MED VÄSBYBORNA I FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED VÄSBYBORNA I FOKUS"

Transkript

1 MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige

2 INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar för människor och för samhället att utvecklas. En politik som omsätter ambitioner och goda idéer till handling för att leverera bra service till Väsbyborna. Ordning och reda i kommunens ekonomi skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd, företagande och tillväxt. Vi vill att människor ska vara trygga i Väsby och känna att välfärden står på en stabil grund. Kommunens verksamhet och utveckling behöver präglas av hållbarhet ur tre aspekter: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Skolan är alltjämt vår viktigaste prioritering. Allians för Väsby är en aktiv del i det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby, en satsning som initierades av oss under den förra mandatperioden. I avvägningen mellan skolan och andra verksamheter sätts skolan alltid främst. Vi tvekar inte att göra tydliga prioriteringar när så behövs. Näringslivsklimatet i kommunen är ett av landets bästa och det har skapats genom attraktivitet för företagsetableringar, god kommunal service och en välkomnande attityd. Företagsklimatet är en avgörande faktor för jobbskapande, ökad inflyttning och en ännu starkare ekonomi i kommunen. Den regionala infrastrukturen som vi är en del av är en viktig förutsättning för tillväxt i form av både bostäder och företag. Ett av de viktigaste områdena denna mandatperiod för Allians för Väsby är fortsatt valfrihet för väsbyborna. De ställer med rätta höga krav på kvalitet och valfrihet i välfärden. För oss är det väsentligt att erbjuda väsbyborna verklig valfrihet inom många områden. Upplands Väsby är vår plats på jorden. Här ska olika människor få rum och tillåtas ta plats, oavsett kön, ålder, ursprung, religion eller intressen. Vi kommer att driva på för att fortsätta utveckla mångfalden inom alla områden. Per-Erik Kanström Moderaterna Kristina Klempt Folkpartiet Maria Fälth Kristdemokraterna Ann-Christin Larsson Frickner Centerpartiet 2 Med väsbyborna i fokus

3 VALFRIHET OCH MÅNGFALD Vår politik handlar om att se bortom kollektiv och strukturer för att istället fokusera på den enskilda människan. Det är dennes fri- och rättigheter som alltid ska stå i första rummet och vars intressen vår politik syftar till att bevaka och bevara. Varje väsbybo ska fortsatt ha möjligheter att själv välja just det som passar ens unika förutsättningar, önskemål eller behov. Därför handlar vår politik om att värna och utöka valfriheten och mångfalden inom kommunen. Den handlar inte om att sätta upp hinder och förbud för andra alternativ än kommunala verksamheter den som driver en verksamhet på bästa sätt ska få göra det. Vi kommer även i fortsättningen att slå vakt om den höga servicenivå och den valfrihet som väsbyborna har vant sig vid och förtjänar. Fokus ska alltid vara på en verksamhet med hög kvalitet, oavsett utförare. Kommunen ska alltid ha höga krav på transparens och kvalitet. Vi vill fortsätta att utveckla och ge utrymme för väsbybornas åsikter i de viktiga dialoger som blivit en del av vår politik. Idag är Upplands Väsby nationellt och internationellt känt för den mångfald av medborgardialoger som vi har infört och utvecklat. De senaste åren har vi bjudits in till åtskilliga andra kommuner som vill veta mer om hur vi arbetar. BARNOMSORG En verklig möjlighet att välja form och inriktning för barnomsorgen är nödvändigt för att ge familjerna större inflytande och öka möjligheterna att verka på arbetsmarknaden. Vi välkomnar också olika inriktningar för en stor mångfald i pedagogik och verksamhet. Föräldrarna måste ges möjlighet att själva välja förskola, pedagogisk omsorg eller andra former av barnomsorg. Kvaliteten i barnomsorgen är prioriterad för Allians för Väsby. Vi vill därför minska antalet barn i barngrupperna för att alla barn ska bli sedda och få en trygg och god barnomsorg. Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och få det stöd de behöver. Vi kommer att driva på för att öka personaltätheten och antalet utbildade pedagoger och ledare i förskolan. Det kommer att kräva förstärkt förskolepeng. Både ute- och innemiljön ska vara anpassad för verksamheten. Skolbarnomsorgen för barn upp till tolv år behöver utvecklas. Barn till hemmavarande vårdnadshavare ska få möjlighet att gå till fritids i större uträckning än idag. Vi ser även ett stort behov att öka personaltätheten inom dessa verksamheter. 3 Med väsbyborna i fokus

4 SKOLA Vårt gemensamma mål måste vara att alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Därför är den blocköverskridande satsningen Ett lärande Väsby fortsatt i fokus för Allians för Väsby. Arbetet med att höja skolresultaten och stärka kunskapsutvecklingen i Väsbys skolor är inte enbart viktigt för våra barn utan stärker även kommunens attraktivitet och utveckling. Alla skolor ska ha en kultur som gynnar både pojkars och flickors lärande. För att uppnå detta behövs kompetenta lärare med goda arbetsvillkor och arbetsro i klassrummet. För att kunskapsutvecklingen i Väsbys skolor ska vända är ledarskapet i skolan och lärarnas roll i klassrummet av allra största vikt. Möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för att öka läraryrkets attraktivitet. Det kollegiala lärandet ger ännu bättre lärare och är helt avgörande för den enskilde elevens möjlighet till inlärning i klassrummet. Vi vill även se andra initiativ för att öka andelen behöriga lärare. Under Allians för Väsbys år vid makten påbörjades ett ambitiöst upprustnings- och moderniseringsprogram för skollokaler. Detta innefattar en ny gymnasieskola, nya skolor i Bollstanäs och Odenslunda samt projektering av den nya Vikskolan. Vi vill nu fortsätta detta arbete genom att sätta spaden i marken för en ny skola i Runby. Upprustningen och moderniseringen av våra skollokaler förbättrar arbets- och studiemiljön för elever och lärare. Vi ser att bra skollokaler ger förutsättningar för lärande. I samband med detta vill vi se fler lokala tillagningskök och uppmuntra skolor, oavsett huvudman, att ta initiativ på området. Allians för Väsby ser positivt på en etablering av en ny friskola i centrala Väsby, exempelvis i det gamla kulturhusets lokaler. I skolan, som i alla annan verksamhet, är god kvalitet överordnat huvudmannaskap. För att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen måste de må bra både fysiskt och psykiskt. Vi vill därför se satsningar på skolhälsovården genom en garanti om snabba insatser. Nolltolerans mot mobbing och våld ska gälla i skolan. Skolan måste förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill se ett ökat samarbete mellan skola, kommun och näringsliv för att säkerställa att det finns praktik- och lärlingsanställningar. Oavsett elevens egna förutsättningar eller bakgrund ska Upplands Väsby erbjuda en god och trygg skolgång för alla elever, under hela skoldagen inklusive fritidshem. Detta kräver tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd, men också stimulans för de elever som är högpresterande. Sommarskola ska erbjudas från tidig ålder för de elever som har svårt att nå kunskapsmålen. 4 Med väsbyborna i fokus

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn skall tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Oavsett ålder eller behov är respekten för människan grundstenen i ett gott samhälle. Människan känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Allians för Väsby värdesätter det civila samhällets insatser. Föreningar och organisationer har en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Samarbetet med föreningar, samfund och enskilda måste få bättre stöd av kommunen och större utrymme att kunna utvecklas. Vi vill kraftigt understödja de frivilliga krafter i det civila samhället som engagerar sig på olika sätt. Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Alla aktörers mål skall vara att erbjuda en trygg omvårdnad. Hemtjänstinsatserna bör göras mer flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov. Hur hemtjänsttimmarna används kan variera vecka till vecka och ska bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Hemtjänsten är basen i vård och omsorg och är ett stöd även för anhöriga. Den sociala delen av hemtjänsten bör särskilt uppmärksammas. Boendet är centralt för alla människor. Behoven varierar genom livet, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Upplands Väsby ska utveckla konceptet med seniorboende och trygghetsboende. Allians för Väsby är angelägna om att sådana boenden skapas och utvecklas. Upplands Väsby ska erbjuda alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Målet är att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser förhindra uppkomst av sociala problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Vi vill stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i Upplands Väsby som exempelvis polis, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningsliv och andra ideella organisationer. Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Samhällets stöd ska vara anpassat och effektivt och tillgängligheten ska sättas i centrum. Särskilt fokus ska läggas på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En meningsfull fritid är lika viktig för alla. Vi är alla individer och unika. Privatliv och livsåskådning måste respekteras och därför måste kommunen säkerställa att alla behandlas respektfullt oavsett sexuell läggning, religiös tro eller andra individuella förutsättningar. 5 Med väsbyborna i fokus

6 KULTUR OCH FRITID Allians för Väsby är stolta över det rika kulturutbud och den mångfald som finns i kommunen. Det bedrivs fantastisk kulturverksamhet i både offentlig och enskild regi. Denna vill vi stärka. Det är när Väsby växer och fler människor flyttar in det skapas underlag för ett rikare kulturoch fritidsutbud. Kultur är en omistlig och oskiljaktig del av samhällslivet och har en viktig roll att fylla i den förändringsresa Sverige och Väsby genomgår. En god kännedom om vårt kulturarv är en förutsättning för att bygga sin identitet och för att kunna respektera andra människors kulturer och värden. En god kulturpolitik underlättar mötet mellan det gamla och det nya, mellan det traditionellt svenska och det mångkulturella samhälle vi lever i idag. Allians för Väsby vill skapa mötesplatser för kultur med ett brett perspektiv på ordet kultur. Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre är prioriterade grupper då skattemedel ska omformas till kulturverksamhet. Det kommunalt finansierade kulturutbudet ska hålla hög kvalitet. Politiker ska inte styra kulturutbudet genom censur, regleringar eller överdrivna subventioner. Vi anser att människor själva kan välja vilken slags kultur de vill uppleva. Vad som sporrar var och ens intresse eller fantasi är individuellt. Idrotten är vår största folkrörelse. Vår idrottspolitik skapar möjligheter för fler att motionera och idrotta. Vi vill särskilt betona möjligheten för barn och unga att delta i idrottslivet då vi ser att detta är av största vikt för ett tryggt samhälle. Kommunens idrottslokaler utnyttjas maximalt och detta medför ett högt slitage. Därför är upprustning av lokaler och anläggningar en angelägen åtgärd. Mötesplatser är viktiga för att ungdomarna ska kunna få utlopp för konstruktiv kreativitet. Vi vill se ytterligare utveckling av fritidsgårdarna, både när det gäller kvalitet och antal. Kultur- och idrottsutbudet växer och mår bra av samverkan mellan föreningsliv, företag och kommun. Vi ser hellre fortsatt samarbete och ökad samverkan med den ideella sektorn än styrning och konkurrens från kommunen. Stödet till föreningslivet bör stärkas. 6 Med väsbyborna i fokus

7 JÄMSTÄLLDHET Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och möjlighet att forma sina liv utifrån egna önskemål. Jämställdhet är viktigt i både familjen och arbetslivet. Kvotering och andra tvingande lagstiftningsåtgärder är inte rätt väg att gå, då de riskerar att befästa betydelsen av kön i stället för kompetens. Båda föräldrarna har rätt och skyldighet att delta i barnens omvårdnad och fostran. Betydelsen av både manliga och kvinnliga förebilder under barnens uppväxt kan inte värderas högt nog. Det offentligas stöd till barnfamiljer ska utformas så att det blir ekonomiskt möjligt för såväl kvinnor som män att prioritera tid med barnen. Utbudet av olika former av barnomsorg är därför en väsentlig del av jämställdhetsutvecklingen över tid. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikområden för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män. Förutsättningarna för bra politiska beslut ökar när kvinnor och män finns jämnt representerade i alla beslutande församlingar. Det är viktigt att både kvinnors och mäns kompetens, synsätt och prioriteringar tas till vara i alla politiska processer. Här har kommunen, och vi som verkar i den, ett stort ansvar. Upplands Väsby ska vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Arbetet för ökad jämställdhet ska bedrivas så långt ute i verksamheterna som möjligt. MILJÖ Upplands Väsby ska vara en modern och hållbar stad. År 2013 fick kommunen utmärkelsen Årets Miljöbästa kommun efter att Allians för Väsby under lång tid fokuserat på en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Vi ser positivt på gröna innovativa lösningar och på förnybar energiförsörjning, såsom sol- och vindkraft. Kommunens miljöarbete ska förutom att gälla kommunens egna verksamheter även ta hänsyn till och omfatta hela Upplands Väsbys geografiska yta. Luft, vatten och vår närmiljö behöver skyddas från föroreningar. Vi måste fortsatt kontrollera, reglera och minska användandet av farliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen i Väsby. Vi vill också möjliggöra ett fossilfritt och hållbart resande där vi ökar människors möjlighet att åka kollektivt, cykla eller på sikt åka spårbil. Vi uppmuntrar byggandet av bostäder med energieffektiva lösningar, gröna tak och öppna gröna ytor som ger naturliga ekologiska samband och ekosystemtjänster i vår stadsmiljö. Väsbyborna ska erbjudas utökade möjligheter att återvinna och återbruka mera. Vi ser gärna en utvecklad insamling av matavfall och gödsel. Upplands Väsby kommun ska ha höga miljöambitioner i upphandlingarna och garantera sund och säker mat i våra offentliga kök, gärna med varor som är närproducerade och ekologiskt framställda. 7 Med väsbyborna i fokus

8 TRYGGHET Varje människa ska ostört kunna leva sitt liv och göra sina egna val. Samtidigt ska det goda samhället skydda människor så att var och en kan känna sig skyddad från tvång, hot eller våld. Detta är den grundsyn som präglar vår politik och våra förslag för ett tryggare Väsby. Misshandel, våld i nära relationer och andra former av kriminalitet finns även i Väsby. Vi får inte av missriktad solidaritet förringa brott som sker. Det vore att göra brottsutövarna en björntjänst och att skicka en dålig signal till våra barn och unga om vad som är rätt och fel. Inte minst vore det att visa bristande hänsyn och respekt för brottsoffrens lidande. Vår syn är att all brottslighet ska få tydliga konsekvenser. Kvinnor och män som utsatts för våld ska ges stöd och hjälp. Frivilligorganisationernas stöd till våldsutsatta ska uppmuntras, genom att kommunen säkrar stöd till lokaler, skyddade boenden eller handledare till olika former av jourverksamhet. Alla ska kunna känna sig trygga, i alla delar av kommunen, vid alla tider på dygnet. Här gör en bättre gatubelysning stor skillnad. Väsby har förändrats mycket de senaste åren. Vi har påbörjat resan från förorten Upplands Väsby till staden Väsby. Det betyder en ökad stadskaraktär med mer liv och rörelse i de centrala delarna av kommunen. Fler människor som rör sig på gator och torg skapar trygghet. Vi kommer att verka för att de centrala delarna av Väsby även fortsättningsvis blir ännu mer attraktiva, livaktiga och trygga. Stationsområdet är en verklig knutpunkt i centrala Väsby, dessvärre även för skadegörelse, misshandel och narkotikahandel. Detta är inte acceptabelt. Här vill vi se ökade satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Väsbyborna ska utan att känna oro alltid kunna ta sig hem på kvällen. Vi vill verka för att få fler poliser till Väsby och att de ska i större utsträckning samverka med kommunen, eftersom en närvarande och synlig polis är viktig för att skapa trygghet i Väsby. Alla sorters otrygghet är verklig otrygghet för den som upplever det. Alla ska kunna känna sig trygga i Väsby. Det har vi länge drivit och det kommer vi göra även i framtiden. 8 Med väsbyborna i fokus

9 BOSTÄDER Allians för Väsby är stolta över vad vi har gjort under de år vi har tagit ansvar för Upplands Väsby. Vi har byggt fler bostäder än vad man har gjort sedan 80-talet. Förorten Upplands Väsby har börjat omformas till den moderna, hållbara och mänskliga stad vi strävar efter. Vi vill fortsätta Väsbybygget för att skapa en attraktiv kommun, för alla åldrar, att bo, verka och leva i. Idag består det lokala bostadsutbudet av cirka en tredjedel vardera av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Det är viktigt att det finns utvecklingsområden för varje upplåtelseform. För att möjliggöra dagens och morgondagens boende för väsbyborna vill vi se en fortsatt hög byggnadstakt och utveckling över hela kommunen. Det är oerhört viktigt att nybyggnationen inte nu stannar av. Vi ser med oro på hur vänsterpartierna avför område efter område från de framtida utvecklingsplanerna. Allians för Väsby kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik för att byggandet inte ska avstanna. Detta gäller även arbetet med kommunens översiktsplanearbete. Ett särskilt fokus måste läggas på att möta framtidsutmaningar med att förse personer inom omsorgerna med fullvärdiga moderna bostäder. Allians för Väsby kommer att driva på för att allt detta ska bli verklighet. Stadsbyggnadsdagen har på ett mycket effektivt vis satt Väsby på kartan och bidragit till att ge en positiv bild av kommunen. Det goda arbete som har gett detta fina resultat inom breda kretsar vill vi nu utveckla för att ytterligare stärka Väsbys renommé hos intressenter i branschen. Vi vill undersöka möjligheten att utvidga Stadsbyggnadsdagen till ett tvådagarsevenemang, där den andra dagen fokuserar på aktiviteter för studenter inom området. Vi vill arbeta för en bättre kollektivtrafik och en bättre infrastruktur för ett hållbart Upplands Väsby. Genom att möjliggöra för klimatsmarta transporter skapar vi förutsättningar både för mer byggande av bostäder, snabbare och tillgängliga transportmedel och en levande modern stad som är hållbar nu och i framtiden. TILLVÄXT OCH JOBB Allians för Väsby vill skapa bra förutsättningar för jobb och tillväxt i kommunen. Vår politik sätter människan i centrum och skapar de rätta förutsättningarna för var och en att förverkliga sig själva. Ett riktigt jobb ger trygghet i vardagen. Det är företagen som skapar jobben och därför ska vi fortsätta det arbetet som vi inom Allians för Väsby har lagt grunden för. Vi vill fortsätta ha ett av Sveriges bästa företagsklimat i Upplands Väsby för att nå vår målsättning att alla väsbybor som kan och vill jobba ska ha ett jobb att gå till. Det är bara genom att erbjuda bra villkor för företagande, att riva hinder samt att stimulera företagande och entreprenörskap som detta kan bli verklighet. Vi står för en bra, snabb och framförallt rättssäker service för företagen som vänder sig till kommunen. Vi vill att det ska finnas uppdaterad aktuell information om mark och lokaler i kommunen, för att på så sätt möjliggöra en snabb etableringsprocess. Att få arbeta 100 procent av sin förmåga, borde vara en självklarhet, eftersom alla arbetade timmar är viktiga för såväl person som samhälle. Fler människor som arbetar skapar skatteintäkter vilket ger oss resurser att möta utmaningarna i välfärden. Riktiga jobb, bra villkor för företag och en tydlig arbetslinje kan inte ersättas med arbetsmarknadsåtgärder, sämre villkor för företagen och ett bidragssamhälle. 9 Med väsbyborna i fokus

10 EKONOMI OCH VÄLFÄRD Framtidens Väsby byggs med ansvarsfullhet och långsiktighet. För Allians för Väsby utgör dessa honnörsord grunden för vår politik, i såväl majoritet som i opposition. Väsby står inför en rad utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och behov av att uppnå bättre kunskapsresultat i skolan. Väsbybornas välfärd säkras och utvecklas för framtiden genom en ansvarsfull och långsiktig politik. Det innebär att undvika det som kanske lockar och låter trevligt för stunden men som innebär ökade kostnader. Det kräver en strikt prioritering och hushållande med de gemensamma resurserna. Varje skattekrona ska ge så mycket skola, vård och omsorg som möjligt. Det innebär inte att höja skatterna, utan det betyder att resurserna bör hanteras så effektivt som möjligt. Allt som kan innebära att vi får mer välfärd för de resurser vi har skall uppmuntras. De rödgrönas långa lista över vallöften kommer i det längre perspektivet leda till att skattemedel läggs på mycket annat än till resurser i välfärden. Valfriheten är viktig att värna, särskilt inom välfärden. Det är positivt med en mångfald av utförare av välfärdstjänster inom förskola, skola, vård och omsorg såväl kommunala som fristående. Ju fler som erbjuder olika välfärdstjänster, desto fler valmöjligheter. Det kommer att på sikt göra välfärden effektivare och leda till högre kvalitet. Men framförallt ger den möjlighet för varje människa att välja efter individuella önskemål och behov. Utformning och innehåll i välfärdstjänsterna ska styras av den enskildes behov. Upplands Väsby kommun kan idag erbjuda välfärdstjänster på flera språk och med olika inriktning. Väsby är idag en välskött kommun med högre soliditet, sänkt banklåneskuld och hög effektivitet i verksamheterna. Det är bara genom ett överskott och ekonomisk buffert som vi kan säkerställa en stabilitet i finanserna. Det är det enda sättet att uppnå kvalitet och utveckling i verksamheterna. Just nu ser vi ett generellt höjt skattetryck, vilket påverkar tillväxten på sikt. Sänkt skatt ger väsbyborna mer kvar i plånboken och därmed större makt över sin egen tillvaro. Beslut som påverkar människors liv ska tas hemma vid köksbordet, inte vid någon politikers skrivbord. 10 Med väsbyborna i fokus

11 ALLIANS FÖR VÄSBYS PRIORITERINGAR OCH KONKRETA FÖRSLAG FÖR PLANPERIODEN VÄSBY MELODIFESTIVAL/FUNKISGLÄDJE Väsby Melodifestival började i blygsam skala 2011 men har nu utvecklats till ett större och mycket uppskattat evenemang. Under 2014 bildades föreningen Funkisglädje som ska driva melodifestivalen vidare tillsammans med andra kommuner runt om i landet. Allians för Väsby vill stödja denna förening så att den får möjlighet att fortsätta att arrangera melodifestivalen. Vi satsar 0,5 Mkr så att fler kan uppleva glädjen i sången och musiken. ADMINISTRATIV SAMORDNING IT/LÖN Inom flera områden finns idag etablerade samarbeten över kommungränsen för att få effektivare verksamheter. Exempel är familjerättsnämnden och överförmyndarnämnden. Allians för Väsby föreslår att nästa steg för samarbete med andra kommuner är inom administration som löner och ekonomihantering. Ett steg är också att konkurrensutsätta kommunens IT-drift. Vi bedömer att besparingspotentialen uppgår till 4 Mkr, med halvårseffekt redan MINSKAD POLITISK ORGANISATION Det finns en grundläggande skillnad i synen på människan och politiken mellan oss och vänsterpartierna. Vi anser att besluten över människors liv ska fattas av dem själva i större grad, inte av politiker. Som följd av detta vill vi se en minskad politisk organisation, vilket innebär en besparing på 1,2 Mkr. INGEN JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG Vi anser att jämställdhet är en viktig frihetsfråga för varje människa och för samhället i stort. Det är främst i egenskap av arbetsgivare som kommunen kan främja en god representation mellan könen och uppmärksamma de strukturer som riskerar att låsa fast individer. Dock bör detta arbete ske så långt ute i verksamheterna som möjligt, inte ta form av en jämställdhetsstrateg som bland annat ska coacha politiker. UTTRÄDE MÄLARDALSRÅDET Idag finns flera samarbetsprojekt för den regionala utvecklingen inom regionen. Allians för Väsby föreslår att ett större fokus läggs på Arlandaregionen och ABC-stråket. Vi föreslår att kommunen helt avvecklar sitt engagemang i Mälardalsrådet. Besparingen blir 0,1 Mkr per år. EFFEKTIVARE KOMMUNAL VERKSAMHET Upplands Väsby har en god historia och tradition av att hitta effektiviseringsmöjligheter. Vi är övertygade om att det även framöver går att finna sätt till ett bättre resursanvändande. Därför har flera nämnder en återhållsammare uppräkning av priskompensationen. NÄRPRODUCERAD MAT För att främja hälsa och välmående är det viktigt att äta hälsosam mat, fri från miljögifter och antibiotikarester. Allians för Väsby har initierat det måltidspolitiska programmet under förra mandatperioden. Vi går nu vidare i arbetet med att säkra upphandlingen till mer närproducerad och ekologisk mat, samtidigt som vi värnar miljön med minskade transporter. Vi avsätter därför 2 Mkr med halvårseffekt och start 2016 för en höjd kvalitet i samband med upphandling av mat till kommunens verksamheter. 11 Med väsbyborna i fokus

12 SPÅRBIL OCH FORSKNINGSARBETE Upplands Väsby kommun har från föregående mandatperiod ett gediget underlag med förstudie och finansieringsunderlag för en implementering av spårbilsbana i kommunen. Samtidigt har kommunen utvecklat ett utökat samarbete med olika forskningsprojekt och lärosäten som gör att kommunen nu ligger i framkant inom miljöarbete och stadsplanering. Allians för Väsby investerar ytterligare 0,5 Mkr för att fortsätta arbetet för implementering av spårbilsbana och att utveckla samarbetet med forskning, lärosäten och näringsliv. JOBB OCH STUDIER ÅT FLER Vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att göra sitt bästa. Att få bidra med 100 % av sin förmåga är vårt mål. Vi vill att kommunen ska fortsätta ge det råd och stöd som redan görs via Workcenter. Vi satsar 0,8 Mkr för att förstärka upp det starka team som redan finns runt väsbybor som står lite längre bort från arbetsmarknaden. Vi ser detta som en investering i minskat utanförskap och på sikt även ett minskat försörjningsstöd. UNGDOMSJOUR I Upplands Väsby finns det många som ger av sin tid och sina resurser så att andra ska få en bättre tillvaro. Vi ser att ungdomar gärna vill hjälpa andra ungdomar. Väsby Tjejjour har startat upp ett mycket bra arbete och vi vill ge möjlighet för dem och för andra som vill stödja ungdomar till ett bättre liv. Vi ser därför att en ungdomsjour, som ska vara till för alla ungdomar, får 0,5 Mkr för att kunna utveckla sitt mycket angelägna bidrag till väsbybornas bästa. UNGDOMSMOTTAGNINGEN Ungdomsmottagningen är en mycket speciell plats i kommunen. Dit kommer ungdomar med många typer av frågor och problem. Ungdomsmottagningen i Upplands Väsby tillhör en av de mer populära i länet och arbetar mycket framgångsrikt. För att kunna möjliggöra en förstärkning och utveckling av detta arbete föreslår Allians för Väsby en utökning av budgeten med 0,4 Mkr, vilket motsvarar en halvtidstjänst. FÄLTASSISTENTER Allians för Väsby vill fortsatt stödja det viktiga trygghetsarbete som pågår sedan tidigare. Fältassistenterna gör ett viktigt arbete för att skapa relationer med ungdomar. Detta är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Allians för Väsby avsätter 0,4 Mkr för förstärkning av fältarbetet i kommunen. MINSKAT FÖRSÖRJNINGSSTÖD Under tre års tid har antalet hushåll som behöver försörjningsstöd minskat och tiden som biståndet betalas ut har gått samma väg. Vi ser att denna positiva trend fortsätter och vi föreslår åtgärder för att minska utanförskapet. Allians för Väsby bedömer att försörjningsstödet kan minska ytterligare. ÄLDREKOORDINATOR Många som har kontakt med kommunen och de verksamheter som gäller äldreomsorgen möts av många nya begrepp och kontaktvägar. För att göra vardagen lite lättare för omsorgstagare och/ eller anhöriga vill vi satsa 0,6 Mkr för att kunna erbjuda en äldrekoordinator. Denna funktion ska vara en hjälpa i vardagen för att lättare kunna få tag i rätt hjälp och stöd inom kommunen och förhoppningsvis även i kontakten med landstinget. 12 Med väsbyborna i fokus

13 ÄGARDIREKTIV TILL VÄSBYHEM ANGÅENDE LSS En stor del av den ökade kostnaden för LSS-verksamheten är köpta platser till en hög kostnad. Vi föreslår att Väsbyhem AB får ett ägardirektiv att upplåta ytterligare ett antal servicebostäder för att minska på köpta platser. Vi bedömer att detta tillskott till boendelösningen motsvarar en besparing på 2,5 Mkr BIOGRAFUTRUSTNING Allians för Väsby vill säkerställa att möjlighet för fullvärdig bio finns i det nya kulturhuset. För detta avsätter vi investeringsmedel på 1,5 Mkr samt driftmedel på 0,1 Mkr per år. PROJEKTBIDRAG TILL BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR Projektbidraget ska underlätta för föreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. Bidraget kan även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen. För detta ändamål avsätter vi 0,2 Mkr. UPPRUSTNINGSPROGRAM IDROTTSHALLAR Många av kommunens invånare är oavsett ålder aktiva i en idrottsförening, och våra idrottshallar utnyttjas till stor del maximalt under de attraktiva tiderna. Under förra mandatperioden invigdes Kampsportcentret och Väsbyhallen renoverades. Kommunens resterande hallar behöver rustas upp och fräschas till för att möta väsbybornas behov. Allians för Väsby avsätter 7 Mkr i investeringsmedel redan 2016 för ett upprustningsprogram för idrottshallar. NY FRITIDSGÅRD PÅ ÖSTRA SIDAN Alla människor är individer med olika intressen och förutsättningar, även ungdomar. Därför vill vi se en bredd av fritidsaktiviteter. Fler unga ska kunna få utlopp för sin energi och ge uttryck för sin kreativitet på ett konstruktivt sätt. Kommunen har fyra populära fritidsgårdar, som drivs av privata utförare. Detta räcker inte utan vi ser ett behov av ytterligare en fritidsgård på östra sidan. Vi avsätter därför 1,8 Mkr med halvårseffekt SPORTOTEK Tyvärr har inte alla barn och unga möjlighet till att idrotta då detta är förknippat med allt högre kostnader i form av utrustning, medlemsavgifter och resor. Vi vill att kommunen i samarbete med enskilda, föreningar och näringsliv bygger upp ett sportotek, vilket är som ett bibliotek men istället för böcker lånas idrottsutrustning ut. Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska och idrottandet öka. Vi avsätter för detta ändamål 0,3 Mkr. E-LÅN PÅ BIBLIOTEKET Det är viktigt att biblioteket håller hög klass på utbud och service. Det är ett kulturcentrum och förvaltare av det fria ordet. Att ha fri tillgång till litteratur är både läsfrämjande och språkstödjande. Tillgången till boklån utan kostnad är en av hörnstenarna i Allians för Väsbys kulturpolitik. E-boken är ofta en väg in i litteraturens värld. Vi avsätter ytterligare 0,2 Mkr per år för e-lån. 13 Med väsbyborna i fokus

14 INVESTERING FOTBOLLSTÄLT Föreningarna har efterfrågat en ny fotbollsplan med någon form av tak för att optimera möjligheterna till träning både sommar- och vintertid. Anläggningen behöver inte vara fullstor, utan att det skulle räcka med en mindre planyta med någon form tak/tältlösning. Att säkerställa en egen anläggning för fotbollsträning vintertid skulle därför också friställa tid i övriga anläggningar till mer träning för andra sporter Kultur- och fritidsnämnden utredde ärendet 2013/14 och har arbetat fram ett konkret förslag på fotbollsplan med taklösning med lokalisering i Grimsta. Allians för Väsby har avsatt såväl investeringsmedel om 13 Mkr som driftpengar med början NY RIDANLÄGGNING Allians för Väsby vill utveckla en modern hållbar ridanläggning nära vattnet i Sättra. Ridsport är den näst största sporten i Sverige räknat på antalet aktiva. Det är också en av få sporter som är helt jämställd, där pojkar och flickor tävlar på samma villkor och där separat damklass inte existerar. Väsby ridklubbs verksamhet vänder sig främst till barn och unga, varav många aktiva är flickor. Kommunstyrelsen har godkänt en projektplan med förutsättningar för utveckling för en ny ridanläggning. Allians för Väsby ansluter sig till majoritetens förslag och ramar för investeringsmedel på 20 mkr för åren samt tillhörande kapitaltjänst/hyreskostnad på ca 2,2 mkr för Om den slutliga rapporten visar behov därutöver kan Allians för Väsby tänka sig skjuta till ytterligare investeringsmedel. ÄVENTYRSLEKPARK Sanda ängar, Brunnby park, Wäckare äng är områden med många barn och även i det framtida Eds allé byggs attraktiva boenden för barnfamiljer. Allians för Väsby ser därför behovet av en Mulle Meckpark i väsbytappning med kreativa utmaningar och ett lärande i centrala Väsby. Vi avsätter därför 7 Mkr i investeringsbudget samt 0,6 Mkr för årlig drift av parken. BULLERSKYDD VID E4 Buller påverkar boendemiljön och hälsan för många väsbybor. Då vi vill förbättra livsvillkoren för de som redan bor i kommunen men även för att göra det ännu attraktivare att bosätta sig här vill vi satsa på bullerplank för utsatta områden. Vi föreslår att kommunen, i samråd med trafikverket, får i uppdrag att börja arbete med bullernedsättande åtgärder. I vår investeringsbudget avsätter vi medel för medfinansiering. LADDSTOLPAR FÖR ELBILAR Miljöfokus och goda förutsättningar att öka fossiloberoende transporter i kommunen är avgörande för att nå ett hållbart samhälle. Vi investerade under föregående mandatperiod i ladd-infrastruktur för elbilar i centrala delar av Upplands Väsby. Nu vill vi se ett utökat samordnat samarbete mellan teknikutvecklare för laddstolpar och kommuner för att utveckla ladd-infrastruktur och inköp - allt för att reducera kommunernas och skattebetalares kostnader. Vi har fokus på vad som faktiskt ger bäst resultat samtidigt som vi är varsamma med skattemedel. Genom samarbete med andra aktörer kan kommunens investeringsåtagande minskas. Besparingarna i driften blir 0,1 Mkr INGEN TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTAD Att avsätta resurser i en budget måste göras med respekt för att väsbyborna anförtror oss deras inbetalda skatt. Det ska göras med insikt om att resurserna är begränsade och att varje skattekrona måste göra mesta möjliga nytta. Allians för Väsby ställer sig därför inte bakom en friluftsgård i Sättra, inklusive en rustning av Trädgårdsmästarbostaden, varför vi inte avsätter investeringsmedel till detta i vår investeringsbudget. Vi bedömer att besparingen i driften blir 0,3 Mkr för Med väsbyborna i fokus

15 BEVARANDEPROGRAM KULTURBYGGNADER Varje samhälle har sin identitet och historia. Dåtid och nutid ger människor ett viktigt sammanhang och en känsla av tillhörighet, vilket vi vill stärka. Allians för Väsby har ett bevarandeprogram för viktiga kulturbyggnader som berör Järnvägsparkens byggnader, Stora Vilunda, Soldattorpet och Hammarby apotek. Dessa centrala delar av Väsbys historia vill vi genom god omvårdnad möjliggöra för dagens samhällsfunktion och morgondagens väsbybor att nyttja och njuta av. Genom reella medel i såväl investerings- som driftbudget säkerställer vi en levande kulturhistoria. För 2016 avsätts 5 Mkr i investeringsbudgeten. ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV VARJE SKATTEKRONA Från Väsbys centrala delar till Vallentunavägen föreslås en gång- och cykelväg i vänsterpartiernas budget. Visserligen är goda kommunikationer lovvärda, särskilt de som inte belastar miljön. Dock motsvarar denna investering inte på långa vägar behovet, varför vi anser att de resurserna bättre kan nyttjas på annat vis. ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE FÖR ALLA Vi vill utöka begreppet tillgänglighet till att avse mycket mer än den fysiska miljön. Vi ser att den moderna tekniken både ger ökad tillgänglighet men den kan också uppfattas som ett hinder. Negativa attityder till människor som anses falla utanför den rådande normen är också ett tillgänglighetsproblem. Att inte kunna röra sig ute på i det offentliga rummet på grund av rädsla för att inte hinna till en toalett är ett annat exempel på den otillgänglighet som råder. Allians för Väsby vill fortsätta göra Upplands Väsby till ett tillgängligt samhälle för alla och investerar 3 Mkr på ökad tillgänglighet. TRYGGARE KOMMUN MED BÄTTRE BELYSNING Alla ska kunna känna sig trygga, i alla delar av kommunen, vid alla tider på dygnet. En starkt bidragande orsak till otrygghet är dåligt upplysta gator och gångbanor. Därför vill Allians för Väsby öka gatubelysningen runt om i kommunen. RUNBY I ett växande Upplands Väsby behövs vidare utveckling av skolor och bostäder. I Runby vill vi bygga en ny modern skola anpassad för elever och som stimulerar till lärande och som ersätter befintliga skollokaler. Till det planeras vidare utveckling av området med fler bostäder och en fortsatt utveckling av Runbyskogens rekreationsstråk. För kommande planperiod avsätter vi investeringsmedel för att påbörja projektering och byggnation av en ny skola i Runby. AVKASTNINGSKRAV FASTIGHETER Vi vill se en mer effektiv förvaltning, en större nyttjandegrad vad gäller det egna fastighetsbeståndet samt färre externa inhyrningar. Mot bakgrund av detta föreslår Allians för Väsby att teknikoch fastighetsutskottet får ett avkastningskrav på 4 Mkr per år. UTVECKLING AV STADSBYGGNADSDAGEN Stadsbyggnadsdagen har på ett mycket effektivt vis satt Väsby på kartan och bidragit till att ge en positiv bild av kommunen. Det goda arbete som har gett detta fina resultat inom breda kretsar vill vi nu utveckla för att ytterligare stärka Väsbys renommé hos intressenter i branschen. Vi vill undersöka möjligheten att utvidga Stadsbyggnadsdagen till ett tvådagarsevenemang, där dag två särskilt riktar sig till studenter inom detta område. 15 Med väsbyborna i fokus

16 ADMINISTRATIV SAMORDNING MHN ÖVER KOMMUNGRÄNSER All myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet utgår från samma lagstiftning. Genom samordning av miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden mellan flera kommuner kan vi uppnå en bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Ekonomisk besparing beräknas bli 1 Mkr 2016 med en långsiktig potential på 1,5 Mkr. MARKFÖRSÄLJNING Upplands Väsby har en stor potential att växa gällande både affärsverksamheter och boende. Vi vill se en högre takt i att bereda mark när det gäller såväl bostads- som verksamhetstomter. Vi bedömer att det på kort sikt går att utöka de resultatpåverkande realisationsvinsterna från exploateringar med 5 Mkr per år. LÄGRE SKATT Allians för Väsby vill ge mer makt till människan. Vi anser att var och en bör behålla en större andel av den intjänade lönen. Ju mer kvar i plånboken desto större möjlighet för var och en att själv välja det som passar ens behov, förutsättningar och önskemål. Det är inte enbart bra för den enskilda väsbybon, en lägre skattesats skapar en högre tillväxt, något som stärker välfärden på sikt det blir mer resurser till att finansiera allt det vi bekostar gemensamt. Vvi villdärför som ett första steg sänka kommunalskatten med 10 öre från nuvarande nivå. HÖJNING AV BORGENSAVGIFTEN MED +0,1% Allians för Väsby föreslår att borgensavgiften för det kommunala bostadsbolaget höjs med 0,1 procentenhet. Intäkten blir 1,8 Mkr för INRIKTNING ÖVERSIKTSPLANEARBETET Stockholmsområdet växer så att det knakar och allt fler behöver en bostad. Därför måste vi se bortom de kortsiktiga besvär byggande kan föra med sig och sätta spaden i jorden för fler bostäder. Vi ser att det råder en grundläggande skillnad i viljan att ta handlingskraftiga och framåtsyftande beslut mellan oss och vänsterpartierna. Därför vill vi se utveckling på följande områden: Vällsta, så kallade FÖP sydväst; Fornboda, så kallade FÖP sydost; Borgby; Fresta-Ekeby; Högvreten; Brunnby mosse; Fresta-Smedby; Smedby, Smedbyvägen-Mälarvägen; Löwenströmska; Eds kyrkby; Älvsundadalen samt hänsynsfull utveckling av Båtbyggartorp/Sättra. I vår vision håller vi också öppet för såväl en överbyggnad av E4an i etapper som ett nytt och klimatsmart kollektivtrafiksystem. SAMSYN INOM SKOLAN Allians för Väsby värnar det blocköverskridande skolutvecklingssatsningen Ett lärande Väsby. Projektet innebär att vi gemensamt skapar långsiktiga förutsättningar för en positiv utveckling av skolresultaten över blockgränserna. För att understryka denna samsyn avsätter vi samma budgetutrymme som den politiska majoriteten, där de tillförda resurserna öronmärks för gemensamma prioriteringar och reformer inom ramen för Ett lärande Väsby. 16 Med väsbyborna i fokus

17 ALLIANS FÖR VÄSBYS YRKANDE Allians för Väsby föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2016 i enlighet med Allians för Väsbys budgetförslag, ställa kronor till kommunfullmäktiges förfogande, anta Allians för Väsbys förslag till investeringar, att fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,40 kronor per skattekrona, anta Allians för Väsbys förslag till resultatbudget, fastställa kommunstyrelsens lånetak till kronor år 2016, varav maximal nyupplåning kronor, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016, fastställa kommunkoncernens låneram 2016 till kronor. Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är kronor, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, fastställa att borgensavgiften 2016 för kommunens två helägda bostadsföretag skall vara 0,45 procent av utnyttjad borgenssumma, revidera ägardirektivet för AB Väsbyhem i enlighet med Allians för Väsbys förslag om LSSbostäder, ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem, verksamhetsinriktningar och uppdrag i enlighet med Allians för Väsbys budgetförslag, i övrigt anta Allians för Väsbys förslag till budget med flerårsplan för år , bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram. 17 Med väsbyborna i fokus

18 BUDGET ALLIANS FÖR VÄSBY Kommunstyrelsen Vänsterpartiernas förslag 138,0 135,0 135,0 Funkisglädje melodifestival 0,5 0,5 0,5 Samarbete med andra kommuner för administration (lön, ekonomi och IT) 2,0 4,0 4,0 Minskad politisk organisation 1,2 1,2 1,2 Ingen jämställdhetsstrateg 0,7 0,7 0,7 Utträde ur Mälardalsrådet 0,1 0,1 0,1 Minskad priskompensation 0,7 0,7 0,7 Höjd kvalitet, offentliga måltider 1,0 2,0 2,0 Utredningsmedel spårbil 0,5 0,0 0,0 Allians för Väsbys förslag 135,3 130,8 130,8 Differens 2,7 4,2 4,2 Social- och äldrenämnden, inkl. IFO Vänsterpartiernas förslag 717,2 724,8 730,0 Utveckling workcenter/jobbsatsning 0,8 0,8 0,8 Ekonomiskt stöd till ungdomsjour 0,5 0,5 0,5 Minskad priskompensation IFO 0,8 0,8 0,8 Satsning ungdomsmottagningen 0,4 0,4 0,4 Utökning 0,5 fältare 0,4 0,4 0,4 Minskning försörjningsstöd 0,4 0,6 0,8 Införande av äldrekoordinator 0,6 0,6 0,6 Ägardirektiv till bostadsbolagen ang. lägenheter för LSS 2,5 3,0 3,5 Allians för Väsbys förslag 716,2 723,1 727,6 Differens 1,0 1,7 2,4 Kultur- och fritidsnämnden Vänsterpartiernas förslag 103,2 105,3 108,2 Bioutrustning nya kulturhuset (1,5 Mkr inv.) 0,1 0,1 0,1 Projektbidrag kultur- och fritidsföreningar 0,2 0,2 0,2 Upprustningsprogram idrottshallar (7 Mkr inv.) 0,3 0,6 0,6 Ny fritidsgård 0,9 1,8 1,8 Sportotek 0,3 0,3 0,3 E-lån biblioteket 0,2 0,2 0,2 Fotbollstält (13 Mkr inv.) 0,5 1,0 1,0 Minskad priskompensation 0,5 0,5 0,5 Allians för Väsbys förslag 105, ,9 Differens 2,0 3,7 3,7 Teknik- och fastighetsutskottet Vänsterpartiernas förslag 65,6 65,5 66,4 Äventyrslekpark (7 Mkr inv.) 0,3 0,6 0,6 Bulleråtgärder E4 (5+5 Mkr inv.) 0,2 0,8 0,8 Lägre investeringstakt laddstolpar, minskad driftkostnad 0,1 0,2 0,3 Ingen drift av trädgårdsmästarbostaden, friluftsgård i Sättra, industrihistoria etc 0,3 0,8 1,5 Ingen ny GC-väg över E4 0,1 0,1 1,0 Tillgänglighetsåtgärder, toaletter etc (3 Mkr inv.) 0,1 0,2 0,2 Bevarandeprogram kulturbyggnader (5+2+2 Mkr inv.) 0,2 0,6 0,7 Belysningsprogram offentliga miljöer (3 Mkr inv.) 0,1 0,2 0,2 Ny skola Runby 0,1 0,3 4,3 Minskad priskompensation 0,3 0,3 0,3 Effektivare lokalutnyttjande och fastighetsförvaltning, nytt avkastningskrav 4,0 4,0 4,0 Allians för Väsbys förslag 61,8 62,8 66,1 Differens 3,8 2,7 0,3 18 Med väsbyborna i fokus

19 Utbildningsnämnden Vänsterpartiernas förslag 918,7 939,6 958,0 Reformutrymme Ett Lärande Väsby enligt förslag från projektet 12,0 9,0 5,0 Allians för Väsbys förslag 918,7 939,6 958,0 Differens 0,0 0,0 0,0 Byggnadsnämnden Vänsterpartiernas förslag 15,1 15,1 15,1 Minskad priskompensation 0,1 0,1 0,1 Allians för Väsbys förslag 15,0 15,0 15,0 Differens 0,1 0,1 0,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänsterpartiernas förslag 9,8 9,8 9,8 Gemensam nämnd/förvaltning med grannkommunerna 1,0 1,5 1,5 Allians för Väsbys förslag 8,8 8,3 8,3 Differens 1,0 1,5 1,5 Finansiering Ökad takt markförsäljning (bostads- och verksamhetstomter) 5,0 5,0 5,0 Skatt 19,40 9,5 10,0 10,5 0,10% ökad borgensavgift för bostadsbolagen 1,8 2,1 2,2 Ökad räntekostnad 0,0 0,2 1,0 Avskrivningar utökade investeringar 1,0 2,1 1,9 Allians för Väsbys förslag 3,7 5,2 6,2 Differens 3,7 5,2 6,2 Total differens 2,9 1,3 1,4 Resultat Vänsterpartiernas förslag till resultat 48,4 59,4 59,6 Allians för Väsbys förslag till resultat 51,3 60,7 58,2 Resultat i % 2,4% 2,8% 2,5% 2,6% Driftkostnader på investeringar är beräknade med 8% driftkostnad/år. År 1 beräknas investeringar ge halvårseffekt. Avrundning till närmaste 100 tkr. Förändringar investeringar Minskningar Friluftsanläggning Sättra 3,0 5,0 8,0 GC-väg över E4 0,5 1,0 10,0 Fornparksprojket 0,5 0,5 0,6 Utveckling kulturarv 0,1 0,2 0,5 Investering optimuslampa 0,5 Laddstolpar elbilar 1,0 1,0 1,0 Summa minskningar 5,1 8,2 20,1 Ökningar Driftkostnad Biografutrustning 1,5 0,1 0,1 0,1 Upprustningsprogram idrottshallar 7,0 0,3 0,6 0,6 Fotbollstält 13,0 0,5 1,0 1,0 Äventyrslekpark 7,0 0,3 0,6 0,6 Bulleråtgärder E4 5,0 5,0 0,2 0,8 0,8 Tillgänglighetsåtgärder 3,0 0,1 0,2 0,2 Bevarandeprogram kulturbyggnader 5,0 2,0 2,0 0,2 0,6 0,7 Belysning 3,0 0,1 0,2 0,2 Ny skola Runby (projektering och byggstart) 2,0 2,0 50,0 0,1 0,3 4,3 Summa ökningar 46,5 9,0 52,0 1,9 4,4 8,6 Differens 41,4 0,8 31,9 Differens ack 42,2 74,1 19 Med väsbyborna i fokus

20 Kommunersättning Nämnd KS 128,2 135,3 130,8 130,8 Rev. 1,5 1,6 1,6 1,6 ÖFN 3,5 3,7 3,7 3,7 Attunda 29,5 29,8 29,8 29,8 UBN 877,4 918,7 939,6 958,0 SÄN 699,9 716,2 723,1 727,6 KFN 96,4 105,2 109,0 111,9 FRN 2,9 2,9 2,9 2,9 TFU 62,2 61,8 62,8 66,1 BN 14,9 15,0 15,0 15,0 MHN 9,4 8,8 8,3 8,3 Resultatbudget Verksamhetens intäkter 360,3 288,8 290,2 294,1 302,1 Verksamhetens kostnader 2 153, , , , ,5 Avskrivningar 73,0 73,0 76,5 91,7 110,8 Verksamhetens nettokostnad 1 866, , , , ,2 Skatteintäkter 1 647, , , , ,0 Utjämning och generellt statsbidrag 250,4 226,1 223,4 246,3 241,2 Finansiella intäkter 7,4 6,6 10,2 11,1 11,7 Finansiella kostnader 10,9 10,9 4,8 6,7 11,5 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 894, , , , ,4 Årets resultat 28,8 35,3 51,3 60,7 58,2 Affärsdrivande verksamhet, resultat 5,6 0,5 0,0 0,0 0,0 Summa årets resultat 34,4 35,8 51,3 60,7 58,2 Resultat i % av skatter 1,8% 1,8% 2,5% 2,8% 2,6% Genomsnittligt resultat : 2,6% Balansbudget per 31/ Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav kassa Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder varav bankskuld Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet Inkl ansvarsförbindelser* 10% 6% 3% 27% 27% 27% Exkl ansvarsförbindelser 46% 45% 43% 63% 59% 56% *Ansvarsförbindelsen, mkr Med väsbyborna i fokus

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar för människor och för

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V) Det rödgröna samarbetet bärs av en idé hur vi vill se framtidens Västerås. Demokrati, ansvar, hållbar utveckling, rättvisa och alla människors lika värde är ledord för oss. Detta framgår i vårt gemensamma

Läs mer