Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)"

Transkript

1 arbets- och personalutskott (27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), Mathias Haglund, (s) Eric Thorstensson, förvaltningschef Göran Dahle, personalstrateg, Tom Norrgård, personalsekreterare, 228 Ulrika Gustafsson, verksamhetschef, Jan Olofsson, miljö- och byggchef, 233 Utses att justera Mathias Haglund Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Jonsson Ewa-May Karlsson. Mathias Haglund Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ arbets- och personalutskott Datum för anslagets uppsättande Kommunkontoret Förvaringsplats för protokollet Underskrift.. Sofia Jonsson Datum för anslagets nedtagande

2 arbets- och personalutskott (27) 219 Dnr 11.K Aktuell arbetslöshetsstatistik Personalstrateg Göran Dahle redogör för arbetslöshetsstatistik för Vindelns kommun avseende oktober månad. Statistiken visar antal personer samt andelen uttryckt i procent av befolkningen i åldersgruppen år. Statistik för augusti månad anges inom parantes. Öppet arbetslösa Sökande i program med aktivitetsstöd Kommunens ungdomar år Kvinnor 8-4,0 % (12) 12-6,0 % (10) Män 17-7,6 % (19) 15-6,7 % (12) Kommunens vuxna Kvinnor 41-2,8 % (42) 37-2,5 % (34) Män 49-3,0 % (54) 34-2,1 % (32) Utrikes födda Kvinnor 11-8,1 % (9) 6-4,4 % (6) Män 10-9,8 % (12) 4-3,9 % (4) Arbets- och personalutskottet noterar att de varsel som är lagda inom industrin inte kommer att synas i statistiken förrän efter årsskiftet. Informationen är delgiven.

3 arbets- och personalutskott (27) 220 Dnr 12.K Rekrytering av rektor vid Älvbrinken En av kommunens rektorer avgår med pension sommaren Platsen behöver återbesättas och det finns ingen övertalig personal i kommunen med kvalifikationer för tjänsten. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut arbets- och personalutskott beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

4 arbets- och personalutskott (27) 221 Dnr 12.K Förskollärare, heltid vikariat t o m En förskollärare vid förskolan Växthuset är föräldraledig tom Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering.

5 arbets- och personalutskott (27) 222 Dnr 12.K Behandlingsassistenter till HVB-hem Socialförvaltningen avser utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn, och behöver förstärka organisationen med 3-4 behandlingsassistenter. HVB-hemmet har idag 9 personer anställda, 7 st 100% och 2 st 80% på 12 platser. Föreslagen utökning om 3 platser samt uppdelning på två enheter innebär ett behov på 3-4 personer, beroende på den enskildes sysselsättningsgrad. Redan befintligt avtal om 12 platser innebär i sig ett behov av utökning då kommunen alltid enligt avtal ska ha minst 3 asylsökande. Utökning om 3 platser innebär också en ökad intäkt om kr per dygn, vilket täcker personal- och lokalkostnader. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Socialförvaltningen tillåts utöka organisationen med 3-4 behandlingsassistenter.

6 arbets- och personalutskott (27) 223 Dnr 12.K Föreningsstödjare, deltid tillsvidare Utbildnings- och fritidsförvaltningen planerar att förstärka organisationen med en Föreningsstödjare. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Rekrytering av en föreningsstödjare på deltid tillsvidare, sker efter det att utredningen av föreningsverksamheten presenterats i januari.

7 arbets- och personalutskott (27) 224 Dnr 12.K Kommunalarbetare En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i Christer Nygrens underlag. Beslutsunderlag - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad 26 november Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Tekniska avdelningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Ärendet lyfts ut och tas upp i januari.

8 arbets- och personalutskott (27) 225 Dnr 12.K Enhetschef, kommunal hälso- och sjukvård Socialförvaltningen behöver förstärka ledningsorganisationen med en enhetschef till Kommunal Hälso- och Sjukvård. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Socialförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Socialförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering.

9 arbets- och personalutskott (27) 226 Dnr 12.K Pensionsförstärkning En medarbetare inom äldreomsorgen har ansökt om pensionsförstärkning från och med den 1 maj. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 210, 26, att pensionsförstärkning kan användas för att underlätta omställningsarbete i kommunen. Detta erbjudande kan tidigast användas från den anställde fyllt 63 år och till och med den kalendermånad då personen fyller 65 år. Pensionsförstärkning utgår med 15 % av lönen vid avgångstillfället, beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott och administreras och utbetalas via kommunens pensionsadministratör. Kostnaden för pensionsförstärkning belastar den verksamhet där omställningsbehovet underlättas av pensionsavgången Under förutsättning att pensionsförstärkning beviljas går personen i pension den 1 maj Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 8 november Ansökan om pensionsförstärkning godkänns. Socialförvaltningen står kostnaden för pensionsförstärkningen.

10 arbets- och personalutskott (27) 227 Dnr 12.K Pensionsförstärkning En medarbetare inom äldreomsorgen har ansökt om pensionsförstärkning snarast möjligt. Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 210, 26, att pensionsförstärkning kan användas för att underlätta omställningsarbete i kommunen. Detta erbjudande kan tidigast användas från den anställde fyllt 63 år och till och med den kalendermånad då personen fyller 65 år. Pensionsförstärkning utgår med 15 % av lönen vid avgångstillfället, beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott och administreras och utbetalas via kommunens pensionsadministratör. Kostnaden för pensionsförstärkning belastar den verksamhet där omställningsbehovet underlättas av pensionsavgången Under förutsättning att pensionsförstärkning beviljas går personen i pension snarast möjligt. Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 12 november Ansökan om pensionsförstärkning godkänns. Socialförvaltningen står kostnaden för pensionsförstärkningen.

11 arbets- och personalutskott (27) 228 Dnr 11.K Pilotprojekt sänkning av sjukfrånvaron inom UFN Vid arbets- och personalutskottets sammanträde den 29 oktober fick personalsekreterare Tom Norrgård i uppdrag att redovisa hur det arbetsmiljöprojekt som Previa utför på Älvbrinken har gått. Förstudien visar att det var förhållandevis hög sjukfrånvaro bland personalen på Älvbrinkens skola, liksom i kommunen i sin helhet. Inom ramen för projektet har en hygienanalys och psykosocial kartläggning genomförts. Enligt undersökningen finns utvecklingsbehov gällande stress, fysisk miljö, förhållningssätt och ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Sammantaget bedömdes arbetsmiljön utgöra en hög stressfaktor för flertalet individer. Förslag på åtgärder Projektet föreslår att arbetet fortsätter med en handlingsplan, samt ett fortsättningsprojekt benämnt Arbetsro, vilket bl.a. innefattar handledning i ledarskap på förvaltnings- och rektorsnivå samt arbetslagsutveckling med personalgruppen. Utbildnings- och fritidsförvaltningen är medveten om behovet av fortsättningsprojektet men har av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl valt att vänta med åtgärderna till våren Enkätverktyget har visat sig vara ett bra och effektivt sätt att kunna på visa på brister i organisationer. Beslutsunderlag - PM Projekt arbetsro, daterad den 21 november Rapport fördjupad analys sjukfrånvaro, daterad 21 november Informationen är delgiven.

12 arbets- och personalutskott (27) 229 Dnr 12.K Rekrytering projektledare Kvarnområdet och föreståndare Naturcentrum, heltid Nuvarande projektledare för Kvarnområdet och tillika Naturcentrums föreståndare, har sagt upp sig och slutar sin anställning den 1 mars Arbets- och personalutskottet diskuterar rekryteringen och förutsättningen för att kunna kombinera tjänsten som projektledare Kvarnområdet och föreståndare Naturcentrum. Att rekrytera en föreståndare för Naturcentrum och projektledare för Kvarnområdet på heltid för perioden februari 2012 tom 30 juni 2014, under förutsättning av erforderliga beslut från länsstyrelsen.

13 arbets- och personalutskott (27) 230 Dnr 12.K Medfinansiering av projektet Vildväxande Hushållningsällskapet Rådgivning Nord AB ansöker om medfinansiering av projektet Vildväxande. Det övergripande målet med projektet är att öka möjligheterna att hållbart utveckla kvalité, samverkansformer och kompetens för aktörer inom värdekedjan för vildväxande bär, örter och svamp. Målet är att skapa tillväxt i nya och befintliga företag och sysselsättningsmöjligheter utifrån det som växer vilt i naturen. Projektets totala budget är kr. Från Vindelns kommun söks kr fördelat på kr år 2013 och kr år Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut: Projektets syfte och mål stämmer överens med kommunstyrelsens ambition att stimulera och visa på möjligheter till nyföretagande inom fler branscher. Det finns dock inte utrymme till medfinansiering på konto 0603 Kommunal medfinanisering Att avslå ansökan om medfinansiering då medel saknas. 2. Att bevilja ansökan om medfinansiering och kostnaden tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 och för 2014 från kontot för kommunal medfinansiering. Att avslå ansökan om medfinansiering då medel saknas.

14 arbets- och personalutskott (27) 231 Dnr 12.K Servicegarantier och mål Arbets- och personalutskottet beslutade den 5 mars 2012 att förvaltningen under 2012 skulle arbeta fram förslag till mål och servicedeklarationer för Förvaltningen har upprättat förslag till servicedeklarationer 2013 för de verksamheter som vänder sig till medborgare. Arbets- och personalutskottet går igenom förslag till servicedeklarationer och gör vissa ändringar. Vidare konstateras att det ännu saknas deklarationer för vissa verksamheter. Beslutsunderlag - Förslag till servicedeklarationer 2013, den 27 november Uppdras till förvaltningen att arbeta fram servicedeklarationer för Vinet och Näringslivsservice. Deklarationerna tas upp vid arbetsoch personalutskottet den 7 januari.

15 arbets- och personalutskott (27) 232 Dnr 12.K Drift av Kläppaspåret Vid kommunstyrelsens möte den 11 september informerade förvaltningschef Eric Thorstensson om att det i dagsläget inte finns någon aktör som sköter om Kläppaspåren vintertid. Utbildnings- och fritidsförvaltningen anser sig inte kunna lösa frågan och har därför hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen. Vid arbets- och personalutskottets möte den 29 oktober beslutades att kostnaden för hyveln samt en lösning för hur driften ska skötas på helgtid skulle redovisas vid dagens möte. Förvaltningschef Eric Thorstensson informerar arbets- och personalutskottet om att sladden är inköpt och att bron har åtgärdats. Vidare informeras om att kommunen har tillfrågat lokala föreningar angående skötseln av spåret, men att kostnaden för detta visat sig bli alltför hög. Kommunförrådet kommer att ansvara för driften av spåren, med samma ambitionsnivå som tidigare, d.v.s. att spåren ska köras upp senast 24 timmar efter snöfall. Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 29 oktober 2012, beslut den 11 september 2012, Utbildnings- och fritidsnämndens beslut den 4 september 2012, 89. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att köpa in en begagnad skoter för drift av spåren. Inköp av sladd och skoter tas ur 2012 års investeringsbudget där tillgängliga medel finns.

16 arbets- och personalutskott (27) 233 Dnr 11.K Nedskräpning av tomter Under hösten 2011 diskuterade arbets- och personalutskottet problemet med nedskräpning av tomter inom Vindelns kommun. Miljö- och byggchef Jan Olofsson informerar arbets- och personalutskottet om gällande regelverk och lagstiftning på området samt kommunens möjlighet till åtgärder vid nedskräpning av tomter. Fastighetsägares skyldigheter samt kommunens möjlighet till att vidta åtgärder vid nedskräpning av tomter regleras i plan- och bygglagen samt i Miljöbalken. I dessa ärenden är rutinen att fastighetsägare i första hand uppmanas till åtgärder, och om inte detta följs, kan fastighetsägare därefter föreläggas med vite. Exempelvis har en fastighetsägare inom Vindelns tätort, efter flertalet inkomna klagomål, fått städa upp på sin fastighet. För närvarande sker även ett arbete med insamlande av skrotbilar i kommunen. Kommunen har hittills fått iväg 19 bilar i år och uppskattningsvis finns ca 400 skrotbilar i kommunen. Informationen är delgiven.

17 arbets- och personalutskott (27) 234 Dnr 12.K Yttrande angående utvidgad täktverksamhet Rödå 1:7, Vindelns kommun Vindelns kommun har med anledning av Göran Anderssons ansökan om utvidgad täktverksamhet på Rödå 1:7, valt att lämna synpunkter till Länsstyrelsen ur ett näringslivsperspektiv. Förvaltningen har upprättat ett förslag till skrivelse som arbetsoch personalutskottet diskuterar. Beslutsunderlag - Skrivelse daterad den 3 december Yttrande angående utvidgad täktverksamhet Rödå 1:7, Vindelns kommun, daterad den 3 december 2012, skickas in till Länsstyrelsen.

18 arbets- och personalutskott (27) 235 Dnr 12.K Internkontrollplan internkontrollplan behöver revideras och förvaltningen har upprättat förslag till beslut. Beslutsunderlag - Förslag till reviderad internkontrollplan, daterad den 26 november Rapport om hur internkontrollplanen efterlevs delges kommunstyrelsen i februari En redovisning av hur internkontrollplanen följs ska ske årligen i kommunstyrelsen.

19 arbets- och personalutskott (27) 236 Dnr 12.K Vattenskada hos person med god man Överförmyndarmyndigheten har missat att en klient inte har haft någon husförsäkring. Huset har under vårvintern 2012 haft en vattenskada. Kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till kr + moms = kr. I kommunens försäkring ingår gode män men självrisken är minst 0,5 basbelopp. Självrisken för en privatperson vid vattenskada är kr. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att kommunen betalar kostnaderna för att åtgärda vattenskadan och fakturerar klienten ett belopp på kr vilket motsvarar den självrisk klienten hade fått betala om försäkring funnits. Att kommunen betalar kostnaderna för att åtgärda vattenskadan och fakturerar klienten ett belopp på kr, vilket motsvarar den självrisk klienten hade fått betala om försäkring funnits.

20 arbets- och personalutskott (27) 237 Dnr 12.K Samordnad upphandling elkraft Vindelns kommun har fått inbjudan till samordnad upphandling av elkraft 2014 av HBV. Kommunchef Mikael Salomonsson har skickat in intresseanmälan för Vindelnbostäder AB och Vindelns kommun. Informationen är delgiven.

21 arbets- och personalutskott (27) 238 Dnr 12.K Reglementen för styrelser och nämnder i Vindelns kommun Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 december 2012 beslutades om följande förslag till ändringar i Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder ; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I förslag till reviderat dokument tillförs även reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd. Beslutsunderlag - Förslag till ändrat reglemente, daterat den 26 november Valberedningens beslut den 28 september 2012,. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande ändringar görs i reglementen för Vindelns kommun; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I dokumentet tillförs även reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd.

22 arbets- och personalutskott (27) 239 Dnr 12.K Arvodering av förtroendevalda Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 september 2012 beslutades om förslag till ändring i dokumentet Regelverk för ersättningar/arvodering Bestämmelser om ersättningar mm för kommunalt förtroendevalda att gälla fr om 2011, fastställt i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges valberednings förslag till ändring: Under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Beslutsunderlag - Förslag till ändrat regelverk, daterat den 26 november Valberedningens beslut den 28 september 2012,. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 4 Årsarvode läggs en punkt 8 till i listan med lydelsen; Representera vid uppvaktningar. Vidare tillförs regelverket kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009, 43, dnr 09.K , om Principer för deltagande i kurser/konferenser anordnade av partier.

23 arbets- och personalutskott (27) 240 Dnr 12.K Omdragning av eftermiddagstur busslinje 161 Ett antal föräldrar till elever på Liljaskolan har hört av sig med önskemål om en lösning av hemtransport för sina barn på eftermiddagen. Eleverna bor längs E 12:an där kommunens busslinje 161 idag passerar, dock i fel riktning. Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för gymnasieelever, men då kommunens linjetrafik både passerar i området samt i lämpligt tidsläge, har kommunen valt att utreda frågan närmare. Utredningen visar att det är möjligt att lösa hemtransporten genom att låta eftermiddagsturen på busslinje 161 med sträckningen Vindeln Nyland-Tvärålund istället gå Vindeln- Tvärålund-Nyland. Omläggningen skulle medföra att busslinje 161 möter Liljabussen (busslinje 61) ca kl i Tvärålund, vilket skulle möjliggöra hemtransporten av Liljaskolans elever. Konsekvenser vid en omläggning av busslinje 161 Vindelns grundskoleelever, som åker sista biten med taxilinje 167, skulle komma hem samma tid som före omläggningen, men få en väntetid på minuter i Tvärålund. Elever boendes i Bastuselet får en ca 5 minuter längre restid jämfört med tidigare. Kostnad Omläggningen av linje 161 kommer att medföra att antalet kilometer på linjen utökas något. Hur mycket samt till vilken kostnad är ännu inte klarlagt. Linje 161 har idag även en tidig matartur från Tvärålund till E12:an, som tidigare både fungerat som matning till buss mot Umeå samt buss mot Lycksele. I dagsläget fungerar turen endast för resenärer mot Lycksele och resandet på turen är mycket lågt (1-2 resenärer i snitt /dag). I samband med ovan nämnd omdragning av busslinje 161 föreslås att den tidiga matningen tas bort, och att neddragningen ska kvittas mot utökningen. Busspoolen har lämnat en offert för detta upplägg och kostnaden för omläggningen ligger på 44 tkr (i 2012 års prisläge). Neddragningen av morgonturen skulle ge ca 4000 kr i minskad kostnad för linjen. Föräldrar till eleverna har idag möjlighet att ansökan om ett framskjutsningsbidrag på ca 4000 kr per läsår. Om hemtransporten inte kan lösas genom en omläggning av busslinje 161, kommer sannolikt kommunens kostnad för

24 arbets- och personalutskott (27) framskjutsningsbidraget att öka. Kommunsekreterare Sofia Jonssons förslag till beslut: Eftermiddagsturen på busslinje 161 läggs om så att hemtransporten för Liljaskolans elever kan ordnas. Morgonturen tas bort till följd av lågt resandeunderlag. Kostnaden för omläggningen på linje 161, 40 tkr, belastar konto 361, Landsbygdstrafik. Eftermiddagsturen på busslinje 161 läggs om så att hemtransporten för Liljaskolans elever kan ordnas. Morgonturen tas bort till följd av lågt resandeunderlag. Kostnaden för omläggningen på linje 161, 40 tkr, belastar konto 361, Landsbygdstrafik.

25 arbets- och personalutskott (27) 241 Dnr 12.K Budgetansvariga inom kommunstyrelsens område 2013 Ett förslag till förteckning över vilka som har budgetansvar för respektive verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har upprättats. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut arbetsutskott fastställer förteckningen över budgetansvariga för 2013 enligt bifogat förslag. Beslutsunderlag - Förteckning över budgetansvariga, daterad den 29 november - Regler för budgetansvariga, daterad den 29 november Förteckningen över budgetansvariga för 2013 fastställs enligt bifogat förslag.

26 arbets- och personalutskott (27) 242 Dnr 12.K Utvärdering av upphandlade tjänster Fackförbundet Kommunal föreslår i skrivelse att kommunen utvärderar upphandlingar av vissa tjänster och som exempel nämns lokalvård, personliga assistenter och transporter av mat. Revisionen har ibland genomfört uppföljningar av verksamhetsförändringar inom ramen för sitt uppdrag, exempelvis fastighetsförvaltning. Det har dock inte gjorts för tjänsterna som Kommunal beskriver. Om utvärderingar ska göras ska det framgå vilka tjänster det avser samt vad är det som ska utvärderas, kostnader, kvalitet med mera. Utvärderingen kan göras inom revisionens uppdrag, alternativt genom att anlita en extern utförare. Förslag till beslut under sammanträdet Mathias Haglund, (s), föreslår att kommunstyrelsen ska göra en utvärdering av de tjänster som upphandlats. Ewa-May Karlsson, (c), föreslår att kommunstyrelsen inte själv ska göra någon utvärdering utan förutsätter att detta görs av ansvariga förvaltningar. Ordförande ställer proposition på Mathias Haglunds yrkande och sitt förslag och finner att arbets- och personalutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Beslutsunderlag - Skrivelse från Kommunal den 24 augusti Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den Kommunstyrelsen har inte för avsikt att själv göra en utvärdering, utan förutsätter att förvaltningarna själva utvärderar de tjänster som upphandlats. Mathias Haglund, (s), reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar en protokollsanteckning i ärendet.

27 arbets- och personalutskott (27) 243 Dnr 10.K Golfklubben, amorteringsplan En skrivelse har inkommit från Granö Golfklubb om att få anstånd till den 28 februari 2013 med återbetalning av den ränteskuld som föreningen ska betala för förskotteringen av bygdeavgiftsmedel. Granö golfklubb har i skrivelsen angivit höga leasingkostnader för maskinparken som anledning till varför klubben inte har möjlighet att påbörja amorteringen av ränteskulden till kommunen. Klubben har för närvarande kr per år i leasingkostnader, vilka väntas vara slutbetalda år Granö Golfklubb begär anstånd med amorteringen och föreslår att återbetalningen påbörjas den 28 februari 2013 med kr per år de kommande 10 åren. Beslutsunderlag - Skrivelse från Granö Golfklubb den 4 mars Granö Golfklubb påbörjar amorteringen fr.o.m med 20 tkr per år de kommande 10 åren. Granö Golfklubb uppmanas inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2013.