Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag , kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag 2014-12-10, kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Utbildningsnämnden Nr 10 Tid: Onsdag , kl. 18:00 21:00 Plats: Skogshem och Wijk konferens Ledamöter Torsten Engevik (FP) Lars Björndahl (M) Niclas Carlsson (M) Christer Mohlin (C), Birgitta Sköld (LP) Jan-Olof Gurinder (S) Patrik Sandström (MP) Thomasine von Essen (KD) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare: Karin Carleborg (M) Caroline Sandblom (C), 101 Närvarande ersättare: Caroline Sandblom (C), Lena Grafström (LP) Erik Wallin (MP) Thor-Björn Schiller (KD) Hanna Åkermark (M) Övriga närvarande: Per-Åke Henriksson Lotta Lundstedt Kerstin Spindler Maria Elmér Linnea Olsson Utbildningschef Ekonomichef Administrativ chef Chef kvalitet, utveckling och forskning Verksamhetsuppföljare kostverksamhet, 101 Sinikka Suutari Upphandlare, 101 Tommy Sandebring Avgående gymnasiechef, Maria Wersäll Gymnasiechef, Eva-Lotta Arenander Richard Crole-Rees Rektor vuxenutbildningen, Sekreterare

2 Beredning: Utbildningsnämndens presidium har sammanträtt den 1 december 2014 för att förbereda dagens sammanträde. Närvarande ledamöter var Lars Björndahl och Christer Mohlin. Paragrafer med asterisk (*) markerar ärenden med närvarorätt för personalföreträdare i utbildningsnämnden. Justering: Birgitta Sköld utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justering: Vid protokollet: Torsten Engevik Richard Crole-Rees Birgitta Sköld Att tillkännagivande om justeringen av detta protokoll har anslagits på stadens anslagstavla den 2015, intygar: Utdrag från detta protokoll har expedierats den 2015, intygar: 2

3 Ärenden 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Sammanfattning av ärendet Sinikka Suutari, upphandlare, och Linnea Olsson, verksamhetsuppföljare kostverksamhet, informerade om arbetet med ny kostentreprenadupphandling under Beslut Utbildningsnämndens nya ordförande 2015 får i uppdrag att bjuda in en representant för varje parti i utbildningsnämnden, till att bilda en arbetsgrupp för fortsatt dialog om kostentreprenadupphandlingen. Yrkanden och beslutsgång Ordföranden (FP) yrkade att utbildningsnämndens nya ordförande 2015 ges uppdraget att bjuda in en representant för varje parti i utbildningsnämnden, till att bilda en arbetsgrupp för fortsatt dialog om kostentreprenadupphandlingen. Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Särskilda yttranden Caroline Sandblom (C) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 1. Niclas Carlsson (M), Torsten Engevik (FP), Birgitta Sköld (LP) och Thomasine von Essen (KD) lämnade ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2. Patrik Sandström (MP) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 3. Jan-Olof Gurinder (S): Jag instämmer i särskilt yttrande från Patrik Sandström (MP). Handlingar Sammanfattning av kostupphandlingen Riktlinjer för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) (UN/2014:230) Sammanfattning av ärendet Det finns sedan gymnasiereformen 2011 två typer av idrottsgymnasier i Sverige, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG är nationella. NIU är regionala/lokala. Lidingö stad har hittills utnyttjat möjligheten att teckna särskilda samverkansavtal angående NIU med kommuner utanför vårt eget 3

4 samverkansområde. Dessa avtal för med sig principiella tveksamheter samt betydande kostnader för kommunen. Behandling av ärendet Information lämnades om ärendet. Synpunkter från berörda idrottsföreningar på Lidingö kommer att inhämtas innan beslut fattas i ärendet. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Redovisning av kostnader för Lidingö stad för pågående NIU-utbildningar utanför Stockholms läns samverkansområde. Bilaga Upphandling av vuxenutbildning (UN/2014:234) Sammanfattning av ärendet Nuvarande avtal med fristående anordnare av vuxenutbildning löper ut i juni För att fortsatt kunna erbjuda valfrihet inom ett stort antal ämnen och kurser görs en ny upphandling gemensamt med fem andra kommuner i Stockholms län. Ekerö kommun samordnar upphandlingen. Avtalstiden är två och ett halvt år med möjlighet till förlängning i upp till ett och ett halvt år. Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandlingen av gymnasial vuxenutbildning. 2. Utbildningschefen får uppdrag att underteckna fullmakt för Ekerö kommun att genomföra upphandlingen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Förfrågningsunderlag, Ekerö kommun. Fullmakt, Ekerö kommun. 4

5 104 Kvalitet, utveckling och forskning (UN/2014:1) Maria Elmér, chef kvalitet, utveckling och forskning, informerade om: Påkallad tillsyn av Prästkragens förskola. Förändringar i LJUS-samarbetet. Svar på frågor från Caroline Sandblom (C). 105 Tillfällig utökning av barnantalet vid förskolan Blåkulla (UN/2014:174) Sammanfattning av ärendet Blåkulla föräldrakooperativ har godkännande och rätt till bidrag att driva en fristående förskola för 24 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan söker dispens för ett 25:e barn under perioden Beslut Föräldrakooperativet Blåkulla beviljas dispens för ett 25:e barn på förskolan under perioden Följande villkor gäller: 1. Det 25:e barnet är fött Om något av de barn som idag är inskrivna på Blåkulla föräldrakooperativ väljer att säga upp sin placering med sista närvarodag under perioden eller om barnet väljer att inte börja medger inte dispensen att platsen får ersättas med andra barn, så att barngruppen totalt uppgår till 25 barn. Platsen får ersättas så att barngruppen totalt uppgår till 24 barn. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,

6 106 Riktlinjer för arbetet med FN:s barnkonvention (UN/2014:241) Sammanfattning av ärendet FN:s barnkonvention antogs 1989 och har ratificerats av svenska staten. Ett arbete pågår nationellt med att omsätta konventionen i praktisk handling i stat, kommun och landsting. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hur barnperspektivet på ett systematiskt sätt ska kunna ingå i utbildningsnämndens och förvaltningens arbete. Beslut 1. Utbildningsnämnden antar riktlinjer för arbetet med FN:s barnkonvention. 2. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid samtliga beslutsärenden som påverkar barn och unga. 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige, till exempel i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. Yrkanden och beslutsgång Patrik Sandström (MP) yrkade bifall till föreliggande förslag med tillägg av en beslutspunkt 3 med följande lydelse: 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Lars Björndahl (M) yrkade bifall till Patrik Sandströms förslag med följande tillägg till punkt 3: 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige, till exempel i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag med Patrik Sandströms och Lars Björndahls tilläggsyrkanden. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) Sammanfattning av ärendet Utbildningsförvaltningen har upprättat månadsrapport för oktober Enligt redovisningen i ekonomisystemet uppvisar utbildningsnämnden ett underskott på 18,7 mnkr för perioden januari-oktober Med hänsyn tagen till att utfallet för 6

7 pengfinansierad verksamhet har varit högre än budgeterat blir det justerade resultatet för perioden januari-oktober 2014 att utbildningsnämnden uppvisar ett underskott på 9,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är att utbildningsnämnden kommer att generera ett underskott på 13,0 mnkr. Beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2014 enligt tjänsteskrivelse med bilaga, , och överlämnar den till kommunstyrelsen. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Särskilda yttranden Jan-Olof Gurinder (S) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 4. Christer Mohlin (C) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 5. Patrik Sandström (MP) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 6. Niclas Carlsson (M), Torsten Engevik (FP), Birgitta Sköld (LP) och Thomasine von Essen (KD) lämnade ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, Slutattestanter 2015 (UN/2014:240) Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden utser årligen slutattestanter för de ekonomiska transaktionerna inom utbildningsförvaltningens verksamhet. Syftet med attestreglerna är att säkerställa att de ekonomiska transaktioner som bokförs är korrekta och att beslut är fattade av behörig person. Beslut Utbildningsnämnden fastställer slutattestanter för år Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,

8 109 Utbildningschefen informerar (UN/2014:2) Utbildningschef Per-Åke Henriksson informerade om: Stadsdirektörens redovisning av uppdrag med anledning av prognostiserade underskott i utbildningsnämnden och stöd- och omsorgsnämnden. Försenade hälsokontroller på Källängens skola. Omorganisation av enheten stöd och hälsa inom utbildningsförvaltningen. 110 Delegationsärenden (UN/2014:3) Delegationsbeslut redovisades. Handlingar Lista över delegationsbeslut december 2014, Meddelanden (UN/2014:4) Meddelanden till utbildningsnämnden redovisades. Handlingar Lista över meddelanden december 2014, Övriga frågor (UN/2014:5) Frågor från Caroline Sandblom (C) om tillsyn av fristående verksamhet och svarsfrekvens på brukarundersökningen. Frågorna besvarades under 104. Tidigare ställd fråga från Caroline Sandblom (C) om utveckling av rörligt stöd besvarades under 107. Handlingar Frågor från Caroline Sandblom (C), Sammanfattning av rörligt stöd och placeringar ,

9 Protokollsbilaga 1 Utbildningsnämnden Särskilt Yttrande (ersättare) 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Centerpartiet önskar att de specifika mål och krav som återfinns i vårt tidigare förslag till måltidspolicy för staden tas med redan vid kostupphandlingen under 2015 (bilaga). Vi vill särskilt prioritera: 50% ekologiska och kravcertifierade råvaror Matens ska vara fri från onödiga tillsatser Maten ska vara ursprungs- och näringsdeklarerad så långt möjligt Maten ska baseras på hälsosamma fetter och undvika transfetter För animaliska produkter skall produktionsmetoden vara förenlig med svensk djurskyddslagstiftning Antalet varutransporter till enheterna ska samordnas och minimeras. Krav på typ av transportfordon ställs i upphandling i samverkan med berörda förvaltningar Genmodifierade grödor ska undvikas så långt det är möjligt Etiskt märkta produkter ska väljas i så stor utsträckning som möjligt Rödlistade eller utrotningshotade arter ska inte förekomma Centerpartiet föreslår att upphandlingen ställer krav på att en utbildad kock ansvarar för tillagning och kvalitet vid varje kök. Centerpartiet föreslår att UN utformar en egen måltidspolicy som är detaljerad och anpassad för barn och ungdomar. Centerpartiet Lidingö Caroline Sandblom (ersättaryttrande) 9

10 Bilaga Centerpartiets förslag till Lidingö stads måltidspolicy från juni 2014 *Understrukna avsnitt indikerar tillägg till majoritetens version till ny måltidspolicy. 1. Inledning och omfattning Lidingö stads måltidspolicy är styrande för kvalitetssäkring av måltidsarbetet i den dagliga verksamheten och involverar stadens samtliga förvaltningar. Måltidspolicyn gäller stadens alla verksamheter som tillagar och serverar måltider. 2. Mål för Lidingö stads måltidsverksamhet Stadens måltidsverksamhet ska främja god hälsa, kreativ matlagning samt hållbar utveckling. Staden ska erbjuda hög kvalitet i måltiderna och i måltidsmiljön. Måltiden är dagens höjdpunkt och ska vara stimulerande för kropp och själ. Helst ska den överträffa förväntningarna hos den som sätter sig till bords. Måltiden skall vara god, näringsriktig, trivsam, integrerad och säker. Minst 50% av råvarorna skall vara ekologiskt framtagna och kravcertifierade. Målsättning att varje upphandling ökar andelen för att till år 2026 nå 100%. Maten ska ses i ett hållbart helhetsperspektiv och genom medvetna val av livsmedel skall miljön belastas så lite som möjligt. Transporter till och från köken skall samordnas och källsortering skall tillämpas. Kommunen skall verka för upphandlingsmodeller som öppnar för olika typer av aktörer att lämna anbud. 3. Allmänt om måltidsverksamheten Måltidsverksamheten ska drivas i enlighet med gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter och rekommendationer samt stadens styrdokument. Måltidsverksamheten skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. En god relation till mat, goda matvanor hos barn och elever ska grundläggas parallellt med kunskaper och färdigheter för hälsa och välbefinnande. För de äldre är det viktigt att tillgodose energi- och näringsbehov eftersom åldrandet gör att sjukdom och undernäring ökar. 10

11 4. Hållbara måltider Måltiderna ska vara varierande, välsmakande och till största delen nylagade från grunden. De ska följa de svenska näringsrekommendationerna (SNR) och anpassas efter målgruppens behov av näring och energi. Måltiderna ska tillvarata sensoriska kvalitetsvärden och anpassas efter individuella behov utifrån medicinska, etiska och religiösa skäl. - En måltid ska vara baserad på miljömärkta och säsongsanpassade råvaror, balanserad efter rekommenderade mängder protein, fett och kolhydrater. - Matens ska vara fri från onödiga tillsatser. - Maten ska vara ursprungs- och näringsdeklarerad så långt möjligt. - Maten ska baseras på hälsosamma fetter och undvika transfetter. - För animaliska produkter skall produktionsmetoden vara förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. - Antalet varutransporter till enheterna ska samordnas och minimeras. Krav på typ av transportfordon ställs i upphandling i samverkan med berörda förvaltningar. - Genmodifierade grödor ska undvikas så långt det är möjligt. - Etiskt märkta produkter ska väljas i så stor utsträckning som möjligt. - Rödlistade eller utrotningshotade arter ska inte förekomma. - Mängden matsvinn ska minimeras. Statistik ska föras av verksamheten och sammanställas av staden. Aktiviteter för att minska matsvinn inom varje enhet ska uppmuntras och stöttas. - Allt avfall ska källsorteras. Komposterbart material hämtas av staden för att användas vid Käppalaverket. Allt material tas om hand inom staden. 5. Kvalitet och delaktighet - Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd. Verksamheterna ska sträva efter att uppmuntra personalen att delta i måltiderna tillsammans med barn, elever och äldre. - Verksamheterna inom förskola och skola ska i så stor utsträckning som det är möjligt, använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Målet är att öka barnens förståelse för vilken mat som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas. 11

12 - Barn och elever ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltiderna eller hjälpa till i disken. Detta kan tillexempel ske genom kökspraktik och pedagogisk matlagning ute på avdelningarna. Gällande regler måste följas. - Barn, elever och äldre ska så långt möjligt få servera sig maten själva. 6. Måltidsmiljön Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam. Matgästen ska uppleva god service och positivt bemötande samt ges möjlighet till social gemenskap och livskvalitet. 7. Krav på personalen All personal som tillagar och serverar måltider ska ha adekvat utbildning och kompetens samt erbjudas kontinuerlig fortbildning. Personalen ska ha servicekänsla, vara lyhörd för matgästens önskemål och arbeta för trivsamma måltider. 8. Ansvar för måltidsverksamheten Ansvaret för stadens måltidsverksamhet är fördelat mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt följande: Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande uppföljningsansvar för måltidsverksamheten och ansvarar för att förslag till revidering av måltidspolicyn bereds till fullmäktige under varje mandatperiod. Övriga nämnders ansvar Varje nämnd som berörs av måltidspolicyn ansvarar inom sitt ansvarsområde för att: Policyn efterlevs och att det vid behov finns riktlinjer för hur måltidsverksamheten ska bedrivas i enlighet med denna policy. Kvalitetsuppföljning av måltidsverksamheten sker kontinuerligt. Ansvarsfördelning och kompetens finns för att hantera måltidsverksamheten. 12

13 Protokollsbilaga 2 Särskilt yttrande utbildningsnämndens ärende 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Stadens måltidspolicy ska vara övergripande och skriven så att den kan leva i flera år. Det är i nämndernas upphandling alla detaljer, procenttal, synpunkter på antal kök, transporter, certifieringar mm skall komma fram. För att komma ifrån den slagordspolitik som förekommit i kommunfullmäktige när måltidspolicyn debatterats och för att bryta ned kostupphandlingen i praktisk handling för skolungdomarnas bästa föreslog nämndens majoritet under sammanträdet den 10:e december ett annorlunda grepp så att nämnden ska kunna diskutera upphandlingen på ett konstruktivt sätt. Nämnden biföll förslaget som innebär att den person som väljs till UN:s ordförande 15:e december i kommunfullmäktige ska kalla till sig en person från varje parti i den utbildningsnämnd som valts för 2015 för att snabbt diskutera hur politiken ska delta i upphandlingen. Under januari finns upphandlingsavdelningen med i arbetet inför ett tänkt beslut under februarisammanträdet. Samtidigt finns en utvärdering av den nuvarande upphandlingen samt ett antal parallella insatser för att få fram synpunkter på den kommande upphandlingen. 13

14 Protokollsbilaga Särskilt yttrande och ersättaryttrande Nämnden beslutade om att ordföranden skulle ta kontakt med företrädare för varje parti inför kostupphandlingarna. Vi förutsätter att varje parti kommer att få lika möjligheter till insyn i processen och att ett beslut om underlag tas i nämnden innan ett upphandlingsförfarande påbörjas. I övrigt vill vi hänvisa till vårt förslag till måltidspolicy i kommunstyrelsen som en utgångspunkt. 123 Måltidspolicy för Lidingö stad (KS/2012:164) Patrik Sandström (MP) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadsledningskontoret för att omarbeta förslaget med tydliga målsättningar för hållbarhet: 1. SMART-modellen ska användas för god, näringsriktig och klimatsmart mat. SMART står för större andel vegetabilier, mindre tomma kalorier, andelen ekologiskt ökas, rätt kött och rätt grönsaker, transportsnålt. 2. All mat bör vara fri från genmanipulerade organismer (GMO). 3. Senast år 2026 ska all mat i kommunala serveringar vara helt ekologisk. 4. Maten ska tillagas i mindre enheter. 5. Andelen mat som går till spillo som svinn ska minimeras. Patrik Sandström (MP) Erik Wallin (MP) 14

15 Protokollsbilaga 4 UN Särskilt yttrande till 107 Ekonomisk månadsrapport De ekonomiska månadsrapporterna har under året blivit överskådligare. De avslutande avsnitten om osäkerheter i prognoserna samt vilka åtgärder som planeras/vidtas har dock varit bristfälliga. Samma punkter har funnits med under hela året utan att klarlägganden gjorts av hur osäkerheten har kunnat minskas eller vilka konkreta åtgärder som vidtagits för att uppnå balans i budget, vilka konsekvenserna blivit, vilka direktiv som gått ut till verksamheterna mm. Förvaltningen har uppgivit att först långt in på året har underlag förelegat som gett en klar bild av det ekonomiska läget samt underlag för säkrare prognoser för hela året. Månadsrapporterna har präglats av att prognoserna för hela året blivit allt sämre. Beskedet vid sammanträdet var att underskottet sannolikt skulle bli sämre än prognos i rapport för oktober. Från s sida pekade vi tidigt under året på att allt talade för att budgeten för 2014 var underfinansierad, att RUFar skulle tömmas och att verksamheterna skulle drabbas av icke rimliga konsekvenser. Vi efterlyste konkreta förslag från majoriteten bl a visavi KS. Först under hösten konstaterade majoriteten att det nog fanns problem och att verksamheter inte skulle klara budgeten. Då hade viktiga delar i stadens budgetberedning för 2015 redan genomförts. Vid sammanträdet presenterades prognos för verksamhet i egen regi (pengfinansierad) och anslagsfinansierad med neg resultat för hela 2014 på minst 15mkr. Befintliga RUFar kommer för förskola, grundskola och gymnasium att tas i anspråk i bokslut och flera verksamheter kommer därmed att gå in i 2015 med neg RUFar. Dessa underskott ska återhämtas. Förvaltningen bedömer att det i en del fall kommer att vara genonfört först till Från s sida konstaterar vi att de besparingar som skisserats för att åstadkomma balans i verksamheternas budgetar under innevarande år inte har genomförts. Återrapporteringen av hur arbetet genomförts och vilka svårigheterna varit har varit bristfällig, konsekvensanalys har saknats och möjligheten till en prioriteringsdiskussion i UN har inte funnits. I månadsrapporterna har angivits att om ekonomin ej bedöms vara i balans ska verksamhetsansvariga presentera åtgärder för att så ska bli fallet. Därvid ska konsekvenser av åtgärderna presenteras. Detta är två självklara principer i ekonomisk styrning. Kraven på den ekonomiska månadsrapportreringen ökar med det budgetmässiga läge verksamheterna kommer att befinna sig i under Dessa krav återfinns också i Stadsdirektörens tjänsteskrivelse till KS i frågan om budget i balans. UN måste ha möjlighet att förstå den konkreta innebörden av verksamheternas budget, vilka osäkerhetsmoment som kan identifieras beträffande utvecklingen av utfall (t ex nya löneavtal, personalomsättning med löneglidning, effekter av privata verksamheter, ökat behov av stöd till barn/elever med särskilda behov), konsekvenser för verksamheterna, behovet av att göra nya prioriteringar samt hur uppsatta mål för återhämtning av underskott kommer att kunna realiseras. UtbCh bör vid första sammanträdet 2015 presentera en ny uppläggning av den rent ekonomiska rapporteringen i månadsrapporterna, en modell för identifiering av osäkerhetsfaktorer och hur osäkerheten successivt kan elimineras, åtgärdslista för besparingar i olika verksamheter med kontinuerlig uppföljning samt fortlöpande konsekvensanalys, principer för att på koncernivå 15

16 uppfylla balanskrav samt slutligen underlag för nya ställningstaganden av UN om och när så bedöms nödvändigt. Följande punkter bör särskilt uppmärksammas Förteckning av osäkerhetsfaktorer med kvantifiering av ekonomiska effekter samt åtgärder för att successivt minska osäkerheten Vid årets början ska för enskilda verksamheter redovisas budget för balans (inkl återföring av neg RUF), tydlig redovisning av bedömda neg avvikelser på helårsbasis (balanskrav bedöms ej kunna uppnås) med skäl för bedömningen samt konkreta åtgärdsplaner Konsekvensanalys av de åtgärder som planeras vidtagna vad gäller den pedagogiska verksamheten, för barns och elevers välbefinnande (särskilda insatser, mat, sjukvård mm), personal (personalomsättning, löner, arbetstider, arbetsvillkor, kompetensutveckling mm). Socialdemokraterna i Lidingö Jan Olof Gurinder 16

17 Protokollsbilaga 5 Utbildningsnämnden Särskilt Yttrande 107 Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) På sammanträdet redovisades att det prognosticerade resultatet för helåret 2014 avseende verksamhet i egen regi, inklusive anslagsfinansierad verksamhet, nu indikerar ett negativt resultat för helåret 2014 på mellan mkr. Centerpartiet noterar att flera kommunala verksamheter och enheter kommer att gå in i ett nytt räkenskapsår med en kostnadsmassa som inte täcks av intäkterna. Samtidigt får flera verksamheter med sig en negativ belastning från resultatutjämningsfonden vilken senare skall återföras. UF skriver mycket klokt i sina månadsrapporter att: Om ekonomin inte prognostiseras vara i balans ska verksamhetsansvariga presentera åtgärder för att ekonomin ska kunna vara i balans. Även konsekvenser kopplade till åtgärderna ska presenteras. För att vi politiker löpande skall kunna följa budget, kostnader, avvikelser och dess konsekvenser under kommande år föreslår därför Centerpartiet följande kompletterande riktlinjer för rapporteringen till UN: Att negativa avvikelser för enskilda enheters budget för 2015 redovisas tydligt och utan allmänna balansposter. Särskilt viktigt inför verksamhetsårets inledning. Att även tydliga åtgärder redovisas då negativa avvikelser existerar och då inte ytterligare medel kan tillföras för att uppnå en budget i balans. Att ovanstående åtgärders konsekvenser för verksamhet, barn, elever och personal löpande analyseras noga och redovisas tydligt. Centerpartiet Lidingö Christer Mohlin Caroline Sandblom (ersättaryttrande) 17

18 Protokollsbilaga Särskilt yttrande De konsekvensanalyser som rektorer och förvaltning gör av konsekvenserna för de besparingskrav som skolan står inför 2015 och 2016 ska redovisas till nämnden. Det gäller såväl kort- som långsiktiga. Patrik Sandström (MP) 18

19 Protokollsbilaga 7 Särskilt yttrande utbildningsnämndens ärende 107 Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) Under pågående sammanträde den 10:e december presenterade utbildningsförvaltningen en ny prognos för det ekonomiska utfallet för 2014, siffror som överraskande företrädarna för Moderaterna, Lidingöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Den nya prognosen pekar på ett negativt resultat på mellan miljoner kronor. Vi ser allvarligt på det uppkomna ekonomiska läget. Underskottet är oroande och skärper vår beslutsamhet att komma till rätta med ekonomin och organisationen. Vi har sedan en tid tillbaka noterat att de pengfinansierade skolorna har problem med att få ekonomin i balans. Denna underskottsproblematik bör adresseras utifrån flera utgångspunkter för att få bukt med problem med såväl ekonomi som organisation. Vi strävar efter att Lidingö ska ha Sveriges bästa och mest attraktiva skolor och förskolor. För att säkra kvaliteten och de goda resultaten på Lidingös skolor och förskolor har vi föreslagit ett antal åtgärder: 1. I budgeten för 2015 tillförs utbildningsförvaltningen höjningar av pengbeloppen med 3.9 procent för grundskolan, F-9, med tre procent för förskolorna och enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län inom den gemensamma gymnasieregionen med 2.5 procent för gymnasieskolan. Redan i maj, i samband med att budgetdirektiven för 2015 presenterades, föreslog vi att skolpengen dels skulle höjas med högre belopp än aviserat, dels att höjning skulle inträda tidigare än vanligt, närmare bestämt den 1 januari 2015 istället för som brukligt 1 juli. Det sistnämnda innebär att cirka 16 miljoner kronor ytterligare tillförs i ökade resurser. 2. För gymnasieskolan sker en uppräkning av pengen utifrån KSL:s förslag. I den nyss antagna budgeten för Lidingö stad avser vi att utreda om den gemensamma gymnasiepengen är rätt dimensionerad för en bra gymnasieskola på Lidingö. I sammanhanget skall nämnas att närmare 50 procent av gymnasieungdomarna inom den gemensamma gymnasieregionen har en gymnasiepeng som antingen över- eller understiger den av KSL officiellt fastslagna gemensamma gymnasiepengen. 19

20 3. I nämndens handlingar till sammanträdet framgår att kommunstyrelsen givit stadsdirektören i uppdrag att presentera åtgärder för att komma till rätta med underskotten i de kommunala skolorna. Vi kommer att noga att följa hur dessa åtgärder fortskrider och om de får nödvändig effekt. I detta uppdrag ligger även förslag på att utbildningschefen månatligen ska rapportera till nämnden vilken effekt åtgärderna får. 4. För att säkra verksamheternas behov av rimliga och förutsägbara lokalkostnader har majoriteten bestämt att en ny hyresmodell ska arbetas fram, där en inventering av stadens lokalinnehav också ska genomföras. Denna inventering kompletterar utbildningsförvaltningens aktiva lokalplanering. Stadens lokalkostnader ska ligga i nivå med likvärdiga lokaler på marknaden. Behovet av en transparent och förutsägbar hyresmodell med möjlighet att påverka lokalkostnaderna skulle bättre tillgodose de behov som verksamheterna efterfrågar. 5. I stadens budget presenteras åtgärder inom ramen för konsult- och servicekontoret som innebär att staden ska se över den fördelningsmodell som används för att fördela kostnaderna för gemensam service inom exempelvis IT och telefoni. Den nya modellen ska skapa bättre transparens och förutsägbarhet, vilket ska leda till att bland annat utbildningsförvaltningen får en bättre kontroll på kostnader och tydligare ser hur nyttjandet av servicetjänster påverkar de egna kostnaderna. 6. Riksdagen håller för närvarande på att besluta om statsbudgeten för I voteringen om den rödgröna minoritetsregeringens förslag om ramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken förlorade regeringen; i stället vann Alliansregeringens förslag. Exakt vad detta innebär i form av nya satsningar på utbildningsområdet är i dagsläget ännu oklart. Tillkommande resursförstärkningar från statsmakten ligger dock utanför utbildningsnämnden budget och skulle därmed bli ett positivt tillskott för nämnden. 20

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 070123

Utbildningsförvaltningen 070123 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 1(9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, 16.00-19.35 Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy

Tjänsteskrivelse Förslag till kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-04 DNR KS 2014.287 EMELIE HALLIN SID 1/2 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kostpolicy för Ronneby kommun. 1. Syfte. Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål mat i Ronneby

Kostpolicy för Ronneby kommun. 1. Syfte. Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål mat i Ronneby Författningssamling Kostpolicy Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 355/2012. Kostpolicy för Ronneby kommun Bakgrund Matens betydelse mer än ett mål

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer