Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Bedrift Knaben Molybdængruber A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Bedrift 05.03 1971 Knaben Molybdængruber A/S"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3946 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Forlrolig fra dato: Tittel Mineralogisk undersøkning av malmførande granit och flotationsavfall från A/S Knaben Molybdengruber. Forlatter Collini, Bengt Dato Bedrift Knaben Molybdængruber A/S Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Kvinesdal Vest - Agder Vestlandske Fagområde Dokument type Forekomster Geologi Oppredning Råstofftype Malm/metall Emneord N1o Sammendrag

2 Ci gl739v6 Mineralogiskundersökningav malmförandegranit och flotationsavfallfrån A/S KnabenMolybdaengruber Graniteninnehålleren1 polarisationsmikroskonisk undersökmingav tre dver sdnda stuffer(nr 1 ur hdngen,nr 2 ur malmsonen,nr 3 ur liggen)fdl3an- 3e mineral,uppfdrdaefter fallandemlingd:kalifdltspat(mikroklin),pla gloklas,kvartsoch biotit.dessutonfdrekommerunderordnatklorit,maim (såkerligenmfletit), apatitoch kalcit. Fältsnaternai de tre granitstuffernaundersöktesndrmaremed röntgendif fraktionoch mikrosond.kalifdltspatenår genomgåendedensama. Den ut gdres av mikroklinmed en1 rdntgendatahdg kalium och låg natriunhalt. Kalifdltspatendr vidaretill idvervdgandedel pertitisk,d v s den inne håller inneslutningarav plagioklassom egen fas, i form av lamellerel ler spolar,av våxlandemångd.dn maximalapertitandelen råknadpå par tiklarnasvolym elleryta dverstigersdllan5 %; undantagsviskan den unpgå till 10 %. Utöverpertitensnatriumoch kalciumirnehållerkalifdltspatensom ovan nårandesen låg natriumhalt,i fast lösning.tabellenvisar mikrosondanaly ser (vikt %)av kalifdltspnt,pertit i kalifdltspatsantplagioklassom egen fas utanförkalifåltspaten. Stuff 1 K 0 }Ta0 Ca0 KalifSltspat 14 5 (13,7-15,7) 1,5 (0,9-2,1) Affikr Plagioklas 8,5 4,7 Stuff 2 Kalifdltspat1 15,5 1, n IMD 3 15,5 15,3 1,2 1,1 Plagioklas 8,85 4,45 Stuff 3 Kalifdltspat1 15,3 1,1 2 14,9 _ 14,5 1,5 Pertit 9,2 4,05 Plasioklas 9,1 4,15 Tabellenvisar,att dven belt pertitfrikalifdltspatinnehållernatrium 17.1,(WY 11MAR1971 A/S K. M, p5% 7:1a.20).

3 -2- Flotationsavfallet(nrov4) siktadesupp i 614andepartikelstorleksklasser: vikt-g >0,5 mm ,4 0,5-0,25 28,6 Vikt~% 3,125-0,25 24,2 48,9 0,065-0,125 10,0 49,5 20,1 <0, ,9 99, Siktfraktionernadeladesupp med en blandningav tetrabrometanoch koltetrakloridav densiteten2,63.denna valdesmed hånsyntill sammansåttnin7en hos plagioklasen.följanderesultaterhölls: Lått delfraktion (vikt-;) Tung delfraktion >0,5mm 22,4 77,6 0,5-0,25 34,6 65,4 0,125-01,25 40,6 59,4 0,065-0,125 52,8 47,2 <0,065 49,6 50,4 Vld ful3stårdigsenarationhade den låtta delfraktionenbeståttav kalifåltspat,och den tunga av plagioklas,kvarts,biotit oeb dvrigamineral. En mikroskopgransyningvisade emellertid,att unpdelningenej var fp13.- stånddg.i de tre finastesiktfraktionernaslåttaocb turrgadelfraktdoner utf;irdasdiårfiir partikelråkningar1 en våtskaned ljusbaytningen1,528. Kalifilltspatens brytningsindexår < 1,528;avrdgamineralhar Fögre index. I denfinaste fraktionenråknadespartiklarner till 6p diameter.mångden materialunder denna dimensionår liten. Över 0,25 an år partiklarnai rått stor utstråckningnolygramulåra,varförde trå gflvre fraktionerna ej vidareundersöktes.försökgjordes ntt dela upp kalifåltsnateni grupper eftermångdenpertitmen.lyckadas'ej.helt nertitfrikaldfåjtspatsnelar en.underordnadroll. I två fall sårskildeskvarts och plagioklas.ettersomf8rfarendetår mveket tddsödande,genomf5rdesdenna unodelningej d sartldgadelfraktdoner. Tabellenger antalsnrocentsom annroximativtår Jika med v&vmprocent. c T I 1 Aiu K. M,

4 Kvarts+ Kalifåltspat plagioklas Biotit dvriga 0,125-0,25 lått delfraktion / spår spar tung _n~ ,065-0,125 1ått de3fraktion / spar spår,,ung 1, ,5 0,006-0,065 lått delfraktian turr; / Kvarts 11, plagioklas14 % 2/ - "- 3, %. Trom den finastefraktionenår senarationenofullständig.- Sammansåttninr:enAs1dn3gg8res även i diagramform(sid 4). de låttarefraktionernaheståndeshalternaav K20 Na20 och Ca0 (i vikt-%). K20 Na20 Ca0 )0,5 mm 9,39 2,82 0,26 0,25-0,5 10,53 2,66 0,18 0,125-0,25 10, ,18 0,065-0,125 CA- 200 c> 12,03 2,74 0,42 - (1/44t-SkT.Altt <0,06 5 u 7,25 2,55. 0,41 Vid låsningenav tabellenbör betånkas,att natriumf6rekonnerpå tre oilka sått,inhyggti kalifåltspatgittret,son pertitn1agiok1asoch i n1agink1asutanförkalifåltspatpartiklarna. En ful1ståndigareseparation skulle endastminska den senaretypen av plagioklas.ra1i2å1tspatande1en kan sålundaej bli natriunfri.detår svårt att beråknadess natriurhalt vid fullståndig.separation.den kan emellert.idantas 1iggarellan 1,7 och 2% Ha20. De ovan redovisadelaboratorieseparationerna och nartike1rdkningarmahar utförts för att ge en bild av avfalletsminersiogiskasarmansåttning. Separationernakan zjålvfalletej utan vidare jämförasmed tekniskasådana. Den viktigafragan-svadmån och vid.vilkenmångd pertitinnehållet i kalifåltspatenstör en flotationkan ej besvarasannat än genon prakf-17.-fnrsok. Ais dfn fortsattautredmingenföreslårjag följande: Nk.21ttationsförs8k Sk analys av de durviderhållnafraktionerna..

5 inegverk,,,, 07-)T1 37,5_

6 fiv,s,to»u-je: cut,:lerrilsse' 't< tukkrcilit- fræ. ite dc)cicitfc 77- VIOC ilettgk Eiryt.M. I ngca. cd 37Q, Yid 2rdc,'S Icat 11 2 : 5-FQ 31 CcL.30 m t3114.qcst5e 1:33 1:ei",50_7k ti,d) 57Q 39 Trioe : Qv59. Ilexcid Labcrdon'd oc.) Tred.1451c 4-G dgerektasste.lkfr ifitc(ilttr 1/2- To - 1ric;t4e. - -

7 Pl+ Kv Tung Bi tivr T'uv!, I I 214- IKv I Witt ni P1.+Kv Mi 1 1 i Tung Bi Pl+ Kv Övr L 1 0,25 0,12 5 0,065 mm Mi mikroklin Pl plagioklaz Kv kvarts Bi biotit dvr övriga mineral KI 1 1 1:ttnj971 A/S K, M

Bergvesenet. BV 1907 Trondheim. Elektromagnetisk undersøkning på Malberget, Norge 29.07-14.08 1939

Bergvesenet. BV 1907 Trondheim. Elektromagnetisk undersøkning på Malberget, Norge 29.07-14.08 1939 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1907 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Läs mer

Bergvesenet BV 1903. Torsionsvågsmetning i Løkkens gruva i Norge 19.06-06.07 1938. lledstrøm, Helmer 11.10 1938 Elektrisk Malmletning A/B

Bergvesenet BV 1903. Torsionsvågsmetning i Løkkens gruva i Norge 19.06-06.07 1938. lledstrøm, Helmer 11.10 1938 Elektrisk Malmletning A/B Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1903 ntern Journal nr nternt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nroversendt

Läs mer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Utlåtande øver elektrisk undersøkning vid Skorovas Gruber, Norge

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Utlåtande øver elektrisk undersøkning vid Skorovas Gruber, Norge Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1760 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Läs mer

Interntarkiv nr. Eksternrapportnr Oversendtfra Syd. Dato

Interntarkiv nr. Eksternrapportnr Oversendtfra Syd. Dato Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJoumal nr BV 1012 245/75 VB Interntarkiv nr Rapportarkivet Rapportlokalisering Gradering Trondheim Åpen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Läs mer

Rapport roande Nordlandske Malmfelders AS gruvor på Bjarkøy. Troms amt. Betråffande de åldre uppgifternas vårde. Dato Ar. i 04.

Rapport roande Nordlandske Malmfelders AS gruvor på Bjarkøy. Troms amt. Betråffande de åldre uppgifternas vårde. Dato Ar. i 04. 51I e Posihoks 3071, N-7441 Trondheim 5 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr 7383 Bergvesenet Rapport lokalisering Rappodarkivet Gradering Kommer fra..arkiv Nordland.ke Ekstern rapport

Läs mer

Oversendt fra \ ordlandske. Dato Ar. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 13314 13311

Oversendt fra \ ordlandske. Dato Ar. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 13314 13311 'UW Bergvesenet Rappodarkivet po,tboks 3921. N-744 I Frondheim Bergvesenet rapport nr 7385 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Läs mer

Intemt arkwnr Rapport lokalisering Gradering. Dato k 13.11 1915. Dokument type Forekomstet (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Sulitjelmafeltet

Intemt arkwnr Rapport lokalisering Gradering. Dato k 13.11 1915. Dokument type Forekomstet (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Sulitjelmafeltet tåg 5tBergvesenet Posffigks3021, N-7441Trondheim BergvesenetrapPottnr Intern Journal nr Intemt arkwnr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet 5529 Kommer fra'..arkiy; Ekstern rapport nr Oversendt

Läs mer

Bergvesenet l'ostboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet l'ostboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 51(k Bergvesenet l'ostboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1325 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 183/75VB Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Läs mer

Oversendt fra Fortrolig pga " Fortrolig fra dato: Verk a.s. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Oslo.

Oversendt fra Fortrolig pga  Fortrolig fra dato: Verk a.s. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Oslo. 5't Bergvesenet Posiboks Trondheim Bergvesenet rapport nr ntern Joumal nr 5835 Internt artuv nr Rapport lokalisenng Gradenng Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Folldal Verk AS Oversendt

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-10 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-07 PX10513-1 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-9 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Riddarhyttan Resources AB. 1: 250 000 karthlad Eidsvoll

Riddarhyttan Resources AB. 1: 250 000 karthlad Eidsvoll '117 Bergvesenet Rapportarkivet />ostboks 3011, N-744 frondlicim 4-`Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nterm arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4609 1833 99 dpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Läs mer

Strontium och våra ben. Martin Fahlén 2013-03-13

Strontium och våra ben. Martin Fahlén 2013-03-13 Strontium och våra ben Martin Fahlén 2013-03-13 Sex frakturer på tre år Läkemedel vi benskörhet Fysisk träning Östrogen Kalcium D-vitamin K-vitamin Bisfosfonater Denosumab Raloxifen Parathormon Fluor

Läs mer

Tabeller för mineralbestämning

Tabeller för mineralbestämning Tabeller för mineralbestämning Tabell 1. Specifik vikt (G) G Mineral G Mineral G Mineral

Läs mer

Bergvesenet. Bindal. Traktens geologiska byggnad och malmførekomsternas karakter. BV 3905. Bindal Nordland Nordlandske. Geologi

Bergvesenet. Bindal. Traktens geologiska byggnad och malmførekomsternas karakter. BV 3905. Bindal Nordland Nordlandske. Geologi Bergvesenet Pw,;boks 3021, 7002 Trondheini Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3905 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering Gradering Trondbeim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Läs mer

Torbjörn Brorsson. Gropkeramik från Strålsjön i Nacka sn. Södermanland. Analys av kärlgods och lokal rålera.

Torbjörn Brorsson. Gropkeramik från Strålsjön i Nacka sn. Södermanland. Analys av kärlgods och lokal rålera. Torbjörn Brorsson Gropkeramik från Strålsjön i Nacka sn. Södermanland. Analys av kärlgods och lokal rålera. K o n t o r e t f ö r K e r a m i s k a S t u d i e r Rapport 13, 2007 KKS rapporter trycks i

Läs mer

Torbjörn Brorsson. Vikingatida keramik från Säby, Vintrosa sn. Närke Analys av kärlgods från fyra krukor

Torbjörn Brorsson. Vikingatida keramik från Säby, Vintrosa sn. Närke Analys av kärlgods från fyra krukor Torbjörn Brorsson Vikingatida keramik från Säby, Vintrosa sn. Närke Analys av kärlgods från fyra krukor K o n t o r e t f ö r K e r a m i s k a S t u d i e r Rapport 10, 2007 KKS rapporter trycks i en

Läs mer

Bergvesenet. Rapportarkivet BV 1960

Bergvesenet. Rapportarkivet BV 1960 Bergvesenet Postboks 0, 00 rondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 90 rondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rappon nr Oversendt

Läs mer

Sten från E22, Norje Sunnansund

Sten från E22, Norje Sunnansund UV GAL PM 2013:07 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Sten från E22, Norje Sunnansund Ytterligare analys av sten från E22-projektet Sölve Stensnäs Blekinge, Ysane socken, RAÄ 44, Lokal 12 Erik Ogenhall Omslag:

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Miljoner kr 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1994 Kv2 Kv4 1995 Kv2 Kv4 19 9 6 Kv2 Kv4 1997 Kv2 Kv4 1998 Kv2 Kv4 Miljoner kr 900 800 700 600 500 400 Totalt

Läs mer

Oversendt fra Sulfidmalm a.s.

Oversendt fra Sulfidmalm a.s. Bergvesenet PosMoks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5384 Kommer fra..arkiv Sulndinalm Ekstern rapport nr Sul

Läs mer

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS RAPPORT OM ELYSATOR VATTENBEHANDLING RAPPORT NR. 36122BSC.RN1 REVISJON NR. 03 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 12. juni 1998

Läs mer

Bergvesenet. Fortrolig pga BV Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet. Fortrolig pga BV Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering X Bergvesenet Postboks 30, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 093 Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Läs mer

Bergvesenet. BV /96 Rapportarkivet Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV /96 Rapportarkivet Trondheim Åpen Bergvesenet Pustboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 4556 1498/96 Rapportarkivet Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv

Läs mer

Stensamling Art.nr: 30422

Stensamling Art.nr: 30422 Förrådsgatan 33A Tel +46-(0)501 163 44 sagitta@sagitta.se SE-542 35 Mariestad Fax +46-(0)501 787 80 www.sagitta.se Stensamling Art.nr: 30422 Materiel Stensamling, Instuderingsark och Sorteringsark. Sorteringsarket

Läs mer

CBI ÖPPEN UPPDRAGSRAPPORT PX Karaktärisering av Bohusgranit i samband med utbyggnad av E6, norra Bohuslän.

CBI ÖPPEN UPPDRAGSRAPPORT PX Karaktärisering av Bohusgranit i samband med utbyggnad av E6, norra Bohuslän. CBI ÖPPEN UPPDRAGSRAPPORT PX00536 Karaktärisering av Bohusgranit i samband med utbyggnad av E6, norra Bohuslän www.cbi.se CBI Betonginstitutet Material, Borås Karaktärisering av Bohusgranit i samband med

Läs mer

Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson

Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson EKOLOGI 2 Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson BERGARTER OCH JORDARTER Några ord och begrepp: Mineral (kvarts, fältspat, glimmer) Bergart (sammanfogade mineral, ex. granit) Angrepp

Läs mer

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 30 juni 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 juli, 1871 Malmö Caroli, Malmöhus län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 juli, 1871 Malmö Caroli, Malmöhus län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 30 Nils Ohlqvist Födelsedatum: Födelseplats: 28 juli, 1871 Malmö Caroli, Malmöhus län Dödsdatum: Dödsplats:

Läs mer

Viktigt! * Ø - min diameter över isoleringen efter att yttre ledande skiktet avlägsnats

Viktigt! * Ø - min diameter över isoleringen efter att yttre ledande skiktet avlägsnats Monteringsanvisning Inomhusavslut för PEX-isolerad 1 och 3 ledarkabel 36 kv 50-150 mm² inklusive skruvkabelskor TYP: CHESK-I-S36 50150 E-NR Area mm² Min Ø mm * 0703201 50 150 23,1 Viktigt! * Ø - min diameter

Läs mer

Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen

Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen Välkommen till geologipromenaden 1. Geologilunden vid Naturcentrum I denna rundvandring, där du själv bestämmer takten, träffar du på några olika bergarter

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I nästan alla vardagliga föremål och material har det använts icke-förnybara

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I nästan alla vardagliga föremål och material har det använts icke-förnybara JAKT PÅ ÄDELSTENAR Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I jakten på ädelstenar ska du på utställningen försöka hitta informationsdiamanter, det vill säga bitar av information som

Läs mer

CHMSV3-S 240-400 12-24-36 kv

CHMSV3-S 240-400 12-24-36 kv Monteringsanvisning CHMSV3-S 240-400 12-24-36 kv Monteringsanvisning Kabelskarv för PEX isolerad 3-ledarkabel 12-24-36 kv Melbye Skandinavia Norge AS Prost Stabelsvei 22 Postboks 160 NO-2021 Skedsmokorset

Läs mer

Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet

Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet Helkrossad betongballast proportionering och användning i betongproduktion Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet Ur miljösynpunkt vill myndigheterna minska användningen naturgrus. Betong förbrukar en stor

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09

Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09 UV GAL PM 2012:09 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Sten från Kjula Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.1.4 1 MinBaS II Område 1 Produktion och processutveckling Delområde 1.1 Undersökningsmetoder, materialkarakterisering och täktplanering Projekt 1.1.4

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Geologi. 2005 Erik Cederberg

Geologi. 2005 Erik Cederberg Geologi 2005 Erik Cederberg Erik Cederberg 2005 Är jorden stendöd? Jorden är inte som det ser ut helt stendöd, i stället så förändras den ständligt, det tar bara lite längre tid än när du växer eller än

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Stenmjöl. a) Slam som transporteras med bevattningsvatten och översvämningar.

Stenmjöl. a) Slam som transporteras med bevattningsvatten och översvämningar. Den organisk biologiska odlingen bedrivs inte bara i Schweiz och Tyskland. I Frankrike är den väl etablerad, minst ½ miljon hektar odlas utan konstgödsel och gifter. Liksom i Sverige är den så kallade

Läs mer

Bergartsbestämning och geotermometri av stenar från en skärvstenshög

Bergartsbestämning och geotermometri av stenar från en skärvstenshög UV UPPSALA RAPPORT 2008:06 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Bergartsbestämning och geotermometri av stenar från en skärvstenshög Uppland, Tillinge socken, RAÄ 104 och 328 Daniel Andersson G A L Geoarkeologiskt

Läs mer

5t l'o bok. 3021. \ -7111 1rondhchn

5t l'o bok. 3021. \ -7111 1rondhchn Bergvesenet 5t l'o bok. 3021. \ -7111 1rondhchn,.............,. Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7300 600:73 Kommer fra..arkiv Ekstern

Läs mer

Vindkraftpark Varsvik

Vindkraftpark Varsvik Vindkraftpark Varsvik Informationsmöte 22 augusti 2013, 18.00 Folkets Hus, Hallstavik Dagordning Holmen och vindkraft Varsvik AB Vindkraftpark Varsvik Allmänt Organisation under byggtiden Leverantörer

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

Om fillers mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning

Om fillers mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning s mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning Karl-Johan Loorents, Vägverket Slutsatts Filler har en betydande påverkan på beständigheten hos asfaltmassor Safwat Said

Läs mer

Ballastutskottets medlemmar. Ballastutskottet. Aktiviteter. Aktiviteter (forts)

Ballastutskottets medlemmar. Ballastutskottet. Aktiviteter. Aktiviteter (forts) Ballastutskottet Metoddagen 11 februari 21 Henrik Broms Henrik Broms Konsult AB Ballastutskottets medlemmar Klas Hermelin,VV, ordförande Leif Viman, VTI, sekreterare Peter Andersson, Swerock Jan Bida,

Läs mer

Vittring i morän inom ett mindre område i Bergslagen

Vittring i morän inom ett mindre område i Bergslagen Rapporter och meddelanden 111 Vittring i morän inom ett mindre område i Bergslagen Sven Snäll Rapporter och meddelanden 111 Vittring i morän inom ett mindre område i Bergslagen Sven Snäll Weathering of

Läs mer

Reningsverk Bydalen - Geologi

Reningsverk Bydalen - Geologi Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:7 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:7 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:7 Mineral Ballast Sten 1 MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Ballast - Karakteristik,

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten MinBaS Område 2 Rapport nr 2:19 Mineral Ballast Sten MinBaS projekt nr 2,2 Framtida betong Delprojekt 2,23 Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong Krossad ballast i betong Slutrapport Krossat

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

UPPLÖSNING AV GRANIT OCH KALKSTEN I TVÄTTLÖSNINGAR

UPPLÖSNING AV GRANIT OCH KALKSTEN I TVÄTTLÖSNINGAR UPPLÖSNING AV GRANIT OCH KALKSTEN I TVÄTTLÖSNINGAR En studie i projektet RenSten Finansierad av Riksantikvarieämbetet och Svenska Kyrkan Eva Ernfridsson Mölnlycke 23 februari 2015 1 INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Kv Slaktaren 3 Sigtuna 2002

Kv Slaktaren 3 Sigtuna 2002 Rapport Förundersökning Kv Slaktaren 3 Sigtuna 2002 OMSLAGSBILD Anders Wikström Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum Rapport Förundersökning Kv Slaktaren 3 Sigtuna 2002 Anders Wikström Meddelanden

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-3 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Metodutveckling glimmeranalys

Metodutveckling glimmeranalys MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 2 Projekt nr 2.2.6 MinBaS II Produktutveckling Projektområde 2.2 Partikelteknologi Projekt 2.2.6 Metodutveckling glimmerbestämning i ballastmaterialets finfraktion.

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus

Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus Bergkross i betong Krossat berg ersätter naturgrus Bra betong ska inte behöva ha ballast av naturgrus! Ett av regeringens miljömål är Grundvatten av god kvalitet. Det innebär att användningen av naturgrus

Läs mer

Bergkrossmaterial som ballast i Betong

Bergkrossmaterial som ballast i Betong Bergkrossmaterial som ballast i Betong Björn Lagerblad & Mikael Westerholm CBI Betonginstitutet Hans-Erik Gram Cementa AB ballast Polerad yta 15 cm Ballast ballast cement Tunnslip 5 mm SEM 50 µm 1 Orientering

Läs mer

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten!

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten! Geologins Dag i klassrummet Praktisk övning Ta med en sten! Årskurs 1-6 (version 2009*) Innehåll Lärarhandledning 1 sida För läraren Elevformulär 1: Upptäck stenen 2 sidor För eleven Elevformulär 2: Bestämningsnyckel

Läs mer

R-08-20. Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området. Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB.

R-08-20. Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området. Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB. R-08-20 Geologisk och geofysisk undersökning av Bjulebo-området Andrzej Olkiewicz, Stefan Sehlstedt Sveriges Geologiska AB Januari 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Exkursionsguide: Väddö

Exkursionsguide: Väddö Exkursionsguide: Väddö Väddökusten i östra Uppland ger en god inblick i Bergslagens geologiska uppbyggnad. Här kan man förundras över naturens komplexitet. En bra startpunkt för upptäcksfärden är det lilla

Läs mer

P.E.A.C.H Parents` Evaluation of Aural/Oral Performance of Children

P.E.A.C.H Parents` Evaluation of Aural/Oral Performance of Children P.E.A.C.H Parents` Evaluation of Aural/Oral Performance of Children Föräldrars utvärdering av Aural/Oral utveckling hos barn Utvecklad av Teresa Ching & Mandy Hill Översättning: Josefine Ludvigson, Jonas

Läs mer

Bibliometrisk samarbetsstudie av Stockholms universitet och andra svenska lärosäten,

Bibliometrisk samarbetsstudie av Stockholms universitet och andra svenska lärosäten, Bibliometrisk samarbetsstudie av Stockholms universitet och andra svenska lärosäten, 2008-2012 Per Ahlgren, Johan Hinders, Camilla Lindelöw, Sara Parmhed och Per Swedberg, SUB studiens syfte Testa om en

Läs mer

Mineralogisk undersökning av tio borrkärnsprov från guldmineraliseringen i Gladhammar, Västervik

Mineralogisk undersökning av tio borrkärnsprov från guldmineraliseringen i Gladhammar, Västervik EKSTRÖM MINERAL AB 2009-12-14 Mineralogisk undersökning av tio borrkärnsprov från guldmineraliseringen i Gladhammar, Västervik Mary Ekström Ekström Mineral AB Kvarntorpsvägen 28E 183 55 Täby EKSTRÖM MINERAL

Läs mer

Förslag till lokalresursplan 2015-2019

Förslag till lokalresursplan 2015-2019 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Service Förslag till lokalresursplan 2015-2019 Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser fatta beslut om lokalplan senast

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15

Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland. Bent Syse. Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 Arkeologisk schaktningsövervakning RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse Arkeologisk schaktningsövervakning 2002:15 RAÄ 88 Kv Hjorten Dragarbrunn 7:6 Uppsala Uppland Bent Syse 1 Rapport

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Bachelor Thesis. Degree Project in Geology 15 hp. Felix Makowsky. Stockholm 2013

Bachelor Thesis. Degree Project in Geology 15 hp. Felix Makowsky. Stockholm 2013 Bachelor Thesis Degree Project in Geology 15 hp Tryck- och temperaturbestämning av metamorfosen hos metasediment i Vetlandagruppen, Småland Felix Makowsky Stockholm 2013 Department of Geological Sciences

Läs mer

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70

BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 RAPPORT BERGTEKNISK UTREDNING LANDVETTER 4:70 2014-03-27 Uppdrag: 254212, Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Titel på rapport: Bergteknisk utredning - Landvetter 4:70 Status: Frisläppt handling Datum:

Läs mer

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning Asfaltdag 2006 Vad är? Förmågan att f å bindemedel (bitumen) och ballast att sitta ihop. Komplex kemi! Aktiv : Förmåga att kunna tränga undan vatten på ett fuktigt stenmaterial och f å bitumenet att fastna.

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Petrografisk analys av två bergarter från ny vägsträckning av E18 väster om Karlstad, sträckan Björkås Skutberget

Petrografisk analys av två bergarter från ny vägsträckning av E18 väster om Karlstad, sträckan Björkås Skutberget Petrografisk analys av två bergarter från ny vägsträckning av E18 väster om Karlstad, sträckan Björkås Skutberget Thomas Eliasson november 2014 SGU-rapport 2014:39 Omslagsbild: Tunnslipsfotografi av amfibolit

Läs mer

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder

Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

nov jan sept mars maj

nov jan sept mars maj Andel patienter på med A (avd 4) i Eksjö som vårdats enligt riktlinjer avseende risk för urinretention, urinretention och/ eller behandling med urinkateter det är omvårdnadsdokumentationen som har granskats

Läs mer

Arnold Wittgren 2011-11-17 Näringspolitisk sekreterare

Arnold Wittgren 2011-11-17 Näringspolitisk sekreterare 1 (4) Handläggare Datum Arnold Wittgren 2011-11-17 Näringspolitisk sekreterare De privata fastighetsägarna gör stora vinster. De kommunala bostadsföretagen satsar vinsterna på underhåll Samtliga 22 större

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7 2007-06-05 Berggrundens uppbyggnad Grundämnena i jordskorpan bildar genom olika kemiska kombinationer ett stort antal olika mineral som i sin tur bildar de bergarter som bygger upp vår berggrund. Jordskorpan

Läs mer

P Oskarshamn site investigation. Modal and geochemical analyses of drill core samples 2005

P Oskarshamn site investigation. Modal and geochemical analyses of drill core samples 2005 P-06-07 Oskarshamn site investigation Modal and geochemical analyses of drill core samples 2005 Classification of rock types in KLX03, KLX04, KLX06, KLX07A, KLX07B, KLX08 and KLX10 Carl-Henric Wahlgren,

Läs mer

Nu öppnar gruvorna igen!

Nu öppnar gruvorna igen! Nu öppnar gruvorna igen! Stefan Sädbom Gruv och prospekteringsgeolog Projektledare Bergskraft 11 13 Bergskraft vill bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom Bergsbruk och Bergsbruksrelaterade näringar

Läs mer

Personmått VHM210D. Manual och monteringsanvisning

Personmått VHM210D. Manual och monteringsanvisning Personmått VHM210D Manual och monteringsanvisning Måttintervall: Gradering Elförsörjning: Nettovikt: Temperaturintervall: 100-210cm/3ft 31inch-6ft 10inch/39-83 inch 1mm 1/16 inch 2 x 1,5V AAA 1100 g da

Läs mer

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722)

Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) Utvinningsavfallsförordningen (SFS 2008:722) En orientering om förordningen och besluten från EU-kommmissionen Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen Oskarshamn 7 maj 2009 2009-05-07 Naturvårdsverket

Läs mer

Exkursionsguide: Väddö

Exkursionsguide: Väddö Exkursionsguide: Väddö Väddökusten i östra Uppland ger en god inblick i Bergslagens geologiska uppbyggnad. Här kan man förundras över naturens komplexitet. En bra startpunkt för upptäcksfärden är det lilla

Läs mer

2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18. Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun. Geotekniska förhållanden

2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18. Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun. Geotekniska förhållanden 2010-09-14 10139932 Rev A 2011-03-18 Del av Söder 14:5, kv Gefle Vapen Stadsbiblioteket Gävle kommun Geotekniska förhållanden Inkl bilaga Inventering grundläggning av intilliggande byggnader Vy mot Södra

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För Falköpings avloppsreningsverk, Hulesjön( ) år: 2010 version: 1. Ev.a n m. R ef

MILJÖRAPPORT. Emissionsdeklaration För Falköpings avloppsreningsverk, Hulesjön( ) år: 2010 version: 1. Ev.a n m. R ef 0 Vatte BOD7 7440 kg/år 1 Vatte BOD7 330 kg/år 2 Vatte BOD7 940 kg/år C ED OTH Eligt 3 Vatte Cd 0.22 kg/år BräddAl Del Ut Ökad bräddig BräddNät Del Ut amma halter brädd al. De högre utsläppsmägd e ka bero

Läs mer

Ny kvartersbebyggelse i Valla

Ny kvartersbebyggelse i Valla UV ÖST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Ny kvartersbebyggelse i Valla Kvarteret Idegranen 9 och Ilbudet 6 s stad och kommun Östergötland Dnr 421-2384-2006 Bengt Elfstrand UV ÖST RAPPORT 2007:15

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bergarter, mineral och grundämnen... 1 Bergarternas tre huvudgrupper... 3 Klassificering och namngivning av bergarter... 4 Bergartscykeln... 5 Jordens inre och yttre kretslopp... 6

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Strålning från bergmaterial. Cecilia Jelinek och Thomas Eliasson

Strålning från bergmaterial. Cecilia Jelinek och Thomas Eliasson Strålning från bergmaterial Cecilia Jelinek och Thomas Eliasson Gränsvärden för gammastrålning - 2013/59/Euratom i byggnadsmaterial som kan ge stråldos till människor Grundvatten av god kvalitet Underlätta

Läs mer

Slutrapport: NORDBUK stödprogram

Slutrapport: NORDBUK stödprogram English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord Stryk/slett min rapport Fortsätt senare Slutrapport: NORDBUK stödprogram 1. Information om aktiviteterna/projektet 1.1. Ansökningens/projektets namn...

Läs mer

Information om bygglovshandlingarna

Information om bygglovshandlingarna Information om bygglovshandlingarna Fastighetens bygglovshandlingar hittar du i en mapp med flera undermappar. Undermapparna innehåller bygglovsärenden med minst en bygglovshandling t.ex. en fasadritning.

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

NTC Workshop och mingel för näringsidkare

NTC Workshop och mingel för näringsidkare NTC Workshop och mingel för näringsidkare Workshopen genomfördes den 28 april 2014 i Kumla Herrgård. Frågan som ställdes i inbjudan till de tiotal företagare som deltog var: Vad tycker ni vi behöver tänka

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer