Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag , kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag 2014-12-10, kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Utbildningsnämnden Nr 10 Tid: Onsdag , kl. 18:00 21:00 Plats: Skogshem och Wijk konferens Ledamöter Torsten Engevik (FP) Lars Björndahl (M) Niclas Carlsson (M) Christer Mohlin (C), Birgitta Sköld (LP) Jan-Olof Gurinder (S) Patrik Sandström (MP) Thomasine von Essen (KD) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare: Karin Carleborg (M) Caroline Sandblom (C), 101 Närvarande ersättare: Caroline Sandblom (C), Lena Grafström (LP) Erik Wallin (MP) Thor-Björn Schiller (KD) Hanna Åkermark (M) Övriga närvarande: Per-Åke Henriksson Lotta Lundstedt Kerstin Spindler Maria Elmér Linnea Olsson Utbildningschef Ekonomichef Administrativ chef Chef kvalitet, utveckling och forskning Verksamhetsuppföljare kostverksamhet, 101 Sinikka Suutari Upphandlare, 101 Tommy Sandebring Avgående gymnasiechef, Maria Wersäll Gymnasiechef, Eva-Lotta Arenander Richard Crole-Rees Rektor vuxenutbildningen, Sekreterare

2 Beredning: Utbildningsnämndens presidium har sammanträtt den 1 december 2014 för att förbereda dagens sammanträde. Närvarande ledamöter var Lars Björndahl och Christer Mohlin. Paragrafer med asterisk (*) markerar ärenden med närvarorätt för personalföreträdare i utbildningsnämnden. Justering: Birgitta Sköld utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justering: Vid protokollet: Torsten Engevik Richard Crole-Rees Birgitta Sköld Att tillkännagivande om justeringen av detta protokoll har anslagits på stadens anslagstavla den 2015, intygar: Utdrag från detta protokoll har expedierats den 2015, intygar: 2

3 Ärenden 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Sammanfattning av ärendet Sinikka Suutari, upphandlare, och Linnea Olsson, verksamhetsuppföljare kostverksamhet, informerade om arbetet med ny kostentreprenadupphandling under Beslut Utbildningsnämndens nya ordförande 2015 får i uppdrag att bjuda in en representant för varje parti i utbildningsnämnden, till att bilda en arbetsgrupp för fortsatt dialog om kostentreprenadupphandlingen. Yrkanden och beslutsgång Ordföranden (FP) yrkade att utbildningsnämndens nya ordförande 2015 ges uppdraget att bjuda in en representant för varje parti i utbildningsnämnden, till att bilda en arbetsgrupp för fortsatt dialog om kostentreprenadupphandlingen. Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Särskilda yttranden Caroline Sandblom (C) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 1. Niclas Carlsson (M), Torsten Engevik (FP), Birgitta Sköld (LP) och Thomasine von Essen (KD) lämnade ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2. Patrik Sandström (MP) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 3. Jan-Olof Gurinder (S): Jag instämmer i särskilt yttrande från Patrik Sandström (MP). Handlingar Sammanfattning av kostupphandlingen Riktlinjer för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) (UN/2014:230) Sammanfattning av ärendet Det finns sedan gymnasiereformen 2011 två typer av idrottsgymnasier i Sverige, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG är nationella. NIU är regionala/lokala. Lidingö stad har hittills utnyttjat möjligheten att teckna särskilda samverkansavtal angående NIU med kommuner utanför vårt eget 3

4 samverkansområde. Dessa avtal för med sig principiella tveksamheter samt betydande kostnader för kommunen. Behandling av ärendet Information lämnades om ärendet. Synpunkter från berörda idrottsföreningar på Lidingö kommer att inhämtas innan beslut fattas i ärendet. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Redovisning av kostnader för Lidingö stad för pågående NIU-utbildningar utanför Stockholms läns samverkansområde. Bilaga Upphandling av vuxenutbildning (UN/2014:234) Sammanfattning av ärendet Nuvarande avtal med fristående anordnare av vuxenutbildning löper ut i juni För att fortsatt kunna erbjuda valfrihet inom ett stort antal ämnen och kurser görs en ny upphandling gemensamt med fem andra kommuner i Stockholms län. Ekerö kommun samordnar upphandlingen. Avtalstiden är två och ett halvt år med möjlighet till förlängning i upp till ett och ett halvt år. Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandlingen av gymnasial vuxenutbildning. 2. Utbildningschefen får uppdrag att underteckna fullmakt för Ekerö kommun att genomföra upphandlingen. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Förfrågningsunderlag, Ekerö kommun. Fullmakt, Ekerö kommun. 4

5 104 Kvalitet, utveckling och forskning (UN/2014:1) Maria Elmér, chef kvalitet, utveckling och forskning, informerade om: Påkallad tillsyn av Prästkragens förskola. Förändringar i LJUS-samarbetet. Svar på frågor från Caroline Sandblom (C). 105 Tillfällig utökning av barnantalet vid förskolan Blåkulla (UN/2014:174) Sammanfattning av ärendet Blåkulla föräldrakooperativ har godkännande och rätt till bidrag att driva en fristående förskola för 24 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan söker dispens för ett 25:e barn under perioden Beslut Föräldrakooperativet Blåkulla beviljas dispens för ett 25:e barn på förskolan under perioden Följande villkor gäller: 1. Det 25:e barnet är fött Om något av de barn som idag är inskrivna på Blåkulla föräldrakooperativ väljer att säga upp sin placering med sista närvarodag under perioden eller om barnet väljer att inte börja medger inte dispensen att platsen får ersättas med andra barn, så att barngruppen totalt uppgår till 25 barn. Platsen får ersättas så att barngruppen totalt uppgår till 24 barn. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,

6 106 Riktlinjer för arbetet med FN:s barnkonvention (UN/2014:241) Sammanfattning av ärendet FN:s barnkonvention antogs 1989 och har ratificerats av svenska staten. Ett arbete pågår nationellt med att omsätta konventionen i praktisk handling i stat, kommun och landsting. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hur barnperspektivet på ett systematiskt sätt ska kunna ingå i utbildningsnämndens och förvaltningens arbete. Beslut 1. Utbildningsnämnden antar riktlinjer för arbetet med FN:s barnkonvention. 2. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid samtliga beslutsärenden som påverkar barn och unga. 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige, till exempel i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. Yrkanden och beslutsgång Patrik Sandström (MP) yrkade bifall till föreliggande förslag med tillägg av en beslutspunkt 3 med följande lydelse: 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Lars Björndahl (M) yrkade bifall till Patrik Sandströms förslag med följande tillägg till punkt 3: 3. Utvärderingen av arbetet ska årligen redovisas till kommunfullmäktige, till exempel i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse. Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag med Patrik Sandströms och Lars Björndahls tilläggsyrkanden. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) Sammanfattning av ärendet Utbildningsförvaltningen har upprättat månadsrapport för oktober Enligt redovisningen i ekonomisystemet uppvisar utbildningsnämnden ett underskott på 18,7 mnkr för perioden januari-oktober Med hänsyn tagen till att utfallet för 6

7 pengfinansierad verksamhet har varit högre än budgeterat blir det justerade resultatet för perioden januari-oktober 2014 att utbildningsnämnden uppvisar ett underskott på 9,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är att utbildningsnämnden kommer att generera ett underskott på 13,0 mnkr. Beslut Utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2014 enligt tjänsteskrivelse med bilaga, , och överlämnar den till kommunstyrelsen. Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Särskilda yttranden Jan-Olof Gurinder (S) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 4. Christer Mohlin (C) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 5. Patrik Sandström (MP) lämnade ett särskilt yttrande, bilaga 6. Niclas Carlsson (M), Torsten Engevik (FP), Birgitta Sköld (LP) och Thomasine von Essen (KD) lämnade ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, Slutattestanter 2015 (UN/2014:240) Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden utser årligen slutattestanter för de ekonomiska transaktionerna inom utbildningsförvaltningens verksamhet. Syftet med attestreglerna är att säkerställa att de ekonomiska transaktioner som bokförs är korrekta och att beslut är fattade av behörig person. Beslut Utbildningsnämnden fastställer slutattestanter för år Yrkanden och beslutsgång Efter att överläggningen förklarats avslutad fann ordföranden (FP) att nämnden bifallit föreliggande förslag. Handlingar Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse,

8 109 Utbildningschefen informerar (UN/2014:2) Utbildningschef Per-Åke Henriksson informerade om: Stadsdirektörens redovisning av uppdrag med anledning av prognostiserade underskott i utbildningsnämnden och stöd- och omsorgsnämnden. Försenade hälsokontroller på Källängens skola. Omorganisation av enheten stöd och hälsa inom utbildningsförvaltningen. 110 Delegationsärenden (UN/2014:3) Delegationsbeslut redovisades. Handlingar Lista över delegationsbeslut december 2014, Meddelanden (UN/2014:4) Meddelanden till utbildningsnämnden redovisades. Handlingar Lista över meddelanden december 2014, Övriga frågor (UN/2014:5) Frågor från Caroline Sandblom (C) om tillsyn av fristående verksamhet och svarsfrekvens på brukarundersökningen. Frågorna besvarades under 104. Tidigare ställd fråga från Caroline Sandblom (C) om utveckling av rörligt stöd besvarades under 107. Handlingar Frågor från Caroline Sandblom (C), Sammanfattning av rörligt stöd och placeringar ,

9 Protokollsbilaga 1 Utbildningsnämnden Särskilt Yttrande (ersättare) 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Centerpartiet önskar att de specifika mål och krav som återfinns i vårt tidigare förslag till måltidspolicy för staden tas med redan vid kostupphandlingen under 2015 (bilaga). Vi vill särskilt prioritera: 50% ekologiska och kravcertifierade råvaror Matens ska vara fri från onödiga tillsatser Maten ska vara ursprungs- och näringsdeklarerad så långt möjligt Maten ska baseras på hälsosamma fetter och undvika transfetter För animaliska produkter skall produktionsmetoden vara förenlig med svensk djurskyddslagstiftning Antalet varutransporter till enheterna ska samordnas och minimeras. Krav på typ av transportfordon ställs i upphandling i samverkan med berörda förvaltningar Genmodifierade grödor ska undvikas så långt det är möjligt Etiskt märkta produkter ska väljas i så stor utsträckning som möjligt Rödlistade eller utrotningshotade arter ska inte förekomma Centerpartiet föreslår att upphandlingen ställer krav på att en utbildad kock ansvarar för tillagning och kvalitet vid varje kök. Centerpartiet föreslår att UN utformar en egen måltidspolicy som är detaljerad och anpassad för barn och ungdomar. Centerpartiet Lidingö Caroline Sandblom (ersättaryttrande) 9

10 Bilaga Centerpartiets förslag till Lidingö stads måltidspolicy från juni 2014 *Understrukna avsnitt indikerar tillägg till majoritetens version till ny måltidspolicy. 1. Inledning och omfattning Lidingö stads måltidspolicy är styrande för kvalitetssäkring av måltidsarbetet i den dagliga verksamheten och involverar stadens samtliga förvaltningar. Måltidspolicyn gäller stadens alla verksamheter som tillagar och serverar måltider. 2. Mål för Lidingö stads måltidsverksamhet Stadens måltidsverksamhet ska främja god hälsa, kreativ matlagning samt hållbar utveckling. Staden ska erbjuda hög kvalitet i måltiderna och i måltidsmiljön. Måltiden är dagens höjdpunkt och ska vara stimulerande för kropp och själ. Helst ska den överträffa förväntningarna hos den som sätter sig till bords. Måltiden skall vara god, näringsriktig, trivsam, integrerad och säker. Minst 50% av råvarorna skall vara ekologiskt framtagna och kravcertifierade. Målsättning att varje upphandling ökar andelen för att till år 2026 nå 100%. Maten ska ses i ett hållbart helhetsperspektiv och genom medvetna val av livsmedel skall miljön belastas så lite som möjligt. Transporter till och från köken skall samordnas och källsortering skall tillämpas. Kommunen skall verka för upphandlingsmodeller som öppnar för olika typer av aktörer att lämna anbud. 3. Allmänt om måltidsverksamheten Måltidsverksamheten ska drivas i enlighet med gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter och rekommendationer samt stadens styrdokument. Måltidsverksamheten skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. En god relation till mat, goda matvanor hos barn och elever ska grundläggas parallellt med kunskaper och färdigheter för hälsa och välbefinnande. För de äldre är det viktigt att tillgodose energi- och näringsbehov eftersom åldrandet gör att sjukdom och undernäring ökar. 10

11 4. Hållbara måltider Måltiderna ska vara varierande, välsmakande och till största delen nylagade från grunden. De ska följa de svenska näringsrekommendationerna (SNR) och anpassas efter målgruppens behov av näring och energi. Måltiderna ska tillvarata sensoriska kvalitetsvärden och anpassas efter individuella behov utifrån medicinska, etiska och religiösa skäl. - En måltid ska vara baserad på miljömärkta och säsongsanpassade råvaror, balanserad efter rekommenderade mängder protein, fett och kolhydrater. - Matens ska vara fri från onödiga tillsatser. - Maten ska vara ursprungs- och näringsdeklarerad så långt möjligt. - Maten ska baseras på hälsosamma fetter och undvika transfetter. - För animaliska produkter skall produktionsmetoden vara förenlig med svensk djurskyddslagstiftning. - Antalet varutransporter till enheterna ska samordnas och minimeras. Krav på typ av transportfordon ställs i upphandling i samverkan med berörda förvaltningar. - Genmodifierade grödor ska undvikas så långt det är möjligt. - Etiskt märkta produkter ska väljas i så stor utsträckning som möjligt. - Rödlistade eller utrotningshotade arter ska inte förekomma. - Mängden matsvinn ska minimeras. Statistik ska föras av verksamheten och sammanställas av staden. Aktiviteter för att minska matsvinn inom varje enhet ska uppmuntras och stöttas. - Allt avfall ska källsorteras. Komposterbart material hämtas av staden för att användas vid Käppalaverket. Allt material tas om hand inom staden. 5. Kvalitet och delaktighet - Matgästernas behov ska vara utgångspunkten i arbetet för varje anställd. Verksamheterna ska sträva efter att uppmuntra personalen att delta i måltiderna tillsammans med barn, elever och äldre. - Verksamheterna inom förskola och skola ska i så stor utsträckning som det är möjligt, använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Målet är att öka barnens förståelse för vilken mat som serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas. 11

12 - Barn och elever ska kunna vara med och baka bröd, förbereda måltiderna eller hjälpa till i disken. Detta kan tillexempel ske genom kökspraktik och pedagogisk matlagning ute på avdelningarna. Gällande regler måste följas. - Barn, elever och äldre ska så långt möjligt få servera sig maten själva. 6. Måltidsmiljön Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam. Matgästen ska uppleva god service och positivt bemötande samt ges möjlighet till social gemenskap och livskvalitet. 7. Krav på personalen All personal som tillagar och serverar måltider ska ha adekvat utbildning och kompetens samt erbjudas kontinuerlig fortbildning. Personalen ska ha servicekänsla, vara lyhörd för matgästens önskemål och arbeta för trivsamma måltider. 8. Ansvar för måltidsverksamheten Ansvaret för stadens måltidsverksamhet är fördelat mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt följande: Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande uppföljningsansvar för måltidsverksamheten och ansvarar för att förslag till revidering av måltidspolicyn bereds till fullmäktige under varje mandatperiod. Övriga nämnders ansvar Varje nämnd som berörs av måltidspolicyn ansvarar inom sitt ansvarsområde för att: Policyn efterlevs och att det vid behov finns riktlinjer för hur måltidsverksamheten ska bedrivas i enlighet med denna policy. Kvalitetsuppföljning av måltidsverksamheten sker kontinuerligt. Ansvarsfördelning och kompetens finns för att hantera måltidsverksamheten. 12

13 Protokollsbilaga 2 Särskilt yttrande utbildningsnämndens ärende 101 Information om ny kostupphandling (UN/2014:237) Stadens måltidspolicy ska vara övergripande och skriven så att den kan leva i flera år. Det är i nämndernas upphandling alla detaljer, procenttal, synpunkter på antal kök, transporter, certifieringar mm skall komma fram. För att komma ifrån den slagordspolitik som förekommit i kommunfullmäktige när måltidspolicyn debatterats och för att bryta ned kostupphandlingen i praktisk handling för skolungdomarnas bästa föreslog nämndens majoritet under sammanträdet den 10:e december ett annorlunda grepp så att nämnden ska kunna diskutera upphandlingen på ett konstruktivt sätt. Nämnden biföll förslaget som innebär att den person som väljs till UN:s ordförande 15:e december i kommunfullmäktige ska kalla till sig en person från varje parti i den utbildningsnämnd som valts för 2015 för att snabbt diskutera hur politiken ska delta i upphandlingen. Under januari finns upphandlingsavdelningen med i arbetet inför ett tänkt beslut under februarisammanträdet. Samtidigt finns en utvärdering av den nuvarande upphandlingen samt ett antal parallella insatser för att få fram synpunkter på den kommande upphandlingen. 13

14 Protokollsbilaga Särskilt yttrande och ersättaryttrande Nämnden beslutade om att ordföranden skulle ta kontakt med företrädare för varje parti inför kostupphandlingarna. Vi förutsätter att varje parti kommer att få lika möjligheter till insyn i processen och att ett beslut om underlag tas i nämnden innan ett upphandlingsförfarande påbörjas. I övrigt vill vi hänvisa till vårt förslag till måltidspolicy i kommunstyrelsen som en utgångspunkt. 123 Måltidspolicy för Lidingö stad (KS/2012:164) Patrik Sandström (MP) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadsledningskontoret för att omarbeta förslaget med tydliga målsättningar för hållbarhet: 1. SMART-modellen ska användas för god, näringsriktig och klimatsmart mat. SMART står för större andel vegetabilier, mindre tomma kalorier, andelen ekologiskt ökas, rätt kött och rätt grönsaker, transportsnålt. 2. All mat bör vara fri från genmanipulerade organismer (GMO). 3. Senast år 2026 ska all mat i kommunala serveringar vara helt ekologisk. 4. Maten ska tillagas i mindre enheter. 5. Andelen mat som går till spillo som svinn ska minimeras. Patrik Sandström (MP) Erik Wallin (MP) 14

15 Protokollsbilaga 4 UN Särskilt yttrande till 107 Ekonomisk månadsrapport De ekonomiska månadsrapporterna har under året blivit överskådligare. De avslutande avsnitten om osäkerheter i prognoserna samt vilka åtgärder som planeras/vidtas har dock varit bristfälliga. Samma punkter har funnits med under hela året utan att klarlägganden gjorts av hur osäkerheten har kunnat minskas eller vilka konkreta åtgärder som vidtagits för att uppnå balans i budget, vilka konsekvenserna blivit, vilka direktiv som gått ut till verksamheterna mm. Förvaltningen har uppgivit att först långt in på året har underlag förelegat som gett en klar bild av det ekonomiska läget samt underlag för säkrare prognoser för hela året. Månadsrapporterna har präglats av att prognoserna för hela året blivit allt sämre. Beskedet vid sammanträdet var att underskottet sannolikt skulle bli sämre än prognos i rapport för oktober. Från s sida pekade vi tidigt under året på att allt talade för att budgeten för 2014 var underfinansierad, att RUFar skulle tömmas och att verksamheterna skulle drabbas av icke rimliga konsekvenser. Vi efterlyste konkreta förslag från majoriteten bl a visavi KS. Först under hösten konstaterade majoriteten att det nog fanns problem och att verksamheter inte skulle klara budgeten. Då hade viktiga delar i stadens budgetberedning för 2015 redan genomförts. Vid sammanträdet presenterades prognos för verksamhet i egen regi (pengfinansierad) och anslagsfinansierad med neg resultat för hela 2014 på minst 15mkr. Befintliga RUFar kommer för förskola, grundskola och gymnasium att tas i anspråk i bokslut och flera verksamheter kommer därmed att gå in i 2015 med neg RUFar. Dessa underskott ska återhämtas. Förvaltningen bedömer att det i en del fall kommer att vara genonfört först till Från s sida konstaterar vi att de besparingar som skisserats för att åstadkomma balans i verksamheternas budgetar under innevarande år inte har genomförts. Återrapporteringen av hur arbetet genomförts och vilka svårigheterna varit har varit bristfällig, konsekvensanalys har saknats och möjligheten till en prioriteringsdiskussion i UN har inte funnits. I månadsrapporterna har angivits att om ekonomin ej bedöms vara i balans ska verksamhetsansvariga presentera åtgärder för att så ska bli fallet. Därvid ska konsekvenser av åtgärderna presenteras. Detta är två självklara principer i ekonomisk styrning. Kraven på den ekonomiska månadsrapportreringen ökar med det budgetmässiga läge verksamheterna kommer att befinna sig i under Dessa krav återfinns också i Stadsdirektörens tjänsteskrivelse till KS i frågan om budget i balans. UN måste ha möjlighet att förstå den konkreta innebörden av verksamheternas budget, vilka osäkerhetsmoment som kan identifieras beträffande utvecklingen av utfall (t ex nya löneavtal, personalomsättning med löneglidning, effekter av privata verksamheter, ökat behov av stöd till barn/elever med särskilda behov), konsekvenser för verksamheterna, behovet av att göra nya prioriteringar samt hur uppsatta mål för återhämtning av underskott kommer att kunna realiseras. UtbCh bör vid första sammanträdet 2015 presentera en ny uppläggning av den rent ekonomiska rapporteringen i månadsrapporterna, en modell för identifiering av osäkerhetsfaktorer och hur osäkerheten successivt kan elimineras, åtgärdslista för besparingar i olika verksamheter med kontinuerlig uppföljning samt fortlöpande konsekvensanalys, principer för att på koncernivå 15

16 uppfylla balanskrav samt slutligen underlag för nya ställningstaganden av UN om och när så bedöms nödvändigt. Följande punkter bör särskilt uppmärksammas Förteckning av osäkerhetsfaktorer med kvantifiering av ekonomiska effekter samt åtgärder för att successivt minska osäkerheten Vid årets början ska för enskilda verksamheter redovisas budget för balans (inkl återföring av neg RUF), tydlig redovisning av bedömda neg avvikelser på helårsbasis (balanskrav bedöms ej kunna uppnås) med skäl för bedömningen samt konkreta åtgärdsplaner Konsekvensanalys av de åtgärder som planeras vidtagna vad gäller den pedagogiska verksamheten, för barns och elevers välbefinnande (särskilda insatser, mat, sjukvård mm), personal (personalomsättning, löner, arbetstider, arbetsvillkor, kompetensutveckling mm). Socialdemokraterna i Lidingö Jan Olof Gurinder 16

17 Protokollsbilaga 5 Utbildningsnämnden Särskilt Yttrande 107 Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) På sammanträdet redovisades att det prognosticerade resultatet för helåret 2014 avseende verksamhet i egen regi, inklusive anslagsfinansierad verksamhet, nu indikerar ett negativt resultat för helåret 2014 på mellan mkr. Centerpartiet noterar att flera kommunala verksamheter och enheter kommer att gå in i ett nytt räkenskapsår med en kostnadsmassa som inte täcks av intäkterna. Samtidigt får flera verksamheter med sig en negativ belastning från resultatutjämningsfonden vilken senare skall återföras. UF skriver mycket klokt i sina månadsrapporter att: Om ekonomin inte prognostiseras vara i balans ska verksamhetsansvariga presentera åtgärder för att ekonomin ska kunna vara i balans. Även konsekvenser kopplade till åtgärderna ska presenteras. För att vi politiker löpande skall kunna följa budget, kostnader, avvikelser och dess konsekvenser under kommande år föreslår därför Centerpartiet följande kompletterande riktlinjer för rapporteringen till UN: Att negativa avvikelser för enskilda enheters budget för 2015 redovisas tydligt och utan allmänna balansposter. Särskilt viktigt inför verksamhetsårets inledning. Att även tydliga åtgärder redovisas då negativa avvikelser existerar och då inte ytterligare medel kan tillföras för att uppnå en budget i balans. Att ovanstående åtgärders konsekvenser för verksamhet, barn, elever och personal löpande analyseras noga och redovisas tydligt. Centerpartiet Lidingö Christer Mohlin Caroline Sandblom (ersättaryttrande) 17

18 Protokollsbilaga Särskilt yttrande De konsekvensanalyser som rektorer och förvaltning gör av konsekvenserna för de besparingskrav som skolan står inför 2015 och 2016 ska redovisas till nämnden. Det gäller såväl kort- som långsiktiga. Patrik Sandström (MP) 18

19 Protokollsbilaga 7 Särskilt yttrande utbildningsnämndens ärende 107 Ekonomisk månadsrapport (UN/2014:67) Under pågående sammanträde den 10:e december presenterade utbildningsförvaltningen en ny prognos för det ekonomiska utfallet för 2014, siffror som överraskande företrädarna för Moderaterna, Lidingöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Den nya prognosen pekar på ett negativt resultat på mellan miljoner kronor. Vi ser allvarligt på det uppkomna ekonomiska läget. Underskottet är oroande och skärper vår beslutsamhet att komma till rätta med ekonomin och organisationen. Vi har sedan en tid tillbaka noterat att de pengfinansierade skolorna har problem med att få ekonomin i balans. Denna underskottsproblematik bör adresseras utifrån flera utgångspunkter för att få bukt med problem med såväl ekonomi som organisation. Vi strävar efter att Lidingö ska ha Sveriges bästa och mest attraktiva skolor och förskolor. För att säkra kvaliteten och de goda resultaten på Lidingös skolor och förskolor har vi föreslagit ett antal åtgärder: 1. I budgeten för 2015 tillförs utbildningsförvaltningen höjningar av pengbeloppen med 3.9 procent för grundskolan, F-9, med tre procent för förskolorna och enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län inom den gemensamma gymnasieregionen med 2.5 procent för gymnasieskolan. Redan i maj, i samband med att budgetdirektiven för 2015 presenterades, föreslog vi att skolpengen dels skulle höjas med högre belopp än aviserat, dels att höjning skulle inträda tidigare än vanligt, närmare bestämt den 1 januari 2015 istället för som brukligt 1 juli. Det sistnämnda innebär att cirka 16 miljoner kronor ytterligare tillförs i ökade resurser. 2. För gymnasieskolan sker en uppräkning av pengen utifrån KSL:s förslag. I den nyss antagna budgeten för Lidingö stad avser vi att utreda om den gemensamma gymnasiepengen är rätt dimensionerad för en bra gymnasieskola på Lidingö. I sammanhanget skall nämnas att närmare 50 procent av gymnasieungdomarna inom den gemensamma gymnasieregionen har en gymnasiepeng som antingen över- eller understiger den av KSL officiellt fastslagna gemensamma gymnasiepengen. 19

20 3. I nämndens handlingar till sammanträdet framgår att kommunstyrelsen givit stadsdirektören i uppdrag att presentera åtgärder för att komma till rätta med underskotten i de kommunala skolorna. Vi kommer att noga att följa hur dessa åtgärder fortskrider och om de får nödvändig effekt. I detta uppdrag ligger även förslag på att utbildningschefen månatligen ska rapportera till nämnden vilken effekt åtgärderna får. 4. För att säkra verksamheternas behov av rimliga och förutsägbara lokalkostnader har majoriteten bestämt att en ny hyresmodell ska arbetas fram, där en inventering av stadens lokalinnehav också ska genomföras. Denna inventering kompletterar utbildningsförvaltningens aktiva lokalplanering. Stadens lokalkostnader ska ligga i nivå med likvärdiga lokaler på marknaden. Behovet av en transparent och förutsägbar hyresmodell med möjlighet att påverka lokalkostnaderna skulle bättre tillgodose de behov som verksamheterna efterfrågar. 5. I stadens budget presenteras åtgärder inom ramen för konsult- och servicekontoret som innebär att staden ska se över den fördelningsmodell som används för att fördela kostnaderna för gemensam service inom exempelvis IT och telefoni. Den nya modellen ska skapa bättre transparens och förutsägbarhet, vilket ska leda till att bland annat utbildningsförvaltningen får en bättre kontroll på kostnader och tydligare ser hur nyttjandet av servicetjänster påverkar de egna kostnaderna. 6. Riksdagen håller för närvarande på att besluta om statsbudgeten för I voteringen om den rödgröna minoritetsregeringens förslag om ramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken förlorade regeringen; i stället vann Alliansregeringens förslag. Exakt vad detta innebär i form av nya satsningar på utbildningsområdet är i dagsläget ännu oklart. Tillkommande resursförstärkningar från statsmakten ligger dock utanför utbildningsnämnden budget och skulle därmed bli ett positivt tillskott för nämnden. 20

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för måltidsverksamheten Inom förskola, grundskola och gymnasieskola 1 Riktlinjer för måltidsverksamheten Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Riktlinjer för måltidsverksamheten...4

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Sida 10 av 34 96 Diarienr: 2015UTN/0376 Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden Beslut 1. Förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor Källor Ronneby kostpolicy: ronneby.se Ät S.M.A.R.T.-modellen: folkhalsoguiden.se Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer: livsmedelsverket.se Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun Välkommen Ronneby kommun är unik som satsar stort på mat och måltider. Mat är viktigt på många sätt och ett område som väcker både känslor och diskussioner.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2013-01-07 BILAGA TILL DNR:2012-634-1.1. pm STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 Bakgrund Ett angeläget område inom stadsdelens förskoleverksamhet

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

Måltidspolicy för Västerås stad

Måltidspolicy för Västerås stad Diarienr 2011/239-KS Måltidspolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 februari 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun

Utöver. p ersättare. vuxna. musikskolan år. barn- och. kommun Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 34 Reglementee för barn- och utbildningsnämndenn i Sävsjö kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller dettaa reglemente. Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om byggnadsnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy inom förskola och grundskola Sameskolans måltidsverksamheter ska verka för en hållbar utveckling, lägga stor vikt vid samiska mattraditioner samt präglas av

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.25 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-07-29 Driftnämnden Halmstad Tid: Fredagen den 29 juli 2011 klockan 11.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden Måltidspolicy Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23, Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Inledning I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer