PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (31) Paragrafer Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Rune Persson (S), 2:e vice ordförande Jens Westring (M) Jacob von Post (M) Christer Johansson (C) Bert-Inge Karlsson (KD), tjg ersättare för Bodil Andersson (KD) Tommy Cedervall (FP) Eva Stjärnlind (S) Kerstin Persson (S) Gunilla Svensson (S), tjg ersättare för Hans-Erik Lundgren (S) Christian Hendlertz (SD), tjg ersättare för Therese Borg (SD) Övriga närvarande Kenneth Dådring (M), ej tjg ersättare Lars-Åke Svensson, kanslichef Björn Samuelsson (M), ej tjg ersättare Boje Jarl, ekonomichef Jan-Olof Karlsson (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Richard Johansson (FP), ej tjg ersättare Carina Andersson (V), ej tjg ersättare Olle Nilsson (S), ej tjg ersättare Göran Sjögren (S), ej tjg ersättare 26-32, Eva Larsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Jacob von Post Kommunkansliet Eva Larsson Kenneth Dådring Jacob von Post ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Eva Larsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (31) Innehållsförteckning: 26 Avsägelse av politiska uppdrag från Bengt Svensson 27 Avsägelse av politiska uppdrag från Rune Persson 28 Avsägelse av politiska uppdrag från Ann-Sofie Karlsson 29 Ändring av firmateckning 30 Motion angående översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner inom Klippans kommun- Svar 31 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen Köp av televäxel 33 Bidrag till föreningar för år Strukturplan för Skåne Nordväst 35 Granskning av kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd. 36 Utlåning till leaderprojektet Polemanska huset 37 Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB 38 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun, verksamhetsplan för Finansiella rapporter 2014 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (31) 40 Internbudget Delegationsärende 42 Informationsärende Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (31) 26 Avsägelse av politiska uppdrag från Bengt Svensson KS Ärendet Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby har avsagt sig uppdrag såsom ledamot och ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, ledamot i Styrgrupp 6K, Brottsförebyggande rådet, Samarbetskommittén Skåne Nordväst och Styrgrupp för sanering av f.d. Läderfabriken. Beslutsunderlag Bengt Svenssons avsägelse Kommunstyrelsens beslut 1. Bengt Svensson (M) befrias från uppdraget som ledamot och ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, ledamot i Styrgrupp 6K, Brottsförebyggande rådet, Samarbetskommittén Skåne Nordväst och Styrgrupp för sanering av f.d, Läderfabriken från och med Till ny ledamot och tillika ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, utses Kenneth Dådring (M), Spången 370, Ljungbyhed från och med för resterande del av mandatperioden. 3. Till ny ledamot i Styrgrupp 6K, Brottsförebyggande rådet, Samarbetskommittén Skåne Nordväst och Styrgrupp för sanering av f.d. Läderfabriken utses Kenneth Dådring (M), Spången 370, Ljungbyhed från och med för resterande del av mandatperioden. 4. Till ny ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott utses Jacob von Post (M), Finessvägen 11, Klippan från och med för resterande del av mandatperioden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (31) 27 Avsägelse av politiska uppdrag från Rune Persson KS Ärendet Rune Persson (S), Kapellgatan 2b, Klippan har avsagt sig uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, som ledamot i Styrgrupp 6K, Samarbetskommittén Skåne Nordväst, Styrgrupp för sanering av f.d. Läderfabriken samt Kollektivtrafikgruppen. Beslutsunderlag Rune Perssons avsägelse Kommunstyrelsens beslut 1. Rune Persson (S) befrias från uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, ledamot i Styrgrupp 6K, Samarbetskommittén Skåne Nordväst, Styrgrupp för sanering av f.d. Läderfabriken samt Kollektivtrafikgruppen från Till ny ledamot och tillika 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens Arbetsutskott utses Kerstin Persson (S), Gåntorpsvägen 30, Klippan från och med för resterande del av mandatperioden. 3. Till ny ledamot i Styrgrupp 6K, Samarbetskommittén Skåne Nordväst, Styrgrupp för sanering av f.d. Läderfabriken samt Kollektivtrafikgruppen utses Kerstin Persson (S), Gåntorpsvägen 30, Klippan från och med för resterande del av mandatperioden. 4. Till ny ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott utses Rune Persson (S) från och med för resterande del av mandatperioden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (31) 28 Avsägelse av politiska uppdrag från Ann-Sofie Karlsson KS Ärendet Ann-Sofie Karlsson (KD), Vedbyvägen 20, Klippan har avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Beslutsunderlag Ann-Sofie Karlssons avsägelse Kommunstyrelsens beslut 1. Ann-Sofie Karlsson befrias från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott. 2. Till ny ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott utses Peter Kromnow (KD), Vessmantorpsvägen 2, Ljungbyhed för resterande del av mandatperioden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (31) 29 Ändring av firmateckning KS Ärendet Förslag till revidering av beslut om firmateckning föreligger på grund av att Bengt Svensson (M) begärt sig befriad från samtliga politiska uppdrag i Klippans kommun. Kommunfullmäktige har beslutat utse Kenneth Dådring (M) som ordförande i Kommunstyrelsen. Kenneth Dådring införs som firmatecknare istället för Bengt Svensson avseende beslut om firmateckningsrätt punkt 1 och 2. Kommunstyrelsens beslut 1. Med giltighet fr.o.m då tidigare uppdrag upphör att gälla, bemyndigas Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Dådring, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carl-Axel Wilhelmsson, 2:e vice ordförande Rune Persson, kommundirektör Hans-Åke Lindvall, ekonomichef Boje Jarl, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm, Björn Ljungdahl eller Stefan Månsson att med kontrasignation av ekonomiassistenterna Bodil Olsson, Marie Waak, Wieslawa Broström eller Anita Möllerstedt utfärda anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnder eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser o d. 2. Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av Kenneth Dådring, Carl-Axel Wilhelmsson eller Rune Persson i förening med Lars-Åke Svensson, Hans-Åke Lindvall eller Boje Jarl. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (31) 30 Motion angående översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner inom Klippans kommun- Svar KS Ärendet Kristdemokraterna har inkommit med motion och pekar på nödvändigheten av att, med anledning av kommunens ekonomiska läge, göra en översyn av förvaltningarnas ledningsorganisationer i Klippans kommun. Kommunalråd, Bengt Svensson har lämnat svar på motionen och menar att man rent generellt kan konstatera att Klippans kommun har en ganska stor förvaltningsorganisation med såväl administrativ och ledningspersonal samt olika specialhandläggare. Kommunalråd Bengt Svensson yttrar sig vidare enligt nedan. Den kommunala verksamheten är mångfacetterad med i runda tal cirka 35 olika verksamheter där några är riktigt små medan de riktigt stora är exempelvis grundskola och äldreomsorg. Verksamheten omsluter totalt cirka 1 miljard kronor. Antalet anställda kan definieras på ett par sätt exempelvis antalet tillsvidareanställda som 2013 var cirka 1300 personer där man bör notera att det till detta kommer ett stort antal visstidsanställda. Antalet personer som under ett år är eller har varit anställda, framgår av det antal kontrolluppgifter som går ut i samband med årsskiftet som nu senast var drygt 2700 personer. Antalet chefer är i sammanhanget en intressant uppgift. Definierar man chef med ledare med ansvar för att hålla medarbetarsamtal så uppgår dessa idag till cirka 70 personer. Ett stort antal till numerären men det ger trots detta enbart en ledartäthet med mer än 20 anställda i genomsnitt per ledare. Denna kan jämföras med näringslivet som ligger närmare det dubbla i ledartäthet. Denna fråga diskuteras ständigt och då med inriktningen att säkerställa att ingen ledare har allt för många underställda att ansvara för. Helt enkelt för att säkerställa att rätt saker görs och på rätt och effektivt sätt. Erfarenheterna från 90-talet talar sitt tydliga språk att för låg ledartäthet kostar såväl pengar, kvalitet som brister i arbetsmiljö och olikheter i service. Man kan även notera att ett antal av kommunens chefer är såväl ledare som direkta handläggare där chefskapet är den mindre delen av anställningen. Förändringar sker ständigt för att såväl hantera kompetensfrågor som för att få hög effektivitet. Exempel på detta är samverkan inom upphandling som sker i samverkan med Åstorps och Perstorps kommuner. Andra samarbeten med samma syfte har runnit ut i sanden. Exempel på detta är tankarna på gemensam lönehantering i flera kommuner där effektivitetsvinsterna skulle vara påtagliga. Av olika skäl genomfördes inte samordningen. Man kan dock konstatera att utredningarna som låg till grund trots allt resulterade i vissa besparingar i Klippans lönehantering. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (31) Det sker en ständig prövning vid återbesättande av vakanta tjänster. Detta är just nu p.g.a det ekonomiska läget särskilt aktuellt med särskilda direktiv kring hur detta skall hanteras vilka är om inte klara så på gång. Man kan dock inte utesluta att stöd- och ledningsfunktionerna kan vara ojämnt fördelade mellan olika verksamheter. Just nu har det krävts en del ganska svårlösta prioriteringar för att få fram resurser för att ge bättre och adekvat stöd till socialförvaltningen vilket är en förutsättning för att få fram beslutsunderlag m.m. som krävs för att få ordning på förvaltningens ekonomi. Å andra sidan kan man konstatera att när sådana här situationer uppstår ökar fokus på översyn av såväl verksamhet som administration. Med andra ord: Inget ont som inte har något gott med sig. Att i dagens situation genomföra en större utredning kring förvaltningarnas ledningsfunktion är inte möjlig på grund av att all kraft bör läggas på att få kontroll över dagsläget. Man kan dock ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen, genom exempelvis utvecklingsstrategen, att under 2014 ta fram underlag som tydliggör hur stor del av kostnaderna i de större verksamheterna som är ledning och administration (s.k. overhead). I uppdraget skulle även ingå att göra adekvata jämförelser med övriga kommuner inom 6 K samt i övrigt tillföra fakta som kan vara av intresse för frågeställningen i motionen Beslutsunderlag Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion bilaga Ks 30/14. Beredningsförslag Arbetsutskottet , 24. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 1. Uppdrag med ovanstående inriktning ges till kommunledningsförvaltningen. 2. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (31) 31 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2013 KS Ärendet Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Beslutsunderlag Beredningsförslag Arbetsutskottet 27. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Yrkande Tommy Cedervall (FP) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på Arbetsutskottets förslag. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen finner ordföranden att Kommunstyrelsens bifallit Bengt Svenssons yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag om att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen beslut 1. Godkänner kommunledningsförvaltningens och teknisk förvaltnings verksamhetsberättelser för Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att göra viss redaktionell ändring i verksamhetsberättelsen under rubriken Årets verksamhet enligt följande. Två större markhändelser var dels försäljningen av den 40 ha stora Östra Ljungby skog, dels försäljningen av Naturbruksgymnasiets byggnader med tillhörande mark. Vid en försäljning av Naturbruksgymnasiets samtliga fastigheter hade detta medfört en reavinst för Kommunen. Då köparna kom att förvärva del av fastigheterna med skolans samtliga byggnader samt arrenderar del av jordbruksmark kom försäljningen att innebära en reaförslut för kommunen. 3. Godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 vilken ingår i kommunens årsredovisning som överlämnas till Kommunfullmäktige. Reservation Tommy Cedervall (FP) reseverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (31) 32 Köp av televäxel KS Ärendet Samverkanskommunerna i 4K 1 har 2013 har sagt upp avtal med Telia avseende drift och support av televäxel. Avtalen upphör den 30 juni Telia äger växeln vilken leasas av 4K. Skälet till uppsägningen är att få kontroll över telefonins strategiska utveckling, lägre kostnader genom samordning inom 6K 2 av drift och support. Telia har i samband med 4K:s uppsägning informerat om att de avvecklar samtliga befintliga avtal avseende analoga anslutningar (Anatelförbindelser). Telia höjer priserna med ca 90 % för analog telefoni. Telia arbetar för att kunderna ska lämna det analoga nätet och gå över till det digitala (IP-telefoni, Mex-telefoni eller annat alternativ). IT- och växelansvariga inom 6K har med anledning av ovanstående diskuterat följande frågeställningar. 1. Inventering av växelstruktur och utköp av befintlig växel för 4K. 2. Upphandling av drift/support och uppgraderingar inom ramen för 6K samt biträde av sakkunnig. 3. Övergång från analoga nätet till digitala förbindelser. Inventering av växelstruktur och köp av televäxel 4K. Framställan om utköp skall vara Telia tillhanda senast (3 månader innan avtalens slutdatum). Telia har lämnat pris om totalt kr per vilket fördelats av Telia mellan 4K enligt följande. Klippans kommun Örkelljunga kommun Perstorps kommun Åstorps kommun Summa kr kr kr kr kr För att få tillförlitligt underlag har Konsultföretaget WSP anlitats för inventering av teknik och växelstruktur. WSP belyser struktur och frågan om utköp i underlag Inventering televäxel 4K daterat och Lösningsförslag. 1 Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga 2 Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga, Bjuv och Svalöv Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (31) WSP rekommenderar att 4K köper befintlig televäxel samt genomför upphandling av nytt serviceavtal (drift och support) inkl. uppgraderingar. Det noteras att Bjuv och Svalöv äger sina televäxlar som är kompatibla med tekniken inom 4K. Upphandling av drift/support och uppgraderingar av växel 6K samt biträde av sakkunnig. Kostnad för televäxel 4K bedöms vara mycket hög. Det är fördelaktigt med upphandling av drift/support inom ramen för 6K. Volymen som de 6 kommunerna representerar gör att uppdraget blir så intressant för leverantörerna att de vågar lämna anbud även på underhåll av viss äldre teknik. Samverkan skapar en större aktör och därmed bättre möjligheter till konkurrenskraftiga anbud. För att upphandling ska kunna vara genomförd till den 1 juli 2014 krävs att förfrågningsunderlag skickas ut senast februari/ mars Då det krävs specialkompetens vid upprättande av förfrågningsunderlag krävs biträde. Då konsultföretaget WSP tidigare bistått Bjuv och Svalöv med motsvarande upphandling och tillika genomfört inventering åt 4K är det fördelaktigt att de bistår. Övergång från analoga nätet till digitala förbindelser. Telia har uppgett att de höjer priserna för anatelförbindelser (kopparkabel) från den 1 juli 2014 med ca 90 %. Telia höjer priserna pga. att deras dotterbolag Scanova (ägare av analoga nätet) höjer priserna gentemot alla aktörer inklusive moderbolaget Telia. Priserna för analoga anknytningslinjer fördelas mellan samverkanskommunerna inom 4K utifrån andelstal 3 enligt samverkansavtal. Kostnaderna uppgår år 2013 till totalt ca kr och med fördelning utifrån befolkningstal erhålles, grovt avrundat, följande. Åstorp Klippan Örkelljunga Perstorp Summa ca kr/mån ( kr/år) ca kr/mån ( kr/år) ca kr/mån ( kr/år) ca kr/mån ( kr/år) ca kr/mån (ca kr/år att fördela enligt samverkansavtal) 3 Befolkningstal är fördelningsnyckel Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (31) WSP förordar att det analoga nätet avvecklas då det är en dyr lösning som kommer att bli ännu dyrare. WSP förordar även att respektive samverkanskommun i framtiden svarar för sina egna anatelförbindelser och därmed själva bestämmer över avvecklingstakten. Det kan noteras att Telia inte accepterat förslag från 4K om att kostnadsfritt lämna Mex eller IP- licenser i utbyte mot analoga licenser. Sammanfattningsvis Med beaktande av vad som redovisats ovan och i bilagor är bedömningen att köp av växel och upphandling av drift/support ger valfrihet avseende framtida telefoni samt lägre kostnader. Genom att köpa växeln äger samverkanskommunerna själva frågan om telefonins framtida utveckling. Då telefonin alltmer digitaliseras är det väsentligt att kommunerna har handlingsfrihet. Minskade kostnader för drift/support slår igenom först år 2015 då besparingar för andra halvåret 2014 tas ut av högre kostnader (licenskostnader, biträde med upphandling m.m.). För att snarast möjligt minska kostnader för det analoga nätet är det väsentligt att respektive kommun påbörjar arbetar med att minimera antalet analoga linjer. Då respektive samverkanskommun i framtiden svarar för sina analoga förbindelser ökar incitamentet för översyn. Beslutsunderlag Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Köp av Klippans kommuns andel av televäxel 4K godkänns. 2. Finansieringen om kr tas från Kommunstyrelsens anslag för investeringar. 3. Upphandling gemensamt inom ramen för 6K avseende support, underhåll och uppgraderingar av televäxlar medges. 4. Uppdrar år kommunledningsförvaltningen att genomföra arbete med övergång från det analoga nätet till det digitala. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (31) 33 Bidrag till föreningar för år 2014 KS Ärendet Ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2014 års verksamhet föreligger enligt sammanställning. För bidrag till föreningar finns ett särskilt anslag för kommunstyrelsen i budget om kr (verksamhet 8004) och i den mån detta anslag ej är tillräckligt får bidraget täckas av Kommunstyrelsens anslag till förfogande. För anslag enligt p 6-7 har Näringsliv- och kommunikation samt säkerhetsansvarig erhållit anslag i sina respektive budget. Kommunstyrelsen beviljade , 47, bidrag till Projekt Rönneådalen Skånes Nordvästpassage med kr/år för år dvs totalt kr. I beslutet anges att kr anslogs för projektet 2011 och motsvarande belopp skulle inarbetas i budget för 2012 och Med anledning av fördröjningar av projektet användes endast kr för år Det innebär att projektet inte skulle erhålla kr såvida tidsförskjutningen inte beaktas och medel beviljas för Då anslaget endast avsåg budget har det tagits bort ur budget för Det kan noteras att förbrukade medel för 2012 och 2013 understigit beviljade anslag. Beslutsunderlag Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut 1. Beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt bidrag för 2014, enligt följande: - Gråmanstorps Bygdegårdsförening kr - Östra Ljungby Bygdegårdsförening kr - Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli kr - Föreningen Klippans begravningsplats för smådjur kr - Klippans krets av Svenska Röda kr korset - Färingtofta Röda korskrets kr - Ljungbyheds Röda korskrets kr - Åsbo Förvaltar och godmansförening kr (bildad 2010 inom Klippan/Perstorp/Örkelljunga kommuner) - Rönneådalen- Nordvästpassagen Skåne kr Summa kr Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (31) 2. Finansiering av bidrag enligt punkt 1 med kr från anslag för stöd till föreningar (verksamhet 8004) och kr från kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår kronor av Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Det noteras att ersättning till nedan angivna organisationer för år 2014 erläggs enligt avtal med angivna belopp. - Föreningen Klippanbygdens Natur kr (uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad) - Klippans Kultur Center kr - Ljungbyheds Medborgarhusförening kr Summa kr 4. Finansiering av bidrag enligt punkt 3 med kr från anslag för stöd till föreningar (verksamhet 8004). 5. Beviljar bidrag för 2014 inom ramen för anslag till Näringsliv- och kommunikation till följande. - Ljungbyheds framtid a. för nattöga i Ljungbyhed kr b. för hyreslokal Klostergata kr - Stödföreningen Klippans turism & Hantverk Mölletofta kr - Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening kr 6. Säkerhetschefen Göran Tesfai Skoglund får delegation att besluta om bidrag 2014 och framgent inom ramen för tilldelad budget, till följande ideella organisationer. - Klippans civilförsvarsförening (FRG). 7. Utbetalning av sökt bidrag sker i februari 2014 under förutsättning att verksamhetsberättelse från föregående år inlämnats. Göran Sjögren (S) lämnar sammanträdeslokalen och deltar ej i beslutet med anledning av jäv. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (31) 34 Strukturplan för Skåne Nordväst KS Ärendet Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam plan för översiktlig planering. I projektplanen framgår att planen ska vara kortfattad, tydliggöra gemensamma ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med medlemmar från Skåne Nordvästs samtliga kommuner har varit ansvariga för att ta fram Strukturplanen. Mellan år 2011 och 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag där olika teman har diskuterats och preciserats. De fyra första rådslagen hanterade prioriteringar och planeringsprinciper för infrastruktur, grönstruktur, boende samt arbete och verksamheter. Vid det femte och sista rådslaget låg fokus på att se helheten. Under rådslagen har ledande politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltagit och slagit fast inriktningen på Strukturplanen. På hösten 2013 skickades Strukturplanen ut på remiss till grannkommuner, myndigheter och större organisationer. De flesta remissvaren är mycket positiva och berömmer arbetet och det nytänkande greppet. Därefter har vissa justeringar gjorts i strukturplanen och styrelsen för Skåne Nordväst beslutade den 29 november 2013 att godkänna Strukturplanen som planeringsunderlag för översiktlig planering och uppmanar kommunerna i Skåne Nordväst att besluta i kommunfullmäktige om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för arbete med översiktlig planering. Beslutsunderlag Skåne Nordväst- Strukturplan Skåne Nordväst: gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Godkänner Plangruppens förslag om att anta Strukturplan för Skåne Nordväst som planeringsunderlag för översiktlig planering. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (31) 35 Granskning av kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd. KS Ärendet Kommunrevisionen har överlämnat rapport för genomförd granskning av Kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd. Teknisk chef, Björn Pettersson har inkommit med yttrande efter beslut i Arbetsutskottet och yttrar sig enligt nedan. Rapporten behandlar i huvudsak tre frågor. 1 Kommunens arbete med vatten- och avloppslösningar på landsbygden och tillgång till så kallad miljökompetens Vi kan tycka att beskrivningen i stort är korrekt. Dock vill vi peka på en otydlighet i rapporten när det gäller förstärka tekniska förvaltningens möjligheter att hantera miljöfrågor inom VA-verksamheten. Hela VA-verksamheten präglas av miljöfrågor in i minsta detalj. Avloppsreningen, till exempel, handlar om att hantera hur det komplexa spillvattnet påverkar miljön. Vi behöver för vårt VA-uppdrag inte någon förstärkning. Avses nämnda miljöfrågor handla om bostäder på platser som inte har förutsättningar för bra vatten- och avloppsförsörjning, så är det en annan sak. I detta avseende är behovet av och möjlighet att tillgå särskild miljökompetens en fråga för kommunstyrelsen att ta ställning till. 2 Rännstensbrunnar Avvattning av kommunens gator sker på de flesta platser via rännstensbrunnar, och därifrån leds vattnet till dagvattenledningar. Rännstensbrunnarna hör till gatan och gatudriften. Berörd verksamhet, Barmarksväghållning, har som vi har uttryckt det, varit kroniskt underbudgeterad i många år. Därför har rensningen av brunnarna begränsats till platser med kvarstående vatten efter kraftigt regn. Stegvis behöver vi självfallet sköta rensningen av alla rännstensbrunnar mer frekvent. 3 Information Information om risker för och åtgärder vid översvämningar är på väg till hemsidan, och därmed bör rapportens synpunkter om information lösas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (31) En korrigering av uppgiften om värdeökning, sid 8 första stycket i revisionsrapporten. Normalt har värdeökningen varit högre än anslutningsavgiften. Med särtaxa och tomt som är obebyggd eller bebyggd med enkel byggnad kan motsatsen komma gälla. Beslutsunderlag Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsens beslut Antar teknisk chef, Björn Petterssons yttrande som eget svar till revisionen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (31) 36 Utlåning till leaderprojektet Polemanska huset KS Ärendet Inom ramen för Leader Skåne Nordväst Norra har projekt Polemanska huset, Riseberga- Färingtofta Hembygdsförening ansökt om leadermedel och Länsstyrelsen har beslutat om att bevilja kronor. Projektet har gjort framställan om att kommunen i likviditetssyfte ska agera bank till projektet d.v.s. låna ut pengar kortfristigt till Riseberga- Färingtofta hembygdsförening då det tillfälligtvis kan uppstå diskrepans mellan betalning av faktura och utbetalning av beviljade leadermedel från Länsstyrelsen. Det tar vanligtvis 30 dagar från projektets begäran om utbetalning intill dess att Länsstyrelsen verkställer utbetalning. I händelse av att faktura förfaller före det att projektet erhåller leadermedel från Länsstyrelsen önskar projektet kortfristigt låna medel av kommunen. Då Länsstyrelsen verkställt utbetalning till projektet återbetalas omgående lånade pengar till kommunen. Ekonomichef Boje Jarl avstyrker framställan då det inte är en kommunal uppgift att agera bank till olika projekt. Beslutsunderlag Beredningsförslag Arbetsutskottet Yrkande Tommy Cedervall (FP) yrkar avslag på framställan om utlåning av medel till leaderprojektet Polemanska huset. Rune Persson (S) och Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att Kommunstyrelsens bifallit Rune Perssons m.fl. yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänner att Klippans kommun lånar ut pengar till Riseberga- Färingtofta hembygdsförening för projekt Polemanska huset. 2. Maximalt kr lånas ut vid varje enskilt tillfälle. 3. Ekonomikontoret får i uppdrag att i övrigt hantera utlåningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 20 (31) 37 Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB KS Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid möte beslutat ansöka om medlemskap hos Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvests styrelse har därefter vid möte beslutat att erbjuda Klippans kommun medlemskap. Kommunfullmäktige har nu att slutligt besluta om erbjudandet att bli medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunen skall utse ombud med ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest. Beslutsunderlag Kommuninvests skrivelse- Att vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening inklusive avtal om regress m.m., bilaga Ks 37/14. Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 1. Antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2. Godkänner att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor, utgörande Klippans kommuns medlemsinsats i föreningen. 3. Tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4. I enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall Klippans kommun ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5. Ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. 6. Bemyndigar kommunens firmatecknare att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses. med. som ersättare. 8. Bemyndigar Kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 21 (31) 9. Medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Klippans kommuns vapen. 10. Finansiering av medlemsinsats (investering kronor) sker genom utökning av årets investeringsbudget och ingår i kompletteringsbudget 1 för år Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 22 (31) 38 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun, verksamhetsplan för KS Ärendet Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun Energi- och klimatrådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och inomhusklimat, och vänder sig till allmänhet, små och medelstora företag, organisationer och skolan. Beslutsunderlag Energirådgivarna i Skåne- verksamhetsplan 2014 bilaga Ks 38/14. Beredningsförslag Arbetsutskottet Kommunstyrelsen beslut Fastställer verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 23 (31) 39 Finansiella rapporter 2014 KS Ärendet Finansiell rapport per föreligger. Beslutsunderlag Finansiell rapport tom , bilaga Ks 39/14. Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 24 (31) 40 Internbudget 2014 KS Ärendet Kommunfullmäktige har antagit budget för 2014 samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2014 omfattande samtliga nämnder och revisionen. Beslutsunderlag Ekonomikontorets sammanställning av internbudget 2014, bilaga Ks 40/14. Yrkande Tommy Cedervall (FP) yrkar på tillägg till internbudget 2014 med kompletterande information angående försäljning av Naturbruksgymnasiet. Bengt Svensson (M) yrkar på att internbudget för 2014 fastställs samt yrkar avslag på Tommy Cedervalls yrkande om tillägg avseende information angående försäljning av Naturbruksgymnasiet. Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen finner ordföranden att Kommunstyrelsen bifallit Bengt Svensson yrkande om att fastställa internbudget 2014 samt avslag på Tommy Cedervalls yrkande avseende information angående försäljning av Naturbruksgymnasiet. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2014 för Kommunstyrelsens förvaltningar. Reservation Tommy Cedervall (FP) reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 25 (31) 41 Delegationsärende Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag: Enligt protokoll, 1-15 Arbetsutskottet Enligt protokoll Enligt protokoll Enligt protokoll Bostadsanpassningsbidrag för tiden Parkeringstillstånd För tiden Teknisk förvaltning Assistent Teknisk förvaltning Assistent Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 26 (31) 42 Informationsärende Ärendet Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr Mats G Nilsson- Skrivelse angående förfrågan om externa kostnader för utredningar m.m. gällande ev. utbyggnad av kommunal VA-försörjning, Kungsleden. Dnr Ekonomikontoret Boje Jarl- Svar till Mats G Nilsson med anledning av förfrågan om externa kostnader för utredningar m.m. gällande ev. utbyggnad av kommunal VAförsörjning, Kungsleden. Dnr Teknisk förvaltning Björn Pettersson- Svar till Mats G Nilsson med anledning av förfrågan om externa kostnader för utredningar m.m. gällande ev. utbyggnad av kommunal VA-försörjning, Kungsleden. Dnr Region Skåne, Folkhälsoberedningen Protokoll Dnr Plan- och byggnämnden Protokoll , 6, Antagande av detaljplan för Klippan 3:145. Dnr Teknisk förvaltning, Monica Johansson- Redovisning av kontrollprogram för omgivningspåverkan vid Klippans läderfabrik, kvartal 4, Dnr Teknisk förvaltning, Monica Johansson- Vidarebefordrat mail från David Lalloo, Länsstyrelsen, angående inlämnad bidragsansökan för åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador för Klippans f.d. läderfabrik med omgivningar. Dnr Barn- och utbildningsnämnden Protokoll , 2, Brottningsgymnasiets framtid. Dnr Barn- och utbildningsnämnden Protokoll , 6, Brottningsgymnasiets framtid. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 27 (31) Dnr Skolinspektionen- Beslut om godkännande av Sveriges Naturbruksgymnasium AB som huvudman för gymnasieskola vid Segragymnasiet i Klippans kommun. Dnr Skolinspektionen Remiss gällande bedömning av etableringen av sökt utbildning vid den fristående verksamheten skulle medföra negativa följder för skolväsendet i kommunen. Dnr Fackförbunden Vision och SSR Arbetssituation Socialförvaltningen, enheten för utredning av barn, unga och familj. Dnr Politisk styrgrupp Minnesanteckningar Dnr Maria Strandberg- Synpunkter med anledning av ev. nedläggning av brottningsgymnasiet. Dnr Lennie Rosen- Synpunkter med anledning av ev. nedläggning av brottningsgymnasiet. Dnr Maria Strandberg- Synpunkter med anledning av ev. nedläggning av brottningsgymnasiet. Dnr Mats Mared- Synpunkter med anledning av ev. nedläggning av brottningsgymnasiet. Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen- Vidarebefordrade synpunkter från Monica Tuohimaa med anledning av ev. nedläggning av brottningsgymnasiet. Dnr Plan- och byggnämnden Protokoll , 7, Samråd gällande detaljplan för skoländmål för del av Klippan 3:330 och Klippan 3:48. Dnr Plan- och byggnämnden Protokoll , 8, Samråd gällande detaljplan för bostadsändmål för del av Söndraby 2:16. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 28 (31) Dnr Plan- och byggnämnden Protokoll , 9, Samråd gällande detaljplan för kontor, handel m.m. för del av Gymnasiet 2. Dnr Söderåsens Miljöförbund- Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Dnr Plangruppen- Angående anmälan om miljöfarlig verksamhet. Dnr Höörs kommun- Remiss av återstående fyra delar av Trafikplan för Höörs kommun. Dnr Plangruppens- Svar angående Höörs kommun- Remiss av återstående fyra delar av Trafikplan för Höörs kommun. Dnr Tekniska förvaltningen skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne län gällande text på vägskyltar. Dnr KPMG Organisationsgenomlysning för individ och familjeomsorgen i Klippans kommun. Dnr KPMG Organisationsgenomlysning för äldreomsorgen i Klippans kommun. Dnr Söderåsens miljöförbund Sammanträdesprotokoll , 4, gällande beredskapsplan för förbyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting- Nyckeltal energi och klimat 2013, byggnader och transporter i kommuner och landsting. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Bjäre Kraft Bredband AB gällande föreläggande enligt 12 kap 6 och 26 kap 9 miljöbalken för nyanläggning av markkabel (tele/data), bland annat inom strandskyddsområde, mellan Munka Ljungby i Ängelholms kommun och Östra Ljungby i Klippans kommun. Dnr Tekniska förvaltningen E-post svar till Charlotte Jonsson, Länsstyrelsen i Skåne gällande markkabel mellan Munka Ljungby och Östra Ljungby. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 29 (31) Dnr Länsstyrelsen i Skåne Slamkvalité i Skåne län, Nutida och framtida utmaningar. Dnr Länsstyrelsen i Skåne - Remiss angående tävling på väg. Dnr Tekniska förvaltningen Svar till Länsstyrelsen i Skåne gällande tillstånd till cykeltävling Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Herrevadskloster & Slott kommanditbolag angående ansökan om ny håltagning för dörr i byggnad 507 Volten, Herrevadskloster 2:90. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Anders Persson gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Ankarlöv 2:12, fornlämning nr 59. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Skäralids Samfällighet gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Ljung 1:2, fornlämning nr 127:1-2. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till A-M Wendt gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Storaryd 1:6, fornlämning nr 287. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till I Pålsson och A Artursdotter gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Hyllstofta 34:1, fornlämning nr 108. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till I Pålsson och A Artursdotter gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Hyllstofta 4:133, fornlämning nr 108. Dnr Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Anders Björk gällande tillstånd till ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Östra Ljungby 3:72, fornlämning nr 4 och nr 82. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 30 (31) Dnr Länsstyrelsen i Skåne Beslut till Vettinge Lantbruks AB gällande tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:30, fornlämning nr 125, Klippans socken, Klippans kommun. Dnr Länsstyrelsen Skåne Beslut till Thomas & Marianne Dahl gällande tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Färingtofta 6:1, fornlämning nr 24 och nr 129, Färingtofta socken, Klippans kommun. Dnr Länsstyrelsen Skåne Beslut till Marco Smedberg gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Herrevadskloster 2:83, Riseberga socken, Klippans kommun. Söderåsens miljöförbund Sammanträdesprotokoll Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 13:60, Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481). Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:1, Cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär år 2014 och cirkulärförteckning år Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:2, Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:3, Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren 2014/15, 2015/16, 2016/17. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:4, Ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m. den 1 januari Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 14:5, Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknats. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 14:6, Budgetförutsättningar för åren Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 31 (31) Avtackning av Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson Efter avslutat sammanträde tackas Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Svensson av 1:e vice ordförande Carl-Axel Wilhelmsson samt 2:e vice ordförande Rune Persson för sina insatser som ersättare, ledamot och ordförande i Kommunstyrelsen under åren Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32

33 1 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 Godkänd av kommunstyrelsen i Klippans kommun 201x-xx-xx Bakgrund I förordningen om bidrag till den kommunala energi- och klimatrådgivningen, formuleras rådgivarnas uppdrag: Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och inomhusklimat. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, små och medelstora företag, organisationer och skolan. Varje kommun måste individuellt söka bidrag för verksamheten. Dessutom ska kommunledningen i varje kommun godkänna en årlig verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen. Denna ska skickas in till Energimyndigheten för att stöd ska kunna betalas ut. Deadlines från Energimyndigheten 31 januari, 2014 Verksamhetsplan för november, 2014 Redovisning av verksamhet januari, 2015 Ekonomisk redovisning för 2014, Verksamhetsplan för 2015

34 2 Telefonrådgivning Telefonrådgivningen utgör stommen i den del av verksamheten som riktas till allmänheten. För ändamålet används ett telefonnummer som är anslutet till Söderåsens miljöförbund med placering i Klippan. Eftersom det fasta telefonnumret går till en mobiltelefon kan den rådsökande även få kontakt vid tillfällen då rådgivaren befinner sig utanför kontoret. Energirådgivaren kan i övrigt nås via telefax och e-post. Telefontid är måndag-fredag, kl Tid för personligt besök kan bokas av allmänheten antingen i Söderåsens miljöförbunds lokaler i Klippan eller i det egna kommunhuset. I förekommande fall sker rådgivning även vid hembesök. Budget Statligt bidrag Kommunala medel Summan av de två posterna ovan kr 0 kr kr Det statliga bidraget från Energimyndigheten får endast användas för verksamhet riktad till allmänhet, små- och medelstora företag, organisationer och för informationsarbete gentemot skolan. Ett energieffektiviseringsstöd på motsvarande belopp avseende kommunens egna verksamheter finns möjlighet att söka hos Energimyndigheten. Länsstyrelsen samordnar och informerar om detta stöd. Prioriterade områden och verksamhetsmål 1. Energieffektivisering, klimat och förnybar energi för allmänheten. Arrangera mässor och andra evenemang 2. Energieffektivisering för företagen. Samarbeta med miljöförbundets inspektörer. 3. Skolan. Information och projekt för grundskola och gymnasium 4. Energi- och klimatrådgivning. Rådgivning per telefon och e-post. Utlåning av elmätare via kommunens bibliotek. 5. Transporter Informera om miljövänliga alternativ. 6. Informationsträffar med företag och lantbruk. Frukost- och kvällsmöten, branschträffar 7. Rådgivning för större värme- och kylsystem i enlighet med EU:s direktiv om energiprestanda i byggnader. Icke-kommunala verksamheter.

35 3 Målgrupp Samarbetspartner Aktivitet Mål* Tid & Plats 1, 5 Hushåll, organisationer 1, 5 Hushåll, organisationer 1 Allmänhet, företag, organisationer 2, 6 Små- och medelstora företag och lantbruk. 2, 6 Små- och medelstora företag och lantbruk. 7 Värmesystem >20 kw, luftkonditioneri ng >12 kw Energirådgivaren i Svalövs kommun Externa arrangemang i kommunerna Energikontoret Skåne Miljöförbundets inspektörer samt PROEFF Miljöförbundets inspektörer Energimyndigheten 3 Skolan Skolor i Klippan, Perstorp och Örkelljunga samt Energiverkstaden i Helsingborg 3 Skolan Gymnasieskolor, Wakeup-call, klimatsamverkan Skåne 3 Lärare/elever i Energikontoret Skåne grundskolan 3 Skolan Naturskyddsförening en, Håll Sverige rent Mässa m tema klimat, belysning, sol, transporter, uppvärmning Solenergi och miljövänliga transportalternativ. Rådgivning till mässbesökare på Villamässan Gemensamt besök på företag Branschträffar med energitema. Obligatorisk rådgivning i enlighet med EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Finansiera bussning och studiebesök för grundskolans klass 5 och 6 Temadag kring energi och klimat med föreläsningar och workshops. Projekt Solracet (förnybar energi) Nå ut med information om energi samt projektet energifallet till lärare i grundskolan. 4 Allmänhet Rådgivning per telefon, e-post och besök i Klippans, Perstorps & Örkelljunga kommuner. Utlåning av elmätare via biblioteken. Ca 400 personer Ca 100 personer pers av totalt ca Ca 15 st nådda företag Ca 30 st nådda företag Ca 5 st i varje kommun Minst 10 skol-klasser under skolor, samtliga elever i 2 årskurser Klippan (L-hed) Mars 2014 Fortlöpande 2014 Malmö i mars 2014 Prioriterat område Verksamheter i Klp, Ptp & Ö-a Hela året 2-4 tillfällen under året Fortlöpande Helsingborg, hela året 2014 Vår/Höst klasser Höst st grundskolor Ca 300 rådgivningstillfällen Vår 2014 Hela året Allmänhet Energikontoret Skåne Solar Energy Week. Info om solenergi. Klp, Ptp & Ö-a Planeras ev maj Allmänhet och företag Energikontoret Skåne Trafikantveckan. Sparsam körning. Klp, Ptp & Ö-a Planeras ev sept 2014 *Angivna mål avser sammanlagt antal för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner.

36 4 Uppföljning och utvärdering Föra statistik över inkomna telefonsamtal och e-postfrågor där bland annat målgrupp och huvudsakligt ämnesområde för frågeställningen noteras. Statistik för utlåning av elmätare inhämtas från biblioteken. Föra statistik över antal besökare vid mässor och andra arrangemang. Enkäter i samband med branschträffar och dylikt. Utvärderingen av verksamheten 2014 kan komma att påverka kommande års prioriterade områden och målsättningar. Organisation Söderåsens miljöförbund (gemensamt kommunalförbund för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga) administrerar energi- och klimatrådgivningen åt Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner. Verksamheten bedrivs enligt entreprenadmodellen och Söderåsens miljöförbund ansvarar därmed för såväl projektledning som arbetsgivaransvar. Energi- och klimatrådgivningen utgör minst 80 % av en heltidsanställning. Kompetensutveckling Energi- och klimatrådgivare kommer under 2014 att delta i: Energimyndighetens obligatoriska basutbildningar och även de övriga utbildningar som Energimyndigheten anordnar. Energikontoret Skånes nätverksträffar Kraftsamling för erfarenhetsutbyte med andra energi- och klimatrådgivare i landet Andra aktiviteter såsom studieresor och studiebesök anordnade av Energikontoret Skåne Energiutblick Energimyndighetens årliga nationella konferens Övriga kurser och konferenser som är av intresse för verksamheten David Wargert, energi- & klimatrådgivare Söderåsens miljöförbund Tord Andersson, energi- & klimatrådgivare Söderåsens miljöförbund Helena Holmgren, projektledare Söderåsens miljöförbund Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör Klippans kommun

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (18) Paragrafer 20-30 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 25 mars kl. 19.00-22.00 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande Lars-Åke

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (19) Paragrafer 26-38 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (13) Paragrafer 172-181 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-17.30 Beslutande Kerstin Persson (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 278-281 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 Sida 1 (14) Paragrafer 223-233 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.45-15.00 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.30 1 (23) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-02-18 Sida 1 (10) Paragrafer 34-40 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Paragrafer 27-29 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.13 Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S),

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 284-286 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, onsdag kl 13.30-16.55 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (14) Paragrafer 16-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20 1 (14) Paragrafer 87-95 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 20 december 2011 kl 18.00-18.50 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 157-162 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.35 Beslutande Övriga närvarande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (7) Paragrafer 250-253 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 27 oktober 2010 kl 13.30-16.15 ande Bengt Alfredsson, ordförande Jens Westring, tjg i st f Bengt Svensson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 Sida 1 (11) Paragrafer 233-239 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 13.40-16.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid: Onsdag , kl Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid: Onsdag , kl Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 1 (6) Datum och tid: Onsdag 2016-03-16, kl. 13.30 Plats: Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen Ärenden 1. Val av justerare 2. Kurser och konferenser 2016 Strukturbild Skåne - Slutseminarium för pilotprojektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Extra sammanträde

PROTOKOLL Socialnämnden Extra sammanträde Extra sammanträde 1 (5) Paragrafer 152-154 Plats och tid ande Övriga närvarande Ylle 1 Socialförvaltningen Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth N Norén (c) 1:e vice ordförande Boris Svensson (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 220-223 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen kl. 14.00-16.20. Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-08-26 1 (3) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-13.40 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnn Sammanträsdatum 2013-09-25 Sida 1 (4) Paragrafer 12-13 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-13.45 Beslutan Övriga närvaran Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-13 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-10-13 8:15-11:45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Anders Fröjdö Gunilla Josefsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer