Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola"

Transkript

1 Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola

2 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013

3 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att du valt att arbeta hos oss och som nyanställd har du säkert många frågor och funderingar över hur saker och ting fungerar på din arbetsplats. För att underlätta för dig som nyanställd doktorand har vi därför sammanställt detta introduktionshäfte. Det är viktigt för oss att du finner dig väl tillrätta, att din arbetsmiljö känns inspirerande och trygg och att du vet vart du ska vända dig med eventuella frågor. Ditt val att påbörja doktorandstudier vid LTH har öppnat för spännande utmaningar både som doktorand och i din fortsatta karriär. Med de ökande krav på kvalificerad kompetens som uppstår i den allt skarpare internationella konkurrensen blir forskarutbildade mer attraktiva, särskilt för den mest kunskapsintensiva delen av näringslivet. Likaledes utgör en karriär inom Akademin, såväl inom landet som internationellt, en spännande utmaning. Under senare år har utbildning på forskarnivå vid LTH utvecklats och moderniserats för att ännu bättre uppfylla dagens krav. Inom ramen för LTHs forskarutbildning, erhålls både djupa och breda kunskaper inom aktuellt område. Dessutom ges under studierna möjligheter att arbeta med projektledning samt att utveckla sin pedagogiska förmåga och ledaregenskaper i vid mening. Studierna är krävande men upplevs samtidigt ofta mycket stimulerande och berikande och kan avslutas antingen med licentiat- eller doktorsexamen. Du hälsas varmt välkommen till utbildning på forskarnivå vid LTH! Annika Mårtensson Prorektor och ansvarig för utbildning på forskarnivå Lund Tekniska Högskola

4 4 Välkommen som doktorand vid LTH

5 Välkommen som doktorand vid LTH 5 Anställning som doktorand Anställningsvillkor som doktorand Doktoranders antagning och anställning med mera regleras i Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 5. Doktorander som är anställda omfattas också av det statliga kollektivavtalet Villkorsavtal. Läs mer om det på under Avtal-skrifter. I sökrutan klickar du i Centrala-avtal och söker villkorsavtal. Arbetsuppgifter Enligt Högskoleförordningen ska doktoranden främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Dock får doktoranden i begränsad omfattning, maximalt 20% av arbetstiden, arbeta med undervisning/utbildning, forskning och/eller administration, så kallad institutionstjänstgöring. Anställningsform Doktorander anställs alltid på heltid, men tjänstledighet på deltid är tillåtet om doktoranden begär det. Vid tjänstledighet på 50% eller mer ska doktoranden inte ha institutionstjänstgöring. En doktorand som är anställd vid LTH har rätt till maximalt 4 års forskarutbildningstid, men inräknat 20% institutionstjänstgöring, innebär detta i praktiken 5 års anställningstid. Anställningstiden förlängs dock om det finns särskilda skäl såsom: frånvaro på grund av sjukdom föräldraledighet förtroendeuppdrag inom fackliga- eller studentorganisationer tjänstgöring inom totalförsvaret Första anställningen som doktorand är alltid maximalt 1 år, sedan förnyas anställningen med maximalt 2 år i taget (HF 5 kap 7). Doktorandanställningen kan aldrig gälla längre än ett år efter avlagd doktorsexamen.

6 6 Välkommen som doktorand vid LTH Arbetstid Som doktorand har du årsarbetstid, vilket regleras i det statliga kollektivavtalet Villkorsavtal. Det är antalet semesterdagar du är berättigad till som styr hur många timmar per år du ska arbeta. Den totala årsarbetstiden för dig som doktorand är*: 1700 timmar om du är berättigad till 35 semesterdagar 1732 timmar om du är berättigad till 31 semesterdagar 1756 timmar om du är berättigad till 28 semesterdagar *Till och med det år du fyller 29 år är du berättigad till 28 dagars semester, 31 dagars semester från och med det år du fyller 30 år samt 35 dagars semester från och med det år du fyller 40 år. Lön och etapplyft Varje institution har en fastställd ingångslön för nya doktorander. Vissa undantag från denna kan göras då den blivande doktoranden har relevant yrkeserfarenhet eller dubbelexamen. När en doktorand är anställd höjs doktorandens lön efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen. Summa lönehöjningar för totala antalet etapper uppgår f n till kr. Därutöver höjs doktorandens lön med ett schablonbelopp ett belopp som är lika för alla med doktorandanställning - som fastställs i samband med varje lönerevision. Doktorander som är anställda vid LTH har rätt till löneökning då de uppnått 60, 120 och 180 högskolepoäng. Det är huvudhandledaren tillsammans med institutionens prefekt som bedömer hur många högskolepoäng doktoranden uppnått. Följande gäller: - 60 hp 1100 kr/månad i tillägg hp 1100 kr/månad i tillägg hp 600 kr/månad i tillägg - Doktorsexamen 1500 kr/månad i tillägg Lämpligtvis sker en avstämning av hur långt du nått vid den årliga uppdateringen av den individuella studieplanen. Prefekten och huvudhandledaren ska fylla i blanketten prestationslönestegsökning som du hittar här: Blanketten skickas sedan till Lönekontoret (Hs 23).

7 Välkommen som doktorand vid LTH 7 Studieplan Allmän studieplan För varje forskarutbildningsämne finns det fastställt en allmän studieplan. Den allmänna studieplanen innehåller bl a en kortfattad beskrivning av forskarutbildningsämnet och dess mål och syfte. Där finns också information om det antal poäng som krävs för licentiat- respektive doktorsexamen avseende godkända kurser och godkänd vetenskaplig uppsats eller avhandling. Den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne hittar du genom att söka på LTHs hemsida efter studieplaner. Du hittar dem under Forskning / Forskarutbildning LTH. Ta dig tid att ögna igenom din allmänna studieplan eftersom den innehåller viktig information för dig som doktorand. Individuell studieplan och utvecklingssamtal Varje doktorand ska ha regelbundna utvecklingssamtal och uppdateringar av den så kallade individuella studieplanen. Vid utvecklingssamtalen, som syftar till att stödja doktorandens utveckling och forskarstudiernas progression, deltar doktoranden, samtliga handledare samt en företrädare från institutionen. Minst en gång per år ska ett utvecklingssamtal äga rum. Vid utvecklingssamtalet behandlas frågor som: Doktorandens forskarstudier Doktorandens institutionstjänstgöring Handledning Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö

8 8 Välkommen som doktorand vid LTH Resultatet av utvecklingssamtalet dokumenteras i den individuella studieplanen där ömsesidiga överenskommelser och åtgärder fastställs. Den individuella studieplanen ska vara realistisk och syfta till att forskarutbildningens mål kan uppfyllas samt fastställa innehåll, riktlinjer och omfattningen av avhandlingsarbetet och kursdelen. Dessutom ska doktorandens, handledarens och institutionens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra klargöras. Den första individuella studieplanen ska fastställas före antagningen till forskarstudierna och den första revideringen ska ske inom sex månader efter antagning/ anställning. Fortsättningsvis ska revidering ske minst årligen. Kursutbud för doktorander Av den allmänna studieplanen för varje forskarutbildningsämne framgår vilka kurser som ska ingå eller får ingå för en examen. På LTH består kursutbudet av dels LTH gemensamma kurser och dels av kurser som ges av institutionerna. Mer information finns på Gå vidare till Forskarutbildning LTH, Kurser -Kursutbud. Introduktionskurs Vid LTH finns en mycket uppskattad och eftersökt introduktionskurs för nyantagna doktorander. Kursen omfattar en veckas arbete och motsvarar 2 högskolepoäng. Syftet med kursen är att välkomna LTHs nya doktorander och bidra till en bra start på forskarutbildningen. Du hittar information om anmälan till kursen samt kursplan via den här länken: Bra att veta Kontaktpersoner vid behöv av stöd Din handledare och prefekt ska ge dig stöd och hjälp i din roll som doktorand. Om du upplever att du behöver stöd av någon utanför din institution är du välkommen att kontakta någon av LTHs studierektorer för forskarutbildning eller doktorandombudsmannen. Kontaktuppgifter och mer information finner du här:

9 Välkommen som doktorand vid LTH 9 Studentkåren - Doktorandsektionen Studentkåren vid LTH heter TLTH. Doktorandsektionen inom TLTH arbetar dels för att förbättra kvaliteten på forskarutbildningen vid LTH genom samordning av studentrepresentanter, dels med mentorsprogram för doktorander. Dessutom ordnar sektionen sociala aktiviteter för doktorander. Mer information om Doktorandsektionen och TLTH hittar du på respektive Doktorandsektionen tillhör TLTH och därmed inte Lunds Doktorandkår (LDK), men de båda kårerna samarbetar i utbildningsfrågor som rör doktorander. Informationskällor På LTHs hemsida och vidare till Forskarutbildning LTH hittar du information om forskarutbildning (doktorandstudier). Här kan du bland annat få veta mer om: vad det innebär att vara doktorand allmänna och individuella studieplaner forskarutbildningskurser disputation, med mera LTHs lokala föreskrifter gällande forskarutbildning På hemsidan hittar du även LTHs studiehandbok för doktorander. Information om doktorandens villkor finns vidare på Lunds universitets hemsida: under Forskning och vidare till Utbildning på forskarnivå. Högskoleverkets har också bra information på sin webbplats om forskarstudier. Den vänder sig till dem som doktorerar nu eller funderar på att börja doktorera - Sidan innehåller du det mesta du behöver veta om dina rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarutbildningen, samt ger dig en mängd praktiska tips och råd.

10 10 Välkommen som doktorand vid LTH Morgondagens forskare LTH:s vision är att vara en gränsöverskridande teknisk högskola inom ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människans villkor. Som morgondagens forskare och doktorand är du med att uppnå dagens och skapa framtidens mål och visioner för Lunds Tekniska Högskola, LTH. Du är också en förutsättning för spetsforskning inom universitetet och i industri både nationellt och internationellt. LTH:S MÅL FÖR FORSKARUTBILDNINGen Våra utbildningar är i den vetenskapliga frontlinjen och på hög internationell nivå. Vi uppnår jämställdhet och mångfald i forskarutbildningen. Våra doktorander bidrar till vår vetenskapliga produktion. Våra doktorer har internationell erfarenhet och ett internationellt kontaktnät. Våra doktorer har en bred kompetens som lägger en grund för innovation och entreprenörskap. Vi uppnår en hög examinationsgrad och produktivitet. Våra doktorer får arbeten där deras forskarutbildning kommer till användning Ur Strategisk plan, Lunds Tekniska Högskola,

11 Välkommen som doktorand vid LTH 11

12 Lunds Tekniska Högskola 2013 Layout: Johanne Elde Foto: Charlotte Carlberg Bärg, Johan Persson och Kennet Rouna Lunds Tekniska Högskola Box Lund Tel