Effektivisering av administrationen Granskningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivisering av administrationen Granskningsrapport"

Transkript

1 Effektivisering av administrationen Granskningsrapport December 2012 Björn Jansson Evald Nalin Lars Niklasson 1

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar Sammanfattande svar på revisionsfrågorna Impulser till förbättringar som granskningen visar behov av Bakgrund, syfte och metod Revisionsfrågorna och deras besvarande Koncernkontoret samt arvoden och löner till förtroendevalda och ledande tjänstemän Regionservice Bilaga 1: Revisionsfrågor

3 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma om Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen organiseras, planeras och genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Vår övergripande bedömning är att Region Skåne kommer att nå de mål som fastställts för effektivisering av administrationen 2012 och att förväntade effekter i huvudsak uppnås. Vår övergripande bedömning är vidare att Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen 2012 organiseras, planeras och genomförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 1.1 Sammanfattande svar på revisionsfrågorna Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Koncernkontoret Beslutade måltal för Koncernkontoret bedöms uppnås. Enligt budget för 2012 hade man som mål att spara 40 Mkr. Den faktiska besparingen för 2012 beräknas bli 62,4 Mkr. Besparingarna på tjänsteutrymmet beräknas bli 34,9 Mkr medan besparingarna på driftmedel beräknas bli 27,5 Mkr. Eftersom åtgärder vidtagits under loppet av året blir den långsiktiga besparingen 66 Mkr. Arvoden för förtroendevalda och löner för ledande tjänstemän har frysts. Regionservice Regionservice väntas klara sitt resultatmål även om försörjningsverksamheten inte 2012 kan bidra med 60 Mkr, vilket var målet. Försörjningsverksamheten har sänkt sitt pris mot kund med 20 Mkr Detta skall dock inte inräknas i resultatet men kan ingå vid analysen av om man klarat sin effektivisering. Regionservice har dessutom uppnått lägre pris från externa leverantörer vilka debiterar kunderna direkt. Denna prissänkning kan därför tillgodoräknas brukande förvaltningar. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Koncernkontoret Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte kunnat påvisas. 3

4 Regionservice Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte kunnat påvisas. Intervjuade kunder anger ingen försämring av försörjningsverksamheten sedan den övertagits av Regionservice. Kunderna anger också att de upplever att det finns en vilja från Regionservice att måna om kontakterna och att förbättra sina rutiner. Viss prissänkning har skett 2012 och ytterligare sänkningar kommer att göras för Det föreligger behov av att utveckla fakturering och prissättning. Det är viktigt att faktureringen anpassas till förändringar i behov vad avser beställd volym och kvalitet. En utveckling mot att brukarna bygger upp kompetens att ställa krav på samt följa upp leveranser kan ge en dynamisk dialog mellan leverantör och kund som främjar utveckling av effektiviteten. Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Koncernkontoret Vår bedömning är att det skett en ekonomisk effektivisering vid Koncernkontoret motsvarande de besparingar som gjorts. Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Vi bedömer därför att det har skett en effektivisering motsvarande besparingen på 62,4 Mkr Den långsiktiga effektiviseringen är 66 Mkr. Regionservice Vår bedömning är att Regionservice kommer att nå de mål som fastställts i budget för Även om affärsområdet försörjningsstöd inte fullt ut bidrar till en resultatförbättring för Regionservice på 60 Mkr klarar Regionservice kravet genom överskott från övriga affärsområden. Vår bedömning är att affärsområdet försörjningsstöd kommer att klara sitt effektiviseringskrav eftersom man kunnat sänka priset mot kund med 20 Mkr jämfört med pris vid övertagandet. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Koncernkontoret Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering motsvarande hela neddragningen av tjänsteutrymmet, det vill säga 73 tjänster. Regionservice Resultatförbättringen har bara till liten del skett genom minskning av antalet anställda. I stället har besparingar gjorts genom avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har det skett resultatförbättringar inom andra affärsområden. Detta arbete kommer att fortsätta in på

5 1.2 Impulser till förbättringar som granskningen visar behov av Efter genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande områden som viktiga för den fortsatta utvecklingen av effektivisering av administrationen: Utveckla Regionservice betalningsmodell så att Beställning och betalning sker på lägre nivå där produktionen planeras (t ex verksamhet/klinik) Betalning sker efter faktiskt levererad volym (inte efter schablon i kompendium) Förvaltningarnas behov av kompetens för att följa upp och ställa krav på leverens. Det behövs en kontrollingfunktion på förvaltningsnivå Utveckla prismodellen så att samma tjänst/funktion får samma pris Vid fortsatta besparingar är det viktigt att utgå från vilken struktur verksamheten skall ha för att vara optimal med utgångspunkt från uppdraget 5

