Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Measuring ability and. att leda och motivera för bättre prestation"

Transkript

1 Measuring ability and Managers aptitude Guide att leda och motivera för bättre prestation

2 ThomasTST/GIA kapacitetstest I över 25 år har Thomas International varit en global leverantör av objektiva analysverktyg. Med hjälp av våra verktyg, hjälper vi organisationer att rekrytera, behålla, utveckla och leda sina medarbetare. ThomasSystemet gör det lättare för arbetsgivare att identifiera och utveckla medarbetarnas fulla potential. Vi ger chefer verktyg för att motivera individer i arbetslivet genom att öka deras självkännedom, självkänsla och självförtroende. Funktioner Typ av verktyg: Begåvningtest: Kapacitet Tidsåtgång: ca 30 minuter Format: 5 deltester Utbildningskrav: Certifieringsutbildning ThomasTST/GIA ThomasTST/GIA ThomasTST och ThomasGIA är begåvningstester som mäter en persons kapacitet till nyinlärning (flytande intelligens) TST fylls i med papper och penna och GIA genomförs online. Båda testerna ger en tillförlitlig bild av en persons utvecklingspotential - hur snabbt de kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner. Akademiska prestationer, är vanligtvis viktiga parametrar i urvalsbeslut men de är inte ett effektivt mått på en persons intellektuella kapacitet. TST/GIA mäter en persons förmåga att lära och hur de kommer att svara på utbildningsprogram. Testen är lämpliga att använda på individer inom alla nivåer. Deltesterna inom TST/GIA är tidsbegränsade och inkluderar: perceptuell snabbhet, slutledningsförmåga, numerisk snabbhet, ordförståelse (GIA) arbetsminne (TST) och spatial förmåga. Using ThomasGIA, our new recruits hit the ground running and start selling more quickly. Sarah Benson, Yell Våra verktyg ger insikt om dina medarbetares potential, vad som motiverar dem, vilka som är deras huvudsakliga styrkor och begränsningar. ThomasSystemet ökar tillförlitligheten i alla dina medarbetarrelaterade frågor.

3 Flytande intelligens Intelligenstester härstammar från försök att förutsäga akademisk framgång, därifrån kommer begreppet intelligenskvot (IQ). Mätningen av intelligensnivån i IQ-mått är relaterad till ålder, då en persons mentala ålder (bestämd genom ett standardiserat test) jämförs med personens kronologiska ålder. Innan tester användes, stod intelligens för förmågan att dra nytta av erfarenhet, vilket antyder en förmåga till adaptivt beteende, dvs. att fungera framgångsrikt i olika miljöer. Moderna intelligenstester ämnar mäta intelligens som en allmän färdighetsfaktor g, som kan uppdelas vidare i flytande intelligens gf och kristalliserad intelligens gc. Kristalliserad intelligens härrör från inlärda faktorer och fastställs genom tester som baseras på fakta och förmågan att utnyttja tidigare inlärd kunskap Flytande intelligens är ren intellektuell snabbhet och styrka, som reflekterar med vilken hastighet informationen flödar genom hjärnan. Flytande intelligens fastställs genom förmågan att lösa helt nya problem på ett kreativt sätt. För att på bästa sätt mäta flytande intelligens tittar vi på individens hastighet att lösa specifika problem. Historien bakom TST/GIA ThomasTST och ThomasGIA konstruerades i mitten av 1980-talet på uppdrag av engelska myndigheter sedan länge varit stora användare av tester för urval och utbildning. TST/GIA utvecklades utifrån kunskapen om vad som gör en mental uppgift svår. Kunskapen kom från publicerade undersökningar på specifika kognitiva förmågor vilka återfinns i respektive deltest. GIA /TST har genomgått forskning och validering i mer än 10 år och svarar på frågor som: Hur anpassningsbar är kandidaten till förändringar? Hur hanterar kandidaten befattningens mentala krav? Är kandidaten en snabb problemlösare? Hur snabbt svarar kandidaten på utbildning? Thomas GIA/TST har genomgått forskning och validering i mer än 10 år.

4 Normalfördelning Percentil När någonting är normalfördelat, så innebär det att alla observationer placerar sig runt medelvärdet på samma sätt på båda sidorna. De allra flesta mätvärden hamnar nära medelvärdet. En normalfördelningskurva har alltid formen av en kulle men ser olika ut beroende på medelvärdet och standardavvikelsen. Definition: Normalfördelningen är spridningen av information där de vanligast förekommande värdet är i mitten av intervallet och andra sannolikheter fördelas symmetriskt i båda riktningarna. Normer I allmänna termer avser en norm ett beteendemönster eller prestation som är typisk för en grupp eller ett samhälle. Definition: I statistiska termer står normer för ett antal, värde eller en nivå som är representativ för en grupp och kan användas som en bas för jämförelse av individuella resultat. Normgrupp En normgrupp är etablerad när en tillräckligt stor andel personer från målgruppen har testats och resultaten har visat sig vara representativa för befolkningen. När en normalfördelningskurva är etablerad, identiferas medelvärdet för gruppen. Olika grupper har olika normer. Utifrån att titta på en persons faktiska resultat eller råpoäng kan det vara svårt att avgöra hur väl individen presterade i jämförelse med andra i gruppen. Eftersom vi vet att testresultaten är normalfördelade kan vi omvandla dem till percentiler. Percentiler gör det möjligt för oss att införa en kandidats enskilda råpoäng på normalfördelningskurvan och jämföra individen mot resten av gruppen. Definition: En percentil är någon av de 99 numrerade delar, som delar en uppsättning resultat i 100 lika stora delar. Procentuell ranking Percentilen relaterar individens resultat mot normgruppen. Eftersom de flesta människor förväntas hamna runt medelvärdet är percentilområdena närmare varandra när de närmar sig medelvärdet. Den individuella percentilen visar hur stor del av gruppen som presterar bättre eller sämre än kandidaten. Definition: Ett resultat presenterat som en percentil och representerar den procent av resultaten som hamnar under den. Om ett resultat är på 50:e percentilen indikerar det att 49% av urvalsgruppen presterar sämre än det. Definition: Ett stort urval ur en generell population mot vilken den individ som testas kan jämföras med. MEDEL Procentuell ranking GTQ

5 Perceptuell snabbhet Lägga märke till detaljer Uppfatta rätt och fel Prioritera rätt och fel Ta till sig ny information Slutledningsförmåga Dra slutsatser Hantera komplexa uppgifter Resonera logiskt Tänka strategiskt Spatial förmåga Tänka tekniskt abstrakt Mentalt visualisera Se hur former och mönster passar ihop GTQ Mäter: Flytande intelligens Koncentration Respons på utbildning Mental hastighet Förmågan att lära sig snabbt Numerisk snabbhet Hantera siffror Analysera kvantitativa koncept Intuitivt förstå numeriska samband Arbetsminne TST Ordförståelse GIA Uttrycka sig i skrift Koncentrera sig i långa perioder Hantera verbal information Hantera verbal information Förstå skriftliga eller muntliga instruktioner Uttrycka sig språkligt

6 Analys av TST/GIA resultaten och tolkningsprocessen Steg 1 Titta på kandidatens generella resultat - Titta på första eller sista sidan i rapporten där resultaten visas grafiskt. Punkter att uppmärksamma: Vilka är de högsta resultaten? Vilka är de lägsta resultaten? Vilken är formen på kurvan? Är det en generalistprofil där de flesta deltesten hamnar på samma nivå? Är det en specialistprofil där det finns uttalade höga och låga resultat? Steg 2 Titta på de individuella deltesten - Undersök resultaten för varje deltest i relation till normgruppen Punkter att uppmärksamma: Ha befattningen och dess krav i åtanke. Vilka specifika förmågor är viktiga för befattningen? Hur har kandidaten presterat i de deltester som mäter dessa förmågor? Vilka strategier kan användas utifrån resultaten? Hur ser den här kandidatens resultat ut i jämförelse med en person som redan har befattningen? Hur ser den här kandidatens resultat ut i jämförelse med gruppen? Är befattningen av strategisk eller operativ karaktär? Steg 3 Titta på kandidatens totala resultat - Jämför kandidatens resultat i relation till de förutsättningar som kommer finnas i den tänkta befattningen. Punkter att uppmärksamma: Kommer det finnas stort behov av nyinlärning i rollen? Hur mycket erfarenhet har kandidaten? Hur mycket tid finns tillgängligt för utbildning? Kräver befattningen någon som behöver komma igång snabbt? Är befattningens arbetsuppgifter rutinmässiga och repetitiva? Steg 4 Titta på hastighet och noggrannhet - Individens resultat i relation till antal färdigställda uppgifter och korrekt besvarade. Punkter att uppmärksamma: Noggrannheten i varje specifikt deltest. Nivån på noggrannhet måste verifieras genom att titta på deras verkliga arbetsstil. Arbetar den här personen snabbt men inkorrekt? Är den här personen långsam men noggrann? Jämför resultaten med ThomasPPA för att få mer information. Kom ihåg: Ha alltid arbetsmiljön och befattningens krav i åtanke Råpoäng: Visar hur många frågor som besvarades och hur många som var korrekta. Justerat resultat: Råpoäng vilka automatiskt har blivit justerade för att minimera effekten av chansning. Procentuell ranking: Resultat i relation till normgruppen. Visar ett intervall med personer med högre eller lägre resultat. Total procentuell ranking (GTQ): En indikation på en persons förmåga att lära sig (även beskrivet som flytande intelligens )

7 Grundläggande tolkning av TST/GIA resultaten Procentuell nivå % Tolkning Resultat Förmåga Väldigt lågt 0-3 Tar mycket lång tid på sig att ta till sig information Har mycket svårt att hantera ny information Att lära sig saker tar mycket lång tid Svarar mycket långsamt på förändring Lågt 4-15 Tar förmodligen lång tid på sig att ta till sig information Har förmodligen problem att snabbt hantera ny information Att lära sig nya saker tar lång tid Svarar förmodligen långsamt på förändring Flytande intelligens Mentala resurser Respons på utbildning Inlärningsförmåga Mental processhastighet Koncentrationsförmåga Förmågan att komma igång snabbt Under medel Ligger i undre medelspannet vad gäller: Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Medel Ligger inom medelspannet vad gäller: Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Över medel Ligger i övre medelspannet vad gäller: topp 34% Ta till sig ny information Hantera förändringar Svara på utbildning Högt topp 14% Tar mycket snabbt till sig ny information Upplever det mycket enkelt att snabbt hantera ny information Lär sig nya saker mycket snabbt Svarar mycket snabbt på förändring Exceptionellt, 97 + Tar exceptionellt snabbt till sig ny information topp 3% Upplever det extremt enkelt att snabbt hantera ny information Lär sig nya saker exceptionellt snabbt Svarar extremt snabbt på förändring

8 Faktorer att ha i åtanke: Vid en rekrytering ska resultaten sättas i relation till befattningen. Låga resultat: Om, erfarenhet finns och nyinlärning inte är relevant för befattningen, behöver inte ett lågt resultat vara en begränsning. Om befattningen däremot innefattar en hög grad av självständigt arbete, föränderliga arbetsuppgifter samt krav på strategisk kompetens kan låga resultat vara en begränsade faktor. Höga resultat: Om arbetsmiljön inte är varierande nog, kan det resultera i att medarbetaren blir intolerant och tröttnar fort på arbetsuppgifterna. Kandidater med höga resultat är sannolikt mentalt snabba. När de interagerar med individer som inte hanterar information lika snabbt, kan det finnas risk för att de inte ger dem tillräcklig tid att förstå och de kan uppleva det svårt att kommunicera effektivt. Perceptuell snabbhet Slutledningsförmåga Numerisk snabbhet Spatial förmåga Arbetsminne Ordförståelse TST GIA Förmågan att Lägga märke till detaljer Uppfatta rätt och fel Prioritera rätt och fel Ta till sig ny information Dra slutsatser Hantera komplexa uppgifter Resonera logiskt Tänka strategiskt Hantera siffror Analysera kvantitativa koncept Intuitivt förstå numeriska samband Tänka tekniskt abstrakt Mentalt visualisera Se hur former och mönster passar ihop Uttrycka sig i skrift Koncentrera sig i långa perioder Hantera verbal information Hantera verbal information Förstå skriftliga eller muntliga instruktioner Uttrycka sig språkligtt Möjliga begränsningar vid låga resultat Agerar långsammare Arbetar med mindre noggrannhet/ precision Har problem med att sätta sig in i stora mängder information Missar detaljer av betydelse Sämre på att vidhålla information och lösa teoretiska uppgifter Behöver extra tid för att dra slutsatser Verkar som en mindre stark problemlösare Långsam med sifferuppgifter Bristande numerisk känsla Lägre koncentrationsförmåga Är långsam på att jämföra och utvärdera olika numeriska alternativ Sämre på mental visualisering Sämre på att tolka diagram och former Kan vara olämplig för design eller mekaniska konstruktioner Blir kanske lätt distraherad Lätt för att tappa koncentrationen Behöver tid för inlärning av nya färdigheter och kompetenser Är sämre på att ta till sig en större mängd text Är långsam att identifiera ord som har liknande eller motsatt betydelse Kan använda fel ord för sammanhanget Möjliga strategier Kontrollera ditt arbete en extra gång Undvik uppgifter där du måste kontrollera många detaljer Undvik uppgifter där du måste använda mycket tid på inläsning av material Förbered dig väl när du skall presentera något för andra Undvik uppgifter där långvariga förhandlingar är ett framgångskriterium Förbered dig inför förhandlingssituationer Efterfråga numerisk information på olika sätt, tabeller, bilder, skriftligt material etc Se till att ha en miniräknare Be om ytterligare support vid ex. budgetgenomgång Använd former, mallar, arbetsblad om det är möjligt. Ha skriftliga förklaringar av flödesscheman och diagram Ha skriftliga instruktioner istället för kartor Ha modeller istället för arkitektritningar Fastställ att referensmaterial finns tillgängligt Se till att uppfräschningsutbildning erbjuds Dela upp större, svårare uppgifter i mindre delar Se till att perioder som kräver hög koncentration inte är för långa Använd grundläggande svenska Ha uppslagsbok tillgänglig Fråga efter förtydliganden om du är osäker Korrekturläs Frågor att ställa vid återkoppling Hur ofta upptäcker du fel som andra missar? Hur snabbt/lätt hittar du det relevanta i en informationstext? Hur uppfattar du din egen inlärningskapacitet? Hur hanterar du problemlösning? Hur ofta behöver du läsa instruktioner ytterligare en gång? Är du benägen att dra för snabba slutsatser? I vilken utsträckning behöver du betänketid för att fatta beslut? Hur bekväm är du med att snabbt hantera siffror? Hur hanterar du presentation av nyckeltal? Hur snabbt och enkelt kan du jämföra former och se om de passar ihop? Hur hanterar du teknisk problemlösning? Hur klassar du din koncentrationsförmåga? I vilken utsträckning förlitar du dig på referensmaterial snarare än på minnet? Hur hanterar du verbal/skriftlig information? Har du ett stort ordförråd? Hur snabbt tar du till dig verbala/ skriftliga instruktioner? Hur ofta använder du ord tagna ur sitt sammanhang?

9 Egenskaper, fördelar och användningsområden Vilka egenskaper har ThomasTST? Oberoende, validerat och normativt kapacitetstest som består av 5 deltest: Perceptuell snabbhet: Slutledningsförmåga: Arbetsminne: Numerisk snabbhet: Spatial förmåga: Total testtid (exkl instruktioner): 3 minuter 4 minuter 4 minuter 4 minuter 5 minuter 20 minuter Normerad mot yrkesverksam population Mätning och resultat relevant för arbetsprestation Kräver ingen arbetslivserfarenhet Tidseffektiv Vilka egenskaper har ThomasGIA? Oberoende, validerat och normativt kapacitetstest som består av 5 deltest: Slutledningsförmåga: 5 minuter Perceptuell snabbhet: 4.25 minuter Numerisk snabbhet: 2 minuter Ordförståelse: 2.5 minuter Spatial förmåga: 2 minuter Total testtid (exkl instruktioner): 16 minuter Normerad mot yrkesverksam population Mätning och resultat relevant för arbetsprestation Kräver ingen arbetslivserfarenhet Tidseffektiv Hur implementeras TST/GIA i organisationen? Utbildning: 1 dag Individuellt intyg Löpande konsultsupport Testning: Online (GIA) eller papper och (TST) Rapporter genereras via datorn Normgrupp baserad på yrkesverksam population Några nyckelstyrkor Snabbt och enkelt att administrera Objektivt och rättvist Noggrann och pålitlig förutsägelse av en persons förmåga Minskar subjektivitet - mäter förmågor som kan vara svåra att fastställa med andra metoder Icke diskriminerande avseende utbildningsnivå Relevant för alla nivåer i organisationen inom alla befattningar Identifierar talanger inom organisationen Minskar utbildnings-, och utvecklingskostnader Ger underlag för benchmark Identifierar intellektuella gap och kommunikationsproblem Kopplingar till HR-strategi för att öka prestation och maximera avkastningen på investeringar i personalen Minskar personalomsättningen Ger en professionell bild till kandidaterna Följande information får du från GIA/TST: Inlärningskapacitet Mental hastighet Flytande intelligens Hastighet och precision Verbal slutledningsförmåga Problemlösning Numerisk manipulering Koncentrationsförmåga Lagring och hämtning av information Mental visualisering Vilka organisatoriska utmaningar kan GIA/TST hjälpa till med: Screening Identifiera företagets talanger Dåliga prestation Personliga utvecklingsplaner Inriktning av utbildningsprogram Ineffektiv ledning Sämre presterande team Successionsplanering Hög personalomsättning

10 ThomasGIA är ett av ThomasSystemets verktyg som möjliggör för företag att öka prestationenen hos individer och grupper. Våra verktyg samverkar för att ge dig en fullständig inblick i vad som gör människor framgångsrika - deras beteenden, personlighet, lämplighet och kapacitet. Använd Thomas verktyg för att: Rekrytera Behålla Utveckla Leda Attrahera Motivera Medarbetarsamtal Bristande prestation Scanna Kreativt engagemang Prestationsgenomgång Högpresterare Urval Effektivisera rekryteringen Förbättra intervjukvalitet Skapa lojalitet Konfliktslösning Omstrukturera roller Coachning & mentorskap Ledarskap & styrning av medarbetare i frontlinjen Kommunikation & interna relationer Skapa fokuserade chefer Produktivitet & effektivitet Teamprestation Identifiera talanger Öka produktiviteten Karriärutveckling Omorganisation Utvärdering inför befordran Skapa lojalitet Teameffektivitet Förbättra chefers kunskap om sina medarbetare Thomas har varit i spetsen för bedömningsinstrument i 30 år. Våra verktyg finns på 56 språk och har en närvaro i över 60 länder. Idag arbetar vi med företag och utbildade Thomasanvändare världen över. Våra kunder finns i alla sorters verksamheter av alla storlekar, vilka genomför över 1,5 miljoner analyser varje år. Kontakta oss på om du vill veta mer Thomas International 2012 SF/120807

Procentuell rankning Uppfattningsförmåga Slutledningsförmåga Siffertal, snabbhet och

Procentuell rankning Uppfattningsförmåga Slutledningsförmåga Siffertal, snabbhet och TST Privat & Konfidentiellt den 20 februari 2008 Eddie W Poäng Standardiserade Resultat Gjorda - Korrekta = Fel Korrigerad poäng Procentuell rankning Uppfattningsförmåga 53 49 4 48 96 Slutledningsförmåga

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: ingenting utöver grundskola. Ledarskapserfarenhet: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@mail.com Födelseår: 1966 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige ingenting

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20

Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: , 16:20 Sid 1 av 7 Obs! Beakta sekretess. TESTRESULTAT Rapport framtagen: 11.0.2011, 16:20 Kod Efternamn Förnamn Ålder Referent Frågeställning: CP00AM0000 CP00AM0000 5;0 År Löpnummer: Version: D0000XCP00 4.5 Endast

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Bästa praxis för medarbetarsamtal

Bästa praxis för medarbetarsamtal Bästa praxis för medarbetarsamtal En digital guide www.thomasinternational.net 1 Innehåll 3 Introduktion 4 Enskilda Fastställa mål och tillvägagånssätt samtal 7Halvårsuppföljning 8Årlig avstämning 6Användning

Läs mer

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar

PEOPLE TEST LOGIK. Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar PEOPLE TEST LOGIK Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta intelligens- och skicklighetsparametrar Logik- och skicklighetstest I takt med, att det ställs stadigt ökande krav till både ledare och

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av:

Tolkningsrapport. Namn: Anna Karlsson. E-postadresser: Födelseår: Testdatum: Rapport beställd av: Tolkningsrapport Namn: E-postadresser: Anna Karlsson Anna.Karlsson@assessio.se Födelseår: 1980 Kön: Nationalitet: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Ledarskapserfarenhet: Arbetstyp: Kvinna Sverige kandidat

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström Rapport för: Mattias Söderström Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Att komma igång med Q-global för AWMA-2

Att komma igång med Q-global för AWMA-2 Att komma igång med Q-global för AWMA-2 Du kommer först till denna sida där du loggar in med dina inloggningsuppgifter. Klicka på Ny Testperson. Nedanstående sida visas. Här skriver du in bakgrundsinformation

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Maximera din inlärning. Namn Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Maximera din inlärning Namn Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inledning För att kunna hänga med i förändringstakten på dagens arbetsmarknad har det blivit allt viktigare

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning?

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning? När vi nu lärt oss olika sätt att karaktärisera en fördelning av mätvärden, kan vi börja fundera över vad vi förväntar oss t ex för fördelningen av mätdata när vi mätte längden av en parkeringsficka. Finns

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013. Daniel Ulr

Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013. Daniel Ulr Ett Kompendium utgivet av Ekängens HVB & Halvvägshus 2013 Ekängens nya olog neuropsyk i ic Daniel Ulr Neuropsykologisk utredning som ett viktigt led i vidare kartläggning och förståelse för Din klients

Läs mer

Testteori och kartläggning

Testteori och kartläggning Testteori och kartläggning Göteborg 19 maj 2010 Christer Jacobson Läsutveckling Kronoberg Linnéuniversitet, Växjö Vad jag tänker prata om Först något om utredningar på olika nivåer Nivåer inom individen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog

Kognitionskunskap för bättre kommunikation. Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap för bättre kommunikation Beata Terzis med.dr, leg.psykolog Kognitionskunskap För att bemöta personer med nedsatt kognition på ett adekvat sätt är kunskap om kognition nödvändigt Kognitionskunskap

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även

- Problem med olika delar av lärandet utöver matematiken. Forskning visar problem med auditivt men även Björn Adler 2008 Forskning & Dyskalkyli Låg Number sense är huvudproblemet vid Dyskalkyli (DSM-5) - tioåringar med dessa problem presterar ofta på 5-6 årings nivå - gräns vid testning i forskning är -1,5

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Anbudsgivaren ska offerera ett (1) test/instrument per erbjudet område. ja ja

Anbudsgivaren ska offerera ett (1) test/instrument per erbjudet område. ja ja Tester och instrument för arbetspsykologisk utredning Bilaga 1 Af-2011/311634 Prövning av generella ska-krav kravspecifikation Nr Rubrik Ska-krav Allmänna anbudsförutsättni 2 ngar 3 Generella krav för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke + Kvantitativ strategi viktiga begrepp II Wieland Wermke + Viktiga begrepp n Variabel: ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde (platshållare), till exempel ett reellt tal.

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg.

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. psykoterapeut EXEKUTIVA FUNKTIONER KAPTENEN PÅ KOMMANDOBRYGGAN EXEKUTIVA FUNKTIONER

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060

ESSÄ. Min syn på kompetensutveckling i Pu-process. Datum: 2006-04-26. Produktutveckling med formgivning, KN3060 ESSÄ Min syn på kompetensutveckling i Pu-process Datum: 2006-04-26 Produktutveckling med formgivning, KN3060 Utfört av: Kim Hong Tran Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand INLEDNING INLEDNING ESSÄNS

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 som coachar viljekraft Utan tvekan har chefers och medarbetares arbetsbelastning ökat under de senaste 15 åren. Höga krav, högt tempo och långa

Läs mer

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/

https://www.skolinspektionen.se/sv/rad-och-vagledning/framgang-i-undervisningen/ EXTRA ANPASSNINGAR Hur gör man? VAD SÄGER LAGEN? Varje elev har rätt till ledning och stimulans efter behov och förutsättningar. Skolan ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser (3 kap 3 ). Detta

Läs mer

Vad är en designprocess?

Vad är en designprocess? Vad är en designprocess? En designprocess är organisation och ledning av människor och den information och kunskap de tar fram vid utvecklingen av en produkt Vilka variabler kan vi kontrollera? Hur mäter

Läs mer

Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance

Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance Dr Sofia Sjöberg Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi Syftet med avhandlingen

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Business Case EQ-i. Chefer, New Zeeland Telecom. ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor.

Business Case EQ-i. Chefer, New Zeeland Telecom. ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor. Business Case EQ-i Chefer, New Zeeland Telecom ROI: 48 % av det som skiljde hög- från lågpresterarna kunde kopplas till deras EQ-förmågor. Källa: EI and Return on Investment: www.mhs.com 1 Business Case

Läs mer

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se

Psytest AB s METODKATALOG. Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Psytest AB s METODKATALOG Psytest AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, www.psytest.se Innehållsförteckning Sida 2 Psytest AB 3 LSI-Ledarstilsinventorium 4 LSI-Omvärldsanalys 5 BP-Basprofil 6 Begåvningstest

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad

i samarbete med LPADATA Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Bertil Mårdberg, professor Josefin Södergård, Göteborg Stad Assessment Center Guidelines and Ethical Considerations for Assessemnt Center Operations International Journal of Selection and Assessment Volume

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Att välja sin framtid entreprenörskap

Att välja sin framtid entreprenörskap Ämne: Teknik Strävansmål - utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle, - utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna

Läs mer

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles.

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Motivationsundersökning 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer