Effektivisering av administrationen Granskningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivisering av administrationen Granskningsrapport"

Transkript

1 Effektivisering av administrationen Granskningsrapport December 2012 Björn Jansson Evald Nalin Lars Niklasson 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar Sammanfattande svar på revisionsfrågorna Impulser till förbättringar som granskningen visar behov av Bakgrund, syfte och metod Revisionsfrågorna och deras besvarande Koncernkontoret samt arvoden och löner till förtroendevalda och ledande tjänstemän Regionservice Bilaga 1: Revisionsfrågor

3 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma om Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen organiseras, planeras och genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Vår övergripande bedömning är att Region Skåne kommer att nå de mål som fastställts för effektivisering av administrationen 2012 och att förväntade effekter i huvudsak uppnås. Vår övergripande bedömning är vidare att Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen 2012 organiseras, planeras och genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 1.1 Sammanfattande svar på revisionsfrågorna Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Koncernkontoret Beslutade måltal för Koncernkontoret bedöms uppnås. Enligt budget för 2012 hade man som mål att spara 40 Mkr. Den faktiska besparingen för 2012 beräknas bli 62,4 Mkr. Besparingarna på tjänsteutrymmet beräknas bli 34,9 Mkr medan besparingarna på driftmedel beräknas bli 27,5 Mkr. Eftersom åtgärder vidtagits under loppet av året blir den långsiktiga besparingen 66 Mkr. Arvoden för förtroendevalda och löner för ledande tjänstemän har frysts. Regionservice Regionservice väntas klara sitt resultatmål även om försörjningsverksamheten inte 2012 kan bidra med 60 Mkr, vilket var målet. Försörjningsverksamheten har sänkt sitt pris mot kund med 20 Mkr Detta skall dock inte inräknas i resultatet men kan ingå vid analysen av om man klarat sin effektivisering. Regionservice har dessutom uppnått lägre pris från externa leverantörer vilka debiterar kunderna direkt. Denna prissänkning kan därför tillgodoräknas brukande förvaltningar. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Koncernkontoret Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte kunnat påvisas. 3

4 Regionservice Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte kunnat påvisas. Intervjuade kunder anger ingen försämring av försörjningsverksamheten sedan den övertagits av Regionservice. Kunderna anger också att de upplever att det finns en vilja från Regionservice att måna om kontakterna och att förbättra sina rutiner. Viss prissänkning har skett 2012 och ytterligare sänkningar kommer att göras för Det föreligger behov av att utveckla fakturering och prissättning. Det är viktigt att faktureringen anpassas till förändringar i behov vad avser beställd volym och kvalitet. En utveckling mot att brukarna bygger upp kompetens att ställa krav på samt följa upp leveranser kan ge en dynamisk dialog mellan leverantör och kund som främjar utveckling av effektiviteten. Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Koncernkontoret Vår bedömning är att det skett en ekonomisk effektivisering vid Koncernkontoret motsvarande de besparingar som gjorts. Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Vi bedömer därför att det har skett en effektivisering motsvarande besparingen på 62,4 Mkr Den långsiktiga effektiviseringen är 66 Mkr. Regionservice Vår bedömning är att Regionservice kommer att nå de mål som fastställts i budget för Även om affärsområdet försörjningsstöd inte fullt ut bidrar till en resultatförbättring för Regionservice på 60 Mkr klarar Regionservice kravet genom överskott från övriga affärsområden. Vår bedömning är att affärsområdet försörjningsstöd kommer att klara sitt effektiviseringskrav eftersom man kunnat sänka priset mot kund med 20 Mkr jämfört med pris vid övertagandet. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Koncernkontoret Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering motsvarande hela neddragningen av tjänsteutrymmet, det vill säga 73 tjänster. Regionservice Resultatförbättringen har bara till liten del skett genom minskning av antalet anställda. I stället har besparingar gjorts genom avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har det skett resultatförbättringar inom andra affärsområden. Detta arbete kommer att fortsätta in på

5 1.2 Impulser till förbättringar som granskningen visar behov av Efter genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande områden som viktiga för den fortsatta utvecklingen av effektivisering av administrationen: Utveckla Regionservice betalningsmodell så att Beställning och betalning sker på lägre nivå där produktionen planeras (t ex verksamhet/klinik) Betalning sker efter faktiskt levererad volym (inte efter schablon i kompendium) Förvaltningarnas behov av kompetens för att följa upp och ställa krav på leverens. Det behövs en kontrollingfunktion på förvaltningsnivå Utveckla prismodellen så att samma tjänst/funktion får samma pris Vid fortsatta besparingar är det viktigt att utgå från vilken struktur verksamheten skall ha för att vara optimal med utgångspunkt från uppdraget 5

6 2. Bakgrund, syfte och metod Revisorerna i Region Skåne har uppdragit åt TJP Analys & utveckling AB (TJP) att genomföra en granskning av effektiviseringen av administrationen. Granskningen utgår bl a från beslut i budgeten för 2012 att administrationen skall effektiviseras. För Koncernkontoret nämns siffrorna 13 % och 40 Mkr som måltal. Samtidigt anges att försörjningsverksamheten, t ex städning, skall samlas hos Regionservice vilket skall ge en besparing på 60 Mkr. Ytterligare en åtgärd är att frysa arvoden och löner för Region Skånes förtroendevalda och för ledande tjänstemän. Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma om Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen organiseras, planeras och genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Kontaktperson från Revisorerna har varit Birgit Hansson och projektledare från revisionskontoret Eva Tency Nilsson. Granskningen har vid TJP genomförts av Björn Jansson (uppdragsansvarig), Evald Nalin och Lars Niklasson. Informationsinsamlingen genomfördes till sin huvuddel under november De uppgifter som vi har kring utfall och besparingar både i ekonomiska termer och i tjänster avser där inte annat anges utfall per november och prognoser för helåret per november Vi har analyserat dokument rörande effektivisering av administrationen och ersättningar till förtroendevalda och löner till ledande tjänstemän. Vi har intervjuat 14 personer. De personer vi intervjuat är förtroendevalda i regionstyrelsen (2), chefer inom Koncernkontoret och Regionservice (8) samt företrädare för mottagare av tjänsteleveranserna (4). Granskade dokument rörande Koncernkontoret är främst: - Budget och verksamhetsplan 2012 med plan för åren 2013 till 2014 (Region Skåne), - Genomlysning av Koncernkontoret (Arthur D Little, maj 2012). Granskade dokument rörande Regionservice är främst: - Sammanfattning månadsuppföljning oktober 2012 (Regionservice, nov 2012), - Handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans (Regionservice ), - Granskning av serviceverksamheter (Micartur AB, september 2012) och - Genomlysning Försörjningsverksamhet (Arthur D Little, maj 2012) Sakgranskning har skett under vecka

7 3. Revisionsfrågorna och deras besvarande 3.1 Koncernkontoret samt arvoden och löner till förtroendevalda och ledande tjänstemän Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Iakttagelser Enligt den budget som regionfullmäktige beslutade om 29 november 2011 fastställdes att Koncernkontoret skulle minska kostnaderna med ca 40 Mkr. Det formella ansvaret på tjänstemannanivå för besparingarna ligger på regiondirektören. Arbetet leds av personaldirektören. Arbetet med sparbetinget har drivits parallellt med den genomlysning av Koncernkontoret som gjordes i samarbete med Arthur D Little. Denna genomlysning har föranlett vissa organisatoriska förändringar men besparingarna har identifierats av Region Skåne. I ett första steg under hösten 2011 fick varje direktör inom Koncernkontoret ansvar för att identifiera personalbesparingar vilka för Koncernkontoret som helhet skulle uppgå till 40 Mkr. När man för att nå besparingskravet fastställt i budgeten på tjänstemannasidan genomlyste verksamheten togs ett beslut på tjänstemannanivå (koncernnivå) att spara Mkr på driftmedel (IT- och utvecklingsmedel, minskat köp av konsulttjänster m.m.). I och med denna utvidgning av sparbetinget med Mkr lades även till ett andra steg av sparbeting per avdelning inklusive driftmedel. Lägger vi ihop genomförda besparingar på personal och besparingar på driftmedel får vi den bild som ges i tabell 1 nedan. Totalt sett har man gjort besparingar som får effekt budgetåret 2012 med 62,4 Mkr, varav 34,9 är besparingar på tjänsteutrymme och 27,5 är besparingar på driftmedel. Tabell 1. Sammanlagda besparingar vid Koncernkontoret (Mkr) Sparbeting Besparing budgetåret 2012 Besparingar ej helårseffekt 7 Totalt/långsiktig besparing Personal 40 34,9 3,8 38,7 Driftmedel ,5 0 27,5 Summa ,4 3,8 66,2 Källa: Region Skåne. Preliminär prognos november. Eftersom besparingsåtgärder vidtagits under loppet av 2012 får vissa åtgärder inte full effekt under budgetåret Detta innebär att den långsiktiga besparingen blir större. Besparingen vid utgången

8 av 2012 blir ca 39 Mkr på personal och den totala långsiktiga besparingen ca 66 Mkr jämfört med om inga besparingsåtgärder hade vidtagits. Indraget tjänsteutrymme Besparingsarbetet har bedrivits enligt följande principer och tillvägagångssätt: Tidigt införande av anställningsstopp på Koncernkontoret Ej förlängning av visstidsanställda och vikarier med undantag för tjänster finansierade med externa medel Erbjudande av särskild avtalspension till medarbetare över 61 år under december 2011 Att undvika uppsägningar av nyckelkompetenser och senast anställda genom: Identifiering av tjänster/medarbetare utifrån mindre prioriterade arbetsuppgifter Identifiering av medarbetare med ej rätt kompetens utifrån uppdrag Matchning av övertaliga medarbetare mot vakanta tjänster I de fall uppsägningar blir aktuella sker detta genom enskilda överenskommelser och med tillgång till stöd från Omställningsfonden 1 Den snabbaste besparingen gjordes genom att dra in tjänster som var vakanta. Antalet vakanta tjänster uppgick till 30 under den period som spararbetet genomfördes. Så som framgår av tabell 2 är indragna vakanta tjänster den största enskilda besparingsposten. Tabell 2. Åtgärder besparing personalkostnader Åtgärd Antal tjänster Indragna vakanta tjänster 30 Neddragning visstidsanställningar, 8 enheten Koncerninköp Tjänstledigheter som inte återbesätts 3,6 Annan finansiering* 7,3 Inom personalbudget 2 Naturlig avgång 5 SAP (särskild avtalspension) som ej återbesätts 4 Matchad annan tjänst 10 Överenskommelse om uppsägning 2 Övertaliga tjänster ej genomförd besparing 0,5 Totalt 73,2 *Annan finansiering är t ex statsbidrag och bidrag till projekt. Källa: Region Skåne. Kostnaderna för SAP (särskild avtalspension) togs i budgeten 2011 medan kostnaden för överenskommelse om uppsägning i huvudsak tagits Inom personalbudget innebär att personalbudgeten dras ner motsvarande besparingen, dvs. permanent. Avdelningen klarar sitt sparbeting kortsiktigt. Vikariat tillsätts inte och andra ersättningsrekryteringar är inte aktuella så länge det inte finns en långsiktig lösning. Det alltid finns en naturlig rörlighet i form av frånvaro och uppsägningar. 1 Omställningsfonden är en central fond vars uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta. 8

9 Det bör noteras att det inte handlar om 73 individer utan besparing av tjänsteutrymme motsvarande 73 tjänster. Utgångspunkten var att varje avdelning skulle minska med 13 procent. Sparbetingen i termer av indraget tjänsteutrymme fördelas på olika verksamheter enligt tabell 3. Tabell 3. Sparbeting indraget tjänsteutrymme fördelat på verksamheter Avdelning Sparbeting indraget Tjänsteutrymme Budgeterade tjänster 2011 Besparing i procent Avdelning för regional utveckling Avdelning för folkhälsa och miljö 3, Näringsliv Avdelning för hälso- och sjukvård CVPA* 5, Kommunikationsavdelningen Regionkansliet Personalstrategiska avdelningen 7, Avdelning för ägarfrågor och strategiska 0, investeringar IT-avdelningen Avdelningen för produktionsstyrning 1, Avdelning för kunskapsstyrning och FOU Avdelning för krisberedskap och säkerhet Regiondirektör 4, Förnyelsekontor 0, Avdelning för juridik Koncerninköp Totalt 73, *Centrum för verksamhetsplanering och analys Källa: Region Skåne Frysning av arvoden för förtroendevalda och löner för högre tjänstemän Det är totalt 30 personer som ingår i gruppen förtroendevalda och högre tjänstemän. Arvoden och löner har frysts under Besparingen på helårsbasis bedöms ligga på kronor. Tabell 4. Besparingar frysta arvoden och löner Besparing i kronor Frysta arvoden politiker ca * Frysta löner högre tjänstemän ca ** Totalt ca * Beloppet avser regionråden **Beloppet avser högre chefer som hör till Koncernkontoret Källa: Region Skåne 9

10 En viktig fråga är huruvida denna typ av besparing blir tillfällig eller är permanent. Det finns en risk att man kommande år tar igen vad man gått miste om Vid intervjuer framkom att erfarenheten talar för att denna sorts besparing inte blir permanent utan äts upp av höjningar av löner och arvoden de kommande åren. Bedömning Beslutat måltal för Koncernkontoret beräknas komma att uppnås. Enligt budget för 2012 hade man som mål att spara 40 Mkr. Den faktiska besparingen för 2012 beräknas bli 62,4 miljoner. Man klarar således sparbetinget stipulerat i budget för 2012 för Koncernkontoret. Besparingarna på tjänsteutrymmet beräknas bli 34,9 Mkr medan besparingarna på driftmedel beräknas bli 27,5 Mkr. Eftersom åtgärder vidtagits under loppet av året blir den långsiktiga besparingen 66 Mkr. Arvoden för förtroendevalda och löner för ledande tjänstemän har frysts. Åtgärderna har organiserats, planerats och genomförts på ett till synes effektivt sätt. Besparingsarbetet inleddes så fort budgeten för 2012 antagits. Man har sparat samtidigt som verksamheten genomlysts. De principer man följt för besparingar av tjänsteutrymme, exempelvis undvika uppsägning av nyckelpersoner, synes varit väl valda och ser ut att ha följts. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Iakttagelser Intervjuade företrädare för förvaltningar som är brukare av tjänster från Koncernkontoret anger att de inte har påverkats av neddragningar på Koncernkontoret. Man är medveten om att besparingar har skett men man har hittills inte påverkats av dem. Intervjuade företrädare för regionstyrelsen gör samma bedömning. Några intervjuade har uttryckt en oro för att fortsatta besparingar kan leda till bristande möjlighet att fullgöra leveranser och försämrad kvalitet i leveranser. Vid intervjuerna betonas att det är viktigt att besparingarna utformas så att Koncernkontorets struktur blir optimal utifrån uppdraget. Det betonas att detta bör hanteras när den nya regiondirektören angett en inriktning. Bedömning Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte uppstått. Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Iakttagelser Totalt sett har man gjort besparingar som får effekt budgetåret 2012 med 62,4 Mkr, varav 34,9 är besparingar på tjänsteutrymme och 27,5 är besparingar på driftmedel. Man anger att man klarar sparbetinget stipulerat i budget för 2012 för Koncernkontoret. Eftersom besparingsåtgärder vidtagits under loppet av 2012 får vissa åtgärder inte full effekt under budgetåret Detta innebär att den långsiktiga besparingen blir större. Besparingen vid utgången av 2012 blir ca 39 Mkr på personal och den totala långsiktiga besparingen ca 66 Mkr jämfört med om inga besparingsåtgärder hade vidtagits. 10

11 Bedömning Frågan om effektivisering hänger ihop med huruvida neddragningen av tjänsteutrymme lett till några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv. Intervjuade anger att det inte uppstått några kvalitetsskillnader i leveranserna ur ett mottagarperspektiv. Vi har under arbetet inte heller kunnat påvisa några kvalitetsskillnader i leveranserna. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering på motsvarande 62,4 Mkr för budgetåret Den långsiktiga effektiviseringen är 66 Mkr. Vår bedömning är att det skett en ekonomisk effektivisering vid Koncernkontoret. Besparingarna på 34,9 Mkr för budgetåret 2012 och 38,7 som långsiktig besparing på tjänster samt 27,5 Mkr på driftmedel utgör en effektivisering med lika mycket. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Iakttagelser Som framgått ovan har besparingarna inneburit att ett tjänsteutrymme motsvarande 73 tjänster dragits in. Indragna vakanta tjänster är den största enskilda besparingsposten. Utgångspunkten var att varje avdelning skulle minska med 13 procent. Sparbetingen i termer av indraget tjänsteutrymme fördelat på olika verksamheter visades i tabell 3 ovan. Bedömning Frågan om effektivisering hänger ihop med huruvida neddragningen av tjänsteutrymme lett till några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv. Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering på motsvarande hela neddragningen av tjänsteutrymme, det vill säga 73 tjänster. Vår bedömning är att det skett en effektivisering genom minskning av tjänsteutrymme med 73 tjänster vid Koncernkontoret. 3.2 Regionservice Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Iakttagelser Regionservice bildades 2009 genom sammanslagning av Regionfastigheter, Skånetvätt och Skånetransport tillkom Gemensam servicefunktion och 2012 konsoliderades försörjningsverksamheten till förvaltningen. Man har nu ca anställda, vilket innebar en ökning med ca personer då försörjningsverksamheten samlades till Regionservice Omräknat till helår var det helårstjänster i oktober 2011 och i oktober 2012 är det knappt 10 helårstjänster färre. Personalkostnaderna uppgår till ca 750 Mkr. Regionservice fick i budgeten för 2012 ett resultatkrav på 95 Mkr varav 60 Mkr avsåg effektivisering av den verksamhet som togs över från årsskiftet efter beslut i november

12 Budgeten för försörjningsverksamheten uppgick till 793 Mkr och målet var att minska kostnaderna med 60 Mkr. Resultatförbättringen fick inte ske genom högre pris mot kund. De minskade kostnaderna skall dessutom, enligt servicedirektören, innebära lägre priser för köpande kund Enligt bokslutprognos oktober 2012 klarar man inte resultatkravet fullt ut. Prognosen i november för helår 2012 är ett resultat på 88 Mkr. Prognoserna har dock förbättrats under året varför man vid årets slut hoppas uppnå sitt resultatkrav på 95 Mkr. Yttre faktorer kan göra att bedömningen inte håller som t ex har budgeten för snöröjning reducerats. Enligt intervjuerna kommer resultatkravet på 60 Mkr inom försörjningsverksamheten inte att uppnås men detta balanseras av förbättrat resultat från övriga affärsområden. Ett skäl till att försörjningsverksamheten inte når upp till sitt resultatkrav 2012 är att det fortfarande pågår ett arbete med översyn och konsolidering av avtal för inköpta produkter och tjänster. Resultatförbättringen anges bara till liten del ha skett på personalsidan. Resultatförbättringen har istället åstadkommits genom det man kallar avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer, genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har resultatförbättringar skett inom andra affärsområden inom Regionservice. Enligt intervju med försörjningschefen har Regionservice 2012 sänkt priserna mot Skånes universitetssjukhus med 20 Mkr jämfört med 2011, men detta kan inte tillgodoräknas i det egna resultatet. Det anges vid intervjuerna att det möjligen kan användas som förklaring till att man inte klarar hela sparbetinget. De sänkta priserna anges till en tredjedel ha skett inom kost och de andra två tredjedelarna inom städ. Inom kost har den minskade debiteringen skett dels på grund av besparingar dels till följd av minskad volym. Inom städ anges minskningen bero på ny upphandling där man i överenskommelse med leverantören angivit en regiongemensam städstandard. Denna standard kommer under 2013 att successivt införas inom hela städorganisationen. Detta gäller såväl när man gör nya upphandlingar som vid de orter där man har städat i egen regi. Städningens kvalitet har enligt uppgifter vid intervjuerna ökat. Man städar nu längre fram på kvällen och har tätare toalettstädning utan att debiteringen har ökat. Enligt uppgift vid intervjuerna skulle denna kvalitetsökning annars kostat verksamheten ca 9 Mkr. Detta utgör ett belopp som inte försörjningsverksamheten kan tillgodoräkna sig som en besparing. För 2013 innebär kraven på Regionservice ytterligare effektiviseringar. Man kommer inte att få ta ut pris- och löneökningar genom att höja pris gentemot kund vilket anges innebära ett betydande effektiviseringskrav. Dessutom ska de effektiviseringar som ska göras med 60 Mkr avspegla sig i lägre priser till kund. Resultatkravet för Regionfastigheter har därför satts till 10 Mkr för Detta innebär att de effektiviseringar som bildandet av Regionfastigheter medfört överförs till verksamheten som därigenom får lättare att klara sina budgetar. Bedömning Regionservice väntas klara sitt resultatmål även om försörjningsverksamheten inte 2012 kan bidra med 60 Mkr, vilket var målet. Försörjningsverksamheten väntas ge ett resultat på 17 Mkr och har, enligt försörjningschefen, sänkt pris mot kund med 20 Mkr i år (lägre pris för tjänster på entreprenad) och genomfört kvalitetsökning i städverksamheten med motsvarande 9 Mkr, vilket inte tagits ut i form av prisökning. Denna kvalitetshöjning på 9 Mkr kan inte inräknas i resultatet men kan användas vid analysen av huruvida man klarat sitt effektiviseringskrav. Regionservice har dessutom, enligt försörjningschefen, uppnått lägre pris från externa leverantörer vilka debiterar brukande förvaltningar direkt. Denna prissänkning kan därför tillgodoräknas Regionservice kunder. 12

13 Genom att regionens försörjningsverksamhet samlats har flera andra fördelar också uppnåtts. De olika funktionerna får ett tydligare ledarskap och en professionellare hållning till sina kunder. Vidare underlättas kompetensutvecklingen och jämförelsen med externa alternativ som kan upphandlas blir enklare. Avtalskonsolideringen innebär att istället för att varje sjukhus tecknar avtal med externa tjänsteleverantörer har man tecknat gemensamma avtal för hela regionen. Detta har gett lägre priser, bättre överblick, starkare förhandlingsposition och bättre marknadskunskap. Denna förstärkning har kunnat utnyttjas då man tecknat avtal som gällt fjärrvärme, lokalvård, hyrning av kontorsutrustning mm. Lokalvårdsupphandlingar som skett har inte bara gett lägre kostnader utan också inneburit att man hittat flexiblare lösningar. För att bli effektivare har Regionservice dessutom ett benchmarkingprogram där man jämför sig med 17 andra landsting vad gäller patientkost, lokalvård, materialförsörjning mm. Detta hade varit betydligt svårare om man inte samlat verksamheten till en ansvarig. Vår bedömning är sammanfattningsvis att Regionservice 2012 når sitt totala måltal avseende besparingar för 2012 även om denna besparing inte uppstått inom de delområden som betinget utgått ifrån. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Iakttagelser Intervjuade företrädare för förvaltningar som utnyttjar Regionservice tjänster har inte angivit några försämringar i kvalitet på leveranserna 2012 i jämförelse med Intervjuer har skett med företrädare för Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset Kristianstad, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne. Från Skånes universitetssjukhus anges att det är viktigt att utveckla kompetens inom förvaltningen för att följa upp leveranserna från Regionservice samt föra en dialog kring kvalitetskrav och behov. Vidare anges från Skånes universitetssjukhus att en slags kontrollingfunktion behöver utvecklas i förvaltningen. Behov uttrycks vidare i intervjuerna att utveckla debiteringen. Debiteringen 2012 baseras på volymer fastställda i kompendier 2 och för hela förvaltningen. Det efterfrågas en fakturering på lägre organisationsnivåer som står för de faktiska beställningarna och fakturering baserad på faktisk volym. Under 2012 har, enligt intervjuerna, Labmedicin Skåne inte märkt någon försämring av servicen från Regionservice, varken när det gäller kvalitet, omfattning eller priser. Labmedicins företrädare anger att det i stället har skett en förbättring genom att regionens försörjningsverksamhet konsoliderats. Eftersom Labmedicin Skåne har verksamhet över hela regionen hade man tidigare avtal med alla sjukhusen. Nu finns en gemensam prislista och en part att träffa avtal med, vilket anges underlätta hantering och överblickbarhet. 2 Vid konsolideringen till Regionservice från förvaltningarna definierades tjänsternas omfattning och pris för olika förvaltningar i kompendier som legat till grund för leverans och debitering. 13

14 Labmedicin Skåne har 2013 en budget på ca Mkr. Tjänster från försörjningsverksamheten beräknas kosta 17 Mkr. Regionservice har meddelat lägre priser för 2013 vilket innebär en lägre kostnad på 6 % eller en besparing på 1,1 Mkr. Från Psykiatri Skåne anges att man är mycket positiv till förändringen att samla stödfunktionerna under en huvudman. Det anges att det är en klar fördel att ha en aktör då det ger en tydligare bild av vilka tjänster man köper. Efter en inkörningsperiod räknar man med att de förbättringar som önskas kommer att genomföras. Psykiatri Skåne köper 2012 tjänster för 70 Mkr som avser kost, transporter, vaktmästeri, städning mm från försörjningsstöd. Tidigare skedde beställning och betalning ute i verksamheten vilket underlättade kontrollen av volym och pris. Nu sker en debitering månadsvis utifrån en överenskommen årsvolym och pris, som i princip baseras på leverans och kostnad Faktureringen innehåller således inte förändringar i volym utan baseras på vad som fastställs i förväg. I intervjuerna anges att man vill komma bort från fast abonnemang och vill istället få faktura som baseras på utförda tjänster. Den nuvarande modellen för fakturering anges vara nödvändig som en övergångslösning och för 2013 räknar man med att underlaget ska bli tydligare. Möjligheten att kontrollera att man bara betalar för det man fått levererat ökar då. Kostnaderna har inte ökat vilket sägs bero på att Psykiatri Skåne ifrågasatt om inte volymerna i ursprungligt avtal förändrats. Vissa volymer har ökat och andra minskat. Man menar att det finns en öppenhet från Regionservice att diskutera detta. Än så länge betalar Psykiatri Skåne emellertid utifrån en jämförelse mot tidigare volymer/kostnader. Det finns fortfarande vissa oklarheter hur fakturering ska ske, t ex för fika till sammanträden som beställs hos lokal leverantör men faktureras centralt. Denna ordning får till följd att kontrollen av beställning mot fakturering blir svag. Det finns också fortfarande gråzoner som t ex vem som ska betala vid larmutryckning eftersom larm ingår i den köpta tjänsten. För att få ett system för specifikationer på köpta tjänster har beställaren fått trycka på för att det ska utvecklas dithän. Det kommer förmodligen att ske successivt. För 2013 anges Psykiatri Skåne få ett lägre pris med ett par miljoner kronor men det framgår inte klart vilka enskilda tjänster det avser. Detta innebär dock inte något större budgetutrymme för psykiatrin eftersom budgetramen minskas med samma belopp. Bedömning Överföringen av försörjningsstöd till Regionservice skedde med kort tidsrymd från beslut till genomförande och det har ännu inte gått ett år sedan dess. Trots detta är de intervjuade kunderna nöjda med utvecklingen. Några kvalitetsförsämringar i leveranserna bedömer vi inte har skett. Önskemålet att debitering ska ske helt efter levererad volym försöker Regionservice tillgodose där det är möjligt. Det kan bli svårt att uppnå för alla verksamheter inom försörjning men bör vara möjligt för de större verksamheterna som städ och kost. En utveckling mot att brukarna bygger upp kompetens att ställa krav på samt följa upp leveranser (kontrollingfunktion) kan ge en dynamisk dialog mellan leverantör och kund som främjar utveckling av effektiviteten. 14

15 Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Iakttagelser Resultatförbättringen anges bara till liten del skett genom minskning av antalet anställda, vilket har gett 3,8 Mkr i lägre kostnader. I stället har besparingar gjorts genom det man kallar avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har resultatförbättringar skett inom andra affärsområden. Detta arbete kommer att fortsätta in på Regionservice redovisar följande exempel på avtalskonsolideringar: 1. En regiongemensam upphandling av el, VVS och byggmaterial för Skåneteknik och byggprojektledning besparingspotential ca 16 Mkr/år. 2. Proaktiv hantering av fastigheter för att sänka energibehovet besparingspotential ca 10 Mkr/år. 3. Förhandling av fjärrvärmepriser besparingspotential ca 2 Mkr/år. 4. En regiongemensam upphandling av verksamhetsavfall samt investering i containerhanteringssystem besparingspotential ca 3 Mkr/år. 5. En regiongemensam upphandling av dryckesautomater besparingspotential ca 3 Mkr/år. 6. Ny livsmedelupphandling besparingspotential ca 6 Mkr/år. 7. Minska förbrukning av patientmåltider besparingspotential 2-3 Mkr/år. 8. Utveckla multiskilling i driften mellan vaktmästare och Skåneteknik besparingspotential ca 2 Mkr/år. Regionservice hoppas att uppnå sitt fastställda resultatmål på 95 Mkr, varav 60 Mkr skulle komma från Försörjning. I denna resultatförbättring kommer Försörjning inte att klara sin andel 2012, varför resten av resultatförbättringen kommer från övriga affärsområden. Resultatprognosen för Försörjning ligger på 17 Mkr. Man vill också vid analysen av om resultatmålet uppnåtts tillgodoräkna sig en genomförd prissänkning på 20 Mkr mot Skånes universitetssjukhus samt kvalitetsökning i städverksamheten motsvarande 9 Mkr, vilken inte tagits ut i prisökning. Sammantaget uppgår detta till 46 Mkr. För 2013 har Regionservice ett resultatkrav på 10 Mkr och skillnaden mot 2012 års krav ska istället komma kunderna till del genom sänkta priser, vilket också kommer att ske enligt servicedirektören. Ytterligare effektiviseringar ska ske enligt servicedirektören. Man behöver både ha egen och extern regi för jämförelse och effektivisering. Man kommer också att arbeta mer processorienterat vilket innebär att likartade funktioner och tjänster sammanförs i professionella enheter som ökar kompetensen och kunskapsutbytet. Av intervjuerna framgår att man vill ha en regiongemensam prismodell. Idag kan priserna variera för samma tjänst beroende på historiska faktorer. Det betonas i intervjuerna att det är viktigt att samma pris betalas av alla för en likartad tjänst eftersom den centrala resursfördelningen inte tar hänsyn till olika priser. 15

16 Regionservice kommer att se över driftsformerna, vilket innebär att man kommer att pröva egen regi mot att handla upp tjänsterna av extern leverantör. Man vill också erbjuda arbetsplatspaket i stället för splittrade tjänstekontrakt. Av intervjuerna framgår att man inför en ny hyresmodell från 1 januari Avsikten är att verksamheten ska få samma hyra för samma typ av lokal, vilket bidrar till att göra resursfördelningen till verksamheten enklare och rättvisare. Man skiljer också på konkurrensutsatt verksamhet, t ex folktandvården, och icke konkurrensutsatt verksamhet. För den konkurrensutsatta verksamheten skall hyran för egna lokaler vara marknadsmässig och för externt hyrda lokaler ska hyran gentemot kund vara densamma som den Regionservice betalar. Bedömning Även om Försörjning inte fullt ut bidrar till en resultatförbättring på 60 Mkr så är vår bedömning att Regionservice klarar kravet genom överskott från övriga affärsområden. Affärsområdet Försörjning får ett resultat på 17 Mkr men kommer att argumentera för att man nästan klarat kravet eftersom man kunnat sänka priset mot kund med 20 Mkr jämfört med övertagna kompendier. Vidare har man ökat kvalitén inom städning med 9 Mkr utan att ta ut högre pris. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Iakttagelser Endast en mindre del av besparingarna, 3,8 Mkr, har hämtats hem från personalsidan. Regionservice har knappt tio färre anställda i november 2012 jämfört med den verksamhet som startades vid årsskiftet. Minskningen har skett genom naturlig avgång. Bedömning Endast en mindre del av besparingarna har skett genom minskat antal tjänster. Då Regionservice lägger mer av sin verksamhet på externa leverantörer kommer behovet av personalminskningar att öka såvida inte personalen kan överföras till upphandlad entreprenör. 16

17 Bilaga 1: Revisionsfrågor Övergripande revisionsfråga: Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma Organiseras, planeras och genomförs Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Revisionsfrågor: 1. Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. 2. Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? 3. Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? 4. Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? 17