KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05"

Transkript

1 KMH:s Personalguide Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/

2 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration... 5 Vem bestämmer på KMH?... 6 KMH:s organisation... 7 Anställd vid KMH... 8 Personalorganisationer Friskvård och sjukvård Arbetsmiljö Lönefrågor...12 Ekonomihantering...13 KMH:s läsår...14 Kalendrar på webben och i datorn...14 Kommunikation inom KMH...16 Post och diarium...17 IT vid KMH...18 Servicecentrum, Telefoner, Kopiering och repro...19 KMH:s lokaler...20 Matställen och lunchrum...20 Öppettider...21 Bokning av lokaler Instrument och utrustning Ljudteknik och studior Konserter och evenemang KMH:s bibliotek Kursmaterial Åtgärder vid brandlarm... 28

3 Välkommen som anställd vid KMH! Kurs, program och examen Som anställd vid KMH representerar du en högskola och myndighet. Det innebär att du förväntas ha kännedom om hur högskolestudier går till. Läs igenom nedanstående information noggrant. Kurser och kursplaner All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan, som studenterna ska få tillgång till före kursstart. Studenten får sin kursplan antingen av ansvarig lärare eller direkt av prefekt eller studierektor. Kursplanen beskriver bland annat vilka uppställda mål studenten förväntas nå efter avslutad kurs. Den beskriver också vilken kurslitteratur studenten måste skaffa och vilken form av examination kursen har. Denna examination (eller flera delexaminationer) ska tillsammans säkerställa att studenten har nått kursplanens uppställda mål. Kursplanen beskriver i regel inte på detaljnivå hur kursen bedrivs vid de olika kurstillfällena. Det kan variera något, eftersom det är målen som ska styra innehållet. Utbildningsprogram och utbildningsplaner Om en student läser ett utbildningsprogram (ex. konstnärligt kandidatprogram, jazz), så finns det också uppställda mål för hela programmet, som studenten ska nå när hela programmet är klart. Dessa mål finns bestämda av regeringen i högskoleförordningen. Det är alltså inte KMH som fastställer vilka utbildningsmål ett utbildningsprogram har. Däremot har KMH (som alla högskolor och universitet) tolkat dessa mål och skrivit om målformuleringarna, så att de ska passa just den verksamhet som KMH bedriver. Samtliga utbildningsplaner och tillhörande kursplaner kommer under läsåret att publiceras på Hur får studenten sin examen? Det är viktigt att känna till att en del utbildningsprogram leder till examen, andra inte. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs, vilken är det så kallade självständiga arbetet (eller examensarbetet). Om man läser ett program enligt fastställd utbildningsplan, och därmed läser de kurser som utbildningsplanen förevisar, så är det en sorts garanti för examen. Detta under förutsättning att man har godkänt resultat på samtliga kurser. Se vidare i Lokala regler för examen vid KMH som finns på Därför är det av största vikt att både lärare och student noggrant läser igenom utbildningsplanen och samtliga kursplaner. Den som läst samtliga kurser inom ett program inklusive examensarbeteskursen kan ansöka om examen. Ansökan sker på särskild blankett som studenten själv laddar ner från Grundnivå eller avancerad nivå Kurser och utbildningsprogram kan antingen ligga på grundnivå eller avancerad nivå. Kurser eller program som är tänkta att påbörjas direkt efter gymnasium eller folkhögskola ligger på grundnivå. Avlägger man en examen på grundnivå, vilket motsvarar 3 års studier på helfart, kallas denna examen för kandidatexamen 180 hp. Kurser och program som är tänkta att påbörjas efter avlagd kandidatexamen ligger på avancerad nivå. Avlägger man en examen på avancerad nivå, vilket motsvarar 2 års studier på helfart, kallas den för masterexamen 120 hp. 3

4 Man kan även avsluta sina studier på avancerad nivå efter 1 år. Då kan man ansöka om en magisterexamen 60 hp, under förutsättning att man uppfyller examenskraven. Lärarprogrammet KMH har även examensrätt för ämneslärarexamen hp. Det programmet börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Inom ett lärarprogram finns det alltså kurser både på grundnivå och avancerad nivå. Det är alltså väsentligt för studenten att veta på vilken nivå varje kurs ges. Detta kan vara helt avgörande när studenten ansöker om examen. Program som inte leder till examen KMH har även utbildningsprogram som inte leder till examen. Utbildningsplanerna som beskriver dessa program har inte några kurser som innehåller självständigt arbete (examensarbete). Valbara kurser Utbildningsprogram innehåller både obligatoriska och valbara kurser. De sammanställs årligen i en katalog som publiceras på Valen ska vara gjorda senast 15 april. Kursvärderingar Alla högskolor är enligt högskoleförordningen skyldiga att ge studenterna möjligheter att lämna kursvärderingar i anslutning till varje kurs. De ska ha rätt att ta del av sammanställningar av resultaten och eventuella åtgärder som vidtas utifrån dem. Blanketter för kursvärderingar finns att ladda ned på Studievägledning Vid KMH är det institutionerna som erbjuder studievägledning för studenterna. KMH har därför ett mentorssystem som omfattar samtliga utbildningar och institutioner. Vid läsårsstarten tilldelas varje student en mentor, en lärare som har särskild uppgift att stödja och vägleda studenter. Mentorn ska följa studenterna under läsåret, ge råd i samband med val av kurser och hjälpa dem att finna sin roll på arbetsmarknaden. Mentorn bör också ha till uppgift att följa upp studentens utbildning. Förutom mentorer finns vid institutionerna även studierektorer och andra med uppdrag att ge råd och vägledning till studenterna. Fristående kurser KMH erbjuder också fristående kurser på vanligtvis 5-15 högskolepoäng. Kurserna riktar sig både till den som vill fördjupa och bredda en tidigare utbildning eller yrkeskompetens, och till den som vill studera i allmänt bildningssyfte. Kurserna utannonseras fortlöpande under året på Behörig att söka är den som har grundläggande högskolebehörighet. Till vissa kurser förekommer urval och/eller särskilda antagningsprov. Anmälan till fristående kurser görs via 4

5 Studieadministration Studieadministrativa avdelningen - Studiecentrum När det gäller administrativa frågor kring studierna hänvisas studenterna till Studieadministrativa avdelningen genom studentexpeditionen Studiecentrum. Öppettider och kontaktuppgifter nedan under rubriken Kontakta Studiecentrum. Studiedokumentation i Ladok Alla studier vid KMH dokumenteras i studieregistret Ladok, ett system för studiedokumentation som är gemensamt för högskolorna i Sverige. I Ladok finns uppgifter om personnummer, namn, adress, antagningsuppgifter, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning samt examen. Studiedokumentation och intyg Studenter kan beställa registreringsintyg eller resultatintyg ur studieregistret från Studiecentrum. Adressändring/namnbyte Studenter anmäler ändring av adress eller byte av namn genom att skicka epost till eller besöka Studiecentrum. Studieadministrativa avdelningen ansvarar för de adressuppgifter som KMH:s administrativa personal och institutionerna har tillgång till. Det är Studieadministrativa avdelningen som för in alla sådana uppgifter i KMH:s datasystem det räcker därför inte att studenten meddelar studentkåren eller annan personal om adressändring. Personuppgiftslagen (PUL) Enligt personuppgiftslagen (PUL) har studenterrätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade. För att få ett registerutdrag görs en skriftlig ansökan till följande adress: Kungl. Musikhögskolan, Registrator, Box 27711, Stockholm. I ansökan ska anges att man önskar ett fullständigt registerutdrag enligt PUL. För att ansökan ska vara giltig måste den ha studentens namnunderskrift. Ansökan om studieuppehåll Villkor för ansökan om studieuppehåll finns på Ansökan görs via en särskild blankett som hämtas hos Studiecentrum. Sista ansökningsdag är 1 april. Studieuppehåll får beviljas för ett helt läsår. Student som har studieuppehåll ska före den 15 april anmäla att hon/han tänker återuppta sina studier för att åter få plats på utbildningen vid höstterminens start. Ansökan om tillgodoräknande Villkor för ansökan om tillgodoräknande på Ansökan görs via en särskild blankett som finns på Studiecentrum. Ansökan om examen För att få ut examensbevis efter avslutade studier krävs en särskild en ansökan. Blanketten för ansökan om examen finns på KMH strävar efter en handläggningstid på ungefär fyra veckor efter att ansökan har mottagits. Räkna med en längre handläggning under semesterperioderna. Uppsägning av studieplats/avbrott Student som önskar säga upp sin studieplats ska göra detta via en särskild blankett som finns att hämta hos Studiecentrum. Kontakta Studiecentrum Öppettider: måndag-torsdag 13:00-15:30. Fredagar stängt (utökade öppettider vid terminsstart höst och vår). Telefontider: tisdag, torsdag, fredag, 10:00-12:00 tel Studiecentrum finns i F-huset på studenttorget. 5

6 Vem bestämmer på KMH? Högskolestyrelsen beslutar i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor. Högskolestyrelsen har inrättat två delegationer med särskilda ansvarsområden: byggnadsdelegationen (för nybyggnadsprojektet) och resursdelegationen (behandlar frågor kring extern finansiering). Rektor leder arbetet med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Rektor har huvudansvar och kan fatta beslut om all verksamhet på KMH, men delegerar ofta besluten till olika instanser. Prorektor är rektors ställföreträdare. Direktionen bistår rektor i ledandet av KMH:s utbildningsverksamhet, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Det är rektor som fattar beslut i direktionen. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. UFN beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärligt utvecklingsarbete samt konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH. UFN fastställer utbildningsplaner för program, beslutar om kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa, och föreslår antagningsordning för beslut i KMH:s högskolestyrelse Till sin hjälp har UFN fyra utbildningsutskott, som bl.a. ger förslag till utbildningsplaner och fastställer kursplaner: Utskottet för grundutbildn. inom musikområdet (UGN) Utskottet för lärarutbildning (ULU) Utskottet för utbildning på avancerad nivå (UUA) Utskottet för utbildning på forskarnivå (UUF) Därutöver finns: Lärarförslagsnämnden (LFN) som lämnar förslag när professorer och lektorer ska utses, Personalansvarsnämnden (PAN) som prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan osv. när det gäller anställda vid KMH, Disciplinnämnden (DN) som i vissa fall beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter, i enlighet med högskoleförordningen. Ytterligare grupper som bevakar specialområden är Arbetsmiljökommittén, Jämställdhets- och mångfaldsgruppen, Stödgruppen vid sexuella trakasserier och Krisgruppen. Institutionerna KMH:s sex institutioner svarar för undervisningen. Studenter och lärare har alltid sin huvudsakliga hemvist i någon av dem. Inom varje institution ryms ett stort antal ämnen. Institutionens chef är prefekten. Vid de flesta av KMH:s institutioner har prefekten en studierektor (eller flera) vid sin sida. Varje student vid KMH tilldelas en mentor: en lärare som har till särskild uppgift att vara ett stöd när det gäller att planera utbildningen i stort. Institutionerna utarbetar kursplaner och genomför utbildningen inom ramen för de resurser som de tilldelats i KMH:s budget. De är också hemvist för lärare och studenter inom respektive specialområde. Centrala samverkansgruppen (CSG) svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i övergripande frågor, som: mål, ekonomi, organisation, utveckling m.m. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. Här är personal och studenter representerade. Se vidare 6

7 KMH:s organisation DELEGATIONER BYGGNADSDELEGATION RESURSDELEGATION UTBILDNINGSUTSKOTT: FÖR GRUNDNIVÅ FÖR AVANCERAD NIVÅ FÖR LÄRARUTBILDNING FÖR FORSKARNIVÅ INSTITUTIONER FOLKMUSIK (FM) JAZZ (JZ) KLASSISK MUSIK (KK) KOMPOSITION, DIRIGERING & MUSIKTEORI (KDM) MUSIK- OCH MEDIEPRODUKTION (MoM) MUSIK, PEDAGOGIK OCH SAMHÄLLE (MPS) STYRELSE UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMND LÄRARFÖRSLAGSNÄMND PERSONALANSVARS NÄMND DISCIPLINNÄMND REKTOR DIREKTION FÖRVALTNINGSCHEF BIBLIOTEK HÖGSKOLEFÖRVALTNING REKTORS KANSLI UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSAVDELNING STUDIEADMINISTRATIV AVDELNING EKONOMIAVDELNING PERSONALAVDELNING KOMMUNIKATIONSAVDELNING (MED KONSERTPRODUKTION) IT-AVDELNING SERVICEAVDELNING - Servicecentrum - Ljudenhet - Instrumentteknik - Lokalvård - Café Söker du kontaktuppgifter till någon anställd? Gå till klicka på enhetens namn. så får du upp en sida med anställda respektive ledamöter eller Gå till och skriv in namnet i fritextfältet Sök här uppe till höger Rektors kansli ger administrativt stöd till styrelsen och högskolans ledning. Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) ansvarar för beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt) sekretariat för UF-nämnden och dess utskott utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare handläggning av forskningsrelaterade frågor KMH:s systematiska kvalitetsarbete stöd till prefekter (gällande bl.a. budgetuppföljning) institutionsservice (ekonomi- och personaladministration samt vissa servicefunktioner) Studieadministrativa avdelningen (SAD) har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH. Där ingår: ansvar för antagnings- och examensprocesserna ansvar för introduktionsveckan studieorganisationsfrågor studieregister och annan studiedokumentation studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) samordning av stöd till funktionshindrade studenter stöd för uppdragsutbildning internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte läsårsplanering, lokalbokning, schemaläggning och kalendarium systemansvar för planerings- och studieadministrativa system: ical, LADOK, NyA, Time Edit Ekonomiavdelningen handlägger KMH:s ekonomiska transaktioner inkl. löner, pensioner och skatter, sammanställder dem till ett finansiellt resultat och svarar för utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Personalavdelningen stöder institutioner och förvaltning med strategiska och operativa personalfrågor. Kommunikationsavdelningen samordnar och producerar högskolegemensam kommunikation och marknadsföring, och ansvarar för KMH:s konsertproduktion. IT-avdelningen ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av KMH:s IT-resurser. Serviceavdelningen ger teknisk service till lärare och studenter och ansvarar för drift av KMH:s lokaler. 7

8 Anställd vid KMH Anställningsformer för lärare Tjänstekategorier och anställningsförfarande beskrivs i KMH:s anställningsordning. Den finns på och på Personuppgifter Anställdas personuppgifter registreras i första hand i KMH:s personaldatabas och ekonomisystem. Uppgifterna i personaldatabasen ligger till grund för din tillgång till passerkort, datanätverk, epost, nycklar, biblioteks- och instrumentlån. Uppgifterna i ekonomisystemet är underlag för utbetalning av lön, arvoden och kostnadsersättningar. Prefekt/avdelningschef är ansvarig för att anställdas personuppgifter är korrekt registrerade och att uppdateringar rapporteras till Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen. Personuppgiftslagen (PUL) Enligt personuppgiftslagen (PUL) har den som är registrerad i något av KMH:s olika register rätt att få veta vilka uppgifter som är registrerade. För att få ett registerutdrag görs en skriftlig ansökan till följande adress: Kungl. Musikhögskolan, Registrator, Box 27711, Stockholm. I ansökan ska anges att man önskar ett fullständigt registerutdrag enligt PUL. För att ansökan ska vara giltig måste den ha din namnunderskrift. Arbetsuppgifter för lärare (ej timavlönad) Dessa uppgifter ingår i det arbete som fast anställda lärare och lärare med tidsbegränsad månadsanställning (adjunkter, lektorer och professorer inklusive adjungerade professorer och gästprofessorer) är ålagda att utföra: att delta vid antagningsprov att delta i och hålla sig informerad om verksamheten vid KMH att delta i planerings- och utredningsarbete egen resp. avtalad kompetensutveckling att redovisa studenternas studieresultat Arbetsuppgifter för timavlönad lärare I en timavlönad lärares anställning ingår: undervisning (inkl. förberedelse- och efterarbete) att redovisa studenternas studieresultat Om andra uppgifter utförs på begäran av prefekten, ska särskild ersättning utgå. Den betalas ut mot räkning. Årsarbetstid för lärare På KMH tillämpas årsarbetstid för lärare (utom timlärare). Mer information finns i arbetstidsavtalet, som finns på Arbetstidsavtalet medger dock stor frihet för dig och din prefekt att i samråd fördela arbetsuppgifterna efter de behov som är specifika för just din tjänst. Arbetstid för administrativ och teknisk personal Arbetstiden är kl inklusive 30 minuters lunch. Om du arbetar deltid kan du hämta arbetstidschema hos Personalavdelningen. Administrativ och teknisk personal kan utnyttja flexibla arbetstider. En särskild blankett för att registrera arbetstiderna kan laddas ner från Den fylls i direkt i datorn. Sedan skriver du ut den, signerar och lämnar till din arbetsledare vid månadens slut. Slutligen förvaras den på Personalavdelningen. undervisning inkl. förberedelse- och efterarbete 8

9 Ledighet och frånvaro Sjukfrånvaro Anmäl frånvaro första dagen, före kl. 8:45, till Personalavdelningen på tel eller till registrator på Meddela även din prefekt/chef alternativt någon kollega. Om det är nödvändigt att ordna vikarie ska din prefekt /chef dock alltid meddelas. En sjukförsäkransblankett kommer att skickas hem till dig med post eller lämnas i ditt personalfack. Ifylld blankett lämnar du i Ekonomiavdelningens postfack i F-huset snarast när du är tillbaka i arbetet! Om du av någon anledning varit förhindrad att anmäla frånvaro till Personalavdelningen ska din prefekt/chef eller någon av dina kollegor göra detta åt dig. Lärare tillåts vid kortare tids sjukdom att ta igen timmar, dvs. inget sjukavdrag görs om man arbetar in timmarna senare under terminen. Dock måste man ändå sjukanmäla sig och fylla i en sjukförsäkransblankett. Administrativ och teknisk personal får byta högst tre sjukfrånvarodagar om man har sparad semester eller flextid resp. komptid. Även här gäller regeln att man alltid måste sjukanmäla sig och fylla i sjukförsäkransblankett. Semesterledighet Antalet semesterdagar är beroende av ålder. Lärares hela årssemester förläggs under juniaugusti utan enskild ansökan. Det gäller också vissa tekniker. Administrativ och teknisk personal samt prefekter bör förlägga längre sammanhängande semesterperiod under tiden från veckan före midsommar och 7 veckor framåt. Längre semester får förläggas till annan tid efter samråd med respektive chef. En semesteransökan ska fyllas i och beviljas av närmaste chef innan semestern påbörjas. Tjänstledighet Om du vill begära tjänstledighet ska du diskutera detta med din prefekt/chef. En ansökan ska fyllas i och tillstyrkas av prefekten/chefen. Därefter lämnas den till Personalavdelningen för beslut och fastställande av löneavdrag. Försäkring Genom det statliga avtalet PSA är du försäkrad för skada och olycksfall under, eller på väg till och från arbetet. För mer detaljer, fråga Personalavdelningen eller se Utbytesprogram för anställda Du som arbetar på KMH kan få möjlighet att under en period arbeta vid ett lärosäte i ett annat land. För mera information, kontakta Studieadministrativa avdelningen, epost tel , Riktlinjer, rutiner och avtal Det finns ett antal dokument som beskriver riktlinjer, rutiner och avtal för hur man inom KMH bör agera och förhålla sig i olika sammanhang. Det kan gälla sådant som krishantering, arbetsmiljö, rutiner vid övertidsarbete osv. Dokumenten finns också tillgängliga på Personalavdelningen. Frågor om din anställning Om du undrar över något som har med din anställning och liknande att göra ska du antingen kontakta din prefekt/chef eller personalchefen. Se vidare: Kontakta Personalavdelningen Gun Andersson, personalchef, Karin Åhman, personalhandläggare,

10 Personalorganisationer Personalorganisationernas uppgift är att bevaka och tillvarata personalens intressen, bland annat i fråga om anställningsförhållanden och lönevillkor. De är representerade i högskolestyrelsen och centrala samverkansgruppen. De kallas också till regelbundna informationstillfällen enligt medbestämmandelagen (MBL). Medlemmar i SULF vid KMH representeras av SACO-S. Lokala fackklubbar och fackliga företrädare vid KMH Lärarförbundet Lokalt ombud SEKO-Civil Stockholm 10 Erik Lanninger Klubb Högskolor och Kultur (HÖK) Kontaktombud Fackförbundet ST ordförande vice ordförande sekreterare kassör studieorganisatör SACO-S-föreningen ordförande vice ordförande sekreterare ledamöter Faustino Fernandez Ingrid Tillberg Magnus Lindström Kolterud Kenneth Jansson Elise Haataja Lars Lindborg Maria Pemsel Eva Wedin Kjell Perder Lars Ekström Jonas Norén Ronny Lindeborg Ulf Söderberg Friskvård och sjukvård Friskvård För att underlätta för dig som är anställd på KMH att kunna motionera arrangerar Friskvårdsgruppen olika typer av gemensamma regelbundna aktiviteter. Vi har bland annat simning, gympa, styrketräning, stavgång och massage. Läsårets friskvårdserbjudanden finns på Vill du veta mer om Friskvårdsgruppens aktiviteter eller har andra frågor om friskvård: ring Personalavdelningen på tel Företagshälsovård Fr.o.m. 1 juli 2012 anlitar KMH Feelgood Företagshälsovård. Till företagshälsovården vänder du dig för arbetsrelaterade frågor, arbetsmiljöfrågor, samtalsstöd och telefonrådgivning m.m. Kontakta företagshälsovården Feelgood Stockholm City Grev Turegatan 34, Stockholm Tel. vx Öppettider: mån-fre kl 08:00-17:00 Växeln öppen 08:00-16:30. Övrig tid tfnsvarare. epost Återbud: Sjukvårds- och läkemedelskostnader Som anställd kan du få tillbaka en del av sjukvårdskostnaden när du besöker annan läkare eller sjukgymnast samt för receptbelagda läkemedel. För att du ska få ersättning ska blanketten kostnadsersättning sjukvård fyllas i. Originalkvitton och kopia på stämplat högkostnadskort bifogas och allt lämnas till Ekonomiavdelningen. Förutsättningen är att vårdgivaren är ansluten till försäkringskassan. Ersättningarna är skattepliktiga. Se vidare

11 Arbetsmiljö Alla anställda vid KMH har ett ansvar för arbetsmiljön genom att t.ex. följa skyddsföreskrifter och att påpeka risker eller brister i arbetsmiljön till sin närmaste chef. Se Arbetsmiljökommittén Arbetsmiljökommittén övervakar och driver på arbetsmiljöarbetet. Erik Holmstedt, tel , är ansvarig för brandskydd och säkerhetsfrågor vad gäller arbetsmiljön. Sekreterare i arbetsmiljökommittén är Magnus Dyberg, tel Arbetsmiljögruppen På epostadressen når du Arbetsmiljögruppen. Den är ett komplement till Arbetsmiljökommittén och en stödfunktion som fångar upp ärenden av enklare karaktär som i dagsläget inte har en tydlig mottagare men är viktiga för den upplevda arbetsmiljön. Skyddsombud Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet samordnar deras verksamhet. Se Huvudskyddsombud: Peter Holmberg, tel För ytterligare information i arbetsmiljöfrågor, kontakta Magnus Dyberg, sekreterare i arbetsmiljökommittén. tel

12 Lönefrågor Hur fastställs min lön? Vid nyanställning fastställs lönen av rektor efter kontakt mellan prefekt/chef och personalchef, efter det att förhandling skett mellan prefekt/chef och den anställde. Frågan ska också behandlas centralt mellan arbetsgivaren och respektive facklig organisation innan lönen slutgiltigt fastställs. Lönerevision sker i stort sett årligen. Löner och arvoden vart går de? För den som har personkonto i Nordea går utbetalningen automatiskt dit. Om lönen ska betalas till annat konto, ska man göra en anmälan hos Nordea. Blankett för överföringsuppdrag finns på Blanketten finns också på Ekonomiavdelningen och hos institutionssekreterarna. Den ska vara Nordea tillhanda senast tio bankdagar före lönedatum. Om inget av ovanstående gäller, betalas lönen ut via utbetalningskort. Löner och arvoden när betalas de ut? Löner och arvoden betalas ut på bestämda datum. På finns en lista över utbetalningsdagar och en förteckning över de dagar då anmälan om ersättning senast ska vara inlämnad. Listan finns också tillgänglig på Ekonomiavdelningen och hos institutionssekreterarna. Normalutbetalningstillfället för lön, arvoden och reseräkningar är den 25:e. Reseräkningar och studentarvoden betalas ut vid ytterligare ett tillfälle i månaden, normalt den 10:e. Timavlönade lärare För att få betalt för arbetade timmar ska blanketten Arvode timlärare fyllas i. Blanketten finns på och hos institutionssekreterarna. Blanketten lämnas sedan ifylld och underskriven till dem. För att säkert få lön vid närmaste ordinarie utbetalningstillfälle (den 25:e i månaden som grundregel) ska man ha lämnat in blanketten senast den tredje vardagen i samma månad som utbetalningen ska ske. Exempel: Du har arbetat X timmar i september. Arvodesblanketten lämnas senast den tredje oktober till institutionssekreterarna. Utbetalning sker den 25 oktober. 12

13 Ekonomihantering Kostnads- och reseersättningar Om du lagt ut egna pengar för KMH:s räkning måste utlägget verifieras med kvitton som visar: - Säljarens namn och organisationsnummer - Vad som köpts - Datum för köpet - Totalbelopp - Moms Särskilda blanketter för kostnadsoch reseersättningar finns på och på Ekonomiavdelningen. Ifylld blankett lämnas till institutionssekreterarna om du är lärare. Förvaltningspersonal ska skaffa attest hos avdelningschef eller annan attestansvarig och sedan lämna räkningen till Ekonomiavdelningen. Kostnadsersättningar betalas normalt ut en gång per vecka. Tjänsteresa På kan du läsa hur tjänsteresor beställs och redovisas. Dokumentet finns också på papper hos institutionssekreterarna och på Ekonomiavdelningen. Reseräkningar betalas ut i samband med lönekörningen. Fakturahantering KMH:s faktureringsadress är: Kungl. Musikhögskolan FE Strömsund Adressen ska även omfatta en kod för beställarreferens. Koden erhålls av den som är betalningsansvarig för köpt vara/tjänst. Se vidare angående fakturahantering eller andra frågor inom ekonomiområdet. Upphandling Rätten att köpa in varor och tjänster är samlad på ett mindre antal personer med särskilda ansvar för olika inköpsområden detta både för att kunna följa Lagen om offentlig upphandling och för att kunna dra fördel av befintliga statliga ramavtal. All upphandling ska ske i överensstämmelse med rektorsbeslut C 2009:34. Detta gäller också upphandling av konsulttjänster. För frågor om upphandling, kontakta: Erik Holmstedt, Kontakta Ekonomiavdelningen Använd Ekonomiavdelningens postfack i F-huset (märkt Ekonomi ) eller skicka e-post till respektive handläggare. Det finns också en gemensam e-postadress, som läses även om en viss handläggare är frånvarande. Marianne Eklundh, ekonomichef Marita Sjöström, lönesekreterare Mona Dogra, löneassistent Elise Haataja, ekonomisekreterare Ylva Lindström, ekonomiassistent

14 KMH:s läsår För läsåret 2012/13 gäller följande terminstider: Höstterminen: Vårterminen: Ett läsår omfattar 40 veckor och innehåller följande: Introduktionsveckan För nya studenter. Inleder läsåret. Periodveckor Veckor med schemalagda kurser: både kollektiva (grupper) och kurser med enskild undervisning. Intensivveckor Fyra enstaka veckor mellan perioderna, för produktioner, projekt och intensivkurser. Examinationsveckor Veckor i slutet av varje termin som är reserverade för examination. Kalendrar på webben och i datorn KMH:s officiella kalendrar publiceras som ical-kalender. Du som använder MacOSX och kalenderprogrammet ical kan prenumerera på det direkt i din dator och därmed synkronisera med dina egna ical-kalendrar. Det finns en rad kalendrar som du kan prenumerera på: KMH Kalendarium är en översikt över större händelser på skolan: sammanträden, viktiga datum, projektdagar osv. En schematisk kortversion av kalendariet är KMH:s läsårsplan - se bild på nästa sida! KMH-vecka talar om ifall en viss kalendervecka har ett särskilt tema, t.ex. intensivvecka, antagningsprov, examinationsvecka etc. Helgdagar anger svenska helgdagar som inte återges i vissa kalendrar. Konserter i KMH:s regi Flera institutioner använder dessutom egna gruppkalendrar. Kontakta respektive prefekt för mer information. Prenumerera på ical-kalendrar (Mac) Följ instruktionerna på För mer information om kalendrarna, kontakta Kommunikationsavdelningen. Läsårsplan På sidan till höger finns en kopia av årets läsårsplan. Uppdaterad version kan laddas ner från 14

15 Studieveckor och ramtider 2012/2013 Vecka Datum Studievecka Kalenderinfo Större produktioner aug Personalinternat 23-24/ aug Introduktionsvecka 36 3 sep Terminsstart HT sep sep Stråkorkester, Serenadensemble sep 40 1 okt 41 8 okt Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester okt okt Slagverksensemble okt 45 5 nov Stora brasset nov nov Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester nov 49 3 dec Folkmusikinstitutionens julkonsert dec dec dec Självstudier 1 31 dec Självstudier 2 7 jan KMH Symfoniska blåsorkester 3 14 jan Examinationsvecka HT slut 20/ jan Terminsstart VT 5 28 jan 6 4 feb Kom&Hör 7 11 feb Stråkorkester/Serenadensemble 8 18 feb 9 25 feb Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester 10 4 mars mars Antagningsprov konstnärliga utbildningar mars mars tor: Självstudier fre: Långfredag 14 1 april tis: Självstudier mån: Annandag Påsk 15 8 april LÅT! april ljudoljud april Intensivvecka KMH Symfoniorkester april 19 6 maj tor: Kristi Himmelfärds dag maj New Sound Made, Stora brasset maj maj 23 3 juni Examinationsvecka tor: Nationaldagen, VT slut 9/ juni Antagningsprov lärarutbildningar 15

16 Kommunikation inom KMH En stor del av det vi alla gör på KMH består av kommunikation och information i olika riktningar: mellan studenter, lärare, administratörer, teknik- och servicepersonal och omvärlden. Vi har därför alla på olika sätt ansvar för att kommunikationen och informationen är korrekt och relevant når fram till rätt mottagare vid rätt tillfälle och att den inte i onödan bidrar till ett distraherande informationsbrus. De viktigaste kanalerna för information är de regelbundna möten som sker i mindre grupper i direkt anslutning till utbildningen: mellan student och mentor, i ämnesgrupper och institutionskollegier, i studentkårsarbetet, i olika projekt- och arbetsgrupper etc. Till detta kommer större informationsmöten. Det du framförallt behöver veta finns samlat i den här personalguiden. Den kompletteras med både aktuell information och mera långsiktigt referensmaterial på Epost Alla anställda och studenter ska använda KMHepostkonto i all kommunikation som gäller KMH:s verksamhet, och förväntas ta del av meddelanden som skickas ut via epostlistorna respektive Du kan enkelt läsa din epost varifrån som helst i världen med hjälp av webmail. Länk till webmail finns i vänstermenyn på Logga in med din epostadress och det personliga lösenord som du erhållit av Servicecentrum. Inloggningsuppgifterna till ditt epostkonto ger dig även tillgång till personliga tjänster på de interna webbsidorna. Intern webb: På hittar du bland annat KMH idag med upplysningar om dagens schemaändringar, gästlärarbesök och evenemang. Du hittar där också protokoll, blanketter och annat som du har stor nytta av. Det är på som du når din epost via webmail, helpdesk, virtuella rum och bibliotekskataloger m.m. Se under respektive rubrik. Extern webb: KMH:s externa webb är vårt skyltfönster för allmänheten och en kanal för marknadsföring av utbildningar och evenemang. Sociala media KMH är idag i första hand aktivt på Facebook, både i form av en officiell sida: och genom ett antal öppna grupper för studentgrupper, projekt etc. KMH har också en Youtubekanal: KMH:s virtuella rum KMH:s virtuella rum (uppbyggt i lärplattformen Moodle ) är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens webbsidor (ibland kallat Webb 2.0) där användare tillsammans fyller på innehållet i ett förprogrammerat ramverk. Här finns bl.a. tillgång till diskussionsforum, kursmaterial, uppgiftsinlämning, digital portfolio, filarkiv, databaser, chat och blogg På finns en snabbguide. KMH idag Dagsaktuell gemensam KMH-information, KMH idag finns på storbildsskärm i A-husets entré. Samma information visas på internwebbens startsida 16

17 Nyhetsbrev och magasin Kommunikationsavdelningen producerar ett digitalt internt nyhetsbrev för studenter och anställda, normalt varje eller varannan måndag. Två gånger om året ger KMH också ut en tryckt publikation, magasin:kmh, som sammanfattar viktigare KMH-händelser. Övriga publikationer Kommunikationsavdelningen ansvarar också för produktionen av ett antal övriga publikationer, däribland utbildningskatalog, presentationsbroschyrer, årsredovisning, konsert- och konferensprogram m.m. KMH:s konserter och öppna seminarier På ovanstående webbsidor finns program för den närmaste periodens konserter och seminarier. I trappan vid A-husets huvudentré finns även en särskild anslagstavla för aktuella konserter och öppna seminarier i KMH:s regi. Här kan du också hämta en kopia av KMH:s konsertkalendarium. Ämnesinformation Enskilda institutioner, ämnen och ensembler informerar om sina verksamheter på respektive institutions webbplats samt på anslagstavlor på olika platser i huset. Studentkårsinformation Studentkåren nås via och en anslagstavla i Ljusgården bredvid Servicecentrum. Externa konserter, kurser, projekt m.m. Anslås i första hand av arrangörer själva i A-huset innanför Ljusgården (på väg mot studiokorridoren och Stora/Lilla salen) eller marknadsförs via studentkåren KMS. Postfack I Ljusgården i A-huset har personal och studenter egna postfack. Den personal som har tjänsterum i F-huset har sina postfack där. Kontakta Kommunikationsavdelningen Måns Tengnér, kommunikationschef , Sissel Behring, producent , Jonas Norén, grafisk formgivare Christina Hedlund, informatör Claes Nordling, webbredaktör Post och diarium Inkommande post All post till KMH räknas som officiell skrivelse och ska därför alltid först gå via registrator på rektors kansli för diarieföring. (Det finns även en särskild brevlåda vid Servicecentrum.) Detta gäller även om brevet är adresserat direkt till dig. Om du får post som inte har diariestämplats ska du lämna den till rektors kansli. Utgående post Lämna utgående post till Servicecentrum eller i korgen Utgående post i F-huset. Breven ska märkas med lappar som anger vilken avdelning/ institution posten skickas från, och om den ska gå med A- eller B-post. Tänk på att ett stort kuvert (C4) med ett A4-papper väger över 20 gram. Välj hellre C5-kuvert, det ger lägre portokostnad! 17

18 IT vid KMH För att kunna utnyttja KMH:s IT-resurser behöver du ett användarkonto, som du får när du påbörjar din anställning. I samband med att du erhåller användarkontot skriver du också under en ansvarsförbindelse där du binder dig för att följa KMH:s regler för datoranvändning, samt ger din tillåtelse för KMH att lagra dina personuppgifter i interna register. Operativsystem KMH använder huvudsakligen Mac OS X som operativsystem. Ambitionen är att samtliga ITtjänster ska vara plattformsoberoende och externt tillgängliga vid användning av olika typer av datorer såsom Mac/pc/Windows/Linux. Användning av datorer Anställda och studenter med tillgång till passerkort har rätt att nyttja de tillgängliga publika datorer, som finns utplacerade i lokalerna, merparten i Ljusgården. De publika datorerna är till för att utföra enklare kontorsgöromål som att läsa epost, boka övningsrum etc. Datorsalar i E-huset Datorsalen E414 och E416 är tillgängliga för samtliga KMH-studenter och anställda, och har programvara för musikproduktion, notskrivning och ordbehandling. I de flesta fall finns även möjlighet att utnyttja lediga datorer när lektioner pågår. Övriga datorsalar är helt dedikerade för MoM-institutionen. I datorsalarna finns anslag med regler för användning av KMH:s studentdatorer. Behöver du support i datorsalarna så kontaktar du Stefan Ringbom, tel , (för övrig IT-support, se nedan). Användarkonto I och med att du har ett användarkonto får du tillgång till hemkatalog, epost, utskriftssystemet, personlig kalender med mera. Användarkontot autentiserar dig till KMH:s olika IT-tjänster. Inloggning sker alltid med din epostadress och tilldelat lösenord. Föreskrifter för IT-användning ska följas (se vidare på Nätverket På KMH finns ett fast och ett trådlöst nätverk. De publika datorerna är kopplade till det fasta nätverket. Det trådlösa nätverket är till för den som använder privata datorer. Du ansvarar själv för att säkerhetskopiera dina filer som sparas i din dator eller i din hemkatalog. Inom KMH finns även trådlöst nätverk. I helpdesk finns instruktioner för att ansluta trådlösa nätverk (se avsnitt IT-support, nedan). IT-support För KMH:s IT-support används helpdesk. Helpdesk nås antingen direkt genom helpdesk.kmh.se eller via och länken helpdesk. Du loggar alltid in med din epostadress och ditt lösenord för att anmäla ditt ärende. Via helpdesk finns färdiga FAQ för de vanligaste felen och frågorna. Dessa finns även publicerade under KMH ger support endast för Om du har frågor som rör datorsalarna kan högskolans hård- och mjukvara och IT-stöd är inte erhållas ersättningsskyldig av Stefan Ringbom för (sitter privat under kontorstid hård- eller i rum mjukvara. E409). Epost: På KMH:s kmh.se, datorer tel får ingen 25 24, privat mjukvara installeras. Om program saknas i datorerna - kontakta IT-avdelningen. 18

19 Servicecentrum I Servicecentrum, i A-husets ljusgård, kvitterar du ut nycklar, passerkort och inloggningsuppgifter för användarkonto. I Servicecentrum kan du även låna musikinstrument och ljudutrustning, förstärkare och mindre PA-anläggning. Visst utbud av kontorsmateriel kan kvitteras ut; debiteras din institution eller förvaltningsavdelning. Förutom att ge service över disk arbetar personalen vid Servicecentrum även som tekniker vid konserter och olika projekt samt med sedvanliga vaktmästeriuppgifter. Passerkort och nycklar När dina personuppgifter registrerats fotograferar du dig vid Servicecentrum. När fotografi finns tillverkas ditt personliga passerkort. Passerkortet fungerar som: ID-kort inom KMH och dess lokaler Elektronisk nyckel till KMH:s utrymmen Lånekort i biblioteket och Servicecentrum Utskrifter/kopiering/skanning (se nedan) När du vistas inom KMH:s lokaler är du skyldig att bära ditt passerkort väl synligt. Placera gärna passerkortet i en korthållare. En sådan kan du hämta i Servicecentrum. Kravet på legitimering med passerkortet är en säkerhetsåtgärd då KMH har drabbats av stölder av musikinstrument och datorer. Det är inte tillåtet att låna ut sitt kort. Upphittat kort inlämnas till Servicecentrum. Om du tappar bort ditt eget kort gör du omgående en anmälan till Servicecentrum. För att få kortet ersatt kommer du att debiteras en avgift på 50 kr. Om du behöver andra nycklar än passerkortet kvitteras dessa ut hos Servicecentrum. För borttappade nycklar gäller en avgift på 100 kr. Kontakta Servicecentrum Öppettider: vardagar 08:00-21:30 (stängt för morgonmöte 09:30-10:00), lör-sön 09:15-18:30. tel el Telefoner KMH:s anställda nås säkrast med epost, annars på fast telefonanknytning (knuten till växel via Stockholms universitets växel), via tjänstemobil alt. privat mobil som enligt överenskommelse med prefekt/chef används i tjänsten. Individuella kontaktnummer finns under respektive enhet på Beslut, beställning och uppsägning av fasta respektive mobila tjänsteabonnemang fattas av prefekt/chef för berörd institution eller förvaltningsavdelning. Beställning och uppsägning utförs därefter av IT-avdelningen. Prefekt/chef ansvarar för att säkerställa interna rutiner så att byte av telefonnummer eller andra kontaktuppgifter i tjänsten meddelas Kommunikationsavdelningen för uppdatering på och i telefonväxelns hänvisningsregister. Kopiering och repro Du kan skriva ut på alla skrivare som är anslutna till KMH:s nätverk. Du använder passerkortet för att skriva ut och hämta utskriften från vald skrivare. Kostnaderna belastar din institution/avdelning. Större utskriftsmängder och kvalitetsutskrifter utförs av Repro bredvid Servicecentrum, som fungerar som KMH:s tryckeri. Där kan du även få hjälp med laminering, olika former av inbindning och med färgkopiering. Vid sådan kopiering behövs skriftligt tillstånd från respektive prefekt/chef. Beställning sker via Servicecentrum i fråga om större upplagor bör det ske en vecka i förväg. Repro debiterar dina beställningar direkt från avdelningens/institutionens utskriftskonto. Studenternas utskrifter/kopiering är avgiftsbelagd. Kontakta Repro Öppet vardagar kl. 10:00-12:

20 KMH:s lokaler Merparten av undervisningen bedrivs vid Valhallavägen. Det är också här du hittar den centrala förvaltningen. För att hitta rätt lokal i A- och E-husen har du hjälp av rumsnamnet som består av en bokstavs- och sifferkombination. Bokstaven anger byggnad, siffran var i huset rummet finns. Ljusgårdens nedre plan räknas som våning 3. Gamla hus rivs, ett helt nytt hus börjar byggas Under läsåret räknar vi med att bygget av helt nya lokaler för KMH ska komma igång. De nya husen kommer att ligga nedanför A-huset och ända bort mot Lidingövägen. De tidigare B-, C- och D-husen har tömts och kommer att rivas. En hel del byggstök får vi alltså räkna med på området. Vi som ansvarar för detta gör allt vad vi kan för att verksamheten under tiden ska kunna fortgå utan allvarligare störningar. Inte bara Valhallavägen Runt om i Stockholmsområdet finns också verksamheter som hör till KMH. Vid Edsbergs slott i Sollentuna finns utbildning med tonvikt på klassisk kammarmusik för stråkmusiker (utom kontrabas) och pianister. KMH bedriver också ett flerårigt samarbete med Botkyrka kommun sydväst om Stockholm. Där ingår bl.a. att gemensamt ansvara för en yrkesförberedande musikutbildning (YMU). Matställen och lunchrum I A-husets ljusgård finns KMH:s café som även har en enklare matservering. Se nedan! I KMH:s omgivningar finns ett antal lunchserveringar och restauranger. Några tips: Gymnastik- och idrottshögskolan (över bron på andra sidan Lidingövägen), Sushi Solen (i Svea torn), Café L21 (Löjtnantsgatan 21, F-huset), Sushi Dosanko och Spice of India (båda på Sturegatan nära Valhallavägen), Café Dell Re (i gångtunneln till tunnelbanan). Mikrovågsugnar för medhavd mat finns i A- husets personalrum A388 och i F-husets pentryn. KMH:s café i Ljusgården serverar kaffe, té, smörgåsar, sallader och enklare varmrätter. Öppettider: Måndag-fredag 09:00-15:30 Caféet tar emot mindre beställningar av enklare förtäring, kaffe och kaka, till möten etc. Beställning tas emot senast två dagar i förväg. Kontakta caféets personal direkt för mer information. Rökning är förbjuden inomhus i samtliga KMH:s lokaler. 20

21 Hus A Huvudentré (A 4) med Ljusgården. Undervisningssalar, övningsrum. Konsertsalar: Stora salen, Lilla salen KMH:s Café, Servicecentrum, studentkårsexpedition Hus E Bibliotek, datorsalar, musikpedagogisk forskning. F Entré Hus F Porttelefon eller kod Löjtnantsgatan 21 Hus F Ingång med passerkort Högskolans förvaltning: A8 Rektor, Studiecentrum, förvaltningschef, prefekter och studierektorer, Kommunikationsavdelningen m.m. A6 Godsmottagning (Omflyttningar kommer att ske under hösten 2012: vissa funktioner i förvaltningen kommer att flytta till A-husets norra del.) A1 A2 Entré Konsertsalar A4 A B3 A5 Huvudentré Valhallavägen 105 E Lidingövägen B2 B B1 Valhallavägen Öppettider Aktuell information om öppettider: Öppettiderna för anställda och studenter varierar beroende på lokal och verksamhet och kan förändras över året. Begränsat öppethållande vid större helger och sommartid. För samtliga ingångar utom huvudentré (A4) krävs passerkort. A-husets konsertentré (A2) är öppen erforderlig tid vid konserter och andra offentliga evenemang. När lokalerna är stängda är de både låsta och larmade. För att inte riskera att utlösa falsklarm måste du alltså lämna KMH:s lokaler i tid före stängningsdags. OBS! Att utlösa falsklarm utan giltig orsak medför att du själv får stå för kostnaderna för utryckningen! 21

22 Bokning av lokaler Grundbokning Utgångspunkten för all lokalbokning är lärarnas behov av undervisningslokaler. Detta blir i sin tur underlaget för kollektivschemat och schemat för den individuella undervisningen. Observera att grundbokningen inte gäller under intensivveckor och övningsveckor! Om du behöver ett rum under dessa veckor måste du därför göra en särskild bokning enligt nedan. Bokning för tillfälliga lokalbehov Om du behöver göra en tilläggsbokning (för t.ex. dukning/förberedelse, igentagning av undervisning, möte el. dyl.) måste du göra en särskild beställning. Detta kan göras på följande sätt: via epost: via telefon Ange förutom personuppgifter, tid och lokalönskemål anledningen till att du behöver lokalen. Beställningen måste göras senast 3 vardagar före bokningstillfället. Studenterna kan boka övningsrum on-line, och även för personalen kan nya rutiner komma att införas under läsåret. Studenterna kan boka övningsrum on-line, och även för personalen kan nya rutiner komma att införas under läsåret. Lärare som inte har eget arbetsrum har tillgång till arbetsplats i A-husets personalrum (A 388) med telefon och dator (med möjlighet att använda såväl epost som internet och utnyttja KMH:s nätverk. KMH:s anställda har också tillgång till publika datorer och datorsalar (se sid. 18, IT vid KMH). Antagningsprovsveckor Under de veckor på vårterminen då antagningsproven pågår behövs alla lokaler för proven. Därför kan du inte göra några lokalbokningar på sedvanligt sätt, och det bedrivs heller ingen undervisning i KMH:s lokaler under dessa perioder (för konstnärliga utbildningar vecka 11, för lärarutbildningar vecka 24 efter läsårets slut). Uthyrning av lokaler KMH hyr också ut lokaler till externa intressenter. Ansvarig för uthyrningar är Elsy-Marie Tysk, chef för Serviceavdelningen, Extra städning Lokalvården utför på begäran extra städning av arbetsrum, bl a vid semester. Meddela föreståndare Eeva Hjelt antingen per epost eller med en lapp i hennes fack. Kravet är att så mycket som möjligt är undanplockat. Om du har några önskemål om Tillfälliga teknisk arbetsrum utrustning och/eller särskild service - kom ihåg att ange det när du bokar lokal! 22

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA)

Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) Kansli för UF-nämnden: Bereda, utreda och föredra ärenden Protokoll, dokumentation, kallelser Ordning och reda, regelverk, rättssäkerhet Omvärldsbevakning,

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2011/2012 2011-10-07

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2011/2012 2011-10-07 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2011/2012 2011-10-07 Innehåll Det här är Kungl. Musikhögskolan i Stockholm... 3 Kurs, program och examen... 3 Studierådgivning och studieadministration...5

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Flytthandbok 2016 Kungl. Musikhögskolan

Flytthandbok 2016 Kungl. Musikhögskolan Bokning av utrustning Utrustning bokas för perioden: Hämtas ut klockan: Utrustning Återlämnas klockan: Flytthandbok 2016 Kungl. Musikhögskolan Flytt från Lidingövägen 12, Löjtnantsgatan 17 och 21 samt

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm REVIDERAT BESLUT 2014-06-13 Dnr 11/431 Högskolestyrelsen Handläggare: Peter Liljenstolpe Förvaltningschef, FD ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Med stöd av Högskoleförordningen (HF) fastställd

Läs mer

Högskoleledning CF-P / Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola

Högskoleledning CF-P / Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning CF-P 1.3.4 68/11 2011-06-22 1 (5) Handläggare Marie Eriksson Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola 1 Inledning Avtalet sluts med stöd av 2 kap 2 Villkorsavtalet samt

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support- KTH Entré... 2 KTH Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 KTH Bilda... 5 Trådlöst nätverk- eduroam... 6 E-post... 6

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Stockholms konstnärliga högskola

Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Stockholms konstnärliga högskola 1/5 2014-12-11 Dnr 1349/1.2.3 /2014 Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Stockholms konstnärliga högskola 1. Bakgrund Fördelningen av årsarbetstiden för lärare ska fastställas i lokalt kollektivavtal.

Läs mer

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan 1 (7) Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan Detta dokument utgör Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning och fastställdes av rektor 2012-10-09. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

VIKTIG INFORMATION!!!

VIKTIG INFORMATION!!! VIKTIG INFORMATION!!! Läs noga igenom bifogad information! Skriv på den bifogade ansvarsförbindelsen och skicka denna till IT-avdelningen. När behörig personal erhållit den påskrivna ansvarsförbindelsen

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Mall för KMH:s kursguide

Mall för KMH:s kursguide Förslag/Beslut 2014-09-04 UF-nämnden Charlotte Göransson Utbildningshandläggare (UFA) 1(1) Mall för KMH:s kursguide UF-nämnden har tidigare fattat beslut om Handläggningsordning för kursoch utbildningsplaner

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet

Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp, Umeå universitet Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enheten för fysioterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.umu.se Sid 1 (5) Välkommen till kursen Fysioterapi: Klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Innehållsförteckning 1 (11)

Innehållsförteckning 1 (11) Innehållsförteckning Datorsupport för Studenter på KTH... 2 KTH IT-Support och KTH Entré... 2 KTH:s Användarkonto... 3 KTH:s Inloggningstjänst... 3 Personlig Meny och Tjänster... 4 Trådlöst nätverk- eduroam...

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-01-19 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 5 Planeringar, uppgifter och resultat... 5 Aktuellt... 7 Nyheter... 7 Kalender...

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer