g 'Y.('?? :C Q.yg -~~~::, r Ann-Britt Ljungberg "" / U

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "g 'Y.('?? :C Q.yg -~~~::, r Ann-Britt Ljungberg "" / U"

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve, kl Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit Olofsson (M) Martin Hellström (KD) ankom kl Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) utgick kl Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Ole Borch (MP) för Carl-Johan Sernestrand (FP) Edib Poljo (S) för Martin Hellström (KD) och för Tobias Andreasson (S) 217 Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Patrik Petre, Teknisk chef, Tekniska kontoret 231 Martin Hollertz, Gatu- parkchef, Tekniska kontoret , 233 Anna Elvheim, Verksamhetsutvecklare, Tekniska kontoret 218 Stefan Björling, Utredare, Miljö- och stadsbyggnad, 218 Ewa Christiansson, Ekonom, Tekniska kontoret 219, 222 Lars-Göran Johansson, Fastighetschef, Tekniska kontoret 219 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur Per-Arne Andersson Tekniska kontoret måndag den 17 november, kl Paragrafer , '7)~~.?P.?;g«t.~ ('.?.er-. - ri tt Lj_tmgber l I 6 /t:- lj \.-...::..( Zeidi Ström fh ~tk ta~.... Per-Arne Andersson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska kontoret, Adm. avd. vån g 'Y.('?? :C Q.yg -~~~::, r Ann-Britt Ljungberg "" / U

2 Petter Larsson, Mark- o expl.ingenjör, Tekniska kontoret 220 (del l) Sten-Anders Olsson, Projektledare, Tekniska kontoret 220 (del2) Andreas Roos, Projektledare, Västvatten AB 221 Martin Kihlstrand, Miljöchef, Miljö- och Stadsbyggnad Johnny Karlsson, Markstrateg, Tekniska kontoret 221 Paula Nyman, Stabschef, Tekniska kontoret Elisabeth Sundberg, t f Servicechef, Tekniska kontoret, 235 Gunilla Hedlund, Mark- o expl.chef, Tekniska kontoret Jenny Nord, Mark- o expl.ingenjör, Tekniska kontoret Mats Heder, medborgare 212 David Falck, medborgare 215 Sven Andersson, Utvecklare, Kommunledningskontoret 220 (del l) Miljö- och stads byggnadsnämnden, 220 (del l) Torbjörn Adolfsson, facklig representant, Kommunal Eva Thol-Nordfeldt, sekreterare Ann-Britt Ljungberg, sekreterare Justerandes signatur,;c;lf:) j)vff1

3 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Birgit Olofsson (M) Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Ole Borch (MP) för Carl-Johan Sernestrand (FP) Edib Poljo (S) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Patrik Petre, Teknisk chef, Tekniska kontoret Paula Nyman, Stabschef, Tekniska kontoret 234 Ann-Britt Ljungberg, Sekreterare, Tekniska kontoret Utses att justera Justeringens plats och tid Per-Arne Andersson Stadshuset Torsdagen den 13 november 2014 Paragrafer 234 Direktjustering Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Zeidi Ström fffi..:k. :~.... Per-Arne Andersson Sammanträde Förvaras hos Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Underskrift Justerandes signatur BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska kontoret adm. avd. vån q '?C:>?~-~~ 10.~ -~ Ann-Britt Ljungberg :-:j

4 211 Dnr TN 2667/80 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering. Upprop förrättas ochjusterande utses samt bestämmande av tid för justering. I tur att justera är Carl-Johan Semestrand altermativt Martin Hellström. Tid för justering är måndag den 17 november, kl beslutade attjustering sker måndag den 17 november, kl och utsåg Per-Arne Andersson till justerande. Justerandes signatur ~:.?~ :~'? / --l/1 -' y, C/ll/f

5 212 Dnr TN 2014/00266 Medborgarförslag från Mats Heder angående trafiksituationen på sigelhultsvägen Mats Heder önskar i sitt medborgarförslag en avsmalning av vägbanan på 30 sträckan längs med sigelhultsvägen då han upplever en hög hastighet på vägen. Vid mätningar som Tekniska kontoret utfört på den aktuella sträckan får vi fram en medelhastighet på 34km/h som påvisar att hastigheten till stor del hålls på den aktuella sträckan. Tekniska kontoret arbetar med en hastighetsplan som kommer ge forslag på framtida hastighetsgränser och åtgärder som politiken får fatta beslut om. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse TN 2014/ beslutar att avslå Mats Heders önskan med hänvisning till det pågående arbetet med hastighetsplanen i kommunen. Just ran~e sionatur -? ' --;;:r v - t1

6 213 Dnr TN 2014/00425 Medborgarförslag från Ann Simonsson angående cykelpump vid Östra stationen Ann Simonsson önskar i sitt medborgarförslag yterliggare en cykelpump i centrum som skulle placeras på Östra station, Den cykelpump som är uppsatt sitter idag på Kampenhof sedan våren och där skall vi utvärdera driften, underhåll, skadegörelse och nyttjande och efter det se om det är lämpligt att sätta upp pumpstationer på fler platser. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014/00425 beslutar att överlämna till Tekniska kontoret att utvärdera och avgöra om att sätta upp pumpstationer på flera platser inom kommunen. Justerandes signatur s-~ ~/h

7 214 Dnr TN 2014/00376 Medborgarförslag från Marlene Johansson angående bilfria lördagar. Marlene önskar i sitt medborgarförslag att vid flertalet tillfållen stänga av centrala delar av Uddevalla och Ljungskile från biltrafik under sommarhalvåret så att säkerheten och trivseln ökas i de centrala delarna. Vi jobbar idag aktivt att vid särskilda event/evenemang stänga av gator från biltrafik då det inte passar in eller att eventen behöver ytan och försöker göra det som en naturlig del i eventen. Att sätta upp tillfälliga avstängningar utan en egentlig anledning gör att förtroendet för avstängningen minskar och att avstängningsmaterialen påverkar stadsbilden på ett förfulande sätt. I nära förestående är även orobyggnationen av torget i Uddevalla med en senare fortsättning av hamngatorna där mycket av orobyggnationerna handlar om att öka säkerheten för oskyddade trafikanter vilket gör att antalet fordon i området minskar och att hastigheten sjunker på ett naturligt sätt. Gångfartsområdet i Ljungskile centrum är under utredning. Ärendet var uppe i ungdomsfullmäktige och ungdomsfullmäktige väljer att inte stödja förslaget. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse TN 2014/ beslutar att avslå Marlenes medborgarförslag med hänvisning till den kommande om byggnationen. Just~ randes signatur 9:1!Q_( ~ /J

8 215 Dnr TN 2014/00082 Medborgarförslag från David Falck angående hastighetsbegränsning runt Agneberg och Östrabo David Falk skriver i sitt medborgarförslag en önskan om sänkt hastighet i området runt gymnasieskolorna i Uddevalla. Tekniska kontoret arbetar i nuläget med en hastighetsplan inom kommunen för att se över vilka faktiska hastigheter vi skall ha på våra gator och vägar. Det är viktigt i detta arbete att vi skapas möjligheten att utforma trafikmiljön så att den stämmer överens med den hastighet som skall vara på den aktuella gatan/vägen. Vissa gator har idag utformningen för en mycket högre hastighet än vad som kan vara lämpligt i området och ger på sådant sätt fel signaler till förarna och framkallar en högre fart än gällande. Det finns även flera exempel på det omvända. Att se till området som sådant och vilken hastighet som passar för att sedan skapa en trafikmiljö som är anpassad till gällande hastighet är ett stort arbete men som jobbas med kontinuerligt vid ny och orobyggnationer av kommunens vägnät. Området kring kommunens gymnasieskolor är prioriterat och jobbas med att planläggas för ombyggnation. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse TN 2014/ beslutar att avslå David Faleks begäran med hänvisning till det pågående hastighetsplanearbetet. Men vi tar med oss synpunktema i det pågående arbetet.

9 216 Dnr TN 2014/00426 Medborgarförslag från Eva Olsson angående rasthage för hundar i Hogstorp Medborgarförslagets ärende handlar om önskemål av en hundrastgård i Hogstorp som har initierats av Eva Olsson. Utredning om anläggande av rastgårdar för hundar har vid ett flertal tillfållen utretts för tekniska nämndens räkning. Refererar till ett liknande medborgarförslag med DNR TN/2012:136. För att ett staket skall ge effektivt skydd även för små hundar krävs ett omfattande arbete. har beslutat att inte anlägga hundrastgårdar då kostnaderna för detta blir alldeles för höga. Det är inte bara anläggarrdet utan medför ett omfattande underhåll bara efter några år. Närheten till natur och strövområden gör att behovet inte är överhängande. Situationen har inte förändrats. Strövområden och närhet till naturen i Hogstorp samt i hela Uddevalla kommun gör att anläggande av hundrastgårdar inte kan anses som ett behov. Kostnaderna för att anlägga och driva en hundrastgård blir höga, vilket det inte finns resurser för. sunderlag Tekniska kontoret tjänsteskrivelse beslutar att avslå medborgarförslaget och anse detta besvarat och avslutat. J usteran~e ~ g at ur,... ;,' 7" _,1 ~ ~ - vr~ Utdrags bestyrkande

10 217 Dnr TN 2014/00382 Medborgarförslag från Ann-Chrisfin Hermansson angående hundrastgård i Uddevalla Förslaget handlar om att anlägga en hundrastgård i Uddevalla. Utredning om anläggande av rastgårdar för hundar har vid ett flertal tillfållen utretts för tekniska nämndens räkning. Refererar därför till ett liknande medborgarförslag med DNR TN/20 11 :69. situationen har inte förändrats beträffande goda möjligheter till strövområden och närhet till naturen i Uddevalla kommun vilket gör att anläggande av en hundrastgård inte kan anses som ett behov. I förslaget föreslås en yta vid Söderskolan som behöver utrustas med grindar och staket för att kunna fungera som hundrastgård. Ytan i sig tillhör skolområdet och kan inte tas i anspråk för en hundrastgård. Kostnaderna i sin tur för att anlägga och driva en hundrastgård blir höga, vilket det inte finns resurser för. sunderlag Tekniska kontoret tjänsteskrivelse beslutar att avslå medborgarförslaget och anse detta besvarat och avslutat. J u s te rand ~s s~natur H J2r/l#

11 218 Dnr TN 2014/00438 Utvärdering av städservice med avseende på beslut om att minska kommunens städorganisation Syftet med denna utvärdering är att utifrån s beslut 2009 om att minska den interna städverksamheten samt fackförbundet Kommunals synpunkter kring arbetsmiljö och personalhantering utreda konsekvenser och ge rekommendationer till förbättringar. Utvärderingen klargör också beslutsgång och verkställande samt ger förbättringsförslag utifrån nämndens beslut om att överfåra ansvaret får kommande städupphandlingar samt kvalitetskontroll till. Genom intervjuer med bl.a. chefer inom Städservice, förskolechefer, rektorer och hälsoskyddsinspektörer utmynnar ett antal förslag inom områdena avtal, effektivitet och städkval i te t. Konkret innebär detta att verksamhetsminskningen enligt beslutet 2009 inte har påverkat arbetsmiljön får personalen i någon nämnvärd utsträckning. Däremot kan konkurrensutsättning innebära att Städservice personal riskerar att sägas upp. Detta har hittills inte skett. Utvärderingen fåreslår att interna städavtalen förtydligas och fler städtjänster läggs till samt att rutinerna kring uppsägning av avtal förbättras och uppsägningstider förlängs. Städning på dagtid, då intensiteten i verksamheterna är som högst, bör minimeras. På detta sätt skulle städeffektivitet och städkvalitet kunna öka, eventuella störningar mellan städ och pedagogisk verksamhet kunna minska och därmed skulle också en bättre arbetsmiljö uppnås för både lokalvårdare, pedagogisk personal och elever. städkvaliteten kan förbättras genom att ett internt kvalitetssystem införs och tillämpas av utförare och kontrollerande part. En tjänst som kvalitetssamordnare föreslås inrättas. Det behöver också göras kostnadsjämförelser och analyser mellan intern och extern städverksamhet för att kunna dra slutsatser kring varfår viss intern verksamhet är dyrare att be dr i va. Yrkande S- och V-gruppen yrkade på tillägg av att-sats "att upphäva beslutet om att begränsa kommunens städavdelning till 30 anställda samt att städavdelningen hädanefter ska få lämna anbud på alla upphandlingar". Ajournering Ordförande beslutade att ajournera mötet kl ignatur j) J, Utdrags bestyrkande

12 Forts. 218 Proposition Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot S- och V-gruppens yrkande. Nämnden beslutade enligt S- och V-gruppens yrkande. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Slutrapport : Utvärdering av städverksamheten i Uddevalla kommun med avseende på beslut om att minska kommunens städorganisation. beslutar att godkänna utvärderingen av städverksamheten samt att ge i uppdrag till Tekniska kontoret att omförhandla samtliga interna städavtal samt att föreslå kommunstyrelsen att etablera en funktion för kontroll av städkvalitet i Uddevalla kommun enligt rapportens alternativ l. att upphäva beslutet om att begränsa kommunens städavdelning till 30 anställda samt att städavdelningen hädanefter ska få lämna anbud på alla upphandlingar. Reservation M, C och KD reserverade sig i ärendet. Vi reserverar oss mot tekniska nämndens beslut att riva upp fullmäktiges beslut om den kommunala städverksamhetens innehåll, inriktning och omfattning.

13 219 Dnr TN 2013/00435 Internkontrollplan 2014 Internkontrollplanen beslutades av tekniska nämnden i december 2013 och avrapporteras i november 2014, i enlighet med nämndens fastställda rutiner. I internkontrollplanen för 2014 ingår fyra kontrollpunkter; Granskning av det nya ekonomisystemet Raindance, förenkling av processer och rutiner, fastighetsunderhåll samt projektmodellen. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av resultatet för genomförda kontroller och granskningar. Dessa beskrivs utförligare i bifogade granskningsrapporter. Ekonomisystemet Raindance Sedan införandet av Raindance 2013 har moduler kopplats på löpande men visst arbete kvarstår. Enstaka felaktigheter har upptäckts och förts mot leverantören. Uppföljning, kontroll och fortsatt utveckling sker inom kommunens ekonomgrupp. F örenkling av processer och rutiner Arbetet med att kartlägga och ta fram förbättringsförslag till förenklade processer och rutiner för medborgare/företag pågår i Korpenprojektet och i SKL projektet Förenkla helt enkelt och är till stora delar klart. Nästa steg är att ta fram handlingsplaner och genomföra dessa. Uppföljning av det fortsatta arbetet bör ingå i kommande styrkort. Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhållet når inte upp till det riktvärde som Repab tagit fram och som ska spegla det underhåll som krävs på byggnader för att bibehålla dess värde och funktion. Detta kan leda till eftersatt underhåll som i sin tur leder till att underhållsinsatsen blir mer omfattande och kostsam. F ör att vända trenden krävs resurser i form av personal och pengar. Att fortsätta mäta och analysera nyckeltal för planerat underhåll är viktigt och bör ingå i kommande styrkort. Projektmodellen Projektmodellens grunder följs inom tekniska kontoret. Projekt Mellan Broarna och Projekt Göteborgsvägen är exempel på projekt som följer hela modellens steg med mallar men det varierar mellan avdelningarna i hur stor utsträckning rutinen används. För att öka kunskap och användningen av projektmodellen behövs mer utbildning, både inom tekniska kontoret och för beställande förvaltningar. Kontroll att projektmodellen följs bör finnas med även i nästa års internkontrollplan.

14 Forts. 219 sunderlag Tjänsteskrivelse tekniska kontoret Internkontrollplan 2014 Granskningsrapport Ekonomisystemet Raindance Granskningsrapport F örenkling av processer och rutiner Granskningsrapport Fastighetsunderhåll Granskningsrapport Projektmodellen Bilaga till internkontrollpunkt fastighetsunderhåll beslutar att godkänna genomförda granskningar i internkontrollen 2014 att uppföljning och genomforande av handlingsplaner gällande förenkling av processer och rutiner sker i styrkortet att uppföljning av nyckeltal för fastighetsunderhåll sker i styrkortet att projektmodellen granskas i internkontrollplanen 2015 ;;p Ju t randes 1atur

15 220 Dnr TN 2014/00016 Information om Hamnen Petter Larsson, Mark- och exploateringsavdelningen informerade om Fröland. Sten-Anders Olsson, Staben informerade om Hamnen. Alla delprojekt löper enligt plan. För projekt Badhus har Kultur och fritid påbörjat lokalprogramsutredningen och Tekniska kontoret utreder driftform/huvudmannaskap. Vidare informerades om akut skredrisk i Hasselbacken. En del av arbetsområdet är avlyst efter uppmätta rörelser i marken. Åtgärder i form av avlastande jordschakt nedanför kyrkan samt mothållande tryckbank i Bäveån förbereds. Kontakter har upprättats med bl.a. Länsstyrelsen. Justerandes signatur L/._.,- /

16 221 Dnr TN 2014/00448 Information om Projekt Näringsrik (Lova-projektet} Andreas Roos, projektledare på Västvatten AB och Martin Kihlstrand, miljöchef på Miljö och stadsbyggnad informerade om projekt Näringsrik. Projekt Näringsrik har pågått i snart tre år: Syftet med projektet har varit att få till ett system för återföring av näringsämnen från toalettvatten som omfattar delarna tömning, lagring och spridning. I projektet har en behandlingsanläggning för toalettvatten anlagts på ett lantbruk på Bokenäset Anläggningen är i drift och renhållningen levererar toalettvatten från slutna tankar. Efter hygienisering av toalettvattnet sker spridning på jordbruksmark Projektet har samarbetat med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Anläggningen har rönt stort intresse och många kommuner har varit på studiebesök och projektet har blivit inbjuden att prata på flera konferenser, Fler behandlingsanläggningar är under byggnation och för att säkerställa systemets fortlevnad är det viktigt att kommunen fastställer vem som ansvarar för systemet efter projekttidens slut. U t drags bestyrkande

17 222 Dnr TN 2014/00435 Fördelning av anläggningskostnader för vattenledning samt högreservoar vid Östra Torp För att behandla samtliga ledningshavare lika har tidigare tagit beslut om att kostnader som rör flytt av ledningar eller liknande skall bäras av avsättningen för Östra Torp. Projekt M04 del1-3 har nu slutförts och för att fördela kostnaderna mellan Uddevalla Vatten AB och Uddevalla kommun, avseende vattenreservoaren, har en utredning beställts av Västvatten och utförts av Sweco. I utredningen har man tittat på hur stor del av anläggningarna som är direkt att hänföra till brandvattenförsörjningen, släckvatten, till detaljplaneområdet I utredningen drar man slutsatsen att andelen för släckvatten är ca 4 7 % av anläggningskostnaden för högreservoaren. Med bakgrund av detta är det skäligt att Uddevalla kommun står 47% av anläggningskostnaderna för reservoaren. Det totala utfallet på M är 15,9 miljoner och kostnaden för kommunen blir således 7,47 miljoner. Projekt M04 del 4 har också slutförts med ett utfall på 3,22 miljoner. För att fördela kostnaderna för detta projekt tas stöd i av Kommunstyrelsen tidigare tagna beslut KS 2012:568, man beslutade då attva-verksamhetes skulle bära kostnader för ledningens dimensionsökning och avskrivningskostnader som utgjorde ca 23% av den totala kostnaden. De övriga 77% det vill säga 2,48 miljoner skall avsättningen för Östra Torp bära. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse (2009:346) Tekniska kontorets tjänsteskrivelse (2014/435) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse (2012:568) PM Bedömning av hur stor andel släckvattenförsörjningen utgör för Östra Torps vattenförsörjning, S WECO beslutar att godkänna Uddevalla Vatten AB:s hemställan om 7,47 miljoner för vattenreservoaren, M , och att dessa tas från avsättningen för Östra Torp att godkänna Uddevalla Vatten AB: s hemställan om 2,48 miljoner för vattenledning och spill-ledning, M04-4, och att dessa tas från avsättningen för Östra Torp J u terand e~s i g~at ~ ID o /J o Utdrags bestyrkande

18 223 Dnr TN 2014/00388 o Förvärv av fastigheterna Herrestads-Aker 2:22 och 2:59 Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna till Herrestads Åker 2:22 och 2:59. Fastigheten är belägna norr om villaområdet Kissleberg, alldeles i utkanten av Uddevalla tätort. Avstånd till Uddevalla centrum är ca 5 km och till Torps köpcentrum ca l,5 km. Fastigheten Herresstads-Åker 2:22 består b.la. av ett bostadshus, ett garage, en ladugård och en stor, modernt utrustad industrilokal om ca 600 kvm. Dessutom består fastigheten av skogsmark ca 71.2 ha, impediment och åkermark och den totala arealen för fastigheten uppgår till dryga 93 ha. Fastigheten Herrestads-Åker 2:59 är en bostadsfastighet, vilken består av en äldre villa och ett garage/förråd och fastighetens totala areal är l 5 84 kvm. Oberoende värderingar ligger till grund för köpeskillingen. Tekniska kontoret föreslår att godkänna upprättat köpekontrakt med en köpeskilling motsvarande kr samt hyresavtal avseende kvarboende i de båda bostadshusen under begränsad tid. Samma upplägg gäller för industribyggnaden. Finansiering avseende förvärvet finns med i avsättningen sunderlag Tjänsteskrivelse, Köpekontrakt Hyresavtal Karta situationsplan beslutar att godkänna köpekontrakt upprättat mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Herrestads-Åker 2:22 och 2:59 samt att föreslå kommunfullmäktige godkänna ovanstående köpekontrakt samt att godkänna upprättat hyresavtal partema emellan samt att tilldela mark- och exploateringsavdelningen kommunbidrag för den kapitalkostnad, ca kr om året i internränta, som uppkommer i samband med köpets fullbordan samt att godkänna att ett nytt exploateringsprojekt upprättas med huvudsakligt syfte att fastighetsindela marken kring de befintliga byggnaderna så att att fastigheterna som därefter tillskapas kan säljs vidare inom en två års period. J u terandes signatur,_, ~ fl-cjt./ u

19 '\)t.v,.ct( ~ <" ~ )1' + Il.!_ ~ OM M.~ Protokoll 224 Dnr TN 2014/00417 Försäljning av fastigheten Kärrstegen 3:2 Kommunen har tecknat köpeavtal med nuvarande arrendator till fastigheten Kärrstegen 3:2. Fastighetens areal är kvm. Den överenskomna köpeskillingen för fastigheten är kr. I samband med köparens tillträde till fastigheten upphör gällande arrendeavtal. sunderlag Köpeavtal Tjänsteskrivelse, daterad beslutar att sälja fastigheten Kärrstegen 3:2 för en överenskommen köpeskilling om kr till fastighetens nuvarande arrendatorer, Richard Ljung och Anna Zackrisson Ljung. J ustercwdes siwlatur ~ ~(/lt/

20 225 Dnr TN 2014/00418 Försäljning av lgh 228, HSB Brf. Stickan, Kämpegatan 35 Nuvarande hyresgäst har inkommit med en förfrågan om att få köpa ovan nämnda bostadsrätt. Bostadsrätten består av ett rum och kök, 44 kvm, belägen på våningsplan 9. Jämförelser har skett med försäljningar av liknande bostadsrätter i föreningen samt avstämningar med två olika lokala mäklare har gjorts för att nå fram till den aktuella köpeskillingen. sunderlag Överlåtelseavtal - Bostadsrätt Tjänsteskrivelse, Årsredovisning HSB Brf Stickan beslutar att försälja lgh 228, HSB Brf Stickan med adress Kämpegatan 35 för en köpeskilling om kr till nuvarande hyresgäst, Mattias Persson. Ju terjj an e~s 1at1.1r ~ _,/ 7/1 ~ 1ft Utdrags bestyrkande

21 226 Dnr TN 2014/00433 Remiss angående vindkraftsetablering vid Backamo flygplats På Backamo flygplats bedrivs en omfattande verksamhet av privatpersoner och flygklubbar men också av ett företag som bedriver flygskola, uppdragsflygningar m. m. Uddevalla kommun räknas som verksamhetsutövare men verksamheten som sådan bedrivs av dem som arrenderar hangarplatser på fåltet. Dessa har ett organiserat samarbete i en flygfåltsförening. Den nu föreliggande remisshandlingen från Rabbalshede Kraft AB för Sköllunga resp. Svenshögen i stenungsunds kommun samt Liveröd söder om Ljungskile i Uddevalla kommun avser etablering av vindkraftparker dels ca 7 sydost dels ca 2 km sydväst om flygfåltet. En etablering vindkraftverk i Svenshögen-Liveröd-området ca 2 km sydväst om flygfåltet skulle i än högre grad än en tidigare remissbehandlad i Högen-området i Lilla Edets kommun beröra den inflygningszon där det södra landningsvarvet genomförs till Backamo flygplats Inflygning sker på en höjd av m och verken är ca 200 m i totalhöjd. Tekniska kontoret förutsätter att verksamheten vid Backamo flygplats är så viktig för kommunen att verksamheten bör kunna bibehållas och utvecklas. Sammantaget bedömer tekniska kontoret därför att en etablering av vindkraftpark vid Svenshögen Liveröd är olämplig. För etableringen i Högen-området har länsstyrelsen i ett nyligen utfårdat föreläggande krävt att placeringen av verken föregås av utredning av konsekvenserna för inflygning och verksamheten i övrigt vid Backamo flygplats. Tekniska kontoret förutsätter att samma krav ställs på en etablering i Svenshögen- L i v er öd -området. sunderlag Remisshandling från Rabbalshede Kraft AB Tekniska kontorets tjänsteskrivelse samt översiktskarta. beslutar att för att inte försvåra möjligheterna till utveckling av flygverksamheten på Backamo flygplats, skall vindkraftverk placeras så att de inte påverkar inflygningen via flygplatsens södra inflygningszon samt att en etablering i Svenshögen-Liveröd-området föregås av utredning av konsekvenserna för inflygning och verksamheten i övrigt vid Backamo flygplats. 1des s i ~a tur /P-tf., d Utdrags bestyrkande

22 227 Dnr TN 2014/00416 Utställningshandling rörande detaljplan Anfasteröd 2:14, Lyckorna Golfklubb önskar genom detaljplaneläggning på del av (ca kvm) sin fastighet Anfasteröd 2:14 kunna genomföra byggandet av lägenheter i flerbostadshus i två till tre plan. Genom planläggningen prövas också om en angränsande villafastighet kan erhålla ordnad tillfart via fastigheten Lyckorna 2:14 samt möjlighet att tillköpa del av angränsande kommunägd mark. Därutöver behöver några rättighetsfrågor avseende vägsträckningar m.m. lösas i samband med planens lagakraftvinnande. Tekniska kontoret har inget att erinra mot planförslaget men förutsätter att avtal/överenskommelse om de vägar och vägservitut som beskrivs i planens genomförandebeskrivning tecknas innan planen antas. Sådan överenskommelse om lantmäteriförrättningar avseende fastighetsregleringar och omprövning enligt anläggningslagen kan med fördel göras av kontoret inom ramen för gällande be f o g enheter. sunderlag Utställningshandling 2 rörande detaljplan för del av Anfasteröd 2:14, Ljungskile Tekniska kontorets tjänsteskrivelse beslutar att tillstyrka att detaljplan för del av Anfasteröd 2:14 antas under förutsättning av att överenskommelse först har tecknats med tekniska kontoret avseende genomförandet av i planhandlingen beskrivna lantmäteriåtgärder. Justerandes si9ratur cy flc/1 1 Utdrags bestyrkande

23 228 Dnr TN 2014/00415 Förslag till ändring av detaljplan för Svälte l :5 och del av Svälte l :4 Planområdet ligger meter nordost om cirkulationsplatsen vid Rotviksbro vilken utgör korsningen mellan väg 160 och 787. Detaljplanen Svälte l :5 och del av Svälte l :4 vann laga kraft och syftar till att bebygga området med bostäder. Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Syftet till planändringen är att korrigera planens gatuhöjder. sunderlag Programhandling Tjänsteskrivelse beslutar att tillstyrka att planprogrammet kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för detaljplan Svälte l :5 och del av Svälte l :4. Under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas. Justeran ~s sjgnatur.~j-viii Utdrags bestyrkande

24 229 Dnr TN 2014/00398 Förutsättningar för uteserveringar under vintertid Det finns önskemål från flera cafe-och restaurangägare i centrala Uddevalla om att kommunen ska tillåta uteserveringar året runt. Enligt Bestämmelser om nyttjande av allmän plats, antagna av tekniska nämnden , beviljas uteserveringar för perioden 1april-31oktober, medan socialnämnden, i enlighet med sitt beslut daterat , tillåter servering av alkohol inom uteserveringsgränser året runt. Det behövs ett gemensamt beslut i kommunfullmäktige som sammanfattar tekniska nämndens och socialnämndens bestämmelser respektive riktlinjer gällande tidsramar för uteserveringar. Det är viktigt att ta fram ett gemensamt förhållningssätt och tydliggöra förutsättningar för uteserveringar året runt samt hur dessa i så fall ska utformas. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ; Bestämmelser om nyttjande av allmän plats, TN/2012:447; Riktlinjer och avgiftssystem vid tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt försäljning av folköl, KF / O... med ändring i socialnämnden den 19 september beslutar att av kommunstyrelsen begära att tekniska kontoret tillsammans med tillståndsenheten på socialtjänsten och bygglovsavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utreder under vilka förutsättningar vinteruteserveringar kan godkännas; att utredningen ska vara klar till l mars Utdrags bestyrkande

25 230 Dnr TN 2014/00013 Husbilsparkering vid Museigatan En VA-anläggning som skall serva husbilsparkeringen måste uppfylla klass 5 gällande livsmedel (högsta klassen). Brutet vatten/ återströmningsskydd måste anordnas. Detta placeras ovan mark frostfritt. För att uppnå detta krävs en investering på ca kr utöver de ca kr som redan investerats. Yrkande S- och V -gruppen yrkade på ändrad att-sats till "att tillstyrka investeringskostnad för anläggarrdet av V A-anslutning för husbilsparkering och att outnyttjade investeringsmedel tas till investeringskostnaden". Proposition Ordförande ställde proposition på förslaget i handlingama mot S- och V -gruppens yrkande. Nämnden beslutade enligt S- och V -gruppens yrkande. beslutar att tillstyrka investeringskostnad för anläggarrdet av V A-anslutning för husbilsparkering och att outnyttjade investeringsmedel tas till investeringskostnaden.

26 231 Dnr TN 2014/00440 Järnbron- renovering eller bygga ny bro? Alla broar besiktigas var 3 :e år, och dessa har påvisat att många av denna brons ingående konstruktionselement behöver bytas ut och hela bron målas om. Ursprungskalkylen visar på en kostnad av 1.5 Mkr. Skicket på bron är sämre än befarat och kommer att kosta ytterligare ca 1 Mkr utöver redan godkända medel. Kostnaden för att reparera eller bygga nytt skiljer sig inte åt. Det kommer att kosta ca 2.5 Mkr. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Initiala kalkyler från entreprenörer vid möte 8 oktober. Träff med projektör på plats 22 respektive 24 oktober. beslutar att behålla befintlig bro, reparera den och sätta upp ett nytt räcke innanför det gamla räcket Justerandes signatur ~ S?:>.jJ -(/t el

27 232 Dnr TN 2014/00350 Utredning av parkeringsnorm för centrala Uddevalla Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda parkeringsnormen i syfte att avveckla denna för centrumkärnan och har skickat utredningen på remiss till Tekniska kontoret. Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringens planering tillsammans med samhällsplaneringen i stort. En avveckling av parkeringsnormen för centrum ger flera nackdelar. Det ser inte till parkeringssituationen i området som en helhet. Parkeringsbehovet kommer inte att fårsvinna och krav på att tillgodose bilparkering flyttas till kommunen. Detta kommer öka ytterligare till följd av exploateringar i centrum där befintliga markparkeringar tas bort. Vi ser också problem med likställigheten, underskott på bilplatser i stadskärnan, avsaknad av större kommunal parkeringsanläggning dit parkerande kan hänvisas mm. För att avgöra hur trafik och parkeringsfrågor ska lösas för Uddevalla är det viktigt att kommunen har tydliga visioner, mål och strategier för trafik och parkering som ser till helheten får alla färdmedel, tillgänglighet, prioriteringar, miljö mm. Det är först därefter det är lämpligt att jobba vidare med eventuella förändringar av parkeringsnormen där detta kan bli en del i att bidra till de mål och strategier man har fattat beslut om. Detta kan också vara grunden för fortsatt arbete med arbete med andra trafik- och parkeringsfrågor i centrum. Tekniska kontoret delar utredningens fårslag om hur kommunen bör går vidare och anser att kommunen i ett fårsta steg behöver ta fram en långsiktig trafik- och parkeringsstrategi utifrån kommunens mål och visionen om hur staden ska utvecklas. sunderlag Utredning av parkeringsnorm för centrala Uddevalla Tekniska kontorets tjänsteskrivelse beslutar att som svar på Miljö- och stadsbyggnadsnämndens remiss om parkeringsnorm får stadskärnan översända Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Justerandes signatur.!?ffjji/t

28 233 Dnr TN 2014/00014 Information om centrumåtgärder Martin Hollertz, GamParkchef informerade om: - Provbelysning med olika ljusdesigners är genomford med gott resultat. - Julbelysningen invigs den 20 november, klockan 18:00. - Lekskeppet Zanzibar är levererat och monteras i teaterplantaget Monteringen har fått forhinder p g a vätan inne i parken. Båten skall stå på en gummimatta som ska svetsas ihop på plats men det kräver att det är bättre väder vid monteringen.

29 234 Dnr TN 2014/00452 Remiss om reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. I och med kommunfullmäktiges beslut att från l januari 2015 slå samman miljöoch stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden till en samhällsbyggnadsnämnd krävs ett nytt reglemente för den tillträdande nämnden. i samband med detta instiftas också ett jävsutskott för myndighetsfrågor där den nya nämnden inte kan företräda sig själv. Kommunledningskontoret ansvarar för att tillsammans med tjänstemän på miljöoch stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret arbeta fram ett förslag till nytt reglemente för den nya samhälls byggnadsnämnden, och till det nya jävsutskottet Till stöd har kommunledningskontoret juridisk expertis från Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget sänds ut på remiss till de berörda nämnderna. Avsikten är att fastställa det nya reglementet vid kommunfullmäktiges decembermöte så att det kan träda i kraft vid årsskiftet. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskri v el se Delegationsbeslut, kommunstyrelsen Missiv, kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Remissunderlag-Riktlinjer för styrning samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun beslutar att som sitt remissyttrande bifalla förslaget till nytt reglemente i de delar som rör samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet, att i övrigt bifalla förslaget till nya Riktlinjer för styrning samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun samt att det sker en omedelbar justering av ärendet Denna paragraf iörldaras omedelbar justerad. Justerandes signatur Px..9-d{/'

30 235 Dnr TN 2014/00137 Arbetsmiljöfrågor Elisabeth Sundberg, t f Servicechef informerade om en kommande organisationsförändring för Byggservice, Serviceavdelningen.

31 236 Dnr TN 2014/00020 Återkoppling av nämndsbeslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna

32 237 Dnr TN 2014/00004 Delegationsbeslut Mark o exploatering I förteckning daterad redovisas delegationsbeslut fattade på tekniska nämndens vägnar. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Företeckning över delegationsbeslut beslutar att lägga redovisningen till handlingama Justerandes signatur < o/'j7-vlt1

33 238 Dnr TN 2014/00008 Delegationsbeslut Gata l Trafik I förteckning daterad redovisas delegationsbeslut fattade på tekniska nämndens vägnar. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förteckning över delegationsbeslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna Justerande ignatur ~ tpulvf Utdrags bestyrkande

34 239 Dnr TN 2014/00017 Information Handikappråd l Pensionärsråd Ingen information att delge. Justerandes signatur ~ :Pd4

35 240 Dnr TN 2014/00018 Information Ordförande l Förvaltningschef Ingen information att delge. Ju terand~s sifluatur J??Putu

36 241 Dnr TN 2014/00019 Övrigt Inga övriga frågor togs upp. Justerandes signatur fl'j}ji/f

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~..

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~.. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13.00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-04-20 28 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 2013-03-04 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 26 Patrik Boström (S) Kennet Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M)

Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid KS-salen kl. 14,00-16,00 ande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Gunnel Bjäde (M) Tommy

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 16.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Torgny Danielsson (s) Jonas Ås (s) Roy Pettersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl Svar på motion angående sensorstyrd belysning 2 mars 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 7 mars 2016 kl. 13.30 Ärenden 1.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 20 augusti 2009 Plats och tid I samband med studieresa, kl 17:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer