Kungörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-22. Kungörelse"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktige i Tranemo kommun sammanträder i Tranemosalen, kommunkontoret i Tranemo måndagen den 5 maj 2014 kl för behandling av följande ärenden: 1 Justering 2 Inkomna medborgarförslag - Medborgarförslag om biligare färdtjänst - Medborgarförslag om väg från Länghem till Riksväg 27 3 Inkomna motioner 4 Inkomna frågor och interpellationer 5 Information kring hot och våld 6 Utvärdering av ny städorganisation 7 Överlämnande av folkhälsopolicy 8 Utredning angående antalet fasta beredningar 9 Arkeologisk undersökning av fornminne i Tranemo RAÄ 558 och Försäljning av Lövstagatan Begäran om tilläggsanslag för investering 9214, ombyggnad av Länghemskolans kök 12 Ombudgetering av investeringsmedel för inventarier Antagande av detaljplan för Järpesbo 1:12 med flera 14 Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten 15 Sammanställning över pågående uppdrag 16 Valärende 17 Eventuella rapporter från beredningarna 18 Eventuellt inkomna ärenden Tranemo dag som ovan Lars-Åke Larsson Ordförande Tina Haglund sekreterare

2 I tur att justera är Brigitte Barenfeld (KD) och Tony Hansen (S). Justering föreslås till fredagen den 9 maj kl i kommunhuset.

3

4

5

6

7

8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sid 1 av Utvärdering av ny städorganisation KS/2013:962 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänner utvärderingen. Kommunstyrelsens beslut Förvaltningen får i uppdrag att bearbeta samtliga i rapporten föreslagna utvecklingsområden. Förvaltningen återrapporterar, på allmänna utskottets sammanträde den 18 september, vilka åtgärder som vidtagits med koppling till utvecklingsområdena. Sammanfattning av ärendet Den 1 november 2012 överfördes kommunens lokalvård exklusive lokalvården inom vård- och omsorgsverksamheten till en upphandlad entreprenör, V-Städ AB. Utvärderingen visar att städkvalitén är god och att kostnaderna blivit lägre med städentreprenaden. Den uppmätta städkvalitén utifrån Svensk Standard 800 visar att ¾ av de granskade lokalerna har en städkvalitet som är tillfredsställande. Den årliga kostnadsbesparingen uppgår till 1,6 milj. kr. Kommunstyrelsens allmänna utskott fastställde , 160, en uppdragsbeskrivning för utvärdering av den nya städorganisationen med driftentreprenad. Av utvärderingsrapporten framgår att den årliga nettobesparingen exklusive engångskostnader uppgår till 1,6 milj. kr vilket innebär en vinstmarginal på 18%. För att få en objektiv bild av städkvalitén har en granskning enligt Svensk Standard 800 av en städkonsult, Städarkitekten PP Konsult i Linköping. Granskningen av sammanlagt 66 lokaler i Tranängskolan, Limmaredskolan och förskolan Solhagen i Tranemo visar att 3/4 delar av lokalerna har en tillfredsställande städkvalitet. I den resterande fjärdedelen av de granskade lokalerna är städkvalitén undermålig. På Solhagen har samtliga granskade lokaler en tillfredsställande städkvalitet. Den upplevda städkvalitén har kartlagts genom en enkätundersökning till samtliga städobjekt som ingår i entreprenaden. En majoritet av städobjekten, 54%, instämmer helt eller delvis i påståendet att på vår enhet upplever vi att städkvalitén är god. Utvärderingsrapporten identifierar ett antal förbättringsområden dels för att förankra och förstärka driftentreprenaden bland kommunens verksamheter dels för att åstadkomma en ytterligare höjd städkvalitet. Ordförandes sign. Justerares sign. Justerares sign. Sekr. sign. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sid 2 av 2 Beslutsunderlag Allmänna utskottet , 56 Tjänsteskrivelse Utvärdering av en ny städorganisation Föredragning och debatt Kommunchef Annika Hedvall föredrar ärendet och svarar på frågor. Beslutet skickas till Tekniska sektionen Perallan Orrbeck Status Kommunfullmäktige Ordförandes sign. Justerares sign. Justerares sign. Sekr. sign. Utdragsbestyrkande

11

12

13 Vår ref: Annika Hedvall kommunchef Datum: Dnr:KS/2013:962 Utvärdering av ny städorganisation Förslag till beslut godkänner utvärderingen förvaltningen får i uppdrag att bearbeta samtliga i rapporten föreslagna utvecklingsområden förvaltningen återrapporterar, på allmänna utskottets sammanträde den 28 augusti, vilka åtgärder som vidtagits med koppling till utvecklingsområdena Sammanfattning av ärendet Den 1 november 2012 överfördes kommunens lokalvård exklusive lokalvården inom vård- och omsorgsverksamheten till en upphandlad entreprenör; V-Städ AB. Utvärderingen visar att städkvalitén är god och att kostnaderna blivit lägre med städentreprenaden. Den uppmätta städkvalitén utifrån Svensk Standard 800 visar att ¾ av de granskade lokalerna har en städkvalitet som är tillfredsställande. Den årliga kostnadsbesparingen uppgår till 1,6 milj. kr. Ärendet Bakgrunden till entreprenaden är kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om mål och resurser för planperioden I denna plan ingår effektiviseringsåtgärder som den politiska majoriteten beslutat om. En av effektiviseringsåtgärderna är att konkurrensutsätta kommunens lokalvård. Målsättningen med konkurrensutsättningen är att uppnå en 9%-ig vinstmarginal och att kvalitén på städtjänsterna bibehålls eller öka. Kommunstyrelsens allmänna utskott fastställde , 160, en uppdragsbeskrivning för utvärdering av den nya städorganisationen med en driftentreprenad.

14 Av utvärderingsrapporten framgår att den årliga nettobesparingen exklusive engångskostnader uppgår till 1,6 milj. kr vilket innebär en vinstmarginal på 18%. För att få en objektiv bild av städkvalitén har en granskning enligt Svensk Standard 800 av en städkonsult, Städarkitekten PP Konsult i Linköping. Granskningen av sammanlagt 66 lokaler i Tranängskolan, Limmaredskolan och förskolan Solhagen i Tranemo visar att 3/4 delar av lokalerna har en tillfredsställande städkvalitet. I den resterande fjärdedelen av de granskade lokalerna är städkvalitén undermålig. På Solhagen har samtliga granskade lokaler en tillfredsställande städkvalitet. Den upplevda städkvalitén har kartlagts genom en enkätundersökning till samtliga städobjekt som ingår i entreprenaden. En majoritet av städobjekten, 54%, instämmer helt eller delvis i påståendet att på vår enhet upplever vi att städkvalitén är god. Utvärderingsrapporten identifierar ett antal förbättringsområden dels för att förankra och förstärka driftentreprenaden bland kommunens verksamheter dels för att åstadkomma en ytterligare höjd städkvalitet. Beslutsunderlag Utvärdering av en ny städorganisation Beslutet skickas till Tekniska sektionen Perallan Orrbeck KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Annika Hedvall kommunchef

15 Utvärdering av en ny städorganisation

16

17 Innehåll 1 BAKGRUND mål och resurser UTVÄRDERINGSUPPDRAG uppdragsbeskrivning utvärderingsorganisation utvärderingsmetod FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG mål med upphandlingen konsulttjänst arbetsgrupp förfrågningsunderlagets detaljer golvvård övrigt beträffande förfrågningsunderlaget UPPHANDLINGEN förhandlad upphandling driftstart PERSONALÖVERGÅNG arbetsbrist information EKONOMI lokalvårdens budget kostnadsjusteringar engångskostnader ekonomisk analys MILJÖTILLSYN tillsynsprojekt kontrollrond resultat FACKLIGA SYNPUNKTER konkurrensutsättning förfrågningsunderlaget information verksamhetsövergången omplaceringsutredningen övriga fackliga synpunkter UPPLEVD STÄDKVALITET 16

18 9.1 svarsfrekvens förändringar god lokalvård städning utöver entreprenaden dialog med V-Städ goda förebilder övriga synpunkter UPPMÄTT STÄDKVALITET granskningsmodell granskade lokaler uppmätt städkvalitet Tranängsskolan Limmaredsskolan Solhagens förskola UPPMÄTT RESP. UPPLEVD STÄDKVALITÉ SLUTSATSER förfrågningsunderlaget ekonomi städkvalitet uppmätt städkvalitet upplevd städkvalitet UTVECKLINGSOMRÅDEN beställarfunktion information komplettering av entreprenadavtal förnyad enkät / granskning kontaktperson Kvalitetssystem Personalfortbildning Bilagor 0 1 Enkät upplevd städkvalitet 0 2 Konsultrapport uppmätt städkvalitet 0 1:1 Enkät upplevd städkvalitet... 1 ENKÄT 1 2:1 Bilaga :2 Bilaga :3 Bilaga :4 Bilaga... 10

19

20 1 BAKGRUND Lokalvårdsverksamheten i kommunen har under senare år varit föremål för ett par större organisatoriska förändringar. Fram till halvårsskiftet 2007 ansvarade respektive förvaltning för städverksamheten inom sitt verksamhetsområde. Den 1 juli 2007 tillskapades en samordnad organisation för dåvarande kommunstyrelseförvaltningens och bildningsförvaltningens lokalvård. Den nya lokalvårdsorganisationen placerades organisatorisk inom kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelnings tekniska enhet. Ytterligare en organisatorisk förändring genomförs den 1 november 2012 när lokalvården i sin helhet exklusive lokalvården inom vård- och omsorgsverksamheten överförs till en upphandlad entreprenör. 1.1 mål och resurser Bakgrunden till entreprenaden är kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om mål och resurser för planperioden I den aktuella planen ingår effektiviseringsåtgärder som den politiska majoriteten beslutat om. En av effektiviseringsåtgärderna är att konkurrensutsätta kommunens lokalvård med en 9%-ig vinstmarginal. I den fastställda budgeten för 2012 har en ekonomisk halvårseffekt av en driftentreprenad beaktats. 2 UTVÄRDERINGSUPPDRAG Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 41, ställde ledamoten Claes Redberg, S, en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen efterfrågas en utvärdering av den upphandling som genomförts av kommunens lokalvårdsverksamhet. Av interpellationssvaret, som lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde , 59, framgår att en utvärdering är planerad och skall vara klar i november Utvärderingen skall omfatta såväl processen fram till övergången till V-Städ som resultatet därefter, vilket innefattar både upplevelsen av städkvalitet och hur kommunen framåt skall säkerställa en ren inomhusmiljö för verksamheterna. 2.1 uppdragsbeskrivning Kommunstyrelsens allmänna utskott fastställde , 160, en uppdragsbeskrivning för utvärdering av den nya lokalvårdsorganisationen i enlighet med det utvärderingsuppdrag som omnämns i interpellationssvaret som lämnades i kommunfullmäktige i maj Utvärderingen skall bland annat klarlägga; hur upphandlingsprocessen genomfördes 6

21 nuvarande upplevd städkvalitet entreprenadens kostnadsbild omfattningen av tilläggsarbeten beställning respektive avbeställning av arbetsytor personalinformation i genomförandefasen situationen för lokalvårdare som tackade nej till anställningserbjudande från entreprenören löpande dialog med entreprenören 2.2 utvärderingsorganisation För utvärderingsarbetet har en arbetsgrupp etablerats. I gruppen ingår sektionschefen för tekniska sektionen Karl-Johan Ohlin, fastighetschef Patrik Andersson tillsammans med Perallan Orrbeck som leder utvärderingsarbetet. Under utvärderingsarbetet sker löpande avrapportering till kommunstyrelsens allmänna utskott. 2.3 utvärderingsmetod Utvärderingsarbetet genomförs genom genomgång av befintligt material kring upphandlingsprocessen. En enkät genomförs per objekt som ingår i driftentreprenaden för att klarlägga nuvarande upplevd städkvalitet. Den uppnådda städkvaliteten granskas genom konsultmedverkan av företaget Städarkitekten i Linköping. Städkvaliteten granskas genom Svensk Standard, INSTA 800. Se vidare under avsnitt tio. Dessutom görs intervjuer dels för att tydliggöra processen fram till upphandling och verksamhetsövergång till entreprenören dels för att klarlägga hur kommunens dåvarande lokalvårdare uppfattade informationen om verksamhetsförändringen. 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 3.1 mål med upphandlingen I förfrågningsunderlaget preciserades kommunens mål med upphandlingen. Upphandlingen skall minska beställarens totala kostnader för lokalvården samt bibehålla eller öka kvaliteten på de avropade tjänsterna. Målsättningen är att konkurrensutsättningen skall ge en 9%-ig vinstmarginal. I förfrågningsunderlaget uttrycks det på följande sätt: Anbud kan komma att förkastas om anbudssumman överstiger 91% av den budgeterade nettokostnaden för kommunens motsvarande verksamhet

22 3.2 konsulttjänst Upphandlingsprocessen inleds tidig höst 2011 genom en direktupphandling av en konsulttjänst med uppdrag att upprätta ett förfrågningsunderlag för en entreprenadupphandling av kommunens lokalvårdsverksamhet. Tre företag, Faveo, Fasticon och Affärsconcept, tillfrågas om uppdraget. Ett av företagen, Fasticon, inkommer med ett anbud där företaget erbjuder sig att utföra uppdraget till ett fast arvode om 190 tkr. En dryg vecka efter Fasticon har lämnat sitt anbud inkommer företaget med uppdaterat anbud, där arvodet har sänkts till 150 tkr. I januari 2012 avbryter kommunen upphandlingen av konsulttjänsten med hänvisning till att anbudspriset kraftigt överstiger budgeten som finns för den här tjänsten. 3.3 arbetsgrupp För att utarbeta ett förfrågningsunderlag etableras en arbetsgrupp med tf teknisk chef Jennie Wessbo, ekonom Salman Chalhoub och ekonomichef Niklas Anemo. Avsikten var att Borås Stads upphandlingsenhet skulle svara för upphandlingen, vilket dock visade sig inte fungera tidsmässigt för Borås. Däremot fungerade upphandlingsenheten som bollplank för arbetsgruppen. Kommunens städledare biträder arbetsgruppen som sakkunnig i lokalvårdsfrågor. Chresten Nielsen från personalfunktionen deltar som sakkunnig i personalfrågor. Synpunkter från fackförbundet Kommunal beaktas så länge kraven inte är oförenliga med gällande lagstiftning. Arbetsgruppen finner såväl kunskap som inspiration i andra kommuners förfrågningsunderlag för upphandling av lokalvård. 3.4 förfrågningsunderlagets detaljer Förfrågningsunderlaget är omfattande och innehåller tydliga skall-krav. Kommunens städledare biträder arbetsgruppen med att utarbeta städschema med förklaringar kopplade till ritningar för varje städobjekt. Arbetet, i vilket lokalvårdarna var behjälpliga, utgick från befintliga lokalvårdsplaner som kompletterades. Förfrågningsunderlaget bygger på att angivna städmetoder och städfrekvenser skall följas. I förfrågningsunderlaget anges krav på kvalitet på flera ställen bl.a. med följande formuleringar: kvaliteten på lokalvården skall bibehållas eller öka levererad lokalvård skall präglas av goda hygieniska krav, professionalism, serviceanda och anpassningsförmåga till skilda verksamheters krav och önskemål lokalerna skall upplevas som välstädade och att servicen i detta avseende är god städuppdraget skall utföras så att städytorna är rena och ger ett välvårdat intryck, oavsett väderlek och årstid Underlaget saknar däremot uppgifter om vilket städresultat som skall uppnås utifrån någon form av standard. Efter att upphandlingen genomförts och driftentreprenör antagits visar det sig att förfrågningsunderlaget haft en del brister. Bland annat borde ytor på sammanlagt ca 400 kvm vad gäller trygghetsboende II på Solbacken ha ingått i förfrågningsunderlaget. Dessutom har några av arbetsuppgifter såsom papperspåfyllning m.m. förbisetts. 8

23 3.4.1 golvvård En punkt i förfrågningsunderlaget som vållat diskussion mellan kommunen och entreprenören är uppgiften vad som ingår i storstädning av golv. I förfrågningsunderlagets bilaga 6 Definition av lokalvård anges att storstädning skall ske en gång per år och omfatta ytor utöver de övriga städmomenten samt en grundligare rengöring av andra belastade ytor. Beträffande golvvård preciseras att tillverkarens instruktioner skall följas. Meningsskiljaktigheten handlar om huruvida polish och polering av golv i samband med storstädning ingår i entreprenaden eller ej. Åtskilliga diskussioner förs mellan parterna för att lösa frågan. Den berörda golvytan uppgår till drygt kvm, vilket innebär en icke oväsentlig kostnad om polish och polering skall köpas till. Genom att godkänna den tilläggsfaktura för polering av golv som V-Städ skickade för 2013 års storstädning har kommunen indirekt accepterat V-Städs tolkning beträffande vad som ingår i entreprenadens golvvård övrigt beträffande förfrågningsunderlaget Inte någonstans i förfrågningsunderlaget hänvisas till centralt framtagna råd och riktlinjer beträffande städning och städkvalitet. Förfrågningsunderlaget bygger på städmetoder och städfrekvens men saknar krav på städresultat. Åtminstone beträffande tre centrala dokument finns det anledning att överväga om de borde ha nämnts i förfrågningsunderlaget; SOSFS 1996:33 Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Allergi- och astmaförbundets rekommendation för städning Svensk Standard SS :2012 (INSTA 800) beträffande städkvalitet och resultatuppföljning I förfrågningsunderlaget nämns inte heller något om den utbildning av lokalvårdare PRYL som påbörjades i den kommunala lokalvårdsorganisationen. Lokalvårdsutbildningen PRYL är en grundläggande utbildning som ger lokalvårdaren en god grund att stå på. Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller kursdeltagaren ett PRYL-certifikat. Bedömningen är att den uteblivna hänvisningen till de tre råden/ rekommendationerna inte på något väsentligt sätt har påverkat själva upphandlingen. Däremot finns det anledning att tro att diskussionerna med V-Städ beträffande levererad städkvalitet hade underlättats om en hänvisning gjorts i förfrågningsunderlaget till ovannämnda Svensk Standard INSTA

24 4 UPPHANDLINGEN På försommaren utannonseras driftentreprenaden av kommunens lokalvårdsverksamhet med beräknad avtalsstart den 3 september Anbuden skall vara kommunen tillhanda senast den 22 maj. Vid anbudstidens utgång har två anbud inlämnats; Förenade Service AB V-Städ AB Inget av anbuden uppfyller samtliga skall-krav varför de båda inkomna anbuden förkastas genom tilldelningsbeslut förhandlad upphandling Efter att de båda inkomna anbuden förkastats inleds i början av juli en s.k. förhandlad upphandling med V-Städ AB. Sedan V-Städ uppfyllt samtliga skall-krav fattas ett tilldelningsbeslut att avtal tecknas med V-Städ AB för en anbudssumma på tkr. Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens beslut , 240, att anta V-Städ AB att utföra lokalvården i Tranemo kommun fr.o.m. den 1 november 2012 vunnit laga kraft. Efter att kommunstyrelsen fattat sitt beslut uppvaktar en grupp av kommunens lokalvårdare såväl kommunalråd som kommunchef vilket innebär en viss fördröjning av undertecknandet av avtalet fram till den 5 oktober. Förskjutningen av undertecknandet medför en icke obetydlig frustration hos V-Städ AB. 4.2 driftstart Med hänvisning till den utdragna upphandlingsprocessen förskjuts driftstarten av entreprenaden från ursprungligen planerat 1 juli till 1 november. Den i budget 2012 inräknade besparingen på lokalvårdsverksamheten för året reduceras därmed kraftigt. 5 PERSONALÖVERGÅNG I den kommunala organisationen för lokalvården ingick 30 medarbetare med en sammanlagd sysselsättningsgrad på 22,12 årsarbetare. Samtliga medarbetare erbjöds anställning hos V-Städ AB efter personliga samtal med företaget. En tredjedel, 10 st, tackade nej. Den sammanlagda sysselsättningsgraden för dessa tio medarbetare uppgick till 8,39 årsarbetare. Bakgrunden till att dessa lokalvårdare tackade nej till V-Städ var, enligt dåvarande städledaren, en allmän uppfattning att det ordnar sig, jag får säkert nya arbetsuppgifter hos kommunen. Enligt uppgift har V-Städ som policy att aldrig anställa personal som tidigare tackat nej till anställningserbjudande från företaget i anslutning till en verksamhetsövergång. 10

25 5.1 arbetsbrist Samtliga berörda lokalvårdare, som tackade nej till V-Städs anställningserbjudande, varslades om uppsägning p.g.a. arbetsbrist och uppsägningstiden löper fr.o.m Genom omplaceringsutredningar kunde en heltidsanställd medarbetare överföras till vård- och omsorgsverksamhet fr.o.m. årsskiftet 2012/2013. Uppsägningstiden för övriga varierar mellan 3 och 12 månader enligt nedanstående tabell. Arbetsbrist antal medarbetare antal uppsägningsmån. summa årsarbeten 2 3 1, , , , ,61 Summa 7,39 Kommunen gav de berörda lokalvårdarna en extra uppsägningsmånad, vilket vållade viss irritation hos de lokalvårdare som antog V-Städs anställningserbjudande. Kommunens samlade kostnad för övertalig personal, som valde att tacka nej till anställningserbjudande från V-Städ, uppgår till sammanlagt ca. 1,7 milj. kr fördelat med 472 tkr på 2012 och ca. 1,25 milj. på information Den fackliga organisationen Kommunal, som organiserade lokalvårdarna, har regelbunden kontakt med lokalvårdarna under hela processen. Lokalvårdarnas övriga informationskälla från budgetbeslutet om entreprenadupphandling via upphandling till verksamhetsövergång är massmedia, enligt den fackliga organisationens uppfattning. När lokalvårdarna vid ett tillfälle begärde direktinformation av arbetsgivaren ställer företrädare för tekniska sektionen upp. Enligt uppgift är lokalvårdarnas frågor dock fler när de lämnar informationsträffen än när de kom. 6 EKONOMI Den ekonomiska målsättningen med en entreprenaddrift av lokalvården i Mål och resurser för planperioden är en årlig besparing på 800 tkr. 11

26 6.1 lokalvårdens budget 2011 Lokalvårdens budgetanslag 2011 uppgick till tkr inklusive befattningen som städledare. Med en beräknad besparing på 800 tkr skall anbudet ligga på minst 9% under kommunens kostnad för lokalvården. I förfrågningsunderlaget anges att anbud kan komma att förkastas om anbudssumman överstiger 91% av den budgeterade nettokostnaden för kommunens motsvarande verksamhet Som redovisats ovan är V-Städs anbud på tkr. 6.2 kostnadsjusteringar Med hänvisning till brister i förfrågningsunderlaget tillkommer följande kostnader. Kostnadsjusteringar golvvård; storstädning, polish och polering trygghetsboende Solbacken, tillkommande yta papperspåfyllning mm Summa kr kr kr kr Med hänvisning till ovan redovisade tillkommande kostnader på 308 tkr p.g.a. brister i förfrågningsunderlaget har deltidsbefattningen, 25% av hel tid, som beställare hos kommunen inte kunnat tillsättas. Uppgifterna som beställare har därmed lagts på fastighetschefen inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter P.g.a. verksamhetsutökningar har det tillkommit lokalytor på ca. 625 kvm efter det att avtalet med V-Städ trädde i kraft till följande kostnader: tillkommande kostnader; verksamhetsutökning Uddebo förskola Resursskolan ABF-huset Limmareds paviljong Summa kr kr kr kr kr Tillkommande kostnader på 161 tkr p.g.a. verksamhetsutökning har kompenserats med tilläggsanslag/budgetförstärkning. 6.3 engångskostnader Som redovisas under avsnitt fem ovan valde tio av sammanlagt 30 lokalvårdare att tacka nej till V-städs anställningserbjudande. En lokalvårdare omplacerades och övriga sades upp med hänvisning till arbetsbrist. Kommunens samlade kostnader för 12

27 uppsägningslöner uppgår till ca. 1,7 milj fördelade med 472 tkr på 2012 och ca. 1,25 på Dessutom avdelades en befattning motsvarande 25% av heltid under perioden samt därefter på 12,5% t.o.m , när de sista lokalvårdarna uppsägningstid löper ut, för att organisera och arbetsleda de berörda lokalvårdarna under uppsägningstiden. Den sammanlagda kostnaden för denna arbetsledning uppgår till 80 tkr. 6.4 ekonomisk analys V-Städs antagna anbud jämfört med lokalvården i egen kommunal regi visar på en årlig kostnadsbesparing på tkr. Pga brister i förfrågningsunderlaget tillkommer bl.a. kostnader på 77 tkr för ytor som saknas i underlaget. Dessutom tillkommer 213 tkr för polish och polering av golv inom ramen för storstädningsuppgiften eftersom V-Städ hävdar att polish och polering av golv inte ingår i förfrågningsunderlaget. I kommunens budget för lokalvården ingår, förutom ersättningen till V-Städ, en buffert på 350 tkr. Inom denna summa skall en befattning som beställare på deltid, 25% av heltid, till en kostnad av 135 tkr rymmas. Den ovan redovisade besparingen på tkr reduceras med tillkommande kostnader på 443 tkr enligt följande: reducerad besparing pga tillkommande kostnader beställarfunktion tillkommande ytor och arbetsuppgifter med papperspåfyllning mm polish och polering av golv Summa kr kr kr kr Den årliga nettobesparingen uppgår därmed till tkr, vilket innebär en vinstmarginal på 18 % för entreprenaden. Engångskostnader för övertalig personal uppgår till tkr för lön under uppsägningstiden. Arbetsledningen under uppsägningstiden, som sträcker över sammanlagt 13 månader, uppgår till 80 tkr. Med ovan redovisade förutsättningar kan den sammantagna ekonomiska besparingen för den treåriga driftentreprenaden fastställas till tkr, vilket motsvarar 963 tkr per år. Förutsättningen för driftentreprenaden var en besparing på 800 tkr per år. Vid en eventuell förlängning av driftentreprenaden med maximalt 36 månader blir besparingen under en treåriga förlängningsperiod sammanlagt 4,7 milj. kr, vilket motsvarar 1,6 milj kr per år. 13

28 7 MILJÖTILLSYN Dåvarande miljö- och byggnämnden inledde hösten 2008 ett tillsynsprojekt med inriktning mot miljöskydd i skolor och förskolor, men projektet avstannade. Under 2011 gav dåvarande jävsnämnden kommunstyrelsen i uppgift att redovisa hur arbetet med att ta fram en dokumenterad egenkontroll skall ske samt att i ett senare skede presentera ett dokumenterat och implementerat egenkontrollprogram. 7.1 tillsynsprojekt Syftet med tillsynsprojektet var att få en inblick i hur verksamheternas egenkontroll är uppbyggd och hur den tillämpas i praktiken. Målsättningen var bland annat att etablera en fungerande kommunikation mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövare på skolor och förskolor i kommunen. 7.2 kontrollrond Under perioden november mitten av december 2012 d.v.s. när V-Städ tillträtt som driftentreprenör genomfördes kontrollronder på de kommunala förskolorna exklusive Björnen i Ambjörnarp och Sörgården i Sjötofta p.g.a. att dessa kommer att läggas ner inom en snar framtid. Under kontrollronden låg fokus på inspektion av områden som omfattas av Socialstyrelsens allmänna råd t.ex. SOSFS 1996:33 om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. 7.3 resultat Av åtta besökta förskolor uppger fem enheter att städresultatet är tillfredställande. Resterande tre förskolor anger att städresultatet försämrats sedan lokalvården lagts ut på en entreprenör. Vid kontrollrond på gymnasiet uppges att städresultatet överlag blivit sämre. Miljöverksamheten konstaterar sammanfattningsvis att med tanke på att ingen tillsyn av förskolorna bedrivits sedan 2005, att inomhusmiljön inom många områden är god. Det krävs dock en del förbättringar. Bl. a. behöver kunskaper kring städrutiner öka. 8 FACKLIGA SYNPUNKTER För att dokumentera de fackliga synpunkterna på kommunens entreprenadupphandling av lokalvården har företrädare för den fackliga organisationen Kommunal intervjuats. Kommunal organiserar kommunens lokalvårdare. 8.1 konkurrensutsättning Vid centrala samverkansrådet presenterar kommunen budgetberedningens förslag till budget 2012 och flerårsplan I förslaget ingår konkurrensutsättning 14

29 av lokalvården med en 9%-ig vinstmarginal. Förslaget har inte föregåtts av någon förhandsdiskussion/information varför Kommunal uppfattar det som en chock. I samverkansrådet markerar de fackliga organisationerna sitt ogillande och yrkar avslag på förslaget. 8.2 förfrågningsunderlaget I arbetet med att utforma förfrågningsunderlaget deltog en företrädare för Kommunal aktivt. Kommunal fick med, för medlemmarna, viktiga frågor. Även om Kommunal ogillar entreprenadupphandlingen av lokalvården är förbundet tillfredställt med sin påverkan och sitt inflytande över förfrågningsunderlaget. 8.3 information Kommunal hade löpande kontakt med sina berörda medlemmar under hela processen. Arbetsgivaren informerade personalen om att en upphandling av lokalvården skulle genomföras men, enligt Kommunal, tog inte arbetsgivaren den berörda personalens oro på allvar. En risk- och sårbarhetsanalys gjordes men resultatet av bedömningen hanterades inte av arbetsgivaren, enligt Kommunal. 8.4 verksamhetsövergången V-Städ AB informerade vid ett allmänt möte om bolagets anställningsvillkor. Kommunen lämnade information om vad som händer de lokalvårdare som väljer att stanna kvar i sin anställning hos kommunen. Av totalt 30 lokalvårdare väljer 20 att tacka ja till V-Städs anställningserbjudande. 8.5 omplaceringsutredningen För var och en av de tio lokalvårdare som väljer att stanna kvar i kommunal tjänst genomförs en omplaceringsutredning. Enligt Kommunal är informationen om hur omplaceringsutredningen går till såväl tydlig som fullgod. De nio lokalvårdarna som varslas om uppsägning p.g.a. arbetsbrist arbetar under uppsägningstiden motsvarande sin sysselsättningsgrad med arbetsuppgifter som upplevdes som meningsfulla, även om de emellanåt uppfattades som hitta-påuppgifter. 8.6 övriga fackliga synpunkter Kommunal beklagar att inte den kommunala lokalvårdsorganisationen gavs möjlighet att visa på en motsvarande besparing som en driftentreprenad. Den ideologiska frågan blev, enligt Kommunal, viktigare än personalens välbefinnande. Enligt Kommunal har handläggningen av entreprenaden hos arbetsgivaren haft en hel del övrigt att önska. 15

30 9 UPPLEVD STÄDKVALITET För att kartlägga den upplevda städkvaliteten ett år efter att V-Städ övertog ansvaret för kommunens lokalvård skickades en enkät till samtliga 27 städobjekt, som ingår i entreprenaden. Enkäten redovisas som bilaga svarsfrekvens Sammanlagt 26 enkäter besvarades 100% 80% Svarsfrekvens 96,4% 60% 40% 20% 0% Alla utom ett städobjekt besvarade enkäten, vilket innebär en mycket hög svarsfrekvens; 96,4%. 9.2 förändringar En övervägande majoritet av städobjekten upplever att det på ett övergripande plan blivit förändringar i lokalvården sedan V-Städ övertog ansvaret den 1 november

31 100% Har ni på ett övergripande plan upplevt förändringar i lokalvården sedan V-Städ övertog ansvaret den 1 nov 2012? 80% 60% 40% 20% 0% ja nej Åtta av tio städobjekt konstaterar att det blivit förändringar i lokalvården sedan V-Städ tog över. Bara två av tio tycker inte att det blivit någon förändring. Av de 21 städobjekt som upplevt förändringar anser över åtta av tio att förändringarna är negativa. 100% Har förändringarna varit positiva eller negativa? 80% 60% 40% 20% 0% positiva negativa Det är bara tre objekt som tycker att förändringarna varit positiva. Bland de positiva kommentarerna nämns att det blivit mycket renare och snyggare nu. Flertalet negativa förändringar är kopplade till en kraftigt minskad städtid vilket medfört brister i städningen. Lokalvårdarna är stressade och kontakten blir därför bristfällig. Det finns problem med tolkning av avtalet. Papperspåsar och soppåsar har blivit mycket tunnare. Från ett objekt uppges att när ordinarie lokalvårdare arbetade var det inga 17

32 problem men när hon blev långtidssjukskriven blev det många vikariebyten och mycket sämre städning. 9.3 god lokalvård Trots att flertalet av städobjekten har upplevt negativa förändringar i samband med övergången till V-Städ instämmer drygt hälften av städobjekten helt eller delvis i påståendet att på vår enhet upplever vi att städkvaliten på V-Städs lokalvård är god På vår enhet upplever vi att städkvaliteten på V-Städs lokalvård är god 11% 4% 35% 50% instämmer helt instämmer delvis delvis motsatt uppfattning helt motsatt uppfattning 14 objekt har en positiv uppfattning om V-Städs lokalvård och 12 har en negativ. Knappt hälften av städobjekten har delvis, 9 st, eller helt motsatt uppfattning, 3 st, till påståendet. 9.4 städning utöver entreprenaden När städobjekten har behov av städning utöver vad som ingår i entreprenaden tas kontakt med kommunens kontaktperson med V-Städ, fastighetschefen, som har att bedöma det extra städbehovet och göra en beställning hos entreprenören. Sex av tio objekt är nöjda med det sätt på vilket fastighetsingenjören löser behovet av extra städning. 18

33 När vi har behov av städning utöver vad som ingår i entreprenaden löser kommunens fastighetschef vårt behov på ett smidigt sätt 12% 16% 28% 44% instämmer helt instämmer delvis delvis motsatt uppfattning helt motsatt uppfattning Fyra av tio objekt har delvis eller helt motsatt uppfattning till påståendet att när vi har behov av städning utöver vad som ingår i entreprenaden löser kommunens fastighetschef vårt behov på ett smidigt sätt. 9.5 dialog med V-Städ Dialogen med V-Städ lokalvårdare om hur den löpande lokalvården utförs är enligt en klar majoritet av objekten konstruktiv. Två tredjedelar av objekten instämmer helt eller delvis i påståendet att när vi har synpunkter på hur den löpande lokalvården utförs är dialogen med V-Städs personal på vår enhet konstruktiv. När vi har synpunkter på hur den löpande lokalvården utförs är dialogen med V-städs personal på vår enhet konstruktiv 12% 11% Instämmer helt 23% 54% Instämmer delvis har delvis motsatt uppfattning har helt motsatt uppfattning Tre enheter har helt motsatt uppfattning beträffande ovanstående påstående ovan om konstruktiv dialog och sex enhet har delvis motsatt uppfattning. 19

34 9.6 goda förebilder Till objekt inom förskola, skola och gymnasium ställdes ett särskilt påstående om V-Städs personal som positiva vuxenförebilder. Påstående har koppling till Läroplan för grundskolan LGR 11 som i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag skriver att skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Nio av tio objekt instämmer helt eller delvis i påståendet att V-Städs personal fungerar som positiva vuxenförebilder på vår enhet. V-Städs lokalvårdare fungerar som positiva vuxenförebilder i förskola, skola och på gymnasiet 5% 5% 58% 32% instämmer helt instämmer delvis delvis motsatt uppfattning helt motsatt uppfattning Ett objekt har delvis motsatt uppfattning och ett objekt har helt motsatt uppfattning till påståendet ovan. 9.7 övriga synpunkter Enkäten till objekten avslutades med en öppen fråga med övriga synpunkter på lokalvården. Några av de få kommentarer som har lämnats redovisas nedan; lokalvårdaren som arbetar hos oss är trevlig och gör vad hon skall göra vi har inte blivit informerade om vad som ingår i avtalet vår lokalvårdare har inte mycket tid att bli en god vuxenförebild lokalvården är kass 20

35 10 UPPMÄTT STÄDKVALITET Den upplevda städkvaliteten, som redovisats ovan i avsnitt nio, har klarlagts genom enkäter. För att få en objektiv bild av städkvaliteten har en granskning gjorts av en städkonsult från Städarkitekten PP Konsult AB från Linköping. Konsultens rapport redovisas som bilaga 2. Granskningen genomfördes oanmält torsdagen den 30 januari 2014 vid tre olika objekt. Syftet med granskningen är att få en objektiv bedömning vilken kvalitetsnivå lokalerna håller efter genomförd städning granskningsmodell Granskningen av de tre objekten genomfördes enligt Svensk Standard INSTA 800, vilket är ett system för fastställande och bedömning av städkvalitet. I INSTA 800 specificeras städkvaliteten i sex nivåer 0-5 efter antalet kvarvarande föroreningar i förhållande till lokalens yta, där högsta städkvalitet är nivå fem. Som redovisats ovan innehåller kommunens entreprenadupphandling inte någon koppling till en städstandard. Upphandlingen bygger på städmetod och städfrekvens. Antalet tillåtna föroreningar i respektive kvalitetsnivå framgår av nedanstående tabell Tg = tillgänglig yta Stg = svårtillgänglig yta 21

36 INSTA 800 anger med sina kvalitetsnivåer inte vad som är godkänd/acceptabel städkvalitet. Efter dialog med städkonsulten är det rimligt, att med beaktande av att det är förskole-/skollokaler som granskats, utgå från att kvalitetsnivåerna tre till fem är mycket god/god kvalitet och att nivåerna noll till två är undermålig kvalitet. 22

37 10.2 granskade lokaler De lokaler i vilka städkvaliteten granskats är - Tranängskolan, Tranemo 26 lokaler - Limmaredskolan, Limmared 25 lokaler - förskolan Solhagen, Tranemo 15 lokaler. Vid valet av granskade objekt valdes det volymmässigt största objektet i entreprenaden med en mycket stor elevvolym. Dessutom ingick en medelstor låg- och mellanstadieskola samt en av kommunens äldsta förskolor. Valet av granskningsobjekt i respektive skola/förskola gjordes huvudsakligen utifrån de färdigstädade lokaler som fanns tillgängliga vid granskningstillfället 10.3 uppmätt städkvalitet OM en kvalitetsnivå hade ingått i upphandlingen är det, enligt diskussion med städkonsulten, rimligt att anta att kvalitetsnivån skulle vara lägst tre och att t.ex. toaletter skulle ha en högre kvalitetsnivå. De 66 granskade lokalerna fördelar sig på respektive kvalitetsnivå enligt följande: granskade lokaler och kvalitetsnivå kvalitetsnivå antal lokaler Andel 0 2 3% 1 4 6% % % % % Summa % Genom den uppmätta städkvaliteten, som har granskats med Svensk Standard INSTA 800, konstateras att vid en objektiv bedömning håller hela 74% av de granskade lokalerna en godtagbar städkvalitet 23

38 kvalitetsnivå på samtliga granskade objekt 24% 27% 3% 6% 23% 17% nivå 0 nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Om ovanstående resonemang att en kvalitetsnivå på lägst tre är acceptabel konstateras att 3/4-delar av lokalerna, som är konsultgranskade, har en acceptabel städkvalitet. I den resterande fjärdedelen av lokalerna är städkvaliteten undermålig Tranängsskolan På Tranängskolan i Tranemo granskades sammanlagt 26 lokaler med följande kvalitetsnivåer som resultat; Tranängskolan: granskade lokaler och kvalitetsnivå Kvalitetsnivå antal lokaler Andel 0 1 4% % % % % 5 2 8% Summa % 24

39 Tranängskolan: granskade lokalers kvalitetsnivå 8% 4% 11% Nivå 0 23% Nivå 1 Nivå 2 27% Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 27% I nästan sex av tio lokaler på Tranängskolan är städkvaliteten acceptabel. Resterande fyra av tio lokaler har en städkvalitet som är undermålig. Av konsultrapporten framgår att resultatet för toaletterna huvudsakligen har en bra kvalitet. Däremot var förekomsten av s.k. ytsmuts omfattande på golv i hus A främst i foajé, kapprum samt i musiksal. Dessutom fanns ytsmuts i en lärosal och matsal i hus D Limmaredsskolan På Limmaredskolan granskades sammanlagt 25 lokaler med följande kvalitetsnivåer som resultat; Limmaredskolan; granskade lokaler och kvalitets nivå Kvalitetsnivå antal lokaler Andel 0 1 4% 1 1 4% % % % % Summa % 25

40 Limmaredskolan: granskade lokalers kvalitetnivå 4% 4% 28% 24% 16% 24% Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Tre fjärdedelar av lokalerna på Limmaredskolan har en städkvalitet som är acceptabel Den resterande fjärdedelen har en undermålig städkvalitet. Av konsultrapporten framgår att samtliga toaletter har en hög städkvalitet. Samma kvalitet gäller också för hela A-huset. I hårt frekventerade ytor som bl.a. entré och passage i hus 3, matsal och närliggande korridor i hus 4 noteras ytsmuts i varierande grad Solhagens förskola På Solhagens förskola i Tranemo granskades sammanlagt 15 lokaler med följande kvalitetsnivåer som resultat Solhagens försk.: granskade lokaler o kvalitets nivå Solhagens förskola: granskade lokaler Kvalitetsnivå antal lokaler Andel 0 0 0% 1 0 0% 2 0 0% % % % Summa % 26

41 Solhagen: kvalitetsnivå 13% 47% 40% Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Resultatet från granskningen vid förskolan Solhagen visar att samtliga lokaler har en acceptabel städkvalitet. 11 UPPMÄTT RESP. UPPLEVD STÄDKVALITÉ Av redovisningen ovan framgår att det finns skillnad mellan den upplevda städkvalitén, som redovisas via enkät, och den uppmätta kvalitén, som granskats utifrån Svensk Standard INSTA 800. I den uppmätta städkvalitén har 74% av 66 granskade lokaler en acceptabel städkvalité. I enkäten om den upplevda städkvalitén instämmer 54% av 26 objekt helt eller delvis i påståendet att på vår enhet upplever vi att städkvalitén på V- städs lokalvård är god. Några faktorer, som jag som utredare ser kan förklara skillnaderna i uppmätt respektive upplevd städkvalité redovisas nedan. Den upplevda städkvalitén avser hela städobjekt t.ex. en hel skola eller en hel förskola. Den uppmätta kvalitén avser enskilda lokaler t.ex. ett klassrum, en matsal, en lekhall. Enkäten om upplevd kvalité gjordes i oktober 2013 och den uppmätta kvalitén med INSTA 800 gjordes i månadsskiftet januari/februari Förändringar tar tid att etablera sig, vilket med stor sannolikhet förklarar den goda uppmätta städkvalitén på nyåret Några uppgifter om städkvalitén när kommunen svarade för lokalvården i egen regi finns inte. Det är därför inte möjligt att avgöra om städkvalitén är bibehållen eller blivit bättre med entreprenaden. Detta gäller såväl den uppmätta som den upplevda städkvalitén. Lokalvårdarnas fackliga organisation hade en allmänt negativ inställning till driftentreprenaden. En uppfattning som delades med lokalvårdarna. Denna inställning 27

42 smittade av sig och det fanns städobjekt där övrig personal delade lokalvårdarnas negativa syn på en entreprenad. Alla städobjekt har inte fått tillräckligt med information om vilka städuppgifter som igår i entreprenaden, vilket bidrar till en otydlighet som påverkar den upplevda städkvalitén. Alla organisatoriska förändringar har en tendens att skapa osäkerhet i ett inledningsskede. Till osäkerheten med städentreprenaden bidrog dessutom att var tredje kommunanställd lokalvårdare tackade nej till anställningserbjudande från V-Städ, vilket innebär en icke oväsentlig nyrekrytering hos entreprenören. 12 SLUTSATSER Målet med kommunens upphandling av en entreprenad beträffande lokalvården är att minska kostnaderna samt bibehålla eller öka kvaliteten på lokalvården förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget för upphandlingen av lokalvården är såväl omfattande som detaljerat och innehåller tydliga "skall-krav". Efter att driftentreprenaden startat verksamheten visar det sig att förfrågningsunderlaget har en del brister. Till exempel har upphandlingen gjorts med angivande av städmetod och städfrekvens utan att ange vilken städkvalitet som entreprenören skall leverera förutom att kvaliteten skall bibehållas eller öka ekonomi Målet för den ekonomiska besparingen med konkurrensutsättningen är att uppnå en 9%- ig vinstmarginal. I kronor innebar det 800 tkr per år. Utvärderingen visar att med beaktande av samtliga engångskostnader uppgår den årliga besparingen till 960 tkr under den treåriga kontraktsperioden. Om engångskostnaderna exkluderas blir den årliga besparingen tkr. Målet med den ekonomiska besparingen är därmed uppfyllt städkvalitet Driftentreprenadens andra syfte är att bibehålla eller öka städkvaliteten. I denna utvärdering har städkvaliteten klarlagts dels genom en objektiv granskning via en städkonsult, Städarkitekten, dels via en enkätundersökning till samtliga berörda städobjekt om den upplevda städkvaliteten. 28

43 Den upplevda städkvaliteten registrerades under senare delen av oktober 2013 och den uppmätta kvaliteten gjordes i månadsskiftet januari/februari Att de båda kvalitetsmätningarna gjordes vid skilda tidpunkter kan vara en del av förklaringen till att den uppmätta kvaliteten är väsentligt högre än den upplevda uppmätt städkvalitet Genom granskning av sammanlagt 66 lokaler på Tranängskolan, Limmaredskolan och förskolan Solhagen har en objektiv mätning av städkvaliteten med Svensk Standard INSTA 800 tagits fram. Av granskningen framgår att 3/4-delar av de granskade lokalerna har en städkvalitet som är acceptabel utifrån ovanstående resonemang beträffande kvaliteten i de olika nivåerna 0-5 enligt INSTA 800. Den resterande fjärdedelen av lokalerna har en undermålig städkvalitet. granskade lokaler och kvalitetsnivå kvalitetsnivå antal lokaler Andel 0 2 3% 1 4 6% % % % % Summa % Av de tre aktuella objekten har förskolan Solhagen en städkvalitet som är acceptabel för samtliga granskade lokaler. I Limmaredskolan är städkvaliteten acceptabel i 3/4-delar av de granskade lokalerna. Sex av tio granskade lokaler på Tranängskolan har den acceptabel städkvalitet. Eftersom entreprenadupphandlingen inte anger något mått på den städkvalitet som V- Städ skall leverera går det inte att hävda att entreprenören inte har levererat i överensstämmelse med avtalet trots redovisningen ovan att vissa lokaler, efter en objektiv mätning, har en städkvalitet som är undermålig upplevd städkvalitet Den genomförda enkätundersökningen visar att åtta av tio städobjekt upplever att det blivit förändringar i lokalvården sedan V-Städ övertog ansvaret. Av de 21 städobjekt som upplevt en förändring anser över åtta av tio att förändringarna är negativa. Bara tre objekt upplever att förändringarna är positiva. 29

44 Trots att flertalet av städobjekten upplevt en negativ förändring i samband med övergången till V-Städ instämmer drygt hälften av städobjekten helt eller delvis i påståendet att "på vår enhet upplever vi att städkvaliteten på V-Städs lokalvård är god". Svaren på påståendet fördelar sig på de fyra svarsalternativen enligt följande; upplevd städkvalitet På vår enhet upplever vi att städkvaliteten på V-Städs lokalvård är god antal objekt Andel instämmer helt 1 4% instämmer delvis 13 50% har delvis motsatt uppfattning 9 35% har helt motsatt uppfattning 3 11% summa % Sammanlagt 14 objekt har positiva svarsalternativ och 12 objekt har negativa svarsalternativ. Eftersom det inte finns någon mätning av upplevd städkvalitet när lokalvården var i kommunal regi är det inte möjligt att bedöma om städkvaliteten är oförändrad, har förbättrats eller försämrats med driftentreprenaden. 13 UTVECKLINGSOMRÅDEN Inledningsperioden med V-Städ som driftentreprenör av kommunens lokalvård var turbulent. Det förekom negativ kritik mot entreprenörens sätt att sköta lokalvården. Efter ett års entreprenaddrift är situationen betydligt lugnare. Den objektiva mätningen av städkvaliteten visar att 3/4-delar av granskade lokaler har en acceptabel städkvalitet. Av den genomförda enkäten framgår att drygt hälften av städobjekten, 54%, inställer helt eller delvis i påståendet att "på vår enhet upplever vi att städkvaliteten på V-Städs lokalvård är god". För att ytterligare förankra och förstärka driftentreprenaden bland kommunens verksamheter finns det skäl att vida en del förbättringsåtgärder beställarfunktion Kommunens beställarfunktion har på grund av ekonomiska skäl varit bristfälligt bemannad under entreprenadens första år. Kommunens fastighetschef har inom ramen för sina ordinarie uppgifter svarat för beställarfunktionen gentemot V-Städ. 30

45 En väl fungerande beställarfunktion hos kommunen är en förutsättning för att kunna följa upp V-Städ städkvalitet. Det är också en förutsättning för att kommunen skall kunna säkerställa att städkvaliteten upplevs som god på samtliga städenheter. Befattningen som beställare av lokalvård på deltid, 25% av hel tid, hos kommunen är besatt sedan årsskiftet 2013/ information Det är uppenbart att det finns brister hos kommunens verksamhetsföreträdare beträffande vad som ingår i V-Städs entreprenad. Varje verksamhetsenhet behöver ha detaljerad kunskap om vad som ingår i V-Städs entreprenad för respektive städobjekt. Denna kunskap är en förutsättning för att respektive städobjekt skall kunna bedöma om V-Städs städkvalitet är god komplettering av entreprenadavtal På grund av de brister som finns i förfrågningsunderlaget görs löpande ett inte oväsentligt antal tilläggsbeställningar som tillsammans med separata fakturor för varje tilläggsbeställning är tidsödande. För att förbättra smidigheten beträffande beställningsfunktionen gentemot V-Städ föreslås att entreprenadavtalet kompletteras efter förhandling med V-Städ med de lokalvårduppgifter som pga brister i förfrågningsunderlaget hamnat utanför driftentreprenadavtalet från oktober förnyad enkät / granskning Nuvarande driftentreprenadavtal löper på tre år med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet i maximalt 36 månader. Som underlag inför beslut om eventuell förlängning av driftentreprenaden bör dels en ny objektiv granskning av städkvaliteten enligt INSTA 800 genomföras dels ny enkätundersökningen för att mäta hur den upplevda städkvaliteten har utvecklats kontaktperson För att underlätta kommunikationen mellan V-Städ och varje enskilt städobjekt anges i förfrågningsunderlaget att beställaren i kontraktet skall ange en kontaktperson för varje objekt. Kommunen har inte kunnat ange en kontaktperson för varje städobjekt, vilket bland annat har försvårat uppföljningen av levererade städtjänster. Snarast bör kommunen uppfylla villkoren i förfrågningsunderlaget och ange en kontaktperson för varje städobjekt. 31

46 13.6 Kvalitetssystem För att säkerställa kvaliteten på den av V-Städ utförda lokalvården föreslås att kommunen inleder samtal med entreprenören om att följa Svensk Standard INSTA 800 för kvalitetsuppföljningen. I den förteckning över städmetoder som ingår i entreprenaden bör samtal föras med V- Städ om att för vissa objekt - som är särskilt hårt belastade - under viss del av året ersätta torrmoppning med våtmoppning Personalfortbildning Kombinerat med tillämpandet av ett kvalitetssystem enligt punkt 12.6 ovan bör även frågan om lokalvårdarnas fortbildning, t.ex. fullföljandet av ovan nämnda PRYLutbildning som inleddes i kommunen lokalvårdsorganisation, aktualiseras hos entreprenören. Inom ramen för utbildning i Svensk Standard INSTA 800 finns utbildning för kontaktpersoner. Kommunens kontaktperson fungerar som beställare av lokalvårdsuppdrag och har ansvaret för kvalitetsuppföljning av levererade lokalvårdstjänster. Kontaktpersoner föreslås genomgå denna utbildning för att säkerställa erforderlig kompetens hos kommunen för uppföljning av entreprenaduppdraget. Tranemo den 14 februari 2014 Perallan Orrbeck 32

Utvärdering av en ny städorganisation

Utvärdering av en ny städorganisation Utvärdering av en ny städorganisation 2014-02-14 Innehåll 1 BAKGRUND 6 1.1 mål och resurser 2012 2014... 6 2 UTVÄRDERINGSUPPDRAG 6 2.1 uppdragsbeskrivning... 6 2.2 utvärderingsorganisation... 7 2.3 utvärderingsmetod...

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Granskning av städverksamheten

Granskning av städverksamheten Revisionsrapport* Granskning av städverksamheten Vaggeryds kommun December 2008 Roland Edlund Lars Edgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med slutsatser och bedömning...2 2 Uppdraget...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården

Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården Lite om åren som gått och framtiden inom Lokalvården 1 Vårt uppdrag Landstingsservice Dalarnas uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. Uppdraget

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-04-20 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-04-20 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-04-20 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-26 Ärende Dnr Föredragande 1. Val av justerare 2. Vattenfall informerar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida TEKNISKA NÄMNDEN 2007-08-29 TEKNISKANÄMNDENS PRESIDIE 2007-09-10 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-11-14 2 TN 52 Dnr 2007.205-35 TN:s presidie 3 TN 53 Installation av slamavvattning med kringutrustningar vid Lessebo

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer