W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet)"

Transkript

1 LANDSTINGET DALARNA KULTURFÖRVALTNINGEN Ansökan om stöd till kulturprojekt, Landstinget Dalarna Projektets namn W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet) LANDSTINGET DALARNA INK. 2aOg,,02- O4 : {r~r.ljp.o.91q.o:j.'?8o'". SKR. KOD..3L: }f.. Planerat start/slut datum se«d f o an e öreninq, organisation e ler bl o ag. Namn Telefon/mobil Ståde..ba Y)i) V\ l DC\ \0 V Vl'\ OlO-2L(r?Yr3 Postadress E post MV\y)tG\C\ ~C\ V) }O-14 Sk:a.d..a..bOlAACV\Ad.o..\0. {el ii\. Postnr och ort OJ Hemsida -:roi \ 62 --p-alujj wwujisk:a da..~cw\0\v),0 IfCj...p det a Org.nr Postgirolbankgiro - &>2l.t23 \g6l.j 5Ljo13\5t SWtDEANv.CD t'vi Konta kt[person Namn SU2a.nn e, U2a y- E-post Sl/\Uck-ba V) ClM 6Jtett 0\. COYl'l Telefon fl/.obil i-:tt.,i-3 Projektet. En utförlinare beskrivn.nc av pro.ektet kan bifogas separat. Sammanfattande projektbesknvning So6w loo.oda ~V()Y)crv- Postadress Kulturförvaltningen Box FA:..UN Besöksadress Vasagatan 27 E post: Telefon Telefax Postgiro

2 20 Kultur på Arbetsplatsen Projektbeskrivning Vi vill utveckla tidigare projekt med hjälpaerfarenheter och det material vi tagit fram för att implanterakultur på arbetsplatsen. Arbetetkräver mer förankring och uppbyggnad aven organisation som ska kunna levererai framtiden. Projektetger oss möjlighet att utformaen organisation som kan hanterabåde förmedling av ~m'q~tw~ förworkshops öäi" kulturprojektqchl!tye~l<la~ fler.jculttu:~bew:e Jp~~a~"<?~~~kt arbe~ ute p'å arbet~l2latse[ i nära samarbete med personal, personalorganisationer och arbetsledare, kulturarbetare och konstkonsulenten och danslärare på musikkonservatoriet. Vi har sett svårigheter i att sälja in kulturkontrakt centraltoch utvärderingen visarpå vikten av att ideer kommer underifrån. Vi vill därför istället läggamer krut lokalt ute på arbetsplatserna, på arbetsledare och personal för att förankra kultur på arbetsplatsen i detta skede. Lokalvårdarna på Falu lasarett, som vi arbetatmed tidigare, blir först ut med att skriva kontraktmed för att sen utvecklaarbetet där, dels att köpa workshops, dels vill de göra ett projektmed att göra en filmdagbok - de rar sen stå som modell för kontraktsskrivande och hur man kan arbetamed kulturenute på en arbetsplats. Chefenoch de anställdablir bra ambassadörer för kultur i arbetslivet. Tankenär sen att skriva kulturkontrakt med flera lokalaarbetsplatser under projektet. Vi ska också arbeta fram fler workshops i samarbete med kulturarbetare. Kultur på arbetsplatsen är en bra form ror att nå många med kulturutbud och kulturbildning och samtidigtutvecklaarbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi vill också söka en utställningslokal på Avesta, Ludvikaeller Borlänge lasarettför att projektera ror ett rehabiliteringsprojekt. 2. Målgrupp Personal, arbetsledare, fackliga förtroendevalda inom Landstinget samt kulturarbetare och kulturinstitutioner i länet. Fortsattsamarbete med Serviceoch vårdavdelningar på Falu lasarett, men också på någon av länets vårdcentraler samt ett lasarett till (Vi söker en utställningslokal på någon av de andra lasaretten för att projekteraför ett rehabiliteringsprojekt runt konstutställningar). 3. Samarbetspartner som inte är finansiärer Musik konservatoriet - dansutbildning Konst i Dalarna Konstnärer - Galleri SE KONST (ror konstmöten på arbetsplasen) Fackligaorganisationer Arbetsledare Kulturinstitutionerna Film i Dalarna Scenkonst Dalarna

3 21 4. Överensstämmer med kulturnämndens syfte med projektstöd Kultur på arbetsplatsen Stimulerar till en ny verksamhet som bidrar med ett mångsidigt kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet. Detta är en ide som kan utveckla Dalarna i positiv riktning. Projektet syftar till förnyelse, nytänkande och utveckling. Är regionalt och ger möjlighet till varaktighet. Projektet omfattar en större geografisk yta och är tänktatt spridas som en ide över hela Dalarna. 5. Hur ska projektet marknadsföras och eventuella pedagogiska insatser Projektet ska marknadsföras genom den folder vi har tagit fram, dels ska kulturarbetare själva presentera sin workshop och kostnader som kan flikas in i vår folder. Arbetsgivaren beställer sen via Skådebanan som fårmedlar tjänsten. Detta för att säkerställa kvaliteten i att kulturarbetarna kan sin sak. Men framför allt ska vi träffa personal, arbetsledare, personalorganisationeroch kulturarbetare får att utveckla verksamheten. Tanken är att de projekt som genomförs ska säljas genom ringar på vattnet och att de som deltar berättar om sina upplevelser, men också genom massmedial uppmärksamhet. Vi kommer ge bildkonstnärer möjlighet att utvecklas i sitt pedagogiska arbete i samarbete med Jordi Arkö och personalorganisationerna. Viktigt att kulturarbetarna förstår hur en workshop tas emot och upplevs av deltagarna. De måste fårstå gruppen som ska delta och att alla människor inte har samma föresättningar att delta. Workshopen bygger på ett visst mått av motstånd som skall överbyggas för att sen fä människor att känna att de växer lite. Att röra sig eller att måla mm är inte lustfyllt får alla, däremot kan det vara lustfyllt att inse att man faktiskt vågade delta och överlevde. Vi kommer i samarbete med Musikkonservatorietldanslinjen jobba fram en ide hur man kan förbereda kulturarbetare för denna utmaning och ta fram en modell för en workshop under temat arbetsmiljö. Kulturombuden kommer få kulturbildning genom egna upplevelser, genom utbildning om olika kulturyttringar och om kulturens betydelse och pedagogiskt hur man tär med sig sina kamrater. Dessa utbildningar gör vi i samarbete med kulturinstitutionerna. I samarbete med personalorganisationernaska vi starta en studiecirkel där man får ta del av olika kulturyttringaroch diskutera det man upplevt i samarbete med ABF. Filmdagbokprojekt i samarbete med Film i Dalarna, pengar till detta ska sökas särskilt från Kulturrådet med kultur i arbetslivet, KIA-pengar. Personalen vill filma sig själva, på arbetet och i sin vardag. För att utveckla synen på varandra som människor -lära känna varandra lite bättre och öka respekten för varandra. En ide som kom fram under utvärderingen. Vi skulle gärna vilja delta på seminarier/utbildningarfår arbetsledare/företagare och berätta om våra projekt. Något som vi ska lobba får under projektet.

4 22 Kultur på arbetsplatsen, 6. Ekonomisk kalkyl Inkomster LT Dalarna Egen finansiering Kontraktsförsäljning Workshopsförsäljning Fackliga org Arbetsledare,anställda Konstkonsulent Musikkonservatoriet Scenkonst Kulturinstitutionerna ABF Film i Dalarna eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete teknikstöd Utgifter Lönekostnader, arvoden workshops Sociala avgifter Marknadsföring Lokalkostnader Administrativakostnader Övriga kostnader Kommentar till den ekonomiska kalkylen Skådebanan får ca i statsbidrag där Staten kräver en motprestation från regionen. Vi har uppgett i vår ansökantill Staten att vi sökt från Landstinget Dalarna, det är 25% i förhållandet till förra årets statsbidrag. Att skriva kulturkontrakt med arbetsgivaren LT kan tyvärr inte räknas som regionalt stöd. Däremot ska vi uppsöka Kommuner om samarbete, bland annat diskuterar vi med Falu Kommun om ett projekt att dokumentera hemtjänstenshistoria med en utställning och folder. Se Skådebanans i statsbidrag som en extra slant till regionens kulturarbete och utveckling. Vi skulle helst se att vi fick söka verksamhetsbidrag, men då detta inte går söker vi ror ett projekt som vi tycker är viktigt för Dalarna. Samarbete är Skådebanans honnörsord därfor har vi många samarbetspartners som ställer upp med sin tid. För de vet att detta utvecklar även deras egen verksamhet. Jag tror vi är en viktig samarbetspartner även ror dem. Samarbete är forutsättningen för att utveckla länets kulturliv och samhälleoch hitta nya vägar. Med vänliga hälsningar KONTAKTA OSS Myntgatan Falun Telefon Org.nr ~ SKÅDEBANAN l DALARNA VII/)

5 23 Verksamhetsplan 2009 Vår verksamhets ide Skådebanan i Dalarna ser som sin huvuduppgift att skapamöjlighet för kulturfattiga att bli kulturrika utifrån ett demokratiuppdrag. Vi vill nå nya grupper med kulturupplevelser, skapa nya kultunnöten och skapanätverk med kulturlivet. Vi vill främst nå ut till grupper som idag inte tar del av kulturlivet genom att vara brobyggare mellan dessa grupper och kulturenlkulturinstitutionerna. Men ocksåstimulera kulturvana att ta med sig kulturovana kamrater på teater, konserter, konstutställningar m.m, Det är viktigt att skapamöten mellan människor och här har kulturen en sprängande kraft. Vi vill genomföra olika projekt där människor befinner sig, på arbetsplatser, i bostadsområden. Vi ska delta och driva på i den offentliga kulturdebatten Under2009 kommer vi att fokusera på kontakten och utvecklingen av samarbetet med medlemsorganisationerna Vi stärker också vårt samarbete med olika arbetsplatser och kulturarbetare för att fä ut konst, litteratur och annan kulturpå arbetsplatserna i Länet. Medlemsorganisationerna SyfteIMAI: Utveckla samarbetet för att tillsammans utveckla flera olika kulturprojekt för att nå nya grupper. Aktiviteter: En höstkonferens för alla medlemsorganisationer för inspiration och erfarenhetsutbyte. Kulturkonferens för PRO och LO i samarbete med ABF Möten och samtal kringvikten av kulturen. Tillsammans med Verdandi, RSMH, mfl medlemsorganisationer genomföra en serie kulturcirklar med besök bakom kulisserna samt eget skapande. Medverka på Tjärnkrafts kulturfest på TjärnaÄngar.

6 24 Kultur i arbetslivet SyftelMål: Skapa mötenmed kulturen på arbetsplatserna. Öka kunskapen och intressetmr att användasig av kulturen för att tex, utveckla personajdagarna. Få personalen att växa som människoroch föra in nya samtal i fikarummet. Kompetenshöja kulturarbetare i sitt sätt att arbeta ute på arbetsplatser. Ett kulturprojekt där vi skriverkulturavtal med arbetsplatser. Arbetsplatsen utser kulturombud, vi för samtal om hur man kanjobba med kulturpå arbetsplatsen samt ger ombuden kontinuerlig utbildning och information (se nedan). Förmedlaroch genomför workshops och kulturprojekt i samarbete med arbetsplatsen. I samarbetemed kulturarbetare arbetar vi fram workshops att förmedla, Skådebaneombudsverksamhet Syftel Mål: Skapaett nätverk av inspiratörer som lockarsina kamrater att ta del av kulturen. Öka kultur kunskapen blandombuden om olika kulturyttringar men också hur förmedla detta vidare till sina kamrater. Att genomombuden skapa nya möten mellanmänniskorsom annars inte träffas.. Aktiviteter Ombudsutbildning; min roll som ombud,hur fårjag med mig mina kompisar? l ggrl år Ombudsträffarmr information och inspiration 2 ggrlår. Ombudsnytt skickas ut 4ggrl år löpande aktuell information per mejl Litteratur' Syfte! Mål: Främjaläsandet genom bokombud och arbetsplatsbibliotekltoreningsbibliotek. Genomolika aktiviteter och i samarbete med Biblioteket mfler att upptäcka och ta del av Böcker, biblioteken och dess möjligheter Aktiviteter: Litteraturdag i samverkan med DalaDemokraten, ABF och biblioteket StimuleratiU inrättande av arbetsplats och föreningsbibliotek Fängslande författarmöten på Falu fängelse i samverkanmed ABF. Bokförsäljning. exponera bokenoch föra samtal om böcker. Världsbokdagen uppmärksammas, mmedlemsorganisationerna att anordna aktiviteter denna dag och dela ut böcker, i samarbete med ABF

7 25 Konst MAI/SyfteAtt skapa samtal om och med konsten. Ge människor en möjlighet att fä se konst i den vardag och verklighet de befinner sig. '. Aktiviteter Ge arbetsplatserna möjlighet att fä konstpå väggarna och nya samtal i personalrummet. I samarbete med galleriföreningen Se Konst ordna utställningar till arbetsplatserna. OpinionsbiIda för en konsthall på någon av lasaretten i Ludvika och Avesta Konstprojektet " Migrerande museum"i samarbete medbia Ludvika kommun och Dalarnas museum. Projektet leds av konstnär MariaBackman Delta i en förstudie till ett tillgänglighetsprojekt "Se människan" där målgruppen är personer med funktionsnedsättningar i samarbete med konstnären Mats Loden. Teater MAI/Syfte: Inspirera till teaterupplevelser speciellt till de teaterovana, Stimulera de teatervana att sprida lusten till teatern till sina kamrater Aktiviteter Förmedla bra teater bådeprofessionell som amatör Föra dialog med teatern, bjuda in dem till medlemsorganisationernas möten. Teaterprojekt tillsammans med medlemsorganisationerna Vara en samtalspartner med amatörteatrar i länet. Film Syfte! mil: Medhjälpav bra film som tar upp viktiga frågor stimulera samtalochdebatt i angelägna ämnen Aktiviteter: Tillsammans med Folkets Hus, Hyresgäströrelsen. ABF och de fackliga organisationerna genomföra en filmkväll omkring en aktuell fråga. I samarbete med en arbetsplats genomföra ett filmprojekt "dagbokfrån en arbetsplats", söka K1Apengar.

8 26 Marknadsföra Skådebanan i Dalarna. SyftelMål: Att göra Skådebanan känd i länet Aktivieteter: Föra Dialogmed arbetslivet, medlemsorganisationer och kulturlivet. Medverka på A-dagarna, Fackets dag och andra medlemsorganisationssammankomster. Medverka pådemokratidagarna i anslutning till Peace and Loveoch litteraturdagen. Sammanställa eget material att användaför utåtriktad verksamhet. Sälj/informationsmaterial ut till arbetsplatser om kulturkontrakt. Sprida information om och igenom vår hemsida. Ide debatt MAI/Syfte Väcka opinionför vikten av kultur. Slåss för det demokratiska rummet. Aktiviteter: Insändare debattartiklar Delta på möten utbildningar och utåtriktade arrangemang Arrangera två större idedebatter i angelägna ämnen

9 27 LANDSTINGET DALARNA INK DNR.t!:P.q;y'(1.Pli.)'". SKR...~..:.RÖ'D. Redovisning Kultur på arbetsplatsen Utvärdering, marknadsföring, kulturkontrakt och konsthall Diarienr/LD08/ års projekt gick ut på att utvärdera/dokumentera de konstprojekt som vi genomfört på Falu lasarett tidigare samt utvecklaeu säljmaterial förkultur på arbetsplatsen och kulturkontrnkt med arbetsgivare. Där vi vill visapå de goda exemplen. Vi skulleockså projektera ror en konsthall och ett rehabiliteringsprojekt på Falu lasarett. Skådebanan anställde Malou Backrnan, Konstnär under3 månader på halvtid för att göra utvärderingen, samt all ta fram ett sälj/infonnntionsmaterial. Malou har gjort intervjuer med arbetsledare och arbetstagare om hur de upplevde projektet och den workshop de deltagit i. Frågade också hur mycket man som arbetsgivare är beredd att betala ror tcx en workshop. Utvärderingen visar på att arbetsgivaren ser det inte som en kostnad utan som en investering. Arbetsgivaren sdg klara vinster med att skapaen vi-känsla, utveckla medarbetarnas rolleroch stärkadem i deras självkänsla. Arbetsgivaren var ocksåvillig all testa nya uttrycksformer men att det var viktigt att rorankra dessa hos arbetstagarna. Båda såg viktenav att iden kom underifrån och inte kom ovan ifrån. - Petergick ur chefsrollen under workshopen. Ord mr överflödiga. Det b/ev mycketskratt undermåleriet. Vifick se en annan sida av varandra, trevlig känsla! Viktigt alljo "ara människa. Det stärkte vi-känsian al/vara kreativatillsammans. Gemenskapen/ortsöller (efter workshopen) och blir till cnjorlängning. Anneli, lokalvårdare - Kostnaden (Jr väl investerade pengar -får 111 vii/befinnande, eventuell: friskare personal (svår! att avgöra), samarbete. Får igenpengarnapå annat sätt. Ser det Inte som en kostnad :- rimligtjor en workshopenjormiddag. PeterWikman. chef Studiebesök Vi har gjortstudiebesök i Vöstra GötaJand samt tagit del av Skiss-projektet som Konstfrämjandet driver ror att ta del av deras arbete med konstnärer ute på arbetsplatser. Marknadsföringsmaterial Vi har gjort ett sälj/informationsmaterial för kulturpå arbetsplatsen. Se bilaga Samarbete Samtalat har förts med Scenkonst och kulturinstitutionerna om samarbete runt kulturombuden. Gemensam utbildningsdag för kulturombud planerad för Tillsammans med Dalateatern och Kommunal körde vi en egen föreställning med Timmarna med Ritamed kringarrangemang runt läsandet- arbetsplatsbibliotek, bokombud och läsecirklar. I samband med delta iordningställde vi tio boklådoratt låna till arbetsplatsen, med ljudböcker o böcker. Samtal har förts med musikkonservatoriet att genomför dansworkshops under temat arbetsmiljö. Men detta kräver lite mer rorarbete där de studerande Uven ska få en ökad kunskap i att utföra workshops på arbetsplatser (kräver en viss pedagogik). Fortsätter detta arbete i ett nytt projekt 2009.

10 28 Konsthall som rehabijiteringsprojekt Rehabiliteringsprojektet med Konsthall på Falu lasarett gick inte alt genomföra då lokalen byggdes om till kontor. Däremot ordnade vi en tillfållig konsthall på Mora lasarett där vi ordnade två utställningar. Efter utvärderingen beslöt vi att denna lokal inte var något att satsa på, då genomströmningen av besökare var liten. Nu tittar vi på de andra lasarettens möjligheter. För att projektet ska kunna genomföras krävs en bra utställningshall. Kuturkontrakt Vi har inte kommitså långt med att sälja in "kuiturkontrakt" till arbetsgivare. Med anledning av utvärderingen ser vi att det inte är lyckatatt uppvakta personalavdelningen centralt ulan istället uppvakta varje arbetsplats. både arbetsgivare och de anställda. Vikten av att ideerna kommer underifrån och inte uppifrån. Därför vill vi fortsälta samtalen med de fackliga organisationerna och med att arbeta med olika kulturprojekt ute på arbetsplatserna för att 111 upp intresset för frågan. Vi har sett möjligheten att kunna förmedla kulturtill arbetsplatserna genom workshops och kulturprojekt i nära samarbete med konstnärerskulturarbetare. Detta kräver utbildning av kulturarbetare och förankring hos både arbetsgivare och personalorganisationerna. Tiden och resurserna har varit för knappa för att nå hela vägen fram därför vill vi fortsätta utveckla iden i ett nytt projekt. Vi har ett bra säljmaterial och erfarenheter att bygga på nu när vi gjort en ordentlig sammanställning och utvärdering av tidigare projekt. Budget Projektledare Kulturarbetare 3 månader50% Kulturprojekt Dansen Materialkostnader broschyr Administration Marknadsföringskostnad Utvärdering Bidrag från LT Egen insats (nystartsjobb) J5.000 JO.OOO J J edvänliga hälsningar Su e azar, V~arig Skädebanan i Dalarna KONTAKTA OSS Myntgalan Falun Telefon Org.nr M ~ SKADEBANAN IDALARNA l~

11 29 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemsorganisationerna Genom projekt utarbetar vi hela liden samarbetet med våra medlemsorganisationer. I anslutning till årsmötel fick vi en guidad tur på Memalvårdsmuseet, en fantastisk resa i svensk historia. Tanken var alt inspirera våra medlemsorganisationer att lägga möten här. att lyfta sina egna möten med liknande kulturinslag. Höstkonferensen Iör mcdlemsorganlsntionernu blev ej av. Inför 2009 hur vi planerat en kulturkonferens med LO och en med PRO. Ombudsträffar Studiebesäk Thniliindskt buddhisttempel - Våravslutning med kulturresa till ett Thailändskt buddhisttempel i Ulvshyttan utanför Borlänge. Kvällen bjöd på information, meditation, god mat och religionsdiskussioner. Teaterfärestllllnlng - Timmarna med Rita på Dalateatern. informatlon om au vara bokombud. våra boklådor och att starta bokcirklar. Bokmässan i Örchro - Endagsresa t:1i Örebro bokmässa.en bokmässa som bjöd på förfanarmöten. seminar'cr och böcker. 4 ombudsnytt sam: löpande ku.i.iriuformatlon per mail. Scenkonst Dalurna Kontak: har tagits.ned Scenkon-t Dalarna lim samarbete vid ombudsträffar i framtiden. Litteratur Läs för mig pappa! Var planerad i januari i l.udv.ku. men blev.yvärr inställd pgu :IV för få anmälningar. Litterururdagen 1'" Köpcentrsu Kupolen i Bormn~e augusti Eli fantastiskt urraugcmang som nu:' rnånga som annars aldrig skulle besökaett liuerau.rarrangenu.ng, : samarb..::e med AB;:. Dala Demokraten, LO och biblioteket i Borlänge. Estradsamtal med P('1' Eklund, författare till bok om Borlänge. Göran Greider och Christina Garbergs-Gunn om D:.:1 Andersson. Tornas Axelsson, fi.m och religionsvetare samtalade med JOI;05 Kaemeri. "ara Kaderors (författare till böcker som blivit filrnsucceer) under "Boken bättre än f.irnen".. ocl: Ulf Lunden med Doris Dahlin. författare och Lo Kauppi. skådespelare om att skrva av sig. Skådebanan var vtrd 101' dagen och informerade även om bokombuj OC:1 arbetsp.atsb'bliotck samt skrivarcirk.ur. Sumla historier/egnn berättelser - Göra en antologi i samareetc med LO. blevej av Bukombudsutblhlning inställd jlga ;01' ffi anmälningar Bukombud Bokombuden har :'.itt f~ ra Bokn, tt med boktips m.m. under nr~t l samarbete med ABF. Inbjudningar till Boken på arbct-pk.tscn OC!-. litteraturdagen. Boken på arbetsplatsen Inbjudan till alla bokombud/skå...ebaneomb.id att lä delta p:! Boken på arbetsplatsen. Liuerutursem.nuri..m : ;r~ dagaroå Brunnsv lk. eu möte mellan bokombud. fackliga företräcare. b.blio.ekar.cr och :~' rfa.t.trc, ln.rcssantn dagar dä:- du har möjlighet att knyta kontakteroch fyllt. på batteriern:.. Skådebm.an och ABF delade på kostnaderna. Boklådor Boklådor är frnmtcgna.ör att I:bns u: till arbetsplatser. en låcr, med fem ljudböckeroch fem pocketböcker sam: inlormatlon om a.t vara ockombud finns i ådorna,

12 30 FörfaUurtrUffnr i samverkan med ABF. På 'vlig rnot litteraturdagen" i april Johanna Nilsson. författare på Kvarnsvedens HI BokfljniiJjnin~ utanför kontoret ueh stlindiga samtal om boken och läsunder. Läsfest i BorUinRl', "in på bara skinnet" nov l samarbete med Biblioteket, ABF. F\tILS mil ordnas denna dag för andra året. Ett arrangemang som arbetades fram under Skädebunans bokprockt: att öka samarbetet mellan arbctsp.atscr, studieförbund, fackföreningsrörelsen och biblioteket. Skådebanan informerade om bokombud och urbcrsplutsbibliotck. Mun kunde byta sina CD böcker under dagen och lyssna på program som Per Eklund "Drömmen om ett bättre liv,... Ulla Hanneliu "skelettfyndet i Tuna", Bosse Hansson "skogs.insku myter", avslutning pö kvällen med Elsie Johansson. författare "Sin ensamrna kropp". E:1.yckad dag och kväll. Världsbukdagen 23 april Skådebanan vur med ocn tirade.enna dag i Rättviks kulturht.s tillsammuns med ABF och Rättviks kommun. Vi hade Bokbord jju Folxets Hus i Fa.un med infbrmation om Världsbokdagen och bosgåva ti.. a.la, AII:I med.crnsorganisa.ioner som ville göra något denna cag ficj< böckeratt dela J: Kommunal på Falu lasarett delade ut böcker vid besök pö arbetspatscrna, Avesta delade u: böcker p~\ torgaktivitet tillsamrnnns med Metall och Ludvika ABF/LO delade UI böcker under upp-öknuce verksamhet samt pli expeditionen V1åRkruRsbibliotcl< I samarbete med 'I ransport planera...es ett v..gkrogsbibliotek i 30rl!ingc. fortfarande inte klart med va- dci skull I gga - komas.en med Transport fortsätter, Konst Konstutställning 3e~r:lVninR:1r fiirr och nu oktober En fotoutställning.,u N:ora lasurett av Stig Mylfalk om begravningar idag och på ISOO-talet i Dalarm., Robert ~yhcrgs sutlrtvckning«r I surnarbete med ABF;.i.dvika :.lo:'cllaucs en utställning och seminnrium 111ed Robert Nyberg och hars fräcka sa.nhäl.ssatir. 'LiitlC:lUmll1mr sen ordnat en vandringsutställning med Robert Nybergs teckningar som skull turneri. ute pr, arbetsplatserna luder Dokumentarlen Kenstprojekt Landstlngcr Malou 3ackman. konstnär dok...ncnterude c.c konstprojekt pi. arbetsplatser som pågått under senaste åren och ttlg fru.u en bn.scl.yr att sprida i informationssyfte. Konst på arbetsplatsen. Konstprojekt och Konstutsrältulnu pli Fulu lasurett "Lokalvårdare i Konsten" blev ::: :1 på den utställning som blev avslutet på et: pro.:~kt mec -ammu namn. Malou Backman. konstnär hur IOIjI lokalvärdarna :ni ;;alu lusuren under ett år och fotogrn.crut dem i deras arbete. -anu ordnat en workshop där personalen tick mula ti::~ammml'i. Utställningen bestod uv fo.on och bildspel samt :lcrso:lalens b'.der från workshopen. Ett projekt i samarbete me., Landst.uget. Konstfrämjandet och Kommunal. Opinionsbildn mr en konsthal: p:' Fulu lusarett är nedlagt fjr ti.lfället då den tänkta 10r<01el1 blivit ombyggd t II kont-r..):ircmu: öppnade vi tillfä.ligt en konsthall på Mora lasarett se ovan. Konstprojekt "M'grernnde III\1SClIl1l tt sta.tadei Smedjebacxcn och SUITsen. Maria Backmun. konstnär är projektleeare Konstutstllllnlng Orgunlc Elements Fulu gruvu september En konstinstnllation av vlats L0d~1I och Josofin Wedel under temat klimarhot. "Människors existcmiellu \ illko: i en tillvaro -tu.k. i stor xontllktskapandc lörändrlngar". I samarbete med

13 31 ABF. Konstfrämjandet. Haraldsbo gymnasium, Dala Demokraten och Landstinget. Program under utställningen; Sid Jansson. Torbjörn Gass. Poesi med Birgitta Lillpersoch Gunnar Harding. Dans och Drama Preformunce. Teater Fllrmedlat tenter både professionell och amatörteater Fiirt dialog med Dnlareatern (I...h anmält a.la våru ombud SOIl1 teaterombud (efter kontukt med Skäccbaneombudcn) mr att få lnformutlonen direkt ut och även inojudningar till genrep OC:l dylikt. Teuterfärestllllnlng tillsammuns med Kommunal Skådebanan köpte en tlireställni:lg med "limmarna med Rita" på Datateatern tillsammans med Kommunal 50:11 sålde biljetter till sina med.emmar. I anslutn ng till före-aällningen m ng.ade vi i foajcn och Informerade om bokombud. bokcir.clar, arbetsp.u.sb.bliotek samt lånade ut boxlådor. Till kvällen hade vi tagit fram information(lm at: starta n\,kcirklnr. Kommunal informerad... om vik.en :1Il facket arbetar med kulturfrågorna och Astrid Assefa, teaterchefen berättade (1111 förest.ilningen. Under året har lnfurmurlon sk.ccats ut till ulla mcdlemsorgun.sationer om vilka teaterförestllllnlnuur som finn... uu bokn lur möten och konferenser. Vi förmedlar främst smil arrangemang.ned ;;inkviird.: innehåll och gärna lokala grupper, Vi vet inte hur många som sen bokar någon f1"):,~suillni::g. Vi har också skickat information om den urnatörverksamhet som I'nns i.:lc: (Ich deras verksamhet. Gatuteaterutblldnlng Blev in...tä.k, pgu av för f:', anmälning.ir. Film Mukt och Rättvlsu blev instäl.; i t.r då 1.0 lagt ner verksamheten. Diskussioner har förts med AlW ut; vi skull or.lna :.: ;got sj.i.va 2J09. Rådslag för kulturen - "Fih», värderinpar, popcorn och politik" i Samarbete med Socialdemokraterna. H~ gsko.t1:1, F\.l<cts Hi.s och Parkeroch Film i Dalarna. Dans Dans i arbetsllvet - en workshop St.mtal har pt.börj':5 t~j;' JU ordi.r e.i dansworks.iop!or arbetsplatser i samarbete med Musikkonservator ets c.mslin]e.fo.s.luns :'i,r sceniskt framtrt.candc) i Falun. Dels ska personden 11'. duns.i till-amman... OC:l dels Sl' en uppvisning och foljtl ett samtal om vikten av at: träna sin kropp.ör 3:1 hålla ;.rhetsllvet -om dansare- en «opp.lng till arbetsmiljö. En testworkshop skulle genomförts under året men hur blivit skjuten till Marknadsföra Skådebanan' Dalarna Fackets (hlg i Rätrvlk» Parken f samarbete med LO-få..-ken i Dalarne och ABF :{ätt\ ;~. Skådebanan delade ut böcker til. al.a barn och deras förä.crar mc; uppmaningen Läs.ör mig papp.. Läs för dig! Demukrntldugar under Pence :Ind Levefesrivalen i Borlänge tema VAKNA! I samarbete med RJS (; :ksorga::is:ltiollcn nr ungdomar med social och psykisk ohälsa) och A3F fick deltagan n 1ll<lighct:..t tycka till. skapa sin egen festivalknapp. fylla en politikerdocka mc, IUIl. ~.r. åsik.cr.ch idee., På RUS utedass kunde man skrivu av sig sina

14 32 problem eller ge goda rad till andrus.uppar hur lösa problemen eller ge uppmuntrande kommentarer. Kulturrest pil Tjiirnn ;\ngar I samarbete med ABF. Hyn:~gfistrnrel1~lgl. n. Verdar.di, Unga Örnar. invundra-föreningarna mil. ";kddcbaol': b.,il på D:aLhl1sUmllning och gat.nnålnlng. "En Dalahästkan se u; hur "lin helst. '-I kan liven dalmasaroch dalkullor' barnen fick smycka galorna med mulningar i :..rrpastetl, En lyckad dag med mus J... duns. IllaI m.m A-lIn~nr februari Varje :\:" samlas L< i-fac :,~n och...ocir.ldemosratcrna för en gemensam konferens. Skådebanan deltog med bokbord. boklådor, -umu.l om \ ;'Ira projekt och al.männa diskussioner om kulturen, Vår närvaro väcker k..;.urfrågomt, till.iv, Övrig opinionsbildn'ng Debatt om kultursponsring december En kultarpolitisk cebat: om sp(j:;~ring för politiker, kulturlivet. allmänheten och näringslivet. I panelen Astrid Assefa ;)nlatcah::'n, Håkan Ivarsson Dalhalla och Kerstin Söderbaum (fp). Ulla Tengling, Rlksskä.cbu.mn var s..mu; sledar... Debatten gav o«mycket marknadsföring och posirionering i länet. för.rågan hr sornrni:.11l v: ska ordna lh. kuhurdebauer i framtiden. R;\dslll~ för kulturen Skådebanan anordnade : samarbete mcd socialdcmokraternn/culturutskottct ett flertalet Radslag om kulturen dr:- vi sam.adc culturi.istitutioner. frin grupper, amatörgrupper, al.mänheten, medl.mso-ganisat.111.:r och ombuc får an diskutera kulturpolitik i framliden i Dalarm.. Intressen: och..ipps"u::.t en sammunställning gjordes efter alla rådslag och skickades til; Soci.lden.okrutcr:.1 lic 1 deras arbete med hund ingsplan för kulturpolitiken. Dans/teuter/musik - M:;rlta L'Iv':<Ol,! (s) fd kulturminister och Suzannc Lazar Skådebanan Fil mpo itik- Annef Särnblnd (,; k..rlturutskotte., Tomas Axelsson filmforskare Högskolan Dalarm. Folkels J- ljs & Parker, 'ilm i Dalarna och Suzanne LazarSkådebanan LittcralJr/Kol1sllrv: useer - Anne i Särnblad.s) kulturutskoue: och Skådebanan Fuckföreningsröre Ilen.ich kulu.. - Anneli 'iärnhlad (5) kulturutskottet och Suzanne Lazar Skädebanan Hantvcrksdagnr Under sommaren lade \'; cn pra.tlant från Arbetsförmedlingen, Greta Sandberg som genomförde kultur och.iantverk -dug.ir under so urnaren. i samarbete med ABF och Thunströmsku cafc. Be-ökarnu ;~ck prova p.i Ul.spinning, Or gum', Makrurne. Kalligraf och måleri.