W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet)"

Transkript

1 LANDSTINGET DALARNA KULTURFÖRVALTNINGEN Ansökan om stöd till kulturprojekt, Landstinget Dalarna Projektets namn W tlw- j Al'bet3 L~ Ve ~ (Namnet på projektet ska visa det huvudsakliga innehållet i projektet) LANDSTINGET DALARNA INK. 2aOg,,02- O4 : {r~r.ljp.o.91q.o:j.'?8o'". SKR. KOD..3L: }f.. Planerat start/slut datum se«d f o an e öreninq, organisation e ler bl o ag. Namn Telefon/mobil Ståde..ba Y)i) V\ l DC\ \0 V Vl'\ OlO-2L(r?Yr3 Postadress E post MV\y)tG\C\ ~C\ V) }O-14 Sk:a.d..a..bOlAACV\Ad.o..\0. {el ii\. Postnr och ort OJ Hemsida -:roi \ 62 --p-alujj wwujisk:a da..~cw\0\v),0 IfCj...p det a Org.nr Postgirolbankgiro - &>2l.t23 \g6l.j 5Ljo13\5t SWtDEANv.CD t'vi Konta kt[person Namn SU2a.nn e, U2a y- E-post Sl/\Uck-ba V) ClM 6Jtett 0\. COYl'l Telefon fl/.obil i-:tt.,i-3 Projektet. En utförlinare beskrivn.nc av pro.ektet kan bifogas separat. Sammanfattande projektbesknvning So6w loo.oda ~V()Y)crv- Postadress Kulturförvaltningen Box FA:..UN Besöksadress Vasagatan 27 E post: Telefon Telefax Postgiro

2 20 Kultur på Arbetsplatsen Projektbeskrivning Vi vill utveckla tidigare projekt med hjälpaerfarenheter och det material vi tagit fram för att implanterakultur på arbetsplatsen. Arbetetkräver mer förankring och uppbyggnad aven organisation som ska kunna levererai framtiden. Projektetger oss möjlighet att utformaen organisation som kan hanterabåde förmedling av ~m'q~tw~ förworkshops öäi" kulturprojektqchl!tye~l<la~ fler.jculttu:~bew:e Jp~~a~"<?~~~kt arbe~ ute p'å arbet~l2latse[ i nära samarbete med personal, personalorganisationer och arbetsledare, kulturarbetare och konstkonsulenten och danslärare på musikkonservatoriet. Vi har sett svårigheter i att sälja in kulturkontrakt centraltoch utvärderingen visarpå vikten av att ideer kommer underifrån. Vi vill därför istället läggamer krut lokalt ute på arbetsplatserna, på arbetsledare och personal för att förankra kultur på arbetsplatsen i detta skede. Lokalvårdarna på Falu lasarett, som vi arbetatmed tidigare, blir först ut med att skriva kontraktmed för att sen utvecklaarbetet där, dels att köpa workshops, dels vill de göra ett projektmed att göra en filmdagbok - de rar sen stå som modell för kontraktsskrivande och hur man kan arbetamed kulturenute på en arbetsplats. Chefenoch de anställdablir bra ambassadörer för kultur i arbetslivet. Tankenär sen att skriva kulturkontrakt med flera lokalaarbetsplatser under projektet. Vi ska också arbeta fram fler workshops i samarbete med kulturarbetare. Kultur på arbetsplatsen är en bra form ror att nå många med kulturutbud och kulturbildning och samtidigtutvecklaarbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi vill också söka en utställningslokal på Avesta, Ludvikaeller Borlänge lasarettför att projektera ror ett rehabiliteringsprojekt. 2. Målgrupp Personal, arbetsledare, fackliga förtroendevalda inom Landstinget samt kulturarbetare och kulturinstitutioner i länet. Fortsattsamarbete med Serviceoch vårdavdelningar på Falu lasarett, men också på någon av länets vårdcentraler samt ett lasarett till (Vi söker en utställningslokal på någon av de andra lasaretten för att projekteraför ett rehabiliteringsprojekt runt konstutställningar). 3. Samarbetspartner som inte är finansiärer Musik konservatoriet - dansutbildning Konst i Dalarna Konstnärer - Galleri SE KONST (ror konstmöten på arbetsplasen) Fackligaorganisationer Arbetsledare Kulturinstitutionerna Film i Dalarna Scenkonst Dalarna

