VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1)"

Transkript

1 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 29 november Klockan 09:20-12:00, 13:00-17:00. Beslutare Nl1rvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Micael Glennfalk (m), ej ordförande 552 PerAke Svensson (c), ordförande 552 Helen Nilsson (s) Leif Carlson (m) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Lars Nilsson (c) Bo Stigstedt (s) Eva Berglund (s) Kenneth Björklund (s) Börje Forss (fp) UpphandlingschefUIla Öhm, Västerviks kommun Teknik- och servicecheftorbjörn Johansson Inköpssamordnare Kenneth Roth InköpschefMichael Leijonhud, Hultsfreds kommun Kommunalråd Ingemar Svanström, Högsby kommun Ekonomiansvarig Victoria Schön-Månsson, Högsby kommun Personalchef Monica Bergh Kommunchef Carolina Leijonram Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson Kl. 09:20-12:00 Kl. 13 :00-17 : sekreterare 574 ej 574 Göran Gustafsson Justeringens plats tid Vimmerby den 7 december 2011 Paragrafer ) Underskrifter Sekreterare Ordförande ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Kanslienheten ~~~ EwaG rsson

2 Sammanträdes datum 1(1) KS 527 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Göran Gustafsson (kd) att tillsammans med ordfårande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll.

3 1(1) KS 528 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsen får information. Ärendet leder inte till något beslut. Sammanfattning Kommunchef Carolina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

4 1(1) KS 529 Avtackning av Tomas Peterson (m) och Jan Henriksson (s) Kommunstyrelsens beslut Ärendet leder inte till något beslut. Sammanfattning Vid dagens sammanträde avtackas Tomas Peterson (m) och Jan Henriksson (s) som har lämnat sina uppdrag i kommunstyrelsen under Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (m) tackar å kommunstyrelsens vägnar för deras insatser.

5 Sammanträdes datum 1(1) KS 530 Information om upphandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information. Ärendet leder inte till något beslut vid dagens sammanträde. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar Ulla Öhrn, upphandlingschef i Västerviks kommun. Hon informerar om upphandling; lagstiftningen som reglerar upphandlingar, grundprinciper att följa, hur en upphandling går till, för- och nackdelar med gemensam upphandling och ger exempel på hur samarbetet mellan Västerviks kommun och Oskarshamns kommun fungerar. Deltar vid informationen gör även teknik- och servicechef Torbjörn Johansson, inköpssamordnare Kenneth Roth, inköps chef Michael Leijonhud från Hultsfreds kommun samt Ingemar Svanström, kommunalråd i Högsby kommun och Victoria Schön-Månsson, ekonomiansvarig i Högsby kommun. Ärendet diskuteras.

6 1(2) KS 531 Dnr 345/2011 Kod 091 Särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna texten i särsidida regler for lokalägande foreningar. Reservationer PerAke Svensson (c) och Lars Nilsson ( c) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Vid dagens sammanträde foreligger kultur- och fritidsnämndens beslut att godkänna texten i särsidida regler for lokalägande foreningar och att lämna ärendet till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet Nämndens vice ordförande Peter Högberg (s) anser att överenskommelsen med föreningarna ska gälla i två år, , därefter med ett (1) år i taget. Kultur- och fritidsnämnden är enig om texten i reglerna. Alliansens förslag till totalsumma for anslag är 500 tkr, socialdemokraternas förslag är oforändrat 630 tkr. Anslagen 2012, baserat på kostnader för foreningarna 2010, beräknas till cirka 680 tkr, enligt inlämnade ansökningar. Detta ska betalas ut till föreningarna, enligt nu gällande regler. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendet skulle återupptas vid sammanträde Vid sammanträde forelåg förslag till text om särsidida regler för lokalägande foreningar från och med samt översyn av regler for lokalägande föreningar samt en sammanställning över anslag till foreningarna tidigare och i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet.

7 Sammanträdes datum 2(2) Efter sammanträdet besökte nämnden Frödinge bygdegård och diskuterade ärendet med ordförande Göran Hultqvist, kassör Tomas Holgersson och Bo Svensson. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särsidida regler för lokalägande föreningar från och med Summan för anslag 2012 och 2013 ska beslutas vid sammanträde i nämnden Vid sammanträde diskuterade kultur- och fritidsnämnden summan för anslag 2012 och Nämnden beslutade att anslagssumman för 2012 ska betalas ut enligt gällande regler, totalt kronor. Hänvisas till KFN 101, budget 2012 och anslag till föreningar, organisationer och dylilct Anslagssumman för 2013 ska beslutas i kultur- och fritidsnämnden under våren Kultur- och fritidsnämnden vill att förvaltningen ska göra en grundlig utredning om behovet av samtliga lokaler i varje ort i kommunen. Socialdemolcratema reserverade sig mot summan tilllokalägande föreningar 2012, till förmån för eget förslag, hänvisning till KFN 101. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särsid Ida regler för lokalägande föreningar från och med Vid nämndens sammanträde togs ärendet åter upp angående texten i särsidida regler för lokalägande föreningar från och med Kultur- och fritidsnämnden beslutade att lämna ärendet till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Vid dagens sammanträde deltar kultur- och fritidschef Anders Eriksson som redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 129, Sändlista Kommunfullmälctige

8 1(2) KS 532 Dnr 63/2011 Kod 105 Utveckling av Vimmerby kommuns webbplats - redovisning av uppdrag om publicering av resultat Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till publicering av nyckeltal på Vimmerby kommuns webbplats. Ärendet Kommunstyrelsen gav ekonomi- och kansliavdelningen vid sammanträde KS 383, , i uppdrag att ta fram förslag till upplägg på publicering av Vimmerby kommuns nyckeltal; resultat, skuldsättning, skattesats, lånegrad, soliditet med mera. Vid dagens sammanträde deltar ekonomichef Staffan Leijon och grafisk formgivare/webbansvarig Magnus Karlsson som visar ett förslag på hur nyckeltalen kan presenteras på Vimmerby kommuns webbplats. Framtaget förslag visas på kommunens hemsida och nås via rubriken Politik &färvaltning och underrubriken Ekonomi. Under Ekonomi finns följande rubriker: Budget Budgetuppföljning o prognos Årsredovisningar Nyckeltal Nyckeltal 2011 Verksamhetsnyckeltal Leverantörsfakturor Skatt Under rubrikerna Nyckeltal, Nyckeltal 2011 och Verksamhetsnyckeltal presenteras framtaget förslag. Under Nyckeltal visas ett urval av nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi. Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Uppgifter om befolkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) och förvärvsarbete bygger på statistik från SCB. Uppgifter om arbetslöshet bygger på uppgifter från Arbetsförmedlingen. Under Nyckeltal 2011 är tänkt att under innevarande år löpande visa ett antal nyckeltal. Här områdesindelas nyckeltalen enligt följande; Befolkning, Arbetsmarknad, Verksamhet, Ekonomi, Finans och Medarbetare. Ledningsgruppen kommer att fortsätta arbeta fram nyckeltal inom respektive område. Under Verksamhetsnyckeltal visas ett urval av nyckeltal för några av de viktigaste verksamheterna. Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Nöjd Kund Index för äldreomsorg bygger på Socialstyrelsens nationella brukarenkät. Antalsuppgifter inom Socialtjänsten bygger på statistik från Socialstyrelsen. Insamling av statistik om äldre med hemtjänst har genomgått flera förändringar de senaste åren, varför förändringar över tid måste tolkas med stor försile - tighet. Antalsuppgifter inom förskola och skola bygger på statistik från Skolverket. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen tycker att det presenterade förslaget är bra. Man vill gärna att det publiceras nyckeltal på nämndsnivå som ett komplement till de övergripande nyckeltalen. Man ställer sig även positiv till illustrativa exempel på webben. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 383, Förslag till nyckeltal att publiceras på webben, upprättat av ekonomichef Staffan Leijon och grafisk formgivare/webbansvarig Magnus Karlsson, Id Sändlista Ekonomichef Staffan Leijon Grafisk formgivare/webbansvarig Magnus Karlsson

10 1(1) K8 533 Dnr 322/2011 Kod 007 Granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård - för kännedom Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ledamöterna tar del av granskningsrapporten och att ärendet tas upp igen vid sammanträdet Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger revisorernas rapport om granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård. PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Vid sitt sammanträde beslutade man att överlämna rapporten till teknik- och servicenämnden för beaktande. Revisorerna önskar få svar från nämnden senast vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten. Rapporten har sänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium för kännedom. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen avser att vid sammanträdet diskutera möjliga beslut med anledning av granskningen. Beslutsunderlag Revisionsrapporten Granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende påjastighet, kost och lokalvård, Id Sändlista Kommunstyrelsens ledamöter

11 1(1) KS 534 Dnr 53/2011 Kod 880 Biblioteksplan anta Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan Ärendet BibliotekschefMargret Halvardsson deltog vid kommunstyrelsens sammanträde KS 91, , då hon redogjorde för det påbörjade arbetet med revidering av Vimmerby kommuns biblioteksplan. Planen ska revideras en gång varje mandatperiod. Biblioteksplanen ska ge en sammanhållen bild av all biblioteksverksamhet i kommunen, en analys av nuläget och mål för verksamheten. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde redogjorde bibliotekschefen för förslag till biblioteksplan, utvärdering, statistik, handlingsplan för ökad tillgänglighet samt mediaplan. Biblioteksplanen har sldckats på remiss till berörda instanser. Dokumenten har diskuterats i partigrupperna. Vid nämndens sammanträde KFN 117, , redogjorde bibliotekschefen för de ändringar som gjorts i biblioteksplanen. Aren för biblioteksplanen ändras ti Man beslutade att godkänna Biblioteksplan och skicka den till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut samt förslag till Biblioteksplan Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut KS 91, Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 117, Sändlista Kommunfullmäktige

12 1(2) KS 535 Dnr 316/2008 Kod 389 Vindkraftplan för Vimmerby kommun - anta Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Vindkraftplan för Vimmerby kommun. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott gav , KSAU 195, i uppdrag till planerings- och utvecklingskontoret att ta fram en vindkraftplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I denna ska förutsättningar och riktlinjer för vindlaaftsutbyggnad redovisas. Planen ska ange var och hur en etablering är möjlig och var den är mindre lämplig. Den gällande översiktsplanen för Vimmerby (ÖP 2007) är positiv till vindlaaft i kommunen. Vindlaaft är idag den snabbast växande energiformen i världen men finns i dagsläget inte etablerad inom kommunen. Senaste tiden har tekniken utvecldats och visat att det kan vara ekonomiskt lönsamt att bygga vindlaaftverk i skogsbygder och därmed har även Vimmerby kanmun visat sig vara av intresse. Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram vindberäkningar som visar att det finns flera platser i kommunen med goda vindförhållanden. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att lägga ut vindlaaftplanen på samråd under perioden till Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde KS 422, , att ställa ut planen för granskning. Vid dagens sammanträde föreligger Vindkraftplan för Vimmerby kommun. Planen har varit utställd enlig PBL för granskning under perioden till De synpunkter som inkommit under utställningstiden har samlats i ett utlåtande. Ärendet diskuteras.

13 Sammantradesdatum 2(2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av kommunekolog Björn Holm, Id F örslag till Vindkraftplan för Vimmerby kommun, Id Samrådsredogörelse för Vindkraftplan för Vimmerby kommun, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kommunekolog Björn Holm, Id Kommunstyrelsens beslut KS 422, Förslag till beslut upprättat av kommunekolog Björn Holm, Id Utlåtande upprättat av kommunekolog Björn Holm, Id Vindkraftplan för Vimmerby kommun, Id Sänd lista Kommunfullmäktige

14 Sammantrlldesdatum 1(2) KS 536 Dnr 246/20 l O Kod 109 Medborgarförslag om att få till attraktiva tomter i Store bro - återremiss Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till kansliavdelningen för att man i samarbete med plan- och bygglovavdelningen ska se över möjligheten att anlägga tre tomter vid Dammen i Storebro. Man ska också ta fram och presentera en kostnadsberäkning för kommunstyrelsen. Sammanfattning av medborgarförslaget Dick och Yvonne Melker har genom medborgarförslag väckt frågan om att få till attraktiva tomter i Storebro. De föreslår att marken utmed Strandvägen 8 till Strandvägen 14 i Storebro som idag är grönområde skall bli tomter för småhus. Ärendet Medborgarförslaget har remitterats till plan- och bygglovavdelningen för yttrande. Plan och bygglovavdelningen skriver i sitt yttrande att det i gällande översiktsplan ÖP 2007 flnns tre utvecklingsområden för bostäder i Storebro. Samtliga tre områden ligger centralt och har utsikt över vatten, det vill säga bedöms vara mycket attraktiva bostadslägen. När dessa områden aktualiseras för planläggning och efterföljande exploatering torde vara avhängigt av efterfrågan på tomter. Ar 2004 antog fullmäktige en detaljplan för fem bostadstomter på "udden" i Strandvägens förlängning med mycket strandnära läge. A v dessa är två tomter folifarande osålda. I anslutning till dessa tomter finns ytterligare två privatägda strandnära tomer som är obebyggda. För närvarande få nog efterfrågan anses vara alltför liten för att påbörja ytterligare planläggning av atttaktiv bostadsmark i Storebro. Beredskap finns att snabbt påbölja planläggning så snart behov föreligger. Med anledning av plan- och bygglovavdelningens yttrande föreslår kansliavdelningen att medborgarförslaget avslås.

15 Sammantradesdatum 2(2) Ärendet diskuteras. Börje Forss (fp) deltar vid sammanträdet som ej beslutande ersättare. Han vill få antecknat i protokollet att han inte håller med om utredningens slutsats att man inte ska planlägga mark i Storebro. De två tomter som hänvisas till i utredningen ligger enligt honom i en sänka och kan inte anses vara attraktiva tomter i den bemärkelse som avses i medborgarförslaget. Yrkanden Micael Glennfalk (m) yrkar på återremiss av ärendet till kansliavdelningen för att man i samarbete med plan- och bygglovavdelningen ska se över möjligheten att anlägga tre tomter utmed Dammen i Storebro. Man ska också ta fram en kostnadsberäkning. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Dick och Yvonne Melker, Id Kommunfullmäktiges beslut KF 151, Kommunstyrelsens beslut KS 200, Yttrande från plan- och bygglovavdelningen, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Therese Jigsved, Id Sänd lista Kansliavdelningen Plan- och bygglovavdelningen

16 1(4) KS 537 Dnr 24/2011 Kod 109 Motion angående affärsutveckling och tillvaratagande av tillväxtmöjligheter för affärsområdet biogasproduktion i Vimmerby Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen genom att 1. uppdra åt kommunstyrelsen att aktivt stödja de företag inom biogasområdet som är villiga att etablera sig i Vimmerby kommun. Detta bör ske i form av rådgivning och i samarbete med de gröna näringarna och externa aktörer. 2. uppdra åt teknik- och servicenämnden att i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB utreda hur organiskt avfall från storkök/matsalar och eventuellt hushåll kan rötas till biogas i Vimmerby eller på annan ort. 3. uppdra åt teknik- och servicenämnden att återkomma med redovisning av utredningen med förslag till beslut. För det fall ärendet fortfarande är under utredning skall nämnden redovisa ärendets status i september 2012 i samband med återredovisningen till fullmäktige. Sammanfattning av motionen Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Anna Svensson (c) har genom motion väckt frågan om affårsutveckling och tillvaratagande av tillväxtmöjligheter för affårsområdet biogasproduktion i Vimmerby. I motionen framhålls biogasens tillväxtmöjligheter och att Vimmerby kommun har mycket goda förutsättningar för biogasproduktion genom sina gröna näringar och sin livsmedelsindustri. Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Anna Svensson (c) yrkar att näringslivschefen ska få i uppdrag att utveckla affårsmöjligheter för biogas i samldang med de gröna näringarna och externa aktörer som kan och vill investera i upp gradering och tankstation/flakstation eller vad som krävs för att utveckla biogasens fulla potential. ProtokoIljusterare

17 2(4) frågan utreds om hur av organiskt avfall från storkök/matsalar och eventuellt hushåll kan rötas till biogas i Vimmerby eller på annan ort. Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden, utvecklingsavdelningen och Vimmerby Energi och Miljö AB för yttrande. Yttrande har inkommit från samtliga. Teknik- och servicenämnden föreslår i sitt yttrande att Vimmerby Energi och Miljö AB även fortsättningsvis ska bevaka möjligheterna att samla in biologiskt avfall till en biogasanläggning för produktion av biogas. I teknik- och servicenämndens remissvar framkommer även att ett regionalt projekt genomförts av styrgruppen för "Uthållig kommun i Kalmar län" under år 2010 där man undersökt möjligheterna för samverkan om produktion av biogas för att ersätta fossila drivmedel. Ett extern konsultföretag har i samband med detta genomfört en förstudie där översiktliga kostnader och investeringsbehov presenterats. Teknik- och servicenämnden vill se att kommunstyrelsen, i samråd med teknik:- och service förvaltningen och Vimmerby Energi och Miljö AB, tar ställning till den avsiktsförklaring om produktion av biogas som tagits fram inom det länsomfattande projektet "Uthållig kommun i Kalmar län". Utvecldingsavdelningen anser inte att det ligger i en kommunal näringslivschefs uppdrag att utveclda affårsmöjligheter. Däremot kan näringslivschefen aktivt stödja de företag som är intresserade av att etablera en rörelse i Vimmerby kommun. I övrigt ställer sig utvecklingsavdelningen positiv till en utredning beträffande hur organiskt avfall kan rötas till biogas i Vimmerby eller på annan ort. Vimmerby Energi och Miljö AB påpekar i sitt remissvar att bolaget redan idag ingår i en projektgrupp tillsammans med Arla och Abro där målet är utveclding av biogasproduktion i Vimmerby. Därför ser man inte i dagsläget något behov av ytterligare aktörer för utveckling av biogasproduktion i Vimmerby utöver det arbete som idag pågår i bolaget tillsammans med lokal industri. Kansliavdelningens utredning Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskandet av klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi åstadkommer en hållbar tillväxt. I dagsläget förbränns Vimmerby kommuns hushållsavfall hos Tekniska verken i Linköping. Biologiskt avfall betraktas idag som hushållsavfall. Det finns ett nationellt mål att samla in 35 % av det biologiska avfallet år Vimmerby har idag en låg andel utsorterad mängd.

18 3(4) Biogas är ett fårnybmt fordonsbränsle med goda klimateffekter. Tillväxtmöjligheterna är stora och avsättningsmöjligheterna i närområdet är goda och kommer att öka under kommande år. Att röta avfallet innebär att ta tillvara biogas för att användas som exempelvis fordonsgas. Rötresterna kan sedan nyttjas som gödning. Vimmerby Energi och Miljö AB har ett pågående projekt tillsammans med Arla och Abro där man ser över möjligheterna att röta biologiskt avfall får produktion av biogas och man ser inget behov av andra aktörer för utveckling av biogasproduktion. När det blir aktuellt med insamling av biologiskt avfall kommer Vimmerby Energi och Miljö AB att sträva efter att samla in så stor andel av kommunens rötbm'a avfall som möjligt. I dagsläget finns dock ingen utbyggd infrastruktur för att hantera det aktuella avfallet. Inom ramen får Regionförbundets projekt "Uthållig kommun i Kalmar län" har man påvisat att biogas skulle kunna ersätta minst 10 % av fossila drivmedel i Kalmm' län. En regional gemensam satsning på biogasproduktion skulle dessutom ge marknaden en viktig signal om betydelsen av biogas i Kalmar län. I den genom Regionförbundet arbetsgrupp för biogas externt genomförda fårstudien om produktion av biogas framkom att det finns tillräcldigt med tekniskt underlag för att gå vidare med samverkml om biogasproduktion. Nu behöver man välja samverkansform och fatta beslut om var och hur det biologiska avfallet ska behandlas. De kommuner som vill gå vidm'e måste anmäla sitt intresse å det snaraste. En avsiktsförklaring om ett länsövergripande projekt om produktion av biogas beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB och teknik- och servicenämnden. Kommunfullmäktige kan uppdra åt nämnder och beredningar att utreda eller verkställa beslut, men inte direkt till förvaltningar eller enskilda tjänstemän. Uppdraget att aktivt stödja de fåretag inom biogasområdet som är villiga att etablera sig i Vimmerby kommun skall därför gå till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen får i sin tur uppdra åt sin fårvaltning att arbeta med frågan. Teknik- och servicenämnden är huvudman för avfallsfrågorna och uppdraget att utreda frågan om hur av organiskt avfall från storkök/matsalar och eventuellt hushåll kan rötas till biogas i Vimmerby eller på annan ort bör därför gå till telmik- och servicenämnden i samråd med Vimmerby Energi och MiljöAB. Vid dagens sammanträde fåreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut.

19 Sammanträdes datum 4(4) Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar bifall till kansliavdelningens förslag. Beslutsunderlag Motion väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (c) och Anna Svensson (c), Id Kommunfullmäktiges beslut KF 15, Remiss från kommunstyrelsen Yttrande planerings- och utvecklingskontoret, Id Yttrande tel mik- och servicenämnden TSN 132, Yttrande Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMAB 41, Sändlista Kommunfullmäktige

20 1(4) K8 538 Dnr 50/2011 Kod 109 Motion om ställplats/tömningsstation för husbilar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inhämta uppgifter från teknik-och servicenämnden avseende: förslag till tömningsstation med lämplig placering, utreda målgrupp(er) för tömningsstationen, ta fram förslag till finansiering för investering och drift av anläggningen samt avgifter. Sammanfattning av motionen Jan Henriksson (s) har genom motion väckt frågan om ställplats/tömningsstation för husbilar. I motionen framhålls att Vimmerby är en stor turistort som årligen besöks av ett stort antal husbilar. Idag finns ingen anordnad tömningsstation för toalett- och gråvattentankar, inte heller för påfyllning av dricksvatten. Det saknas även skyltad plats för uppställning av husbil för natten. Jan Henriksson (s) anser att dessa funktioner borde kunna samordnas. Många kommuner har på senare år uppfattat behovet av att stödja den mobila turismen. I husbilsturisternas facktidningar framgår att ett ental kommuner erbjuder denna typ av service. Husbilsturisterna väljer besöksort efter den service som ges och om Vimmerby kunde erbjuda detta skulle enligt Jan Henriksson (s) varumärket Vimmerby förstärkas. En annan effekt skulle kunna vara att varje besök och besökssäsongen förlängs. Jan Henriksson (s) yrkar därför att en ställplats och tömningsstation för husbilar anordnas i Vimmerby centralort. Ärendet Motionen har remitterats till teknik- och servicenämnden och Vimmerby Energi och Miljö AB för yttrande. Yttrande har inkommit från båda. Teknik- och servicenämnden är positiv till motionen och föreslår att nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på tömningsstation i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB.

21 Sammantrlldesdatum 2(4) Teknik- och servicenämnden påpekar i sitt yttrande att en tömningsplats bör vara placerad på en plats som är lätt tillgänglig för besökare, gärna i anslutning till någon annan aktivitet som bensinstationer där det finns tillgång till skötsel, tillsyn och va-ledningssystem. Kostnaden för en komplett tömningsstation är cirka kr plus moms. Därtill kommer kostnader för mark eller arrende, anpassning av tillfartsvägar, belysning, el och va-anslutning. Drift av tömningsstation är beräknad till kr per år exklusive vattenoch elkostnader. En ställplats för husbilar kräver större yta, cirka 300 m 2 /1 O husbilar. Området bör ligga naturskönt. Föreslagna platser är Älåkragatan (vid brandkårsmuseet) eller vid Akebo bro. Platsen bör utrustas med föreslagen tömningsstation. Ställplatsen kan upplåtas avgiftsfritt, men praxis är att den är avgiftsbelagd. Teknik- och servicenämnden ser ett problem med den konkurrenssituation som kan uppstå gentemot privata aktörer. Ställplats för husbilar skulle kunna tillhandahållas genom privat ägande och drift. Motionens intentioner bör även synkroniseras med den turiststrategi som är under antagande. En exakt kostnad för anläggande av tömnings- och/eller uppställningsplats är svårt att beräkna när inte läget är fastlagt. Teknik- och servicenämnden föreslår i sitt yttrande att plan- och bygglovsavdelningen får i uppdrag att föreslå en plats för ställplats/tömningsstation och att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på tömningsstation i samråd med Vimmerby Energi & Miljö AB samt att medel tillskapas för byggnation i kommande budgetarbete. Vimmerby Energi & Miljö AB ställer sig positiva till anordnande av tömningsstation för husbilar. Två lämpliga platser påvisas där enkel VAanslutning finns att tillgå, dels vid pumpstationen vid Fabriksgatan, dels i anslutning till pumpstationen vid Södra Industrigatan. De ser gärna att stationen med fördel förläggs vid halkbanan eller alternativt vid Byggldason. Kansliavdelningens utredning Husbilsmarknaden växer stort i Europa och denna gästgrupp har andra behov än den traditionella husvagns- eller tältgästen. För att kunna möta gruppens behov måste man erbjuda produkter som ger dem god service, trygghet och en bra upplevelse. Husbilsgästen förväntar sig mer av ställplatsen än en enkel parkeringsplats och på sikt kommer bara de anläggningar som uppfyller en viss standard när det gäller läge, utrustning, el och vatten, och avfallshantering att ge nöjda gäster.

22 3(4) V åren 2009 genomförde undersökningsföretaget Marknadskraft en husbilsundersökning bland 1541 respondenter från husbilsklubbar samt Camping Card Scandinavia-innehavare som var brukare av husbil. Arbetsgruppen för Husbilsdestination Sverige kom fram till att husbilsgäster har ett stort behov av ställplatser och campingplatser i Sverige. De båda övernattningsalternativen kompletterar varandra genom att erbjuda olika nivåer av service. Campingplatsen erbjuder personlig service anpassad för längre vistelse på speciella områden avsedda för husbilsgäster. Ställplatsen är anpassad för kortare övernattning/vistelse med en enklare form av automatiserad service där man betalar för den service man utnyttjar. Här ska finnas tillgång till tömning av avlopp och tömning/påfyllning av vatten mot betalning samt avfallshantering och belysning. Läget ska vara lättillgängligt med infonnationstavlor, brandsläckare och markerade platser på ett avstånd av minst fyra meter mellan bilarna. Det ska också finnas närhet till aktiviteter, restauranger, shopping och centrum. Kansliavdelningen ställer sig positiv till att en ställplats och tömningsstation för husbilar anordnas i Vimmerby centralort och föreslår att teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram förslag till ställplats och tömningsstation i samråd med Vimmerby Energi & Miljö AB och kommunstyrelsen samt förslag till finansiering för investering och drift. Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut. Man föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att ta fram förslag till ställplats och tömningsstation i samråd med kommunstyrelsen och Vimmerby Energi och Miljö AB, att uppdra åt teknik- och servicenämnden att ta fram förslag till finansiering för investeringen och drift av anläggningen samt att uppdra åt teknik- och servicenämnden att återkomma med förslag till beslut under För det fall ärendet fortfarande är under utredning skall nämnden redovisa ärendets status i september 2012 i samband med nämndens återredovisning till fullmäktige. Ärendet diskuteras. Ledamöterna är positiva till att anordna en plats där man kan tömma avloppsvatten och fylla på fårslct vatten. Man anser att det bara är aktuellt att utreda möjligheterna till en tömningsstation, inte ställplats. Ställplatser får campingarna i kommunen anordna, man tycker inte att kommunen ska anordna dessa.

23 4(4) Placeringen av tömningsstationen bör vara lättåtkomlig från riksvägarna 23/34 och/eller 40, till exempel vid en infart till staden. En plats som nämns både i utredningen och under sammanträdet är rastplatsen vid Akebo bro. Frågan ställs om tömningsplatsen bara ska vara till för husbilar eller om även bussar ska få nyttja den. Innan ärendet skickas till kommunfullmäktige för beslut vill kommunstyrelsen inhämta fler uppgifter från teknik- och servicenämnden med inriktningen att det endast rör en tömningsstation och att ställplats inte är aktuellt. Beslutsunderlag Motion väckt av Jan Henriksson (s), Id Kommunfullmäktiges beslut KF 23, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen Yttrande VEMAB, Id Yttrande teknik- och servicenämnden TSN 134, Tjänsteslaivelse upprättad av kommunarkivarie Anki Heimonen och kanslicheftherese Jigsved, Id Sändlista Teknik- och servicenämnden

24 1(5) K8 539 Dnr 39/2011 Kod 109 Motion angående vägning av sopor Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen genom att 1. besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB vidare utreda frågan om vägning av sopor 2. besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB utreda frågan om central hantering av kompost 3. besluta att bifalla yrkandet om att genomföra information och utbildning om hur man komposterar och utnyttjar resultatet av komposteringen och uppdrar åt Vimmerby Energi och Miljö AB att genomföra lämplig åtgärd 4. besluta att bifalla yrkandena om att utreda möjligheten att använda avfallskvarnar i flerbostadshus och att utreda alternativ för insamling av återvinningsmaterial och uppdrar åt att teknik- och servicenämnden att i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB genomföra utredningen 5. besluta att uppdra åt teknik- och servicenämnden att återkomma med redovisning av utredningarna med förslag till beslut. För det fall ärendet fortfarande är under utredning skall nämnden redovisa ärendets status i september 2012 i samband med återredovisningen till fullmäktige. Sammanfattning av motionen Curt Tyrberg (c) har genom motion väckt frågan om vägning av sopor och ett antal närliggande frågor om hur kommunen och dess medborgare bättre kan ta tillvara på avfall. Moderna sophantering ska syfta till att steg för steg minska mängden deponiavfall genom sopsortering och kompostering. Många personer har enligt Curt Tyrberg (c) svårt att ta sig till återvinningsstationerna, vilket kan på-

25 2(5) verka motivationen att sopsortera. Han ser därför att det skulle behöva utredas andra alternativ för insamling av återvinningsmaterial. Komposteringen bör enligt Curt Tyrberg (c) finnas så nära avfallsproducenten som möjligt och han ser utifrån detta ett behov av ökad kunskap om kompostering bland kommunens villaägare. Vissa kommuner har börjat arbeta med uppsamling av komposterbart avfall från flerfamiljshus, något som visat sig något mer komplicerat än beräknat. Dock finns alternativa lösningar, till exempel i form av avfallskvarnar. Curt Tyrberg (c) yrkar att Vimmerby kommun inför vägning av sopor i syfte att differentiera taxorna Vimmerby kommun genomför information och utbildning om hur man komposterar och utnyttjar resultatet av komposteringen Vimmerby kommun inför central hantering av kompost Vimmerby kommun utreder möjligheten att använda avfallskvarnar i flerbostadshus och samlar upp det biologiska avfallet vid reningsverket Vimmerby kommun utreder alternativ för insamling av återvinningsmaterial Ärendet Motionen har remitteras till teknik- och servicenämnden, miljö- och byggnämnden, Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimarhem AB och Ungdomsrådet. Samtliga har svarat. Vimmerby Energi & Miljö AB och teknik- och servicenämnden har gemensamt utformat sina svar. Sammanställning av remissyttrandena Samtliga remissinstanser anser att intentionerna i motionen är bra, men att den i vissa delar kräver fortsatt utredning innan beslut kan fattas om ändrat insamlingssystem. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna som ett förändrat insamlingssystem medför måste utredas vidare och belysas noga innan några beslut om förändringar av nuvarande renhållningsorganisation kan fattas. Utifrån ett kundperspektiv bör man även utreda hur avgifterna kan påverkas och hur ökade krav på sortering kan uppfattas hos hushållen. Protoko llj usterare

26 3(5) Ungdomsrådet ställer sig bakom motionen och vill gärna se ett samarbete mellan Vimmerby Gymnasiums Ungdomsråd och övriga intressenter. De framhåller även att den policy som Vimmerby Gymnasiums Ungdomsråd tagit fram kan användas som ett stöd i ett eventuellt framtida samarbete. Vimarhem AB har inget att invända mot vägning av sopor i syfte att differentiera taxorna eller att kommunen genomför information och utbildning om kompostering. Vimarhem AB ser heller inget hinder mot utredning av möjligheten att använda avfallskvamar i flerbostadshus för att därefter samla upp det biologiska avfallet vid reningsverket eller att alternativ för insamling av återvinningsmaterial utreds. I Vimmerby Energi & Miljö AB och teknik- och servicenämndens yttranden framkommer att i Vimmerby kommuns avfallsplan inte innehåller några förslag om vägning av hushållsavfall ute hos kund. Att införa vägning kräver således vidare utredning. Ett system för vägning av avfall hos kund innebär stora investeringar i utrustning på bilar, taggning av sopkärl och faktureringssystem anpassat för vägning. Rapporter om effekter av vägning av avfall finns till viss del redan gjorda. Inom "Avfall Sverige Utveclding" tittar man på frågan om vägning av hushållsavfall hos kund och det kommer att resultera i två rapporter, "Viktbaserad taxa - vart tar avfallet vägen" och "Viktbaserad taxa - Litteratursammanställning". När dessa kommer är oklart. Information om hur man komposterar har tidigare funnits med i "Miljöhandboken" som sldckats ut till kommunens hushåll tidigare i år. I Vimmerby Energi & Miljös årliga information "Avfall & Miljö" har denna information utgått. Inget hindrar dock att avsnittet i "Miljöhandboken" används vid en eventuell utbildningsinsats. Vimarhem AB anser att frågan om central hantering av kompostering bör utredas innan beslut om införande sker. Enligt telmik- och servicenämnden, miljö- och byggnämnden och Vimmerby Energi & Miljö AB är det idag få kommuner som satsar på kompostering av hushållsavfall. Man vill istället röta matavfallet och ta tillvara energin i form av biogas. En central hantering av matavfall (kompostering eller rötning) kommer att kräva vidare utredning, men tidigare utredningar har visat att det ofta krävs storskaliga anläggningar för att få ekonomi i ett sådant projekt. Hur avfallet ska samlas in kräver vidare utredning.

27 4(5) Att använda avfallskvarnar i flerfamiljshus innebär att avfallet från avfallskvarnarna transporteras via det ordinarie avloppssystemet till reningsverket, med den ökade risk för stopp och igensättningar och lukt det kan innebära. Mängden rensgods och slam i reningsverket kommer att öka och dessutom kan ifrågasättas om dricksvatten ska användas för att transportera avfall. Om avfallet från avfallskvarnarna samlas upp separat och transporteras till reningsverkets rötkammare kan det, tillsammans med övrigt slam, bidra till ökad gasproduktion. Samtidigt ökar mängden rötrester vilket innebär en ökad kostnad för denna hantering. Det kan finnas miljömässiga och ekonomiska motiv att använda avfallskvarnar med lokal uppsamling som inte förbrukar vatten. Angående förslaget att utreda alternativ för insamling av återvinningsmaterial så har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, FTIAB, ansvaret för att samla in och återvinna förpackningar och tidningar. Att förändra insamlingssystemet kräver utredning av de praktiska och ekonomiska konsekvenserna. Kansliavdelningens synpunkter Flera av de framförda yrkandena kräver mer utredning och kansliavdelningen föreslår att teknik- och servicenämnden i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB får i uppdrag att göra utredningarna. Angående information och utbildning om kompostering kan med fördel det utarbetade materialet i "Miljöhandboken" användas i en eventuell kampanj riktad mot kommuninvånarna. Vimmerby Energi och Miljö AB föreslås få i uppdrag att genomföra lämliga åtgärder. Ett väl underbyggt beslut har större möjlighet att vinna gehör hos kommuninvånarna och skapar förutsättningar för ett kretsloppstänkande, ett utökat miljömedvetande och en allmän vilja att sopsortera och återvinna. Vid dagens sammanträde föreligger kansliavdelningens utredning och förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar, med instämmande av Göran Gustafsson (kd), bifall till kansli avdelningens förslag.

28 Sammantr!!desdatum 5(5) Beslutsunderlag Motion väckt av Curt Tyrberg (c), Id Kommunfullmäktiges beslut KF 19, Remiss kommunstyrelsen Yttrande Vimarhem AB 36, Yttrande Vimmerby Energi & Miljö AB, Id Yttrande teknik- och servicenämnden TSN 133, Yttrande miljö- och byggnämnden MBN 103, Yttrande Ungdomsrådet, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Therese Jigsved och kommunarldvarie Anld Heimonen, Id Sändlista Kommunfullmäktige

29 1(2) KS 540 Dnr 278/2010 Kod 109 Motion om yrkeskläder till omsorgspersonalen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. för närvarande avslå motionen om yrkesidäder för omsorgspersonal 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta upp frågan om yrkeskläder för omsorgspersonalen i god tid inför nästa budgetberedning. Sammanfattning Vid kommunfullmäktiges sammanträde KF 146, , förelåg motion väckt av Jan Henriksson (s). I motionen yrkas att personal inom omsorgen i Vimmerby kommun erhåller yrkeskläder. Omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet, ON 115, Ärendet Jan Henriksson(s) har lämnat en motion med yrkande att personal inom omsorgen ska erhålla yrkeskläder. Dels för att förhindra smittospridning och dels för att en enhetlig ldädsel med kommunlogga skulle vara en del av kommunens image. Idag får all omsorgspersonal ett klädbidrag på 264 kronor. Där arbetet kräver det tillhandahåller omsorgsförvaltningen som arbetsgivare skyddsidäder till exempel skyddsrock, stövlar och handskar. Om man ska komma åt spridningen av multiresistenta bakterier gör man inte det genom utökat klädbidrag, utan det mest lämpliga i så fall är att arbetsgivaren tillhandahåller kläder och tvättar dem. Kostnaden för detta har utretts i Hultsfred som ju är en något mindre kommun. Där beräknades kostnaden till cirka 2 miljoner för en treårsperiod och då tillkommer Idäder för vikarier.

30 2(2) Det finns fördelar med att arbetsgivaren tillhandahåller yrkesidäder men med nuvarande ekonomiska läge ses ingen möjlighet att prioritera detta och heller inte att f n utreda saken ytterligare. Personalavdelningen foreslår avslag på motionen. Vid dagens sammanträde foreligger personalavdelningens utredning och förslag till beslut. Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (s) påpekar att hon är för förslaget att införa yrkeskläder till omsorgspersonalen men då frågan inte har behandlats i budgetberedningen inför år 2012 och 2013 finns i dagsläget inte möjlighet att genomfora det. Yrkanden Helen Nilsson (s) yrkar, med instämmande av Leif Carlson (m) och Micael Glennfalk (m), att föreslå kommunfullmäktige att for närvarande avslå motionen och att frågan om yrkesidäder för omsorgspersonalen tas upp igen i god tid inför nästa budgetberedning. Beslutsunderlag Motion väckt av Jan Henriksson(s), Id Kommunfullmäktiges beslut KF 146, Kommunstyrelsens beslut KS 195, Omsorgsnämnden beslut ON 115, Omsorgsförvaltningens yttrande, Id Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige

31 1(2) KS 541 Dm 119/2010 Kod 007 Granskning av rutiner för att svara på motioner - anta Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande rutiner för ärendeberedning och att rutinerna gäller för samtliga nämnders verksamhet. Ärendet Kommunens revisorer har granskat Vimmerby kommuns rutiner för att svara på motioner. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade rapporten och kansliavdelningen fick då i uppdrag att ta fram riktlinjer avseende remissförfarandet och beredning av motioner. Genom beslut om ny sammanhållen delegationsordning , KS 310, har frågan om remissförfarandet avseende motioner behandlats då ansvaret för att remittera motioner och medborgarförslag delegerats till kanslichefen. Vad gäller frågan om beredning av motioner har kansliavdelningen under hösten 2011 processat fram förslag till rutiner för ärendeberedning generellt. Det finns behov av att ha en gemensam bas att utgå ifrån när det gäller beredning av ärenden. Rutinerna har bland annat stämts av inom gruppen för nämndssekreterare. Att ha gemensamma rutiner för beredning ligger också i linje med utvecklingsarbetet som äger rum inom IDHA-projektet. En gemensam mall för tjänsteskrivelser finns tillgänglig i ärendehanteringssystem Winess och den skall göras tillgänglig även som Word-mall. Rutinerna riktar sig främst till anställda, men bör tillämpas även av de förtroendevalda när behov uppstår. Vid dagens sammanträde föreligger kansli avdelningens utredning och förslag till beslut.

32 2(2) FCor:nn1tu1styrelsen Beslutsunderlag Granskningsrapport från kor:nn1tu1ens revisorer, Id FCor:nn1tu1styrelsens arbetsutskotts beslut FCSAU 147, Tjänsteskrivelse upprättad av kanslichef Therese Jigsved, Id Sändlista FCor:nn1tu1fullmäktige

33 1(2) KS 542 Dnr Kod 530 Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik- godkänna Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län. Ärendet Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 2011 har kommunerna beslutat att 1. ställa sig bakom principöverenskommelsen, "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner 2. Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet från och med övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, fårdtjänst och riksfårdtjänst 3. genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå från och med landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. I Vimmerby fattades beslutet i fullmäktige vid sammanträde KF 137, Man kompletterade beslutet med ytterligare två punkter: 5. föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering de kommande åren. Därefter kan landstinget berä1ma behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår. Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende Kalmar Läns Trafik AB upphör att gälla den Landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per Ett

34 2(2) separat avtal har tecknats om överlåtelse av kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till landstinget. Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund. Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010: 1 065) om kollektivtrafik och principöverenskommelsen "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", dels fårdtjänst och riksfårdtjänst. Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, Avtalet ska behandlas av respektive fullmäktige före årssldftet och kommunerna rekommenderas att besluta att godkänna avtalet samt ändra i sitt fårdtjänstreglemente så att ansvaret överförs till Landstinger i Kalmar län. Vid dagens sammanträde föreligger Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län. Yrkanden Leif Carlson (m) yrkar, med instämmande av PerAke Svensson (c), bifall till föreliggande avtal. Beslutsunderlag Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, Id Ekonomichefernas förslag till "strut" för skatteväxlingen av kollektivtrafiken, Id Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar Län, Id Kommunstyrelsens förslag KS 257, Kommunstyrelsens förslag KS 289, Kommunfullmäktiges beslut KF 137, Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län, Id Förslag till avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, Id Reglemente för Kalmar läns trafikstyreise, Id Sändlista Kommunfullmäktige

35 1(2) KS 543 Dnr 340/2011 Kod 459 Skräpplockarkampanjen - anhållan om befrielse från uppdraget Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte befria barn- och utbildningsnämnden från det specifika uppdraget att genomföra en skräpplockarkampanj samt att understyrka vilcten av att anordna denna typ av kampanjer. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Eva Berglund (s) och Bo Stigstedt (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lis-Astrid Anderssons yrkande. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden fick av kommurifullmälctige, KF 95, tillsammans med teknik- och servicenämnden i uppdrag att genomföra en skräpplockarkampanj under hösten Barn och utbildningsnämnden ställer sig positiv till en alctiv miljöpolitik och önskar att de politiskt fattade besluten har en övergripande karalctär med definierade inriktningsmål som sedan kommunens verksamheter kan förhålla sig till. För barn- och utbildningsnämndens del handlar det om att konkretisera miljömål från förskola till högskola och att varje verksamhet och område får möjlighet att ta fram specifika handlingsplaner för hur de inom sina respektive verksamheter ska kunna nå de mål som kommunens politiska ledning satt inom miljöområdet. Det är då också troligt att ett antal enheter på eget initiativ deltar i eller organiserar en slaäpplockarkampanj. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde BUN 146, , förelåg barn- och utbildningsförvaltningens förslag till anhållan om befrielse från uppdraget. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmälctige att befria barn- och utbildningsnämnden från det specifika uppdraget att genomföra en skräpplockarkampanj. Utdragsbestydming

36 2(2) Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens begäran om befrielse från uppdraget. Ärendet diskuteras. Yrkanden Göran Gustafsson (kd) yrkar, med instämmande av Micael Glennfalk (m), att man ska avslå nämndens begäran om befrielse från uppdrag samt att man ska understryka vikten av att anordna denna typ av kampanjer. Lis-Astrid Andersson (s) yrkar att man ska bifalla nämndens begäran. Propositionsordning Ordföranden finner att det föreligger två yrkanden. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Göran Gustafssons och Micael Glennfalks förslag att avslå nämndens begäran om befrielse från uppdrag. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 95, Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 146, Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestydming

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Sten-Åke Mörk (S), ersättare för Mia Bergkvist (S) Christer Bergkvist (C), ersättare för Lennart

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bam- och ungdomsnämnden

Bam- och ungdomsnämnden S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bam- och ungdomsnämnden 2011-02-02 Sidnr 1(15) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby onsdagen den 2 februari 2011 Klockan 08.30-14.30 Beslutare

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer