EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2002) 341 slutlig 2002/0136 (CNS) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar Förslag till RÅDETS BESLUT om att inrätta ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (framlagt av kommissionen)

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar Förslag till RÅDETS BESLUT om att inrätta ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Inledning Social dialog för bättre styrelseformer Bättre samråd med arbetsmarknadens parter En mer synlig social dialog Stärka arbetsmarknadsparternas roll På EU-nivå På nationell nivå På lokal nivå I företagen Den sociala dialogen - en drivkraft för ekonomisk och social modernisering Att strukturera trepartssamrådet Stärka arbetsmarknadsparternas engagemang i de olika delarna av Lissabonstrategin Bredda och berika den sociala dialogen Stärka förhandlingarnas ställning och bredda dem Den sociala dialogen på branschnivå Den branschövergripande sociala dialogen Bättre uppföljning och tillämpning Riktlinjer och handlingsramar Avtal enligt artikel Social dialog och utvidgningen - en avgörande fråga för unionen Stärka den sociala dialogen och dess aktörer Utveckla den sociala dialogens roll i föranslutningsstrategin Anpassa befintliga strukturer

3 4. Den sociala dialogens internationella dimension Bilaterala och regionala förbindelser Multilaterala förbindelser Bilagor FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om att inrätta ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning

4 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar Sammanfattning Social dialog och goda relationer mellan arbetsmarknadens parter står i centrum för den europeiska sociala modellen. Vid Europeiska rådets möten i Laeken och Barcelona, liksom vid de socialpolitiska toppmöten som föregick dem, betonade stats- och regeringscheferna, arbetsmarknadens parter och kommissionen vikten av social dialog på alla nivåer för att främja modernisering och förändringar såväl inom unionen som i kandidatländerna. Enligt fördraget skall kommissionen främja och stödja den sociala dialogen på EU-nivå. I det här meddelandet utvecklar kommissionen sina synpunkter på den sociala dialogens framtid, både som en nyckelfaktor för bättre styrelseformer i en utvidgad union och som en drivkraft för ekonomiska och sociala reformer. I meddelandet presenteras konkreta åtgärder som syftar till att stärka olika former av social dialog på alla nivåer. Denna syn på den sociala dialogen grundas på arbetsmarknadsparternas förklaring till Europeiska rådet i Laeken och på diskussionerna i högnivågruppen för arbetsmarknadsrelationer. 1. Den sociala dialogen är en drivkraft för framgångsrika ekonomiska och sociala reformer. I Lissabonstrategin understryks dialogens betydelse när det gäller att ta sig an de avgörande utmaningar som EU står inför, t. ex. att höja kompetens- och kvalifikationsnivån, modernisera arbetets organisation, främja lika möjligheter och mångfald, samt utveckla åtgärder för aktivt åldrande. Förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är det bästa sättet att föra utvecklingen framåt i fråga om modernisering och hantering av förändringar. I detta meddelande uppmanas arbetsmarknadens parter i EU att vidareutveckla sin självständiga dialog och upprätta gemensamma arbetsprogram. Denna aspekt framhölls i Laekenförklaringen som fick stats- och regeringschefernas stöd vid Europeiska rådets möte i Barcelona. uppmanas arbetsmarknadens parter att följa uppmaningen från Europeiska rådet i Barcelona och lämna in en årsrapport om sina insatser. stöds ett starkare samråd mellan arbetsmarknadens parter och EU:s institutioner om ekonomisk och social politik. Ett nytt "socialt trepartstoppmöte" föreslås, där arbetsmarknadsparternas ansträngningar för att genomföra Lissabonstrategin skall sammanstråla. uttrycker kommissionen sin önskan att stärka arbetsmarknadsparternas engagemang i de öppna samordningsförfarandena. Detta skall bl. a. ske genom att man rådfrågar arbetsmarknadens parter innan förslaget till riktlinjer för sysselsättningen utarbetas, så att parterna kan bidra till arbetet på ett bättre sätt. 4

5 uppmanar kommissionen till en ökning av det tekniska stöd som erbjuds arbetsmarknadens parter, för att de skall kunna rapportera om tillämpningen av riktlinjerna för sysselsättningen. 2. För att förbättra styrelseformerna i den utvidgade unionen måste alla aktörer engagera sig både i beslutsfattande och tillämpning. Arbetsmarknadens parter har en unik ställning inom det civila samhället, eftersom de har det bästa läget för att ta itu med arbetslivsfrågor och kan sluta bindande avtal. För att främja den sociala dialogens roll bland EU:s styrelseformer, för att stärka kopplingen mellan nationell nivå och EU-nivå, och för att öka kunskapen om resultaten av den sociala dialogen på EU-nivå, särskilt inför utvidgningen, innehåller detta meddelande ett brett spektrum av konkreta förslag: En EU-konferens om social dialog skall anordnas. Nationella rundabordskonferenser skall genomföras. Samrådet med arbetsmarknadens parter om EU-initiativ skall förbättras, för att höja kvaliteten på EU:s lagstiftning och se till att den uppfyller alla berörda parters behov. 3. Att förbereda utvidgningen. I meddelandet understryks den vitala roll som den sociala dialogen i kandidatländerna har att spela, liksom bristerna i dialogen i dessa länder. Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts med stöd från EU:s program och initiativ. Mycket återstår dock att göra för att bygga upp arbetsmarknadsparternas kapacitet och engagera dem i anslutningsprocessen. I meddelandet beskrivs pågående och nya åtgärder som kan stödja denna utveckling. 5

6 INLEDNING Den sociala dialogen anses som en grundläggande del av den europeiska samhälls- och utvecklingsmodellen, tillsammans med ett gott socialt skydd, investeringar i utbildning och kvalifikationer, samt reformer för en mer dynamisk ekonomi 1. Att den sociala dialogen fått denna betydelse beror på att den är både unik och oersättlig. Arbetsmarknadens parter är direkta företrädare för sina respektive intressegrupper och kan diskutera konkreta arbetslivsfrågor. Dessa frågor kan gälla allt från arbetsvillkor till fortbildning eller lönesättning. Dessutom kan parterna på eget initiativ ta upp avtalsförhandlingar i alla dessa frågor. Den här situationen har sitt ursprung i Europas historia. Den är ett av unionens särdrag jämfört med de flesta andra regioner i världen. Detta innebär att den sociala dialogen, som är olika utformad i olika medlemsstater, ingår såväl i de demokratiska styrelseformerna som i den ekonomiska och sociala moderniseringen. Dagordningen för denna modernisering under det här decenniet har fastställts i Lissabonstrategin. Om de strategiska mål som fastställdes i Lissabon, nämligen full sysselsättning och en stärkt social sammanhållning, skall kunna uppnås beror i stor utsträckning på de insatser som arbetsmarknadens parter gör på alla nivåer. Arbetsmarknadsparterna har de bästa förutsättningarna för att kunna ta itu med kärnfrågan i Lissabonstrategin - positiv hantering av förändringar. Syftet är att kunna förena den flexibilitet som är oundgänglig för företagen med den trygghet som är nödvändig för arbetstagarna, särskilt när viktiga omstruktureringar i näringslivet måste genomföras. En ambitiös och aktiv social dialog bör spela en central roll för hur vi reagerar på dessa utmaningar. Den sociala dialogen är dels en flexibel och effektiv anpassningsmetod genom vilken man kan undvika konflikter, dels ett sätt att överkomma hindren för moderniseringen. Därför uppmanade Europeiska rådet vid sitt möte i Barcelona i mars 2002 arbetsmarknadens parter att agera inom sina respektive branscher och geografiska områden för att uppnå dessa mål, bl. a. genom att ta fram ett flerårigt arbetsprogram. Den sociala dialogen har redan tidigare gett goda resultat: kollektiva förhandlingar på EU-nivå har lett fram till avtal om föräldraledighet, deltidsarbete, visstidsanställningar och distansarbete. Den bör nu breddas ytterligare genom ett ökat samråd om sysselsättning, ekonomisk politik och socialt skydd, och genom att man på nya sätt deltar i genomförandet av den ekonomiska och sociala reformstrategin, särskilt inom ramen för EU:s samordning av sysselsättningspolitiken. Genom att fungera som drivkraft för moderniseringen av EU:s ekonomi och den europeiska sociala modellen, kan den sociala dialogen hävda sin centrala och unika plats bland EU:s demokratiska styrelseformer. I vitboken om styrelseformerna i EU 2 fastslogs att arbetsmarknadens parter måste delta mer aktivt i beslutsprocessen inom unionen och dess institutioner, genom ett ökat samråd inom ramen för de bestämmelser som infördes i fördraget Detta är särskilt viktigt inför den nära förestående utvidgningen. I kandidatländerna har arbetsmarknadsparterna och den självständiga sociala dialogen en relativt svag ställning, särskilt på branschnivå. Detta kommer givetvis att påverka styrelseformerna i en framtida utvidgad union. Arbetsmarknadsparternas engagemang är också en logisk följd av meddelandet "Ett projekt för Europeiska unionen", där kommissionen konstaterade att en av de viktigaste uppgifterna 1 2 Slutsatserna från Europeiska rådets möte i Barcelona, punkt 22. KOM(2001) 428 slutlig 6

7 för EU är att konsolidera sin ekonomiska och sociala utvecklingsmodell för att säkerställa både välstånd och solidaritet. Dessa frågor är avgörande för Europa. Kommissionen är medveten om att den genom fördraget ålagts ett särskilt ansvar att lösa dem. Enligt fördraget skall kommissionen "främja samråd mellan arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå och ( ) vidta alla åtgärder som behövs för att underlätta dialogen mellan dem" 3. Det här meddelandet grundar sig på ingående diskussioner med såväl experter på arbetsmarknadsrelationer som med parterna själva, och på direkta bidrag från arbetsmarknadens parter inrättade kommissionen en högnivågrupp för arbetsmarknadsrelationer i samband med förändringar. Gruppen fick i uppdrag att undersöka vad som stod på spel och hur arbetsmarknadsrelationerna skulle kunna förnyas. Gruppen lämnade in sin rapport i februari I ett gemensamt debattinlägg som lades fram vid det socialpolitiska toppmötet i Laeken presenterade arbetsmarknadsparterna på EU-nivå ramen för en ny fas i den sociala dialogen. Denna ram gäller dels en rationalisering av samrådet, som skall ske inom ett nytt, enhetligt forum, nämligen det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning, och dels en fördjupning av den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter genom att man antar ett arbetsprogram. Den sociala dialogen på EU-nivå står vid ett vägskäl. Den har ett stort handlingsutrymme som ytterligare kommer att vidgas genom de insatser som kommer att behövas i samband med den nära förestående utvidgningen. Den sociala dialogen står för starka värderingar i fråga om deltagande och ansvar, som grundas på väl förankrade nationella traditioner. Den utgör en lämplig ram för att styra moderniseringen, även i kandidatländerna. För att den sociala dialogen skall kunna fullgöra sin uppgift på EU-nivå väl måste den dock bredda sin verksamhet, diversifiera sina arbetsmetoder och utnyttja alla möjligheter att sluta avtal. I det här meddelandet presenteras de olika vägar som skall leda till en stärkt social dialog i ett utvidgat EU. 1. SOCIAL DIALOG FÖR BÄTTRE STYRELSEFORMER Bland de olika aktörerna i det civila samhället har arbetsmarknadens parter en särskild uppgift och ett särskilt inflytande 4. Denna särställning beror på de frågor och de intressen som parterna företräder, som gäller arbetslivet. Arbetsvillkor, lönesättning, fortbildning (bl. a. avseende ny teknik), och hur arbetet skall organiseras och arbetstiden förläggas för att nå balans mellan flexibilitet och trygghet är några av de frågor som arbetsmarknadens parter, i egenskap av företrädare för arbetstagare och arbetsgivare, har legitimitet att diskutera. I och med genomförandet av Lissabonstrategin, som grundas på en integrerad dagordning för ekonomisk och social politik, kommer de frågor som parterna har ett specifikt ansvar för att bli fler och förnyas. I fördraget erkänns dessutom arbetsmarknadsparternas möjlighet att inleda en verkligt självständig social dialog, dvs. oberoende förhandlingar om avtal som, sedan de slutits, blir rättsligt bindande. Det är denna möjlighet att sluta avtal som ger den sociala dialogen dess särställning. Arbetsmarknadens parter kan också begära att få uppdraget 3 4 Artikel Vitboken om styrelseformerna i EU, s.18. 7

8 att genomföra direktiv på nationell nivå. Dessa direktiv innehåller ofta bestämmelser som parterna kan anpassa till specifika situationer. Den självständiga dialogen mellan organisationer på EU-nivå inleddes Det var det första steget mot europeiska avtal. När Maastrichtfördraget trädde i kraft togs ett nytt steg, i och med att det i fördraget formellt fastställdes att arbetsmarknadens parter skulle delta när EU:s socialpolitik utformades. Den sociala dialogen på EU-nivå omfattar idag dessa två grundläggande områden: samråd och förhandlingar. Kommissionen arbetar också för att utveckla en dialog med övriga aktörer i det civila samhället, bl. a. de icke-statliga organisationerna. Som en följd av vitboken om styrelseformer antog kommissionen den 5 juni 2002 ett meddelande om allmänna principer och minimistandarder för samråd som riktar sig till det civila samhället. I meddelandet fastställs vilka frågor samrådet skall gälla, vilka som skall delta, och vilka följder det skall få. Meddelandet är ett svar på de allt fler kraven på att få delta i beslutsfattandet, och ett sätt att ta bättre hänsyn till de olika problemens alla dimensioner genom att engagera alla berörda parter. Arbetsmarknadens parter bör ta specifika initiativ eller inleda specifikt samarbete med de organisationer som är verksamma på alla relevanta områden. Kommissionens vill främja och förbättra den sociala dialogens bidrag till bättre styrelseformer i EU genom ett antal förslag på viktiga områden: bättre samråd, arbetsmarknadsparternas representativitet, bättre samordning och engagemang mellan olika nivåer, samt insyn i dialogen Bättre samråd med arbetsmarknadens parter I vitboken om styrelseformerna i EU understryks att ett effektivt och öppet samråd med berörda parter när politiken läggs fast är mycket viktigt för att förbättra lagstiftningens kvalitet. I artikel 138 i fördraget finns redan bestämmelser om obligatoriskt samråd i två steg. Innan kommissionen lägger fram socialpolitiska förslag skall den samråda med arbetsmarknadens parter om den möjliga inriktningen av en gemenskapsåtgärd. Efter detta första steg, och om kommissionen anser att en gemenskapsåtgärd är önskvärd, skall den samråda med parterna om åtgärdens innehåll. Denna typ av samråd har genomförts i tolv frågor sedan 1993 (se bilaga 3). Det är en unik form av samråd, med följande två särdrag: Genom detta samråd kan man inhämta de berörda parternas åsikter och på så vis bedöma konsekvenserna av eventuell lagstiftning. Det innebär att kommissionen kan lägga fram politiska åtgärder som till form och innehåll är anpassade till de problem man försöker lösa, utan att glömma målet om social modernisering och förbättrad konkurrenskraft för företagen. Samrådet kan leda till en självständig dialog mellan arbetsmarknadsparterna, på branschnivå eller branschövergripande nivå, och därigenom eventuellt till avtal som sedan kan integreras i gemenskapsrätten 5. På så sätt är samrådet en konkret tillämpning av 5 Kollektivavtal på branschövergripande nivå om följande tre frågor har genomförts genom direktiv: föräldraledighet 1995, deltidsarbete 1997 och visstidsarbete Två ramavtal om arbetstidens förläggning inom sjötransport och civilflyg har genomförts på liknande sätt. Vad gäller det avtal om 8

9 subsidiaritetsprincipen på det sociala området - det är i första hand arbetsmarknadens parter som skall ta fram lämpliga lösningar inom respektive ansvarsområde. EU:s institutioner skall, på kommissionens initiativ, ingripa endast om förhandlingarna strandar 6. Kommissionen avser att samråda med arbetsmarknadens parter om viktiga initiativ som får sociala konsekvenser. Kommissionen kommer att tillsätta en enhetsövergripande grupp som skall få i uppdrag att inventera befintliga metoder och strukturer för samråd. Genom denna grupp kommer samtliga berörda avdelningar att på ett bättre sätt kunna delta i arbetet med den sociala dialogen. Kommissionen kommer att ta fram interna regler för samråd med arbetsmarknadens parter. Till dessa obligatoriska och systematiska samråd kommer naturligtvis de samråd som sker inom de rådgivande kommittéerna och i samband med att kommissionen inhämtar berörda parters åsikter, t. ex. när en grönbok antas. På de områden där kommittéer har inrättats (hälsa och säkerhet i arbetet, yrkesutbildning, lika möjlighet, fri rörlighet för arbetstagare och migrerande arbetares sociala trygghet), kommer kommissionen även fortsättningsvis att skilja mellan samrådet med arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen enligt artikel 138 i fördraget å ena sidan, och samrådet med de rådgivande kommittéerna å andra sidan. Detta samråd, som sker när förslagen till gemenskapslagstiftning håller på att utformas, kompletteras med ett systematiskt samråd med arbetsmarknadsparterna på EU-nivå om rapporterna om införlivande av lagstiftning. För att samrådet med arbetsmarknadsparterna skall vara legitimt och effektivt måste dessa parter vara representativa. Kraven på representativitet varierar i förhållande till aktörernas ansvar. (Kraven är strängare när arbetsmarknadsparterna kan sluta rättsligt bindande avtal än när det gäller ett enkelt samråd). Inom ramen för sitt uppdrag att främja den sociala dialogen på EU-nivå har kommissionen fastställt representativitetskriterier beställde kommissionen en undersökning av arbetsmarknadsparternas representativitet 8, vars huvudsakliga slutsatser bekräftar att parternas strukturer på EU-nivå stärkts. I samband med utvidgningen kommer öppenhet och samarbete mellan organisationerna att vara särskilt viktigt. Arbetet på gemenskapsnivå har redan medfört väsentliga framsteg vad gäller organisation och strukturering av aktörerna i den sociala dialogen på EU-nivå. distansarbete som slöts i maj 2002, kommer det för första gången att genomföras enligt arbetsmarknadsparternas och medlemsstaternas egna förfaranden och praxis. 6 Det var fallet när kommissionen den 20 mars 2002 antog ett förslag till direktiv om anställda i bemanningsföretag grundat på de ståndpunkter som arbetsmarknadsparterna enats om, trots att deras förhandlingar strandat i maj KOM (93) 600 slutlig och KOM (98) 322 slutlig. Den omfattar för närvarande följande branschövergripande organisationer och branscher: textil, handel, byggbranschen, bankväsendet, försäkringar, postväsendet, telekommunikationer, vägtransport, flygtransport, järnvägstransport, inre sjöfart, sjötransport, elektricitet, jordbruk, lokala offentliga tjänster, hotell och restaurang, tjänster till privatpersoner. 9

10 Kommissionen - kommer att beställa en ny undersökning av representativiteten. Syftet är att täcka nya branscher som återspeglar utvecklingen i EU:s ekonomi och att genomföra specifika studier av arbetsmarknadsparternas branschövergripande organisationer och branschorganisationer i kandidatländerna. - lägger fram en uppdaterad förteckning över de organisationer som tillfrågas vid samråd enligt artikel 138 i fördraget (se bilaga 1). Om så behövs kommer kommissionen att återigen ändra förteckningen när nya sociala dialogkommittéer inrättas och när resultaten av representativitetsundersökningen blir färdiga. Arbetsmarknadens parter - uppmanas att stärka sitt samarbete, i synnerhet på branschnivå, för att säkerställa bästa möjliga representativitet. - bör fortsätta att förbättra sitt interna beslutsfattande i samband med utvidgningen, särskilt i fråga om behörighet att förhandla och sluta avtal En mer synlig social dialog De insatser som görs av arbetsmarknadens parter på EU-nivå på branschövergripande nivå likväl som på branschnivå är inte tillräckligt kända och uppmärksammade. Detta gäller i första hand resultaten av den sociala dialogen, inklusive de avtal som slutits sedan 1993 och som sedan blivit direktiv. Det gäller även resultaten av de samråd som genomförs av kommissionen och rådet. Kommissionen anser att det är viktigt, särskilt med tanke på nästa utvidgning, att all information om den sociala dialogens deltagare, forum och resultat på EUnivå är lättillgänglig i samtliga medlemsstater. Kommissionen - kommer att skapa en webbplats där all information om den sociala dialogens deltagare, forum och resultat på EU-nivå kommer att finnas tillgänglig på unionens samtliga officiella språk. - kommer att stödja anordnandet av rundabordskonferenser på nationell nivå där insatserna inom den sociala dialogen på EU-nivå tillvaratas. - kommer regelbundet att kalla till en "EU-konferens för social dialog" där samtliga nationella organisationer som är engagerade i den sociala dialogen på EU-nivå kan delta. - kommer att, i nära samarbete med Dublinfonden, fortsätta att publicera regelbunda rapporter om arbetsmarknadsrelationerna i Europa för att analysera i vilket sammanhang dessa relationer utvecklas, lägga fram forskningsresultat, utveckla indikatorer och använda statistikkällorna inom detta område Stärka arbetsmarknadsparternas roll I vitboken om styrelseformerna i EU understryks behovet av ett bättre samspel mellan EUinstitutionerna, de nationella regeringarna, lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället, till vilka arbetsmarknadens parter hör. Parterna finns med på alla nivåer där politiska åtgärder tillämpas, från det enskilda företaget till EU-nivån, i olika branscher och på olika platser. Även ur denna synpunkt är parterna unika och oersättliga. Man bör således stärka kopplingarna mellan alla dessa olika nivåer. 10

11 På EU-nivå Den sociala dialogen på EU-nivå breddas och fördjupas, särskilt i och med genomförandet av den strategi för ekonomiska och sociala reformer som beslutades i Lissabon och vidareutvecklades i Barcelona i mars Detta kräver ett omfattande och fortlöpande arbete för att inhämta information om och analysera olika system och praktiska former för arbetsmarknadsrelationer i Europa. I och med den kommande utvidgningen kommer antalet olika system att bli ännu större. Arbetsmarknadens parter, både på EU-nivå och på nationell nivå, har utformat olika åtgärder och program för att möta behovet av utbildningsinvesteringar. I och med det ökande samrådet om de olika delarna av Lissabonstrategin anser kommissionen att man måste stärka aktörernas kapacitet genom att investera i gemensamma utbildningar för de personer som har ansvaret att uttala sig om övergripande riktlinjer för EU:s vidare utveckling. Kommissionen uppmanar Dublinfonden att anordna gemensamma kurser för företrädare för myndigheter och arbetsmarknadsparter, för att främja partnerskapet runt teman kopplade till de riktlinjer som fastställdes i Lissabon På nationell nivå I artikel 137 i fördraget ges arbetsmarknadens parter en uppgift i samband med genomförandet av direktiv. I de flesta EU-texter understryks denna uppgift i genomförandet genom avtal på EU-nivå. Dessutom innehåller många direktiv bestämmelser som gör det möjligt för parterna att anpassa reglerna till olika nationella situationer (t. ex. i fråga om arbetstid). I ett antal fall uppmanas arbetsmarknadsparterna direkt att genom förhandlingar lösa genomförandet av de mål som fastställs i EU:s direktiv (europeiska företagsråd, stadgan för europabolag). I direktiven avseende hälsa och säkerhet i arbetet åläggs medlemsstaterna att rapportera om det praktiska genomförandet av de olika direktiven. Arbetsmarknadsparternas kommentarer skall inkluderas i rapporterna. Kommissionen kommer att samråda med arbetsmarknadens parter vid utformningen av rapporterna om de olika direktiven På lokal nivå Det är på det lokala planet som man kan hitta nyskapande lösningar i fråga om sysselsättning, kampen mot utslagning och förbättrad livs- och arbetskvalitet. Erfarenheterna av utvidgade partnerskap i olika städer och på lokala arbetsmarknader har visat att dessa initiativ är effektiva. För att de skall lyckas krävs ett verkligt, starkt engagemang från arbetsmarknadsparternas sida. De regionala och lokala arbetsmarknadsparternas deltagande i det forum om lokal utveckling som anordnas under 2003, kommer att vara särskilt viktigt. 11

12 Kommissionen kommer att stödja - tillvaratagandet av erfarenheter som gjorts inom ramen för olika EU-program och EU-initiativ. - informationsinsatser som inriktas på arbetsmarknadens parter (webbplats om lokal utveckling). - dialog på det lokala planet I företagen Den europeiska integrationen medför att företagen utvecklas transnationellt. En stärkt europeisk eller transnationell dialog i företagen är en mycket viktig fråga för morgondagens Europa, särskilt vad gäller frågor om rörlighet, pensioner och erkännande av kvalifikationer. De europeiska företagsråden, som inrättats i mer än 700 transnationella företag i Europa sedan direktiv 94/45/EG om europeiska företagsråd antogs, är ett stöd för denna dialog. Det finns ett stort antal avtal som visar hur dialogen på denna nivå kan bidra till att hantera och styra förändringar. Det kan ske dels genom att informationen till och samrådet med arbetstagarna utvidgas till frågor som t.ex. lika möjligheter, fortbildning, rörlighet och miljöpolicy, dels, i vissa fall, genom att man träffar avtal om hur omstruktureringar skall genomföras och hur industriella förändringar skall hanteras. Kopplingen mellan företagsnivån och förhandlingar på mer central nivå är mycket viktig i det här sammanhanget. Vidare är främjandet av den policy som praktiseras av företag som framhäver sitt sociala ansvar ett sätt att bredda förhandlingarna på företagsnivå. I juli kommer kommissionen att anta ett meddelande om företagens sociala ansvar som kan bidra till att förbättra den sociala dialogen. 2. DEN SOCIALA DIALOGEN - EN DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK OCH SOCIAL MODERNISERING Den sociala dialogen i EU är en drivkraft för positiv hantering av förändringar för att åter uppnå full sysselsättning. Genom dialogen kan man finna lämpliga lösningar, som skapar ny flexibilitet och ny trygghet, på dagens stora frågor - t. ex. livslångt lärande, ökad rörlighet, aktivt åldrande och främjandet av lika möjligheter och mångfald. Därför begärde Europeiska rådet i Barcelona att arbetsmarknadsparterna i december i år skall lämna in en rapport om hur de på alla nivåer kan bidra till den europeiska sysselsättningsstrategins framgång. Den sociala dialogen i EU får också en ny dimension i och med framstegen i den ekonomiska och monetära integrationen, som skapar ett behov av dialog, utbyte och samordning i fråga om arbetsmarknadsrelationer. Samma sak gäller när EU vidtar åtgärder i frågor som har ett direkt samband med internationaliseringen. Arbetsmarknadens parter uppmanas därför att anpassa sina olika arbetsformer - samrådet, den självständiga sociala dialogen, parternas deltagande i de olika delprocesserna i den "öppna samordningsmetoden" (sysselsättning, integration, socialt skydd) - och att förbättra genomförande och uppföljning av uppnådda resultat, för att göra sina bidrag till Lissabonstrategin effektivare och mer synliga. Det finns många olika modeller för arbetsmarknadsrelationer inom EU. De återspeglar medlemsstaternas specifika system och traditioner och visar på en mångfald som man måste ta hänsyn till på EU-nivå. Bidragen från arbetsmarknadens parter, som ser ut på många olika 12

13 sätt och som återspeglar de olika nationella systemen för arbetsmarknadsrelationer, skulle kunna utvärderas och "standardiseras". Arbetsmarknadens parter - bör utvärdera hur arbetsmarknadsrelationerna kan bidra till genomförandet av Lissabonstrategin. - bör utveckla indikatorer för sammanhang, resurser och resultat för att ta fram en fungerande "benchmarking" för kvaliteten på arbetsmarknadsrelationerna i Europa. Kommissionen kommer att tillsätta en teknisk grupp, bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter och för medlemsstaterna, som skall förbereda inrättandet av denna mekanism för analys och utbyte Att strukturera trepartssamrådet Samrådet är djupt rotat i EU:s arbetssätt, och resultatet av en politisk strävan att koppla arbetsmarknadsparterna nära till framstegen i den europeiska integrationen. Samrådet startade inom ramen för rådgivande grupper (de branschövergripande rådgivande kommittéerna), för att sedan under 1970-talet stärkas och breddas i fråga om sysselsättning och hantering av förändringar (inrättande av ständiga sysselsättningskommittén och trepartskonferenserna). Detta samråd har under senare år i hög grad diversifierats genom arbetet med den makroekonomiska dialogen, EU:s sysselsättningsstrategi, frågan om socialt skydd och uppföljningen av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon. Riktlinjerna för sysselsättningen diskuteras regelbundet av sysselsättningskommittén och arbetsmarknadens parter, samt av ständiga sysselsättningskommittén. De olika parternas inlägg om de tekniska och politiska aspekterna av samordningen av den ekonomiska och monetära politiken debatteras inom ramen för den "makroekonomiska dialogen" som inrättades efter Europeiska rådets möte i Köln. Diskussionerna mellan företrädare för kommissionen, rådet, Europeiska centralbanken och arbetsmarknadens parter i den makroekonomiska dialogen sker med hänsyn till de enskilda deltagarnas kompetens. Dessa dialoger har idag en mycket viktig roll att spela. De bör fortsätta att utvecklas och fördjupas inom respektive forum. I enlighet med ordförandeskapets slutsatser från Köln, där den makroekonomiska dialogen inrättas, bör denna dialog även fortsättningsvis vara konfidentiell och informell, vilket garanterar dess självständighet. Halvårsmötena med trojkan av stats- och regeringschefer som infördes 1997 av det luxemburgiska ordförandeskapet ger arbetsmarknadsparterna i EU möjlighet att kommentera frågorna på Europeiska rådets dagordning. De socialpolitiska toppmöten som anordnats i mars 2001 i Stockholm, i december 2001 i Laeken och i mars 2002 i Barcelona, har tydligt visat att en integrerad dialog på högsta nivå är nödvändig och ger resultat. I sitt gemensamma inlägg till Europeiska rådets möte i Laeken framhöll de branschövergripande arbetsmarknadsparterna att utformningen av samrådet på denna nivå bör omarbetas för att bättre samordna de olika processer som parterna deltar i. Kommissionen delar arbetsmarknadsparternas åsikt att reformen av den ständiga sysselsättningskommittén 1999 inte inneburit att samrådet mellan rådet, kommissionen och arbetsmarknadens parter inriktats på samtliga delfrågor i Lissabonstrategin. 13

14 Den ständiga sysselsättningskommittén sammanträder två gånger om året, och det fungerar inte längre att vid dessa sammanträden ta upp ekonomiska och socialpolitiska frågor inför Europeiska rådets vårmöte. Det föreslagna sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning skall bestå av trojkan av stats- och regeringschefer, kommissionens ordförande och en begränsad delegation arbetsmarknadsparter. Kommissionen anser att trepartstoppmötet, som skall ersätta den ständiga sysselsättningskommittén, kommer att ge möjlighet till informella diskussioner om arbetsmarknadsparternas bidrag till Lissabonstrategin. I Laeken och Barcelona gav Europeiska rådet sitt stöd till detta arbetssätt, som redan tillämpats vid flera toppmöten. De ekonomiska och monetära frågorna tas upp i den makroekonomiska dialogen, som bör fortsätta att fungera på sitt eget sätt. Detta innebär att den makroekonomiska dialogen inte påverkas av detta beslut. Vidare bör samrådet om sysselsättning och socialt skydd stärkas genom möten med ministrarna med ansvar för dessa områden, samt, ur teknisk synvinkel, genom en strukturerad dialog med sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd. Befintliga forum Den makroekonomiska dialogen Den befintliga dialogen skall fortsätta på teknisk och politisk nivå. Sysselsättningsdialogen Den befintliga dialogen skall anpassas på teknisk (möte med sysselsättningskommittén) och politisk (möten på ministernivå) nivå avseende samtliga aspekter av den europeiska sysselsättningsstrategin. Dialogen om socialt skydd Denna dialog skall struktureras i samarbete med kommittén för socialt skydd (icke-statliga organisationer skall delta i frågor om kampen mot utslagning). Alla dessa diskussioner kommer att berika debatten vid det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning. På så sätt kan en integrerad debatt genomföras före Europeiska rådets vårmöte, där bidragen från samtliga berörda områden tas upp. Kommissionen föreslår att ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning skall inrättas. Kommissionen kommer att se till att arbetsmarknadens parter får ta del i förberedelserna för detta trepartstoppmöte och i dess uppföljning Stärka arbetsmarknadsparternas engagemang i de olika delarna av Lissabonstrategin I Lissabonstrategin fastställdes ett nytt verktyg för att genomföra strategin: den öppna samordningsmetoden. Denna metod är särskilt lämplig på områden där subsidiaritetsprincipen tillämpas fullt ut. Metodens handlingsram omfattar alla nivåer, och alla aktörer kan frivilligt engagera sig. Det är en arbetsmetod som inte gäller resurser utan mål och som innebär att man regelbundet mäter framsteg och utvecklar uppföljningsindikatorer. Metoden tillämpas på många områden som berör arbetsmarknadens parter: sysselsättning, social integrering, pensioner och snart även yrkesutbildning. Nytt TREPARTS- TOPPMÖTE FÖR TILLVÄXT OCH SYSSEL- SÄTTNING 14

15 Arbetsmarknadens parter kan bidra till detta arbete på följande två sätt: I fråga om riktlinjerna och arbetet i sig rådfrågas arbetsmarknadsparterna regelbundet. Kommissionen föreslår att dialogen med arbetsmarknadens parter skall struktureras på samtliga områden där den öppna samordningsmetoden tillämpas, på samma sätt som för den makroekonomiska dialogen, nämligen i två nivåer för tekniska respektive politiska aspekter. I fråga om sysselsättning och socialt skydd skall dialogens utformning på teknisk och politisk nivå ses över i samarbete med sysselsättningskommitten och kommittén för socialt skydd. Arbetsmarknadens parter bör delta aktivt när dessa regler utformas. I fråga om innehållet kan arbetsmarknadsparterna ibland själva lösa problem som formulerats i de riktlinjer som fastställts inom ramen för den öppna samordningsmetoden. På sysselsättningsområdet är detta särskilt relevant i fråga om främjande av yrkesutbildning, socialt skydd, kampen mot utslagning och modernisering av relationerna i arbetslivet. Arbetsmarknadsparterna har haft vissa svårigheter att utnyttja alla möjligheter som står till buds när det gäller att på nationell nivå integrera och sprida de riktlinjer som antagits av rådet, samla in information om de initiativ som tagits i medlemsstaterna och inleda utvärdering och samarbete. I november 2000 tog arbetsmarknadsparterna på branschövergripande nivå fram ett kompendium kallat "Factors for success", som innehåller exempel på bra metoder för att bidra till att tillämpa riktlinjerna för sysselsättningen. Det är ett originellt initiativ som kan ge arbetsmarknadens parter på alla nivåer idéer om hur de kan driva sina förhandlingar. Europeiska socialfonden (ESF) är det ekonomiska verktyg som används i genomförandet av sysselsättningsstrategin. Enligt strukturfondsförordningen skall arbetsmarknadens parter delta i arbetet. Företrädare för parterna ingår i uppföljningskommittéerna (med rösträtt, möjlighet att besluta om urvalskriterier för projekt och uppdraget att följa upp genomförandet). Tyvärr är parternas deltagande i kommittéerna ojämnt. Kommissionen föreslår att man skall tillvarata och sprida information om bra metoder på detta område. Inom ramen för halvtidsutvärderingen av de strukturella åtgärderna kommer man att särskilt uppmärksamma frågan om hur partnerskapet fungerar. Om så behövs kommer kommissionen att undersöka hur det kan stärkas. Kommissionen - kommer att samråda med arbetsmarknadens parter när den utarbetar sitt förslag till riktlinjer för sysselsättningen. - kommer att stärka det tekniska stöd som erbjuds parterna för att samla in, analysera och diskutera information om genomförandet av riktlinjerna. Arbetsmarknadens parter - uppmanas att utveckla sina egna insatser inom ramen för EU:s sysselsättningsstrategi. - bör följa den uppmaning de fick av Europeiska rådet i Barcelona att lägga fram en årsrapport om sina insatser för Lissabonstrategin på alla relevanta nivåer. 15

16 Medlemsstaterna uppmuntras att använda en del av sin finansiering av tekniskt stöd inom ESF för att stödja arbetsmarknadsparternas insatser för att genomföra och följa upp riktlinjerna för sysselsättningen Bredda och berika den sociala dialogen Inför de stora frågor som hänger samman med den europeiska integrationen, globaliseringen, Europas nya plats i världen, utvidgningen å ena sidan, och demografin, sysselsättningen och de allt snabbare tekniska genombrotten och förändringarna å andra sidan, måste de arbetsmarknadsrelationer som i det förgångna bidragit till europeiska modellens jämvikt och framgång, moderniseras och anpassas till en snabbare utveckling Stärka förhandlingarnas ställning och bredda dem För att bidra till att genomföra EU:s strategi för ekonomisk och social modernisering kan den sociala dialogen stödja sig på sina erfarenheter och verktyg som bevisat sitt värde både på branschnivå och på branschövergripande nivå. Den uppgift som den sociala dialogen fick genom avtalet om socialpolitik 1993 är det tydligaste exemplet på detta. Det var en avvägning mellan de offentliga myndigheternas roll och parternas utrymme att träffa avtal. Dagordningen för den sociala dialogen måste nu breddas. Kommissionen har redan uppmanat till detta ett flertal gånger (se bilaga 4). I likhet med de framgångsrika initiativ som tagits i de flesta medlemsstater, bland annat genom slutandet av pakter, kan den sociala dialogen bidra till att skapa en inramning på EUnivå för bättre konkurrenskraft, nyskapande och social sammanhållning. Samtidigt kan dialogen bidra till att orientera anpassningsprocessen i kandidatländerna genom att erbjuda en huvudriktning och strategiska riktlinjer för reformerna. Den sociala dialogen på EU-nivå kan vara ett verktyg för den modernisering som beslutades av Europeiska rådet i Lissabon för samtliga centrala frågor på EU:s dagordning. Bland de frågor som ofta tas upp finns förberedelser för inträdet i kunskapssamhället genom erkännande av det livslånga lärandets och kompetensförvärvandets nyckelroll; integrering av rörlighet och yrkesbanor i diskussionerna om arbetsvillkor; aktivt åldrande; främjandet av lika möjligheter; hänsyn till sysselsättningen och lättare inträde på arbetsmarknaden; främjandet av en hållbar utveckling; integrering av kvalitetsaspekten för att allmänt öka effektiviteten i fråga om arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstagarinflytande och förhandlingar om hur förändringar skall hanteras. På alla dessa områden kan arbetsmarknadsparterna på EU-nivå använda ett stort antal verktyg. De kan avge yttranden, utbyta bra metoder, vidta samordnade åtgärder och sluta avtal. Därigenom kan de föreslå principer för åtgärder som gör det möjligt att engagera alla berörda nivåer och att ta hänsyn till de olika områdenas komplexitet och deras samspel. Kommissionen anser att förhandlingar i regel är det bästa sättet att lösa problem i fråga om arbetsorganisation och relationer i arbetslivet, både på branschövergripande nivå och på branschnivå. Därför anser kommissionen att det avtal som nyligen slöts mellan arbetsmarknadsparterna om distansarbete är mycket viktigt. Arbetsmarknadens parter uppmanas att bättre utnyttja sina avtalsmöjligheter på EU-nivå genom att på grundval av sina erfarenheter sluta avtal som införlivas i EU-rätten eller tillämpas enligt deras egna nationella förfaranden och praxis, mot bakgrund av de första erfarenheterna i fråga om distansarbete. Parterna uppmanas att ta fram arbetsprogram, både på branschövergripande nivå och i varje bransch. 16

17 Kommissionen understryker att det ligger i arbetsmarknadsparternas intresse att utnyttja de befintliga verktygen fullt ut när de lägger fast sina mål, och då särskilt det observationscentrum för arbetsmarknadsrelationer (EIRO) och det centrum för övervakning av förändringar (EMCC) som nyligen inrättas av Dublinfonden Den sociala dialogen på branschnivå Till följd av beslutet i maj 1998 om att inrätta branschvisa dialogkommittéer har 27 kommittéer inrättats på gemensam begäran av arbetsmarknadens parter i respektive bransch (bilaga 2). Det är en stor framgång, som visar att det finns stora möjligheter att utveckla den branschvisa sociala dialogen i EU. Kommissionen vill fortsätta stödja denna dialogs framsteg, och främja inrättandet av nya kommittéer så att alla stora branscher täcks in av dem. Det är rätt nivå för att diskutera många frågor som bl.a. rör sysselsättning, arbetsvillkor, yrkesutbildning, industriella omställningar, kunskapssamhället, befolkningsutvecklingen, utvidgningen och globaliseringen. Kommissionen - kommer att fortsätta sin politik för att inrätta nya kommittéer i alla de fall då villkoren är uppfyllda, dvs. då det finns väl uppbyggda organisationer som är representativa på EU-nivå, som kan sluta avtal och som vill engagera sig i strukturerade förhandlingar. Den berörda branschen måste också ha tillräcklig betydelse. - kommer att uppmuntra nödvändiga sammanslutningar och nödvändigt samarbete mellan branscher. - kommer att inrikta verksamheten inom de branschvisa dialogkommittéerna enbart på dialog och förhandling. Information och samråd kommer inte att förekomma, eftersom de kan genomföras på branschövergripande nivå, med undantag för specifika samråd beträffande en särskild bransch. - kommer att i första hand stödja de kommittéer vars verksamhet ger konkreta resultat som bidrar till att genomföra och följa upp Lissabonstrategin. - kommer att stärka kontaktforumets ställning som priviligierat forum för information till och allmänt samråd med samtliga arbetsmarknadsparter, branschövergripande såväl som branschvisa Den branschövergripande sociala dialogen Den branschövergripande dialogen mellan arbetsmarknadens parter, även kallad "Val Duchesse-dialogen", började spela sin banbrytande roll redan Det är på denna nivå som självständiga parter först beslutade sig för att inleda avtalsförhandlingar. Detta beslut, som fattades 1985 av UNICE, CEEP och ESF, beredde vägen för att arbetsmarknadsparternas ställning skulle erkännas i fördraget. Beslutet gav dessa organisationer möjlighet att gemensamt utforska och diskutera huvudfrågorna för EU:s uppbyggnad: införandet av en samarbetsstrategi i fråga om ekonomisk politik, genomförandet av den inre marknaden, tillämpnignen av den sociala stadgan för arbetstagares grundläggande rättigheter samt förberedelserna för den ekonomiska och monetära unionen. I och med att det sociala protokollet trädde i kraft 1993 gick den branschövergripande dialogen in i en ny fas. Genom att arbetstagarnas parter fick rätt dels att rådfrågas om lagstiftningsförslag i socialpolitiska frågor, dels att begära att dessa frågor skulle behandlas avtalsvägen i stället för genom lagstiftning, fick de en central roll i EU:s socialpolitik. Den sociala dialogkommitté som inrättades 1992 för att fungera som ett ständigt organ för den sociala dialogen, behöver i dag få ny kraft. 17

18 Kommissionen anser att den uppgift den fått i fördraget att främja den sociala dialogen är mycket viktig. Därför kommer den att fortsätta föra en aktiv dialog med arbetsmarknadsparterna på branschövergripande nivå om institutionaliseringen av den sociala dialogen, och då särskilt om de resurser som krävs för att parterna skall kunna förbereda förhandlingarna och följa upp tillämpningen av avtalen. Arbetsmarknadens parter uppmanas att tillämpa sin förklaring i Laeken genom att inrätta en politisk nivå som varje år kan stimulera arbetet i den sociala dialogkommittén. Kommissionen kommer att stödja denna stimulans från årliga toppmöten inom den sociala dialogen Bättre uppföljning och tillämpning Arbetsmarknadsparterna på EU-nivå har antagit ett mycket stort antal gemensamma yttranden, uttalanden och rekommendationer. Det finns över 230 gemensamma texter av detta slag på branschnivå, och ungefär 40 branschövergripande texter. Det har varit ett sätt för parterna att påverka debatten och ibland t.om. föregripa den, även inom Europeiska rådet, och framhäva de åsikter man är eniga om i fråga om ekonomisk politik, sysselsättning, strukturpolitik, yrkesutbildning och modernisering av arbetsmarknadens sätt att fungera. I de allra flesta fall har dock dessa texter inte innehållit några bestämmelser om hur de skall tillämpas och följas upp, eftersom de varit avsedda att gälla på kort sikt. De är föga kända och dåligt spridda i de olika medlemsstaterna. Det innebär att det ofta är tveksamt om de är särskilt effektiva. Under de senaste åren har arbetsmarknadens parter allt oftare diskuterat och antagit en s.k. "ny generation" texter (t. ex. stadgor, regler och överenskommelser) som innehåller åtaganden om tillämpning på längre sikt 9. Vidare har parterna inom flera branscher tagit fram konkreta verktyg för utbildning eller stöd, främst i fråga om arbetsmiljö och offentlig upphandling (sockerbranschen och privat säkerhet). Arbetsmarknadens parter bör klargöra de benämningar som används på deras texter och reservera benämningen "avtal" för de texter som skall tillämpas enligt förfarandet i artikel i fördraget Riktlinjer och handlingsramar Frågon om hur de texter som antas av arbetsmarknadsparterna på EU-nivå skall tillämpas är särskilt viktig. På grundval av rekommendationerna från högnivågruppen för arbetsmarknadsrelationer i samband med förändringar framstår användningen av mekanismer som inspirerats av den öppna samordningsmetoden som en mycket lovande möjlighet. Arbetsmarknadsparterna skulle på så sätt kunna genomföra vissa icke rättsligt bindande överenskommelser genom att fastställa mål eller riktlinjer på EU-nivå, regelbundet samla in nationella tillämpningsrapporter och genomföra regelbundna och systematiska utvärderingar av framstegen. 9 De etiska reglerna om barnarbete som utvidgats till att gälla alla grundläggande rättigheter i skobranschen (november 2000); stadgan för grundläggande rättigheter och principer i arbetet inom handeln (augusti 1999); arbetstidsavtalet inom jordbruket (juli 1997), avtalen om distansarbete i telekombranschen (februari 2001), i handeln (april 2001) och på branschövergripande nivå (maj 2002). 18

19 Den handlingsram för livslång kompetens- och kvalifikationsutveckling som antogs av de branschövergripande arbetsmarknadsparterna i samband med det socialpolitiska toppmötet i Barcelona är utformad i denna anda. Arbetsmarknadens parter uppmanas att - anpassa den öppna samordningsmetoden till sin dialog på alla lämpliga områden. - utarbeta uppföljningsrapporter om genomförandet på nationell nivå av dessa handlingsramar. - införa mekanismer för ömsesidig utvärdering (s.k. "peer review") som anpassas till den sociala dialogen Avtal enligt artikel 139 När det gäller tillämpning och uppföljning av avtal som slutits av arbetsmarknadens parter finns följande två alternativ: Kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådets beslut i de frågor som berörs av artikel 137. Detta sker på gemensam begäran av de parter som undertecknat avtalet och efter det att kommissionen undersökt följande aspekter: de avtalsslutande parterna måste vara tillräckligt representativa, samtliga klausuler i avtalet måste vara lagliga i förhållande till EU-rätten, och bestämmelserna om små och medelstora företag måste följas. Sedan skall Europaparlamentet yttra sig om avalet innan det överlämnas till rådet för beslut. Detta är ett förfarande för att göra avtalet tillämpligt på alla arbetsgivare och arbetstagare. Rådet måste därför uttala sig om parternas text utan att ändra dess innehåll. Uppföljningen av genomförandet av rådets beslut sker på normalt sätt beroende på vilken lagstiftningsform som använts (direktiv, förordning eller beslut). Kommissionen anser dock att de arbetsmarknadsparter som ursprungligen förhandlat fram lagtexten har ett särskilt ansvar för dess tillämpning. Medlemsstaterna bör engagera arbetsmarknadens parter när en text som avtalats på EU-nivå skall genomföras på nationell nivå. Kommissionen kommer systematiskt att samråda med de parter som undertecknat avtalet om genomföranderapporterna. Detta har redan skett i fråga om föräldraledighet och deltidsarbete. Avtalet på EU-nivå kan genomföras enligt arbetsmarknadsparternas och medlemsstaternas egna förfaranden och system. Det är det alternativ som valts t.ex. av de parter som förhandlat fram avtalet om bättre villkor för anställda inom jordbruket och det branschövergripande avtalet om distansarbete. I detta fall uppmanar kommissionen arbetsmarknadens parter att avsevärt förbättra den befintliga uppföljningen och att ta fram återkommande rapporter om tillämpningen av avtalen. Rapporterna bör innehålla information om de framsteg som görs när det gäller såväl hur avtalsinnehållet tillämpas som dess tillämpningsområde. Sådana strukturerade rapporter är särskilt nödvändiga när avtalet slutits av arbetsmarknadens parter till följd av ett samråd som kommissionen initierat på grundval av artikel 138 i fördraget. Kommissionen och arbetsmarknadsparterna kan tillsammans undersöka vilka tekniska 19

20 och logistiska resurser som krävs för denna uppföljning, antingen genom att använda befintliga budgetverktyg eller genom att inrätta nya mekanismer. Dublinfonden skulle kunna komma in här genom ett ökat utnyttjande av observationscentrumet för arbetsmarknadsrelationer (EIRO). Utöver detta, på längre sikt, måste man i samband med den europeiska sociala dialogens utveckling ställa sig frågan om möjligheten att sluta rättsligt bindande europeiska kollektivavtal. Denna fråga bör tas upp i diskussionerna om nästa reform av fördraget. 3. SOCIAL DIALOG OCH UTVIDGNING - EN AVGÖRANDE FRÅGA FÖR UNIONEN I de flesta kandidatländerna har en radikal anpassning av de ekonomiska och sociala strukturerna inletts sedan tio år tillbaka - en anpassning som har påverkat arbetsmarknadsrelationerna och aktörerna i arbetslivet. Dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare är i de flesta kandidatländer något helt nytt, och på branschnivå är den närmast obefintlig. Den sociala dialogen ingår dock i den gällande EU-lagstiftningen, eftersom den är omnämnd i fördraget Stärka den sociala dialogen och dess deltagare För att kandidatländerna verkligen skall kunna delta i den sociala dialogen på EU-nivå krävs strukturerade organisationer och väletablerad nationell praxis. Detta innebär att arbetsmarknadsparternas uppbyggnad i kandidatländerna måste stärkas inför anslutningen. De nationella strukturerna måste vara tillräckligt starka, dels för att kunna delta på ett effektivt sätt i förhandlingarna och i annan verksamhet inom den sociala dialogen på EU-nivå, dels för att kunna tillämpa avtalen på nationell nivå. Arbetsmarknadsparterna inom Europeiska unionen har sedan flera år tillbaka knutit kontakter med organisationerna i kandidatländerna genom enskilda eller gemensamma insatser, både på branschöverskridande nivå och på branschnivå. Initiativen har i huvudsak gällt information, utbildning och utbyten. Genom dessa initiativ har man kunnat fastställa vilka parterna är i kandidatländerna och få bättre förståelse för de problemställningar som väntar i en utvidgad union (gemensamma konferenser i Warszawa och Bratislava, rundabordskonferenser för arbetsgivarna, CEEP:s seminarier, EFS:s integrationskommissioner, branschvisa seminarier och rundabordskonferenser, UEAPME:s Business Support Programme). Europeiska unionen har bidragit till att stärka arbetsmarknadens parter och utveckla den sociala dialogen i kandidatländerna genom det tekniska stöd som givits inom ramen för partnerskapsverksamheten (programmen Phare, Consensus och Twinning). I sin gemensamma förklaring i Laeken påpekade arbetsmarknadens parter att man måste hjälpa till mer på detta område, och konstaterade att det råder allvarlig brist på social dialog i kandidatländerna. Kommissionen - kommer även i fortsättningen att stödja arbetsmarknadsparternas initiativ. - kommer att använda alla tillgängliga finansinstrument för att bygga upp kapaciteten hos arbetsmarknadsparterna i kandidatländerna så de kan fullgöra sina uppgifter. 20

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. om en ny ekonomisk och social dagordning på medellång sikt Del A: Politisk bakgrund

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. om en ny ekonomisk och social dagordning på medellång sikt Del A: Politisk bakgrund EUROPAPARLAMENTET 12 maj 2000 ARBETSDOKUMENT om en ny ekonomisk och social dagordning på medellång sikt Del A: Politisk bakgrund Utskottet för sysselsättning och socialfrågor Föredragande: Anne E.M. Van

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

REMISSVAR Rnr 132.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2005-03-21 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 132.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2005-03-21 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 132.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2005-03-21 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Åke Zettermark/LE Till Utrikesdepartementet FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ

.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ ,3 Bryssel den 1 mars 2002.RPPLVVLRQHQ SRVLWLY WLOO VOXWVDWVHUQD IUnQ + JQLYnJUXSSHQ I U GH IUDPWLGD UHODWLRQHUQD Sn DUEHWVPDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ YlONRPQDGH GH VOXWVDWVHU VRP GHQQD H[SHUWJUXSS Sn K J QLYnXQGHU0DULD-RDR5RGULJXHVRUGI

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

10087/08 BL/am,ab 1 DQPG

10087/08 BL/am,ab 1 DQPG EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 juni 2008 (5.6) (OR. en) 10087/08 OJ CONS 34 SOC 324 SAN 108 CONSOM 61 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2876:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (sysselsättning, socialpolitik,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den 3.11.2006 KOM(2006)653 slutlig 2006/0217(COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att inrätta en europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Lagtext. Lag (2011:427) om. europeiska företagsråd. Lagens innehåll och syft. Lagens tillämpningsområde. Definitioner. från Näringsdepartementet om

Lagtext. Lag (2011:427) om. europeiska företagsråd. Lagens innehåll och syft. Lagens tillämpningsområde. Definitioner. från Näringsdepartementet om Lag (2011:427) om europeiska företagsråd Lagtext från Näringsdepartementet om europeiska företagsråd Lagens innehåll och syft 1 Denna lag innehåller bestämmelser om inrättande av europeiska företagsråd

Läs mer

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C

13640/15 anb/ub 1 DG E - 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOT från: till: Rådets generalsekretariat JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW ,3 Bryssel, 28/02/2001.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU L GDJ DQWDJLW HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW VNDSD DUEHWVPDUNQDGHU VRP VWUlFNHU

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer