L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n 2 0 1 4 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering"

Transkript

1 L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Att notera vid angivande av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) används för alla timavlönade. Yrkena anges på en så detaljerad nivå som möjligt. För månadsavlönade används inom näringsgrenarna 493, 494, 59, 68, 69, 72, 75, 843, 86, 90, 91, 93, 94, 95 och 96 bara Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y). Inom andra näringsgrenar används de branschvisa yrkesnomenklaturerna B eller C. För månadsavlönade har yrkeskoderna definierats efter näringsgren. Vid behov kan Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (Y) användas för månadsavlönade.

2 STATISTIKCENTRALENS ALLMÄNNA YRKESKLASSIFICERING... 3 Användningen av yrkesklassificeringen... 3 Yrkesklassificeringens struktur... 3 YRKESKLASSIFICERINGEN CHEFER... 5 Y11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer... 5 Y12 Administrativa och kommersiella chefer... 5 Y13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m Y14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar SPECIALISTER... 6 Y21 Specialister inom naturvetenskap och teknik... 6 Y22 Hälso- och sjukvårdsspecialister... 7 Y23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen... 7 Y24 Specialister inom företagsekonomi och administration... 8 Y25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi... 8 Y26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn EXPERTER... 9 Y31 Experter inom naturvetenskap och teknik... 9 Y32 Hälso- och sjukvårdsexperter Y33 Experter inom företagsekonomi och administration Y34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn Y35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi KONTORS- OCH KUNDTJÄNSTPERSONAL Y41 Kontorspersonal Y42 Kundtjänstpersonal Y43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Y44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal SERVICE- OCH FÖRSÄLJNINGSPERSONAL Y51 Servicepersonal Y52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl Y53 Vård- och omsorgspersonal Y54 Säkerhets- och bevakningspersonal JORDBRUKARE, SKOGSARBETARE M.FL Y61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl Y62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Y63 Växtodlare, fiskare och jägare (självhushållning) BYGGNADS-, REPARATIONS- OCH TILLVERKNINGSARBETARE Y71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Y72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Y73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Y74 Personal inom el- och elektronikbranschen Y75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m PROCESS- OCH TRANSPORTARBETARE Y81 Processarbetare Y82 Hopsättare, industriprodukter Y83 Transportarbetare ÖVRIGA ARBETSTAGARE Y91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Y92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Y93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl Y94 Köks- och restaurangbiträden Y95 Gatuförsäljare, skoputsare m.fl Y96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl

3 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Användningen av yrkesklassificeringen I löneenkäten som gäller den privata sektorn år 2014 anges yrkena för timavlönade samt för månadsavlönade inom de näringsgrenar som anges på pärmen av kodförteckningen enligt Statistikcentralens Yrkesklassificering Klassificeringen kan användas för månadsavlönade också inom andra näringsgrenar för att komplettera de branschvisa yrkeskodförteckningarna.. Yrkesklassificeringen bygger på Europeiska unionens yrkesklassificering ISCO-08 (COM). Med hjälp av yrkesklassificeringen utarbetas statistik om befolkningens yrkesstruktur och löner. Användningen av samma yrkesklassificering i olika statistikgrenar, undersökningar och register möjliggör produktion av jämförbar statistik över yrkesstrukturen under olika tider och i olika områden. Vid definiering av yrkeskoden kan Ni använda Statistikcentralens sökmotor, som Ni kommer till via en länk på den elektroniska blanketten eller via adressen: Yrkeskoden skall anges på 4-siffer- eller 5-sifferninvå och det första tecknet i koden är Y (t.ex. bokförare Y3313). Yrkesklassificeringens struktur Yrkesklassificeringen har nio huvudgrupper. Huvudgrupperna har bildats på basis av nivån på yrkesskickligheten. Yrkena i huvudgrupperna indelas efter specialiseringsområde. Yrkena i huvudgrupperna 4 8 gäller alla samma nivå av yrkesskicklighet. Yrkena i huvudgrupp 1 ligger på nivå 3 och 4 i fråga om yrkesskicklighet. Huvudklasser och den nivå på yrkesskicklighet som huvudklassen kräver Huvudklasser Nivån på yrkesskickligheten 1 Chefer Specialister 4 3 Experter 3 4 Kontors- och kundtjänstpersonal 2 5 Service- och försäljningspersonal 2 6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 8 Process- och transportarbetare 2 9 Övriga arbetstagare 1 0 Militärer 1, Yrkesskicklighetsnivåer: Nivå 1 Av de yrken som hör till kvalifikationsnivå 1 förutsätts utförande av enkla eller rutinartade fysiska eller manuella uppgifter. I dessa yrken kan det krävas användning av handverktyg eller enkla maskiner såsom dammsugare. I många yrken krävs också fysisk kraft och uthållighet. Uppgifterna kan omfatta städning, grävning, sortering, lagring eller hopsättning av varor för hand (i bland också i samband med mekaniserad verksamhet), körning med icke-motoriserade fordon; plockning av frukt, grönsaker m.m. Nivå 2 Till kvalifikationsnivå 2 hör användning av maskiner och elektronisk utrustning, fordonskörning, underhåll och reparation av elektriska och mekaniska apparater, informationsbehandling, -organisering och -lagring. Ett väsentligt krav i nästan alla yrken på nivå 2 är förmåga att tillägna sig skriftlig information, t.ex. säkerhetsföreskrifter, att bokföra gjorda arbeten och utföra räkneoperationer. I många yrken krävs relativt goda 3

4 skriftliga och muntliga färdigheter samt sociala färdigheter. I vissa yrken krävs dessa färdigheter när det gäller största delen av arbetet. I många yrken fordras fingerfärdighet. Kunnande och färdigheter förvärvas genom utbildning på minst högre grundnivå (ISCED, utbildningsnivå 2). I många yrken krävs dock utbildning på mellannivå: antingen yrkesinriktad grundexamen (ISCED, utbildningsnivå 3), som i betydande omfattning också kan innehålla specialiserad yrkesutbildning och utbildning i arbetet eller avläggande av specialyrkesexamen (ISCED, utbildningsnivå 4). I vissa fall kan erfarenhet och inlärning i arbetet ersätta formell utbildning. Till yrken på kvalifikationsnivå 2 hör t.ex. kötthandlare, busschaufförer, sekreterare, kontorspersonal inom ekonomiförvaltning, sömmerskor, försäljare, frisörer, byggnadselektriker, bilmekaniker. Nivå 3 Till kvalifikationsnivå 3 hör skötsel av typiskt komplicerade tekniska och praktiska uppgifter, som kräver kunskaper om sakinnehåll, teknik och förfaranden inom ett visst specialområde. I dess yrken krävs vanligen goda skriftliga färdigheter, räknefärdigheter och goda sociala färdigheter. Till dessa färdigheter hör förmåga att förstå komplicerat skriftligt material, förmåga att utarbeta rapporter samt kommunicera muntligt också i svåra situationer. Kunnande och färdigheter förvärvas vanligen genom studier vid läroanstalter på lägsta högre nivå (ISCED utbildningsnivå 5b). I vissa fall kan omfattande och relevant arbetserfarenhet samt långfristig utbildning i arbetet ersätta formell utbildning. Till yrkena på kvalifikationsnivå 3 hör t.ex. direktörer i handelsbranschen, experter inom bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning, juristsekreterare, försäljningsrepresentanter, akutvårdare inom sjuktransporter, IKT-tekniker och experter som sköter tekniska uppgifter inom radio- och tv-sändningar. Nivå 4 I yrkena på kvalifikationsnivå 4 krävs lösning av komplicerade problem och beslutsfattande som grundar sig på omfattande teoretiska kunskaper och kunskaper om sakinnehåll inom ett visst specialområde. Uppgifterna omfattar analys och undersökning som fördjupar kunnandet inom ett visst specialområde, diagnos och behandling av sjukdomar, kunskapsförmedling till andra, planering av strukturer och utrustning samt av produktionsprocesser och byggande. Yrken på denna kvalifikationsnivå kräver i allmänhet mycket god skriftlig framställningsförmåga och färdigheter för krävande räkneuppgifter samt utmärka sociala färdigheter. Sådana färdigheter är förmåga att förstå komplicerat skriftligt material samt förmåga att uttrycka och förmedla komplicerade frågor i media, böcker och rapporter samt muntligt. Krävande kunskaper och färdigheter förvärvas vanligen via högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (ISCED utbildningsnivå 5a eller utbildningsnivå 6). För att komma in i ett yrke krävs vanligen behövliga formella färdigheter. I vissa fall kan erfarenhet och utbildning i arbetet ersätta formell utbildning. Till yrkena på kvalifikationsnivå 4 hör t.ex. försäljnings- och marknadsföringschefer, grundskole- och gymnasielärare, läkare, översköterskor och it-systemanalytiker. Yrkesklassificeringen 2010 finns i sin helhet på Statistikcentralens webbsidor på adressen: Publikationer: Yrkesklassificeringen Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker / Statistikcentralen, 14) 4

5 Yrkesklassificeringen 1 Chefer Y11 Y111 Y1111 Y1112 Y11121 Y11122 Y1113 Y1114 Y11141 Y11142 Y112 Y1120 Y12 Y121 Y1211 Y1212 Y1213 Y1219 Y122 Y1221 Y1222 Y1223 Y13 Y131 Y1311 Y1312 Y132 Y1321 Y1322 Y1323 Y1324 Y133 Y1330 Y134 Y1341 Y1342 Y1343 Y1344 Y1345 Y1346 Y1349 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Högre tjänstemän och organisationschefer Lagstiftare Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning Direktörer inom statens centralförvaltning Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning Stam- och byhövdingar Ledare i organisationssektorn Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer Chefer i andra organisationer Verkställande direktörer och verkschefer Verkställande direktörer och verkschefer Administrativa och kommersiella chefer Chefer inom företagstjänster och administration Ekonomichefer Personalchefer Politik- och planeringschefer Övriga chefer inom företagstjänster och administration Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer Försäljnings- och marknadsföringschefer Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer Forsknings- och utvecklingschefer Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske Chefer inom jord- och skogsbruk Chefer inom vattenbruk och fiske Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution Produktionschefer inom industri Produktionschefer inom gruvdrift Produktionschefer inom byggverksamhet Inköps- och distributionschefer m.fl. Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet Chefer inom barnomsorg Chefer inom hälso- och sjukvård Chefer inom äldrevård Chefer inom socialvård Chefer inom utbildning Chefer inom bank- och försäkringstjänster Övriga chefer inom samhälleliga tjänster 5

6 Y14 Y141 Y1411 Y1412 Y142 Y1420 Y143 Y1431 Y1439 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Hotell- och restaurangchefer Hotellchefer Restaurangchefer Chefer inom detalj- och partihandel Chefer inom detalj- och partihandel Chefer inom andra servicenäringar Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter Övriga chefer inom servicenäringar Övriga chefer inom servicenäringarna 2 Specialister Y21 Y211 Y2111 Y2112 Y2113 Y2114 Y212 Y2120 Y213 Y2131 Y2132 Y21321 Y21322 Y2133 Y214 Y2141 Y2142 Y2143 Y2144 Y2145 Y2146 Y2149 Y215 Y2151 Y2152 Y2153 Y21531 Y21532 Y216 Y2161 Y2162 Y2163 Y2164 Y2165 Y2166 Specialister inom naturvetenskap och teknik Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer och geofysiker Specialister inom matematik och statistik Matematiker, aktuarier och statistiker Specialister inom biovetenskap Biologer, botanister, zoologer m.fl. Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske Specialister inom jordbruk och fiske Specialister inom skogsbruk Specialister inom miljö- och naturskydd Specialister inom teknik (utom elektroteknik) Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik Specialister inom anläggningsarbeten Specialister inom miljöteknik Specialister inom maskinteknik Specialister inom träförädling och kemisk processteknik Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl. Övriga specialister inom teknik Specialister inom elektroteknik Specialister inom elteknik Specialister inom elektronik Specialister inom IKT-branschen Forskare inom teleteknik Forskare inom informationsteknik Arkitekter, planerare och lantmätare Arkitekter inom husbyggande Landskapsarkitekter Produkt- och modedesigner Samhälls- och trafikplanerare Specialister inom kartläggning och lantmäteri Grafiska designer och multimediadesigner 6

7 Y22 Y221 Y2211 Y2212 Y22121 Y22122 Y222 Y2221 Y22211 Y22212 Y2222 Y223 Y2230 Y224 Y2240 Y225 Y2250 Y226 Y2261 Y2262 Y2263 Y2264 Y2265 Y2266 Y2269 Y23 Y231 Y2310 Y23101 Y23102 Y23103 Y23104 Y23105 Y23106 Y232 Y2320 Y233 Y2330 Y23301 Y23302 Y23303 Y23304 Y234 Y2341 Y23411 Y23412 Hälso- och sjukvårdsspecialister Läkare Allmänläkare Överläkare och specialistläkare Överläkare Specialistläkare Specialister inom vårdarbete Överskötare och avdelningsskötare Överskötare Avdelningsskötare Ledande barnmorskor Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer Producenter av andra hälsovårdstjänster Producenter av andra hälsotjänster Veterinärer Veterinärer Andra hälso- och sjukvårdsspecialister Tandläkare Provisorer Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd Specialister inom fysioterapi Specialister inom näringslära Audiologer och logopeder Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Universitets- och högskollärare Universitets- och yrkeshögskolelärare Professorer Lektorer och överassistenter (universitet) Assistenter och timlärare (universitet) Överlärare (yrkeshögskolor) Lektorer (yrkeshögskolor) Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor) Lärare i yrkesämnen Lärare i yrkesämnen Gymnasie- och högstadielärare Gymnasielärare och högstadielärare Lärare i matematiska ämnen Lärare i modersmål och litteratur Lärare i konst- och färdighetsämnen Övriga högstadie- och gymnasielärare Lågstadie-och barnträdgårdslärare Lågstadielärare Klasslärare Ämneslärare (lågstadiet) 7

8 Y2342 Y235 Y2351 Y2352 Y2353 Y2354 Y2355 Y2356 Y2359 Y23591 Y23592 Y24 Y241 Y2411 Y2412 Y2413 Y242 Y2421 Y2422 Y2423 Y2424 Y243 Y2431 Y2432 Y2433 Y2434 Y25 Y251 Y2511 Y2512 Y2513 Y2514 Y2519 Y252 Y2521 Y2522 Y2523 Y2529 Y26 Y261 Y2611 Y2612 Y2619 Y262 Y2621 Barnträdgårdslärare Andra specialister inom undervisning Specialister i pedagogiska metoder Speciallärare Övriga språklärare Övriga musiklärare Övriga lärare i konstnärliga ämnen Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik Studiehandledare och övriga specialister inom undervisning Studiehandledare Övriga specialister inom undervisning Specialister inom företagsekonomi och administration Specialister inom finanssektorn Specialister inom redovisning och revision Finans- och investeringsrådgivare Finansanalytiker Specialister inom administration Specialister inom ledarskap och organisationer Specialister inom utveckling av administration och näringar Specialister inom personaladministration och karriärplanering Specialister inom personaladministration och utbildning Specialister inom personalutveck ling och utbildning Specialister inom försäljning, marknadsföring och information Specialister inom reklam och marknadsföring Informatörer Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT) Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Specialister inom systemarbete Specialister inom applikationsarkitektur Applikationsplanerare Webb- och multimediautvecklare Applikationsprogrammerare Övriga program- och applikationsutvecklare Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram Databasutvecklare och databasansvariga Systemadministratörer Nätverksspecialister Övriga databas- och nätverksspecialister Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Juridiska specialister Advokater Domare Övriga specialister inom juridik Bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museisektorn Arkivarier och specialister inom museisektorn 8

9 Y26211 Y26212 Y2622 Y263 Y2631 Y2632 Y2633 Y2634 Y2635 Y26351 Y26352 Y2636 Y264 Y2641 Y2642 Y26421 Y26422 Y26423 Y2643 Y265 Y2651 Y2652 Y2653 Y2654 Y2655 Y2656 Y2659 Arkivarier Specialister inom museisektorn Bibliotekarier, informatiker m.fl. Specialister inom samhälls- och socialsektorn samt inom religion Nationalekonomer Samhälls- och kulturforskare Historiker, statsvetare och filosofer Psykologer Specialister inom socialt arbete Socialarbetare m.fl. Planerare inom socialsektorn m.fl. Präster och övriga specialister inom religion Journalister, författare och språkvetare Författare m.fl. Journalister Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer Redaktörer vid tidningar m.fl. Radio- och TV-redaktörer Översättare, tolkar och andra språkvetare Konstnärer Bildkonstnärer Musiker, sångare och kompositörer Danskonstnärer och koreografer Regissörer och producenter Skådespelare Presentatörer, konferencierer m.fl. Övriga konstnärer 3 Experter Y31 Y311 Y3111 Y3112 Y31121 Y31122 Y31123 Y3113 Y3114 Y3115 Y3116 Y3117 Y3118 Y3119 Y312 Y3121 Y3122 Y3123 Y313 Y3131 Y3132 Experter inom naturvetenskap och teknik Experter inom fysik, kemi och teknik Tekniska experter inom naturvetenskap Experter inom byggande Experter inom husbyggnad Experter inom anläggningsarbeten Experter inom kartläggning och lantmäteri Experter inom elteknik Experter inom elektronik Experter inom maskinteknik Experter inom kemisk processteknik Experter inom gruvindustri och metallurgi Tekniska ritare Övriga experter inom fysik, kemi och teknik Arbetsledare inom gruvdrift, industri och byggverksamhet Arbetsledare inom gruvdrift Arbetsledare inom industri Arbetsledare inom byggverksamhet Experter inom processövervakning Processövervakare, kraftverk Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk 9

10 Y3133 Y3134 Y3135 Y3139 Y314 Y3141 Y3142 Y3143 Y315 Y3151 Y3152 Y31521 Y31522 Y31523 Y3153 Y3154 Y3155 Y32 Y321 Y3211 Y3212 Y3213 Y3214 Y32141 Y32142 Y322 Y3221 Y32211 Y32212 Y3222 Y323 Y3230 Y324 Y3240 Y325 Y3251 Y3252 Y3253 Y3254 Y3255 Y3257 Y3258 Y3259 Y32591 Y32592 Processövervakare, kemisk industri Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas Processövervakare, metallframställning Övriga experter inom processövervakning Experter inom biovetenskap Laboranter m.fl. Jordbruks- och fiskeritekniker Skogsbrukstekniker Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare Maskinchefer och -mästare på fartyg Befäl och styrmän inom sjötrafik Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg) Befäl (mindre fartyg) Hamntrafikledare och hamnkaptener Flygkaptener och -styrmän Flygledare Tekniska experter inom flygövervakning Hälso- och sjukvårdsexperter Tekniska experter inom hälso- och sjukvården Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning Bioanalytiker (hälsovården) Farmaceuter Tand- och hjälpmedelstekniker Tandtekniker Hjälpmedelstekniker Sjukskötare, barnmorskor m.fl. Sjukskötare m.fl. Sjukskötare Hälsovårdare Barnmorskor Utövare av naturmedicin och alternativ medicin Utövare av naturmedicin och alternativ medicin Seminörer m.fl. Seminörer m.fl. Andra hälso- och sjukvårdsexperter Munhygienister Patientadministratörer Hälsorådgivare Optiker Fysioterapeuter m.fl. Hälso- och arbetarskyddsinspektörer Akutvårdare inom sjuktransporten Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering Ergoterapeuter Övriga terapeuter 10

11 Y33 Y331 Y3311 Y3312 Y3313 Y3314 Y3315 Y332 Y3321 Y3322 Y3323 Y3324 Y333 Y3331 Y3332 Y3333 Y3334 Y33341 Y33342 Y3339 Y334 Y3341 Y3342 Y3343 Y3344 Y335 Y3351 Y3352 Y3353 Y3354 Y3355 Y3359 Y34 Y341 Y3411 Y34111 Y34112 Y34113 Y3412 Y34121 Y34122 Y34123 Y3413 Y34131 Y34139 Y342 Y3421 Y3422 Y3423 Experter inom företagsekonomi och administration Experter inom finansiering, försäkring och redovisning Värdepappers- och valutamäklare Kredit- och låneexperter Experter inom bokföring och redovisning Experter inom statistik och matematik Värderare och skadeinspektörer Inköps- och försäljningsagenter Försäljare av försäkringstjänster Försäljningsrepresentanter Inköpare Affärsförmedlare Förmedlare av företagstjänster Speditörer, tull- och fartygsklarerare Konferens- och evenemangsarrangörer Arbetsförmedlare Fastighetsmäklare och disponenter Fastighetsmäklare Disponenter Övriga experter inom affärslivet Administrativa och specialiserade sekreterare Arbetsledare för kontorspersonal Juristsekreterare Ledningsassistenter och avdelningssekreterare Byråsekreterare, hälso- och sjukvård Tjänstemän inom beredning och bevakning i den offentliga förvaltningen Tull- och gränstjänstemän Skatteberedare och -inspektörer Handläggare av socialskyddsförmåner Tillståndstjänstemän Kommissarier och överkonstaplar Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn Juridiska assistenter samt personal inom socialsektorn och församlingar Juridiska assistenter och experter inom intresseorganisationer Rättegångsombud och utsökningsmän Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn Konsumentrådgivare m.fl. Handledare och rådgivare inom socialsektorn Handledare inom socialsektorn Ungdomsledare (ej församl.) Handledare och sysselsättningsledare Församlingspersonal Diakoner och diakonissor Övriga församlingsarbetare Idrottare, idrottstränare och -instruktörer m.fl. Idrottare Idrottstränare och funktionärer Idrottsinstruktörer och fritidsledare 11

12 Y343 Y3431 Y3432 Y3433 Y3434 Y3435 Y34351 Y34359 Y35 Y351 Y3511 Y3512 Y3513 Y3514 Y352 Y3521 Y3522 Experter inom konst och kultur samt kökschefer Fotografer Inredningsplanerare m.fl. Galleri-, musei- och bibliotekstekniker Kökschefer Övriga experter inom konst och kultur Scriptor och övriga experter inom scenteknik Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn Experter inom informations- och kommunikationsteknologi IKT-tekniker samt användarstöd Driftoperatörer Datasupportpersonal Nätverkstekniker Webbmaster och webbtekniker Teletekniker samt radio- och tv-tekniker Sändnings- och AV-tekniker Tekniska experter inom telekommunikation 4 Kontors- och kundtjänstpersonal Y41 Y411 Y4110 Y412 Y4120 Y413 Y4131 Y4132 Y42 Y421 Y4211 Y4212 Y4213 Y4214 Y422 Y4221 Y4222 Y4223 Y4224 Y4225 Y4226 Y4227 Y4229 Y42291 Y42299 Kontorspersonal Kontorsassistenter Kontorsassistenter Kontorssekreterare Kontorssekreterare Textbehandlare och dataregistrerare Textbehandlare Dataregistrerare Kundtjänstpersonal Kassapersonal m.fl. Banktjänstemän m.fl. Vadförmedlare, croupierer m.fl. Pantlånare Inkasserare Annan kundtjänstpersonal Resebyråtjänstemän Telefonservicerådgivare Växeltelefonister Hotellreceptionister Kundrådgivare vid informationsdisk Receptions- och rådgivningspersonal Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering Nödcentraloperatörer Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering 12

13 Y43 Y431 Y4311 Y4312 Y4313 Y432 Y4321 Y4322 Y4323 Y43231 Y43239 Y44 Y441 Y4411 Y4412 Y44121 Y44122 Y4413 Y4414 Y4415 Y4416 Y4419 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn Löneräknare Kontorspersonal inom transport och lager Lagerförvaltare m.fl. Produktionsassistenter Kontorspersonal inom transport Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl. Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition Annan kontors- och kundtjänstpersonal Annan kontors- och kundtjänstpersonal Bibliotekspersonal Brevbärare och postsorterare Brevbärare Kontorsvaktmästare Kodare, korrekturläsare m.fl. Skrivare m.fl. Arkivanställda Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering 5 Service- och försäljningspersonal Y51 Y511 Y5111 Y5112 Y5113 Y512 Y5120 Y51201 Y51202 Y513 Y5131 Y5132 Y514 Y5141 Y5142 Y515 Y5151 Y5152 Y5153 Y516 Y5161 Servicepersonal Personal inom resetjänster, konduktörer och guider Flygvärdinnor, purser m.fl. Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl. Guider Restaurang- och storhushållspersonal Restaurang- och storhushållspersonal Kockar, kokerskor och kallskänkor Restaurangföreståndare och skiftledare Serveringspersonal Servitörer Bartendrar Frisörer, kosmetologer m.fl. Frisörer Kosmetologer m.fl. Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl. Hushållerskor i privata hem Fastighetsskötare Annan servicepersonal, personliga tjänster Astrologer, siare m.fl. 13

14 Y5162 Y5163 Y51631 Y51632 Y5164 Y5165 Y5169 Y52 Y521 Y5211 Y5212 Y522 Y5221 Y5222 Y5223 Y523 Y5230 Y524 Y5241 Y5242 Y5243 Y5244 Y5245 Y5246 Y5249 Y53 Y531 Y5311 Y53111 Y53112 Y53113 Y5312 Y532 Y5321 Y53211 Y53212 Y53213 Y53219 Y5322 Y53221 Y53222 Y5329 Y53291 Y53292 Y53293 Y53294 Personliga betjänter Personal inom begravningstjänster Begravningsbyråföreståndare m.fl. Övrig begravningspersonal Djurskötare och djurfrisörer Trafiklärare Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Gatu- och torgförsäljare Kiosk- och torgförsäljare Gatuförsäljare (livsmedel) Försäljare och butiksinnehavare Butiksinnehavare (småföretagare) Butiksföreståndare Försäljare Butikskassörer och biljettförsäljare Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. Annan försäljningspersonal Modeller Varudemonstratörer Direktförsäljare Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter Bensinstationspersonal Försäljare, kaféer och barer Övrig försäljningspersonal utan annan klassificering Vård- och omsorgspersonal Barnskötare och skolgångsbiträden Personal inom barnomsorgen Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. Familjedagvårdare Barnklubbsledare m.fl. Skolgångsbiträden Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare Närvårdare Mentalhälsovårdare Vårdare av utvecklingshämmade Vårdare inom socialsektorn Övriga närvårdare Hemvårdare (hemvårdstjänster) Hemvårdspersonal Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl. Övrig personal inom hälso- och sjukvården Tandskötare Instrumentvårdare Läkemedelsarbetare på apotek Massörer och konditionsskötare 14

15 Y54 Y541 Y5411 Y5412 Y5413 Y5414 Y5419 Säkerhets- och bevakningspersonal Säkerhets- och bevakningspersonal Brandmän Poliser Fångvaktare Väktare Övrig säkerhetspersonal 6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Y61 Y611 Y6111 Y61111 Y61112 Y6112 Y6113 Y61131 Y61132 Y6114 Y612 Y6121 Y61211 Y61212 Y61213 Y61214 Y6122 Y6123 Y6129 Y61291 Y61299 Y613 Y6130 Y62 Y621 Y6210 Y622 Y6221 Y62211 Y62212 Y6222 Y6223 Y6224 Y63 Y631 Y6310 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Åker- och trädgårdsodlare Odlare, åkerbruk och frilandsodling Åkerodlare Arbetsledare och arbetare inom åkerodling Odlare av fruktträd och buskar m.fl. Odlare och arbetare inom trädgårds- och växthusodling Trädgårds- och växthusodlare Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling Odlare av blandade växtslag Djuruppfödare Uppfödare av kött- och mjölkboskap och andra husdjur Boskapsuppfödare m.fl. Boskapsskötare m.fl. Sällskapsdjursuppfödare Lantbruksavbytare Fjäderfäuppfödare Biodlare m.fl. Övriga djuruppfödare och djurskötare Pälsdjurs- och renskötare Övriga djurskötare utan annan klassificering Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Arbetare inom skogsbruk och fiske Skogsbrukare och skogsarbetare Skogsbrukare och skogsarbetare Fiskodlare, fiskare och jägare Fiskodlare och fiskodlingspersonal Fiskodlingsföretagare Arbetsledare och arbetare inom fiskodling Fiskare Djuphavsfiskare Viltvårdare och jägare Växtodlare, fiskare och jägare (självhushållning) Växtodlare (självhushållning) Växtodlare (självhushållning) 15

16 Y632 Y6320 Y633 Y6330 Y634 Y6340 Boskapsuppfödare (självhushållning) Djuruppfödare (självhushållning) Växtodlare och boskapsuppfödare (självhushållning) Växtodlare och djuruppfödare (självhushållning) Fiskare och jägare (självhushållning) Fiskare och jägare (självhushållning) 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Y71 Y711 Y7111 Y7112 Y7113 Y7114 Y7115 Y7119 Y712 Y7121 Y7122 Y7123 Y7124 Y7125 Y7126 Y7127 Y713 Y7131 Y7132 Y7133 Y72 Y721 Y7211 Y7212 Y7213 Y7214 Y7215 Y722 Y7221 Y7222 Y7223 Y7224 Y723 Y7231 Y7232 Y7233 Y7234 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Byggnadsarbetare m.fl. Byggnadsarbetare Murare m.fl. Stenhuggare m.fl. Betongarbetare och armerare Timmermän och byggnadssnickare Övriga byggnadsarbetare Byggnadshantverkare Takmontörer och takreparatörer Golvläggare Rappare Isoleringsmontörer Glasmästare Rörläggare Ventilations- och kylmontörer Målare och saneringsarbetare Byggnadsmålare m.fl. Sprutlackerare Saneringsarbetare och sotare Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl. Formare och kärnmakare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer Kabelläggare och riggare Smeder, verktygsmakare och maskinställare Smeder Verktygsmakare och låssmeder Maskinställare och verkstadsmekaniker Maskinslipare, -polerare och -vässare Maskinmontörer och reparatörer Motorfordonsmontörer och -reparatörer Flygmontörer och flygreparatörer Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) Cykelreparatörer m.fl. 16

17 Y73 Y731 Y7311 Y7312 Y7313 Y7314 Y7315 Y7316 Y7317 Y7318 Y7319 Y732 Y7321 Y7322 Y7323 Y74 Y741 Y7411 Y7412 Y7413 Y742 Y7421 Y74211 Y74212 Y7422 Y75 Y751 Y7511 Y7512 Y7513 Y7514 Y7515 Y7516 Y752 Y7521 Y7522 Y7523 Y753 Y7531 Y7532 Y7533 Y7534 Y7535 Y7536 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Konsthantverkare och finmekaniker Urmakare och övriga tillverkare av finmekaniska instrument Musikinstrumentmakare och -stämmare Juvel-, guld- och silversmeder Ler- och tegelgjutare, drejare Glasblåsare, -skärare, -slipare och -efterbehandlare Glasgravörer, glasetsare och skyltmålare Konsthantverkare i trä m.m., Konsthantverkare i trä m.m., Konsthantverkare i textil, läder m.m. Övriga konsthantverkare Tryckeripersonal Prepressoperatörer Tryckare Efterbehandlare och bokbinderiarbetare Personal inom el- och elektronikbranschen Elmontörer och -reparatörer Byggnadselmontörer Övriga elmontörer Linjemontörer och -reparatörer Montörer och reparatörer inom elektronik och teleteknik Montörer och reparatörer, elektronik och automation Elektronikmontörer och -reparatörer Automationsmontörer och -reparatörer Montörer och reparatörer, IKT Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Styckare, bagare, mejerister m.fl. Slaktare, fiskberedare m.fl. Bagare och konditorer Mejerister, ostmästare m.fl. Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter Kvalitetsbedömare (mat och dryck) Tillverkare av tobaksprodukter Trävaruhanterare, snickare m.fl. Trävaruhanterare Möbelsnickare m.fl. Maskinsnickare Personal inom konfektionsbranschen m.fl. Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister Tillskärare och modellmästare Broderare och andra textilsömmare Tapetserare Garvare och skinnberedare Skomakare m.fl. Y754 Annan personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7 Y7541 Dykare Y7542 Laddare och sprängare 17

18 Y7543 Klassificerare och kvalitetskontrollanter (utom drycker och livsmedel) Y7544 Röksanerare, skadedjurs- och ogrässanerare Y7549 Övrig personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7 8 Process- och transportarbetare Y81 Y811 Y8111 Y8112 Y8113 Y8114 Y812 Y8121 Y8122 Y813 Y8131 Y8132 Y814 Y8141 Y8142 Y8143 Y815 Y8151 Y8152 Y8153 Y8154 Y8155 Y8156 Y8157 Y8159 Y816 Y8160 Y817 Y8171 Y8172 Y818 Y8181 Y8182 Y81821 Y81822 Y8183 Y8189 Y82 Y821 Y8211 Y8212 Processarbetare Maskinoperatörer i gruv- och stenbrottsarbete Gruv- och stenbrottsarbetare Anrikningsarbetare Slagborrare och djupborrare Processoperatörer inom betongindustri m.fl. Processoperatörer och efterbehandlare, metallindustri Processoperatörer inom metallindustri Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri Processoperatörer, kemisk industri och fotografiska produkter Processoperatörer, kemisk industri m.fl. Processoperatörer, fotografiska produkter Processoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri Processoperatörer, gummiindustri Processoperatörer, plastindustri Processoperatörer, pappersvaruindustri Processoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning Maskinoperatörer, vävning och stickning Symaskinsoperatörer Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning Maskinoperatörer, pälsskinnsberedning, färgning Processoperatörer, sko- och väskindustri Tvätteripersonal Övriga processoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri Processoperatörer, livsmedelsindustri Processoperatörer, livsmedelsindustri Processoperatörer, sågvaror samt pappers- och kartongindustri Processoperatörer, pappers-, kartong- och massaindustri Processoperatörer, trä- och sågvaror Andra processoperatörer Ugnsoperatörer, glas- och keramikindustri Operatörer och eldare m.fl., ångmaskiner och ångpannor Maskinreparatörer, kraftverk och avfallsbehandlingsanläggningar Övriga maskinreparatörer m.fl. Maskinoperatörer, packning, påfyllning och märkning Övriga processoperatörer utan annan klassificering Hopsättare, industriprodukter Hopsättare, industriprodukter Hopsättare, verkstads- och metallprodukter Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning 18

19 Y8219 Y83 Y831 Y8311 Y8312 Y832 Y8321 Y8322 Y833 Y8331 Y8332 Y834 Y8341 Y8342 Y8343 Y8344 Y83441 Y83442 Y835 Y8350 Övriga hopsättare av industriprodukter Transportarbetare Spårtrafikförare m.fl. Lokförare Bangårdspersonal m.fl. Person- och paketbilsförare samt motorcykelförare Motorcykelbud m.fl. Person-, taxi- och paketbilsförare Förare av tunga motorfordon Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och specialfordonsförare Arbetsmaskinförare Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Anläggningsmaskinförare m.fl. Kranförare Stuveriarbetare och truckförare m.fl. Stuveriarbetare Truckförare m.fl. Däckmanskap m.fl. sjötrafikarbetare Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl. 9 Övriga arbetstagare Y91 Y911 Y9111 Y9112 Y91121 Y91122 Y91123 Y91124 Y91129 Y912 Y9121 Y9122 Y9123 Y9129 Y92 Y921 Y9211 Y9212 Y9213 Y9214 Y9215 Y9216 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. Hembiträden och städare Kontors- och hotellstädare m.fl. Kontorsstädare m.fl. Hotellstädare Sjukhus- och vårdbiträden Daghemsbiträden Övriga städare utan annan klassificering Fordonstvättare och fönsterputsare m.fl. Rengörare och pressare Fordonstvättare Fönsterputsare Övriga rengöringsarbetare Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Medhjälpare, jordbruk Medhjälpare, djuruppfödning Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning, blandad drift Medhjälpare, trädgårdsodling Medhjälpare, skogsbruk Medhjälpare, fiske och vattenbruk 19

20 Y93 Y931 Y9311 Y9312 Y9313 Y932 Y9321 Y9329 Y933 Y9331 Y9332 Y9333 Y9334 Y94 Y941 Y9411 Y9412 Y95 Y951 Y9510 Y952 Y9520 Y96 Y961 Y9611 Y9612 Y9613 Y962 Y9621 Y9622 Y9623 Y9624 Y9629 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Medhjälpare inom gruvdrift och byggverksamhet Medhjälpare, gruvor Medhjälpare, anläggningsverksamhet Medhjälpare, byggnadsverksamhet Medhjälpare inom tillverkning Handpaketerare Övriga medhjälpare inom industrin Godshanterare, lagerarbetare m.fl. Förare av hand- och pedaldrivna bilar Förare av djurdragna fordon Godshanterare, lagerarbetare m.fl. Varupåfyllare Köks- och restaurangbiträden Köks- och restaurangbiträden Personal inom snabbmatssektorn Köksbiträden Gatuförsäljare, skoputsare m.fl. Reklamutdelare, skoputsare m.fl. Reklamutdelare, skoputsare m.fl. Gatuförsäljare (utom livsmedel) Gatuförsäljare (utom livsmedel) Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Avfallshanterare Avfallsinsamlare Avfallssorterare Gatsopare m.fl. Tidningsutdelare, bud m.fl. Tidnings- och reklamutdelare, bud Diversearbetare Mätaravläsare m.fl. Vattenhämtare och vedinsamlare Övrig personal utan annan klassificering 20

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Notera vid anmälan av de timanställdas yrken för löneförfrågan för den privata sektorn!

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2 Statistik 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Rapportens

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012 Statistik 2013:4 Löner inom den privata sektorn 2012 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Rapport 2015:3. Arbetsmarknadsbarometern 2015

Rapport 2015:3. Arbetsmarknadsbarometern 2015 Rapport 2015:3 Arbetsmarknadsbarometern 2015 De senaste rapporterna från ÅSUB 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 2012:3 Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:1 Konjunkturläget våren 2010 2010:2 Ekonomisk

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2006:2 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2004 Löner för kommunalt anställda 2004 Löner för statligt anställda 2004 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING

YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING YRKESGRUPPERING SSYK 2012 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING 1 Ledningsarbete 1111 Politiker 1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1120

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010 Statistik 2011:2 Löner inom den privata sektorn 2010 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

FEBRUARI 2015. Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk.

FEBRUARI 2015. Fakta om löner. Avser löner i september. Endast för företagsinternt bruk. FEBRUARI 2015 Fakta om löner Avser löner i september 2014 Endast för företagsinternt bruk. FÖRORD Fakta om löner innehåller lönestatistik fördelat på yrke och åldersgrupp. Den baseras på de uppgifter som

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

SLU-doktorernas arbetsmarknad

SLU-doktorernas arbetsmarknad Ledningskansliet 2009-09-17 Olof Ingesson Lotta Hansson SLU-doktorernas arbetsmarknad Bakgrund Under åren 1996-2006 har 1520 personer tagit en doktorsexamen vid SLU. I syfte att ta reda på inom vilken

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet

Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet Kultur och massmedier 2014 Kultur 2013 Kulturarbetskraft i Finland Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010 även om den förbättrats inom konstnärlig och litterär verksamhet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken vad är hantverk? förteckning över 305 yrken nom hantverksområdet ryms en mängd olika yrken, faktiskt i ända uppemot 300 stycken. Några av dem är mycket gamla, andra alldeles nya. Några har många utövare,

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

Vad finns det för yrken

Vad finns det för yrken Vad finns det för yrken? I det här häftet hittar du 200 yrken samlade branschvis. Det kan finnas fler olika utbildningsvägar och ingångar till dessa yrken. Gå in på www.arbetsformedlingen.se om du vill

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer