Analys av. Verksamheter vid Service- och Teknikförvaltningen inom Eslövs kommun. Eslövs Lennart Lundquist T f Förvaltningschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av. Verksamheter vid Service- och Teknikförvaltningen inom Eslövs kommun. Eslövs 2011-10-21 Lennart Lundquist T f Förvaltningschef"

Transkript

1 Analys av Verksamheter vid Service- och Teknikförvaltningen inom Eslövs kommun Eslövs Lennart Lundquist T f Förvaltningschef 1

2 Innehåll Beskrivning av uppdraget... 3 Organisationsplan... 4 Verksamheten totalt... 6 Måltid... 7 IT... 9 Städ Fastighet Projekt Bilpool Kundförhållande per förvaltning Barn och Familj Gymnasie- och Vuxenutbildning Kultur och Fritid Vård och Omsorg Övriga Kommunjämförelse Sammanfattning

3 Beskrivning av uppdraget Förvaltningen Service och Teknik bygger sitt arbete på ett inrättat köp- och säljsystem i Eslövs kommun. Effektiviteten i detta system liksom de interna slitningar detta har inneburit behöver utredas och analyseras. Bakgrunden är att tjänsten som förvaltningschef för Service och Teknik har varit utannonserad eftersom Kurt Strömberg lämnat uppdraget och från och med den 15 augusti 2011 arbetar på Kommunledningskontoret. Lennart Lundquist är tillförordnad förvaltningschef i avvaktan på att permanent lösning med förvaltningschef är klar. Frågor kring kostnadsförändring kopplade till budgetanvisningar och kvalitetskrav behöver klargöras liksom koppling till kostnadsindex av olika slag. För att kunna klara en budget i balans för Service och Teknik krävs en analys av köp- och säljsystemet mellan Service och Teknik och de olika förvaltningarna inom Eslövs kommun. Här måste möjliga effektiviseringar belysas och värderas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 augusti 2011 enligt 92 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att avbryta pågående rekrytering för att göra en analys över förutsättningarna för Service och Teknik att klara sitt uppdrag inom de ramar som finns tillgängliga. Analysen ska genomföras under september månad och redovisas för kommunstyrelsen i oktober Här ska också fattas beslut kring det fortsatta arbetet med Service och Teknik och dess ekonomiska förutsättningar. 3

4 Organisationsplan 4

5 5

6 Verksamheten totalt Service och tekniks (SoT:s) verksamhet bygger på att köp- och säljsystemet är självfinansierat. Detta medför att kostnader och intäkter ska balanseras och att driftbudgeten därmed sammanlagt ska vara 0. Samlad driftredovisning för SOT:s avdelningar Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Måltid -3,5-1,9 0,0 0,0 0,0 IT 0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Städ 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Fastighet -7,5-1,1-6,1-10,1 0,0 Projekt 0,9 0,2 0,0-0,2 0,0 Bilpool 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -8,8-2,9-6,1-10,3 0,0 Redovisningen är rensad från tidigare entreprenad avdelningen och dess avveckling samt försäkringsavräkning. Administrationen är helt utfördelad proportionellt på alla avdelningarna. Underskott i budget 2011 är del av underhållsarbete för fastigheterna Munkebo förskola och Berga gymnasium. Prognos 2011 innehåller totala kostnader för de 2 underhållsprojekten ovan. Ekonomiskt kundförhållande med de störta kunderna (2010) Ansvar Förvaltning BoF GoV KoF VoO Övriga Totalt Måltidsavdelningen -29,3-3,8 0,0-11,8-3,6-48,5 IT-avdelning -2,5-2,9-0,2-0,8-3,1-9,5 Städavdelning -13,3-4,3-2,0-0,4-2,3-22,3 Fastighetsavdelning -82,5-23,4-17,2-2,1-13,6-138,8 Projektavdelning 0,0 0,0 0,0 0,0-6,5-6,6 Bilpool -0,3 0,0-0,1-3,0-1,8-5,2 Summa - 128,0-34,4-19,4-18,1-30,9-230,8 Övriga består av Kommunledningskontoret, Arbete och Försörjning, Miljö och Samhällsbyggnad, EIFAB och övriga externa. Projektavdelningens intäkter redovisas som övriga. IT-avdelningens intäkter går till Kommunledningskontoret och slussas vidare till Service och Teknik, här behandlar vi som intäkterna går direkt till Service och Teknik. Interna intäkter och kostnader inom Service och Teknik har eliminerats i denna sammanställning. 6

7 Verksamhetsbeskrivning per avdelning Måltid Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 43,9 48,9 54,7 54,7 55,2 Arbetskraft - 25,1-27,5-29,8-29,8-30,1 Livsmedel - 16,9-16,9-18,2-18,4-18,9 Transporter - 2,2-2,5-2,7-2,5-2,2 Övrigt - 3,2-3,9-4,0-4,0-4,0 Kostnader - 47,4-50,8-54,7-54,7-55,2 Resultat - 3,5-1, Måltidsavdelningens uppgift Måltidsavdelningen tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och de boende inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. Måltidsavdelningen ansvarar och driver även Majkens restaurang i Stadshuset och har en del externa kunder så som service till konferensverksamhet vid stadshuset. Måltidsavdelningens största kunder är Barn och Familj, Gymnasie- och Vuxenutbildning samt Vård och Omsorg. Verksamhetsbeskrivning Måltidsavdelningen är en avdelning inom Service och Teknik som leds av en kostchef. Köken är indelade i tre områden och varje område leds av en enhetschef. Kostchefen och enhetschefernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att bemanna tillagnings- och mottagningskök med personal som innehar rätt kompetensnivå, planera matsedlar för skolor, gymnasium, förskolor, äldreomsorg samt Majkens restaurang, lägga in uppgifter beträffande receptur och debiteringsunderlag, beräkna kostnad och näring för matsedlarna, ansvara för egenkontrollprogram i verksamheterna, planera och genomföra utbildningar för måltidspersonal, medverka vid centrala upphandlingar som berör verksamheten, främst livsmedelsupphandling. Vidare har måltidsavdelningen budgetansvar och prissättning och varje verksamhet ska bära sina kostnader. När det gäller tillagningsköken så ansvarar samordnare och arbetsledare för att tillaga och servera måltider enligt kommungemensamma matsedlar och recept, vilket innefattar såväl normalkost som specialkost. Därutöver ska samordnarna och arbetsledarna vid tillagningsköken avropa livsmedel från grossister enligt livsmedelsanbud, ansvara för att egenkontrollprogrammet följs och att information från tillagningskök till mottagningskök förs vidare samt ha kontakt med kunder och matgäster. Verksamhetstal Måltidsavdelningen har 13 st tillagningskök och bemanning på 34 st mottagningskök. Tillagningsköken tillagar och skickar luncher till 47 st mottagningskök och kvällsmat till fem st mottagningskök vid äldreomsorgen. När det gäller grund- och gymnasieskolor tillagas lunchen vid respektive skola med undantag från tre mindre skolor och dagligen serveras det st luncher. Vad gäller äldreomsorgen har verksamheten två storkök som tillagar mat både till egna och övriga äldreboenden men även till vissa förskolor. Äldreomsorgen serverar dagligen 730 luncher och kvällsmål. Förskolorna innehar inga 7

8 tillagningskök utan det är grund- och gymnasieskolorna tillsammans med äldreomsorgen som ombesörjer detta. Förskolorna serverar dagligen st luncher. Måltidsavdelningen består av 93 st medarbetare och inkluderar personer med lönebidrag, OSA-anställning etc och utgör 71,7 tjänster. Politiska mål Måltidsavdelningen har för år 2010 arbetat med att andelen ekologiskt ska utgöra minst 25 % av de livsmedel som används i verksamheterna. Målet beräknas nås under Kommunfullmäktige kommer under hösten 2011 att besluta om ett förslag om kostpolicy inom Eslövs kommun och det förväntas ett nytt uppdrag med framtagande av en handlingsplan. I förslaget om kostpolicyn anges bland annat att enheterna ska bedriva all verksamhet med hänsyn till klimatpåverkan och att livsmedelsverkets råd och rekommendationer för förskola, skola och äldreomsorgen ska utgöra grunden för måltidernas utformning och innehåll. Dessa två faktorer kommer få betydelse för måltidsavdelningens framtida verksamhet. Avtalssituationen Fyra skriftliga avtal är upprättade med förvaltningarna Vård och Omsorg, Gymnasie- och Vuxenutbildning och Barn och Familj. Praxisen kring avtalsskrivningen är att träffa respektive kund innan avtalet skrivs för att diskutera eventuella önskemål om förändringar etc. Samtliga avtal har omarbetats och förtydligats. Vad som återstår är att träffa respektive part vid respektive förvaltning och tillsammans gå igenom avtalen för att därefter underteckna dessa. 8

9 IT Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 9,4 9,5 10,1 10,1 10,5 Konsulent & support - 0,4-0,8-0,8-0,8-0,8 Arbetskraft - 7,2-7,1-7,6-7,6-8,0 Lokalhyror - 0,4-0,6-0,6-0,6-0,6 Övrigt - 1,2-1,2-1,1-1,1-1,1 Kostnader - 9,2-9,7-10,1-10,1-10,5 Resultat 0,2-0, IT-avdelningens uppgift IT-avdelningen levererar IT-tjänster till alla anställda inom Eslövs kommun, till bibliotekens allmänna datorer samt till viss del till elever. Här samordnas alla inköp av IT-utrustning, teleutrustning och teletjänster. Basnivån omfattar nätverk, serverdrift, IT-utrustning för arbetsplatsen, nätverkskonton, e-post-konton, virusskydd samt introduktionsutbildning. Därutöver tillkommer drift av olika verksamhetssystem. IT-avdelningen hanterar gemensam infrastruktur för hela Eslövs kommun för att på ett säkert och tillförlitligt sätt upprätthålla datatrafik mellan klienter och system samt säker Internetåtkomst. Nätverket övervakas för att driften ska fungera så effektivt som möjligt. Verksamhetsbeskrivning IT-avdelningen består av 15 medarbetare och leds av en IT chef. Kommunledningskontoret äger infrastrukturen och IT-avdelningen sköter driften av IT-miljön. IT-avdelningens budget består främst av personalkostnader. Kommunledningskontoret ansvarar för investerings- och driftbudget för verksamheten. Intäkter kommer från Kommunledningskontoret som i sin tur debiterar respektive förvaltning för kostnader för IT-drift. IT-avdelningens Helpdesk är en central funktion för alla ITrelaterade ärenden. Helpdesk ger stöd och råd till användaren via telefon eller e-post. Alla ärenden registreras för en rationell hantering som också möjliggör uppföljning och statistik. IT-avdelningen ansvar också för att telefonisystemet (växeln) är i drift samt att alla abonnenter har rätt telefoner och rätt abonnemangsformer samt för att nätverk, verksamhetssystem, e-post, skrivare m.m. fungerar och att systemen håller hög säkerhet och prestanda. IT-avdelningen arbetar kontinuerligt med förslag till utveckling av infrastrukturen för att möjliggöra nya funktioner samt ge stöd till verksamheterna i samband med IT-relaterade verksamhetsprojekt. Verksamhetstal År 2010 fanns användare, datorer samt 189 distansarbetsplatser (hemma-arbetsplats). För perioden den 1 januari den 30 juni 2011 fanns ärenden med trådlöst nät, 850 växelanknytningar, mobilabonnemang, 300 switchar (en nätverksverkskomponent som kopplar ihop IT-utrustning) samt 350 trådlösa åtkomstpunkter med trådlöst nät. Härutöver har IT-avdelningen cirka 150 utbildningstillfällen per år som innefattar introduktionskurs, grundkurs i Office m.fl. 9

10 Politiska mål IT-avdelningen ska senast december 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader. Avtalssituationen Det finns ett uppdragsavtal mellan Kommunledningskontoret och Service och Teknik gällande IT-driften som fortfarande gäller. Ett förslag till nytt avtal för perioden är framtaget men är beroende av ett beredskapsavtal för IT innan förslaget kan slutföras. Utöver uppdragsavtalet finns ett separat avtal gällande trådlöst nätverk mellan Gymnasie- och Vuxenutbildning och Service och Teknik. Det pågår en diskussion om att eventuellt införa separata avtal mellan Service och Teknik och respektive förvaltning angående verksamhetssystem. Beslut om detta förväntas under oktober/november Det finns även en muntlig överenskommelse mellan Kommunledningskontoret och Service och Teknik om Verksamhetssystemet Telefoni. Samtliga avtal behöver ses över och eventuellt omarbetas och förtydligas. Den muntliga överenskommelsen behöver förhandlas och upprättas skriftligen. 10

11 Städ Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 23,9 24,1 24,3 24,2 24,8 Arbetskraft - 20,9-20,9-21,2-21,0-21,7 Livsmedel - 0,5-0,5-0,7-0,5 Transporter - 0,4-0,4-0,6-0,5-0,6 Övrigt - 1,6-2,7-2,0-2,0-2,0 Kostnader - 23,4-24,0-24,3-24,2-24,8 Resultat 0,5 0, Städavdelningens uppgift Städavdelningen utför städning i skolor, förskolor, idrottshallar, kontor, verkstäder samt utrymmen i kommunägda och externa fastigheter. För varje kund/fastighet finns det ett städschema där det framgår när och hur det städas i respektive lokal. Städning är inte "bara städning" utan i arbetsuppgifterna ingår också t ex kökstjänster, frukostberedning, fönsterputsning, ritningsarbete, golvvård och laboratoriearbete allt efter varje och respektive kunds behov. Därutöver utför städavdelningen även särskilda flytt- och byggstädningar efter specifika beställningar. Verksamhetsbeskrivning Städavdelningen är indelad i tre områden och varje område leds av en enhetschef. Inom verksamheten finns det även en bilburen städpool med fem verksamma medarbetare varav en är gruppledare. Städpoolens huvudsyfte är att täcka in vid korttidsfrånvaro och extra jobb. Städytorna utgör ca kvm fördelade på cirka 90 arbetsplatser. I begreppet arbetsplats är t ex Ölyckeskolan en arbetsplats, varvid skolan består av sju friliggande byggnader. Städfrekvensen är olika från kund till kund. Barn och Familj är städavdelningens största kund och utgör cirka 57 % av den totala intäkten. Verksamhetstal Vid varje verksamhetsområde finns det cirka 25 medarbetare, varav 62 medarbetare är tillsvidare anställda och övriga har vikariat eller är timanställda. Det innebär att städavdelningen innehar cirka 70 tjänster i sin verksamhet. Städavdelningen tar även emot praktikanter från utbildningar och i dessa frågor samarbetar städavdelningen med Gymnasie- och Vuxenutbildning, Arbete och Försörjning samt Arbetsförmedlingen. Avtalssituationen Städavdelningen har ett skriftligt avtal med respektive förvaltning vid Eslövs kommun med undantag av kommunledningskontoret. Samtliga avtal behöver omarbetas, förtydligas och skrivas om. Härutöver har städavdelningen i en betydande omfattning (cirka 150 st) även muntliga avtal med ovanstående förvaltningar som behöver utarbetas, förhandlas och upprättas skriftligen. 11

12 Fastighet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 129,7 166,1 159,4 159,4 169,3 Fast. Tillsyn - 20,4-21,5-11,6-11,6-11,8 Kap. kostn. - 47,0-49,9-52,3-52,3-57,0 Underhåll - 8,2-9,2-16,0-20,0-15,0 Ext. Hyreskostn. - 11,9-10,5-9,1-9,1-9,3 Energi - 24,6-24,1-24,4-24,4-23,0 Yttre skötsel - 4,7-9,9-14,2-14,2-14,5 Löpande drift - 8,3-13,9-13,6-13,6-13,9 Övrigt - 12,1-28,2-24,3-24,3-24,8 Kostnader - 137,2-167,2-165,5-169,5-169,3 Resultat - 7,5-1,1-6,1-10,1 0,0 Fastighetsavdelningens uppgifter Service och Tekniks fastighetsverksamhet består av fastighetsförvaltning med ansvar för underhålls- och ombyggnadsplanering samt fastighetsservice med ansvar för tomtskötsel, idrottsplatsvaktmästeri och driftsteknik för fastigheter. Inom fastighetsavdelningen finns även förvaltningens hantverkare. Verksamhetsbeskrivning Fastighetsavdelningen leds av en fastighetschef som till sitt stöd har två förvaltare, en driftchef samt en ingenjör. Fastighetsavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är att förvalta Eslövs kommuns verksamhetslokaler, skolor, idrottsanläggningar med flera. Fastighetsavdelningen driver och förvaltar även Eslövs flygplats. Fastighetsförvaltningen innehar en förvaltande funktion medan det är Eslövs kommun, Kommunledningskontoret, som är ägarföreträdare av dessa fastigheter. Fastighetsförvaltningen hjälper även till med lokalförsörjningen av och anskaffar eller administrerar lokaler och fastigheter både intern och externt. Vid fastighetsavdelningen finns även fastighetsservice där driftchefen ansvarar för tillsynen och den dagliga driften av både internt och externt ägda fastigheter och utför även mindre underhållsåtgärder. Fastighetsservice ansvarar också för idrottsplatsdriften genom idrottsplatsvaktmästarna. Fastighetsteknikernas och fastighetsskötarnas främsta arbetsuppgifter är att handha den tekniska driften av installationer såsom ventilation, värme, kyla, vatten och avlopp m.m. Därutöver har ifrågavarande arbetsgrupp även hand om den löpande driften och genomför daglig tillsyn av densamma, vidtar mindre reparationer och åtgärder, avhjälper fel, hanterar skadegörelse som sker utanför ordinarie arbetstid. Arbetsledaren vid fastighetsservice ansvarar för skötseln av grönytor och grönområden på fastighetsmark. Verksamhetstal Fastighetsavdelningen förvaltar 113 st interna objekt, varvid 95 st innehar byggnader. Härutöver förvaltar fastighetsavdelningen sju st externa objekt för EIFAB:s räkning. Omräknat i antal kvm så utgör detta vad gäller förvaltande av interna objekt kvm, varpå kvm utgör hangarer vid Eslövs flygplats. Förvaltning av externt inhyrt utgör kvm. 12

13 Fastighetsförvaltningen innehar även driften av internt ägda fastigheter och omräknat i antal kvm utgör detta cirka kvm. När det gäller årsanställda så innehar fastighetsavdelningen totalt 34 st medarbetare. Politiska mål Fastighetsavdelningen har som mål att under perioden minska energiförbrukningen med 20 %. Vid nybyggnation har fastighetsavdelningen som policy att Green Buildning ska beaktas och uppfyllas. Under 2011 ska fastighetsavdelningen inleda ett samarbete med EBO i syfte att använda ett gemensamt fastighetsinformationssystem. Fastighetsavdelning har också presenterat en plan som utvisar hur fastighetsunderhållet ska komma i balans, något som är redovisat i Servicenämnden. Avtalssituation Fastighetsavdelningen har avtal med de flesta förvaltningar inom Eslövs kommun och avser främst uthyrning av verksamhetslokaler och markskötsel. Det är cirka 50 st hyresavtal inklusive enstaka avtal som avser drift. Många av avtal behöver skrivas om och förtydligas. Förvaltningen har även i förslag till beslut i Servicenämnden föreslagit internhyreskontrakt för respektive fastighetsobjekt (cirka 120 st) och ett första utkast av hyreskontrakt är framtaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har härefter beslutat att sända ärendet på remiss till nämnder och utskott och remisstiden löper ut den 15 oktober Beslut om att införa ifrågavarande internhyressystem inväntas således och beslut är per dagens datum inte taget. 13

14 Projekt Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 8,4 13,0 6,4 6,4 6,6 Arbetskraft - 3,6-3,9-4,9-5,1-5,0 Lokalhyror - 0,2-0,3-0,3-0,3-0,3 Projektadm. - 3,7-7,7-1,1-1,1-1,1 Övrigt - 0,9-0,1-0,1-0,1 Kostnader - 7,5-12,8-6,4-6,6-6,6 Resultat 0,9 0, ,2 0,0 Projektavdelningens uppgift Projektavdelningen har sin bas i den byggprojektverksamhet som bedrivs av Eslövs kommun och dess verksamhet utgör en resurs för hela den kommunala förvaltningen och dess kommunala bolag. Verksamhetsbeskrivning Projektavdelningens huvudsakliga uppgift är att på uppdrag av kunden utföra projekt- och byggledning för ny- om och tillbyggnader med utgångspunkt från idé till överlämnat projekt för drift och förvaltning. Projektavdelningen genomför även komplexa utredningar inom olika expertområden och handhar systematiska brandskyddsarbeten, elbehörighet samt vatten- och avloppssäkerhet. Härutöver ansvarar projektavdelningen även för bygg och lokalplanering, fastighetsinventering i GiS, kalkylframtagande, upphandling inom dess område, utfasning av fossila bränslen, energisparåtgärder samt är förvaltningens krishanteringsgrupp vid extraordinära händelser. Verksamhetstal Antal pågående projekt är cirka 40 st. Projektvärdet per dagens datum överstiger 160 miljoner kr i investeringsvolym och detta exklusive externa arbeten. Övriga projekt är diverse ombyggnader och utredningar till övriga förvaltningar. När det gäller externa arbeten så pågår det flera arbeten med EIFAB och det är bland annat vid Äventyrsbadet och Karlsrobadet och beräknat projektvärde för detta är cirka 85 miljoner kr. Projektavdelningen har även ett pågående arbete gällande bowling och gymlokaler samt projektering av ny brandstation och beräknat projektvärde för dessa är 35 respektive 40 miljoner kr. Politiska mål Vid nybyggnation har projektavdelningen som policy och mål att beakta och uppfylla kraven för Green Building. Vid upphandling ska ett minimum av 60 % av investeringsprojekten upphandlas i direkt konkurrens och maximum 40 % upphandlas via ramavtal. Avtalssituationen Projektavdelningen timdebiterar all sin verksamhet, varför projektavdelningen inte har några avtal gentemot övriga förvaltningar. Projektavdelningen håller på med att utarbeta ett underlag för att framställa en uppdragsbekräftelse som ska användas gentemot andra förvaltningar då avdelningen får ett uppdrag. 14

15 Bilpool Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Intäkter 9,3 8,2 7,0 7,1 7,1 Arbetskraft - 0,8-1,0-1,0-1,0-1,0 Lokalhyror - 0,7-0,3-0,3-0,3-0,3 Leasing av bilar - 3,1-2,9-3,0-3,0-3,3 Service & reparationer - 1,4-1,4-0,9-1,0-1,0 Förs. & skatt - 1,1-0,6-0,7-0,7-0,6 Övrigt - 1,4-2,0-1,1-1,1-0,9 Kostnader - 8,7-8,2-7,0-7,1-7,1 Resultat 0, Minskad omsättning beror på nedläggning av entreprenad 2009 samt att kvarvarande entreprenadmaskinerna tillhör fastighet från och med Bilpoolens uppgifter Bilpoolen är en intern serviceverksamhet och här finns 128 st fordon som hyrs ut på årsavtal och även för kortare tid. Det som ingår i hyran av en bil är skatt, försäkring, reparation och service, besiktning, administrativ bilpool samt däck. Verksamhetsbeskrivning Avdelningen Bilpool administrerar Eslövs kommuns tjänstebilar och leds av en avdelningschef på deltid. Vid avdelningen Bilpool finns det även en verkstad som bemannas av en fordonshandläggare som i huvudsak handhar administrativa arbetsuppgifter. Bilpoolens verkstad ansvar för reparationer och service av fordon som inte avtalsmässigt lämnas in till märkesverkstäderna. Vidare utför Bilpoolens verkstad reparationer till fastighetsservice samt utför diverse uppdrag från bland annat Barn och Familjs förskolor m.m. Vid inköp av nya fordon genomförs inköpen via leasing med Nordea Finans. Verksamhetstal Avdelning Bilpool innehar totalt 128 fordon, varav 82 st är personbilar och 46 st är övriga. Nio av dessa 128 fordon är så kallat "källarbilar" och hyrs ut på kortare tid. Bilpoolens avdelning utgör 2,25 tjänster samt en resursperson som arbetar inom avdelningen. Politiska mål Vid utgången av 2012 ska samtliga tjänstepersonbilar inom Service och Teknik vara miljöfordon ska 95% av tjänstepersonbilarna som Service och Tekniks Bilpool tillhandahåller vara miljöfordon. Avtal Avdelningen Bilpool har cirka 100 st skriftliga avtal som behöver ses över, omarbetas och förtydligas. 15

16 Kundförhållande per förvaltning Intervjuer med respektive förvaltningsledning Barn och Familj Kerstin Melen-Gyllensten Per Jönsson Lisbeth Erlandsson Kundförhållande: Måltid, Bilpool, Fastighet, Städ, IT, och Projekt. Fastighet: Dåligt med hyreskontrakt, och otydlighet i de hyresavtal som finns. Helpdesk inom fastighetsservice vore bra. Bemötandet bra men rektorerna kan ibland tycka att det händer inget. Otydligheten kan sitta i besked uppifrån och mycket att göra. Anledningen till att man har fastigheter i egen regi är ju att man kan få snabb service. Gränsdragningslista utförd för något år sedan? Projekt: Fungerar bra som helhet. Om det kommer kritik utifrån kan det bero på andra orsaker. Tydligheten i avtalen viktiga. Bilpool: Fungerar bra. Lämpligt att ha samlat i SOT. Bra att det finns gemensamt för hela kommunen. Måltid: Barn och Familj vill ha en bättre dialog mellan beställare och utförare. Lisbeth Erlandsson vill sitta ner och se och diskutera kalkylerna kring måltidskostnaden och inte bara få reda på priset. Barn och Familj ska nu handla upp en mindre enhet när det gäller måltider och man vill ha hjälp med detta från Service och Teknik och känner inte att man har någon egen kompetens inom detta område. Måltidsfunktionen fungerar bra men man vill från Barn och Familj inte vara med om en anslagsfinansiering av Service och Teknik. Man vill vara beställare och känna att man kan påverka. Om det behövs kan man tänka sig att ta över måltidsdelen inom Barn och Familj men inte vara leverantörer till Vård och Omsorg. Städ Försäkring: Fungerar bra. Hörs mycket lite. Skolan kan själv styra upplever man. IT: Kan delas upp i två delar, den administrativa och den pedagogiska. Den pedagogiska har blivit mycket bättre sedan man skaffade en egen IT-pedagog. Den administrativa är svår med otydliga spelregler. Barn och Familj tycker att man bör använda mer konsulter med mer specialistkompetens. I övrigt säger Barn och Familj att det är bra att det finns en egen IT-avdelning inom kommunen. Helpdesk fungerar mycket bra. Allmänt: Vad är det för politiska frågor i utförandet? Varför har Service och Teknik en politisk nämnd? 16

17 Gymnasie- och Vuxenutbildning Ulf Sandgren Kundförhållande: IT, Fastighet, Projekt, Måltid, Städ och Bilpool Omfattning: ca 35 Mkr IT: Precis avslutat avtalet med Service och Teknik om det trådlösa nätverket. Sagt upp skoldatanätet, och kanske omforma det till annat samarbete med IT. Det stora skolprojektet med ca 750 datorer ligger utanför Service och Teknik och är inköpt inklusive service av privat aktör. Bygger på 3-årigt leasingavtal. Förändringen är så stor att det känns rätt att köpa dessa tjänster. De system där alla är inblandade skall vi ha gemensamt medan däremot unika system bör hanteras av varje förvaltning. US anser att IT-avdelningen har utvecklats positivt från att var en nejsägare till att nu bli betydligt positivare att jobba med. IT ligger bra på Service och Teknik. Fastighet: I den gamla modellen var det Service och Teknik som skötte allting kring fastigheter och skolan fick bara reda på vilka kostnadsförändringar som nu gällde. I det nya systemet som nu tillämpas är skolan beställare och styr, vilket känns mycket bättre. Samarbetet fungerar mycket bra med både Projekt och Fastighet numera. Detta bibehåller Gymnasie och Vuxen gärna. Projekt: Se ovan. Måltid: Diskussion om måltidspriser efterlyses. Man kan inte bara informera om nästa års måltidskostnad utan måste sätta sig i en dialog med beställaren. Man har på Berga kommit högt i rankning både av mat och matmiljö och det är bra! Gymnasie och Vuxenutbildning hade upplevt det positivt att driva det själv och för de anställda hade det blivit enklare för man hade då blivit en del av skolverksamheten. Gymnasie och Vuxenutbildning vill ej att detta anslagsfinansieras för då tappar man sin påverkansmöjlighet. Städ: Samma synpunkt som ovan. Städpersonalen kunde bli en del av skolverksamheten om man var i samma organisation. I övrigt verkar städningen fungera bra då US hör mycket lite om detta. Bilpool: Fungerar bra. Används mycket lite av Gymnasie och Vuxenutbildnings personal. 17

18 Kultur och Fritid Eva Hallberg Lars Månsson Kundförhållande: Fastighet, Städ, IT, Bilpool och Projekt. Synpunkter: Mycket fungerar bra men det finns vissa förbättringsområden. Fastighet: Kontakterna utvecklats positivt under senare år. Hög kompetens. Lyssnar inte alltid på beställaren. Har ibland inte svarat på klagomål. Om man utför fastighetsarbete måste man tala om när detta påverkar hyran. Kultur och Fritid har fått hjälp även i externa fastighetsfrågor. Våfflan vill man bli av med! Städ Försäkring: Bra. Speciellt nöjd med försäkringsstöd. IT: Hög tillgänglighet i systemet. Helpdesk har blivit bättre men kan fortfarande förbättras. Bilpool: Bra. En gång klagat på hög kostnad men fått en bra och tydlig förklaring. Projekt: Mycket hög kompetens men inte alltid samråder man med beställaren. Kan ibland vara svår att få tag i högtryck. Vill ha tillgång till den funktionen i kommunen. Allmänt: Enligt Kultur och Fritid fungerar samarbetet med Service och Teknik bra. Kan vara lite sena i faktureringen. De meningsskiljaktigheter som uppstår kan enkelt härledas till otydlighet i affärsförhållandet. Det mesta handlar om spelreglerna tydligheten. Det är ingen organisationsfråga. Vid diskussion om köp-säljsystemet menar Kultur och Fritid att man väl kan tänka sig en anslagsfinansiering av Service och Teknik. Det skulle väsentligt minska den interna administrationen och Kultur och Fritid ser ingen nackdel i att detta flyttas från Kultur och Fritids budget. 18

19 Vård och Omsorg Eva Åström Kundförhållande: Måltid, Bilpool,Fastighet, Städ, IT och Projekt. Synpunkter: Tidigare kritik mot Service och Tekniks verksamhet men nu bättre. Matfrågan den absolut viktigaste för Vård och Omsorg. Vård och Omsorg vill tillverka mat lokalt på sina olika boende så omsorgstagarna kan känna matlukt och kanske deltaga i proceduren. Fastigheterna som Vård och Omsorg använder är till största delen ägda av EBO men stödet från den nya fastighetsorganisationen på Service och Teknik har fungerat mycket bra och man vill gärna ha mer stöd. Även från Projekt önskar man mer stöd. Måltid: Vård och Omsorgs viktigaste kundförhållande med Service och Teknik. Fungerar bättre nu än tidigare men kan fortsatt förbättras. Spec angeläget är att få igång fler kök så att vi får en lokal tillagning av maten. Även upplevd matkvalitete är tveksam. SCBmäter kommunens läge i landet och där får vi en lägre score sannolikt beroende på maten. I egna hemmet finns det en privat utförare Medirest. Matkvaliten medel men utleveranserna som Samhall sköter fungerar bra. Karidal ska ha egen arrendator, vilket kan vara besvärligt att hitta. Service och Teknik har avstått från att deltaga. Bilpool: Vård och Omsorg är nöjda med systemet och servicen men det finns för få bilar i Stadshusets källare. Fastighet: Vård och Omsorg lägger ner mycket tid på fastigheter och lokaler och vill ha mer hjälp med detta. Angeläget att ha en egen resurs (Service och Teknik) på detta område då Vård och Omsorg inte har kompetens inom området. Ett nytecknat avtal håller på att forma detta. Mycket nöjda med hjälpen hittills. Städ Försäkring: Bra. IT: Har blivit mycket bättre senare åren. Fortfarande tar det rätt lång tid att beställa tex telefoner. Helpdesk fungerar bra. Projekt: Vård och Omsorg håller på med ett utbyggnadsprojekt på Kärråkra där man inte fått den hjälp man hade förväntat. Även tidigare har det varit svårt att få hjälp. Men LSS-boendet har fungerat mycket bra. Allmänt: Som framgår ovan är matfrågan det stora området i samarbetet med Service och Teknik. Den viktiga punkten där är att åstadkomma lokalt tillverkad mat i äldreboenden där det är möjligt. Inför frågan om anslagsfinansiering anser EÅ att det är bättre att anslagen finns hos beställaren. Man har därmed större påverkansmöjlighet för utförandet och kan välja annan aktör om det finns anledning. Det är mycket viktigt att ha tydliga avtal även internt. 19

20 Övriga Fackens syn på Service och Teknik anställdas representanter Fackförening: Lärarförbundet Jan Hansson Synpunkter: IT: Viktigt att medlemmarna får vara med och påverka utrustningen som anskaffas till skolorna. IKTgrupper (Info,kommunikation,teknologi) är nu bildade och dessa ska medverka i planeringsprocessen. Helpdesk fungerar bra. Ibland tar anskaffningar (mob tel mm) lång tid. Fastighet/Projekt: Bra kommunikation man lyssnar på användarna viktigt. Projekten tar mycket tid det blir många möten. Bra och snabb respons på underhållsåtgärder. Men i skolvärlden syns det bristande fastighetsunderhållet tydligt. Mer resurser måste tillföras. Städ Försäkring: Vi borde avsätta mer resurser på städningen, som ibland sker för sällan. Allergiproblemen ökar. JH har tidigare negativ erfarenhet från privat aktör och detta är inget bra alternativ. Svinn och försämring kan bli resultatet. Bilpool: Fungerar utmärkt. Måltid: Har blivit mycket bättre tex salladsbordet. Problem är de mindre förskolorna där man behöver mer hjälp. Man får inte riktigt beställa vad man vill utan måste inordna sig i ett system. Förskolorna skulle kunna vara en utveckling för lokal tillagning av mat. Anställning i skolor eller på Service och Teknik kan diskuteras både för-och nackdelar. Som det nu är har man olika chefer att gå till. Allmänt: Anslagsfinansiering eller ej? Ingen bestämd synpunkt. Viktigt att det finns tydliga avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningarna så man undviker interna konflikter. 20

21 Fackens syn på Service och Teknik anställdas representanter Fackförening: Kommunal Anne Nielsen Kerstin Nilsson Cecilia Green Synpunkter: IT: Helpdesk fungerar bra nu. Men det finns fortfarande arbetsplatser i utkanterna som fortfarande inte kan använda sin datakommunikation. IT-avdelningen har väsentligt förbättrats. Fastighet/Projekt: Mycket att göra speciellt efter alla bränder. Institutionstekniker (vaktmästare) har anmält lite dålig information om vad som händer. Dessa 4 gick över i våras från Service och Teknik till Barn och Familj. Ej utvärderat arbetsförhållandet men alla 4 har nu fått olika chefer. Städ: De anställda skulle vara lite offensivare i att ta ytterligare jobb. Organisationen verkar fungera bra. Facket hör väldigt lite klagomål från medlemmar. Städarna är ju anställda på Service och Teknik och skulle tyckas vara lite utanför skolvärlden men så är det inte. Dom liksom måltidspersonalen inbjudes att var med i olika sammanhang i skolarrangemang. Bilpool: Fungerar utmärkt. Även snabba i byten om man behöver annan bil. Får alltid hjälp. Måltid: Mycket snack om vem som ska ta denna fakturan etc. Med internt byte av pengar är detta slöseri med resurser. Inom Vård och Omsorg borde man sträva efter att skaffa fler lokala kök. Det borde bli besparingar på transporter. Kommunal tveksamt till att lägga ut måltidsverksamheten organisatoriskt på skolorna. Sudexo hade mat i 4 år på Sallerupsskolan. Billigare och bättre första året för att sedan försämras mer och mer. Sudexo hoppade av efter 3 år och ville inte fortsätta. Kan vi inte gå tillbaka och laga maten på förskolorna igen. När vi värderar detta skall vi också tänka på de kommunala målen. Allmänt: Anslagsfinansiering eller ej? Ingen bestämd synpunkt. Viktigt att det finns tydliga avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningarna så man undviker interna konflikter. 21

22 Kommunjämförelse Generellt: Stor variation bland skånekommunerna på skalan anslagsfinansiering till renodlad köp-sälj Sällan kunderna får fritt spelutrymme välja utförare Ibland bristande beställarkompetens/org Stig Ålund Bo Nilsson Förbundssekr Hässleholm Bitr kommunchef Bengt Arne Persson Intern beställarfunktion --- kommunalt bolag Vi på Hässleholm Teknik AB ser till att efter beställning från kommunen sköta kommunens gator och vägar. Inom bolaget sköter vi även driften och det löpande underhållet av kommunens lokaler, fastigheter, parker, lekplatser och grönytor. Vi utför bl.a tjänster inom lokalvård. Totalt arbetar 201 personer inom bolaget. Det kommunala gatunätet utgör 400 km och gc-nätet 95 km (gc=gång- och cykelbana). Det totala fastighetsbeståndet utgör cirka 320,000 kvm. Önskar ni ha något utfört så kontakta gärna Hässleholms kommun på telefon Har ni övriga frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa oss på Hässleholm Teknik AB. Måltid Sorterar f n under två nämnder/förvaltningar. Översyn görs för att ev överföra verksamheten till bolaget. Fördelar en kostchef och större möjligheter få ut mer för pengarna, organisera till större produktionskök m m. IT Diskussion pågår om samarbete över kommungränsen Vellinge Köper upp alla tjänster inom service Ngn form av beställarorgansation Vellinge Koncern AB Vellinge Koncern AB är det övergripande bolaget i vilket de övriga bolagen ingår. VD är Åke Grönvall. Bolaget ska genom dotterbolag bedriva förvaltning av fastigheter med bostäder och lokaler. Vellingebostäder AB Vellingebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag och kommunens största fastighetsägare av både bostäder och affärslokaler. I Vellingebostäders bestånd ingår gamla skånelängor, patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus och villor och radhus i så gott som alla kommundelar. 22

23 Vellingebostäder ombesörjer fastighetsförvaltningen för Vellinge Exploaterings AB och Vellinge kommun och sköter den kommunala bostadskön. VD är Stephan Björkestrand. Landskrona Förv chef Benny Ahnelöv Köp-säljorgansiation org i ett servicekontor sedan några år. Löpande hyreskontrakt Återkommande diskussioner om gränsdragningar Servicekontoret I servicekontoret ingår fem avdelningar; Fastighetsavdelningen, IKT-avdelningen, Kostavdelningen, Städavdelningen och Tryckeri & Vaktmästeriavdelningen. Servicekontorets roll är både av servicekaraktär och av strategisk karaktär. Den serviceinriktade verksamheten består av intern service till kommunens förvaltningar som stöd i deras verksamhet, men även till medborgare och brukare genom t.ex. televäxel. Den strategiska rollen består bl.a. i att säkerställa optimalt lokalutnyttjande genom fastighetsavdelningen och säkra IT lösningar genom IKT avdelningen. I Servicekontoret finns även en myndighetsutövande del, bostadsanpassning. I samverkan med Omsorgsförvaltningen beslutas och verkställs anpassning av medborgares bostäder för att möjliggöra kvarboende i hemmet. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll samt ny-, till- och ombyggnad av främst verksamhetslokaler. Kontoret skall även medverka vid lokalplanering för kommunens förvaltningar. IKT avdelningen sköter drift, underhåll, internt strategiskt arbete och utveckling av kommunens centrala IT system och nätverk samt utveckling och samordning av kommunens administrativa stödsystem i övrigt. Det innebär även att arbeta fram standardiserade plattformar för att bättre kunna stödja förvaltningarna i deras kommunikation med medborgarna samt olika lösningar för att säkra informationshanteringen. Inom IKT ingår även televäxeln. Kostavdelningen tar ansvar för tillagning, transport och servering av måltider i enlighet med livsmedelsverkets rekommendationer. Matsedeln skall i så stor grad som möjligt spegla matgästernas önskemål och förväntningar samt ta hänsyn till den tradition som finns inom de olika åldersgrupperna. Verksamheten riktar sig främst till skolorna samt de särskilda boendena. Städavdelningen svarar för innemiljön på stadens fastighetsbestånd. Lokalvård sker i de fastigheter som staden äger samt delar av äldreomsorgens lokaler. Städavdelningen svarar även för större riktade insatser vid behov. Städavdelningen bistår också med råd och dåd vid materialval av golv, samt genomför städberäkningar när det behövs. 23

24 Tryckeriet förser styrelser och nämnder med kopierade och tryckta alster i hög kvalitet samt lägger upp arbetet så att tidsramar kan hållas vid leveranser. Vaktmästeriet servar samma kunder med fastighetsservice, post och godshantering samt viss sammanträdesservice. Burlöv Burlöv - anslagsfinansiering Ekonomichef Kjell Andersson Telefon Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Per-Olof Eiman Telefon På samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger vi ärenden som rör: byggnader, t.ex bygglov och bygganmälan, miljöarbete, både strategiskt och via myndighetsutövning, skötsel av gator, parker, grönområden och lekplatser, fastighetsskötsel av kommunens byggnader och stadsplanering (ej översiktlig). Stab: Arbetar med förvaltningens övergripande ekonomiska och administrativa ärenden. Vidare handläggs inom staben även arrenden, hyresärenden och tomtkö. Samhällsbyggnadschefen Per-Olof Eiman ansvarar för staben. Kommunteknik: I område Kommuntekniks arbetsuppgifter ingår bla att: verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen, adress- och gatunamnsättning, ta hand om odlings- och kolonilotter, svara för gaturenhållning och övrig renhållning utomhus. Tf gatuchef är Eva Aquarin. Miljö- och byggavdelning: Arbetar med tillsyn utefter miljöbalken inom huvudområdena: miljö- och hälsoskydd, smittskydd och strålskydd samt livsmedelstillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. Vidare arbetar avdelningen med bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen. Miljö och byggchef är Malin Tell. Fastighetsavdelning: arbetar med att projektera, bygga, underhålla och förvalta kommunens byggnader och idrottsanläggningar. Fastighetschef är Rune Persson. IT-avdelningen - under Klk IT-avd sköter om all drift och support av kommunens nät, servrar, standardsystem samt PC:s. IT-avd hjälper även verksamhetsansvariga vid utveckling av verksamheterna och tar fram policies och planer för en effektiv hantering av IT-frågorna i kommunen. Utbildnings- och kulturförvaltningen Utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar på såväl barn- och utbildningsnämndens som kultur- och fritidsnämndens uppdrag och är den största förvaltningen i Burlövs kommun. På uppdrag av barnoch utbildningsnämnden driver förvaltningen förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar för kommunens gemensamma kost- och städorganisation. På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden hanteras kommunens kultur- och fritidsfrågor såsom bibliotek och Möllegården kultur samt föreningsbidrag och idrotts- och fritidsanläggningar. 24

25 Svalöv Verkar ha en centralt placerade beställarfunktion som beställer av Myndighet tillväxt- och samhällsbyggnadstjänster Myndighetsutövning, planering och insatser rörande: Plan- och bygglagstiftningen Räddningstjänsten Kost och städ VA Gator och park BT Kemi Efterbehandling 25

26 Sammanfattning Köp- och säljsystemet i Eslövs kommun infördes i slutet på 1990-talet för att skapa en effektivare organisation för särskilda serviceområden. Målsättningen var sannolikt också att skapa bättre möjligheter för att konkurrensutsätta vissa verksamhetsdelar genom att renodla uppgifterna. Köp- och säljsystemet gjordes självbärande genom att ge anslagen till beställarna och införa en noll-budget för Service och Teknik. Det inrättades också en egen politisk nämnd Servicenämnden trots att verksamheterna har mycket liten politisk prägel. Systemet köp- och sälj har nu fungerat i cirka 15 år med ganska blandad framgång. Kund- och beställarfunktionerna har ibland varit svåra att upprätthålla. Till exempel har erforderligt fastighetsunderhåll kanske bäst bedömts av fastighetsavdelningens personal medan resurserna har budgeterats av verksamhetsnämnden som ser dessa kostnader i konkurrens med annan kärnverksamhet. IT-avdelningen får sina resurser från Kommunledningskontoret utan tydliga beställardirektiv. Spelreglerna mellan beställare och utförare har varit ganska otydliga och det interna avtalsarbetet har inte prioriterats lika högt som om vi hade en extern part. Detta har skapat intern irritation och gnissel mellan Service och Teknik och kundförvaltningarna. En hel del energi har gått åt för att reda ut interna tvistigheter, vilket måste vara fel. På senare år har systemet radikalt förändrats. Det har kommit in nya ledare för de olika avdelningarna som väsentligt bättre förstått rollfördelningen i systemet och därmed starkt bidragit till att förbättra verksamheternas både serviceuppgift och effektivitet. Ekonomifunktionen vid Service och Teknik har förstärkts och skapat väsentligt bättre kontroll och styrmöjlighet över de ekonomiska transaktionerna. Detta har lett fram till en ny situation med mycket bättre förhållande mellan beställare och kund i vårt köpoch säljsystem. I intervjuer med de fyra största beställarna kan Service och Teknik konstatera att förvaltningen idag har en bra samarbetsrelation och ett gott förtroende för varandra. Detta vidimeras också i separata intervjuer med de två största fackliga organisationerna Kommunal och Lärarförbundet. Ytterligare förbättring kan med fördel ske där man från båda parter pekar på behovet av inbördes avtal som tydligt reglerar spelreglerna mellan parterna. En ytterligare närmare kontakt mellan beställare och utförare efterfrågas också. Beställarna önskar till exempel hjälp med avtalsförhållanden med utomstående part. Detta kan gälla hyresavtal med EBO eller privat fastighetsägare, upphandling av extern måltidsleverantör till Sallerupsskolan eller råd i lokalplanering för sina verksamheter. Intervjuerna visar att förtroendet av de sex verksamhetsgrenarna - Fastighetsavdelningen - Projektavdelningen - Måltidsavdelningen - Bilpoolen - Städavdelningen - IT-avdelningen är högt. Visst finns det förbättringsområden och utvecklingspotential men det ses allmänt som möjligheter. Förtroendet för att verksamheterna är rationella är också bra så beställarna själv medverkat i 26

27 förbättringsarbetet. Under intervjuförfarandet har Service och Teknik inte fått utpekat någon verksamhetsgren där man hellre sett en annan utförare. Men man vill vara med och påverka mera. Konkurrenskraft I en kortare studie har arbetsförhållandena i en del övriga skånska kommuner redovisats. Genomgående kan sägas att merparten har någon form av köp- och säljsystem. Serviceenheten kan vara en förvaltning i den kommunala organisationen, organiserad under ett utskott till Kommunstyrelsen eller under en nämnd. Flera kommuner har valt att bolagisera serviceorganisationen. Kortare försök att göra prisjämförelser har stupat på det faktum att alla räknar på olika sätt. Ingår hyran i måltidspriset eller inte? Är kapitalkostnaden medräknade i kalkylerna? Det är mycket angeläget att förbättra denna konkurrenskraftsundersökning både i jämförelse med andra kommuner och med privata aktörer. 27

Arkivbeskrivning för Serviceförvaltningen

Arkivbeskrivning för Serviceförvaltningen Arkivbeskrivning för Arkivbeskrivningen gäller från och med den 1 januari 2015. Arkivbeskrivningen ska revideras vid varje förändring dock minst en gång per år och omarbetas vid större förändringar. s

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Samarbetsavtal avseende måltidsleveranser för förskola gällande perioden 2012-2013

Samarbetsavtal avseende måltidsleveranser för förskola gällande perioden 2012-2013 2012-01-19 Samarbetsavtal avseende måltidsleveranser för förskola gällande perioden 2012-2013 Parter Köpare: Barn och familjenämnden, förskola (BoF) Säljare: Service och Teknik (SoT, Måltid) Avtalsperiod

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Utgångspunkt... 3 3. Bakgrund... 3 3.1.1. Kommentar...

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, klockan 13.00-17.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och serviceförvaltningen Stab Fastigheter Måltidsservice Städenheten AV FASTIGHETER KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 18 februari 2015 kl. 08:30-13:00 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Björn Martinsson, teknisk

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Samordning och utveckling av kommunens fastigheter

Samordning och utveckling av kommunens fastigheter Kurt Strömberg 0413-622385 UTREDNING Utk 2010-10-21 Kommunstyrelsen Samordning och utveckling av kommunens fastigheter Sammanfattning Utredningar kring fastigheter har varit en ofta återkommande fråga

Läs mer

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30

Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Ekenässkolans matsal, Eslöv, klockan 17.00-19.30 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Hanna Barjosef (S) Tjg ers för Claes Jönsson (S) Irene Somers (S)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-06-15 Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Måltidsenheten Dokumentnamn Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 ande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Urban Widmark (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Förvaltningens organisation 2013

Förvaltningens organisation 2013 Förvaltningens organisation 2013 Beslutad 121217 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen. Östra

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) IDN 2016-09-20 2016-09-06 Handläggare Bo Andersson Telefon: 08-508 28 374 Till Idrottsnämnden Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2011/171 100 KFS 2011:23 Reglemente för tekniska nämnden (Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011) (Gäller från och med den 1 september 2011)

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-07 AU 10:10 Dnr. KS 2015/ Policy för fastigheter inom skola och förskola Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer