Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Tel: Fax: TILL ALLA KÄNDA FORDRINGSÄGARE 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3556/PCF16 Sam Taylor Telefon direkt: +44 (0) Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget ) Högre domstol av rättvisa i England och Wales ( High Court of Justice of England and Wales ), Chancery Division, företagsdomstol ärendenummer 548 of 2009 I enlighet med regel 2.47 i insolvensreglerna 1986 ( Insolvency Rules 1986 ), är denna rapport ämnad att förse fordringsägare med en tolfte statusuppdatering om utvecklingen för administrationen ( Rapporten ). Denna rapport omfattar perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 och bör läsas tillsammans med de gemensamma förvaltarnas föregående rapporter daterade 13 augusti 2009, 13 februari 2010, 12 augusti 2010, 11 februari 2011, 12 augusti 2011, 9 februari 2012, 6 augusti 2012, 6 februari 2013, 6 augusti 2013, 6 februari 2014 och 7 augusti 2014 samt de gemensamma förvaltarnas redogörelse av förslag ( Statement of Proposals ) daterad till den 23 februari Ytterligare kopior av denna rapport, likväl tidigare rapporter, tillhandahålls genom förfrågan eller hämtas från: Företaget sattes i administration ( Administrationen ) den 14 januari 2009 då A R Bloom, A M Hudson, S J Harris and C J W Hill från Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, utsågs till att agera gemensamma förvaltare ("Joint Administrators") enligt instruktioner ("Order") från Högre domstolen av rättvisa i England och Wales ("domstolen"), efter en ansökan från Företagets styrelse. Detta var en del av en större omstrukturering av Nortelkoncernen. Nortel Networks Corporation ( NNC ), det yttersta moderbolaget för Nortelkoncernen, Nortel Networks Limited ( NNL ) och vissa av dess andra kanadensiska dotterbolag har ansökt om borgernärsskydd i Kanada i enlighet med lagen Companies Creditors Arrangement Act ( CCAA ) för att underlätta en omfattande affärsmässig och finansiell omstrukturering i enlighet med CCAA-lagen. Nortel Networks Inc ( NNI ), Nortel Networks Capital Corporation och ett antal andra av Nortels amerikanska koncernföretag lämnade in ansökningar i USA i enlighet med kapitel 11 i den amerikanska konkurslagstiftningen ( US Bankruptcy Code ).

2 2 Samma dag som Företaget sattes i tvångsförvaltning utfärdade domstolen, efter ansökningar från respektive företagsstyrelse, en förvaltningsorder för 18 andra företag inom Nortelkoncernen baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika ( EMEA ). I artikel 3 i EG-förordningen om insolvensförfaranden ( EC Regulation on Insolvency Proceedings 1346/2000 ("EG-förordningen ), anges att domstolen i den EG-medlemstat där de huvudsakliga intressena ( centre of main interests, "COMI") hos ett företag ligger, har juridisk behörighet att inleda det huvudsakliga insolvensförfarandet för detta företag. För koncernens 19 EMEA-företag ("EMEA-företagen"), var domstolen tillfredsställd med att COMI låg i England och hade därmed juridisk behörighet att inleda insolvensförfaranden, det vill säga administration avseende varje företag. Närmare uppgifter om de 19 företagen återfinns i bilaga 1. Företagskoncernen ("Koncernen") rapporterar i US dollar ("US$"), följaktligen avser alla omnämnda belopp i rapporten US dollar om inte annat anges. Den officiella versionen av denna Rapport har framtagits på engelska. Då en översättning har tillhandahållits är detta endast för bekvämlighet och den engelska versionen skall därför alltid vara rådande. Se friskrivningsklausulen i slutet av den första delen av denna rapport.

3 3 1. Sammanfattning av tvångsförvaltningens framsteg Syftet med tvångsförvaltningen De gemensamma förvaltarna fortsatte att bedriva Företagets affärsverksamheter i syfte att uppnå antingen en räddning av Företaget som en fortlevande verksamhet ( going concern ) eller att uppnå ett bättre resultat för Företagets fordringsägare som helhet än vad som skulle vara sannolikt om företaget likviderades. Under 2009 var det uppenbart att det finansiella och marknadsmässiga trycket på Nortels verksamhet blev för stort och en försäljning av samtliga verksamhetsgrenar blev oundvikligt. En räddning av Företaget som en fortlevande verksamhet var därför inte längre möjlig. De gemensamma förvaltarna ansåg att beslutet att fortsatta driva affärsverksamheten, även till en noggrant övervakad förlust, i syfte att uppnå fortlevnadsprincipens värden för verksamheten och rörelsetillgångarna, samt för att undvika villkorade fordringar, vore till fördel för fordringsägarna i sin helhet. Nu när försäljningsprocessen är avslutad, motiveras detta beslut av realiseringarna som uppnåtts (föremål för en slutlig fördelning av intäkterna till Företaget), och de villkorade fordringar som har undvikits. Försäljning av verksamheter och tillgångar Koncernen var huvudsakligen verksam inom fyra affärsområden: Enterprise Solutions ( Enterprise ), Metro Ethernet Networks ( MEN ) och Carrier Networks, som omfattar Globalt System for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solution ( CVAS ), Multi Service Switch business ( MSS ) och Code Division Multiple Access ( CDMA ). Avyttringen av de centrala och globala verksamheterna samt de viktigaste tillgångarna för koncernen slutfördes under I och med avyttringarna har nu koncernen ytterst få tillgångar kvar att realisera. De sammanlagda bruttoförsäljningsintäkterna från de globala avyttringarna, inklusive bruttoförsäljningsintäkter från försäljning av resterande immateriella rättigheter, uppgår till cirka US$7.5 miljarder (före transaktionskostnader, justeringar och deponeringsbalanser). I enlighet med överenskommelsen för de globala avyttringarna kvarstår detta belopp som deposition i avvaktan på fördelning inom koncernen. Totalt har 15 av Företagets anställda övergått till köparna som en del av avyttringen. Nästa steg De gemensamma förvaltarna har slutfört den huvudsakliga handelsfasen ( principal trading phase ) och fortsätter nu arbetet med att avveckla Företagets affärer och lösa utestående frågor med de övriga koncernföretagen. Huvudsakligt fokus för Företaget ligger nu på hur man hanterar Financial Support Directions ( FSD ) anspråk på Brittiska pensionsmyndigheten ( UK Pensions Regulator, TPR ) gällande vissa EMEAföretag, allokeringen av försäljningsintäkter inom Koncernen ( Purchase Price Allocation, PPA ), och i sinom tid, framställandet av en ändamålsenlig process för godkännande och distribution av tillgängliga medel till fordringsinnehavare. Ytterligare information finns att tillgå i avsnitten som följer.

4 4 2. Redogörelse av in- och utbetalningar Bifogad i bilaga 2 finns en redogörelse för de gemensamma förvaltarnas in- och utbetalningsanalys ( Receipts and payments ( R & P )) för perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 för Företaget i Sverige respektive den danska filialen. In- och utbetalningsanalysen visar totala inbetalningar om US$2,132 exklusive valutakursdifferenser och utbetalningar om US$0.2 miljoner exklusive valutakursdifferenser. Företaget i Sverige och filialen i Danmark hade tillsammans kontanter i diverse valutor till ett värde av US$1.37 miljoner den 13 januari Majoriteten av Företagets kassa hålls i SEK. R & P-redogörelsen är en redogörelse för historiska in- och utgående transaktioner och reflekterar därför inte estimerade framtida inbetalningar och utbetalningar, inklusive de avyttringsintäkter som är insatta på depositionskontot i väntan på en fördelning inom koncernföretagen. För mer detaljerade uppgifter, vänligen se bilaga 2.

5 5 3. De gemensamma förvaltarnas ersättningar och utlägg Det är kommitténs ansvar att godkänna de gemensamma förvaltarnas ersättning. Under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 ådrog sig de gemensamma förvaltarna timkostnader om GB 84, och transaktionsrelaterade timkostnader om GB Vi fortsätter att fördela vissa timkostnader för arbete som utförts till förmån för alla EMEA-företag. Under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014, har GB 42, allokerats till Företaget i enlighet med dessa fördelningar. En analys av nedlagd tid återfinns i bilaga 3. Utbetalningar till andra involverade De gemensamma förvaltarna fortsätter att engagera följande professionella rådgivare för att assistera förvaltningen. Dessa rådgivare arbetar på timkostnadsbasis och interna granskningsprocesser genomförs för att granska deras fakturor. Under perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 har följande betalningar genomförts: Lokala rådgivare (Anlitade av Herbert Smith Freehills LLP) US$40, (Legala rådgivare) Vänligen uppmärksamma att dessa betalningar för legala kostnader ovan har räknats om där en månatlig avistakurs använts. På grund av detta kan det förekomma minimala skillnader mellan denna kostnad ovan och kostnader som rapporteras i R & P-redogörelsen i bilaga 2 (Där används istället en genomsnittlig avistakurs för perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015). Sedan de gemensamma förvaltarna ( Joint Administrators ) utsågs har vissa konsultkostnader (särskilt legala kostnader) ådragits till fördel för hela EMEA med hänseende till vissa försäljningar av verksamheter och PPA processen. Dessa kostnader har betalats av Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) och har ännu inte fördelats på respektive enheter. I samband med färdigställandet av PPA processen finns en intention att fördela dessa kostnader på EMEA-enheterna i proportion till varje bolags andel av det globala försäljningsöverskottet och alla eventuella skadeståndsutbetalningar vid förlikningar från Nordamerikanska rättsprocesser. Kostnader för professionella rådgivare som hjälper Företaget med diskretionära ärenden i den löpande verksamheten (till exempel, inkassotjänster) ingår inte i denna rapport.

6 6 4. Framtida genomförande av förvaltningen Allokering av köpeskilling (Purchase Price Allocation PPA ) Det har varit en utdragen medlingsprocess med domstolsförfaranden och utfrågningar i syfte att lösa frågan om allokering av återstående medel efter försäljning av verksamheter och tillgångar mellan de huvudsakliga Nortel-enheterna (EMEA, Kanada och USA) och vissa andra relevanta parter, samt deras anspråk sinsemellan. Trots invändningar från de gemensamma förvaltarna (vilka inkluderade efterföljande överklaganden), olika rättsinstanser i USA och Kanada anser att frågan om allokeringen bör tas upp i ett så kallat Joint hearing i Delaware och Toronto, där Domarna oberoende beslutar om utfallet förutsatt att en förlikning inte kan nås. Rättsprocessen gällande allokeringen startade i maj 2014 och slutpläderingarna gjordes mellan 22 och 24 september I november 2014 ordnade den amerikanska domaren ett möte med parterna i processen i syfte att låta dem utforska möjligheterna kring att nå konsensus i alla eller några av allokeringsfrågorna. Ingen uppgörelse nåddes. De gemensamma förvaltarna väntar på domarna från de amerikanska och kanadensiska domstolarna i frågan om allokeringen. Det har dock inte kommit några indikationer från Domarna när domstolsbesluten förväntas komma. Det finns fortsatt osäkerhet kring en eventuell överklagandeprocess, i det fall någon av parterna skulle välja att överklaga. De gemensamma förvaltarna fortsätter löpande att noga utvärder utifall det finns möjlighet att nå en förlikning mellan de olika parterna om en förlikning är möjlig och i intresse för fordringsägarna. Anspråk parterna sinsemellan I december 2013 nådde de gemensamma förvaltarna en förlikning med det amerikanska konkursboet där EMEA-enheter riktat anspråk mot flera Nortel-enheter i USA. I juli 2014 nåddes också en förlikning med det kanadensiska konkursboet där EMEA-enheter riktat anspråk mot Nortel-enheter i Kanada. Brittiska pensionsmyndigheten ( The Pensions Regulator ) The Pensions Regulator ( TPR ), ett brittiskt lagstadgat organ, har gjort anspråk mot flera Nortelkoncernföretag i EMEA ( målföretagen ) och Nordamerika. Dess beslutspanel ( Determinations Panel ) fattade beslutet i juni 2010 att riktningar för finansiellt stöd ( Financial Support Directions, FSD ) bör utfärdas, vilket skulle kräva målföretagen att bidra till Nortel Networks UK Limited:s pensionssystem. Den brittiska pensionsplanens underskott uppskattas till GB 2.1 miljarder. De gemensamma förvaltarna har på uppdrag av Företaget, så väl som för vart och ett av de målbolag för vilka de är tillsatta, gjort en åberopan till den övre tribunalen (Eng. The Upper Tribunal). I avvaktan på beslut får inga FSD utfärdas till målbolagen. Åberopandeprocessen har i nuläget avstannat. En skuld hänförlig till ett FDS- eller deltagandekrav ställas mot Företaget skulle klassificeras som en oprioriterad fordran jämte andra oprioriterade fordringar.

7 7 Det har inte fastställts om Företaget eller någon annan Nortel-enhet i EMEA har någon skyldighet att understödja Nortels brittiska pensionsfond. De gemensamma förvaltarna kommer även fortsättningsvis att försvara Företagets position i relation till TPRs agerande och det är inte säkert att ett FSD- eller deltagandekrav slutligen kommer att åläggas. De gemensamma förvaltarna har involverat TPR i diskussioner om möjligheten att nå konsensus kring vissa av FSD-anspråken. Dessa diskussioner är pågående och de gemensamma förvaltarna kommer att uppdatera fordringsägarna när det fordras. Utdelningar till fordringsägare De gemensamma förvaltarna fortsätter att bjuda in till inlämning av fordringsansökningar som en del av den informella fordringsprocessen, vilken påbörjades i juli Inför den stundande sjätte årsdagen av tillsättandet av de gemensamma förvaltarna med hänseende till EMEA-företagen, ansåg de gemensamma förvaltarna att det för alla fordringsägare till respektive EMEA-enhet skulle vara av intresse att göra ett skriftligt åtagande i form av en så kallad Deed poll (unilateralt dokument upprättat under sigill) innebärande att tidsfristen för vissa anspråk inte löper ut den 14 januari De gemensamma förvaltarna anser också att denna Deed poll skulle förbättra effektiviteten i administrationen genom att undvika hanteringen av separata förfrågningar från enskilda fordringsägare om bilaterala arrangemang. En kopia av denna Deed poll finns att hämta på och dess syfte är att legalt binda EMEA-företagen till åtaganden beskrivna i denna. Fordringsägare bör beakta de specifika villkoren i denna Deed poll och inte bara denna sammanfattning som endast lämnas upplysningsvis till fordringsägarna. I avvaktan på en lösning av TPR:s handlande och PPA diskussionerna, kommer det inte att vara möjligt att göra en utdelning till Företagets fordringsägare eller åt någon annan av Nortels enheter över vilka de gemensamma förvaltarna är tillsatta och vilka är ett mål för TPR eller uttala sig om när en formell fordringsprocess kan inledas. Dock fortsätter de gemensamma förvaltarna att utforska alla möjliga vägar för att lösa rättsfrågorna, påskynda en utdelning till fordringsägare och minimera administrationens utgifter. Före PPA-intäkterna från depositionskontot avseende verksamhetsavyttringen och intäkterna från koncerninterna utdelningar, räknar de gemensamma förvaltarna med att det, bortsett från några oförutsedda skulder, kommer att kvarstå US$1-2 miljoner att dela ut till Företagets fordringsägare. De gemensamma administratörerna har inte reviderat denna bedömning för den nuvarande rapportperioden. De gemensamma förvaltarna kan fortfarande varken bekräfta omfattningen av de redan utnämnda fordringarna eller den förväntade återbetalningen för enskilda fordringsägare eller grupp av fordringsägare. Detta kommer till största delen att bestämmas av följande viktiga faktorer: a. Fortsatt analys av de fordringar som anmälts till de gemensamma förvaltarna samt utfallet av de påföljande prövningarna av dessa fordringar.

8 8 b. Införandet av riktning för finansiellt stöd ( Financial Support Directions, FSD ) till Företaget av TPR. Som tidigare nämnts är vi inte säkra på om någon sådan FSD faktiskt kommer att införas och det finns heller ingen klarhet om den mängd av eventuella skyldigheter som kan uppkomma. Det bör noteras att de gemensamma förvaltarna kommer att fortsätta försvara Företagets position i förhållande till TPR:s agerande. De gemensamma förvaltarna är hoppfulla att en sådan FSD framgångsrikt kommer att kunna undvikas. c. Färdigställande av storleken på vissa komplexa skulder och fordringar. d. Färdigställandet av klassificeringen av fordringsägarnas fordringar vilka kommer att fastställas som en del av utdelningsprocessen. e. Utgången av PPA processen. De gemensamma förvaltarna kommer att fortsätta att informera fordringsägarkommittén, vid behov, om nyckelfrågor och lösningar. Exit-strategi De gemensamma administratörerna ansökte i domstol under november 2013 om ytterligare förlängning av förvaltningen gällande samtliga EMEA-företag för att kunna slutföra likvideringen och lösa de tvister gällande andra företag inom koncernen, såsom de beskrivna nedan, på ett ordnat sätt. Förvaltningen är nu förlängd till den 13 januari De gemensamma förvaltarna fortsätter att utforska den mest lämpliga exit för Företaget och de övriga EMEA-företagen ur administreringsprocessen, det vill säga den metod som avgör fordringsägarnas fordringar samt hur överskottsmedel utdelas till fordringsägarna och hur Företagets verksamhet skall avslutas i allmänhet. De gemensamma förvaltarna kommer att behöva utföra lagstadgade skyldigheter såsom att; formalisera kallelse av skuldbevis, erhålla fordringsägaravtal, slutföra alla avyttringar av tillgångar; behandla alla försäljningsintäkten och koncerninterna fordringar; komma överens om alla andra fordringsägares fordringar samt upprätta mekaniken för utdelning av tillgångar. I alla av ovanstående scenarier kommer utdelningsprocessen som används att vara föremål för tidsmässiga konsekvenser, kostnader, storleken på företaget under översyn, relevanta valutor, lokala fordringsbestämmelser och lokala processer för koncernenheter i förhållande till koncerninterna utdelningar, utöver brittisk lagstiftning. En lämplig process för att komma överens om fordringar och fördela överskottsmedel till borgenärer har ännu inte fastställts. Däremot kan processen ske inom administreringen (med domstols godkännande), eller genom en frivillig konkurs ( English Insolvency Act 1986 ) alternativt en likvidationsprocess. Lämplig process kommer att bestämmas utifrån vad som är mest fördelaktigt för Företaget och dess borgenärer.

9 9 5. Övriga ärenden Kommittén ( The Committee ) En kommitté av fordringsägare bildades under fordringsägarmötet den 18 mars 2009 (the Creditors Committee ). De gemensamma förvaltarna fortsätter att förse kommittén med detaljerad information gällande administrationens ( the Administration ) framåtskridande (inklusive en analys av deras tidskostnader som skall godkännas). De gemensamma förvaltarna har som uppgift att underrätta kommittén om den fortsatta utvecklingen. Föreskriven del ( The Prescribed Part ) Paragraf 176A i Insolvency Act 1986 är ej applicerbar i denna administration eftersom inga kvalificerade företagsinteckningar existerar, och därav ingen föreskriven del som skall sättas åt sidan för oprioriterade fordringsägare.

10 10 De gemensamma förvaltarna kommer att rapportera till fordringsägarna igen om sex månader, eller vid tidpunkten för förvaltningens avslutande om detta sker tidigare. Med vänlig hälsning för Nortel Networks AB (i administration) S J Harris Gemensam förvaltare Bifogat: Företagsinformation ( Company information ) De gemensamma förvaltarnas in- och utbetalningsanalys ( Joint Administrators Receipts and Payments Account ) Sammanfattning av de gemensamma förvaltarnas tidskostnader ( Summary of Joint Administrators Time Costs ) De gemensamma förvaltarnas policy om arvoden och ersättningar ( Joint Administrators Policy on Fees and Disbursements ) Form 2.24B Administrationens statusrapport ( Administrator s Progress Report ) För nedan nämnda företag har the Institute of Chartered Accountants in England and Wales in the UK godkänt AR Bloom, SJ Harris and CJW Hill att agera som insolvensutövare och the Association of Chartered Certified Accountants har godkänt A M Hudson och D M Hughes att agera som insolvensutövare. Företagens affärer, verksamheter och egendomar förvaltas av de gemensamma förvaltarna, AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson and CJW Hill som agerar ombud för Företagen och detta utan personligt ansvar. Företagen är Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks S.A.; Nortel GmbH; Nortel Networks France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; Nortel Networks S.p.A.; Nortel Networks B.V.; Nortel Networks Polska Sp z o.o.; Nortel Networks Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks s.r.o.; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal, S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks (Ireland) Limited s affärer, verksamhet och egendom förvaltas av de gemensamma förvaltarna, A R Bloom and DM Hughes, som agerar ombud för Nortel Networks (Ireland) Limited och detta utan personligt ansvar. Nortel Networks S.A. försattes i fransk, rättslig likvidation den 28 maj Den verksamhet och de tillgångar som är belägna i Frankrike står nu under kontroll av en förvaltare ( liquidateur judiciaire ). Vi rekommenderar att denna rapport inte distribueras ut innan vår utnämning som gemensamma förvaltare för Företaget. Den tillhandahålls enbart för att kunna informera fordringsägare om vissa aspekter av det aktuella läget för förvaltningen. Då denna Rapport bara är en tillfällig indikation av Företagets ställning i helhet, och inte en värdering av nuvarande eller framtida värden av någon särskild post eller skuld, och då läget kan komma att förändras, borde man inte förlita sig på Rapporten som en indikation av den slutliga återbetalningen till fordringsägarna, i synnerhet har varken vi eller Företaget något ansvar för personer som förlitar sig på vår Rapport i syfte att handla med fordringarna ( trading in debt ). Den gemensamma Administrationen kan samla in, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan kopplas till enskilda individer ("personuppgifter"). De kan behandla personuppgifter i olika jurisdiktioner i enlighet med tillämplig lag och professionella regler, inklusive (men inte begränsat till) Data Protection Act 1998.

11 Bilaga 1 Bilaga 1 Nortel Networks AB (i administration) Företagsinformation Organisationsnummer Företagsnamn: Registrerad företagsadress Tidigare namn: Nortel Networks AB C/o BDO Stockholm AB, Box , Stockholm, Sweden Nortel Networks Nordic AB Detaljer rörande Förvaltarna samt deras utnämningar Förvaltar: Datum för utnämnande: 14 January 2009 A R Bloom, A M Hudson, S J Harris and C J W Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Utnämnare: Domstolsreferens: Uppdelning av de gemensamma förvaltarnas ansvar: Utnämningen gjordes av Högsta Domstolen, kanslerrätten, Förestagsdomstolen (Eng. the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court ), på begäran av Företagets ledning High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 548 of 2009 Utförandet av alla uppdrag/ rättigheter, åsatta Förvaltarna kan ske av dem var för sig likväl som tillsammans. Redogörelse rörande EG-rätt Rådets Förordning angående obeståndsprocesser år 2000 (Eng. EC Council regulation on Insolvency Proceedings 2000) är lämplig för denna förvaltning och denna process är huvudprocessen. Innebörden av detta är att the Administration skall utföras i enlighet med engelsk obeståndsrätt och att obeståndsrätt i annan EU-medlemsstat således ej är lämplig.

12 Bilaga 1 Aktiekapital Klass Godkända Utgivna och fullt betalda Antal SEK Antal SEK Ordinarie 4, ,000 1, ,000 Aktieägare Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 100% Styrelsemedlemmar (nuvarande och för de senaste tre åren) och bolagsjurist (nuvarande) Namn Styrelsemedlem eller bolagsjurist Datum för tillträde Datum för utträde/avgång Nuvarande aktieinnehav Roland Dahlman (Suppleant) Simon Freemantle Ledamot 26/04/ Ledamot 14/01/ David Quane Ledamot 30/09/ Roland Dahlman Bolagsjurist - - -

13 Nortelkoncernens övergripande företagsstruktur Bilaga 1

14 Bilaga 3 EMEA-företagen i det engelska administrationsförfarandet: Legal enhet Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal, S.A. Nortel Networks Hispania, S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Hemland England Frankrike Frankrike Irland Tyskland Finland Rumänien Sverige Belgien Italien Nederländerna Nederländerna Polen Österrike Tjeckien Ungern Portugal Spanien Slovakien

15 Bilaga 2 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: USD Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 to 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 4,852,850 4,852,850 Inbetalningar Operativt: - Försäljning efter utnämningen 2,542,447-2,542,447 - Företagsinternt 1,573,260-1,573,260 - Övriga inbetalningar 322, ,749 - Återbetalning av för hög betalning 112, ,591 Övrigt: - Allokering från förlikning USA 10,314-10,314 - FX valutaomräkning 547,725 (140,930) 406,795 - Bankränta 111,654 1, ,642 Utbetalningar 5,220,739 (138,941) 5,081,798 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (3,131,209) - (3,131,209) - Pensionsavgifter (397,072) - (397,072) - Övriga utbetalningar (373,738) (1,172) (374,910) - Fastighetskostnader (322,079) - (322,079) - Entreprenad (190,216) - (190,216) - Värme och vatten (45,699) - (45,699) - Övriga skatter (13,434) - (13,434) - Leverantörskulder - lagerrelaterat (5,282) - (5,282) Övrigt: - Gemensamma förvaltningens arvoden (2,753,187) (179,695) (2,932,882) - Juridiska arvoden (1,248,840) (41,065) (1,289,904) - Arvoden för övriga professionella tjänster (362,632) (9,787) (372,419) - Bankavgifter och ränta (9,341) (2,198) (11,538) (8,852,728) (233,915) (9,086,643) Utgående balans 1,473, ,004 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 23,574 25,789 Förvaltningens inlåningsräkning: 1,449, ,215 1,473, ,004

16 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: SEK Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 to 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 39,898,194 39,898,194 Inbetalningar Operativt: - Försäljning efter utnämningen 18,998,900-18,998,900 - Företagsinternt 10,386,365-10,386,365 - Övriga inbetalningar 2,148,801-2,148,801 - Återbetalning av för hög betalning 834, ,277 Övrigt: - Bankränta 763,180 14, ,468 - Allokering från förlikning USA 67,752-67,752 - FX valutaomräkning Utbetalningar 33,200,249 14,288 33,214,536 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (23,667,767) - (23,667,767) - Pensionsavgifter (2,996,995) - (2,996,995) - Övriga utbetalningar (2,812,517) (8,420) (2,820,937) - Fastighetskostnader (2,442,675) - (2,442,675) - Entreprenad (1,433,454) - (1,433,454) - Värme och vatten (343,316) - (343,316) - Övriga skatter (140,947) - (140,947) - Leverantörskulder - lagerrelaterat (34,428) - (34,428) Övrigt: - Gemensamma förvaltningens arvoden (19,395,578) (1,291,058) (20,686,636) - Juridiska arvoden (8,956,849) (295,038) (9,251,887) - Arvoden för övriga professionella tjänster (2,600,849) (70,314) (2,671,163) - Bankavgifter och ränta (64,976) (15,790) (80,766) (64,890,351) (1,680,620) (66,570,971) Utgående balans 9,461,145 6,541,761 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 151, ,947 Förvaltningens inlåningsräkning: 9,309,756 6,342,813 9,461,145 6,541,761

17 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Kommentarer till in- och utbetalningar Det har skett en betydande minskning av in- och utbetalningsaktiviteten jämfört med tidigare perioder. Detta är representativt för en verksamhet under avveckling. Noter till in- och utbetalningar Not 1 Alla kontobalanser har rapporterats i lokal valuta, SEK, samt den gemensamma valutan för samtliga enheter, USD. Ingående balanser har konverterats till avistakursen (spot rate) vid månadsslutet januari 2009 och utgående balanser till avistakursen vid månadsslutet januari 2015, vilka har tillhandahållits av Företaget. Metoden är i enlighet med företagets interna rapporteringsrutiner. Transaktioner som ägt rum under perioden har konverterats till den genomsnittliga avistakursen för rapporteringsperioden (14 juli 2014 till 13 januari 2015). Källan till dessa växelkurser har varit Reuters. Följaktligen har det förekommit valutakursdifferenser under perioden som en effekt av volatilitet i växelkurserna. Dessa är endast omräkningsdifferenser och reflekterar inte faktiska in- eller utbetalningar. Not 2 Siffrorna som har använts för att skapa sammanfattningen av in- och utbetalningar har tillhandahållits av företaget och är ej reviderade. Väsentliga poster har granskats för riktighet och skälighet. Not 3 Rapporterade siffror redovisas i förekommande fall inklusive moms. Not 4 Om inget annat framgår är alla belopp som hänvisas till nedan i US-dollar. INBETALNINGAR Likvida medel i lokala SEK-konton uppgick efter överenskommelse till US$4.9 miljoner. Inbetalningar för rapportperioden uppgick till $US2,000 (netto av valutakurseffekt), vilka enbart avser ränteinbetalningar från banken. UTBETALNINGAR Totala utbetalningar under rapportperioden uppgick till US$0.2 miljoner. Det relaterar främst till de gemensamma förvaltarnas arvode samt juridiska arvoden. Dessa kostnader relaterar till arvoden och utgifter i samband med förvaltningen.

18 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: USD Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 788, ,992 Inbetalningar Operativt: - Företagsinternt 3,946,020-3,946,020 - Övriga inbetalningar 2,644-2,644 - Försäljning efter utnämningen 21,864-21,864 - Återbetalning av för hög betalning 10,880-10,880 Övrigt: - Övriga skatter 298, ,341 - Bankränta 15, ,623 - FX valutaomräkning 156, ,702 Utbetalningar 4,451, ,452,074 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (3,615,247) - (3,615,247) - Övriga utbetalningar (328,584) - (328,584) - Fastighetskostnader (210,290) - (210,290) - Värme och vatten (61,166) - (61,166) - Rörelseskulder (7,344) - (7,344) Övrigt: - FX valutaomräkning (95,815) (64,054) (159,870) - Arvoden för övriga professionella tjänster (273,165) (6,369) (279,534) - Juridiska arvoden (47,476) - (47,476) - Bankavgifter och ränta (8,613) (313) (8,925) (4,647,700) (70,736) (4,718,436) Utgående balans 593, ,630 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 5,175 1,606 Förvaltningens inlåningsräkning: 588, , , ,630

19 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: DKK Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 4,566,057 4,566,057 Inbetalningar Operativt: - Företagsinternt 21,247,564-21,247,564 - Övriga inbetalningar 14,367-14,367 - Försäljning efter utnämningen 123, ,552 - Återbetalning av för hög betalning 61,481-61,481 Övrigt: - Övriga skatter 1,636,765-1,636,765 - Bankränta 84, ,335 Utbetalningar 23,168, ,169,064 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (19,427,980) - (19,427,980) - Övriga utbetalningar (1,765,148) - (1,765,148) - Fastighetskostnader (1,138,004) - (1,138,004) - Värme och vatten (333,743) - (333,743) - Rörelseskulder (39,136) - (39,136) Övrigt: - Arvoden för övriga professionella tjänster (1,484,510) (36,778) (1,521,288) - Juridiska arvoden (257,921) - (257,921) - Bankavgifter och ränta (48,201) - (48,201) - FX valutaomräkning (2) (1,807) (1,809) (24,494,645) (38,585) (24,533,230) Utgående balans 3,239,650 3,201,891 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 28,263 9,839 Förvaltningens inlåningsräkning: 3,211,388 3,192,053 3,239,651 3,201,891

20 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Kommentarer till in- och utbetalningar Det har skett en betydande minskning av in- och utbetalningsaktiviteten jämfört med tidigare perioder. Detta är representativt för en verksamhet under avveckling. Noter till in- och utbetalningar Not 1 Alla kontobalanser har rapporterats i lokal valuta, DKK, samt den gemensamma valutan för samtliga enheter, USD. Ingående balanser har konverterats till avistakursen (spot rate) vid månadsslutet januari 2009 och utgående balanser till avistakursen vid månadsslutet januari 2015, vilka har tillhandahållits av Företaget. Metoden är i enlighet med företagets interna rapporteringsrutiner. Transaktioner som ägt rum under perioden har konverterats till den genomsnittliga avistakursen för rapporteringsperioden (14 juli 2014 till 13 januari 2015). Källan till dessa växelkurser har varit Reuters. Följaktligen har det förekommit valutakursdifferenser under perioden som en effekt av volatilitet i växelkurserna. Dessa är endast omräkningsdifferenser och reflekterar inte faktiska in- eller utbetalningar. Not 2 Siffrorna som har använts för att skapa sammanfattningen av in- och utbetalningar har tillhandahållits av företaget och är ej reviderade. Väsentliga poster har granskats för riktighet och skälighet. Not 3 Rapporterade siffror redovisas i förekommande fall inklusive moms. Not 4 Om inget annat framgår är alla belopp som hänvisas till nedan i US-dollar. INBETALNINGAR Likvida medel i lokala DKK-konton uppgick efter överenskommelse till US$0.8 miljoner. Inbetalningar under rapportperioden uppgick till US$143, vilka uteslutande avser bankränta. UTBETALNINGAR Totala utbetalningar om cirka US$6,700 miljoner har gjorts under rapportperioden (netto av valutakurseffekt). Detta relaterar till arvoden för professionella tjänster och bankränta.

21 Bilaga 2 Bilaga 3 Nortel Networks AB (i administration) De gemensamma förvaltarnas avgifter består av följande tre delar: Administrationskostnader Administrationskostnader relaterar till de kostnader de gemensamma förvaltarna har för den övergripande förvaltningen av Företaget. Dessa kostnader innefattar inte kostnader som uppkommit till följd av försäljning av verksamheter eller omallokerade centralt uppkomna kostnader. Dessa administrationskostnader är kategoriserade i olika arbetsströmmar och redovisas i tabeller nedan i enlighet med Statement of Insolvency Practice 9, ett engelskt myndighetskrav. Dessa arbetsströmmar inkluderar, bland annat, fordringsägare, anställda, fastigheter, pensioner och lagstadgade krav. Omallokerade timkostnader Över administrationstiden har vissa förvaltningskostnader som rört hela EMEA kostnadsförts centralt. Dessa kostnader har blivit lämpligt fördelade till olika filialer inom EMEA, inklusive Företaget. Notera att alla arbetsströmmar inte fördelas till alla bolag inom EMEA. Totala omallokerade kostnader för EMEA uppgår under innevarande perioden till GB 2,708, Transaktionskostnader De gemensamma förvaltarna har under administrationstiden haft kostnader för avyttrandet av verksamhetsområden och tillgångar. Dessa kostnader har fördelats till respektive EMEA bolag i förhållande till förväntat PPA utfall. När den slutgiltiga PPA fördelning har genomförts kommer en slutgiltig justering av dessa kostnader att ske. Totala transaktionskostnader för EMEA uppgår under innevarande perioden till GB 6, Totala kostnader för administrationen för perioden från 31 maj 2014 till 28 november 2014 Timkostnad för förvaltningen för perioden 31/05/2014 till 28/11/2014 Förvaltningstimkostnader 84, Omallokerade timkostnader 42, Transaktionstimkostnader Totala timkostnader 127,293.26

22 Bilaga 3 Nortel Networks AB (i administration) Översikt av de gemensamma förvaltarnas timkostnader från 31 maj 2014 till 28 november 2014 (GBP) Med undantag av M&A-relaterad transaktionstid Aktiviteter Partner / Executive Director Director Timmar Assistant Director Manager Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig Timkostnad för perioden timkostnad ( ) ( ) Totala timkostnader för förvaltningen ( ) Prognostiserat kassaflöde Kommunikation , Borgenärer , , Kunder , Dag , Styrelsen Anställda , Prognostiserat utfall , Avgifter , , Ekonomi, redovisning och administration , Juridiskt , M&A Andra tillgångar Pensioner , För-administration , Egendom , Lagstadgat , Strategi , , Leverantörer , Skatt , , Handel , Totalt , ,202, Genomsnittlig timkostnad Timkostnad för perioden 9, , , , , Totala timkostnader för förvaltningen 127, , , , , , På grund av tidsskillnader och justeringar som gjordes för tidigare tidsrapporter kan tidskostnader för administrationen skilja något från en lägesrapport till en annan. Denna information ska inte betraktas som definitiv utan endast som vägledning för borgenärer.

23 Bilaga 3 Analys av förvaltningsavgifter (GBP) Översikt av totala omallokerade kostnader för alla EMEA-registrerade enheter för perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 Aktivitet Partner Timmar Director / Executive Director Assistant Director Manager Executive / Assistant Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig timkostnad ( ) Tidskostnad för perioden ( ) Total omallokerad tidskostnad till 28 november 2014 ( ) PPA, fordringar och strategi , ,246, ,422, IT , , ,601, Finans, redovisning & administration , , ,855, EMEA skatt & VAT rådgivning , ,423, Borgenärer , ,795, Handel ,794, Internprissättning ,745, Exit-strategi , ,667, Kunder ,446, Gäldenärer ,077, Kanada / USA ,005, Immaterialrätt , Prognostiserat utfall , , Filialer och ägarandel , , Lägesrapporter , , Förlikning Frankrike , CVA planering , , EMEA fakturering , , Totalt , , , , , ,708, ,727, Genomsnittlig timkostnad ( ) Total omallokerad tidskostnad för perioden ( ) 452, , , , , , Total omallokerad tidskostnad till och med 28 november 2014 ( ) 5,278, ,308, ,515, ,796, ,485, ,343,848.94

24 Bilaga 3 Analys av förvaltningsavgifter (GBP) Översikt av total kostnad för M&A-relaterad transaktionstid för alla EMEA-registrerade enheter för perioden från 31 maj 2014 till 28 november 2014 Aktivitet Partner Timmar Director / Executive Director Assistant Director Manager Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig transaktionstimkostnad( ) Transaktionstidskostnad för Total transaktionstidskostnad perioden ( ) till 28 november 2014 ( ) M&A / Övergångsservice ,054, PPA ,328, M&A / Equinox , ,525, M&A / Netas ,197, M&A Snow , ,795, M&A / GSM ,584, M&A / Carrier ,326, M&A / Passport ,120, Övriga tillgångar , M&A , M&A Iceberg , , M&A / Velocity , Totalt , ,773, Genomsnittlig timkostnad ( ) Total transaktionstidskostnad för perioden ( ) - 6, Total transaktionstidskostnad till 28 november 2014 ( ) 2,559, ,173, ,962, ,874, ,639, , Att notera Timkostnader avseende transaktioner under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 har fördelats på provisorisk basis, med hänsyn till den typ av arbete som utförts och graden av framsteg uppnådd vad gäller vissa, dock ej alla underliggande M&A transaktioner. Fördelningen är provisorisk och kommer att förändras allt eftersom transaktionerna framskrider och resultatet av allokeringarna av köpeskillingen är klargjord. Vänligen notera att den gemensamma förvaltningen endast har fördelat underliggande M&A transaktioners timkostnader i de fall där transaktionerna har nått tillräckliga framsteg. Därför kommer ytterligare underliggande M&A transaktioners timkostnader att omfördelas till Företaget, och omfördelas allt eftersom utgången av allokeringarna av köpeskillingen blir klargjord.

25 Bilaga 4 Bilaga 4 Nortel Networks AB (i administration) Policy för förvaltares ersättning för utfört arbete Lagstadgande bestämmelser för ersättning återfinns i regel i Reglerna ( the Rules ). Vidare information finns i publikationen A Creditors Guide to Administrators Fees från Association of Business Recovery Professionals, en kopia av vilken återfinns på hemsidan (Insolvency Practitioners Association, (under Regulation and Guidance därefter Creditors Guides to Fees ), alternativt kan en hårdkopia erhållas på skriftlig begäran från förvaltarna ( the Administrators ). Fordringsägarna har beslutat att ersättningen till förvaltarna skall vara baserad på tid vederbörligen nedlagd av förvaltarna samt deras anställda på angelegenheter som härrör förvaltningen. Förvaltarna har anlitat direktörer och annan personal för att arbeta med förvaltningsfallen. Det arbete som skall utföras delegeras till den bäst passande nivån av personal efter att ha tagit hänsyn till typen av arbete och individuell erfarenhet hos personalen. Ytterligare assistans fås från verkställande bokförings- och redovisningspersonal som har hand om företagets bankkonton samt lagstadgad redovisning och rapportering. Allt arbete utfört av all personal sker under tillsyn av förvaltarna. All nedlagd tid av personal direkt relaterad till ärenden som rör förvaltningsfallen bokas på en separat tidskod etablerad för varje enskilt fall. Varje personal har en särskild timkostnad som kan förändras över tid. Den genomsnittliga timkostnaden för varje kategori av personal som använts för perioden framgår av Bilaga 3. Nuvarande timkostnader kan vara högre än de genomsnittliga timkostnaderna om timkostnaderna skulle ha höjts under perioden som denna rapport avser. Policy för förvaltares ersättning för utlägg Statement of Insolvency Practice No. 9 ( SIP 9 ) publicerad av R3 ( The Association of Business Recovery Professionals ) delar in utlägg under två kategorier. Kategori 1-utlägg inkluderar betalningar gjorda av tjänstemännens företag och inkluderar särskilda utgifter relaterade till förvaltningen av konkursboets affärer och hänförliga till betalning till en oberoende tredje part. Dessa utlägg kan betalas från konkursboets tillgångar utan godkännande från kommittén. I linje med SIP 9 är det vår policy att redovisa sådana utlägg som ersatts, men att inte söka godkännande för dessa betalningar. Kategori 2-utlägg inkluderar betalningar gjorda av tjänstemännens företag samt element av delade eller allmänna omkostnader. Sådana utlägg skall godkännas av fordringsägarnas kommitté ( Creditors Committee ) som om de vore ersättning för utfört arbete. I linje med SIP 9 är det vår policy att söka godkännande för denna kategori av utlägg innan betalning.

26 Rule 2.47 Form 2.24B The Insolvency Act 1986 Förvaltares lägesrapport 2.24B Namn på företag Organisationsnummer Nortel Networks AB Domstolens ärendenummer High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court 548 av 2009 Vi A R Bloom, C J W Hill, S J Harris och A M Hudson Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Förvaltare till ovan nämnda företag bifogar en statusrapport avsedd för perioden Från Till 14 juli 2014 (b) 13 january 2015 Signed Gemensam / Förvaltare Dated 9 februari 2015 Kontaktuppgifter: Det är inte nödvändigt att uppge kontaktinformation i den motsatta rutan, men det underlättar för Companies House att kontakta Er om det finns en fråga på blanketten. All kontaktinformation som uppges blir offentlig handling. Sam Taylor Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Tel: +44 (0) DX Number: DX Exchange: Companies House sträckkod datum för mottagande När detta formulär är ifyllt och underskrivet vänligen skicka det till ( The Registrar of Companies ) vid: Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ DX Cardiff