Jan Sandvall Dnr B5 284/11. Granskning av löneprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Sandvall 2011-11-23 Dnr B5 284/11. Granskning av löneprocessen"

Transkript

1 1 Internrevisionen Revisionsrapport Jan Sandvall Dnr B5 284/11 Granskning av löneprocessen

2 1 Inledning I revisionsplanen för 2011 ingår som ett delmoment att granska rutinerna kring löneprocessen. Ur ett riskperspektiv är det ett krav att rutinerna kring löneprocessen är väl fungerande. Detta för att uppnå och bibehålla en tillfredställande intern styrning och kontroll på en universitetsövergripande nivå. De lönerelaterade kostnaderna uppgår årligen till cirka mkr vilket motsvarar 60 procent av universitetets kostnadsmassa. 1.1 Bakgrund Internrevisionen ser det som angeläget att kontinuerligt följa löneprocessen, särskilt mot bakgrund av den under 2008 beslutade samordningen av löneadministrationen, vilken trädde i kraft i september Till löneenheten, som leds av lönechef Christian Wendeldahl, har allt egentlig löneadministration koncentrerats. Enheten har cirka 20 medarbetare och ingår organisatoriskt i personalavdelningen på gemensamma förvaltningen. Lönerutinerna har tidigare granskats bl a av Riksrevisionen, som under hösten 2009 gav Ernst & Young i uppdrag att följa upp de rekommendationer som internrevisionen framfört efter en granskning år Riksrevisionens granskning resulterade i ett antal iakttagelser vilka bedömdes angelägna att åtgärda. Den då nyligen skapade löneenheten, agerade utifrån detta och redogjorde i ett svar till Riksrevisionen, daterat 26 februari 2010, för vilka åtgärder som vidtagits och vilka resonemang som förts. Under 2011 har en ny version av lönesystemet Palasso tagits i drift (version 5.21). Palasso kan delas in Palasso Lön, vilket kan sägas vara det egentliga lönesystemet samt Palasso Res, vilket är en ingående modul i vilken reseräkningar hanteras och slutligen den s k egenrapporteringen i vilken universitetets medarbetare har att rapportera in vissa lönepåverkande händelser. 1.2 Metod Granskningen baserar sig på intervjuer med personal vid löneenheten, övriga personalavdelningen samt IT-service. Vidare har internrevisionen tagit del av relevanta dokument och rapporter samt utfört stickprovskontroller av räkenskapsmaterial. Därutöver har de kontakter och erfarenheter som internrevisionen erhållit vid löpande kontakter med verksamheten påverkat. Internrevisionen har även varit i kontakt med programvaruleverantören Logica. 2 Processen beskrivning och kommentarer Nedan följer en beskrivning samt kommentarer kring löneprocessen såsom den är upplagd och fungerar idag. Beskrivningen sker utifrån faserna inrapportering, bearbetning, utbetalning och administration. 2

3 Inrapportering Inflödet av information till Palasso Lön sker dels från egenrapporteringen, som alltså närmast kan beskrivas som en modul i Palasso, och dels utifrån det grundmaterial i pappersform vilket erhålls från berörd personal eller berörda chefer. Grundmaterialet kan avse nyanställningar, vikariat, övertid, friskvårdsersättning, ersättning för läkemedel m m. De i egenrapporteringen registrerade uppgifterna, som exempelvis kan avse semester, föräldraledighet och sjukdomsrapportering, ska vara godkända i egenrapporteringen, d v s attesterade av ansvarig chef, innan de förs vidare till Palasso Lön. Inrapportering av ny lön efter lönerevision sker från det s k förhandlingssystemet, vilket inte är en del av Palasso. Överföring och uppdatering av Palasso Lön sker maskinellt. Den manuella registreringen i förhandlingssystemet sker baserat på lönesättande chefers förslag efter eventuella korrigeringar utifrån samtal med medarbetare och personalorganisationer. I den manuella fasen finns en risk för att fel belopp registreras. I det fall medarbetaren då skulle få en lägre höjning än meddelat så reagerar rimligen denne. Får personen däremot en för hög lön så bör detta, enligt uppgift, fångas upp i det preliminära arbetsmaterialet eftersom man i lönesättningen arbetar med procentsatser och belopp, där utfallet ska stämma överens med de givna ramarna. Vidare uppges att det efter avslutad förhandling skickas ett utdrag ur förhandlingssystemet till respektive chef med uppgift om de nya lönerna. Internrevisionen kan dock konstatera att så inte alltid sker. Skulle en felaktig lön registreras så finns också möjligheten att ansvarig chef uppmärksammar detta vid kommande resultatavstämningar och budgetjämförelser, förutsatt att det inte handlar om marginella belopp. Här ska dock beaktas att om uppföljningen sker i redovisningssystemet Agresso så finns ändå en risk att felaktigt registrerade höjningar inte fångas upp, eftersom lönen bokföringsmässigt belastas med ett löneomkostnadspåslag vilket kan bidra till att dölja felaktigheter. Risken för att en alltför hög höjning av lönen registreras kan alltså inte uteslutas. För att reducera denna risk bör löneenheten överväga om det är tekniskt/ekonomiskt möjligt att förse respektive lönesättande chef med ett utdrag ur lönesystemet efter varje lönerevision med de slutliga lönebeloppen. Ovanstående s k grundmaterial ska, för att hinna påverka månadens lön, vara löneenheten tillhanda senast andra vardagen i månaden. Vad gäller indata från egenrapporteringen så ska uppgifterna vara inlagda och attesterade senast kring den 10:e varje månad. Behörigheten till egenrapporteringen följer befattningarna d v s i praktiken den befintliga attestkedjan. Beträffande lönehandläggarna har flertalet samma behörighet i Palasso Lön. Behörigheternas innehåll är, enligt uppgift, föremål för ständig bedömning och omprövning. Tre personer har s k masterbehörighet, innebärande att de i princip har obegränsad behörighet. Detta innebär att de också kan ge och avsluta behörigheter samt förändra egna grunddata. Ingen av dessa personer fattar dock beslut om lön. Det mandatet vilar på de lönesättande cheferna. De personer som godkänner lön kan alltså inte handlägga lön, vilket definitionsmässigt är en grundläggande förutsättning för god intern kontroll. Det noteras i sammanhanget att inte heller löneenhetens chef har behörighet till lönesystemet. Beträffande egenrapporteringen noteras vidare att det av rektorsbeslut framgår att varje anställd har att själv rapportera in semester, reseräkningar, föräldraledighet etc. Följsamheten i detta har förbättrats, men det finns fortfarande anställda som inte utnyttjar egenrapporteringen. Vidare noteras att det på senare tid framförts önskemål om att få 3

4 behörighet att lägga in semester på fakultetsnivå vilket då skulle innebära att man där får behörighet att gå in och rapportera i lönesystemet. Enligt internrevisionens uppfattning är detta mindre lämpligt ur perspektivet intern styrning och kontroll. Behörigheterna bör även i fortsättningen vara koncentrerade till löneenheten. Det kan, enligt uppgift, inte uteslutas att det finns brister avseende inrapporteringen av semester och sjukdom. Beträffande riktigheten i denna inrapportering vilar också ett ansvar på respektive chef. Internrevisionen har dock inte noterat något som konkret styrker att det finns förbättringsmöjligheter. Beträffande den på lönen avdragna källskatten kan nämnas att universitetet erhåller en fil med uppgift om tabell och procentsatser från Skatteverket. Denna fil läses in till lönesystemet av Logica vilket, enligt internrevisionens bedömning, säkerställer korrekta skatteavdrag. Det är inte längre möjligt att registrera mer än 150 timmars övertid per kalenderår. För detta krävs ett godkännande i särskild ordning. Detta är en tillfredsställande kontroll för att säkerställa att övertidsuttagen håller sig inom tillåtna ramar. Det finns en s k lönehandläggarhandbok vilken fungerar som stöd för främst lönehandläggare med mer begränsad erfarenhet. Även erfarna handläggare har dock nytta av densamma. Då underliggande lagar och bestämmelser kontinuerligt är föremål för omprövning och förändring är det väsentligt att handboken fortlöpande uppdateras. Så sker också enligt uppgift. Internrevisionen har ställt frågan om det finns risk för att lön fortsätter att utgå till personer som slutat. Här uppges att det i systemet läggs in ett s k rullande avslut innebärande för visstidsanställda en registrerad sista anställningsdag. Vad gäller en tillsvidareanställd person som slutar så finns det dock en teoretisk risk för fel, eftersom hanteringen är beroende av att inrapporteringen fungerar tillfredsställande. Förbiser den anställdes chef att rapportera förändringen så upphör inte löneutbetalningarna, eftersom löneenhetens personal rimligen inte har kännedom om detta. Troligtvis fångas detta dock upp inom kort tid, vid resultatanalyser och budgetuppföljningar etc. Ett fall där lön utgått till en f d anställd har förekommit. Det uppmärksammades dock efter några månader. Kontroll av riktigheten avseende inrapporterade personnummer sker ej i nuvarande version, men kan eventuellt komma att erbjudas av Logica på sikt. Löneenhetens chef har, tillsammans med Domstolsverket, efterfrågat en sådan funktionalitet. I nuvarande version sker en kontroll av att personnumrets slutsiffra står i ett korrekt samband med personnumret i övrigt. Kontroll sker dock ej av att namn och personnummer överensstämmer. Detta innebär att om fel personnummer registreras, men detta personnummer faktiskt innehas av en person, så kan pengar komma att betalas ut under förutsättning att personen har ett konto i Nordea. Det kan tyckas att denna risk är försumbar men så har skett i ett fall. Förhållandet fångades upp av berörd enhet efter ett antal månader och krav har också riktats mot den person som felaktigt erhållit medlen. Internrevisionen har vidare tagit fram uppgifter avseende de personer som erhållit betydande utbetalningar avseende ej uttagen semester. Frågeställningen är här om det kan förekomma att anställda med ej reglerad arbetstid förbiser att rapportera sin faktiskt uttagna semester. Detta 4

5 med följd att den ej rapporterade semestern helt eller delvis betalas ut. Det har vid granskningen dock inte framkommit något som indikerar att så sker i någon omfattning av betydelse. Bearbetning De till löneenheten inrapporterade uppgifterna bearbetas dels i en preliminär och dels i en slutlig lönekörning. Efter respektive körning genereras s k signallistor utvisande höga nettobelopp m m. Dessa, eventuellt inkorrekta lönehändelser, fångas upp för analys och i vissa fall rättelse. Signallistorna sparas, både av respektive lönehandläggare och i lönesystemet. Några signallistor genereras inte specifikt vad gäller reseadministratörernas eventuella korrigeringar av granskade reseräkningar. Deras rättningar faller istället in i det material som fångas upp av de övergripande signallistorna. Vidare sker ett utbyte av signallistor mellan handläggarna d v s man utför en kontroll av varandras avstämningar Lönehandläggarna kan som framgår ovan, inte gå in och ändra de egna personliga uppgifterna. Ovanstående nyckelkontroller är väl utformade för att säkerställa en god intern kontroll, under förutsättning att urvalsparametrarna, som styr vad som faller ut på signallistorna, likaså är väl genomtänkta och föremål för ständig omprövning. Löneenheten bör här sträva efter att få ett utfall och en inriktning som åtminstone delvis är oförutsägbar. Utbetalning Vid den definitiva lönekörningen skapas, som framgår ovan, en slutlig signallista vilken analyseras och åtgärdas av ansvarig lönehandläggare. Därefter körs lönen vilket involverar två personer, en som kör och en person som bemyndigar. Detta innebär konkret ett klarmarkerade av att informationen är klar att gå i väg varpå filen skapas. Påföljande dag bemyndigar den andre personen att beloppet överförs till banken via Logica. Dock finns det då fortfarande möjlighet att vid behov stoppa eventuellt felaktiga utbetalningar. Då ansvariga lönehandläggare på så sätt initierat lönekörningen åsätter Palasso en start- och en slutpost på lönefilen. Logica hämtar filen från en överenskommen katalog på universitetets server och överför filen till en egen server som används för hantering av koncernrutiner. Därefter kontrollerar ett program att filen är korrekt. I samband med detta tas också start- och slutposten bort. Logica skapar en gemensam lönefil för alla kunder som har avtal kring lönefilshantering. Den nya lönefilen åsätts en start- och en slutpost. Logica kör lönefilen genom ett sigilleringsprogram där ett sigill, som erhållits av Nordea, appliceras på filen. När sigillet är applicerat skickas filen, via ett s k script som erhållits av Nordea, till Nordea. I scriptet sker också en komprimering av filen. I samband med översändandet till Nordea anges också en lösen som Nordea måste använda för att öppna filen. Internrevisionen har även varit i kontakt med Logica angående det faktum att universitetets lönefil blir en del av en större fil vilken Logica därefter överför till Nordea. Frågan är här hur Logica säkerställer att lönefilen inte utsätts för otillbörliga förändringar under denna process. Logica uppger att de använder sig av programvaror och rutiner som ska säkerställa att Nordea erhåller en korrekt sammanslagen fil. Det har dock inte framkommit hur Logica säkerställer 5

6 att filen inte utsätts för otillbörlig påverkan under den tid de disponerar filen. Här ser internrevisionen ett behov av att, om så inte skett, klargöra när ansvaret för filen och dess innehåll övergår från universitetet. Det förekommer även s k direktutbetalningar. I de fallen går betalningsuppdraget inte via Logica utan istället direkt till banken. Detta förfarande används när det uppstår behov av att hantera utbetalningar skyndsamt, exempelvis då någon anställd är i trängande behov av ersättning och det finns skäl att tillmötesgå denne. Direktutbetalningar sker på tisdagar, varje vecka. Två personer är involverade på samma sätt som vid den ordinarie månadskörningen. Efter det att den slutliga lönekörningen är genomförd sker en överföring av uppgifter till redovisningssystemet (Agresso). Detta sker kring den 25:e i månaden. Mot bakgrund av komplexiteten sker ingen övergripande avstämning mellan utbetald lön, redovisad lön i lönesystemet och i Agresso bokförd lön. En fil med löneuppgifter uppdaterar Agresso maskinellt. Varje löneart i lönesystemet är kopplad till ett konto i Agresso. Likaså ska i lönesystemet registrerade verksamheter och ansvar möta sina motsvarigheter i Agresso. Här händer det dock att exempelvis verksamheter som registreras i lönesystemet av olika anledningar avslutats i Agresso, varför det uppstår differenser vilka noteras på fellistor. Fellistorna går tillbaka till löneenheten för utredning/korrigering. Differenserna är inte sällan beroende av att det till lönesystemet inrapporterade materialet brister men det kan inte uteslutas att också lönehandläggarna i sitt arbete skulle kunna bidra till att minska differenserna. I detta gränssnitt mellan löneenheten och ekonomiavdelningen är det viktigt att kommunikationen dem emellan fungerar väl. Administration av systemet Personal från IT-service hanterar och ansvarar för driften i samråd med de tre personer som har masterbehörighet. Detta sker i kontinuerlig kommunikation med Logica. Internrevisionen noterar i sammanhanget att en person från Logica har masterbehörighet, vilket enligt uppgift, bedömts nödvändigt av praktiska skäl. Här bör det, enligt internrevisionens bedömning, ske en återkommande prövning av om det finns tillräckliga skäl för att tillåta en sådan öppenhet. Beträffande behörighetsadministrationen så har personalen från IT-service inte någon egentlig insyn i det arbetet, utan det hanteras av personerna med masterbehörighet. Det har noterats fall där personen som har masterbehörighet uppger att innehavet är mer betingat av historiska skäl än av faktiska omständigheter. Löneenheten uppger att detta kommer att åtgärdas. Vad gäller behörigheterna till egenrapporteringen så följer dessa i princip befattningarna. De av internrevisionen intervjuade personerna uppger sig vara nöjda eller i stort sett nöjda med lönesystemet. Palasso är äldre i bemärkelsen att det är skrivet i COBOL (Common Business Oriented Language), vilket är ett programmeringsspråk skapat i slutet av 1950-talet. Fortfarande används dock COBOL i stor skala i administrativa tillämpningar. Programmet beskrivs såsom ett lapptäcke men ändå väl fungerande i relation till alternativa system. Palasso är väl integrerat bland GU:s applikationer, såsom datalagret m m, vilket givetvis innebär fördelar men som också får komplikationen att det vore relativt resurskrävande att byta. Vidare noteras att universitetet valt att avstå från två uppdateringar/versioner vilket har fördelen att programmet blir mer stabilt. Baksidan av detta är att vissa funktioner/ 6

7 uppdateringar dröjer. Internrevisionen bedömer dock sammantaget att det funnits skäl för att avstå från nämnda uppdateringar. Det noteras vidare att produktions- och testmiljöer är separerade, att säkerhetskopiering sker samt att lösenorden uppdateras löpande. Versionsbytet har tagit betydande resurser i anspråk, men bedöms ha gått friktionsfritt. Det har dock framkommit frågor och konstaterade felaktigheter rörande pensionsberäkningar. Logica har också medgivit att det funnits vissa brister. 3 Sammanfattning och reflektioner Den administrativa hanteringen av lönerelaterade transaktioner sker sedan 2009 på gemensam nivå vid löneenheten på universitetets personalavdelning. De kontroller och avstämningar som då fanns har kompletterats med ytterligare åtgärder för att säkerställa kvaliteten i utdata. Kontrollerna ska också reducera risken för avsiktliga felaktigheter. Före och efter den definitiva lönekörningen genereras s k signallistor. Signallistorna kontrolleras och sparas av respektive lönehandläggare. Vidare sker ett utbyte av dessa signallistor mellan handläggarna, d v s man utför en kontroll av varandras avstämningar. Detta är nyckelkontroller fungerar de väl så blir följden en påtaglig och positiv påverkan på den övergripande kvaliteten i löneprocessen. Kvaliteten i utdata är också beroende av de uppgifter som inkommer via egenrapporteringen. Det är därför väsentligt att egenrapportering sker, och att den sker på ett korrekt sätt. Här är det av vikt att löneenheten kan besvara de frågor som uppkommer i verksamheten, d v s att det upprätthålls en god servicenivå. Internrevisionen gör bedömningen att det finns en uttalad ambition till detta, vilket uttrycks bl a i form av genomförda och planerade utbildnings- och informationsinsatser. Vidare arbetar löneenheten med att kontinuerligt uppdatera befintligt informationsmaterial och befintliga policies. Informationsskriften Lönenytt, som liksom Ekonominytt sammanfattar väsentlig information inom området, är en sådan produkt vilken bidrar till ett förbättrat informationsflöde. Löneenhetens arbete är och ska, enligt internrevisionens åsikt, i grunden vara utåtriktat och inriktat på att ge god service, förutsatt att en god intern kontroll bibehålls. Internrevisionen har konstaterat att de generella behörigheterna till Palasso Lön är koncentrerade till löneenheten samt att ett litet fåtal personer har s k masterbehörighet, innebärande en utökad behörighet vilket bl a ger möjlighet att ge och avsluta behörigheter. Internrevisionen har noterat ett par personer med masterbehörighet som innehar behörigheten av historiska skäl. Detta ska, enligt uppgift, korrigeras. Vidare har noterats ett omfattande antal personer med behörighet att hantera reseräkningar. Här ser internrevisionen ett tydligt behov av att se över och ta ställning till om antalet behöriga är rimligt. En annan iakttagelse är att det efter senaste versionsbytet inte längre finns någon automatik inbyggd som säkerställer att reseräkningarna attesteras av ansvarig. Detta kräver nu att reseadministratören, som granskar reseräkningen i formellt avseende, styr densamma till ansvarig chef. Förbises detta så går reseräkningen direkt in till Palasso Lön. Det noteras vidare att den enskilde lönehandläggaren inte kan ändra grunddata som berör den egna personen, vilket var möjligt tidigare. Det har framförts önskemål från vissa delar av 7

8 verksamheten om att erhålla behörighet till lönesystemet för att, enligt uppgift, förenkla det administrativa arbetet. Det är internrevisionens uppfattning att samtliga behörigheter till Palasso Lön ska vara koncentrerade till löneenheten, eftersom denna enhet har det övergripande ansvaret för löneprocessen. Det ligger då i sakens natur att löneenheten också bör ha ett betydande inflytande över vilka som ges tillträde till lönesystemet. En ny version av lönesystemet har tagits i drift under Versionsbytet har i stort sett fungerat bra men det noterats problem bl a i form av felaktiga pensionsberäkningar. Logica har i samtal bekräftat problem med s k tabellöverföringar. Dessa problem uppges bottna i det faktum att ett antal versioner av systemet funnits tillgängliga sedan universitetet senast genomförde ett versionsbyte. Detta har medfört att vissa individuella anpassningar inte förts över korrekt mellan de versioner som universitetet använt sig av. Internrevisionen bedömer att frågan/problemet ägs av leverantören. Beträffande det material som inkommer i pappersform avseende förordnanden, timarvoden friskvårdsersättningar etc, är det i många fall inte möjligt, vare sig för internrevisionen eller lönehandläggarna, att tyda påskrifterna och därmed att ta ställning till om rätt person attesterat underlaget. Internrevisionen efterfrågar här exempelvis ett namnförtydligande eller en stämpel på underlaget, alternativt namnteckningsprov. Vad gäller de övergripande lönerevisionerna så sker det ibland en återkoppling till lönesättande chef muntligen alternativt genom att denne erhåller ett underlag från förhandlingssystemet. Här finns ett utrymme för förbättring av den interna kontrollen genom att också förse den ansvarige med en utskrift från lönesystemet utvisande vilka löner som faktiskt registrerats. Den nya lönen kan i och för sig tas fram ur datalagret, men i praktiken arbetar få lönesättande personer frekvent i det systemet varför en utskrift ur Palasso skulle vara mer påtaglig och därför att föredra. Internrevisionen rekommenderar följande: Att antalet behörigheter avseende reseadministratörer ses över. Att lämplig åtgärd vidtas för att göra det möjligt att identifiera och bedöma vem som faktiskt godkänt de i pappersform inrapporterade underlagen. Att överväga om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att, efter lönerevisionerna, ur lönesystemet ta fram underlag till lönesättande chefer avseende uppdaterade löner. Det är internrevisionens uppfattning och samlade bedömning att löneprocessen fungerar väl ur perspektivet intern styrning och kontroll. För att framöver bibehålla och ytterligare förstärka kvalitetsnivån krävs en fortsatt ständig bevakning och omprövning av de befintliga rutinerna. INTERNREVISIONEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Jan Sandvall 8

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Christian Wendeldahl, Lönechef PM 20 l 0-05-26 Dm B5 208211 O 1/3 Universitetsstyrelsen Svar på Riksrevisionens revisionsrapport gällande uppföljning av lönerutingranskning

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Granskning av Institutionen för historiska studier

Granskning av Institutionen för historiska studier Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2011-03-23 Dnr B5 284/11 Granskning av Institutionen för historiska studier Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Bakgrund Besöksadress Vasagatan

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket SKATTEVERKET 171 94 SOLNA Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket Som ett led i granskningen av årsredovisningen med syfte att göra uttalanden om denna har Riksrevisionen

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation Granskning av representation Internrevisionen 2017-05-05 RAPPORT 2 (11) Granskning av representation INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Omfattning och

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 F Ö R S V A R S M A K T E N 107 85 S T O C K HO LM B E S LUT: 20 1 6-0 4-20 Försvarsmakten Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2016-02-16.

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5 Region Skåne Granskning av den interna kontrollen i Regionstyrelsens* löneprocess Ola Larsmon, Ernst & Young AB Genomförd på uppdrag av Region Skånes revisorer Februari 2010 * Förvaltningen Regionstyrelsen

Läs mer

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Tillhör AU 66/2008. BILAGA 1 2008-02-18 Dnr: 2008/35 Tore Rova, Personalchef Tel: 0457-618025 E-post: tore.rova@ronneby.se Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Granskningens beställare och granskningens

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 INFORMATION 1 (6) Lönenytt nr 6 INNEHÅLL 1 NYHETER... 2 1.1 Kontaktuppgifter till Nordea... 2 2 FÖRTYDLIGANDEN... 2 2.1 Utbetalning av bilersättning... 2 2.2 Kontrolluppgifter... 2 2.2.1 Rätta negativa

Läs mer

Region Skåne Granskning av pensioner

Region Skåne Granskning av pensioner Region Skåne Granskning av pensioner Per Stomberg Mikael Svensson Deloitte AB Februari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av lönekostnader

Granskning av lönekostnader KPMG Antal sidor: 16 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning av den interna kontrollen 3 3.1 Uppgifter i basregistret

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer