Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget )"

Transkript

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Tel: Fax: TILL ALLA KÄNDA FORDRINGSÄGARE 9 februari 2015 Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3556/PCF16 Sam Taylor Telefon direkt: +44 (0) Nortel Networks AB (I administration) ( Företaget ) Högre domstol av rättvisa i England och Wales ( High Court of Justice of England and Wales ), Chancery Division, företagsdomstol ärendenummer 548 of 2009 I enlighet med regel 2.47 i insolvensreglerna 1986 ( Insolvency Rules 1986 ), är denna rapport ämnad att förse fordringsägare med en tolfte statusuppdatering om utvecklingen för administrationen ( Rapporten ). Denna rapport omfattar perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 och bör läsas tillsammans med de gemensamma förvaltarnas föregående rapporter daterade 13 augusti 2009, 13 februari 2010, 12 augusti 2010, 11 februari 2011, 12 augusti 2011, 9 februari 2012, 6 augusti 2012, 6 februari 2013, 6 augusti 2013, 6 februari 2014 och 7 augusti 2014 samt de gemensamma förvaltarnas redogörelse av förslag ( Statement of Proposals ) daterad till den 23 februari Ytterligare kopior av denna rapport, likväl tidigare rapporter, tillhandahålls genom förfrågan eller hämtas från: Företaget sattes i administration ( Administrationen ) den 14 januari 2009 då A R Bloom, A M Hudson, S J Harris and C J W Hill från Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London SE1 2AF, utsågs till att agera gemensamma förvaltare ("Joint Administrators") enligt instruktioner ("Order") från Högre domstolen av rättvisa i England och Wales ("domstolen"), efter en ansökan från Företagets styrelse. Detta var en del av en större omstrukturering av Nortelkoncernen. Nortel Networks Corporation ( NNC ), det yttersta moderbolaget för Nortelkoncernen, Nortel Networks Limited ( NNL ) och vissa av dess andra kanadensiska dotterbolag har ansökt om borgernärsskydd i Kanada i enlighet med lagen Companies Creditors Arrangement Act ( CCAA ) för att underlätta en omfattande affärsmässig och finansiell omstrukturering i enlighet med CCAA-lagen. Nortel Networks Inc ( NNI ), Nortel Networks Capital Corporation och ett antal andra av Nortels amerikanska koncernföretag lämnade in ansökningar i USA i enlighet med kapitel 11 i den amerikanska konkurslagstiftningen ( US Bankruptcy Code ).

2 2 Samma dag som Företaget sattes i tvångsförvaltning utfärdade domstolen, efter ansökningar från respektive företagsstyrelse, en förvaltningsorder för 18 andra företag inom Nortelkoncernen baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika ( EMEA ). I artikel 3 i EG-förordningen om insolvensförfaranden ( EC Regulation on Insolvency Proceedings 1346/2000 ("EG-förordningen ), anges att domstolen i den EG-medlemstat där de huvudsakliga intressena ( centre of main interests, "COMI") hos ett företag ligger, har juridisk behörighet att inleda det huvudsakliga insolvensförfarandet för detta företag. För koncernens 19 EMEA-företag ("EMEA-företagen"), var domstolen tillfredsställd med att COMI låg i England och hade därmed juridisk behörighet att inleda insolvensförfaranden, det vill säga administration avseende varje företag. Närmare uppgifter om de 19 företagen återfinns i bilaga 1. Företagskoncernen ("Koncernen") rapporterar i US dollar ("US$"), följaktligen avser alla omnämnda belopp i rapporten US dollar om inte annat anges. Den officiella versionen av denna Rapport har framtagits på engelska. Då en översättning har tillhandahållits är detta endast för bekvämlighet och den engelska versionen skall därför alltid vara rådande. Se friskrivningsklausulen i slutet av den första delen av denna rapport.

3 3 1. Sammanfattning av tvångsförvaltningens framsteg Syftet med tvångsförvaltningen De gemensamma förvaltarna fortsatte att bedriva Företagets affärsverksamheter i syfte att uppnå antingen en räddning av Företaget som en fortlevande verksamhet ( going concern ) eller att uppnå ett bättre resultat för Företagets fordringsägare som helhet än vad som skulle vara sannolikt om företaget likviderades. Under 2009 var det uppenbart att det finansiella och marknadsmässiga trycket på Nortels verksamhet blev för stort och en försäljning av samtliga verksamhetsgrenar blev oundvikligt. En räddning av Företaget som en fortlevande verksamhet var därför inte längre möjlig. De gemensamma förvaltarna ansåg att beslutet att fortsatta driva affärsverksamheten, även till en noggrant övervakad förlust, i syfte att uppnå fortlevnadsprincipens värden för verksamheten och rörelsetillgångarna, samt för att undvika villkorade fordringar, vore till fördel för fordringsägarna i sin helhet. Nu när försäljningsprocessen är avslutad, motiveras detta beslut av realiseringarna som uppnåtts (föremål för en slutlig fördelning av intäkterna till Företaget), och de villkorade fordringar som har undvikits. Försäljning av verksamheter och tillgångar Koncernen var huvudsakligen verksam inom fyra affärsområden: Enterprise Solutions ( Enterprise ), Metro Ethernet Networks ( MEN ) och Carrier Networks, som omfattar Globalt System for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solution ( CVAS ), Multi Service Switch business ( MSS ) och Code Division Multiple Access ( CDMA ). Avyttringen av de centrala och globala verksamheterna samt de viktigaste tillgångarna för koncernen slutfördes under I och med avyttringarna har nu koncernen ytterst få tillgångar kvar att realisera. De sammanlagda bruttoförsäljningsintäkterna från de globala avyttringarna, inklusive bruttoförsäljningsintäkter från försäljning av resterande immateriella rättigheter, uppgår till cirka US$7.5 miljarder (före transaktionskostnader, justeringar och deponeringsbalanser). I enlighet med överenskommelsen för de globala avyttringarna kvarstår detta belopp som deposition i avvaktan på fördelning inom koncernen. Totalt har 15 av Företagets anställda övergått till köparna som en del av avyttringen. Nästa steg De gemensamma förvaltarna har slutfört den huvudsakliga handelsfasen ( principal trading phase ) och fortsätter nu arbetet med att avveckla Företagets affärer och lösa utestående frågor med de övriga koncernföretagen. Huvudsakligt fokus för Företaget ligger nu på hur man hanterar Financial Support Directions ( FSD ) anspråk på Brittiska pensionsmyndigheten ( UK Pensions Regulator, TPR ) gällande vissa EMEAföretag, allokeringen av försäljningsintäkter inom Koncernen ( Purchase Price Allocation, PPA ), och i sinom tid, framställandet av en ändamålsenlig process för godkännande och distribution av tillgängliga medel till fordringsinnehavare. Ytterligare information finns att tillgå i avsnitten som följer.

4 4 2. Redogörelse av in- och utbetalningar Bifogad i bilaga 2 finns en redogörelse för de gemensamma förvaltarnas in- och utbetalningsanalys ( Receipts and payments ( R & P )) för perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 för Företaget i Sverige respektive den danska filialen. In- och utbetalningsanalysen visar totala inbetalningar om US$2,132 exklusive valutakursdifferenser och utbetalningar om US$0.2 miljoner exklusive valutakursdifferenser. Företaget i Sverige och filialen i Danmark hade tillsammans kontanter i diverse valutor till ett värde av US$1.37 miljoner den 13 januari Majoriteten av Företagets kassa hålls i SEK. R & P-redogörelsen är en redogörelse för historiska in- och utgående transaktioner och reflekterar därför inte estimerade framtida inbetalningar och utbetalningar, inklusive de avyttringsintäkter som är insatta på depositionskontot i väntan på en fördelning inom koncernföretagen. För mer detaljerade uppgifter, vänligen se bilaga 2.

5 5 3. De gemensamma förvaltarnas ersättningar och utlägg Det är kommitténs ansvar att godkänna de gemensamma förvaltarnas ersättning. Under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 ådrog sig de gemensamma förvaltarna timkostnader om GB 84, och transaktionsrelaterade timkostnader om GB Vi fortsätter att fördela vissa timkostnader för arbete som utförts till förmån för alla EMEA-företag. Under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014, har GB 42, allokerats till Företaget i enlighet med dessa fördelningar. En analys av nedlagd tid återfinns i bilaga 3. Utbetalningar till andra involverade De gemensamma förvaltarna fortsätter att engagera följande professionella rådgivare för att assistera förvaltningen. Dessa rådgivare arbetar på timkostnadsbasis och interna granskningsprocesser genomförs för att granska deras fakturor. Under perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 har följande betalningar genomförts: Lokala rådgivare (Anlitade av Herbert Smith Freehills LLP) US$40, (Legala rådgivare) Vänligen uppmärksamma att dessa betalningar för legala kostnader ovan har räknats om där en månatlig avistakurs använts. På grund av detta kan det förekomma minimala skillnader mellan denna kostnad ovan och kostnader som rapporteras i R & P-redogörelsen i bilaga 2 (Där används istället en genomsnittlig avistakurs för perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015). Sedan de gemensamma förvaltarna ( Joint Administrators ) utsågs har vissa konsultkostnader (särskilt legala kostnader) ådragits till fördel för hela EMEA med hänseende till vissa försäljningar av verksamheter och PPA processen. Dessa kostnader har betalats av Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) och har ännu inte fördelats på respektive enheter. I samband med färdigställandet av PPA processen finns en intention att fördela dessa kostnader på EMEA-enheterna i proportion till varje bolags andel av det globala försäljningsöverskottet och alla eventuella skadeståndsutbetalningar vid förlikningar från Nordamerikanska rättsprocesser. Kostnader för professionella rådgivare som hjälper Företaget med diskretionära ärenden i den löpande verksamheten (till exempel, inkassotjänster) ingår inte i denna rapport.

6 6 4. Framtida genomförande av förvaltningen Allokering av köpeskilling (Purchase Price Allocation PPA ) Det har varit en utdragen medlingsprocess med domstolsförfaranden och utfrågningar i syfte att lösa frågan om allokering av återstående medel efter försäljning av verksamheter och tillgångar mellan de huvudsakliga Nortel-enheterna (EMEA, Kanada och USA) och vissa andra relevanta parter, samt deras anspråk sinsemellan. Trots invändningar från de gemensamma förvaltarna (vilka inkluderade efterföljande överklaganden), olika rättsinstanser i USA och Kanada anser att frågan om allokeringen bör tas upp i ett så kallat Joint hearing i Delaware och Toronto, där Domarna oberoende beslutar om utfallet förutsatt att en förlikning inte kan nås. Rättsprocessen gällande allokeringen startade i maj 2014 och slutpläderingarna gjordes mellan 22 och 24 september I november 2014 ordnade den amerikanska domaren ett möte med parterna i processen i syfte att låta dem utforska möjligheterna kring att nå konsensus i alla eller några av allokeringsfrågorna. Ingen uppgörelse nåddes. De gemensamma förvaltarna väntar på domarna från de amerikanska och kanadensiska domstolarna i frågan om allokeringen. Det har dock inte kommit några indikationer från Domarna när domstolsbesluten förväntas komma. Det finns fortsatt osäkerhet kring en eventuell överklagandeprocess, i det fall någon av parterna skulle välja att överklaga. De gemensamma förvaltarna fortsätter löpande att noga utvärder utifall det finns möjlighet att nå en förlikning mellan de olika parterna om en förlikning är möjlig och i intresse för fordringsägarna. Anspråk parterna sinsemellan I december 2013 nådde de gemensamma förvaltarna en förlikning med det amerikanska konkursboet där EMEA-enheter riktat anspråk mot flera Nortel-enheter i USA. I juli 2014 nåddes också en förlikning med det kanadensiska konkursboet där EMEA-enheter riktat anspråk mot Nortel-enheter i Kanada. Brittiska pensionsmyndigheten ( The Pensions Regulator ) The Pensions Regulator ( TPR ), ett brittiskt lagstadgat organ, har gjort anspråk mot flera Nortelkoncernföretag i EMEA ( målföretagen ) och Nordamerika. Dess beslutspanel ( Determinations Panel ) fattade beslutet i juni 2010 att riktningar för finansiellt stöd ( Financial Support Directions, FSD ) bör utfärdas, vilket skulle kräva målföretagen att bidra till Nortel Networks UK Limited:s pensionssystem. Den brittiska pensionsplanens underskott uppskattas till GB 2.1 miljarder. De gemensamma förvaltarna har på uppdrag av Företaget, så väl som för vart och ett av de målbolag för vilka de är tillsatta, gjort en åberopan till den övre tribunalen (Eng. The Upper Tribunal). I avvaktan på beslut får inga FSD utfärdas till målbolagen. Åberopandeprocessen har i nuläget avstannat. En skuld hänförlig till ett FDS- eller deltagandekrav ställas mot Företaget skulle klassificeras som en oprioriterad fordran jämte andra oprioriterade fordringar.

7 7 Det har inte fastställts om Företaget eller någon annan Nortel-enhet i EMEA har någon skyldighet att understödja Nortels brittiska pensionsfond. De gemensamma förvaltarna kommer även fortsättningsvis att försvara Företagets position i relation till TPRs agerande och det är inte säkert att ett FSD- eller deltagandekrav slutligen kommer att åläggas. De gemensamma förvaltarna har involverat TPR i diskussioner om möjligheten att nå konsensus kring vissa av FSD-anspråken. Dessa diskussioner är pågående och de gemensamma förvaltarna kommer att uppdatera fordringsägarna när det fordras. Utdelningar till fordringsägare De gemensamma förvaltarna fortsätter att bjuda in till inlämning av fordringsansökningar som en del av den informella fordringsprocessen, vilken påbörjades i juli Inför den stundande sjätte årsdagen av tillsättandet av de gemensamma förvaltarna med hänseende till EMEA-företagen, ansåg de gemensamma förvaltarna att det för alla fordringsägare till respektive EMEA-enhet skulle vara av intresse att göra ett skriftligt åtagande i form av en så kallad Deed poll (unilateralt dokument upprättat under sigill) innebärande att tidsfristen för vissa anspråk inte löper ut den 14 januari De gemensamma förvaltarna anser också att denna Deed poll skulle förbättra effektiviteten i administrationen genom att undvika hanteringen av separata förfrågningar från enskilda fordringsägare om bilaterala arrangemang. En kopia av denna Deed poll finns att hämta på och dess syfte är att legalt binda EMEA-företagen till åtaganden beskrivna i denna. Fordringsägare bör beakta de specifika villkoren i denna Deed poll och inte bara denna sammanfattning som endast lämnas upplysningsvis till fordringsägarna. I avvaktan på en lösning av TPR:s handlande och PPA diskussionerna, kommer det inte att vara möjligt att göra en utdelning till Företagets fordringsägare eller åt någon annan av Nortels enheter över vilka de gemensamma förvaltarna är tillsatta och vilka är ett mål för TPR eller uttala sig om när en formell fordringsprocess kan inledas. Dock fortsätter de gemensamma förvaltarna att utforska alla möjliga vägar för att lösa rättsfrågorna, påskynda en utdelning till fordringsägare och minimera administrationens utgifter. Före PPA-intäkterna från depositionskontot avseende verksamhetsavyttringen och intäkterna från koncerninterna utdelningar, räknar de gemensamma förvaltarna med att det, bortsett från några oförutsedda skulder, kommer att kvarstå US$1-2 miljoner att dela ut till Företagets fordringsägare. De gemensamma administratörerna har inte reviderat denna bedömning för den nuvarande rapportperioden. De gemensamma förvaltarna kan fortfarande varken bekräfta omfattningen av de redan utnämnda fordringarna eller den förväntade återbetalningen för enskilda fordringsägare eller grupp av fordringsägare. Detta kommer till största delen att bestämmas av följande viktiga faktorer: a. Fortsatt analys av de fordringar som anmälts till de gemensamma förvaltarna samt utfallet av de påföljande prövningarna av dessa fordringar.

8 8 b. Införandet av riktning för finansiellt stöd ( Financial Support Directions, FSD ) till Företaget av TPR. Som tidigare nämnts är vi inte säkra på om någon sådan FSD faktiskt kommer att införas och det finns heller ingen klarhet om den mängd av eventuella skyldigheter som kan uppkomma. Det bör noteras att de gemensamma förvaltarna kommer att fortsätta försvara Företagets position i förhållande till TPR:s agerande. De gemensamma förvaltarna är hoppfulla att en sådan FSD framgångsrikt kommer att kunna undvikas. c. Färdigställande av storleken på vissa komplexa skulder och fordringar. d. Färdigställandet av klassificeringen av fordringsägarnas fordringar vilka kommer att fastställas som en del av utdelningsprocessen. e. Utgången av PPA processen. De gemensamma förvaltarna kommer att fortsätta att informera fordringsägarkommittén, vid behov, om nyckelfrågor och lösningar. Exit-strategi De gemensamma administratörerna ansökte i domstol under november 2013 om ytterligare förlängning av förvaltningen gällande samtliga EMEA-företag för att kunna slutföra likvideringen och lösa de tvister gällande andra företag inom koncernen, såsom de beskrivna nedan, på ett ordnat sätt. Förvaltningen är nu förlängd till den 13 januari De gemensamma förvaltarna fortsätter att utforska den mest lämpliga exit för Företaget och de övriga EMEA-företagen ur administreringsprocessen, det vill säga den metod som avgör fordringsägarnas fordringar samt hur överskottsmedel utdelas till fordringsägarna och hur Företagets verksamhet skall avslutas i allmänhet. De gemensamma förvaltarna kommer att behöva utföra lagstadgade skyldigheter såsom att; formalisera kallelse av skuldbevis, erhålla fordringsägaravtal, slutföra alla avyttringar av tillgångar; behandla alla försäljningsintäkten och koncerninterna fordringar; komma överens om alla andra fordringsägares fordringar samt upprätta mekaniken för utdelning av tillgångar. I alla av ovanstående scenarier kommer utdelningsprocessen som används att vara föremål för tidsmässiga konsekvenser, kostnader, storleken på företaget under översyn, relevanta valutor, lokala fordringsbestämmelser och lokala processer för koncernenheter i förhållande till koncerninterna utdelningar, utöver brittisk lagstiftning. En lämplig process för att komma överens om fordringar och fördela överskottsmedel till borgenärer har ännu inte fastställts. Däremot kan processen ske inom administreringen (med domstols godkännande), eller genom en frivillig konkurs ( English Insolvency Act 1986 ) alternativt en likvidationsprocess. Lämplig process kommer att bestämmas utifrån vad som är mest fördelaktigt för Företaget och dess borgenärer.

9 9 5. Övriga ärenden Kommittén ( The Committee ) En kommitté av fordringsägare bildades under fordringsägarmötet den 18 mars 2009 (the Creditors Committee ). De gemensamma förvaltarna fortsätter att förse kommittén med detaljerad information gällande administrationens ( the Administration ) framåtskridande (inklusive en analys av deras tidskostnader som skall godkännas). De gemensamma förvaltarna har som uppgift att underrätta kommittén om den fortsatta utvecklingen. Föreskriven del ( The Prescribed Part ) Paragraf 176A i Insolvency Act 1986 är ej applicerbar i denna administration eftersom inga kvalificerade företagsinteckningar existerar, och därav ingen föreskriven del som skall sättas åt sidan för oprioriterade fordringsägare.

10 10 De gemensamma förvaltarna kommer att rapportera till fordringsägarna igen om sex månader, eller vid tidpunkten för förvaltningens avslutande om detta sker tidigare. Med vänlig hälsning för Nortel Networks AB (i administration) S J Harris Gemensam förvaltare Bifogat: Företagsinformation ( Company information ) De gemensamma förvaltarnas in- och utbetalningsanalys ( Joint Administrators Receipts and Payments Account ) Sammanfattning av de gemensamma förvaltarnas tidskostnader ( Summary of Joint Administrators Time Costs ) De gemensamma förvaltarnas policy om arvoden och ersättningar ( Joint Administrators Policy on Fees and Disbursements ) Form 2.24B Administrationens statusrapport ( Administrator s Progress Report ) För nedan nämnda företag har the Institute of Chartered Accountants in England and Wales in the UK godkänt AR Bloom, SJ Harris and CJW Hill att agera som insolvensutövare och the Association of Chartered Certified Accountants har godkänt A M Hudson och D M Hughes att agera som insolvensutövare. Företagens affärer, verksamheter och egendomar förvaltas av de gemensamma förvaltarna, AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson and CJW Hill som agerar ombud för Företagen och detta utan personligt ansvar. Företagen är Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks S.A.; Nortel GmbH; Nortel Networks France S.A.S.; Nortel Networks N.V.; Nortel Networks S.p.A.; Nortel Networks B.V.; Nortel Networks Polska Sp z o.o.; Nortel Networks Hispania, S.A.; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks s.r.o.; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal, S.A.; Nortel Networks Slovensko s.r.o.; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks (Ireland) Limited s affärer, verksamhet och egendom förvaltas av de gemensamma förvaltarna, A R Bloom and DM Hughes, som agerar ombud för Nortel Networks (Ireland) Limited och detta utan personligt ansvar. Nortel Networks S.A. försattes i fransk, rättslig likvidation den 28 maj Den verksamhet och de tillgångar som är belägna i Frankrike står nu under kontroll av en förvaltare ( liquidateur judiciaire ). Vi rekommenderar att denna rapport inte distribueras ut innan vår utnämning som gemensamma förvaltare för Företaget. Den tillhandahålls enbart för att kunna informera fordringsägare om vissa aspekter av det aktuella läget för förvaltningen. Då denna Rapport bara är en tillfällig indikation av Företagets ställning i helhet, och inte en värdering av nuvarande eller framtida värden av någon särskild post eller skuld, och då läget kan komma att förändras, borde man inte förlita sig på Rapporten som en indikation av den slutliga återbetalningen till fordringsägarna, i synnerhet har varken vi eller Företaget något ansvar för personer som förlitar sig på vår Rapport i syfte att handla med fordringarna ( trading in debt ). Den gemensamma Administrationen kan samla in, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan kopplas till enskilda individer ("personuppgifter"). De kan behandla personuppgifter i olika jurisdiktioner i enlighet med tillämplig lag och professionella regler, inklusive (men inte begränsat till) Data Protection Act 1998.

11 Bilaga 1 Bilaga 1 Nortel Networks AB (i administration) Företagsinformation Organisationsnummer Företagsnamn: Registrerad företagsadress Tidigare namn: Nortel Networks AB C/o BDO Stockholm AB, Box , Stockholm, Sweden Nortel Networks Nordic AB Detaljer rörande Förvaltarna samt deras utnämningar Förvaltar: Datum för utnämnande: 14 January 2009 A R Bloom, A M Hudson, S J Harris and C J W Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Utnämnare: Domstolsreferens: Uppdelning av de gemensamma förvaltarnas ansvar: Utnämningen gjordes av Högsta Domstolen, kanslerrätten, Förestagsdomstolen (Eng. the High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court ), på begäran av Företagets ledning High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 548 of 2009 Utförandet av alla uppdrag/ rättigheter, åsatta Förvaltarna kan ske av dem var för sig likväl som tillsammans. Redogörelse rörande EG-rätt Rådets Förordning angående obeståndsprocesser år 2000 (Eng. EC Council regulation on Insolvency Proceedings 2000) är lämplig för denna förvaltning och denna process är huvudprocessen. Innebörden av detta är att the Administration skall utföras i enlighet med engelsk obeståndsrätt och att obeståndsrätt i annan EU-medlemsstat således ej är lämplig.

12 Bilaga 1 Aktiekapital Klass Godkända Utgivna och fullt betalda Antal SEK Antal SEK Ordinarie 4, ,000 1, ,000 Aktieägare Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 100% Styrelsemedlemmar (nuvarande och för de senaste tre åren) och bolagsjurist (nuvarande) Namn Styrelsemedlem eller bolagsjurist Datum för tillträde Datum för utträde/avgång Nuvarande aktieinnehav Roland Dahlman (Suppleant) Simon Freemantle Ledamot 26/04/ Ledamot 14/01/ David Quane Ledamot 30/09/ Roland Dahlman Bolagsjurist - - -

13 Nortelkoncernens övergripande företagsstruktur Bilaga 1

14 Bilaga 3 EMEA-företagen i det engelska administrationsförfarandet: Legal enhet Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal, S.A. Nortel Networks Hispania, S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Hemland England Frankrike Frankrike Irland Tyskland Finland Rumänien Sverige Belgien Italien Nederländerna Nederländerna Polen Österrike Tjeckien Ungern Portugal Spanien Slovakien

15 Bilaga 2 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: USD Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 to 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 4,852,850 4,852,850 Inbetalningar Operativt: - Försäljning efter utnämningen 2,542,447-2,542,447 - Företagsinternt 1,573,260-1,573,260 - Övriga inbetalningar 322, ,749 - Återbetalning av för hög betalning 112, ,591 Övrigt: - Allokering från förlikning USA 10,314-10,314 - FX valutaomräkning 547,725 (140,930) 406,795 - Bankränta 111,654 1, ,642 Utbetalningar 5,220,739 (138,941) 5,081,798 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (3,131,209) - (3,131,209) - Pensionsavgifter (397,072) - (397,072) - Övriga utbetalningar (373,738) (1,172) (374,910) - Fastighetskostnader (322,079) - (322,079) - Entreprenad (190,216) - (190,216) - Värme och vatten (45,699) - (45,699) - Övriga skatter (13,434) - (13,434) - Leverantörskulder - lagerrelaterat (5,282) - (5,282) Övrigt: - Gemensamma förvaltningens arvoden (2,753,187) (179,695) (2,932,882) - Juridiska arvoden (1,248,840) (41,065) (1,289,904) - Arvoden för övriga professionella tjänster (362,632) (9,787) (372,419) - Bankavgifter och ränta (9,341) (2,198) (11,538) (8,852,728) (233,915) (9,086,643) Utgående balans 1,473, ,004 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 23,574 25,789 Förvaltningens inlåningsräkning: 1,449, ,215 1,473, ,004

16 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: SEK Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 to 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 39,898,194 39,898,194 Inbetalningar Operativt: - Försäljning efter utnämningen 18,998,900-18,998,900 - Företagsinternt 10,386,365-10,386,365 - Övriga inbetalningar 2,148,801-2,148,801 - Återbetalning av för hög betalning 834, ,277 Övrigt: - Bankränta 763,180 14, ,468 - Allokering från förlikning USA 67,752-67,752 - FX valutaomräkning Utbetalningar 33,200,249 14,288 33,214,536 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (23,667,767) - (23,667,767) - Pensionsavgifter (2,996,995) - (2,996,995) - Övriga utbetalningar (2,812,517) (8,420) (2,820,937) - Fastighetskostnader (2,442,675) - (2,442,675) - Entreprenad (1,433,454) - (1,433,454) - Värme och vatten (343,316) - (343,316) - Övriga skatter (140,947) - (140,947) - Leverantörskulder - lagerrelaterat (34,428) - (34,428) Övrigt: - Gemensamma förvaltningens arvoden (19,395,578) (1,291,058) (20,686,636) - Juridiska arvoden (8,956,849) (295,038) (9,251,887) - Arvoden för övriga professionella tjänster (2,600,849) (70,314) (2,671,163) - Bankavgifter och ränta (64,976) (15,790) (80,766) (64,890,351) (1,680,620) (66,570,971) Utgående balans 9,461,145 6,541,761 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 151, ,947 Förvaltningens inlåningsräkning: 9,309,756 6,342,813 9,461,145 6,541,761

17 Bilaga 2 Nortel Networks AB (i administration) Kommentarer till in- och utbetalningar Det har skett en betydande minskning av in- och utbetalningsaktiviteten jämfört med tidigare perioder. Detta är representativt för en verksamhet under avveckling. Noter till in- och utbetalningar Not 1 Alla kontobalanser har rapporterats i lokal valuta, SEK, samt den gemensamma valutan för samtliga enheter, USD. Ingående balanser har konverterats till avistakursen (spot rate) vid månadsslutet januari 2009 och utgående balanser till avistakursen vid månadsslutet januari 2015, vilka har tillhandahållits av Företaget. Metoden är i enlighet med företagets interna rapporteringsrutiner. Transaktioner som ägt rum under perioden har konverterats till den genomsnittliga avistakursen för rapporteringsperioden (14 juli 2014 till 13 januari 2015). Källan till dessa växelkurser har varit Reuters. Följaktligen har det förekommit valutakursdifferenser under perioden som en effekt av volatilitet i växelkurserna. Dessa är endast omräkningsdifferenser och reflekterar inte faktiska in- eller utbetalningar. Not 2 Siffrorna som har använts för att skapa sammanfattningen av in- och utbetalningar har tillhandahållits av företaget och är ej reviderade. Väsentliga poster har granskats för riktighet och skälighet. Not 3 Rapporterade siffror redovisas i förekommande fall inklusive moms. Not 4 Om inget annat framgår är alla belopp som hänvisas till nedan i US-dollar. INBETALNINGAR Likvida medel i lokala SEK-konton uppgick efter överenskommelse till US$4.9 miljoner. Inbetalningar för rapportperioden uppgick till $US2,000 (netto av valutakurseffekt), vilka enbart avser ränteinbetalningar från banken. UTBETALNINGAR Totala utbetalningar under rapportperioden uppgick till US$0.2 miljoner. Det relaterar främst till de gemensamma förvaltarnas arvode samt juridiska arvoden. Dessa kostnader relaterar till arvoden och utgifter i samband med förvaltningen.

18 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: USD Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 788, ,992 Inbetalningar Operativt: - Företagsinternt 3,946,020-3,946,020 - Övriga inbetalningar 2,644-2,644 - Försäljning efter utnämningen 21,864-21,864 - Återbetalning av för hög betalning 10,880-10,880 Övrigt: - Övriga skatter 298, ,341 - Bankränta 15, ,623 - FX valutaomräkning 156, ,702 Utbetalningar 4,451, ,452,074 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (3,615,247) - (3,615,247) - Övriga utbetalningar (328,584) - (328,584) - Fastighetskostnader (210,290) - (210,290) - Värme och vatten (61,166) - (61,166) - Rörelseskulder (7,344) - (7,344) Övrigt: - FX valutaomräkning (95,815) (64,054) (159,870) - Arvoden för övriga professionella tjänster (273,165) (6,369) (279,534) - Juridiska arvoden (47,476) - (47,476) - Bankavgifter och ränta (8,613) (313) (8,925) (4,647,700) (70,736) (4,718,436) Utgående balans 593, ,630 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 5,175 1,606 Förvaltningens inlåningsräkning: 588, , , ,630

19 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Den gemensamma förvaltningens utdrag av in- och utbetalningar för perioden 14 januari 2009 till 13 januari 2015 Valuta: DKK Perioden 14 januari 2009 till 13 juli 2014 Perioden 14 juli 2014 till 13 januari 2015 Till och med 13 januari 2015 Ingående balans 4,566,057 4,566,057 Inbetalningar Operativt: - Företagsinternt 21,247,564-21,247,564 - Övriga inbetalningar 14,367-14,367 - Försäljning efter utnämningen 123, ,552 - Återbetalning av för hög betalning 61,481-61,481 Övrigt: - Övriga skatter 1,636,765-1,636,765 - Bankränta 84, ,335 Utbetalningar 23,168, ,169,064 Operativt: - Löner, löntagarförmåner och skatt (19,427,980) - (19,427,980) - Övriga utbetalningar (1,765,148) - (1,765,148) - Fastighetskostnader (1,138,004) - (1,138,004) - Värme och vatten (333,743) - (333,743) - Rörelseskulder (39,136) - (39,136) Övrigt: - Arvoden för övriga professionella tjänster (1,484,510) (36,778) (1,521,288) - Juridiska arvoden (257,921) - (257,921) - Bankavgifter och ränta (48,201) - (48,201) - FX valutaomräkning (2) (1,807) (1,809) (24,494,645) (38,585) (24,533,230) Utgående balans 3,239,650 3,201,891 Kontoavstämning Checkräkningskonto: 28,263 9,839 Förvaltningens inlåningsräkning: 3,211,388 3,192,053 3,239,651 3,201,891

20 Bilaga 2 Nortel Networks AB - Danmark filialen (i administration) Kommentarer till in- och utbetalningar Det har skett en betydande minskning av in- och utbetalningsaktiviteten jämfört med tidigare perioder. Detta är representativt för en verksamhet under avveckling. Noter till in- och utbetalningar Not 1 Alla kontobalanser har rapporterats i lokal valuta, DKK, samt den gemensamma valutan för samtliga enheter, USD. Ingående balanser har konverterats till avistakursen (spot rate) vid månadsslutet januari 2009 och utgående balanser till avistakursen vid månadsslutet januari 2015, vilka har tillhandahållits av Företaget. Metoden är i enlighet med företagets interna rapporteringsrutiner. Transaktioner som ägt rum under perioden har konverterats till den genomsnittliga avistakursen för rapporteringsperioden (14 juli 2014 till 13 januari 2015). Källan till dessa växelkurser har varit Reuters. Följaktligen har det förekommit valutakursdifferenser under perioden som en effekt av volatilitet i växelkurserna. Dessa är endast omräkningsdifferenser och reflekterar inte faktiska in- eller utbetalningar. Not 2 Siffrorna som har använts för att skapa sammanfattningen av in- och utbetalningar har tillhandahållits av företaget och är ej reviderade. Väsentliga poster har granskats för riktighet och skälighet. Not 3 Rapporterade siffror redovisas i förekommande fall inklusive moms. Not 4 Om inget annat framgår är alla belopp som hänvisas till nedan i US-dollar. INBETALNINGAR Likvida medel i lokala DKK-konton uppgick efter överenskommelse till US$0.8 miljoner. Inbetalningar under rapportperioden uppgick till US$143, vilka uteslutande avser bankränta. UTBETALNINGAR Totala utbetalningar om cirka US$6,700 miljoner har gjorts under rapportperioden (netto av valutakurseffekt). Detta relaterar till arvoden för professionella tjänster och bankränta.

21 Bilaga 2 Bilaga 3 Nortel Networks AB (i administration) De gemensamma förvaltarnas avgifter består av följande tre delar: Administrationskostnader Administrationskostnader relaterar till de kostnader de gemensamma förvaltarna har för den övergripande förvaltningen av Företaget. Dessa kostnader innefattar inte kostnader som uppkommit till följd av försäljning av verksamheter eller omallokerade centralt uppkomna kostnader. Dessa administrationskostnader är kategoriserade i olika arbetsströmmar och redovisas i tabeller nedan i enlighet med Statement of Insolvency Practice 9, ett engelskt myndighetskrav. Dessa arbetsströmmar inkluderar, bland annat, fordringsägare, anställda, fastigheter, pensioner och lagstadgade krav. Omallokerade timkostnader Över administrationstiden har vissa förvaltningskostnader som rört hela EMEA kostnadsförts centralt. Dessa kostnader har blivit lämpligt fördelade till olika filialer inom EMEA, inklusive Företaget. Notera att alla arbetsströmmar inte fördelas till alla bolag inom EMEA. Totala omallokerade kostnader för EMEA uppgår under innevarande perioden till GB 2,708, Transaktionskostnader De gemensamma förvaltarna har under administrationstiden haft kostnader för avyttrandet av verksamhetsområden och tillgångar. Dessa kostnader har fördelats till respektive EMEA bolag i förhållande till förväntat PPA utfall. När den slutgiltiga PPA fördelning har genomförts kommer en slutgiltig justering av dessa kostnader att ske. Totala transaktionskostnader för EMEA uppgår under innevarande perioden till GB 6, Totala kostnader för administrationen för perioden från 31 maj 2014 till 28 november 2014 Timkostnad för förvaltningen för perioden 31/05/2014 till 28/11/2014 Förvaltningstimkostnader 84, Omallokerade timkostnader 42, Transaktionstimkostnader Totala timkostnader 127,293.26

22 Bilaga 3 Nortel Networks AB (i administration) Översikt av de gemensamma förvaltarnas timkostnader från 31 maj 2014 till 28 november 2014 (GBP) Med undantag av M&A-relaterad transaktionstid Aktiviteter Partner / Executive Director Director Timmar Assistant Director Manager Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig Timkostnad för perioden timkostnad ( ) ( ) Totala timkostnader för förvaltningen ( ) Prognostiserat kassaflöde Kommunikation , Borgenärer , , Kunder , Dag , Styrelsen Anställda , Prognostiserat utfall , Avgifter , , Ekonomi, redovisning och administration , Juridiskt , M&A Andra tillgångar Pensioner , För-administration , Egendom , Lagstadgat , Strategi , , Leverantörer , Skatt , , Handel , Totalt , ,202, Genomsnittlig timkostnad Timkostnad för perioden 9, , , , , Totala timkostnader för förvaltningen 127, , , , , , På grund av tidsskillnader och justeringar som gjordes för tidigare tidsrapporter kan tidskostnader för administrationen skilja något från en lägesrapport till en annan. Denna information ska inte betraktas som definitiv utan endast som vägledning för borgenärer.

23 Bilaga 3 Analys av förvaltningsavgifter (GBP) Översikt av totala omallokerade kostnader för alla EMEA-registrerade enheter för perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 Aktivitet Partner Timmar Director / Executive Director Assistant Director Manager Executive / Assistant Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig timkostnad ( ) Tidskostnad för perioden ( ) Total omallokerad tidskostnad till 28 november 2014 ( ) PPA, fordringar och strategi , ,246, ,422, IT , , ,601, Finans, redovisning & administration , , ,855, EMEA skatt & VAT rådgivning , ,423, Borgenärer , ,795, Handel ,794, Internprissättning ,745, Exit-strategi , ,667, Kunder ,446, Gäldenärer ,077, Kanada / USA ,005, Immaterialrätt , Prognostiserat utfall , , Filialer och ägarandel , , Lägesrapporter , , Förlikning Frankrike , CVA planering , , EMEA fakturering , , Totalt , , , , , ,708, ,727, Genomsnittlig timkostnad ( ) Total omallokerad tidskostnad för perioden ( ) 452, , , , , , Total omallokerad tidskostnad till och med 28 november 2014 ( ) 5,278, ,308, ,515, ,796, ,485, ,343,848.94

24 Bilaga 3 Analys av förvaltningsavgifter (GBP) Översikt av total kostnad för M&A-relaterad transaktionstid för alla EMEA-registrerade enheter för perioden från 31 maj 2014 till 28 november 2014 Aktivitet Partner Timmar Director / Executive Director Assistant Director Manager Executive Analyst Totalt antal timmar Genomsnittlig transaktionstimkostnad( ) Transaktionstidskostnad för Total transaktionstidskostnad perioden ( ) till 28 november 2014 ( ) M&A / Övergångsservice ,054, PPA ,328, M&A / Equinox , ,525, M&A / Netas ,197, M&A Snow , ,795, M&A / GSM ,584, M&A / Carrier ,326, M&A / Passport ,120, Övriga tillgångar , M&A , M&A Iceberg , , M&A / Velocity , Totalt , ,773, Genomsnittlig timkostnad ( ) Total transaktionstidskostnad för perioden ( ) - 6, Total transaktionstidskostnad till 28 november 2014 ( ) 2,559, ,173, ,962, ,874, ,639, , Att notera Timkostnader avseende transaktioner under perioden 31 maj 2014 till 28 november 2014 har fördelats på provisorisk basis, med hänsyn till den typ av arbete som utförts och graden av framsteg uppnådd vad gäller vissa, dock ej alla underliggande M&A transaktioner. Fördelningen är provisorisk och kommer att förändras allt eftersom transaktionerna framskrider och resultatet av allokeringarna av köpeskillingen är klargjord. Vänligen notera att den gemensamma förvaltningen endast har fördelat underliggande M&A transaktioners timkostnader i de fall där transaktionerna har nått tillräckliga framsteg. Därför kommer ytterligare underliggande M&A transaktioners timkostnader att omfördelas till Företaget, och omfördelas allt eftersom utgången av allokeringarna av köpeskillingen blir klargjord.

25 Bilaga 4 Bilaga 4 Nortel Networks AB (i administration) Policy för förvaltares ersättning för utfört arbete Lagstadgande bestämmelser för ersättning återfinns i regel i Reglerna ( the Rules ). Vidare information finns i publikationen A Creditors Guide to Administrators Fees från Association of Business Recovery Professionals, en kopia av vilken återfinns på hemsidan (Insolvency Practitioners Association, (under Regulation and Guidance därefter Creditors Guides to Fees ), alternativt kan en hårdkopia erhållas på skriftlig begäran från förvaltarna ( the Administrators ). Fordringsägarna har beslutat att ersättningen till förvaltarna skall vara baserad på tid vederbörligen nedlagd av förvaltarna samt deras anställda på angelegenheter som härrör förvaltningen. Förvaltarna har anlitat direktörer och annan personal för att arbeta med förvaltningsfallen. Det arbete som skall utföras delegeras till den bäst passande nivån av personal efter att ha tagit hänsyn till typen av arbete och individuell erfarenhet hos personalen. Ytterligare assistans fås från verkställande bokförings- och redovisningspersonal som har hand om företagets bankkonton samt lagstadgad redovisning och rapportering. Allt arbete utfört av all personal sker under tillsyn av förvaltarna. All nedlagd tid av personal direkt relaterad till ärenden som rör förvaltningsfallen bokas på en separat tidskod etablerad för varje enskilt fall. Varje personal har en särskild timkostnad som kan förändras över tid. Den genomsnittliga timkostnaden för varje kategori av personal som använts för perioden framgår av Bilaga 3. Nuvarande timkostnader kan vara högre än de genomsnittliga timkostnaderna om timkostnaderna skulle ha höjts under perioden som denna rapport avser. Policy för förvaltares ersättning för utlägg Statement of Insolvency Practice No. 9 ( SIP 9 ) publicerad av R3 ( The Association of Business Recovery Professionals ) delar in utlägg under två kategorier. Kategori 1-utlägg inkluderar betalningar gjorda av tjänstemännens företag och inkluderar särskilda utgifter relaterade till förvaltningen av konkursboets affärer och hänförliga till betalning till en oberoende tredje part. Dessa utlägg kan betalas från konkursboets tillgångar utan godkännande från kommittén. I linje med SIP 9 är det vår policy att redovisa sådana utlägg som ersatts, men att inte söka godkännande för dessa betalningar. Kategori 2-utlägg inkluderar betalningar gjorda av tjänstemännens företag samt element av delade eller allmänna omkostnader. Sådana utlägg skall godkännas av fordringsägarnas kommitté ( Creditors Committee ) som om de vore ersättning för utfört arbete. I linje med SIP 9 är det vår policy att söka godkännande för denna kategori av utlägg innan betalning.

26 Rule 2.47 Form 2.24B The Insolvency Act 1986 Förvaltares lägesrapport 2.24B Namn på företag Organisationsnummer Nortel Networks AB Domstolens ärendenummer High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Companies Court 548 av 2009 Vi A R Bloom, C J W Hill, S J Harris och A M Hudson Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Förvaltare till ovan nämnda företag bifogar en statusrapport avsedd för perioden Från Till 14 juli 2014 (b) 13 january 2015 Signed Gemensam / Förvaltare Dated 9 februari 2015 Kontaktuppgifter: Det är inte nödvändigt att uppge kontaktinformation i den motsatta rutan, men det underlättar för Companies House att kontakta Er om det finns en fråga på blanketten. All kontaktinformation som uppges blir offentlig handling. Sam Taylor Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Tel: +44 (0) DX Number: DX Exchange: Companies House sträckkod datum för mottagande När detta formulär är ifyllt och underskrivet vänligen skicka det till ( The Registrar of Companies ) vid: Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ DX Cardiff

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD Under årets första tre månader har vi gjort flera viktiga framsteg, både i projektet och i de internationella förhandlingarna. I slutet på februari skrev

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker Behöver Sverige en ny Bo Becker 1 Insolvens Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder Ett företag har tillgångar värda V och skulder D Insolvens om V < D Företaget kan likvideras eller rekonstrueras

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods Stiftelser i samverkan FATCA 2012-03-14 / Annica Woods FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Lagen antogs den 18 mars 2010 Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder utanför

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world

ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning. Power and productivity for a better world ABB Årsredovisning 2006 Finansiell sammanfattning Power and productivity for a better world Om ABB Ett ökande behov av energi och dess inverkan på miljön är de stora utmaningarna under detta århundrade.

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie 2008-11-14 Dnr 2008/1780 Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie Mot bakgrund av att olika uppgifter framförts i medierna kring händelseförloppet i samband med att Riksgälden gick in som ägare av Carnegie

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Villkor för distributionserbjudande för Office 365

Villkor för distributionserbjudande för Office 365 Villkor för distributionserbjudande för Office 365 I det här dokumentet beskrivs distributionserbjudandet för Office 365 ( Erbjudandet ), inklusive kvalificeringskrav och skyldigheter för både Microsoft

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 28.9.2004 BETALNING AV UTDELNING 1 ALLMÄNT 2 FÖRSKOTT PÅ UTDELNING 2.1 Betalning av förskott på utdelning När konkursboet är utrett och den egendom

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer