Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation"

Transkript

1 Measuring ability and Managers aptitude Guide att leda och motivera för bättre prestation

2 ThomasTST/GIA kapacitetstest I över 25 år har Thomas International varit en global leverantör av objektiva analysverktyg. Med hjälp av våra verktyg, hjälper vi organisationer att rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. ThomasSystemet gör det lättare för arbetsgivare att identifiera och utveckla medarbetarnas fulla potential. Vi ger chefer verktyg för att motivera individer i arbetslivet genom att öka deras självkännedom, självkänsla och självförtroende. Funktioner Typ av verktyg: Begåvningtest: Kapacitet Tidsåtgång: ca 30 minuter Format: 5 deltester Utbildningskrav: Certifieringsutbildning ThomasTST/GIA ThomasTST/GIA ThomasTST och ThomasGIA är begåvningstester som mäter en persons kapacitet till nyinlärning (flytande intelligens) TST fylls i med papper och penna och GIA genomförs online. Båda testerna ger en tillförlitlig bild av en persons utvecklingspotential - hur snabbt de kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner. Akademiska prestationer, är vanligtvis viktiga parametrar i urvalsbeslut men de är inte ett effektivt mått på en persons intellektuella kapacitet. TST/GIA mäter en persons förmåga att lära och hur de kommer att svara på utbildningsprogram. Testen är lämpliga att använda på individer inom alla nivåer. Deltesterna inom TST/GIA är tidsbegränsade och inkluderar: perceptuell snabbhet, slutledningsförmåga, numerisk snabbhet, ordförståelse (GIA) arbetsminne (TST) och spatial förmåga. Using ThomasGIA, our new recruits hit the ground running and start selling more quickly. Sarah Benson, Yell Våra verktyg ger insikt om dina medarbetares potential, vad som motiverar dem, vilka som är deras huvudsakliga styrkor och begränsningar. ThomasSystemet ökar tillförlitligheten i alla dina medarbetarrelaterade frågor.

3 Flytande intelligens Intelligenstester härstammar från försök att förutsäga akademisk framgång, därifrån kommer begreppet intelligenskvot (IQ). Mätningen av intelligensnivån i IQ-mått är relaterad till ålder, då en persons mentala ålder (bestämd genom ett standardiserat test) jämförs med personens kronologiska ålder. Innan tester användes, stod intelligens för förmågan att dra nytta av erfarenhet, vilket antyder en förmåga till adaptivt beteende, dvs. att fungera framgångsrikt i olika miljöer. Moderna intelligenstester ämnar mäta intelligens som en allmän färdighetsfaktor g, som kan uppdelas vidare i flytande intelligens gf och kristalliserad intelligens gc. Kristalliserad intelligens härrör från inlärda faktorer och fastställs genom tester som baseras på fakta och förmågan att utnyttja tidigare inlärd kunskap Flytande intelligens är ren intellektuell snabbhet och styrka, som reflekterar med vilken hastighet informationen flödar genom hjärnan. Flytande intelligens fastställs genom förmågan att lösa helt nya problem på ett kreativt sätt. För att på bästa sätt mäta flytande intelligens tittar vi på individens hastighet att lösa specifika problem. Historien bakom TST/GIA ThomasTST och ThomasGIA konstruerades i mitten av 1980-talet på uppdrag av engelska myndigheter sedan länge varit stora användare av tester för urval och utbildning. TST/GIA utvecklades utifrån kunskapen om vad som gör en mental uppgift svår. Kunskapen kom från publicerade undersökningar på specifika kognitiva förmågor vilka återfinns i respektive deltest. GIA /TST har genomgått forskning och validering i mer än 10 år och svarar på frågor som: Hur anpassningsbar är kandidaten till förändringar? Hur hanterar kandidaten befattningens mentala krav? Är kandidaten en snabb problemlösare? Hur snabbt svarar kandidaten på utbildning? Thomas GIA/TST har genomgått forskning och validering i mer än 10 år.

4 Normalfördelning Percentil När någonting är normalfördelat, så innebär det att alla observationer placerar sig runt medelvärdet på samma sätt på båda sidorna. De allra flesta mätvärden hamnar nära medelvärdet. En normalfördelningskurva har alltid formen av en kulle men ser olika ut beroende på medelvärdet och standardavvikelsen. Definition: Normalfördelningen är spridningen av information där de vanligast förekommande värdet är i mitten av intervallet och andra sannolikheter fördelas symmetriskt i båda riktningarna. Normer I allmänna termer avser en norm ett beteendemönster eller prestation som är typisk för en grupp eller ett samhälle. Definition: I statistiska termer står normer för ett antal, värde eller en nivå som är representativ för en grupp och kan användas som en bas för jämförelse av individuella resultat. Normgrupp En normgrupp är etablerad när en tillräckligt stor andel personer från målgruppen har testats och resultaten har visat sig vara representativa för befolkningen. När en normalfördelningskurva är etablerad, identiferas medelvärdet för gruppen. Olika grupper har olika normer. Utifrån att titta på en persons faktiska resultat eller råpoäng kan det vara svårt att avgöra hur väl individen presterade i jämförelse med andra i gruppen. Eftersom vi vet att testresultaten är normalfördelade kan vi omvandla dem till percentiler. Percentiler gör det möjligt för oss att införa en kandidats enskilda råpoäng på normalfördelningskurvan och jämföra individen mot resten av gruppen. Definition: En percentil är någon av de 99 numrerade delar, som delar en uppsättning resultat i 100 lika stora delar. Procentuell ranking Percentilen relaterar individens resultat mot normgruppen. Eftersom de flesta människor förväntas hamna runt medelvärdet är percentilområdena närmare varandra när de närmar sig medelvärdet. Den individuella percentilen visar hur stor del av gruppen som presterar bättre eller sämre än kandidaten. Definition: Ett resultat presenterat som en percentil och representerar den procent av resultaten som hamnar under den. Om ett resultat är på 50:e percentilen indikerar det att 49% av urvalsgruppen presterar sämre än det. Definition: Ett stort urval ur en generell population mot vilken den individ som testas kan jämföras med. MEDEL Procentuell ranking GTQ

5 Perceptuell snabbhet Lägga märke till detaljer Uppfatta rätt och fel Prioritera rätt och fel Ta till sig ny information Slutledningsförmåga Dra slutsatser Hantera komplexa uppgifter Resonera logiskt Tänka strategiskt Spatial förmåga Tänka tekniskt abstrakt Mentalt visualisera Se hur former och mönster passar ihop GTQ Mäter: Flytande intelligens Koncentration Respons på utbildning Mental hastighet Förmågan att lära sig snabbt Numerisk snabbhet Hantera siffror Analysera kvantitativa koncept Intuitivt förstå numeriska samband Arbetsminne TST Ordförståelse GIA Uttrycka sig i skrift Koncentrera sig i långa perioder Hantera verbal information Hantera verbal information Förstå skriftliga eller muntliga instruktioner Uttrycka sig språkligt

6 Analys av TST/GIA resultaten och tolkningsprocessen Steg 1 Titta på kandidatens generella resultat - Titta på första eller sista sidan i rapporten där resultaten visas grafiskt. Punkter att uppmärksamma: Vilka är de högsta resultaten? Vilka är de lägsta resultaten? Vilken är formen på kurvan? Är det en generalistprofil där de flesta deltesten hamnar på samma nivå? Är det en specialistprofil där det finns uttalade höga och låga resultat? Steg 2 Titta på de individuella deltesten - Undersök resultaten för varje deltest i relation till normgruppen Punkter att uppmärksamma: Ha befattningen och dess krav i åtanke. Vilka specifika förmågor är viktiga för befattningen? Hur har kandidaten presterat i de deltester som mäter dessa förmågor? Vilka strategier kan användas utifrån resultaten? Hur ser den här kandidatens resultat ut i jämförelse med en person som redan har befattningen? Hur ser den här kandidatens resultat ut i jämförelse med gruppen? Är befattningen av strategisk eller operativ karaktär? Steg 3 Titta på kandidatens totala resultat - Jämför kandidatens resultat i relation till de förutsättningar som kommer finnas i den tänkta befattningen. Punkter att uppmärksamma: Kommer det finnas stort behov av nyinlärning i rollen? Hur mycket erfarenhet har kandidaten? Hur mycket tid finns tillgängligt för utbildning? Kräver befattningen någon som behöver komma igång snabbt? Är befattningens arbetsuppgifter rutinmässiga och repetitiva? Steg 4 Titta på hastighet och noggrannhet - Individens resultat i relation till antal färdigställda uppgifter och korrekt besvarade. Punkter att uppmärksamma: Noggrannheten i varje specifikt deltest. Nivån på noggrannhet måste verifieras genom att titta på deras verkliga arbetsstil. Arbetar den här personen snabbt men inkorrekt? Är den här personen långsam men noggrann? Jämför resultaten med ThomasPPA för att få mer information. Kom ihåg: Ha alltid arbetsmiljön och befattningens krav i åtanke Råpoäng: Visar hur många frågor som besvarades och hur många som var korrekta. Justerat resultat: Råpoäng vilka automatiskt har blivit justerade för att minimera effekten av chansning. Procentuell ranking: Resultat i relation till normgruppen. Visar ett intervall med personer med högre eller lägre resultat. Total procentuell ranking (GTQ): En indikation på en persons förmåga att lära sig (även beskrivet som flytande intelligens )

7 Grundläggande tolkning av TST/GIA resultaten Procentuell nivå % Tolkning Resultat Förmåga Väldigt lågt 0-3 Tar mycket lång tid på sig att ta till sig information Har mycket svårt att hantera ny information Att lära sig saker tar mycket lång tid Svarar mycket långsamt på förändring Lågt 4-15 Tar förmodligen lång tid på sig att ta till sig information Har förmodligen problem att snabbt hantera ny information Att lära sig nya saker tar lång tid Svarar förmodligen långsamt på förändring Flytande intelligens Mentala resurser Respons på utbildning Inlärningsförmåga Mental processhastighet Koncentrationsförmåga Förmågan att komma igång snabbt Under medel Ligger i undre medelspannet vad gäller: Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Medel Ligger inom medelspannet vad gäller: Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Över medel Ligger i övre medelspannet vad gäller: topp 34% Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Högt topp 14% Tar mycket snabbt till sig ny information Upplever det mycket enkelt att snabbt hantera ny information Lär sig nya saker mycket snabbt Svarar mycket snabbt på förändring Exceptionellt, 97 + Tar exceptionellt snabbt till sig ny information topp 3% Upplever det extremt enkelt att snabbt hantera ny information Lär sig nya saker exceptionellt snabbt Svarar extremt snabbt på förändring

8 Faktorer att ha i åtanke: Vid en rekrytering ska resultaten sättas i relation till befattningen. Låga resultat: Om, erfarenhet finns och nyinlärning inte är relevant för befattningen, behöver inte ett lågt resultat vara en begränsning. Om befattningen däremot innefattar en hög grad av självständigt arbete, föränderliga arbetsuppgifter samt krav på strategisk kompetens kan låga resultat vara en begränsade faktor. Höga resultat: Om arbetsmiljön inte är varierande nog, kan det resultera i att medarbetaren blir intolerant och tröttnar fort på arbetsuppgifterna. Kandidater med höga resultat är sannolikt mentalt snabba. När de interagerar med individer som inte hanterar information lika snabbt, kan det finnas risk för att de inte ger dem tillräcklig tid att förstå och de kan uppleva det svårt att kommunicera effektivt. Perceptuell snabbhet Slutledningsförmåga Numerisk snabbhet Spatial förmåga Arbetsminne Ordförståelse TST GIA Förmågan att Lägga märke till detaljer Uppfatta rätt och fel Prioritera rätt och fel Ta till sig ny information Dra slutsatser Hantera komplexa uppgifter Resonera logiskt Tänka strategiskt Hantera siffror Analysera kvantitativa koncept Intuitivt förstå numeriska samband Tänka tekniskt abstrakt Mentalt visualisera Se hur former och mönster passar ihop Uttrycka sig i skrift Koncentrera sig i långa perioder Hantera verbal information Hantera verbal information Förstå skriftliga eller muntliga instruktioner Uttrycka sig språkligtt Möjliga begränsningar vid låga resultat Agerar långsammare Arbetar med mindre noggrannhet/ precision Har problem med att sätta sig in i stora mängder information Missar detaljer av betydelse Sämre på att vidhålla information och lösa teoretiska uppgifter Behöver extra tid för att dra slutsatser Verkar som en mindre stark problemlösare Långsam med sifferuppgifter Bristande numerisk känsla Lägre koncentrationsförmåga Är långsam på att jämföra och utvärdera olika numeriska alternativ Sämre på mental visualisering Sämre på att tolka diagram och former Kan vara olämplig för design eller mekaniska konstruktioner Blir kanske lätt distraherad Lätt för att tappa koncentrationen Behöver tid för inlärning av nya färdigheter och kompetenser Är sämre på att ta till sig en större mängd text Är långsam att identifiera ord som har liknande eller motsatt betydelse Kan använda fel ord för sammanhanget Möjliga strategier Kontrollera ditt arbete en extra gång Undvik uppgifter där du måste kontrollera många detaljer Undvik uppgifter där du måste använda mycket tid på inläsning av material Förbered dig väl när du skall presentera något för andra Undvik uppgifter där långvariga förhandlingar är ett framgångskriterium Förbered dig inför förhandlingssituationer Efterfråga numerisk information på olika sätt, tabeller, bilder, skriftligt material etc Se till att ha en miniräknare Be om ytterligare support vid ex. budgetgenomgång Använd former, mallar, arbetsblad om det är möjligt. Ha skriftliga förklaringar av flödesscheman och diagram Ha skriftliga instruktioner istället för kartor Ha modeller istället för arkitektritningar Fastställ att referensmaterial finns tillgängligt Se till att uppfräschningsutbildning erbjuds Dela upp större, svårare uppgifter i mindre delar Se till att perioder som kräver hög koncentration inte är för långa Använd grundläggande svenska Ha uppslagsbok tillgänglig Fråga efter förtydliganden om du är osäker Korrekturläs Frågor att ställa vid återkoppling Hur ofta upptäcker du fel som andra missar? Hur snabbt/lätt hittar du det relevanta i en informationstext? Hur uppfattar du din egen inlärningskapacitet? Hur hanterar du problemlösning? Hur ofta behöver du läsa instruktioner ytterligare en gång? Är du benägen att dra för snabba slutsatser? I vilken utsträckning behöver du betänketid för att fatta beslut? Hur bekväm är du med att snabbt hantera siffror? Hur hanterar du presentation av nyckeltal? Hur snabbt och enkelt kan du jämföra former och se om de passar ihop? Hur hanterar du teknisk problemlösning? Hur klassar du din koncentrationsförmåga? I vilken utsträckning förlitar du dig på referensmaterial snarare än på minnet? Hur hanterar du verbal/skriftlig information? Har du ett stort ordförråd? Hur snabbt tar du till dig verbala/ skriftliga instruktioner? Hur ofta använder du ord tagna ur sitt sammanhang?

9 Egenskaper, fördelar och användningsområden Vilka egenskaper har ThomasTST? Oberoende, validerat och normativt kapacitetstest som består av 5 deltest: Perceptuell snabbhet: Slutledningsförmåga: Arbetsminne: Numerisk snabbhet: Spatial förmåga: Total testtid (exkl instruktioner): 3 minuter 4 minuter 4 minuter 4 minuter 5 minuter 20 minuter Normerad mot yrkesverksam population Mätning och resultat relevant för arbetsprestation Kräver ingen arbetslivserfarenhet Tidseffektiv Vilka egenskaper har ThomasGIA? Oberoende, validerat och normativt kapacitetstest som består av 5 deltest: Slutledningsförmåga: 5 minuter Perceptuell snabbhet: 4.25 minuter Numerisk snabbhet: 2 minuter Ordförståelse: 2.5 minuter Spatial förmåga: 2 minuter Total testtid (exkl instruktioner): 16 minuter Normerad mot yrkesverksam population Mätning och resultat relevant för arbetsprestation Kräver ingen arbetslivserfarenhet Tidseffektiv Hur implementeras TST/GIA i organisationen? Utbildning: 1 dag Individuellt intyg Löpande konsultsupport Testning: Online (GIA) eller papper och (TST) Rapporter genereras via datorn Normgrupp baserad på yrkesverksam population Några nyckelstyrkor Snabbt och enkelt att administrera Objektivt och rättvist Noggrann och pålitlig förutsägelse av en persons förmåga Minskar subjektivitet - mäter förmågor som kan vara svåra att fastställa med andra metoder Icke diskriminerande avseende utbildningsnivå Relevant för alla nivåer i organisationen inom alla befattningar Identifierar talanger inom organisationen Minskar utbildnings-, och utvecklingskostnader Ger underlag för benchmark Identifierar intellektuella gap och kommunikationsproblem Kopplingar till HR-strategi för att öka prestation och maximera avkastningen på investeringar i personalen Minskar personalomsättningen Ger en professionell bild till kandidaterna Följande information får du från GIA/TST: Inlärningskapacitet Mental hastighet Flytande intelligens Hastighet och precision Verbal slutledningsförmåga Problemlösning Numerisk manipulering Koncentrationsförmåga Lagring och hämtning av information Mental visualisering Vilka organisatoriska utmaningar kan GIA/TST hjälpa till med: Screening Identifiera företagets talanger Dåliga prestation Personliga utvecklingsplaner Inriktning av utbildningsprogram Ineffektiv ledning Sämre presterande team Successionsplanering Hög personalomsättning

10 ThomasGIA är ett av ThomasSystemets verktyg som möjliggör för företag att öka prestationenen hos individer och grupper. Våra verktyg samverkar för att ge dig en fullständig inblick i vad som gör människor framgångsrika - deras beteenden, personlighet, lämplighet och kapacitet. Använd Thomas verktyg för att: Rekrytera Behålla Utveckla Leda Attrahera Motivera Medarbetarsamtal Bristande prestation Scanna Kreativt engagemang Prestationsgenomgång Högpresterare Urval Effektivisera rekryteringen Förbättra intervjukvalitet Skapa lojalitet Konfliktslösning Omstrukturera roller Coachning & mentorskap Ledarskap & styrning av medarbetare i frontlinjen Kommunikation & interna relationer Skapa fokuserade chefer Produktivitet & effektivitet Teamprestation Identifiera talanger Öka produktiviteten Karriärutveckling Omorganisation Utvärdering inför befordran Skapa lojalitet Teameffektivitet Förbättra chefers kunskap om sina medarbetare Thomas har varit i spetsen för bedömningsinstrument i 30 år. Våra verktyg finns på 56 språk och har en närvaro i över 60 länder. Idag arbetar vi med företag och utbildade Thomasanvändare världen över. Våra kunder finns i alla sorters verksamheter av alla storlekar, vilka genomför över 1,5 miljoner analyser varje år. Kontakta oss på om du vill veta mer Thomas International 2012 SF/120807