3 21 4. Överensstämmer med kulturnämndens syfte med projektstöd Kultur på arbetsplatsen Stimulerar till en ny verksamhet som bidrar med ett mångsidigt kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet. Detta är en ide som kan utveckla Dalarna i positiv riktning. Projektet syftar till förnyelse, nytänkande och utveckling. Är regionalt och ger möjlighet till varaktighet. Projektet omfattar en större geografisk yta och är tänktatt spridas som en ide över hela Dalarna. 5. Hur ska projektet marknadsföras och eventuella pedagogiska insatser Projektet ska marknadsföras genom den folder vi har tagit fram, dels ska kulturarbetare själva presentera sin workshop och kostnader som kan flikas in i vår folder. Arbetsgivaren beställer sen via Skådebanan som fårmedlar tjänsten. Detta för att säkerställa kvaliteten i att kulturarbetarna kan sin sak. Men framför allt ska vi träffa personal, arbetsledare, personalorganisationeroch kulturarbetare får att utveckla verksamheten. Tanken är att de projekt som genomförs ska säljas genom ringar på vattnet och att de som deltar berättar om sina upplevelser, men också genom massmedial uppmärksamhet. Vi kommer ge bildkonstnärer möjlighet att utvecklas i sitt pedagogiska arbete i samarbete med Jordi Arkö och personalorganisationerna. Viktigt att kulturarbetarna förstår hur en workshop tas emot och upplevs av deltagarna. De måste fårstå gruppen som ska delta och att alla människor inte har samma föresättningar att delta. Workshopen bygger på ett visst mått av motstånd som skall överbyggas för att sen fä människor att känna att de växer lite. Att röra sig eller att måla mm är inte lustfyllt får alla, däremot kan det vara lustfyllt att inse att man faktiskt vågade delta och överlevde. Vi kommer i samarbete med Musikkonservatorietldanslinjen jobba fram en ide hur man kan förbereda kulturarbetare för denna utmaning och ta fram en modell för en workshop under temat arbetsmiljö. Kulturombuden kommer få kulturbildning genom egna upplevelser, genom utbildning om olika kulturyttringar och om kulturens betydelse och pedagogiskt hur man tär med sig sina kamrater. Dessa utbildningar gör vi i samarbete med kulturinstitutionerna. I samarbete med personalorganisationernaska vi starta en studiecirkel där man får ta del av olika kulturyttringaroch diskutera det man upplevt i samarbete med ABF. Filmdagbokprojekt i samarbete med Film i Dalarna, pengar till detta ska sökas särskilt från Kulturrådet med kultur i arbetslivet, KIA-pengar. Personalen vill filma sig själva, på arbetet och i sin vardag. För att utveckla synen på varandra som människor -lära känna varandra lite bättre och öka respekten för varandra. En ide som kom fram under utvärderingen. Vi skulle gärna vilja delta på seminarier/utbildningarfår arbetsledare/företagare och berätta om våra projekt. Något som vi ska lobba får under projektet.

4 22 Kultur på arbetsplatsen, 6. Ekonomisk kalkyl Inkomster LT Dalarna Egen finansiering Kontraktsförsäljning Workshopsförsäljning Fackliga org Arbetsledare,anställda Konstkonsulent Musikkonservatoriet Scenkonst Kulturinstitutionerna ABF Film i Dalarna eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete eget arbete teknikstöd Utgifter Lönekostnader, arvoden workshops Sociala avgifter Marknadsföring Lokalkostnader Administrativakostnader Övriga kostnader Kommentar till den ekonomiska kalkylen Skådebanan får ca i statsbidrag där Staten kräver en motprestation från regionen. Vi har uppgett i vår ansökantill Staten att vi sökt från Landstinget Dalarna, det är 25% i förhållandet till förra årets statsbidrag. Att skriva kulturkontrakt med arbetsgivaren LT kan tyvärr inte räknas som regionalt stöd. Däremot ska vi uppsöka Kommuner om samarbete, bland annat diskuterar vi med Falu Kommun om ett projekt att dokumentera hemtjänstenshistoria med en utställning och folder. Se Skådebanans i statsbidrag som en extra slant till regionens kulturarbete och utveckling. Vi skulle helst se att vi fick söka verksamhetsbidrag, men då detta inte går söker vi ror ett projekt som vi tycker är viktigt för Dalarna. Samarbete är Skådebanans honnörsord därfor har vi många samarbetspartners som ställer upp med sin tid. För de vet att detta utvecklar även deras egen verksamhet. Jag tror vi är en viktig samarbetspartner även ror dem. Samarbete är forutsättningen för att utveckla länets kulturliv och samhälleoch hitta nya vägar. Med vänliga hälsningar KONTAKTA OSS Myntgatan Falun Telefon Org.nr ~ SKÅDEBANAN l DALARNA VII/)

5 23 Verksamhetsplan 2009 Vår verksamhets ide Skådebanan i Dalarna ser som sin huvuduppgift att skapamöjlighet för kulturfattiga att bli kulturrika utifrån ett demokratiuppdrag. Vi vill nå nya grupper med kulturupplevelser, skapa nya kultunnöten och skapanätverk med kulturlivet. Vi vill främst nå ut till grupper som idag inte tar del av kulturlivet genom att vara brobyggare mellan dessa grupper och kulturenlkulturinstitutionerna. Men ocksåstimulera kulturvana att ta med sig kulturovana kamrater på teater, konserter, konstutställningar m.m, Det är viktigt att skapamöten mellan människor och här har kulturen en sprängande kraft. Vi vill genomföra olika projekt där människor befinner sig, på arbetsplatser, i bostadsområden. Vi ska delta och driva på i den offentliga kulturdebatten Under2009 kommer vi att fokusera på kontakten och utvecklingen av samarbetet med medlemsorganisationerna Vi stärker också vårt samarbete med olika arbetsplatser och kulturarbetare för att fä ut konst, litteratur och annan kulturpå arbetsplatserna i Länet. Medlemsorganisationerna SyfteIMAI: Utveckla samarbetet för att tillsammans utveckla flera olika kulturprojekt för att nå nya grupper. Aktiviteter: En höstkonferens för alla medlemsorganisationer för inspiration och erfarenhetsutbyte. Kulturkonferens för PRO och LO i samarbete med ABF Möten och samtal kringvikten av kulturen. Tillsammans med Verdandi, RSMH, mfl medlemsorganisationer genomföra en serie kulturcirklar med besök bakom kulisserna samt eget skapande. Medverka på Tjärnkrafts kulturfest på TjärnaÄngar.

6 24 Kultur i arbetslivet SyftelMål: Skapa mötenmed kulturen på arbetsplatserna. Öka kunskapen och intressetmr att användasig av kulturen för att tex, utveckla personajdagarna. Få personalen att växa som människoroch föra in nya samtal i fikarummet. Kompetenshöja kulturarbetare i sitt sätt att arbeta ute på arbetsplatser. Ett kulturprojekt där vi skriverkulturavtal med arbetsplatser. Arbetsplatsen utser kulturombud, vi för samtal om hur man kanjobba med kulturpå arbetsplatsen samt ger ombuden kontinuerlig utbildning och information (se nedan). Förmedlaroch genomför workshops och kulturprojekt i samarbete med arbetsplatsen. I samarbetemed kulturarbetare arbetar vi fram workshops att förmedla, Skådebaneombudsverksamhet Syftel Mål: Skapaett nätverk av inspiratörer som lockarsina kamrater att ta del av kulturen. Öka kultur kunskapen blandombuden om olika kulturyttringar men också hur förmedla detta vidare till sina kamrater. Att genomombuden skapa nya möten mellanmänniskorsom annars inte träffas.. Aktiviteter Ombudsutbildning; min roll som ombud,hur fårjag med mig mina kompisar? l ggrl år Ombudsträffarmr information och inspiration 2 ggrlår. Ombudsnytt skickas ut 4ggrl år löpande aktuell information per mejl Litteratur' Syfte! Mål: Främjaläsandet genom bokombud och arbetsplatsbibliotekltoreningsbibliotek. Genomolika aktiviteter och i samarbete med Biblioteket mfler att upptäcka och ta del av Böcker, biblioteken och dess möjligheter Aktiviteter: Litteraturdag i samverkan med DalaDemokraten, ABF och biblioteket StimuleratiU inrättande av arbetsplats och föreningsbibliotek Fängslande författarmöten på Falu fängelse i samverkanmed ABF. Bokförsäljning. exponera bokenoch föra samtal om böcker. Världsbokdagen uppmärksammas, mmedlemsorganisationerna att anordna aktiviteter denna dag och dela ut böcker, i samarbete med ABF

7 25 Konst MAI/SyfteAtt skapa samtal om och med konsten. Ge människor en möjlighet att fä se konst i den vardag och verklighet de befinner sig. '. Aktiviteter Ge arbetsplatserna möjlighet att fä konstpå väggarna och nya samtal i personalrummet. I samarbete med galleriföreningen Se Konst ordna utställningar till arbetsplatserna. OpinionsbiIda för en konsthall på någon av lasaretten i Ludvika och Avesta Konstprojektet " Migrerande museum"i samarbete medbia Ludvika kommun och Dalarnas museum. Projektet leds av konstnär MariaBackman Delta i en förstudie till ett tillgänglighetsprojekt "Se människan" där målgruppen är personer med funktionsnedsättningar i samarbete med konstnären Mats Loden. Teater MAI/Syfte: Inspirera till teaterupplevelser speciellt till de teaterovana, Stimulera de teatervana att sprida lusten till teatern till sina kamrater Aktiviteter Förmedla bra teater bådeprofessionell som amatör Föra dialog med teatern, bjuda in dem till medlemsorganisationernas möten. Teaterprojekt tillsammans med medlemsorganisationerna Vara en samtalspartner med amatörteatrar i länet. Film Syfte! mil: Medhjälpav bra film som tar upp viktiga frågor stimulera samtalochdebatt i angelägna ämnen Aktiviteter: Tillsammans med Folkets Hus, Hyresgäströrelsen. ABF och de fackliga organisationerna genomföra en filmkväll omkring en aktuell fråga. I samarbete med en arbetsplats genomföra ett filmprojekt "dagbokfrån en arbetsplats", söka K1Apengar.

8 26 Marknadsföra Skådebanan i Dalarna. SyftelMål: Att göra Skådebanan känd i länet Aktivieteter: Föra Dialogmed arbetslivet, medlemsorganisationer och kulturlivet. Medverka på A-dagarna, Fackets dag och andra medlemsorganisationssammankomster. Medverka pådemokratidagarna i anslutning till Peace and Loveoch litteraturdagen. Sammanställa eget material att användaför utåtriktad verksamhet. Sälj/informationsmaterial ut till arbetsplatser om kulturkontrakt. Sprida information om och igenom vår hemsida. Ide debatt MAI/Syfte Väcka opinionför vikten av kultur. Slåss för det demokratiska rummet. Aktiviteter: Insändare debattartiklar Delta på möten utbildningar och utåtriktade arrangemang Arrangera två större idedebatter i angelägna ämnen

9 27 LANDSTINGET DALARNA INK DNR.t!:P.q;y'(1.Pli.)'". SKR...~..:.RÖ'D. Redovisning Kultur på arbetsplatsen Utvärdering, marknadsföring, kulturkontrakt och konsthall Diarienr/LD08/ års projekt gick ut på att utvärdera/dokumentera de konstprojekt som vi genomfört på Falu lasarett tidigare samt utvecklaeu säljmaterial förkultur på arbetsplatsen och kulturkontrnkt med arbetsgivare. Där vi vill visapå de goda exemplen. Vi skulleockså projektera ror en konsthall och ett rehabiliteringsprojekt på Falu lasarett. Skådebanan anställde Malou Backrnan, Konstnär under3 månader på halvtid för att göra utvärderingen, samt all ta fram ett sälj/infonnntionsmaterial. Malou har gjort intervjuer med arbetsledare och arbetstagare om hur de upplevde projektet och den workshop de deltagit i. Frågade också hur mycket man som arbetsgivare är beredd att betala ror tcx en workshop. Utvärderingen visar på att arbetsgivaren ser det inte som en kostnad utan som en investering. Arbetsgivaren sdg klara vinster med att skapaen vi-känsla, utveckla medarbetarnas rolleroch stärkadem i deras självkänsla. Arbetsgivaren var ocksåvillig all testa nya uttrycksformer men att det var viktigt att rorankra dessa hos arbetstagarna. Båda såg viktenav att iden kom underifrån och inte kom ovan ifrån. - Petergick ur chefsrollen under workshopen. Ord mr överflödiga. Det b/ev mycketskratt undermåleriet. Vifick se en annan sida av varandra, trevlig känsla! Viktigt alljo "ara människa. Det stärkte vi-känsian al/vara kreativatillsammans. Gemenskapen/ortsöller (efter workshopen) och blir till cnjorlängning. Anneli, lokalvårdare - Kostnaden (Jr väl investerade pengar -får 111 vii/befinnande, eventuell: friskare personal (svår! att avgöra), samarbete. Får igenpengarnapå annat sätt. Ser det Inte som en kostnad :- rimligtjor en workshopenjormiddag. PeterWikman. chef Studiebesök Vi har gjortstudiebesök i Vöstra GötaJand samt tagit del av Skiss-projektet som Konstfrämjandet driver ror att ta del av deras arbete med konstnärer ute på arbetsplatser. Marknadsföringsmaterial Vi har gjort ett sälj/informationsmaterial för kulturpå arbetsplatsen. Se bilaga Samarbete Samtalat har förts med Scenkonst och kulturinstitutionerna om samarbete runt kulturombuden. Gemensam utbildningsdag för kulturombud planerad för Tillsammans med Dalateatern och Kommunal körde vi en egen föreställning med Timmarna med Ritamed kringarrangemang runt läsandet- arbetsplatsbibliotek, bokombud och läsecirklar. I samband med delta iordningställde vi tio boklådoratt låna till arbetsplatsen, med ljudböcker o böcker. Samtal har förts med musikkonservatoriet att genomför dansworkshops under temat arbetsmiljö. Men detta kräver lite mer rorarbete där de studerande Uven ska få en ökad kunskap i att utföra workshops på arbetsplatser (kräver en viss pedagogik). Fortsätter detta arbete i ett nytt projekt 2009.

10 28 Konsthall som rehabijiteringsprojekt Rehabiliteringsprojektet med Konsthall på Falu lasarett gick inte alt genomföra då lokalen byggdes om till kontor. Däremot ordnade vi en tillfållig konsthall på Mora lasarett där vi ordnade två utställningar. Efter utvärderingen beslöt vi att denna lokal inte var något att satsa på, då genomströmningen av besökare var liten. Nu tittar vi på de andra lasarettens möjligheter. För att projektet ska kunna genomföras krävs en bra utställningshall. Kuturkontrakt Vi har inte kommitså långt med att sälja in "kuiturkontrakt" till arbetsgivare. Med anledning av utvärderingen ser vi att det inte är lyckatatt uppvakta personalavdelningen centralt ulan istället uppvakta varje arbetsplats. både arbetsgivare och de anställda. Vikten av att ideerna kommer underifrån och inte uppifrån. Därför vill vi fortsälta samtalen med de fackliga organisationerna och med att arbeta med olika kulturprojekt ute på arbetsplatserna för att 111 upp intresset för frågan. Vi har sett möjligheten att kunna förmedla kulturtill arbetsplatserna genom workshops och kulturprojekt i nära samarbete med konstnärerskulturarbetare. Detta kräver utbildning av kulturarbetare och förankring hos både arbetsgivare och personalorganisationerna. Tiden och resurserna har varit för knappa för att nå hela vägen fram därför vill vi fortsätta utveckla iden i ett nytt projekt. Vi har ett bra säljmaterial och erfarenheter att bygga på nu när vi gjort en ordentlig sammanställning och utvärdering av tidigare projekt. Budget Projektledare Kulturarbetare 3 månader50% Kulturprojekt Dansen Materialkostnader broschyr Administration Marknadsföringskostnad Utvärdering Bidrag från LT Egen insats (nystartsjobb) J5.000 JO.OOO J J edvänliga hälsningar Su e azar, V~arig Skädebanan i Dalarna KONTAKTA OSS Myntgalan Falun Telefon Org.nr M ~ SKADEBANAN IDALARNA l~

11 29 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemsorganisationerna Genom projekt utarbetar vi hela liden samarbetet med våra medlemsorganisationer. I anslutning till årsmötel fick vi en guidad tur på Memalvårdsmuseet, en fantastisk resa i svensk historia. Tanken var alt inspirera våra medlemsorganisationer att lägga möten här. att lyfta sina egna möten med liknande kulturinslag. Höstkonferensen Iör mcdlemsorganlsntionernu blev ej av. Inför 2009 hur vi planerat en kulturkonferens med LO och en med PRO. Ombudsträffar Studiebesäk Thniliindskt buddhisttempel - Våravslutning med kulturresa till ett Thailändskt buddhisttempel i Ulvshyttan utanför Borlänge. Kvällen bjöd på information, meditation, god mat och religionsdiskussioner. Teaterfärestllllnlng - Timmarna med Rita på Dalateatern. informatlon om au vara bokombud. våra boklådor och att starta bokcirklar. Bokmässan i Örchro - Endagsresa t:1i Örebro bokmässa.en bokmässa som bjöd på förfanarmöten. seminar'cr och böcker. 4 ombudsnytt sam: löpande ku.i.iriuformatlon per mail. Scenkonst Dalurna Kontak: har tagits.ned Scenkon-t Dalarna lim samarbete vid ombudsträffar i framtiden. Litteratur Läs för mig pappa! Var planerad i januari i l.udv.ku. men blev.yvärr inställd pgu :IV för få anmälningar. Litterururdagen 1'" Köpcentrsu Kupolen i Bormn~e augusti Eli fantastiskt urraugcmang som nu:' rnånga som annars aldrig skulle besökaett liuerau.rarrangenu.ng, : samarb..::e med AB;:. Dala Demokraten, LO och biblioteket i Borlänge. Estradsamtal med P('1' Eklund, författare till bok om Borlänge. Göran Greider och Christina Garbergs-Gunn om D:.:1 Andersson. Tornas Axelsson, fi.m och religionsvetare samtalade med JOI;05 Kaemeri. "ara Kaderors (författare till böcker som blivit filrnsucceer) under "Boken bättre än f.irnen".. ocl: Ulf Lunden med Doris Dahlin. författare och Lo Kauppi. skådespelare om att skrva av sig. Skådebanan var vtrd 101' dagen och informerade även om bokombuj OC:1 arbetsp.atsb'bliotck samt skrivarcirk.ur. Sumla historier/egnn berättelser - Göra en antologi i samareetc med LO. blevej av Bukombudsutblhlning inställd jlga ;01' ffi anmälningar Bukombud Bokombuden har :'.itt f~ ra Bokn, tt med boktips m.m. under nr~t l samarbete med ABF. Inbjudningar till Boken på arbct-pk.tscn OC!-. litteraturdagen. Boken på arbetsplatsen Inbjudan till alla bokombud/skå...ebaneomb.id att lä delta p:! Boken på arbetsplatsen. Liuerutursem.nuri..m : ;r~ dagaroå Brunnsv lk. eu möte mellan bokombud. fackliga företräcare. b.blio.ekar.cr och :~' rfa.t.trc, ln.rcssantn dagar dä:- du har möjlighet att knyta kontakteroch fyllt. på batteriern:.. Skådebm.an och ABF delade på kostnaderna. Boklådor Boklådor är frnmtcgna.ör att I:bns u: till arbetsplatser. en låcr, med fem ljudböckeroch fem pocketböcker sam: inlormatlon om a.t vara ockombud finns i ådorna,

12 30 FörfaUurtrUffnr i samverkan med ABF. På 'vlig rnot litteraturdagen" i april Johanna Nilsson. författare på Kvarnsvedens HI BokfljniiJjnin~ utanför kontoret ueh stlindiga samtal om boken och läsunder. Läsfest i BorUinRl', "in på bara skinnet" nov l samarbete med Biblioteket, ABF. F\tILS mil ordnas denna dag för andra året. Ett arrangemang som arbetades fram under Skädebunans bokprockt: att öka samarbetet mellan arbctsp.atscr, studieförbund, fackföreningsrörelsen och biblioteket. Skådebanan informerade om bokombud och urbcrsplutsbibliotck. Mun kunde byta sina CD böcker under dagen och lyssna på program som Per Eklund "Drömmen om ett bättre liv,... Ulla Hanneliu "skelettfyndet i Tuna", Bosse Hansson "skogs.insku myter", avslutning pö kvällen med Elsie Johansson. författare "Sin ensamrna kropp". E:1.yckad dag och kväll. Världsbukdagen 23 april Skådebanan vur med ocn tirade.enna dag i Rättviks kulturht.s tillsammuns med ABF och Rättviks kommun. Vi hade Bokbord jju Folxets Hus i Fa.un med infbrmation om Världsbokdagen och bosgåva ti.. a.la, AII:I med.crnsorganisa.ioner som ville göra något denna cag ficj< böckeratt dela J: Kommunal på Falu lasarett delade ut böcker vid besök pö arbetspatscrna, Avesta delade u: böcker p~\ torgaktivitet tillsamrnnns med Metall och Ludvika ABF/LO delade UI böcker under upp-öknuce verksamhet samt pli expeditionen V1åRkruRsbibliotcl< I samarbete med 'I ransport planera...es ett v..gkrogsbibliotek i 30rl!ingc. fortfarande inte klart med va- dci skull I gga - komas.en med Transport fortsätter, Konst Konstutställning 3e~r:lVninR:1r fiirr och nu oktober En fotoutställning.,u N:ora lasurett av Stig Mylfalk om begravningar idag och på ISOO-talet i Dalarm., Robert ~yhcrgs sutlrtvckning«r I surnarbete med ABF;.i.dvika :.lo:'cllaucs en utställning och seminnrium 111ed Robert Nyberg och hars fräcka sa.nhäl.ssatir. 'LiitlC:lUmll1mr sen ordnat en vandringsutställning med Robert Nybergs teckningar som skull turneri. ute pr, arbetsplatserna luder Dokumentarlen Kenstprojekt Landstlngcr Malou 3ackman. konstnär dok...ncnterude c.c konstprojekt pi. arbetsplatser som pågått under senaste åren och ttlg fru.u en bn.scl.yr att sprida i informationssyfte. Konst på arbetsplatsen. Konstprojekt och Konstutsrältulnu pli Fulu lasurett "Lokalvårdare i Konsten" blev ::: :1 på den utställning som blev avslutet på et: pro.:~kt mec -ammu namn. Malou Backman. konstnär hur IOIjI lokalvärdarna :ni ;;alu lusuren under ett år och fotogrn.crut dem i deras arbete. -anu ordnat en workshop där personalen tick mula ti::~ammml'i. Utställningen bestod uv fo.on och bildspel samt :lcrso:lalens b'.der från workshopen. Ett projekt i samarbete me., Landst.uget. Konstfrämjandet och Kommunal. Opinionsbildn mr en konsthal: p:' Fulu lusarett är nedlagt fjr ti.lfället då den tänkta 10r<01el1 blivit ombyggd t II kont-r..):ircmu: öppnade vi tillfä.ligt en konsthall på Mora lasarett se ovan. Konstprojekt "M'grernnde III\1SClIl1l tt sta.tadei Smedjebacxcn och SUITsen. Maria Backmun. konstnär är projektleeare Konstutstllllnlng Orgunlc Elements Fulu gruvu september En konstinstnllation av vlats L0d~1I och Josofin Wedel under temat klimarhot. "Människors existcmiellu \ illko: i en tillvaro -tu.k. i stor xontllktskapandc lörändrlngar". I samarbete med

13 31 ABF. Konstfrämjandet. Haraldsbo gymnasium, Dala Demokraten och Landstinget. Program under utställningen; Sid Jansson. Torbjörn Gass. Poesi med Birgitta Lillpersoch Gunnar Harding. Dans och Drama Preformunce. Teater Fllrmedlat tenter både professionell och amatörteater Fiirt dialog med Dnlareatern (I...h anmält a.la våru ombud SOIl1 teaterombud (efter kontukt med Skäccbaneombudcn) mr att få lnformutlonen direkt ut och även inojudningar till genrep OC:l dylikt. Teuterfärestllllnlng tillsammuns med Kommunal Skådebanan köpte en tlireställni:lg med "limmarna med Rita" på Datateatern tillsammans med Kommunal 50:11 sålde biljetter till sina med.emmar. I anslutn ng till före-aällningen m ng.ade vi i foajcn och Informerade om bokombud. bokcir.clar, arbetsp.u.sb.bliotek samt lånade ut boxlådor. Till kvällen hade vi tagit fram information(lm at: starta n\,kcirklnr. Kommunal informerad... om vik.en :1Il facket arbetar med kulturfrågorna och Astrid Assefa, teaterchefen berättade (1111 förest.ilningen. Under året har lnfurmurlon sk.ccats ut till ulla mcdlemsorgun.sationer om vilka teaterförestllllnlnuur som finn... uu bokn lur möten och konferenser. Vi förmedlar främst smil arrangemang.ned ;;inkviird.: innehåll och gärna lokala grupper, Vi vet inte hur många som sen bokar någon f1"):,~suillni::g. Vi har också skickat information om den urnatörverksamhet som I'nns i.:lc: (Ich deras verksamhet. Gatuteaterutblldnlng Blev in...tä.k, pgu av för f:', anmälning.ir. Film Mukt och Rättvlsu blev instäl.; i t.r då 1.0 lagt ner verksamheten. Diskussioner har förts med AlW ut; vi skull or.lna :.: ;got sj.i.va 2J09. Rådslag för kulturen - "Fih», värderinpar, popcorn och politik" i Samarbete med Socialdemokraterna. H~ gsko.t1:1, F\.l<cts Hi.s och Parkeroch Film i Dalarna. Dans Dans i arbetsllvet - en workshop St.mtal har pt.börj':5 t~j;' JU ordi.r e.i dansworks.iop!or arbetsplatser i samarbete med Musikkonservator ets c.mslin]e.fo.s.luns :'i,r sceniskt framtrt.candc) i Falun. Dels ska personden 11'. duns.i till-amman... OC:l dels Sl' en uppvisning och foljtl ett samtal om vikten av at: träna sin kropp.ör 3:1 hålla ;.rhetsllvet -om dansare- en «opp.lng till arbetsmiljö. En testworkshop skulle genomförts under året men hur blivit skjuten till Marknadsföra Skådebanan' Dalarna Fackets (hlg i Rätrvlk» Parken f samarbete med LO-få..-ken i Dalarne och ABF :{ätt\ ;~. Skådebanan delade ut böcker til. al.a barn och deras förä.crar mc; uppmaningen Läs.ör mig papp.. Läs för dig! Demukrntldugar under Pence :Ind Levefesrivalen i Borlänge tema VAKNA! I samarbete med RJS (; :ksorga::is:ltiollcn nr ungdomar med social och psykisk ohälsa) och A3F fick deltagan n 1ll<lighct:..t tycka till. skapa sin egen festivalknapp. fylla en politikerdocka mc, IUIl. ~.r. åsik.cr.ch idee., På RUS utedass kunde man skrivu av sig sina

14 32 problem eller ge goda rad till andrus.uppar hur lösa problemen eller ge uppmuntrande kommentarer. Kulturrest pil Tjiirnn ;\ngar I samarbete med ABF. Hyn:~gfistrnrel1~lgl. n. Verdar.di, Unga Örnar. invundra-föreningarna mil. ";kddcbaol': b.,il på D:aLhl1sUmllning och gat.nnålnlng. "En Dalahästkan se u; hur "lin helst. '-I kan liven dalmasaroch dalkullor' barnen fick smycka galorna med mulningar i :..rrpastetl, En lyckad dag med mus J... duns. IllaI m.m A-lIn~nr februari Varje :\:" samlas L< i-fac :,~n och...ocir.ldemosratcrna för en gemensam konferens. Skådebanan deltog med bokbord. boklådor, -umu.l om \ ;'Ira projekt och al.männa diskussioner om kulturen, Vår närvaro väcker k..;.urfrågomt, till.iv, Övrig opinionsbildn'ng Debatt om kultursponsring december En kultarpolitisk cebat: om sp(j:;~ring för politiker, kulturlivet. allmänheten och näringslivet. I panelen Astrid Assefa ;)nlatcah::'n, Håkan Ivarsson Dalhalla och Kerstin Söderbaum (fp). Ulla Tengling, Rlksskä.cbu.mn var s..mu; sledar... Debatten gav o«mycket marknadsföring och posirionering i länet. för.rågan hr sornrni:.11l v: ska ordna lh. kuhurdebauer i framtiden. R;\dslll~ för kulturen Skådebanan anordnade : samarbete mcd socialdcmokraternn/culturutskottct ett flertalet Radslag om kulturen dr:- vi sam.adc culturi.istitutioner. frin grupper, amatörgrupper, al.mänheten, medl.mso-ganisat.111.:r och ombuc får an diskutera kulturpolitik i framliden i Dalarm.. Intressen: och..ipps"u::.t en sammunställning gjordes efter alla rådslag och skickades til; Soci.lden.okrutcr:.1 lic 1 deras arbete med hund ingsplan för kulturpolitiken. Dans/teuter/musik - M:;rlta L'Iv':<Ol,! (s) fd kulturminister och Suzannc Lazar Skådebanan Fil mpo itik- Annef Särnblnd (,; k..rlturutskotte., Tomas Axelsson filmforskare Högskolan Dalarm. Folkels J- ljs & Parker, 'ilm i Dalarna och Suzanne LazarSkådebanan LittcralJr/Kol1sllrv: useer - Anne i Särnblad.s) kulturutskoue: och Skådebanan Fuckföreningsröre Ilen.ich kulu.. - Anneli 'iärnhlad (5) kulturutskottet och Suzanne Lazar Skädebanan Hantvcrksdagnr Under sommaren lade \'; cn pra.tlant från Arbetsförmedlingen, Greta Sandberg som genomförde kultur och.iantverk -dug.ir under so urnaren. i samarbete med ABF och Thunströmsku cafc. Be-ökarnu ;~ck prova p.i Ul.spinning, Or gum', Makrurne. Kalligraf och måleri.

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2009-01- 29 DNA.. fi?{?..g(/. ~:.:'?:Y... ~~~~~~~crreja~ R ~A... K D...~/.a..:~/.. 23 2008-11-20 3(5) Sökande 0-.. Namn /mobil Planerat start/slut datum ~7."cJ7 ~Ja4 41 L/1 0ö~e/f

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. landstinget II DALARNA DAGORDNING Kultur- och bildnings nämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2012-1 0-23 S;d. 1 (12) Sammanträde i Kultur- och bildnings nämnden Ordförande kallar till

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Rapport Skapande Skola

Rapport Skapande Skola Rapport Skapande Skola 2014-15 1 Sammanfattning av grunderna för ansökan 2 Hur insatsen stödjer målen i Läroplanen 3 Sammanfattning av Skapande Skola 2014-15 Delprocesser med syften 4 Uppföljning Hur gick

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015 Kursintroduktion Karlstad 25 augusti 2015 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för olika skeden i framväxten av kulturpolitiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg LÄS FÖR MIG PAPPA! K K 2012 ultur i arbetslivet Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år Västra Skaraborg Vet du... - att ditt barn utvecklar sitt språk redan från födseln?

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre?

Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre? Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre? Birgitta Wästberg, utvärderare, dr med vet, chefsarbetsterapeut Skånes

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15

Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Sammanställning av deltagande i Kulturnyckeln Läsår 14/15 Inledande ord Denna text visar en sammanställning över deltagandet i Kulturnyckeln läsår 2014/15, vilket är fjärde året med Kulturnyckeln och sjunde

Läs mer

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden Verksamhets- presentation Ängsulls Förskola För barnet i tiden 2009-2010 Välkommen till Ängsulls Förskola Ängsulls Förskola verksamhet bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), FN:s barnkonvention,

Läs mer