6 2. Bakgrund, syfte och metod Revisorerna i Region Skåne har uppdragit åt TJP Analys & utveckling AB (TJP) att genomföra en granskning av effektiviseringen av administrationen. Granskningen utgår bl a från beslut i budgeten för 2012 att administrationen skall effektiviseras. För Koncernkontoret nämns siffrorna 13 % och 40 Mkr som måltal. Samtidigt anges att försörjningsverksamheten, t ex städning, skall samlas hos Regionservice vilket skall ge en besparing på 60 Mkr. Ytterligare en åtgärd är att frysa arvoden och löner för Region Skånes förtroendevalda och för ledande tjänstemän. Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma om Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen organiseras, planeras och genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Kontaktperson från Revisorerna har varit Birgit Hansson och projektledare från revisionskontoret Eva Tency Nilsson. Granskningen har vid TJP genomförts av Björn Jansson (uppdragsansvarig), Evald Nalin och Lars Niklasson. Informationsinsamlingen genomfördes till sin huvuddel under november De uppgifter som vi har kring utfall och besparingar både i ekonomiska termer och i tjänster avser där inte annat anges utfall per november och prognoser för helåret per november Vi har analyserat dokument rörande effektivisering av administrationen och ersättningar till förtroendevalda och löner till ledande tjänstemän. Vi har intervjuat 14 personer. De personer vi intervjuat är förtroendevalda i regionstyrelsen (2), chefer inom Koncernkontoret och Regionservice (8) samt företrädare för mottagare av tjänsteleveranserna (4). Granskade dokument rörande Koncernkontoret är främst: - Budget och verksamhetsplan 2012 med plan för åren 2013 till 2014 (Region Skåne), - Genomlysning av Koncernkontoret (Arthur D Little, maj 2012). Granskade dokument rörande Regionservice är främst: - Sammanfattning månadsuppföljning oktober 2012 (Regionservice, nov 2012), - Handlingsplan med förslag på åtgärder för ekonomi i balans (Regionservice ), - Granskning av serviceverksamheter (Micartur AB, september 2012) och - Genomlysning Försörjningsverksamhet (Arthur D Little, maj 2012) Sakgranskning har skett under vecka

7 3. Revisionsfrågorna och deras besvarande 3.1 Koncernkontoret samt arvoden och löner till förtroendevalda och ledande tjänstemän Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Iakttagelser Enligt den budget som regionfullmäktige beslutade om 29 november 2011 fastställdes att Koncernkontoret skulle minska kostnaderna med ca 40 Mkr. Det formella ansvaret på tjänstemannanivå för besparingarna ligger på regiondirektören. Arbetet leds av personaldirektören. Arbetet med sparbetinget har drivits parallellt med den genomlysning av Koncernkontoret som gjordes i samarbete med Arthur D Little. Denna genomlysning har föranlett vissa organisatoriska förändringar men besparingarna har identifierats av Region Skåne. I ett första steg under hösten 2011 fick varje direktör inom Koncernkontoret ansvar för att identifiera personalbesparingar vilka för Koncernkontoret som helhet skulle uppgå till 40 Mkr. När man för att nå besparingskravet fastställt i budgeten på tjänstemannasidan genomlyste verksamheten togs ett beslut på tjänstemannanivå (koncernnivå) att spara Mkr på driftmedel (IT- och utvecklingsmedel, minskat köp av konsulttjänster m.m.). I och med denna utvidgning av sparbetinget med Mkr lades även till ett andra steg av sparbeting per avdelning inklusive driftmedel. Lägger vi ihop genomförda besparingar på personal och besparingar på driftmedel får vi den bild som ges i tabell 1 nedan. Totalt sett har man gjort besparingar som får effekt budgetåret 2012 med 62,4 Mkr, varav 34,9 är besparingar på tjänsteutrymme och 27,5 är besparingar på driftmedel. Tabell 1. Sammanlagda besparingar vid Koncernkontoret (Mkr) Sparbeting Besparing budgetåret 2012 Besparingar ej helårseffekt 7 Totalt/långsiktig besparing Personal 40 34,9 3,8 38,7 Driftmedel ,5 0 27,5 Summa ,4 3,8 66,2 Källa: Region Skåne. Preliminär prognos november. Eftersom besparingsåtgärder vidtagits under loppet av 2012 får vissa åtgärder inte full effekt under budgetåret Detta innebär att den långsiktiga besparingen blir större. Besparingen vid utgången

8 av 2012 blir ca 39 Mkr på personal och den totala långsiktiga besparingen ca 66 Mkr jämfört med om inga besparingsåtgärder hade vidtagits. Indraget tjänsteutrymme Besparingsarbetet har bedrivits enligt följande principer och tillvägagångssätt: Tidigt införande av anställningsstopp på Koncernkontoret Ej förlängning av visstidsanställda och vikarier med undantag för tjänster finansierade med externa medel Erbjudande av särskild avtalspension till medarbetare över 61 år under december 2011 Att undvika uppsägningar av nyckelkompetenser och senast anställda genom: Identifiering av tjänster/medarbetare utifrån mindre prioriterade arbetsuppgifter Identifiering av medarbetare med ej rätt kompetens utifrån uppdrag Matchning av övertaliga medarbetare mot vakanta tjänster I de fall uppsägningar blir aktuella sker detta genom enskilda överenskommelser och med tillgång till stöd från Omställningsfonden 1 Den snabbaste besparingen gjordes genom att dra in tjänster som var vakanta. Antalet vakanta tjänster uppgick till 30 under den period som spararbetet genomfördes. Så som framgår av tabell 2 är indragna vakanta tjänster den största enskilda besparingsposten. Tabell 2. Åtgärder besparing personalkostnader Åtgärd Antal tjänster Indragna vakanta tjänster 30 Neddragning visstidsanställningar, 8 enheten Koncerninköp Tjänstledigheter som inte återbesätts 3,6 Annan finansiering* 7,3 Inom personalbudget 2 Naturlig avgång 5 SAP (särskild avtalspension) som ej återbesätts 4 Matchad annan tjänst 10 Överenskommelse om uppsägning 2 Övertaliga tjänster ej genomförd besparing 0,5 Totalt 73,2 *Annan finansiering är t ex statsbidrag och bidrag till projekt. Källa: Region Skåne. Kostnaderna för SAP (särskild avtalspension) togs i budgeten 2011 medan kostnaden för överenskommelse om uppsägning i huvudsak tagits Inom personalbudget innebär att personalbudgeten dras ner motsvarande besparingen, dvs. permanent. Avdelningen klarar sitt sparbeting kortsiktigt. Vikariat tillsätts inte och andra ersättningsrekryteringar är inte aktuella så länge det inte finns en långsiktig lösning. Det alltid finns en naturlig rörlighet i form av frånvaro och uppsägningar. 1 Omställningsfonden är en central fond vars uppdrag är att stödja och hjälpa anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i arbetsgivarförbundet Pacta. 8

9 Det bör noteras att det inte handlar om 73 individer utan besparing av tjänsteutrymme motsvarande 73 tjänster. Utgångspunkten var att varje avdelning skulle minska med 13 procent. Sparbetingen i termer av indraget tjänsteutrymme fördelas på olika verksamheter enligt tabell 3. Tabell 3. Sparbeting indraget tjänsteutrymme fördelat på verksamheter Avdelning Sparbeting indraget Tjänsteutrymme Budgeterade tjänster 2011 Besparing i procent Avdelning för regional utveckling Avdelning för folkhälsa och miljö 3, Näringsliv Avdelning för hälso- och sjukvård CVPA* 5, Kommunikationsavdelningen Regionkansliet Personalstrategiska avdelningen 7, Avdelning för ägarfrågor och strategiska 0, investeringar IT-avdelningen Avdelningen för produktionsstyrning 1, Avdelning för kunskapsstyrning och FOU Avdelning för krisberedskap och säkerhet Regiondirektör 4, Förnyelsekontor 0, Avdelning för juridik Koncerninköp Totalt 73, *Centrum för verksamhetsplanering och analys Källa: Region Skåne Frysning av arvoden för förtroendevalda och löner för högre tjänstemän Det är totalt 30 personer som ingår i gruppen förtroendevalda och högre tjänstemän. Arvoden och löner har frysts under Besparingen på helårsbasis bedöms ligga på kronor. Tabell 4. Besparingar frysta arvoden och löner Besparing i kronor Frysta arvoden politiker ca * Frysta löner högre tjänstemän ca ** Totalt ca * Beloppet avser regionråden **Beloppet avser högre chefer som hör till Koncernkontoret Källa: Region Skåne 9

10 En viktig fråga är huruvida denna typ av besparing blir tillfällig eller är permanent. Det finns en risk att man kommande år tar igen vad man gått miste om Vid intervjuer framkom att erfarenheten talar för att denna sorts besparing inte blir permanent utan äts upp av höjningar av löner och arvoden de kommande åren. Bedömning Beslutat måltal för Koncernkontoret beräknas komma att uppnås. Enligt budget för 2012 hade man som mål att spara 40 Mkr. Den faktiska besparingen för 2012 beräknas bli 62,4 miljoner. Man klarar således sparbetinget stipulerat i budget för 2012 för Koncernkontoret. Besparingarna på tjänsteutrymmet beräknas bli 34,9 Mkr medan besparingarna på driftmedel beräknas bli 27,5 Mkr. Eftersom åtgärder vidtagits under loppet av året blir den långsiktiga besparingen 66 Mkr. Arvoden för förtroendevalda och löner för ledande tjänstemän har frysts. Åtgärderna har organiserats, planerats och genomförts på ett till synes effektivt sätt. Besparingsarbetet inleddes så fort budgeten för 2012 antagits. Man har sparat samtidigt som verksamheten genomlysts. De principer man följt för besparingar av tjänsteutrymme, exempelvis undvika uppsägning av nyckelpersoner, synes varit väl valda och ser ut att ha följts. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Iakttagelser Intervjuade företrädare för förvaltningar som är brukare av tjänster från Koncernkontoret anger att de inte har påverkats av neddragningar på Koncernkontoret. Man är medveten om att besparingar har skett men man har hittills inte påverkats av dem. Intervjuade företrädare för regionstyrelsen gör samma bedömning. Några intervjuade har uttryckt en oro för att fortsatta besparingar kan leda till bristande möjlighet att fullgöra leveranser och försämrad kvalitet i leveranser. Vid intervjuerna betonas att det är viktigt att besparingarna utformas så att Koncernkontorets struktur blir optimal utifrån uppdraget. Det betonas att detta bör hanteras när den nya regiondirektören angett en inriktning. Bedömning Några kvalitetsskillnader på tjänsteleveranserna ur ett mottagarperspektiv till följd av effektiviseringarna under 2012 har inte uppstått. Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Iakttagelser Totalt sett har man gjort besparingar som får effekt budgetåret 2012 med 62,4 Mkr, varav 34,9 är besparingar på tjänsteutrymme och 27,5 är besparingar på driftmedel. Man anger att man klarar sparbetinget stipulerat i budget för 2012 för Koncernkontoret. Eftersom besparingsåtgärder vidtagits under loppet av 2012 får vissa åtgärder inte full effekt under budgetåret Detta innebär att den långsiktiga besparingen blir större. Besparingen vid utgången av 2012 blir ca 39 Mkr på personal och den totala långsiktiga besparingen ca 66 Mkr jämfört med om inga besparingsåtgärder hade vidtagits. 10

11 Bedömning Frågan om effektivisering hänger ihop med huruvida neddragningen av tjänsteutrymme lett till några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv. Intervjuade anger att det inte uppstått några kvalitetsskillnader i leveranserna ur ett mottagarperspektiv. Vi har under arbetet inte heller kunnat påvisa några kvalitetsskillnader i leveranserna. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering på motsvarande 62,4 Mkr för budgetåret Den långsiktiga effektiviseringen är 66 Mkr. Vår bedömning är att det skett en ekonomisk effektivisering vid Koncernkontoret. Besparingarna på 34,9 Mkr för budgetåret 2012 och 38,7 som långsiktig besparing på tjänster samt 27,5 Mkr på driftmedel utgör en effektivisering med lika mycket. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Iakttagelser Som framgått ovan har besparingarna inneburit att ett tjänsteutrymme motsvarande 73 tjänster dragits in. Indragna vakanta tjänster är den största enskilda besparingsposten. Utgångspunkten var att varje avdelning skulle minska med 13 procent. Sparbetingen i termer av indraget tjänsteutrymme fördelat på olika verksamheter visades i tabell 3 ovan. Bedömning Frågan om effektivisering hänger ihop med huruvida neddragningen av tjänsteutrymme lett till några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv. Vi har under arbetet inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader. Om vi utgår från att kvaliteten inte sjunkit har det skett en effektivisering på motsvarande hela neddragningen av tjänsteutrymme, det vill säga 73 tjänster. Vår bedömning är att det skett en effektivisering genom minskning av tjänsteutrymme med 73 tjänster vid Koncernkontoret. 3.2 Regionservice Revisionsfråga 1 Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. Iakttagelser Regionservice bildades 2009 genom sammanslagning av Regionfastigheter, Skånetvätt och Skånetransport tillkom Gemensam servicefunktion och 2012 konsoliderades försörjningsverksamheten till förvaltningen. Man har nu ca anställda, vilket innebar en ökning med ca personer då försörjningsverksamheten samlades till Regionservice Omräknat till helår var det helårstjänster i oktober 2011 och i oktober 2012 är det knappt 10 helårstjänster färre. Personalkostnaderna uppgår till ca 750 Mkr. Regionservice fick i budgeten för 2012 ett resultatkrav på 95 Mkr varav 60 Mkr avsåg effektivisering av den verksamhet som togs över från årsskiftet efter beslut i november

12 Budgeten för försörjningsverksamheten uppgick till 793 Mkr och målet var att minska kostnaderna med 60 Mkr. Resultatförbättringen fick inte ske genom högre pris mot kund. De minskade kostnaderna skall dessutom, enligt servicedirektören, innebära lägre priser för köpande kund Enligt bokslutprognos oktober 2012 klarar man inte resultatkravet fullt ut. Prognosen i november för helår 2012 är ett resultat på 88 Mkr. Prognoserna har dock förbättrats under året varför man vid årets slut hoppas uppnå sitt resultatkrav på 95 Mkr. Yttre faktorer kan göra att bedömningen inte håller som t ex har budgeten för snöröjning reducerats. Enligt intervjuerna kommer resultatkravet på 60 Mkr inom försörjningsverksamheten inte att uppnås men detta balanseras av förbättrat resultat från övriga affärsområden. Ett skäl till att försörjningsverksamheten inte når upp till sitt resultatkrav 2012 är att det fortfarande pågår ett arbete med översyn och konsolidering av avtal för inköpta produkter och tjänster. Resultatförbättringen anges bara till liten del ha skett på personalsidan. Resultatförbättringen har istället åstadkommits genom det man kallar avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer, genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har resultatförbättringar skett inom andra affärsområden inom Regionservice. Enligt intervju med försörjningschefen har Regionservice 2012 sänkt priserna mot Skånes universitetssjukhus med 20 Mkr jämfört med 2011, men detta kan inte tillgodoräknas i det egna resultatet. Det anges vid intervjuerna att det möjligen kan användas som förklaring till att man inte klarar hela sparbetinget. De sänkta priserna anges till en tredjedel ha skett inom kost och de andra två tredjedelarna inom städ. Inom kost har den minskade debiteringen skett dels på grund av besparingar dels till följd av minskad volym. Inom städ anges minskningen bero på ny upphandling där man i överenskommelse med leverantören angivit en regiongemensam städstandard. Denna standard kommer under 2013 att successivt införas inom hela städorganisationen. Detta gäller såväl när man gör nya upphandlingar som vid de orter där man har städat i egen regi. Städningens kvalitet har enligt uppgifter vid intervjuerna ökat. Man städar nu längre fram på kvällen och har tätare toalettstädning utan att debiteringen har ökat. Enligt uppgift vid intervjuerna skulle denna kvalitetsökning annars kostat verksamheten ca 9 Mkr. Detta utgör ett belopp som inte försörjningsverksamheten kan tillgodoräkna sig som en besparing. För 2013 innebär kraven på Regionservice ytterligare effektiviseringar. Man kommer inte att få ta ut pris- och löneökningar genom att höja pris gentemot kund vilket anges innebära ett betydande effektiviseringskrav. Dessutom ska de effektiviseringar som ska göras med 60 Mkr avspegla sig i lägre priser till kund. Resultatkravet för Regionfastigheter har därför satts till 10 Mkr för Detta innebär att de effektiviseringar som bildandet av Regionfastigheter medfört överförs till verksamheten som därigenom får lättare att klara sina budgetar. Bedömning Regionservice väntas klara sitt resultatmål även om försörjningsverksamheten inte 2012 kan bidra med 60 Mkr, vilket var målet. Försörjningsverksamheten väntas ge ett resultat på 17 Mkr och har, enligt försörjningschefen, sänkt pris mot kund med 20 Mkr i år (lägre pris för tjänster på entreprenad) och genomfört kvalitetsökning i städverksamheten med motsvarande 9 Mkr, vilket inte tagits ut i form av prisökning. Denna kvalitetshöjning på 9 Mkr kan inte inräknas i resultatet men kan användas vid analysen av huruvida man klarat sitt effektiviseringskrav. Regionservice har dessutom, enligt försörjningschefen, uppnått lägre pris från externa leverantörer vilka debiterar brukande förvaltningar direkt. Denna prissänkning kan därför tillgodoräknas Regionservice kunder. 12

13 Genom att regionens försörjningsverksamhet samlats har flera andra fördelar också uppnåtts. De olika funktionerna får ett tydligare ledarskap och en professionellare hållning till sina kunder. Vidare underlättas kompetensutvecklingen och jämförelsen med externa alternativ som kan upphandlas blir enklare. Avtalskonsolideringen innebär att istället för att varje sjukhus tecknar avtal med externa tjänsteleverantörer har man tecknat gemensamma avtal för hela regionen. Detta har gett lägre priser, bättre överblick, starkare förhandlingsposition och bättre marknadskunskap. Denna förstärkning har kunnat utnyttjas då man tecknat avtal som gällt fjärrvärme, lokalvård, hyrning av kontorsutrustning mm. Lokalvårdsupphandlingar som skett har inte bara gett lägre kostnader utan också inneburit att man hittat flexiblare lösningar. För att bli effektivare har Regionservice dessutom ett benchmarkingprogram där man jämför sig med 17 andra landsting vad gäller patientkost, lokalvård, materialförsörjning mm. Detta hade varit betydligt svårare om man inte samlat verksamheten till en ansvarig. Vår bedömning är sammanfattningsvis att Regionservice 2012 når sitt totala måltal avseende besparingar för 2012 även om denna besparing inte uppstått inom de delområden som betinget utgått ifrån. Revisionsfråga 2 Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? Iakttagelser Intervjuade företrädare för förvaltningar som utnyttjar Regionservice tjänster har inte angivit några försämringar i kvalitet på leveranserna 2012 i jämförelse med Intervjuer har skett med företrädare för Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset Kristianstad, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne. Från Skånes universitetssjukhus anges att det är viktigt att utveckla kompetens inom förvaltningen för att följa upp leveranserna från Regionservice samt föra en dialog kring kvalitetskrav och behov. Vidare anges från Skånes universitetssjukhus att en slags kontrollingfunktion behöver utvecklas i förvaltningen. Behov uttrycks vidare i intervjuerna att utveckla debiteringen. Debiteringen 2012 baseras på volymer fastställda i kompendier 2 och för hela förvaltningen. Det efterfrågas en fakturering på lägre organisationsnivåer som står för de faktiska beställningarna och fakturering baserad på faktisk volym. Under 2012 har, enligt intervjuerna, Labmedicin Skåne inte märkt någon försämring av servicen från Regionservice, varken när det gäller kvalitet, omfattning eller priser. Labmedicins företrädare anger att det i stället har skett en förbättring genom att regionens försörjningsverksamhet konsoliderats. Eftersom Labmedicin Skåne har verksamhet över hela regionen hade man tidigare avtal med alla sjukhusen. Nu finns en gemensam prislista och en part att träffa avtal med, vilket anges underlätta hantering och överblickbarhet. 2 Vid konsolideringen till Regionservice från förvaltningarna definierades tjänsternas omfattning och pris för olika förvaltningar i kompendier som legat till grund för leverans och debitering. 13

14 Labmedicin Skåne har 2013 en budget på ca Mkr. Tjänster från försörjningsverksamheten beräknas kosta 17 Mkr. Regionservice har meddelat lägre priser för 2013 vilket innebär en lägre kostnad på 6 % eller en besparing på 1,1 Mkr. Från Psykiatri Skåne anges att man är mycket positiv till förändringen att samla stödfunktionerna under en huvudman. Det anges att det är en klar fördel att ha en aktör då det ger en tydligare bild av vilka tjänster man köper. Efter en inkörningsperiod räknar man med att de förbättringar som önskas kommer att genomföras. Psykiatri Skåne köper 2012 tjänster för 70 Mkr som avser kost, transporter, vaktmästeri, städning mm från försörjningsstöd. Tidigare skedde beställning och betalning ute i verksamheten vilket underlättade kontrollen av volym och pris. Nu sker en debitering månadsvis utifrån en överenskommen årsvolym och pris, som i princip baseras på leverans och kostnad Faktureringen innehåller således inte förändringar i volym utan baseras på vad som fastställs i förväg. I intervjuerna anges att man vill komma bort från fast abonnemang och vill istället få faktura som baseras på utförda tjänster. Den nuvarande modellen för fakturering anges vara nödvändig som en övergångslösning och för 2013 räknar man med att underlaget ska bli tydligare. Möjligheten att kontrollera att man bara betalar för det man fått levererat ökar då. Kostnaderna har inte ökat vilket sägs bero på att Psykiatri Skåne ifrågasatt om inte volymerna i ursprungligt avtal förändrats. Vissa volymer har ökat och andra minskat. Man menar att det finns en öppenhet från Regionservice att diskutera detta. Än så länge betalar Psykiatri Skåne emellertid utifrån en jämförelse mot tidigare volymer/kostnader. Det finns fortfarande vissa oklarheter hur fakturering ska ske, t ex för fika till sammanträden som beställs hos lokal leverantör men faktureras centralt. Denna ordning får till följd att kontrollen av beställning mot fakturering blir svag. Det finns också fortfarande gråzoner som t ex vem som ska betala vid larmutryckning eftersom larm ingår i den köpta tjänsten. För att få ett system för specifikationer på köpta tjänster har beställaren fått trycka på för att det ska utvecklas dithän. Det kommer förmodligen att ske successivt. För 2013 anges Psykiatri Skåne få ett lägre pris med ett par miljoner kronor men det framgår inte klart vilka enskilda tjänster det avser. Detta innebär dock inte något större budgetutrymme för psykiatrin eftersom budgetramen minskas med samma belopp. Bedömning Överföringen av försörjningsstöd till Regionservice skedde med kort tidsrymd från beslut till genomförande och det har ännu inte gått ett år sedan dess. Trots detta är de intervjuade kunderna nöjda med utvecklingen. Några kvalitetsförsämringar i leveranserna bedömer vi inte har skett. Önskemålet att debitering ska ske helt efter levererad volym försöker Regionservice tillgodose där det är möjligt. Det kan bli svårt att uppnå för alla verksamheter inom försörjning men bör vara möjligt för de större verksamheterna som städ och kost. En utveckling mot att brukarna bygger upp kompetens att ställa krav på samt följa upp leveranser (kontrollingfunktion) kan ge en dynamisk dialog mellan leverantör och kund som främjar utveckling av effektiviteten. 14

15 Revisionsfråga 3 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? Iakttagelser Resultatförbättringen anges bara till liten del skett genom minskning av antalet anställda, vilket har gett 3,8 Mkr i lägre kostnader. I stället har besparingar gjorts genom det man kallar avtalskonsolidering, minskade konsultkostnader och effektivare driftsformer genom konkurrensutsättning och upphandling. Dessutom har resultatförbättringar skett inom andra affärsområden. Detta arbete kommer att fortsätta in på Regionservice redovisar följande exempel på avtalskonsolideringar: 1. En regiongemensam upphandling av el, VVS och byggmaterial för Skåneteknik och byggprojektledning besparingspotential ca 16 Mkr/år. 2. Proaktiv hantering av fastigheter för att sänka energibehovet besparingspotential ca 10 Mkr/år. 3. Förhandling av fjärrvärmepriser besparingspotential ca 2 Mkr/år. 4. En regiongemensam upphandling av verksamhetsavfall samt investering i containerhanteringssystem besparingspotential ca 3 Mkr/år. 5. En regiongemensam upphandling av dryckesautomater besparingspotential ca 3 Mkr/år. 6. Ny livsmedelupphandling besparingspotential ca 6 Mkr/år. 7. Minska förbrukning av patientmåltider besparingspotential 2-3 Mkr/år. 8. Utveckla multiskilling i driften mellan vaktmästare och Skåneteknik besparingspotential ca 2 Mkr/år. Regionservice hoppas att uppnå sitt fastställda resultatmål på 95 Mkr, varav 60 Mkr skulle komma från Försörjning. I denna resultatförbättring kommer Försörjning inte att klara sin andel 2012, varför resten av resultatförbättringen kommer från övriga affärsområden. Resultatprognosen för Försörjning ligger på 17 Mkr. Man vill också vid analysen av om resultatmålet uppnåtts tillgodoräkna sig en genomförd prissänkning på 20 Mkr mot Skånes universitetssjukhus samt kvalitetsökning i städverksamheten motsvarande 9 Mkr, vilken inte tagits ut i prisökning. Sammantaget uppgår detta till 46 Mkr. För 2013 har Regionservice ett resultatkrav på 10 Mkr och skillnaden mot 2012 års krav ska istället komma kunderna till del genom sänkta priser, vilket också kommer att ske enligt servicedirektören. Ytterligare effektiviseringar ska ske enligt servicedirektören. Man behöver både ha egen och extern regi för jämförelse och effektivisering. Man kommer också att arbeta mer processorienterat vilket innebär att likartade funktioner och tjänster sammanförs i professionella enheter som ökar kompetensen och kunskapsutbytet. Av intervjuerna framgår att man vill ha en regiongemensam prismodell. Idag kan priserna variera för samma tjänst beroende på historiska faktorer. Det betonas i intervjuerna att det är viktigt att samma pris betalas av alla för en likartad tjänst eftersom den centrala resursfördelningen inte tar hänsyn till olika priser. 15

16 Regionservice kommer att se över driftsformerna, vilket innebär att man kommer att pröva egen regi mot att handla upp tjänsterna av extern leverantör. Man vill också erbjuda arbetsplatspaket i stället för splittrade tjänstekontrakt. Av intervjuerna framgår att man inför en ny hyresmodell från 1 januari Avsikten är att verksamheten ska få samma hyra för samma typ av lokal, vilket bidrar till att göra resursfördelningen till verksamheten enklare och rättvisare. Man skiljer också på konkurrensutsatt verksamhet, t ex folktandvården, och icke konkurrensutsatt verksamhet. För den konkurrensutsatta verksamheten skall hyran för egna lokaler vara marknadsmässig och för externt hyrda lokaler ska hyran gentemot kund vara densamma som den Regionservice betalar. Bedömning Även om Försörjning inte fullt ut bidrar till en resultatförbättring på 60 Mkr så är vår bedömning att Regionservice klarar kravet genom överskott från övriga affärsområden. Affärsområdet Försörjning får ett resultat på 17 Mkr men kommer att argumentera för att man nästan klarat kravet eftersom man kunnat sänka priset mot kund med 20 Mkr jämfört med övertagna kompendier. Vidare har man ökat kvalitén inom städning med 9 Mkr utan att ta ut högre pris. Revisionsfråga 4 Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? Iakttagelser Endast en mindre del av besparingarna, 3,8 Mkr, har hämtats hem från personalsidan. Regionservice har knappt tio färre anställda i november 2012 jämfört med den verksamhet som startades vid årsskiftet. Minskningen har skett genom naturlig avgång. Bedömning Endast en mindre del av besparingarna har skett genom minskat antal tjänster. Då Regionservice lägger mer av sin verksamhet på externa leverantörer kommer behovet av personalminskningar att öka såvida inte personalen kan överföras till upphandlad entreprenör. 16

17 Bilaga 1: Revisionsfrågor Övergripande revisionsfråga: Syftet med denna granskning är att ge revisorerna ett underlag för att bl a bedöma Organiseras, planeras och genomförs Region Skånes arbete avseende effektivisering av administrationen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån beslut på olika nivåer så att förväntade effekter uppnås. Vid bedömningen, som skall utgå från ett helhetsperspektiv, skall hänsyn tas till samtliga kostnader, på både kort och lång sikt, oavsett hur de klassificeras eller bokförs. Revisionsfrågor: 1. Har beslutade måltal, inklusive frysta arvoden och löner, uppnåtts inom respektive område? I händelse av bristande måluppfyllelse skall frågorna om orsaker och ansvar besvaras. 2. Har arbetet med att effektivisera administrationen medfört några kvalitetsskillnader i tjänsteleveranserna utifrån ett mottagarperspektiv? 3. Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i kronor inom respektive område? 4. Vilka åtgärder har vidtagits, och hur stor effektivisering har uppnåtts uttryckt i antal tjänster inom respektive område? 17

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Revisionsrapport Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Lindesbergs kommun 2007-11-30 Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Bilagor Avstämning budget 2015 NF

Bilagor Avstämning budget 2015 NF TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskningsplan för år 2014

Granskningsplan för år 2014 Granskningsplan för år 2014 Rapport nr 01/2014 Fastställd 2014-02-25 Landstingets revisorer Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Revisionsstrategi... 4 2. Planerade granskningar år 2014... 4 2.1 Årliga granskningar

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting

En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting 1 Ur Revisionsberättelsen 2014 Vi bedömer att landstingets ekonomiska situation är fortsatt svag. Landstingets divisioner har under en följd av

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer