserad bild som

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 25 SCIC 21/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum A. Ur Stockholmsprogrammet (http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fund amental_rights_within_european_union/jl0034_sv.htm)

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer