Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)"

Transkript

1 arbets- och personalutskott (27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), Mathias Haglund, (s) Eric Thorstensson, förvaltningschef Göran Dahle, personalstrateg, Tom Norrgård, personalsekreterare, 228 Ulrika Gustafsson, verksamhetschef, Jan Olofsson, miljö- och byggchef, 233 Utses att justera Mathias Haglund Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson. Mathias Haglund Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ arbets- och personalutskott Datum för anslagets uppsättande Kommunkontoret Förvaringsplats för protokollet Underskrift.. Sofia Jonsson Datum för anslagets nedtagande

2 arbets- och personalutskott (27) 219 Dnr 11.K Aktuell arbetslöshetsstatistik Personalstrateg Göran Dahle redogör för arbetslöshetsstatistik för Vindelns kommun avseende oktober månad. Statistiken visar antal personer samt andelen uttryckt i procent av befolkningen i åldersgruppen år. Statistik för augusti månad anges inom parantes. Öppet arbetslösa Sökande i program med aktivitetsstöd Kommunens ungdomar år Kvinnor 8-4,0 % (12) 12-6,0 % (10) Män 17-7,6 % (19) 15-6,7 % (12) Kommunens vuxna Kvinnor 41-2,8 % (42) 37-2,5 % (34) Män 49-3,0 % (54) 34-2,1 % (32) Utrikes födda Kvinnor 11-8,1 % (9) 6-4,4 % (6) Män 10-9,8 % (12) 4-3,9 % (4) Arbets- och personalutskottet noterar att de varsel som är lagda inom industrin inte kommer att synas i statistiken förrän efter årsskiftet. Informationen är delgiven.

3 arbets- och personalutskott (27) 220 Dnr 12.K Rekrytering av rektor vid Älvbrinken En av kommunens rektorer avgår med pension sommaren Platsen behöver återbesättas och det finns ingen övertalig personal i kommunen med kvalifikationer för tjänsten. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut arbets- och personalutskott beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

4 arbets- och personalutskott (27) 221 Dnr 12.K Förskollärare, heltid vikariat t o m En förskollärare vid förskolan Växthuset är föräldraledig tom Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering.

5 arbets- och personalutskott (27) 222 Dnr 12.K Behandlingsassistenter till HVB-hem Socialförvaltningen avser utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn, och behöver förstärka organisationen med 3-4 behandlingsassistenter. HVB-hemmet har idag 9 personer anställda, 7 st 100% och 2 st 80% på 12 platser. Föreslagen utökning om 3 platser samt uppdelning på två enheter innebär ett behov på 3-4 personer, beroende på den enskildes sysselsättningsgrad. Redan befintligt avtal om 12 platser innebär i sig ett behov av utökning då kommunen alltid enligt avtal ska ha minst 3 asylsökande. Utökning om 3 platser innebär också en ökad intäkt om kr per dygn, vilket täcker personal- och lokalkostnader. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Socialförvaltningen tillåts utöka organisationen med 3-4 behandlingsassistenter.

6 arbets- och personalutskott (27) 223 Dnr 12.K Föreningsstödjare, deltid tillsvidare Utbildnings- och fritidsförvaltningen planerar att förstärka organisationen med en Föreningsstödjare. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Rekrytering av en föreningsstödjare på deltid tillsvidare, sker efter det att utredningen av föreningsverksamheten presenterats i januari.

7 arbets- och personalutskott (27) 224 Dnr 12.K Kommunalarbetare En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i Christer Nygrens underlag. Beslutsunderlag - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 26 november Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Tekniska avdelningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Ärendet lyfts ut och tas upp i januari.

8 arbets- och personalutskott (27) 225 Dnr 12.K Enhetschef, kommunal hälso- och sjukvård Socialförvaltningen behöver förstärka ledningsorganisationen med en enhetschef till Kommunal Hälso- och Sjukvård. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Socialförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Socialförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering.

9 arbets- och personalutskott (27) 226 Dnr 12.K Pensionsförstärkning En medarbetare inom äldreomsorgen har ansökt om pensionsförstärkning från och med den 1 maj. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 210, 26, att pensionsförstärkning kan användas för att underlätta omställningsarbete i kommunen. Detta erbjudande kan tidigast användas från den anställde fyllt 63 år och till och med den kalendermånad då personen fyller 65 år. Pensionsförstärkning utgår med 15 % av lönen vid avgångstillfället, beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott och administreras och utbetalas via kommunens pensionsadministratör. Kostnaden för pensionsförstärkning belastar den verksamhet där omställningsbehovet underlättas av pensionsavgången Under förutsättning att pensionsförstärkning beviljas går personen i pension den 1 maj Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 8 november Ansökan om pensionsförstärkning godkänns. Socialförvaltningen står kostnaden för pensionsförstärkningen.

10 arbets- och personalutskott (27) 227 Dnr 12.K Pensionsförstärkning En medarbetare inom äldreomsorgen har ansökt om pensionsförstärkning snarast möjligt. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 210, 26, att pensionsförstärkning kan användas för att underlätta omställningsarbete i kommunen. Detta erbjudande kan tidigast användas från den anställde fyllt 63 år och till och med den kalendermånad då personen fyller 65 år. Pensionsförstärkning utgår med 15 % av lönen vid avgångstillfället, beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott och administreras och utbetalas via kommunens pensionsadministratör. Kostnaden för pensionsförstärkning belastar den verksamhet där omställningsbehovet underlättas av pensionsavgången Under förutsättning att pensionsförstärkning beviljas går personen i pension snarast möjligt. Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 12 november Ansökan om pensionsförstärkning godkänns. Socialförvaltningen står kostnaden för pensionsförstärkningen.

11 arbets- och personalutskott (27) 228 Dnr 11.K Pilotprojekt sänkning av sjukfrånvaron inom UFN Vid arbets- och personalutskottets sammanträde den 29 oktober fick personalsekreterare Tom Norrgård i uppdrag att redovisa hur det arbetsmiljöprojekt som Previa utför på Älvbrinken har gått. Förstudien visar att det var förhållandevis hög sjukfrånvaro bland personalen på Älvbrinkens skola, liksom i kommunen i sin helhet. Inom ramen för projektet har en hygienanalys och psykosocial kartläggning genomförts. Enligt undersökningen finns utvecklingsbehov gällande stress, fysisk miljö, förhållningssätt och ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Sammantaget bedömdes arbetsmiljön utgöra en hög stressfaktor för flertalet individer. Förslag på åtgärder Projektet föreslår att arbetet fortsätter med en handlingsplan, samt ett fortsättningsprojekt benämnt Arbetsro, vilket bl.a. innefattar handledning i ledarskap på förvaltnings- och rektorsnivå samt arbetslagsutveckling med personalgruppen. Utbildnings- och fritidsförvaltningen är medveten om behovet av fortsättningsprojektet men har av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl valt att vänta med åtgärderna till våren Enkätverktyget har visat sig vara ett bra och effektivt sätt att kunna på visa på brister i organisationer. Beslutsunderlag - PM Projekt arbetsro, daterad den 21 november Rapport fördjupad analys sjukfrånvaro, daterad 21 november Informationen är delgiven.

12 arbets- och personalutskott (27) 229 Dnr 12.K Rekrytering projektledare Kvarnområdet och föreståndare Naturcentrum, heltid Nuvarande projektledare för Kvarnområdet och tillika Naturcentrums föreståndare, har sagt upp sig och slutar sin anställning den 1 mars Arbets- och personalutskottet diskuterar rekryteringen och förutsättningen för att kunna kombinera tjänsten som projektledare Kvarnområdet och föreståndare Naturcentrum. Att rekrytera en föreståndare för Naturcentrum och projektledare för Kvarnområdet på heltid för perioden februari 2012 tom 30 juni 2014, under förutsättning av erforderliga beslut från länsstyrelsen.

13 arbets- och personalutskott (27) 230 Dnr 12.K Medfinansiering av projektet Vildväxande Hushållningsällskapet Rådgivning Nord AB ansöker om medfinansiering av projektet Vildväxande. Det övergripande målet med projektet är att öka möjligheterna att hållbart utveckla kvalité, samverkansformer och kompetens för aktörer inom värdekedjan för vildväxande bär, örter och svamp. Målet är att skapa tillväxt i nya och befintliga företag och sysselsättningsmöjligheter utifrån det som växer vilt i naturen. Projektets totala budget är kr. Från Vindelns kommun söks kr fördelat på kr år 2013 och kr år Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut: Projektets syfte och mål stämmer överens med kommunstyrelsens ambition att stimulera och visa på möjligheter till nyföretagande inom fler branscher. Det finns dock inte utrymme till medfinansiering på konto 0603 Kommunal medfinanisering Att avslå ansökan om medfinansiering då medel saknas. 2. Att bevilja ansökan om medfinansiering och kostnaden tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 och för 2014 från kontot för kommunal medfinansiering. Att avslå ansökan om medfinansiering då medel saknas.

14 arbets- och personalutskott (27) 231 Dnr 12.K Servicegarantier och mål Arbets- och personalutskottet beslutade den 5 mars 2012 att förvaltningen under 2012 skulle arbeta fram förslag till mål och servicedeklarationer för Förvaltningen har upprättat förslag till servicedeklarationer 2013 för de verksamheter som vänder sig till medborgare. Arbets- och personalutskottet går igenom förslag till servicedeklarationer och gör vissa ändringar. Vidare konstateras att det ännu saknas deklarationer för vissa verksamheter. Beslutsunderlag - Förslag till servicedeklarationer 2013, den 27 november Uppdras till förvaltningen att arbeta fram servicedeklarationer för Vinet och Näringslivsservice. Deklarationerna tas upp vid arbetsoch personalutskottet den 7 januari.

15 arbets- och personalutskott (27) 232 Dnr 12.K Drift av Kläppaspåret Vid kommunstyrelsens möte den 11 september informerade förvaltningschef Eric Thorstensson om att det i dagsläget inte finns någon aktör som sköter om Kläppaspåren vintertid. Utbildnings- och fritidsförvaltningen anser sig inte kunna lösa frågan och har därför hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen. Vid arbets- och personalutskottets möte den 29 oktober beslutades att kostnaden för hyveln samt en lösning för hur driften ska skötas på helgtid skulle redovisas vid dagens möte. Förvaltningschef Eric Thorstensson informerar arbets- och personalutskottet om att sladden är inköpt och att bron har åtgärdats. Vidare informeras om att kommunen har tillfrågat lokala föreningar angående skötseln av spåret, men att kostnaden för detta visat sig bli alltför hög. Kommunförrådet kommer att ansvara för driften av spåren, med samma ambitionsnivå som tidigare, d.v.s. att spåren ska köras upp senast 24 timmar efter snöfall. Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 29 oktober 2012, beslut den 11 september 2012, Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 4 september 2012, 89. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att köpa in en begagnad skoter för drift av spåren. Inköp av sladd och skoter tas ur 2012 års investeringsbudget där tillgängliga medel finns.

16 arbets- och personalutskott (27) 233 Dnr 11.K Nedskräpning av tomter Under hösten 2011 diskuterade arbets- och personalutskottet problemet med nedskräpning av tomter inom Vindelns kommun. Miljö- och byggchef Jan Olofsson informerar arbets- och personalutskottet om gällande regelverk och lagstiftning på området samt kommunens möjlighet till åtgärder vid nedskräpning av tomter. Fastighetsägares skyldigheter samt kommunens möjlighet till att vidta åtgärder vid nedskräpning av tomter regleras i plan- och bygglagen samt i Miljöbalken. I dessa ärenden är rutinen att fastighetsägare i första hand uppmanas till åtgärder, och om inte detta följs, kan fastighetsägare därefter föreläggas med vite. Exempelvis har en fastighetsägare inom Vindelns tätort, efter flertalet inkomna klagomål, fått städa upp på sin fastighet. För närvarande sker även ett arbete med insamlande av skrotbilar i kommunen. Kommunen har hittills fått iväg 19 bilar i år och uppskattningsvis finns ca 400 skrotbilar i kommunen. Informationen är delgiven.

17 arbets- och personalutskott (27) 234 Dnr 12.K Yttrande angående utvidgad täktverksamhet Rödå 1:7, Vindelns kommun Vindelns kommun har med anledning av Göran Anderssons ansökan om utvidgad täktverksamhet på Rödå 1:7, valt att lämna synpunkter till Länsstyrelsen ur ett näringslivsperspektiv. Förvaltningen har upprättat ett förslag till skrivelse som arbetsoch personalutskottet diskuterar. Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 3 december Yttrande angående utvidgad täktverksamhet Rödå 1:7, Vindelns kommun, daterad den 3 december 2012, skickas in till Länsstyrelsen.

18 arbets- och personalutskott (27) 235 Dnr 12.K Internkontrollplan internkontrollplan behöver revideras och förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Beslutsunderlag - Förslag till reviderad internkontrollplan, daterad den 26 november Rapport om hur internkontrollplanen efterlevs delges kommunstyrelsen i februari En redovisning av hur internkontrollplanen följs ska ske årligen i kommunstyrelsen.

19 arbets- och personalutskott (27) 236 Dnr 12.K Vattenskada hos person med god man Överförmyndarmyndigheten har missat att en klient inte har haft någon husförsäkring. Huset har under vårvintern 2012 haft en vattenskada. Kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till kr + moms = kr. I kommunens försäkring ingår gode män men självrisken är minst 0,5 basbelopp. Självrisken för en privatperson vid vattenskada är kr. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att kommunen betalar kostnaderna för att åtgärda vattenskadan och fakturerar klienten ett belopp på kr vilket motsvarar den självrisk klienten hade fått betala om försäkring funnits. Att kommunen betalar kostnaderna för att åtgärda vattenskadan och fakturerar klienten ett belopp på kr, vilket motsvarar den självrisk klienten hade fått betala om försäkring funnits.

20 arbets- och personalutskott (27) 237 Dnr 12.K Samordnad upphandling elkraft Vindelns kommun har fått inbjudan till samordnad upphandling av elkraft 2014 av HBV. Kommunchef Mikael Salomonsson har skickat in intresseanmälan för Vindelnbostäder AB och Vindelns kommun. Informationen är delgiven.

21 arbets- och personalutskott (27) 238 Dnr 12.K Reglementen för styrelser och nämnder i Vindelns kommun Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 december 2012 beslutades om följande förslag till ändringar i Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder ; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I förslag till reviderat dokument tillförs även reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd. Beslutsunderlag - Förslag till ändrat reglemente, daterat den 26 november Valberedningens beslut den 28 september 2012,. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande ändringar görs i reglementen för Vindelns kommun; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I dokumentet tillförs även reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd.

22 arbets- och personalutskott (27) 239 Dnr 12.K Arvodering av förtroendevalda Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 september 2012 beslutades om förslag till ändring i dokumentet Regelverk för ersättningar/arvodering Bestämmelser om ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda att gälla fr om 2011, fastställt i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges valberednings förslag till ändring: Under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Beslutsunderlag - Förslag till ändrat regelverk, daterat den 26 november Valberedningens beslut den 28 september 2012,. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Vidare tillförs regelverket kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009, 43, dnr 09.K , om Principer för deltagande i kurser/konferenser anordnade av partier.

23 arbets- och personalutskott (27) 240 Dnr 12.K Omdragning av eftermiddagstur busslinje 161 Ett antal föräldrar till elever på Liljaskolan har hört av sig med önskemål om en lösning av hemtransport för sina barn på eftermiddagen. Eleverna bor längs E 12:an där kommunens busslinje 161 idag passerar, dock i fel riktning. Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för gymnasieelever, men då kommunens linjetrafik både passerar i området samt i lämpligt tidsläge, har kommunen valt att utreda frågan närmare. Utredningen visar att det är möjligt att lösa hemtransporten genom att låta eftermiddagsturen på busslinje 161 med sträckningen Vindeln Nyland-Tvärålund istället gå Vindeln- Tvärålund-Nyland. Omläggningen skulle medföra att busslinje 161 möter Liljabussen (busslinje 61) ca kl i Tvärålund, vilket skulle möjliggöra hemtransporten av Liljaskolans elever. Konsekvenser vid en omläggning av busslinje 161 Vindelns grundskoleelever, som åker sista biten med taxilinje 167, skulle komma hem samma tid som före omläggningen, men få en väntetid på minuter i Tvärålund. Elever boendes i Bastuselet får en ca 5 minuter längre restid jämfört med tidigare. Kostnad Omläggningen av linje 161 kommer att medföra att antalet kilometer på linjen utökas något. Hur mycket samt till vilken kostnad är ännu inte klarlagt. Linje 161 har idag även en tidig matartur från Tvärålund till E12:an, som tidigare både fungerat som matning till buss mot Umeå samt buss mot Lycksele. I dagsläget fungerar turen endast för resenärer mot Lycksele och resandet på turen är mycket lågt (1-2 resenärer i snitt /dag). I samband med ovan nämnd omdragning av busslinje 161 föreslås att den tidiga matningen tas bort, och att neddragningen ska kvittas mot utökningen. Busspoolen har lämnat en offert för detta upplägg och kostnaden för omläggningen ligger på 44 tkr (i 2012 års prisläge). Neddragningen av morgonturen skulle ge ca 4000 kr i minskad kostnad för linjen. Föräldrar till eleverna har idag möjlighet att ansökan om ett framskjutsningsbidrag på ca 4000 kr per läsår. Om hemtransporten inte kan lösas genom en omläggning av busslinje 161, kommer sannolikt kommunens kostnad för

24 arbets- och personalutskott (27) framskjutsningsbidraget att öka. Kommunsekreterare Sofia Jonssons förslag till beslut: Eftermiddagsturen på busslinje 161 läggs om så att hemtransporten för Liljaskolans elever kan ordnas. Morgonturen tas bort till följd av lågt resandeunderlag. Kostnaden för omläggningen på linje 161, 40 tkr, belastar konto 361, Landsbygdstrafik. Eftermiddagsturen på busslinje 161 läggs om så att hemtransporten för Liljaskolans elever kan ordnas. Morgonturen tas bort till följd av lågt resandeunderlag. Kostnaden för omläggningen på linje 161, 40 tkr, belastar konto 361, Landsbygdstrafik.

25 arbets- och personalutskott (27) 241 Dnr 12.K Budgetansvariga inom kommunstyrelsens område 2013 Ett förslag till förteckning över vilka som har budgetansvar för respektive verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har upprättats. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut arbetsutskott fastställer förteckningen över budgetansvariga för 2013 enligt bifogat förslag. Beslutsunderlag - Förteckning över budgetansvariga, daterad den 29 november - Regler för budgetansvariga, daterad den 29 november Förteckningen över budgetansvariga för 2013 fastställs enligt bifogat förslag.

26 arbets- och personalutskott (27) 242 Dnr 12.K Utvärdering av upphandlade tjänster Fackförbundet Kommunal föreslår i skrivelse att kommunen utvärderar upphandlingar av vissa tjänster och som exempel nämns lokalvård, personliga assistenter och transporter av mat. Revisionen har ibland genomfört uppföljningar av verksamhetsförändringar inom ramen för sitt uppdrag, exempelvis fastighetsförvaltning. Det har dock inte gjorts för tjänsterna som Kommunal beskriver. Om utvärderingar ska göras ska det framgå vilka tjänster det avser samt vad är det som ska utvärderas, kostnader, kvalitet med mera. Utvärderingen kan göras inom revisionens uppdrag, alternativt genom att anlita en extern utförare. Förslag till beslut under sammanträdet Mathias Haglund, (s), föreslår att kommunstyrelsen ska göra en utvärdering av de tjänster som upphandlats. Ewa-May Karlsson, (c), föreslår att kommunstyrelsen inte själv ska göra någon utvärdering utan förutsätter att detta görs av ansvariga förvaltningar. Ordförande ställer proposition på Mathias Haglunds yrkande och sitt förslag och finner att arbets- och personalutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Beslutsunderlag - Skrivelse från Kommunal den 24 augusti Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den Kommunstyrelsen har inte för avsikt att själv göra en utvärdering, utan förutsätter att förvaltningarna själva utvärderar de tjänster som upphandlats. Mathias Haglund, (s), reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar en protokollsanteckning i ärendet.

27 arbets- och personalutskott (27) 243 Dnr 10.K Golfklubben, amorteringsplan En skrivelse har inkommit från Granö Golfklubb om att få anstånd till den 28 februari 2013 med återbetalning av den ränteskuld som föreningen ska betala för förskotteringen av bygdeavgiftsmedel. Granö golfklubb har i skrivelsen angivit höga leasingkostnader för maskinparken som anledning till varför klubben inte har möjlighet att påbörja amorteringen av ränteskulden till kommunen. Klubben har för närvarande kr per år i leasingkostnader, vilka väntas vara slutbetalda år Granö Golfklubb begär anstånd med amorteringen och föreslår att återbetalningen påbörjas den 28 februari 2013 med kr per år de kommande 10 åren. Beslutsunderlag - Skrivelse från Granö Golfklubb den 4 mars Granö Golfklubb påbörjar amorteringen fr.o.m med 20 tkr per år de kommande 10 åren. Granö Golfklubb uppmanas inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2013.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 2014-04-07 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), 77-95, 97-99

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-04 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl 13.00-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, 37-49 Tomas Nilsson,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-02-10 1(28) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 15.05-16.25 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin,

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Personalutskottet 2009-05-05 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00 Beslutande Ingrid Noord Silversten (s) Catrin Strömvall (s) Jonna Lindman (m) Göran Edlund (fp) Anita Höglund-Eriksson (s) Övriga deltagare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-08-26 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 26 augusti 2013, kl 08.30-15.15 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S)

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S) 1(6) Plats och tid Videokonferens, kl: 08.00-08.30 Beslutande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

142525252525252514 25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 142525252525252514 25 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-22 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 22 april 2014, kl 15.30-17.30 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Lena Åhrén Claes-Göran Nyrén Madeleine Hermansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer